Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1999 z dne 16. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1999 z dne 16. 6. 1999

Kazalo

2224. Uredba o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom, stran 5769.

Na podlagi 61.b člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99) in prvega odstavka 21. člena zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa način in pogoje prodaje:
– carinskega blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na podlagi carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99);
– carinskega blaga, ki je bilo zaseženo na podlagi carinskega zakona in organ, ki vodi postopek, odloči, da se blago proda;
– blaga, ki je bilo prepuščeno carinskemu organu v prosto razpolaganje;
– drugega blaga, ki ga prodajo carinski organi, če so s posebnim predpisom pooblaščeni za prodajo tega blaga.
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za drugo ravnanje v zvezi z blagom iz prejšnjega odstavka, in sicer brezplačen odstop odvzetega blaga oziroma uničenje.
2. člen
(1) Če se znajde pri carinskem organu blago, katerega lastnik ni znan, in se lahko utemeljeno sklepa, da gre za carinsko blago, carinski organ na svoji oglasni deski objavi seznam z opisom tega blaga, ki mora ostati izobešen najmanj 30 dni.
(2) Blago iz prejšnjega odstavka se hrani 30 dni. Če se v tem času lastnik ne javi in ne uredi carinskega statusa blaga ter ne prevzame blaga in ne plača stroškov, povezanih s hrambo in prevozom blaga, se z blagom ravna v skladu s to uredbo.
3. člen
(1) Blago iz 1. člena te uredbe prodaja carinski organ, določen z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Carinski upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: carinski organ, pooblaščen za prodajo).
(2) V skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, lahko predstojnik Carinske uprave Republike Slovenije izbere in pooblasti izvajalca za opravljanje posameznih storitev (prevoz, hrambo, prodajo itd.) v zvezi z blagom iz 1. člena te uredbe (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec).
(3) Če opravlja storitve v zvezi z blagom pooblaščeni izvajalec, se v pogodbi med tem izvajalcem in Carinsko upravo Republike Slovenije določijo medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz ravnanja z blagom v skladu s to uredbo, ter carinski organ, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem storitev, ki jih opravlja pooblaščeni izvajalec.
(4) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se opredeli vsebina listine, s katero pooblaščeni izvajalec evidentira prevzeto blago, in listine, s katero stranka potrdi prevzem blaga.
II. PREVERJANJE POGOJEV IN PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO
4. člen
(1) Carinski organ, ki prevzame blago iz 1. člena te uredbe, blago pregleda in o tem sestavi zapisnik v dveh izvodih. Zapisnik mora vsebovati predvsem podatke o vrsti in količini blaga ter opis stanja blaga, ki ga carinski organ prevzema.
(2) Carinski organ, ki blago prevzame in ni pooblaščen za prodajo, mora predložiti blago skupaj z enim izvodom zapisnika iz prejšnjega odstavka carinskemu organu, pooblaščenemu za prodajo.
5. člen
(1) Za preverjanje pogojev in pripravo blaga za prodajo imenuje carinski organ, pooblaščen za prodajo, komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Naloge komisije so:
– ocenitev vrednosti blaga,
– preverjanje obstoja pogojev za prodajo,
– ugotavljanje, ali blago ustreza vsem predpisom, veljavnim v Republiki Sloveniji,
– določitev načina prodaje blaga,
– sestava seznama blaga za prodajo,
– sestava zapisnika o svojem delu.
(3) Komisija preveri, če blago v seznamu blaga za prodajo ustreza podatkom iz zapisnika o prevzetem blagu iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(4) Po ocenitvi vrednosti blaga komisija dopolni seznam blaga za prodajo s podatki o ocenjeni vrednosti.
(5) Če komisija ugotovi, da se vrsta, količina in stanje blaga ne ujemajo s podatki iz zapisnika o prevzetem blagu iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, to vključi v zapisnik o svojem delu.
6. člen
(1) Carinski organ, pooblaščen za prodajo, sme dati v prodajo samo tisto blago, za katero je bilo predhodno ugotovljeno, da ustreza vsem predpisom v Republiki Sloveniji. Blago, ki ne ustreza predpisom, se odstrani s carinskega območja oziroma uniči.
(2) Izjemoma se lahko blago, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, proda, pod pogojem, da se odstrani s carinskega območja.
7. člen
(1) Carinski organ, pooblaščen za prodajo, lahko do zadnjega delovnega dne pred dnevom prodaje dovoli lastniku blaga ali osebi, na katero se glasi prevozna listina, da uredi carinski status blaga, razen za zaseženo in odvzeto blago v postopku o prekršku.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom carinski organ prepusti blago osebi iz prejšnjega odstavka, potem ko ta plača morebitni carinski dolg in vse stroške, ki jih je imel carinski organ s hrambo, prevozom in cenitvijo blaga.
8. člen
(1) Stroške v zvezi s hrambo in prevozom, o katerem se v upravnem postopku odloči, da se vrne stranki, nosi carinski organ, razen če so nastali iz razlogov na strani stranke.
(2) Glede stroškov hrambe blaga, nastalih od uvedbe postopka do konca postopka o prekršku, se uporabljajo določbe o stroških postopka o prekrških.
9. člen
V primerih, ko organ, ki vodi postopek, odloči, da se blago vrne stranki, se ob prevzemu blaga sestavi zapisnik, v katerem se navedejo vrsta, količina in opis stanja blaga, ki ga stranka prevzema.
10. člen
(1) Osnova za prodajo blaga je ocenjena vrednost iz prve alinee drugega odstavka 5. člena te uredbe. Pri ugotavljanju vrednosti blaga se smiselno uporabljajo pravila o carinskem vrednotenju blaga, ob upoštevanju morebitne tehnološke zastarelosti, modne nezanimivosti in dejstva, da se blago prodaja brez garancije ali brez možnosti uveljavljanja garancije.
(2) Blago se proda na javni dražbi, z zbiranjem ponudb ali z neposredno pogodbo.
(3) Način prodaje določi komisija iz 5. člena, ki pri tem upošteva, da se doseže najugodnejše vnovčenje.
III. PRODAJA BLAGA NA PODLAGI ZBIRANJA PONUDB IN Z NEPOSREDNO POGODBO
11. člen
(1) Praviloma se blago proda z zbiranjem ponudb, če znaša ocenjena vrednost enakovrstnega blaga, ki ga carinski organ prevzame v posameznem postopku, manj kot 250.000 SIT.
(2) Za izvedbo prodaje imenuje carinski organ, pooblaščen za prodajo, komisijo za prodajo. Komisija za prodajo ima predsednika in dva člana.
(3) Komisija za prodajo objavi poziv za zbiranje ponudb praviloma na oglasni deski carinskega organa, pooblaščenega za prodajo. Poziv mora biti izobešen na oglasni deski najmanj 15 dni pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. V pozivu mora biti navedeno, kje in kdaj je mogoče pregledati blago, ki se daje na prodaj, ter kdaj je zadnji dan za dajanje ponudb.
(4) Komisija za prodajo pregleda ponudbe in izbere najugodnejšega ponudnika.
12. člen
Carinski organ, pooblaščen za prodajo, sme z neposredno pogodbo prodati živali, blago, ki se hitro kvari, blago, katerega hramba je povezana z velikimi stroški, blago iz 6. člena te uredbe in blago, katerega prodaja na javni dražbi je bila neuspešna.
IV. JAVNA DRAŽBA
13. člen
(1) Blago, katerega vrednost je komisija iz 5. člena te uredbe ocenila nad 250.000 SIT, se praviloma proda na javni dražbi.
(2) Javno dražbo blaga opravi komisija za prodajo, ki jo imenuje carinski organ, pooblaščen za prodajo. Komisija za prodajo ima predsednika in dva člana.
(3) Javna dražba se odredi z oglasom v dnevnem časopisju. V oglasu o javni dražbi morajo biti navedeni pogoji dražbe, podatki o vrsti, količini in stanju blaga, izklicni ceni, dnevu, uri in kraju dražbe, višini in načinu polaganja varščine za udeležbo na dražbi, kakor tudi o dnevu, uri in kraju, ko in kjer je mogoče pregledati blago, ki se daje na prodaj.
14. člen
(1) Javne dražbe za blago iz 1. člena te uredbe se lahko udeležijo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem na območju Republike Slovenije, če vplačajo predpisano varščino in so registrirani za promet z blagom, ki se draži, kar dokazujejo z izpisom iz sodnega registra oziroma registra samostojnih podjetnikov, ki ne sme biti starejši od 60 dni. Fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se lahko udeležijo dražbe, če se prodaja blago nekomercialne narave.
(2) Na javni dražbi ne smejo nastopiti kot ponudniki osebe, zaposlene v carinski službi, njihovi zakonci oziroma osebe, s katerimi živijo v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ter njihovi družinski člani, s katerimi so v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti in svaštvu do vštetega četrtega kolena.
(3) Pred začetkom javne dražbe morajo ponudniki na račun, ki ga določi carinski organ, pooblaščen za prodajo, vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine, ki znaša 10% izklicne za blago, ki ga nameravajo dražiti, vendar pa znesek ne more biti nižji od 7000 SIT. Ustrezni instrumenti zavarovanja so tisti, ki so sicer dopustni za predložitev v carinskih postopkih v skladu z veljavno carinsko zakonodajo.
(4) Na javni dražbi sme sodelovati samo tisti ponudnik, ki se izkaže s potrdilom o vplačani varščini.
15. člen
(1) Blago se da na dražbo z izklicno ceno, ki je enaka ocenjeni vrednosti, kakor jo je ugotovila komisija iz 5. člena te uredbe.
(2) Prva dražba se sme opraviti le, če se je udeležita najmanj dva ponudnika.
(3) Šteje se, da je dražba uspela, če sta vsaj dva ponudnika ponudila višjo ceno od izklicne.
(4) Blago na dražbi se proda kupcu, ki je ponudil najvišjo ceno.
(5) Če prva dražba ne uspe, se napove druga, ki se sme opraviti, kadar se je udeležita najmanj dva ponudnika. Objava druge javne dražbe mora vsebovati iste podatke kot prva, v oglasu pa mora biti dodatno navedeno, da je to druga dražba. Glede aktivnosti udeležencev se primerno upoštevajo določbe tega člena. Izklicna cena blaga iz prve dražbe se lahko ob objavi druge dražbe zniža za ustrezen odstotek, vendar največ do polovice ocenjene vrednosti.
(6) Če je bila prva javna dražba neuspešna, ker ni bilo ponudnikov, lahko komisija za prodajo, namesto da bi določila drugo javno dražbo, izda sklep, da se blago proda z zbiranjem ponudb.
(7) V primeru, da se opravi druga dražba in je tudi ta neuspešna, se blago proda na podlagi zbiranja ponudb ali z neposredno pogodbo.
(8) Če se blago ne proda v skladu z določbami tega člena, se uniči ali brezplačno odstopi v skladu s to uredbo.
16. člen
(1) Komisija za prodajo sestavi zapisnik o poteku dražbe. Vanj se vpišejo podatki o blagu, izklicni ceni zanj, udeležencih na dražbi, danih ponudbah, doseženi prodajni ceni in kupcu.
(2) Zapisnik o javni dražbi podpišejo predsednik in člani komisije za prodajo, kupec in navzoči ponudniki.
(3) Zapisnik o javni dražbi se izobesi na oglasni deski carinskega organa, pooblaščenega za prodajo, v dveh dneh po končani prodaji in mora ostati tam izobešen tri dni. Udeleženci javne dražbe lahko zoper delo in postopek komisije za prodajo ugovarjajo pri carinskem organu, pooblaščenem za prodajo, v treh dneh po objavi zapisnika na oglasni deski, vendar le, če so ugovor pisno napovedali komisiji za prodajo v roku ene ure po končani dražbi.
(4) O ugovoru odloči carinski organ, pooblaščen za prodajo, v treh dneh po njegovi vložitvi. Blaga, v zvezi s katerim je vložen ugovor, ni dovoljeno prepustiti kupcu, dokler ni končan postopek zaradi ugovora.
V. PLAČILO KUPNINE IN UREDITEV CARINSKEGA STATUSA BLAGA
17. člen
(1) Kupec mora takoj po zaključku prodaje začeti z opravljanjem vseh potrebnih formalnosti za ureditev carinskega statusa blaga.
(2) Kadar se s prodajo na javni dražbi, na podlagi zbiranja ponudb ali na podlagi neposredne pogodbe, blago sprosti v prost promet, mora carinski organ, pooblaščen za prodajo, na znesek kupnine obračunati carino in druge dajatve, ki se plačujejo ob uvozu blaga, in jih navesti po vrstah dajatev na obračunu, ki ga izda kupcu v treh dneh po prodaji oziroma v treh dneh po končanju postopka o ugovoru.
(3) Kupec mora vplačati kupnino ter obračunano carino in druge dajatve, ki se plačujejo ob uvozu, če je bilo blago s prodajo sproščeno v prost promet, v roku petnajstih dni po prodaji oziroma petnajst dni po zaključku postopka zaradi ugovora na račun, ki ga navede carinski organ, pooblaščen za prodajo.
(4) Vplačana varščina se všteje v kupnino.
(5) Kupec ne more prevzeti blaga, dokler ni vplačal celotne kupnine ter v primeru sprostitve blaga v prost promet obračunane carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu.
(6) Kupec mora prevzeti blago v treh dneh po vplačilu kupnine ter obračunane carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, če je bilo s prodajo blago sproščeno v prost promet.
(7) Če kupec ob zaključku prodaje zahteva katerokoli drugo carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, kot je sprostitev blaga v prost promet, se mu blago prepusti pod pogoji iz petega odstavka tega člena na podlagi ustrezne carinske deklaracije ali prijave.
18. člen
(1) Če kupec kupnine in v primeru sprostitve v prost promet obračunane carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, ne vplača v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, izgubi pravico do vrnitve varščine, blago pa se da znova na javno dražbo.
(2) Če kupec ne prevzame blaga v roku iz šestega odstavka prejšnjega člena, se blago da znova na javno dražbo. Na zahtevo se kupcu vrne znesek plačane kupnine, zmanjšane za stroške nove javne dražbe ter stroške hrambe in prevoza blaga, ki so nastali od poteka roka za prevzem blaga do prodaje oziroma uničenja.
(3) Udeležencem dražbe, ki na dražbi niso uspeli, se vplačana varščina oziroma predloženi instrument zavarovanja vrne najkasneje petih dneh po zaključku dražbe.
(4) Udeležencu dražbe, ki dražbo zapusti pred njenim zaključkom, se varščina oziroma predloženi instrument zavarovanja ne vrne.
19. člen
(1) Če stroške prevoza, hrambe, prodaje blaga in druge stroške, kakor tudi stroške opravljenih storitev nosi carinski organ, se plačajo iz posebne postavke proračuna.
(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena, ki jih ima carinski organ z blagom, prevzetim od drugih državnih organov, se poravnajo iz plačila kupnine za to blago.
VI. BREZPLAČEN ODSTOP CARINSKEGA BLAGA IN DRUGO RAVNANJE S CARINSKIM BLAGOM
20. člen
(1) Vlada lahko odvzeto blago brezplačno odstopi državnim organom ali človekoljubnim organizacijam, če to blago potrebujejo za opravljanje dejavnosti.
(2) V primeru, da gre za predmete zgodovinske, arheološke, etnografske, kulturne, umetniške ali znanstvene vrednosti, vlada s sklepom odloči o odstopu teh predmetov pristojnemu organu oziroma ustanovi brez plačila protivrednosti.
(3) Vlada lahko s sklepom odloči, da blago, ki po posebnih predpisih ne sme v prost promet (orožje, strelivo, radijske postaje ipd.), odstopi državnim organom in organizacijam, ki to blago potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, brez plačila protivrednosti.
(4) Vlada odloči o odstopu blaga brez plačila protivrednosti na predlog upravičenega pobudnika iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena in po poprejšnjem mnenju Ministrstva za finance.
(5) Takoj po prevzemu brezplačno odstopljenega blaga mora pridobitelj urediti carinski status takšnega blaga.
21. člen
(1) Če se blago ne proda ali brezplačno ne odstopi v skladu s prejšnjim členom, se v skladu s posebnimi predpisi uniči.
(2) Carinski organ lahko blago uniči v primerih, ko bi bili stroški hrambe, prodaje in drugi stroški v zvezi z blagom nesorazmerni z izkupičkom od prodaje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Če se je postopek prodaje carinskega blaga začel pred uveljavitvijo te uredbe, se prodaja blaga konča po predpisih, ki so veljali na dan začetka postopka prodaje.
23. člen
Pogodbe, ki so bile sklenjene s pooblaščeno organizacijo v skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo te uredbe, veljajo do izteka.
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o načinu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo dobljenih sredstev (Uradni list RS, št. 56/95, 33/96).
25. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1999.
Št. 424-22/99-1
Ljubljana, dne 10. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost