Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2700. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 7293.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Brežice na 6. redni seji dne 7. 6. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določitev plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Brežice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih voli in imenuje občinski svet.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače ali nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
3. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupani.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE OZIROMA NAGRADE
4. člen
Plača je sestavljena iz osnovne plače, funkcijskega dodatka in dodatka za delovno dobo.
Osnovna plača se oblikuje na podlagi izhodiščne plače za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjeni s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti pomnoženi s količnikom, kot ga določa zakon.
5. člen
Osnovna plača za poklicno opravljanje funkcije znaša za
– župana v višini 8,0 količnika,
– podžupana v višini 6,4 količnika.
Dodatek za opravljanje funkcije župana in podžupana znaša 50% njune osnovne plače. Količniki so določeni za poln delovni čas.
6. člen
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače ali nagrade, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače ali nagrade, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plača ali nagrada podžupana kadar ta opravlja funkcijo nepoklicno, in člana nadzornega odbora, kadar opravlja delo izven seje nadzornega odbora (priprava analiz, poročil), se oblikuje na podlagi mesečnega poročila o opravljenih delovnih urah, ki ga na predlog župana potrdi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7. člen
Člani občinskega sveta, nadzornega odbora ter ostalih delovnih teles, ki jih določa statut občine, imajo pravico do izplačila nagrade, ki se izplača kot sejnina.
Obračun se opravi v sorazmerju po dejansko opravljenem delu v skladu s tem pravilnikom. Delo, ki ga opravljajo podžupani, kot člani občinskega sveta oziroma drugih delovnih teles, se obračunava v skladu s kriteriji, ki velja za člane navedenih teles, s tem, da skupna vsota izplačanih sredstev za opravljanje te funkcije ne sme preseči z zakonom določenega limita.
8. člen
Plača poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi odločbe. Prejemki nepoklicnih funkcionarjev se izplačajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata in mandatne pogodbe.
9. člen
Članom občinskega sveta pripada za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji nagrada v višini 14.000 SIT neto. Za sejo za katero so potrebna nadaljevanja se izplača dodatna nagrada v višini 50% zgornjega zneska.
10. člen
Članom nadzornega odbora in ostalih delovnih teles, ki jih določa statut občine, pripada za vsako udeležbo na sklepčni redni ali izredni seji nagrada v višini 8.000 SIT neto.
11. člen
Predsedniku ali predsedujočemu na sejah organov in delovnih teles iz 9. in 10. člena, pripada nagrada v 150% višini.
12. člen
Člani občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih delovnih teles, nimajo pravice uveljaviti izplačila nagrade, če se ne udeležijo zasedanja.
Za evidenco prisotnosti na zasedanjih so dolžni poskrbeti predsedniki in za to zadolženi delavci občinske uprave.
13. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Brežice. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi. Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
17. člen
Sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Brežice, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Brežice.
18. člen
Plače in drugi prejemki se funkcionarjem izplačujejo mesečno za pretekli mesec zadnjega dne v tekočem mesecu.
Prejemki določeni v 14. členu se funkcionarjem izplačajo pri izplačilu plač oziroma nagrad.
19. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, se usklajujejo skladno z odstotkom spremembe zneska, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Prejemki določeni s tem pravilnikom se poračunajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata ali imenovanja.
21. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ki pripadajo funkcionarjem v Občini Brežice, št. 143-2/96-2/7 z dne 5. 1. 1996.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituiranja občinskega sveta dalje.
Št. 143-2/99-21
Brežice, dne 7. junija 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost