Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2692. Pravilnik o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih omrežjih, stran 7268.

Na podlagi 24. in 63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 – odl. US) ter na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih omrežjih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa dolžine, strukturo in kapaciteto številk, ki se uporabljajo v javnih telekomunikacijskih omrežjih. Pravilnik določa tudi način, postopke in pogoje razdelitve in dodeljevanje številskega prostora operaterjem telekomunikacijskih omrežij in storitev ter uporabnikom.
2. člen
(izrazi)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. nacionalni številski prostor (national numbering space) je obseg telekomunikacijskega oštevilčenja, s katerim upravlja Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije (v nadaljevanju: uprava);
2. področna koda (area code) je kombinacija nacionalne predpone (national trunk prefix) in medkrajevne kode (trunk code), ki določa področje oštevilčenja;
3. dostopovna koda prenosnega omrežja (carrier access code) je kombinacija številk, ki jih izbere kličoči naročnik pred drugimi števkami, da uporabi želenega operaterja prenosnega omrežja (transit network carrier);
4. mednarodna predpona (international prefix) je kombinacija številk, ki nakazujejo, da pomenijo števke, ki sledijo, javne mednarodne telekomunikacijske številke;
5. medkrajevna predpona je številka, ki se izbere pri vzpostavljanju klica med dvema območjema oštevilčenja;
6. nacionalna smerna koda (national destination code – NDC) je izbirno nacionalno kodno polje, ki v kombinaciji z naročniško številko (subscriber number – SN) določa nacionalno (značilno) številko (national (significant) number – N(S)N). Nacionalna smerna koda predstavlja funkcijo izbire omrežja oziroma medkrajevne zveze;
7. nacionalna (značilna) številka (national (significant) number – N(S)N) je tisti del številke, ki sledi deželni kodi (country code – CC). Nacionalna (značilna) številka je sestavljena iz deželne smerne kode, ki ji sledi naročniška številka;
8. številke skrajšanega izbiranja (short codes) so številke dolžine tri do pet števk, namenjene dostopu do nujnih služb in do specifičnih storitev operaterjev;
9. prenosno omrežje (transport network) je omrežje, v katerem se telekomunikacijski promet ne končuje, npr. mednarodno omrežje in medkrajevno omrežje;
10. blok številk je del številskega prostora, ki je nedeljen ter določen s prvo in zadnjo številko;
11. ITU je mednarodna telekomunikacijska zveza, ki izdaja priporočila ITU-T (telekomunikacije) in druge telekomunikacijske dokumente;
12. naročniška številka je številka, ki določa fizično ali pravno osebo, ki je v pogodbenem – naročniškem razmerju z operaterjem javno dostopnih telekomunikacijskih storitev.
3. člen
(omrežja, za katera se uporablja pravilnik)
(1) Pravilnik se uporablja v javnem komutiranem telefonskem omrežju (PSTN) in digitalnem omrežju z integriranimi storitvami (ISDN), v mobilnih, širokopasovnih in drugih javnih telekomunikacijskih omrežjih ter za telekomunikacijske storitve in uporabnike.
(2) V javnem komutiranem telefonskem omrežju (PSTN), digitalnem omrežju z integriranimi storitvami (ISDN) in v mobilnih omrežjih se uporablja oštevilčenje po ITU-T priporočilu E.164.
4. člen
(pristojnosti uprave)
Pristojnosti uprave so: racionalna uporaba telekomunikacijskega oštevilčenja, urejanje in spreminjanje številskega prostora ter nepristransko in pregledno dodeljevanje številskega prostora operaterjem telekomunikacijskega omrežja ali storitev ter uporabnikom.
II. UREJANJE OŠTEVILČENJA
5. člen
(pogoji za dodelitev številk)
(1) Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev številk, so:
– vlagatelj vloge za dodelitev številk (v nadaljevanju: vlagatelj) mora imeti dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev oziroma za upravljanje z omrežjem in
– izkazati mora utemeljeno potrebo po številkah.
(2) Utemeljenost zahtevanega obsega rezervacije številk oziroma njihovo smotrno uporabo izkaže vlagatelj s projektom, ki vsebuje natančen načrt potreb.
6. člen
(dodeljevanje številk)
(1) Številke se vlagateljem dodeljujejo na podlagi nepristranskih kriterijev v blokih različnih kapacitet v skladu z razdelitvijo nacionalnega številskega prostora.
(2) Uprava dodeljuje številke z upravno odločbo.
(3) Uprava odloča o vlogah po vrstnem redu njihovega prispetja. Kadar je za istovrstne številke prispelo več vlog, je lahko odločba o dodelitvi številk izdana šele, ko je odločeno o vseh prejšnjih popolnih vlogah.
7. člen
(zavrnitev dodelitve)
Uprava zavrne dodelitev številk ali zahtevanega bloka številk, če ugotovi, da vlagatelj ni upravičen do zaprošenih številk oziroma te upravičenosti ne potrjuje s projektom iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen
(vrsta dodelitve)
(1) Dodelitev številk je lahko:
– primarna, ko uprava dodeli blok številk operaterju telekomunikacijskega omrežja in storitev;
– sekundarna ali terciarna, ko operater telekomunikacijskega omrežja ali storitev dodeljuje številke iz bloka številk, ki mu jih dodeli uprava, naprej drugim operaterjem storitev ali uporabnikom.
(2) Operater telekomunikacijskega omrežja ali storitev mora javno objaviti kriterije, po katerih dodeljuje številke.
9. člen
(informiranje o uporabnikih)
(1) Operater telekomunikacijskega omrežja ali storitev mora javno zagotoviti sprotno informiranje o svojih naročnikih oziroma o številkah za dostop do storitev.
(2) Operater telekomunikacijskega omrežja ali storitev sme osebne podatke v zvezi z naročniki in številkami iz prejšnjega odstavka zbirati in zagotoviti njihovo javno dostopnost le na podlagi pisne privolitve osebe, na katero se ti podatki nanašajo.
10. člen
(čas dodelitve)
Če ni drugače določeno, se številke dodeljujejo za nedoločen čas.
11. člen
(pravica vlagatelja do izbire številskih virov)
Vlagatelj ima pravico do izbire določenih prostih številk oziroma blokov številk. Uprava redno, enkrat letno, objavlja številke, ki so v nacionalnim številskem prostoru na voljo za dodeljevanje.
12. člen
(rok za izdajo odločbe)
Uprava je dolžna v 60 dneh izdati odločbo iz 6. člena tega pravilnika, če gre za dodelitev številk, kjer ni treba spreminjati že dodeljenih številk.
13. člen
(odvzem dodeljenih številk)
Uprava lahko odvzame dodeljene številke, če se:
– ugotovi neupravičenost dodelitve številk,
– če se bloki številk v 6 mesecih ne pričnejo uporabljati.
14. člen
(pritožba)
Zoper odločbo o dodelitvi, zavrnitvi ali odvzemu dodeljenih številk je mogoča pritožba na ministrstvo, pristojno za telekomunikacije.
15. člen
(prenosljivost številk)
Operaterji telekomunikacijskega omrežja ali storitev morajo znotraj omrežne skupine zagotoviti prenosljivost številk oziroma omogočiti uporabnikom zamenjavo krajevnega operaterja telekomunikacijskega omrežja ali storitev ob zadržanju dodeljene številke.
16. člen
(možnost izbire operaterja prenosnega omrežja)
(1) V svojih omrežjih morajo operaterji telekomunikacijskega omrežja zagotoviti uporabnikom prosto izbiro operaterja medkrajevnih (daljinskih) in mednarodnih prenosnih omrežij.
(2) Prosto izbiro operaterja iz prejšnjega odstavka se zagotovi z:
– določeno predpono ob vsakem klicu (carrier selection)
– predizbiro operaterja (carrier preselection).
17. člen
(obveznosti)
(1) Pri spremembi oštevilčenja ima operater telekomunikacijskega omrežja oziroma storitev obveznost obveščati tiste, ki kličejo stare številke, o nastalih spremembah še najmanj 4 mesece po nastali spremembi številke.
(2) Če se mora spremeniti znaten del aktivnih številk, obvesti uprava javnost o razlogih za tako spremembo načrta oštevilčenja 3 mesece vnaprej.
(3) Uprava obvesti javnost tudi o spremembah načrta oštevilčenja, ko ne pride do spremembe aktivnih številk (npr. ko dodeli nove številke storitvam ali geografskim območjem ali če ponovno dodeli neuporabljene številke).
18. člen
(usklajevanje)
Uprava skrbi za morebitna usklajevanja oštevilčenja v evropskih okvirih prek Evropskega telekomunikacijskega urada ETO.
III. STRUKTURA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OŠTEVILČENJA
19. člen
(mednarodna številka)
Mednarodna številka je sestavljena iz deželne kode (country code – CC) in nacionalne (značilne) številke (national (significant) number – (N(S)N)). Največje število števk za mednarodno številko je 15 (brez mednarodne predpone). Mednarodne številke, ki so daljše od 12 števk, se lahko uporabljajo le z dovoljenjem uprave.
Sl. 1: Struktura mednarodne številke (international number)
-----------------------------------------------------------------
Deželna koda         Nacionalna (značilna) številka
(Country Code)        (National (Significant) Number)
-----------------------------------------------------------------
CC              N(S)N
-----------------------------------------------------------------
20. člen
(nacionalna (značilna) številka)
Celotna dolžina nacionalne (značilne) številke N(S)N je praviloma (največ) 8 števk. V tem pravilniku je N(S)N predstavljena v formatu AB CD EF GH. Sestavljena je iz nacionalne smerne kode (NDC) brez medkrajevne predpone in naročniške številke (SN). Medkrajevna predpona je 0. Medkrajevna predpona se izbere za vzpostavitev klica med dvema območjema oštevilčenja, vendar ni del številke in le nakazuje na dostop do prenosnega omrežja.
Sl. 2: Nacionalna številka v (geografskem) javnem komutiranem telefonskem omrežju
-----------------------------------------------------------------
Medkrajevna koda-         Naročniška številka
geografska karakteristična koda  (Subscriber Number/SN)
(NDC) (Trunk Code)
-----------------------------------------------------------------
A                 BCD EF G H
-----------------------------------------------------------------
Slika 3 prikazuje zgradbo nacionalne (značilne) številke za omrežje za posebne namene (npr. za mobilno omrežje) in za negeografske storitve (npr. za poslovne številke).
Sl. 3: Nacionalna številka v omrežju za posebne namene in za negeografske storitve
-----------------------------------------------------------------
Nacionalna smerna koda      Naročniška številka
(National destination code/NDC)  (Subscriber Number/SN)
-----------------------------------------------------------------
AB                CDE FGH
ABC                DE FGH
-----------------------------------------------------------------
IV. OŠTEVILČENJA TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ IN STORITEV
21. člen
(območja oštevilčenja – nacionalni številski prostor)
Številski prostor načrta oštevilčenja je razdeljen na več območij. To so:
– geografska območja oštevilčenja, ki se nahajajo v določenih območjih za števkom A = (1, 2, 3, 4, 5, 7),
– negeografska območja oštevilčenja, ki se nahajajo v določenih območjih za števki AB(C) = (6, 8, 9, 19, 20, 29, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 59, 70, 71, 79).
22. člen
(oštevilčenje prenosnih omrežij)
Prenosna omrežja, npr. mednarodno omrežje ali medkrajevno omrežje, se lahko izberejo ob vsakem klicu (call-by-call) z izbiro dostopovne kode operaterja prenosnega omrežja. Ta koda mora biti izbrana pred vsemi drugimi številkami. Koda dostopa do mednarodnega prenosnega omrežja je sočasno tudi mednarodna predpona (international prefix). Koda prenosnega omrežja ni del telefonske številke, vendar določa želeno prenosno omrežje.
23. člen
(oštevilčenje mednarodnih omrežij)
(1) Mednarodna predpona nakazuje, da je številka, ki ji sledi javna mednarodna telekomunikacijska številka.
(2) Za telekomunikacijski promet, ki izvira iz Slovenije, je dostopovna koda do mednarodnega prenosnega operaterja hkrati tudi mednarodna predpona. Mednarodna predpona 00 ni dostopovna koda do mednarodnega prenosnega omrežja. Mednarodni klici, izbrani z mednarodno predpono 00, so preostanek prometa in so usmerjeni v mednarodna omrežja.
(3) Dostopovna koda do mednarodnega prenosnega omrežja (carrier access code), ki je hkrati tudi mednarodna predpona, je prikazana v sliki 4. Struktura mednarodne klicne številke iz Slovenije v tujino je prikazana v sliki 5.
Sl. 4: Koda dostopa do mednarodnega prenosnega omrežja
99X(YZ)
Sl. 5: Načrt izbiranja za klice iz Slovenije v tujino
-----------------------------------------------------------------
Mednarodna predpona   Deželna koda   Nacionalna
(International prefix) (Country Code)  (značilna)številka
                     (National (Significant)
                     Number)
-----------------------------------------------------------------
00           CC        N(S)N
99X(YZ)         CC        N(S)N
-----------------------------------------------------------------
24. člen
(oštevilčenje medkrajevnih omrežij)
Dostopovna koda do operaterja medkrajevnega prenosnega omrežja je prikazana v sliki 6. Načrt oštevilčenja z dostopovno kodo do prenosnega omrežja je prikazan v sliki 7.
Sl. 6: Dostopovna koda do operaterja medkrajevnega prenosnega omrežja
10X(YZ)
Sl. 7: Načrt oštevilčenja z dostopovno kodo do medkrajevnega
prenosnega omrežja
-----------------------------------------------------------------
Dostopovna koda do Medkrajevna   Nacionalna
prenosnega omrežja predpona    (značilna) številka
          (Trunk prefix) (National (Significant)
                  Number)
-----------------------------------------------------------------
10X(YZ)       0        N(S)N
-----------------------------------------------------------------
25. člen
(rezervna področja oštevilčenja)
Nedefinirana območja nacionalnega številskega prostora so rezervirana za morebitne potrebe v prihodnosti.
26. člen
(številke skrajšanega izbiranja)
(1) Številke skrajšanega izbiranja so na krajevni ravni realizirane v vseh geografskih omrežnih skupinah kot tudi v območju mobilnega in poslovnega oštevilčenja. Številke skrajšanega izbiranja so številke dolžine tri do pet števk namenjene dostopu do nujnih služb in do specifičnih storitev operaterjev. Za enomestnimi geografskimi karakterističnimi kodami A = (1, 2, 3, 4, 5, 7) so številke za števkom B = (1) in C = (0, 1, 9) dodeljene številkam skrajšanega izbiranja.
(2) Uprava dodeljuje samo številke dolžine 3 do 5 števk CDF(G) z vrednostjo števke D = (0, 1, 9).
(3) Območje za BC = (11) je namenjeno evropskim harmoniziranim številkam.
(4) V območje za BC = (19) se preselijo tiste obstoječe številke skrajšanega izbiranja, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev.
(5) Kriterij za dodelitev številk skrajšanega izbiranja ugotavlja uprava in zajemajo predvsem naslednje:
– številke skrajšanega izbiranja omogočajo dostop do nujnih storitev,
– številke skrajšanega izbiranja omogočajo dostop do specifičnih nekomercialnih storitev operaterjev, ki jih ne more ponujati nihče drug, in so pomembne za vzpodbujanje konkurence (npr. storitev posredovanja operaterja, storitev informacij o naročnikih).
(6) Obstoječe številke skrajšanega izbiranja (npr. 9X(XX)), ki ne izpolnjujejo teh meril, se preselijo v številsko območje 8BCDEF(GH), 9BCDEF(GH) namenjeno posebnim komercialnim storitvam.
(7) Območje za BC = (10) brez A je namenjeno dodeljevanju kod za izbiro operaterja medkrajevnega prenosnega omrežja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(prehodno obdobje)
(1) V javnem telekomunikacijskem omrežju Slovenije se z dnevom uveljavitve tega pravilnika uvaja nov načrt oštevilčenja tako, da se stari načrt preneha uporabljati 1. 1. 2001.
(2) Operaterji telekomunikacijskih omrežij in storitev ter uporabniki, ki so imetniki številk ob uveljavitvi tega pravilnika, lahko te številke uporabljajo do roka, določenega v prejšnjem odstavku.
(3) Operaterji telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev iz prejšnjega odstavka imajo pravico pridobiti številke, ki jih uporabljajo ob uveljavitvi tega pravilnika, če je to v skladu s tem pravilnikom in če vložijo popolno vlogo v 6 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(4) Določba 15. člena tega pravilnika se prične uporabljati 1. 1. 2002, določba prve alinee drugega odstavka 16. člena tega pravilnika 1. 1. 2001, druga alinea drugega odstavka 16. člena tega pravilnika pa 1. 1. 2002.
28. člen
(uporaba dosedanjih predpisov)
S 1. 1. 2001 se preneha uporabljati Generalni načrt telefonskega omrežja v delu, ki obravnava Načrt oštevilčenja (PTT Vestnik, št. 14/84 in 15/88).
29. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-10/99
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti