Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2703. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999, stran 7296.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 5. redni seji dne 18. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Črnomelj za leto 1999 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Črnomelj.
2. člen
Proračun Občine Črnomelj za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki                 1,451.339.920
II. Skupaj odhodki                 1,410.397.720
III. Proračunski presežek (I.–II.)          40.942.200
----------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vrač. danih posojil in prodaja kapit.
deležev                        11,257.800
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       -
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit.
deležev (IV. – V.)                  11,257.800
----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna                  -
IX. Odplačilo dolga                  52,200.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)           – 52.200.000
XI. Povečanje sredstev na računih (VII.–X.)          -
----------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Črnomelj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.
3. člen
Stalna proračunska rezerva je 0,5% skupno doseženih prihodkov v tekočem letu.
4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu – odhodki proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine Črnomelj in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo proračuna.
Župan mora o spremenjenih proračunskih odhodkih ali prihodkih trimesečno obveščati občinski svet, če so spremembe večje od 2 mio SIT.
5. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 20 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa. Za poravnavo obveznosti, ki imajo značaj materialnih stroškov, morajo uporabniki dogovoriti najmanj 20-dnevni rok plačila. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po mesečnih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila. Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Sredstva se smejo uporabljati za namene, za katere so dana.
Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovoren župan Občine Črnomelj. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Župan Občine Črnomelj je pooblaščen da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
8. člen
Občinski svet občine Črnomelj odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Črnomelj.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Črnomelj.
II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO IZRAVNAVO
9. člen
Ker občina s svojimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, se ji zagotavljajo sredstva za finančno izravnavo v državnem proračunu.
10. člen
Občini pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini razlike med izračunano primerno porabo in ocenjenimi lastnimi prihodki.
Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo po dvanajstinah.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črnomelj in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Črnomelj v letu 1999 so sestavni del proračuna za leto 1999.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se ga objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-02-1/99
Črnomelj, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost