Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2698. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Občine Beltinci, stran 7288.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Beltinci je Občinski svet občine Beltinci na 9. redni seji dne 29. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine Beltinci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu l987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan, ter že spremenjenih prostorskih sestavin, dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci v letu 1997 (Uradni list RS, št. 68/97 in v letu 1998 (Uradni list RS, št. 59/98).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju Občine Beltinci.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu (Uradne objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni poglavje 4.8. Promet in zveze in sicer se doda besedilo:
Zgradila se bo nova avtocesta Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci po izbrani trasi preko severnega roba Občine Beltinci z vsemi vzporednimi objekti kot so: priključek glavne ceste G 1-3, deviacije vseh cest, ki jih prekine avtocesta ter vsi podvozi, nadvozi in prepusti.
3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana občine, dopolnjenega v letu 1997 in sicer karte v merilu 1:2500 s tematiko Zasnova primarne rabe in Promet ter karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin srednjeročnega plana in sicer karti z oznakama Turnišče 21 in 22.
4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni poglavje 8.1.1. Prometna infrastruktura – Ceste z dodatnim besedilom:
Za izgradnjo avtoceste, priključne ceste in ostalih pripadajočih objektov in površin se bodo rezervirala ustrezna zemljišča.
5. člen
Doda se novo podpoglavje 11.5. Programska zasnova za gradnjo avtoceste na odseku Vučja vas–Beltinci.
Območje obdelave
Obravnavani odsek AC je nadaljevanje AC iz smeri Ljubljana v smeri Lendave oziroma državne meje z Madžarsko. V tej fazi je predviden priključek iz regionalne ceste pri Vučji vasi, prečkanje Mure in gradnja do priključka Lipovci.
Odsek AC se na območju Občine Beltinci začne zahodno od železniške proge Ormož–Murska Sobota in se nadaljuje preko glavne ceste do poljske poti na območju Senožeti.
Trasa obravnavanega odseka skozi Občino Beltinci je dolga 1 km in 520 m in zavzame površino 22 ha in 15 arov. Avtocesta poteka v nižjem nasipu preko kmetijskih površin prvega območja. Na območju poteka AC so manjše gozdne površine šele na izteku obravnavanega odseka AC na Senožetih.
AC bo neposredno ali posredno zajela zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
K.o. Lipovci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 251/3, 251/4, 252/2, 253/2, 254/2, 255/2, 256/2, 257/2, 258/1, 258/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 275/1, 276/1, 276/3, 276/4, 277/1, 278/1, 278/3, 279, 280, 281, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 286/2, 287/1, 288, 290/1, 290/4, 296, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298/1, 298/2, 298/3, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 457/1, 457/2, 458/1, 594/7, 1234/1, 1235, 1241/1, 1241/4, 1241/6, 1257/1, 1422, 1423/1, 1423/2, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560/1, 1560/2, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565/2, 1566/2, 1567, 1568, 1569/1, 1569/2, 1898.
Električno omrežje
Parcele številka 1459, 1460, 1465, 1712, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719*, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724*, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729*, 1730, 1731, 1732, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740*.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500.
Plinovod
Parcele številka 594/9, 1257/1,1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1997.
Vodovod
Parcela številka 2200/1.
K.o. Gančani
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 965, 966, 967, 968, 971, 972, 973, 974, 975, 976/1, 976/2, 977, 978, 979.
Tehnološki pogoji in omejitve
Avtocesta je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Vertikalni in horizontalni elementi so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij je 1500 m, minimalni vertikalni radij 15000 m, maksimalni vzdolžni sklon 2% in maksimalni prečni sklon 3,50%.
Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m in sicer 4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m, srednji ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna pasova širine 2,50 m in dve bankini po 1 m.
Predvidene ureditve
Obravnavani odsek se začne v km 9+680, na meji z Mestno občino Murska Sobota in poteka do km 11+200. V tem odseku prečka trasa še dvakrat ozemlje Mestne občine Murska Sobota v vogalih s k.o. Rakičan.
Na območju Občine Beltinci je predvidena gradnja:
– avtoceste v dolžini 1 km in 520 m,
– priključka “Lipovci“,
– podvoz železniške proge na meji z Občino M. Sobota,
– deviacija glavne ceste G 1-3 Murska Sobota-Lendava,
– deviacija traktorske ceste, ki je vzporedna z G 1-3,
– deviacije in nadvozi poljskih poti,
– prepusti obcestnih jarkov.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Predvidena AC križa več infrastrukturnih objektov, ki jih bo treba prestaviti oziroma ustrezno zaščititi. Ti so:
– primarni cevovod DN 300 M. Sobota-Beltinci,
– koaksialni kabel in zračne linije telefonskega naročniškega omrežja.
Predvidena je gradnja transformatorske postaje na DV 20 kV na Grmovcu v km 10b+200.
Priključek “Lipovci“ se razsvetli z javno razsvetljavo.
Odvodnjavanje AC je načrtovano z zaprtim kanalizacijskim sistemom in odtokom voda iz cestišča preko zaprtih zadrževalnikov z lovilci olj in iztokom v površinske vodotoke.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Odsek AC Vučja vas–Beltinci poteka preko Občine Beltinci pretežno skozi odprto kmetijsko intenzivno obdelano krajino. Oblikovanje AC mora upoštevati krajinske in naravne značilnosti obstoječega prostora. Obcestni prostor naj bo čim bolj ozelenjen z nizko in visoko vegetacijo, zlasti v območju prečkanja železniške proge, priključka “Lipovci“ in nadvozov lokalnih cest. Nizka grmovna zarast med voznima pasovoma na AC se izvede v skladu z zasaditevnim načrtom in pogoji za varno obratovanje ceste.
Cestni objekti, naj bodo oblikovani v skladu s krajinskimi značilnostmi in funkcijami prometne ureditve. Nasipi AC naj bodo kar se da položni v naklonu večjem od 1:2. V območju visokih nasipov npr. ob prečkanju železniške proge AC je zaželjeno zniževanje nasipov z bočnimi nasipi iz presežkov zemlje, ki bodo ostali nastali z odgrinjanjem na trasi ceste.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Trasa ne posega v območje zavarovane kulturne dediščine, čeprav so možne poškodbe še neodkrite arheološke dediščine, za kar je treba zagotoviti ustrezen nadzor.
Na trasi je treba zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih zemljiščih.
Za prehajanje živali preko oziroma pod avtocestnim telesom je treba zagotoviti ustrezne prehode oziroma podhode v okviru mostov ali prepustov za vode.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Za obdelovalce zemlje je treba zagotoviti ustrezno število cestnih nadvozov preko AC v povezavi z obstoječimi poljskimi potmi.
V projektih nadaljnjih faz mora biti predviden prostor oziroma pas za protihrupno zaščito ob naselju Lipovci, kolikor se v okviru obratovalnega monitoringa izkaže, da je taka zaščita potrebna.
Investitor se v skladu z 78. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 in 1/96) v primeru razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje zaveže plačevati rento oziroma odškodnino za razvrednotenje okolja lastnikom neposredno tangiranih zemljišč ob avtocesti.
Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč. Vodnogospodarske ureditve morajo zagotoviti varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Za gradnjo AC ni posebnih pogojev iz vidika obrambe.
Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih vplivov na sestavine okolja. V LN morajo biti definirane tudi začasne prometne ureditve v času gradnje. Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč na obeh straneh avtoceste,
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih prečka predvidena AC, in jih v primeru poškodb zaradi gradnje ustrezno sanirati,
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin in sanaciji ostalega poškodovanega terena; z viški plodne zemlje razpolaga Občina Beltinci oziroma tangirane krajevne skupnosti v skladu z veljavnimi občinskimi odloki,
– pred pričetkom del posneti obstoječe stanje vseh lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, jih urediti in protiprašno zaščititi,
– nadomesiti komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani z gradnjo avtoceste,
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in naprave, ki bodo poškodovani v času gradnje,
– za kmetijska zemljišča, ki jih avtocesta prečka in sosednja zemljišča je potrebno izvesti komasacije na podlagi ustreznih načrtov,
– investitor mora odkupiti nefunkcionalne ostanke zemljišč, ki ne bodo neposredno uporabljeni za samo avtocesto.
6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, 68/97) in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000, navedeni že v 3. členu tega odloka zaradi uskladitve namenskih površin iz dolgoročnega dela prostorskih sestavin plana.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci pričnejo veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 95/99
Beltinci, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti