Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2699. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Brežice, stran 7290.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 16. člena in petega odstavka 135. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Brežice na 6. seji dne 31. 5. 1999 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo organi občinske uprave, določa njihovo delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave. Znotraj organov občinske uprave se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote.
2. člen
Občinska uprava opravlja, v okviru pravic in dolžnosti občine kot samoupravne lokalne skupnosti naloge iz področij lastne in prenesene pristojnosti ter javnih pooblastil in druge upravne, strokovne naloge na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine oziroma predstojniki upravnih organov občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– zakonito in pravočasno delo občinske uprave in organov občine,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Upravni organi v občinski upravi so:
– oddelek za družbene dejavnosti;
– oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve;
– oddelek za proračun in finance;
– oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj;
– urad župana.
Oddelke vodijo predstojniki. Za svoje delu so neposredno odgovorni tajniku občine in županu ter so imenovani z nazivi vodja oddelka.
Urad župana vodi tajnik občine.
7. člen
V okviru posameznega upravnega organa se lahko oblikujejo posamezne organizacijske enote z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan.
8. člen
Za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem aktov in predpisov iz občinske pristojnosti se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija, kar se uredi s posebnim odlokom.
9. člen
Urad župana opravlja:
– protokolarne, koordinacijske in organizacijske naloge za župana, občinski svet in delovna telesa občinskega sveta;
– naloge v zvezi s sistemom plač zaposlenih v občinski upravi in organizacijo dela;
– naloge v zvezi z upravnim nadzorom nad izvajanjem občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim občinski svet;
– opravila in naloge v zvezi z načrtovanjem razvoja občine;
– naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj gospodarstva, pospeševanjem malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti;
– koordinira in vodi vse investicije, financirane iz občinskega proračuna,
– naloge iz področja civilne zaščite in reševanja, ki sodijo v pristojnost Občine Brežice;
– opravila, potrebna za izvajanje nalog pri posameznih krajevnih skupnostih, ob sodelovanju predstavnikov krajevnih skupnosti;
– naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino;
– naloge v zvezi z nadzorom poslovanja porabnikov sredstev proračuna občine;
– svetovalno funkcijo županu in tajniku občine;
– splošno-kadrovske in pravne ter organizacijsko tehnične naloge za občino;
– nudenje pravne pomoči občanom, krajevnim skupnostim in drugim subjektom pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnem, pravnem in drugih postopkih;
– pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih sprejema župan ali predlaga v sprejem župan občinskemu svetu;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
10. člen
Oddelek za družbene dejavnosti zlasti:
– pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine, ki se nanašajo na področje kulture, otroškega varstva, raziskovalne dejavnosti, izobraževanja, socialnega skrbstva, šolstva, športa, zdravstva, in dela z mladimi, ki so v pristojnosti občine;
– skrbi za pospeševanje in financiranje vseh dejavnosti iz svojega delokroga ter planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna občine za te dejavnosti;
– naloge v zvezi z upravnim in splošnim nadzorom izvajanja občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov s področja družbenih dejavnosti, ki jih potrjuje ali daje k njim mnenja občinski svet;
– upravlja, vzdržuje, nadzoruje in izvaja operativne naloge v zvezi z občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti;
– opravlja vse naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij iz svojega delokroga;
– opravlja vse upravne naloge s področja družbenih dejavnosti;
– pripravlja in operativno spremlja investicije s področja družbenih dejavnosti;
– administrativno tehnične naloge za delovna telesa občinskega sveta, ki po vsebini pokriva jo delovno področje oddelka;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
11. člen
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve opravlja zlasti:
– naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva ter gospodarno rabo, upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi zemljišči;
– naloge v zvezi z upravnim in splošnim nadzorom izvajanja občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov s področja gospodarskih javnih služb, ki jih potrjuje ali daje k njim mnenja občinski svet;
– pripravlja strokovne podlage za vodenje upravnega postopka iz svojega delokroga;
– pripravlja strokovne podlage in daje pobude za sprejemanje občinskih odlokov, drugih predpisov in aktov iz svojega delokroga;
– izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem, vodenjem evidenc ter kontrolo nad izvajanjem teh nalog in obveznosti uporabnikov;
– predlaga način opravljanja gospodarskih javnih služb, pripravlja njihove razvojne programe, standarde in normative ter izvaja nadzor nad delom le-teh;
– pripravlja in operativno spremlja investicije, upravlja in gospodari s prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo ter izvaja komunalno nadzorstvo;
– planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog iz svojega delokroga;
– opravlja vse naloge v zvezi s pridobivanjem, urejanjem, vrednotenjem in razpolaganjem s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine;
– pripravlja in usklajuje stanovanjski program občine, vodi register stanovanj ter opravlja vsa ostala dela in naloge v zvezi s stanovanjsko problematiko;
– skrbi za učinkovito in sodobno računalniško obdelavo podatkov za vso občino in občinsko upravo;
– iz svojega delokroga pripravlja gradivo in osnutke splošnih in posamičnih aktov, ki jih sprejme župan ali predlaga župan v sprejem občinskemu svetu;
– vodenje premoženjsko pravnih zadev in nepremičninskega stanja Občine Brežice;
– administrativno tehnične naloge za delovna telesa občinskega sveta, ki po vsebini pokriva jo delovno področje oddelka;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
12. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naloge predvsem na naslednjih področjih:
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ;
– pripravlja predlog proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih aktov s področja financ;
– opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna ter izdeluje finančno-računovodske evidence, analize in poročila;
– naloge v zvezi z upravnim in splošnim nadzorom izvajanja občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov s področja proračuna in financ, ki jih potrjuje ali daje k njim mnenja občinski svet;
– vodi računovodstvo in knjigovodstvo v skladu z zakoni in občinskimi predpisi ter akti, za občino, krajevne skupnosti in ostale organizacije, zavode in službe, katerih ustanovitelj je občina;
– izdeluje premoženjsko bilanco občine;
– sodeluje pri nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev;
– opravlja druge naloge v zvezi s finančnimi opravili;
– administrativno tehnične naloge za delovna telesa občinskega sveta, ki po vsebini pokrivajo delovno področje oddelka;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
13. člen
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice je občinski upravni organ za nudenje strokovnih informacij in storitev iz področja planskih dokumentov in PIA.
Oddelek v okviru svojih pristojnosti opravlja predvsem naslednje naloge:
– pripravlja in organizira izdelavo prostorskih planov in načrtov ter posameznih samostojnih sestavin plana, potrebnih pri spremembah in dopolnitvah ter zagotavlja tolmačenje le-teh;
– pripravlja in pridobiva strokovne podlage za usklajevanje občinskih planov in predloge k spremembam republiške in regionalne prostorske dokumentacije na območju občine oziroma regije;
– naloge v zvezi z upravnim in splošnim nadzorom izvajanja občinskih predpisov ter zakonitostjo splošnih aktov s področja prostorskega načrtovanja in nadzora, ki jih potrjuje ali daje k njim mnenja občinski svet;
– zbira in vodi seznam parcel za potrebe prekategorizacije kmetijskih zemljišč ter pridobiva strokovne utemeljitve za izjemne posege na kmetijskih zemljiščih;
– skrbi za vzpostavitev geoinformacijskega sistema (GIS) v občini na podlagi prostorskega plana in organizira vzdrževanje baze podatkov;
– pripravlja program, programske in projektne naloge za izdelavo PIA;
– nadzoruje kakovost, roke za izdelavo PIA, izvaja in podaja strokovna tolmačenja sprejetih odlokov PIA in njegovih sestavin;
– pripravlja ter vrši nadzor nad PIA in lokacijsko ter priglasitveno dokumentacijo oziroma izdaja pisne lokacijske informacije s pogoji za izdelavo lokacijskih dokumentacij in prostorsko informacijo za potrebe občine in zunanjih uporabnikov;
– organizira izdelavo lokacijskih dokumentacij, lokacijskih presoj ter določitev funkcionalnih zemljišč;
– planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog iz svojega delokroga;
– daje strokovne informacije občanom predvsem o možnostih gradnje, vsebini dejavnosti, ekološkega in energetskega značaja v kontekstu prostorskega urejanja;
– organizira pripravo strokovnih podlag in presoj za raziskavo lokacij za zahtevnejše občinske programe in za razpis urbanističnih in arhitektonskih natečajev ter za potrebe občinskih skladov;
– načrtuje občinske projekte posebnega pomena, vodi inženiring in jih promovira javnosti ter opravlja nadzore nad izvajanjem investicij;
– opravlja upravne naloge s področja urejanja prostora in varovanja okolja, ki so v pristojnosti občine;
– koordinira razne presoje stanja ter evidentira in analizira podatke o predvideni rabi prostora in posegih v prostor;
– skrbi za digitalizacijo podatkov, nalog in dokumentov iz prostora občine, zlasti še za potrebe planskih dokumentov in infrastrukturnih objektov občine;
– organizira pripravo strokovnih podlag za predloge občinskih predpisov iz svojega delokroga;
– sodeluje z ostalimi institucijami v občini, Posavju in v ostalih občinah in na državni ravni ter ustreznimi službami ministrstev, ki se ukvarjajo s problemi prostora;
– administrativno tehnične naloge za delovna telesa občinskega sveta, ki po vsebini pokrivajo delovno področje oddelka;
– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu župana.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
14. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem posameznih upravnih organov predstojnike, ki jih imenuje in razrešuje župan.
V sporih o pristojnostih med organi občinske uprave odloča župan.
Predstojniki upravnih organov organizirajo delo, skrbijo za zakonitost dela in opravljajo druge naloge v okviru pravic in dolžnosti, ki jih določajo zakon, statut občine in drugi predpisi ter akti občine.
15. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, ali za to nalogo pooblasti predstojnika posameznega upravnega organa, kolikor ta izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini;
– koordinira delo organov občinske uprave (notranjih organizacijskih enot) ter skrbi za delovno disciplino;
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
16. člen
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo in izpolnjevati zakonske pogoje za vodenje upravnih postopkov.
Naziv tajnik občine se lahko nadomesti z nazivom direktor občinske uprave, kar se določi v aktu o sistemizaciji.
Za delovno mesto tajnika občine se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov upravnih enot.
17. člen
Višji upravni delavci v občinski upravi so tajnik občine, predstojnik, pomočnik predstojnika, svetovalec predstojnika in višji svetovalec.
Tajnika občine in predstojnike imenuje neposredno župan, pomočnike predstojnikov, svetovalce predstojnikov in višje svetovalce pa imenuje župan na predlog tajnika občine.
18. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih predstojnika organa občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni predstojniku upravnega organa, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
19. člen
Zaposleni v občinski upravi so dolžni spremljati stanje na svojem delovnem področju, opozarjati na probleme in predlagati rešitve le-teh.
20. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi akta o sistemizaciji, v skladu z določili pozitivne zakonodaje, ki urejajo delovno razmerje in njegovo sklenitev.
Za sklenitev delovnega razmerja delavcev občinske uprave lahko župan pooblasti tajnika občine.
21. člen
Za delavce v upravi se smiselno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih, zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi ter uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave.
Župan odloča o disciplinski odgovornosti delavcev v upravi, za odločanje na drugi stopnji pa imenuje disciplinsko komisijo.
22. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
23. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH
24. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o posameznih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti v upravnem postopku.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
Za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji so pooblaščeni delavci v skladu s 15. členom tega odloka.
25. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.
26. člen
O izločitvi predstojnika upravnega organa ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika upravnega organa o stvari tudi odloči.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Najkasneje v roku 30 dni od sprejema tega odloka župan sprejme pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Brežice.
28. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo in delo uskladiti s tem odlokom v roku treh mesecev po njegovem sprejemu.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine Brežice (Uradni list RS, št. 68/95).
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 121-1/99-21
Brežice, dne 31. maja 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti