Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2708. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grosuplje, stran 7300.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98),18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Grosuplje na 8. seji dne 9. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje uradov ali drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
– urad za komunalno infrastrukturo,
– urad za prostor,
– urad za splošne zadeve.
7. člen
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– kmetijstvo, kmetijska zemljišča in gozdovi,
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva itd.),
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– proračun,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– vzgoja in izobraževanje,
– zdravstvo,
– kultura in kulturna dediščina,
– šport,
– interesne dejavnosti mladih,
– zaposlovanje,
– raziskovanje in
– socialno varstvo.
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti opravlja tudi druge naloge s področja gospodarskih in družbenih dejavnostih.
8. člen
Urad za komunalno infrastrukturo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– gospodarske javne službe,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– urejanje stavbnih zemljišč,
– promet in zveze,
– komunalno redarstvo,
– vodnogospodarska dejavnost.
Urad za gospodarsko infrastrukturo opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na tem področju.
9. člen
Urad za prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– urejanje prostora in urbanizem,
– priprave in sprejemanje prostorskih planov občine,
– priprave in sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravo lokacijske dokumentacije in pridobitev soglasij,
– izkoriščanje rudnin.
Urad za prostor opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora.
10. člen
Urad za splošne zadeve opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– premoženjsko-pravne zadeve,
– volitve in imenovanja,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava,
– kadrovske zadeve,
– organizacijske zadeve in
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– lokalne volitve,
– nadzor nad organiziranjem shodov in prireditev lokalnega obsega in pomena in
– informacijska dejavnost,
– skrb za objavo odlokov in drugih aktov,
– koordinacija dela članov sveta odborov, komisij in drugih stalnih in začasnih delovnih teles sveta,
– priprava gradiv za seje,
– ostale zadeve.
11. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva in inšpekcije.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
12. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
13. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
14. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik, zanj se uporablja naziv direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– koordinira delo organov občinske uprave (notranjih organizacijskih enot) ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Župan ali direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave vodje uradov.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo.
15. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
16. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
17. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave.
Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat na teden.
18. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
19. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Župan Občine Grosuplje v roku enega meseca po sprejetju odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grosuplje izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Grosuplje, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 24/95).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-5/95
Grosuplje, dne 9. junija 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti