Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2706. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 7298.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Črnomelj na 5. redni seji dne 18. 5. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora ter drugih organov občinskega sveta in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Črnomelj, ki sodi v IV. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Črnomelj.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za opravljanje nalog po predhodnem pisnem pooblastilu župana - do 40%,
– za nadomeščanje župana, ki zaradi morebitnih opravičljivih zadržkov ali obremenitev ne bi mogel opraviti nalog v predvidenem času in obsegu - do 30%,
– za pomoč županu, ki svojih obveznosti zaradi obsega ali preobremenitev ne bi mogel v celoti sam opraviti - do 10%.
V času, ko podžupan zaradi predčasnega prenehanja funkcije županu, opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo sicer dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi osnova in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
Akt iz prejšnjega odstavka uskladi oziroma potrdi polletno komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja in sicer na podlagi predhodnega poročila podžupana o opravljenem delu in oceni tega dela s strani župana.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu 30%,
– pripravo in udeležbo na seji občinskega sveta 22%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 16%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 11%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi osnova za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Članu občinskega sveta, ki je bil udeležen samo na delu seje občinskega sveta ali delovnega telesa, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu in sicer glede na število točk dnevnega reda, pri kateih je bil udeležen.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače podžupana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za odstotek funkcijskega dodatka ter za dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače župana in podžupana je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje župana in podžupana, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od polnega delovnega časa. Županu ali podžupanom se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja.
Če se z županom ali podžupani ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika.
9. člen
Članom občinskega sveta in občinskim funkcionarjem, ki ne morejo skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu, s katero se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače posameznega občinskega funkcionarja.
Na način iz prvega odstavka se lahko izplačuje tudi del plače županu in podžupanu, ki sta v rednem delovnem razmerju, vendar izrecno želita, da se jim plača izplačuje in obračuna na ta način.
10. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
11. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 11% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
12. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določi nagrada glede na plačo župana in sicer v višini:
– za predsedovanje seji odbora 4,5% plače župana,
– za udeležbo na seji odbora 2,5% plače župana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 4,5% plače župana.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo posameznih nalog na podlagi evidence opravljenega dela.
Del nagrade za udeležbo na seji se določi v skladu z določbami 6. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na predsednika in člane delovnih teles. Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
Sklep volilne komisje iz prejšnjega odstavka potrdi občinski svet.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Povračilo stroškov za prevoz na sejo sveta oziroma delovnega telesa pripada občinskemu funkcionarju v višini cene javnega prevoznega sredstva.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Črnomelj, stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
15. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji ter drugi člani organov in delovnih teles, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
17. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
20. člen
Določbe 11., 17., 18. in 19. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o razmerjih plač in nagrajevanju funkcionarjev Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 57/95, 1/97).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 110-07-1/99
Črnomelj, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti