Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1999 z dne 30. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1999 z dne 30. 6. 1999

Kazalo

2487. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-B), stran 6561.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. maja 1999 in o njem ponovno odločal na seji 23. junija 1999.
Št. 001-22-96/99
Ljubljana, dne 28. junija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI (ZPPSL-B)
1. člen
V zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US in 39/97) se v 3. členu drugi in tretji odstavek črtata.
2. člen
V 24. členu se v prvem odstavku za besedo “firmo” črta beseda “in” ter doda vejica, za besedo “sedež” pa se doda vejica in besedilo “matično številko dolžnika in šifro dejavnosti dolžnika.”
3. člen
V 29. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. firmo, sedež, matično številko dolžnika in šifro dejavnosti dolžnika,”.
4. člen
V 78.b členu se v prvem odstavku za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
“4. da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na delih s strokovno izobrazbo iz prejšnje točke;”.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
5. člen
V 100. členu se v prvem odstavku za besedilom “v stečaju vrnjeno premoženje v stečajno maso” doda besedilo “ali če premoženje dolžnika po mnenju upnika, ki mora verjetno izkazati obstoj premoženja, zadostuje za plačilo njegove terjatve, po poplačilu stroškov stečajnega postopka.”
6. člen
V 102. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
“3. firmo, sedež, matično številko dolžnika in šifro dejavnosti dolžnika,”.
7. člen
V 160. členu se v drugem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
“4. neizplačane odpravnine, kot so zaposlenim pripadle po predpisih, ki urejajo delovna razmerja, vendar največ v višini, kot je določena za presežne delavce.”
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
Vsa obvestila organizacije, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa, po določbi tretjega odstavka 3. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US in 39/97) postanejo z dnem uveljavitve tega zakona brezpredmetna.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike.
Št. 710-14/91-1/34
Ljubljana, dne 23. junija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost