Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1999 z dne 25. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1999 z dne 25. 5. 1999

Kazalo

1966. Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic, stran 4578.

Na podlagi 111. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) ter 65. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91- I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Banka in hranilnica (v nadaljevanju: banka) vodi poslovne knjige v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov in v skladu s tem sklepom.
2. Banka za poslovno leto sestavi letno poročilo, ki sestoji iz računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim izkazom, konsolidiranih računovodskih izkazov bančne skupine in pojasnil h konsolidiranim računovodskim izkazom ter poslovnega poročila. Letno poročilo mora biti opremljeno tudi s podpisi članov uprave. V letno poročilo mora banka za poslovnim poročilom oziroma pred računovodskimi izkazi v celoti vključiti mnenji pooblaščenega revizorja na računovodske izkaze.
Letno poročilo banke mora vsebovati podatke in pojasnila najmanj v obsegu, ki je predpisan z zakonom o gospodarskih družbah, s slovenskimi računovodskimi standardi in s tem sklepom.
II. KONTNI OKVIR
3. Banka vodi knjigovodstvo po sistemu enotnih računov, predpisanih v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je objavljen v prilogi tega sklepa in je njegov sestavni del.
4. Sredstva in obveznosti do virov sredstev, spremembe pri sredstvih in obveznostih do virov sredstev, prihodki in odhodki, ugotavljanje in razporeditev rezultata poslovanja banka izkazuje na predpisanih sintetičnih (trištevilčnih) in analitičnih (štirištevilčnih) računih kontnega okvira za banke in hranilnice v skladu z njihovo vsebino.
Banka lahko predpisane račune še dodatno razčlenjuje skladno s svojimi potrebami.
III. MESEČNO IN DESETDNEVNO POROČILO O KNJIGOVODSKEM STANJU RAČUNOV BANK
5. Banka pošilja Banki Slovenije mesečna in desetdnevna poročila o knjigovodskem stanju računov iz svojega knjigovodstva.
6. Mesečno poročilo sestavlja banka po stanju zadnjega dne v mesecu, za katerega poroča.
Mesečno poročilo vsebuje vse podatke iz knjigovodstva banke, ki je ažurirano, formalno, računsko in vsebinsko prekontrolirano, vključno z vsemi poslovnimi spremembami za zadnji dan v mesecu.
Mesečno poročilo po stanju na dan 31. 12., za katerega banka predlaga tudi letne računovodske izkaze, predloži banka najkasneje do dvanajstega delovnega dne naslednjega leta in vsebuje stanje na računih pred zaključnimi knjiženji.
Za stanje na dan 31. 12., ko banka sestavlja letne računovodske izkaze, pripravi in sestavi banka še posebno poročilo po opravljenih zaključnih knjiženjih in ga predloži Banki Slovenije v roku, ki je določen za oddajo nerevidiranih letnih računovodskih izkazov.
Banka pošilja mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov iz svojega knjigovodstva na obrazcu predpisanem z navodili.
Banka predloži Banki Slovenije mesečno poročilo do šestega delovnega dneva v naslednjem mesecu.
7. Banka, ki ima poslovno enoto s sedežem v tujini, predloži še skupno mesečno poročilo s podatki poslovne enote do konca naslednjega meseca za mesec, na katerega se poročilo nanaša. Mesečno poročilo za stanje na dan 31. 12. predloži banka Banki Slovenije najkasneje do tridesetega delovnega dne v naslednjem letu in vsebuje stanje na računih pred zaključnimi knjiženji.
8. V primeru statusnih sprememb (pripojitev, spojitev) mora vsaka od udeleženih bank poslati Banki Slovenije mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov po opravljenih zaključnih knjiženjih na dan vpisa statusne spremembe.
Do izdelave revidiranih zaključnih računovodskih izkazov pripojene oziroma pridružene banke, sestavlja mesečna poročila banka, h kateri se je druga pripojila oziroma pridružila, in sicer na podlagi začasnih prevzetih stanj. Po dokončnih uskladitvah stanj glede na stanja v revidiranih zaključnih računovodskih izkazih pripojene oziroma pridružene banke, ponovno sestavi banka, h kateri se je druga pripojila oziroma pridružila, mesečna poročila za vse pretekle mesece, za katere je predlagala začasna mesečna poročila. Ponovljena mesečna poročila predloži banka Banki Slovenije najkasneje v roku 10 delovnih dni po izdelavi revidiranih računovodskih izkazov pripojene oziroma pridružene banke.
9. V primeru stečaja ali likvidacije mora banka poslati Banki Slovenije mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov po opravljenih zaključnih knjiženjih na dan pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja šesti delovni dan po začetku postopka.
10. Banka sestavlja desetdnevno poročilo po stanju na dan desetega, dvajsetega in zadnjega dne v mesecu.
Desetdnevno poročilo vsebuje določene podatke o knjigovodskem stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev bank, ki so formalno, računsko in vsebinsko prekontrolirani.
Banka pošilja desetdnevno poročilo na obrazcu predpisanem z navodili.
Banka predloži Banki Slovenije desetdnevno poročilo za prvo dekado 15., za drugo dekado 25. dne v mesecu in šesti delovni dan v mesecu za tretjo dekado preteklega meseca. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali drug dela prost dan, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.
Banka Slovenije z navodili določi metodologijo in način sestavljanja ter pošiljanja mesečnega in desetdnevnega poročila.
IV. RAČUNOVODSKI IZKAZI BANKE IN POJASNILA
1. Vrste in sheme računovodskih izkazov
11. Banka vključi v letno poročilo računovodske izkaze na predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del. To so bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz uporabe dobička in kritja izgube ter izkaz finančnih tokov.
Vsebino posameznih postavk ter način sestavljanja računovodskih izkazov opredeljujejo slovenski računovodski standardi in določila tega sklepa.
12. Revidirane računovodske izkaze, ki jih mora banka objaviti v tisku, sestavi na kratkih shemah, ki so priloga k temu sklepu, to sta bilanca stanja in izkaz uspeha ter izkaz finančnih tokov na osnovni shemi.
2. Sestavljanje računovodskih izkazov
13. Banka sestavi bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov, predpisanih s kontnim okvirom za banke in hranilnice. Banka Slovenije z navodili predpiše metodologijo za sestavitev bilance stanja.
14. Banka sestavi izkaz uspeha na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi.
Presežek prihodkov ali odhodkov iz naslova revalorizacijskega izida se vnese v izkaz uspeha iz revalorizacijskega izida, ki ga banka izdela ob koncu obračunskega obdobja v obliki obrazca, ki je sestavni del tega sklepa.
Banka Slovenije z navodili predpiše metodologijo za sestavitev izkaza uspeha.
15. Banka izpolni izkaz uporabe dobička ali kritja izgube tako, da v ustrezne postavke vnese zneske nerazporejenega čistega dobička iz prejšnjih let in čistega dobička poslovnega leta, prikaže razporeditev po posameznih namenih ter znesek nerazporejenega čistega dobička.
V primeru izkazane izgube se prikaže znesek izgube, način pokrivanja izgube oziroma prenos nekrite izgube v naslednja leta.
16. V obrazce bilance stanja, izkaza uspeha, izkaza uporabe dobička in kritja izgube ter revalorizacijskega izida se v stolpce za zneske prejšnjega leta vnašajo podatki iz revidiranih računovodskih izkazov za predhodno obračunsko obdobje.
17. Zneski v vseh računovodskih izkazih se vpisujejo v tisočih tolarjev.
18. Banka predloži nerevidirane računovodske izkaze za poslovno leto na predpisanih obrazcih Banki Slovenije najkasneje do 28. februarja naslednjega leta. Izkaz uporabe dobička in kritja izgube predloži banka po sprejemu sklepov na seji skupščine oziroma najkasneje do 30. 6. naslednjega leta.
19. V primeru statusnih sprememb med letom sestavi banka računovodske izkaze po stanju na dan vpisa statusne spremembe v sodni register. Banka predloži nerevidirane zaključne računovodske izkaze Banki Slovenije najkasneje v roku dveh mesecev po vpisu statusne spremembe. Revidirane zaključne računovodske izkaze s pojasnili in mnenjem revizorja banka predloži Banki Slovenije v roku 90 dni po vpisu statusne spremembe v sodni register.
20. Banka, za katero se uvede likvidacijski ali stečajni postopek, sestavi računovodske izkaze po stanju na dan pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja. Nerevidirane zaključne računovodske izkaze predloži banka Banki Slovenije najkasneje v roku šestdeset dni po dnevu začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka.
21. Nadrejena banka v bančni skupini predlaga Banki Slovenije nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze bančne skupine po stanju na dan 31. 12. najkasneje do 31. marca naslednjega leta ter po stanju na dan 30. 6. najkasneje do 31. 8.
3. Vrednotenje bilančnih postavk
22. Banka vrednoti posamezne bilančne postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev skladno z določili slovenskih računovodskih standardov in navodili, ki jih predpiše Banka Slovenije.
4. Pojasnila k računovodskim izkazom
23. Banka mora v pojasnilih razkriti pomembnejše računovodske smernice, na katerih so zasnovani računovodski izkazi banke. V razkritju računovodskih smernic se med drugim obvezno pojasni ustreznost uporabljenih načel v primerjavi s splošnimi računovodskimi načeli, morebitne spremembe računovodskih politik, uporabljene metode vrednotenja posameznih bilančnih postavk, priznavanje prihodkov in odhodkov, politike oblikovanja popravkov vrednosti in morebitnih odpisov, politike priznavanja prihodkov iz v preteklosti oblikovanih popravkov vrednosti in odpisov, strategije oblikovanja dolgoročnih rezervacij za možne izgube iz naslova kreditnega tveganja in drugih tveganj, politiko revaloriziranja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter davčne obveznosti banke. Za vrednosti, izražene v tuji valuti, banka navede tečaj, po katerem je opravila preračun v domačo valuto. Banka razkrije tudi možne izgube in dogodke po datumu bilance stanja, ki vplivajo na izdelane računovodske izkaze.
24. V pojasnilih k posameznim postavkam bilance stanja banka upošteva razčlenitev bilančnih postavk na podatke, ki so opredeljeni v slovenskih računovodskih standardih ter dodatno razkrije še naslednje:
1) banka izdela za postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev, analizo po preostali zapadlosti po rokih kot so navedeni v slovenskem računovodskem standardu 31.86;
2) podatke o nazivu in sedežu družb in bank, v katerih je banka udeležena v kapitalu, nominalni znesek kapitalskega deleža, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic, velikost kapitala in poslovni izid zadnjega poslovnega leta;
3) število in nominalni znesek vpisanih delnic banke, v primeru večih izdaj delnic, je potrebno za vsako navesti število vpisanih delnic, število vpisanih in neplačanih delnic, nominalno vrednost, število odobrenih delnic, lastnosti delnic ter ostale pomembne podatke v zvezi s stanjem in gibanjem kapitala banke;
4) delež dolgoročnih finančnih naložb, ki pri izdajatelju predstavljajo podrejene instrumente;
5) obstoj listin o pravicah do udeležbe, zamenljivih obveznic in podobnih vrednotnic ali pravic, ki jih je izdala banka ter število in pravice, ki jih zagotavljajo;
6) pregled prevzetih in potencialnih obveznosti ter terminskih transakcij, neporavnanih na dan bilance stanja, ki se vodijo v zunajbilančni evidenci, z zneskom po posameznih vrstah instrumentov, ločeno po ročnosti do in nad enim letom. Banka posebej navede instrumente, ki služijo za zavarovanje pred obrestnimi, tečajnimi in drugimi tržnimi tveganji in tiste, ki so bili sklenjeni za namene trgovanja;
7) podatke o podrejenih obveznostih, in sicer vsako novo zadolžitev, ki presega 10% celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto nominacije, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje podrejenosti ter obstoj kakršnihkoli določb za konverzijo podrejene obveznosti v kapital ali v kakšno drugo obveznost;
8) podrobne podatke o sredstvih, ki jih je banka zastavila v zavarovanje za pridobljene vire sredstev ali za obveznosti tretjih oseb;
9) podatke o razčlenitvi naložb v vrednostne papirje, ne glede na to ali se izkazujejo kot investicijski vrednostni papirji ali kot tržni vrednostni papirji, na tiste, ki so uvrščeni na borzo in tiste, ki niso;
10) podatke o skupnem znesku predujmov in posojil, danih članom upravnih in nadzornih organov ter obsegu obveznosti, ki jih je banka prevzela v njihovem imenu po izdanih garancijah, zbirno po posamezni skupini oseb;
11) podatke o gibanju oblikovanih popravkov vrednosti in dolgoročnih rezervacij oblikovanih za posamezne postavke bilance stanja;
12) podatke o znižanju vrednosti kakšnega sredstva samo zaradi davčnih razlogov in utemeljitev takega ravnanja;
13) gibanje revalorizacijskega popravka kapitala med letom;
14) podatke o celotnem znesku sredstev in obveznosti do virov sredstev nominiranih v tujih valutah, preračunanih v tolarje in podatke o znesku sredstev in obveznosti do virov sredstev z valutno klavzulo;
15) podatke o delu poslovno organizacijskih enot v tujini, ki zajemajo najmanj podatek o bilančni vsoti in finančnem rezultatu poslovnega leta poslovno organizacijske enote.
25. Banka v pojasnilih k izkazu uspeha razčleni posamezne postavke izkaza uspeha na podatke, ki so opredeljeni v slovenskih računovodskih standardih ter dodatno razkrije še naslednje:
1) podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih banka ustvari na tujih trgih, v kolikor gre za pomemben delež v celotnih prihodkih in odhodkih;
2) podatke o zneskih, izplačanih članom upravnih in nadzornih organov;
3) podatke o odhodkih, ki jih je banka plačala iz naslova podrejenih obveznosti;
4) obseg oziroma znesek prihodkov iz opravljanja poslovodnih in zastopniških storitev tretjim osebam, kadar je obseg teh poslov znaten glede na celotno dejavnost banke;
5) razliko med obračunanimi davki in plačanimi davki za poslovno leto ter podatke o znesku zapadlih in neplačanih davkov;
6) povprečno stanje zaposlenih med poslovnim letom ter stanje na zadnji dan leta.
V. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA
1. Konsolidirani računovodski izkazi
26. Banka vključi v letno poročilo konsolidirane računovodske izkaze po predpisanih shemah, ki so v prilogi tega sklepa in so njegov sestavni del. To sta konsolidirana bilanca stanja in konsolidirani izkaz uspeha. Izkaz finančnih tokov za bančno skupino se predloži na osnovni shemi.
Pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov upoštevajo banke določila slovenskih računovodskih standardov.
2. Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom
27. Banka v pojasnilih razkrije pomembnejše računovodske smernice in metode konsolidiranja, na katerih so zasnovani konsolidirani računovodski izkazi bančne skupine. Kolikor banka spremeni uporabljeno metodo konsolidiranja, mora tako spremembo razkriti in utemeljiti v pojasnilih ter izkazati vpliv spremembe na sredstva, obveznosti do virov sredstev, finančni položaj in poslovni izid vseh družb, ki so vključene v konsolidiranje.
28. Banka zagotovi v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom dodatna pojasnila za vse postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg pojasnil se smiselno uporabljajo določbe 4. točke IV. poglavja tega sklepa. Poleg pojasnil, ki se zahtevajo v 4. točki IV. poglavja tega sklepa, banke navedejo še naslednje:
1) če banka, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze, pri tem uporablja drugačne metode vrednotenja kot pri svojih izkazih, mora pojasniti in utemeljiti takšne odmike;
2) podatke o nazivu in sedežu bank in družb, ki so vključene v konsolidiranje, deležih v kapitalu bank in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v bankah in družbah, vključenih v konsolidiranje, razen nadrejene banke;
3) podatke o nazivu in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidiranje in deležih v kapitalu ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah ter utemeljiti, zakaj niso vključene v konsolidiranje;
4) razliko v konsolidiranem izkazu uspeha, ki bi nastala zaradi različnih metod vrednotenja bilančnih postavk od predpisanih, oziroma zaradi izrednega popravka vrednosti sredstev zaradi znižanja davčne osnove;
5) podatke o velikosti nagrad, ki so bile med poslovnim letom odobrene članom upravnih ali nadzornih organov nadrejene banke za opravljanje njihovih nalog v nadrejeni banki in podrejenih družbah.
VI. POSLOVNO POROČILO BANKE
29. Poslovno poročilo banke mora praviloma vsebovati naslednje podatke in pojasnila:
1) pomembnejše podatke o poslovanju in nekatere kazalce poslovanja banke
2) poročilo uprave banke
3) poročilo nadzornega sveta
4) poročilo o poslovanju banke za poslovno leto, ki vsebuje:
– opis splošnega gospodarskega okolja
– poslovne usmeritve banke
– pregled poslovanja banke
– finančni rezultat banke
– finančni položaj banke
– delniški kapital in delničarje banke
– opis razvoja banke
– osnovne podatke o bančni skupini
5) organe upravljanja banke
6) poslovno mrežo
7) organizacijsko shemo banke
8) organizacijsko shemo bančne skupine.
1. Pomembnejši podatki o poslovanju in nekateri kazalci poslovanja
30. Banka mora med pomembnejšimi podatki o poslovanju in nekaterimi kazalci poslovanja praviloma izkazati naslednje postavke:
1) iz bilance stanja
– bilančno vsoto
– skupni znesek depozitov nebančnega sektorja
– pravnih in drugih oseb
– prebivalstva
– skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju
– pravnim in drugim osebam
– prebivalstvu
– celotni kapital
– rezervacije
– obseg zunajbilančnega poslovanja (B.1 do B.3)
2) iz izkaza uspeha
– čiste obresti
– čisti neobrestni prihodki
– splošne upravne stroške
– neto rezervacije
– dobiček pred obdavčitvijo
– davek na dobiček
– drugi davki iz dobička
3) število zaposlenih (stanje na koncu leta)
4) delnice
– število delničarjev
– število delnic
– nominalna vrednost delnice
– knjigovodska vrednost delnice
5) izbor kazalcev
a) kapital
– kapitalska ustreznost
b) kvaliteta aktive
– dvomljive in sporne bilančne terjatve/aktiva
– posebne rezervacije za bilančne terjatve/aktiva
c) profitabilnost
– obrestna marža
– donos na aktivo
– donos na kapital pred obdavčitvijo
– donos na kapital po obdavčitvi
d) stroški poslovanja
– operativni stroški/aktiva
e) likvidnost
– likvidna sredstva/vpogledni viri sredstev
– sekundarna likvidnost/vpogledne vloge
31. Banka prikaže v poročilu podatke in kazalce iz prvega odstavka tega člena za obdobje treh let, vključno s podatki za poslovno leto.
Banka Slovenije z navodili predpiše enotno metodologijo za izračun izbora kazalcev.
Med pomembnejšimi podatki banka lahko prikaže tudi druge podatke ter kazalce, za katere ocenjuje, da so pomembni za predstavitev banke.
2. Poročilo uprave banke
32. Uprava banke v svojem poročilu oriše poslovanje banke v poslovnem letu s poudarki na posebnih dosežkih in problemih. Obravnava glavne dejavnike, ki so vplivali na rezultate poslovanja banke v poslovnem letu ter pojasni razlike v rezultatih poslovnega leta in predhodnimi obdobji. V poročilu predstavi tudi načrte za prihodnja leta ter navede dejavnike, za katere meni, da bodo bistveno vplivali na bodoče rezultate banke.
3. Poročilo nadzornega sveta
33. Predsednik nadzornega sveta v poročilu predstavi delovanje nadzornega sveta in poda mnenje k letnemu poročilu uprave.
4. Poročilo o poslovanju banke za poslovno leto
34. Banka v opisu splošnega gospodarskega okolja oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja banke.
Kolikor banka posluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, mora v tem poglavju predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in vpliv le-teh na njene posle.
35. Pri poslovnih usmeritvah banka predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za doseganje le-teh v naslednjem letu. Pri načrtovanju aktivnosti banka nameni posebno pozornost tudi ukrepom za obvladovanje tveganj.
36. Banka v pregledu poslovanja podrobno oriše posamezne vrste bančnih dejavnosti. Banka prikaže posamezne posle (krediti, vrednostni papirji, kapitalske naložbe, depoziti) ločeno po osnovnih vrstah strank (podjetja, banke, občani) in po geografskih področjih (v državi in v tujini).
37. Banka v predstavitvi finančnega rezultata razčleni prihodke in odhodke poslovnega leta po osnovnih vrstah le-teh. Banka v tem delu razkrije, kako vplivajo posamezne vrste poslov na rezultat poslovanja oziroma kolikšen vpliv na rezultat imajo bolj tvegani posli in posli, ki jih banke opravljajo na tveganih območjih.
38. Banka prikaže finančni položaj s strukturo aktive in pasive bilance stanja po posameznih vrstah sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ter pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s predhodnim obdobjem. Banka zagotovi podatke o plačilni sposobnosti in likvidnosti s členitvijo bilance stanja po posameznih vrstah in zneskih sredstev in obveznosti do virov sredstev, delniškem kapitalu in zunajbilančnih obveznostih po rokih preostale zapadlosti.
Banka opiše tudi izpostavljenost banke kreditnemu tveganju, obrestnemu, valutnemu in drugim tržnim tveganjem. Banka opredeli svojo pripravljenost za prevzemanje tveganj ter pojasni strategije za obvladovanje in nadziranje le-teh ter njihovo učinkovitost. Pri razkrivanju izpostavljenosti posamezni vrsti tveganja mora banka zagotoviti zadostne podatke kot tudi primerjalne podatke za predhodna obdobja.
Pri opredelitvi finančnega položaja banka navede tudi podatke o oblikovanih rezervacijah za morebitne izgube iz naslova izpostavljenosti različnim tveganjem in način določanja teh rezervacij.
39. V poročilu banka prikaže potrebne podatke o delniškem kapitalu in njegovih sestavinah ter doseženi količnik kapitalske ustreznosti. Banka navede tudi podatke o spremembah zneska, razloge za spremembo in vrstah kapitala, vključno z vplivom tekočega dobička in izplačanimi dividendami ter podatke o novi izdaji delnic.
Banka v poročilu navede število izdaj delnic, vrste izdanih delnic, njihovo skupno število in nominalne vrednosti posameznih izdaj. Banka prikaže tudi strukturo delničarjev na zadnji dan poslovnega leta in navede prvih deset največjih delničarjev banke ter njihov delež v delniškem kapitalu banke.
Banka razkrije tudi obseg odkupljenih lastnih delnic, pojasni namen, zaradi katerega jih je odkupila, navede število odkupljenih delnic in višino skupnega nominalnega zneska.
40. Banka v poročilu oriše razvoj banke in prikaže pomembnejše podatke, ki se nanašajo na delovanje banke, kot so podatki o poslovni mreži, podatki o investicijskih vlaganjih, podatki o zaposlenih in podatki o informacijski podpori ter druge, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi banke.
41. Banka predstavi bančno skupino in navede posamezne družbe v bančni skupini. Podatki o družbah v bančni skupini morajo obsegati naziv družbe, vrsto dejavnosti, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic, nominalno vrednost kapitalskega deleža po stanju na zadnji dan poslovnega leta ter organe upravljanja.
5. Organi upravljanja banke
42. V poročilu banka prikaže podatke o strukturi uprave, njenih odborih, članstvu ter o višji vodstveni strukturi.
6. – 8. Shematični prikazi
43. Banka v poročilo vključi tudi shematični prikaz poslovne mreže, organizacijsko shemo banke in organizacijsko shemo bančne skupine.
VII. KONČNE DOLOČBE
44. Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice tujih bank.
45. Banka Slovenije lahko izda podrobnejša navodila za izvedbo tega sklepa.
46. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Banke prvič uporabijo določbe tega sklepa pri izdelavi mesečnega in desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov za stanje na dan 30. 6. 1999, ter za pripravo letnega poročila za leto 1999.
Ljubljana, dne 11. maja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
Na podlagi 3. točke sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih
poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 39/99) se izdaja

        KONTNI OKVIR ZA BANKE IN HRANILNICE
           (prečiščeno besedilo)

RAZRED 0: OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA DOLGOROČNA
      SREDSTVA, ZALOGE IN DRUGA SREDSTVA

00 - Opredmetena osnovna sredstva - nepremičnine

 000 - Zemljišča

 001 - Gradbeni objekti

 002 - Terjatve za dane predujme

 003 - Investicije v pripravi - gradbeni objekti

 004 - Nepremičnine pridobljene za plačilo terjatev

 005 - Nepremičnine pridobljene v finančni najem

 009 - Revalorizacija nepremičnin med letom


01 - Popravek vrednosti nepremičnin

 010 - Popravek vrednosti gradbenih objektov

 011 - Popravek vrednosti nepremičnin pridobljenih za plačilo
    terjatev

 012 - Popravek vrednosti nepremičnin pridobljenih v finančni
    najem

 019 - Revalorizacija popravkov vrednosti nepremičnin med letom


02 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

 020 - Oprema

 021 - Drobni inventar

 022 - Terjatve za dane predujme

 023 - Oprema v pripravi

 024 - Oprema pridobljena za plačilo terjatev

 025 - Oprema pridobljena v finančni najem

 029 - Revalorizacija opreme med letom


03 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
   sredstev

 030 - Popravek vrednosti opreme

 031 - Popravek vrednosti drobnega inventarja

 032 - Popravek vrednosti opreme pridobljene za plačilo terjatev

 033 - Popravek vrednosti opreme pridobljene v finančni najem

 039 - Revalorizacija popravkov vrednosti opreme in drugih
    opredmetenih osnovnih sredstev med letom


04 - Neopredmetena dolgoročna sredstva

 040 - Stroški ustanavljanja

 041 - Materialne pravice

 042 - Stroški raziskav in razvoja

 043 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva

 0430 - Dolgoročno razmejeni organizacijski stroški
 0431 - Dolgoročno razmejene obresti po leasing pogodbah
 0432 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva

 044 - Terjatve za predujme

 0440 - Terjatve za predujme
 0441 - Terjatve iz naslova premij pri dolgoročnih kreditih
    odobrenih Republiki Sloveniji

 049 - Revalorizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev med
    letom


05 - Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev

 050 - Popravek vrednosti stroškov ustanavljanja banke

 051 - Popravek vrednosti materialnih pravic

 052 - Popravek vrednosti stroškov raziskav in razvoja

 053 - Popravek vrednosti drugih neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev

 059 - Revalorizacija popravkov vrednosti neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev med letom


06 - Kapitalske naložbe

 060 - Kapitalske naložbe v gospodarstvo

 0600 - Kapitalske naložbe v odvisne družbe
 0601 - Kapitalske naložbe v neodvisne družbe
 0606 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v odvisne družbe
 0607 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v odvisne družbe
 0608 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne družbe
 0609 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v neodvisne družbe

 064 - Kapitalske naložbe v državo

 0640 - Kapitalske naložbe v enote centralne ravni države s
    pravico upravljanja
 0641 - Kapitalske naložbe v enote lokalne ravni države s pravico
    upravljanja
 0642 - Kapitalske naložbe v sklade socialnega zavarovanja s
    pravico upravljanja
 0643 - Kapitalske naložbe v enote centralne ravni države brez
    pravice upravljanja
 0644 - Kapitalske naložbe v enote lokalne ravni države brez
    pravice upravljanja
 0645 - Kapitalske naložbe v sklade socialnega zavarovanja brez
    pravice upravljanja
 0648 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v državi
 0649 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v državi

 065 - Kapitalske naložbe v banke

 0650 - Kapitalske naložbe v banke v skupini
 0651 - Kapitalske naložbe v neodvisne banke
 0656 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v banke v skupini
 0657 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v banke v skupini
 0658 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne banke
 0659 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v neodvisne banke

 066 - Kapitalske naložbe v druge finančne organizacije

 0660 - Kapitalske naložbe v odvisne druge finančne organizacije
 0661 - Kapitalske naložbe v neodvisne druge finančne
    organizacije
 0666 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v odvisne finančne
    organizacije
 0667 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v odvisne finančne organizacije
 0668 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne
    finančne organizacije
 0669 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v neodvisne finančne organizacije

 067 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v tujini

 0670 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v skupini
 0671 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne banke v
    tujini
 0676 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
    banke v skupini
 0677 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v tuji valuti v banke v skupini
 0678 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
    neodvisne banke v tujini
 0679 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v tuji valuti v neodvisne banke v tujini

 068 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v finančne organizacije
    in druge tuje osebe v tujini

 0680 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v odvisne finančne
    organizacije v tujini
 0681 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne finančne
    organizacije v tujini
 0683 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v druge tuje osebe v
    tujini
 0684 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
    odvisne finančne organizacije v tujini
 0685 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v tuji valuti v odvisne finančne organizacije v
    tujini
 0686 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
    neodvisne finančne organizacije v tujini
 0687 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v tuji valuti v neodvisne finančne organizacije v
    tujini
 0688 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
    druge tuje osebe v tujini
 0689 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
    naložb v tuji valuti v druge tuje osebe v tujini

 069 - Popravek kapitala

 0690 - Odkupljene lastne delnice - prednostne
 0691 - Odkupljene lastne delnice - navadne
 0693 - Vpisani nevplačani kapital


08 - Zaloge

 080 - Zaloge materiala

 081 - Zaloge drobnega inventarja

 082 - Sredstva v naravi pridobljena za plačilo terjatev

 083 - Numizmatične zbirke

 084 - Zaloge kovancev za prodajo

 089 - Revalorizacija zalog


RAZRED 1: FINANČNA SREDSTVA IN OBRAČUNSKA SREDSTVA

10 - Likvidna sredstva in plemenite kovine

 100 - Poravnalni račun pri centralni banki

 1000 - Poravnalni račun pri centralni banki
 1001 - Pozicija na poravnalnem računu
 1002 - Prehodni račun pozicije na poravnalnem računu
 1003 - Prehodni račun poravnalnega računa
 1004 - Evidenčni račun za giro kliring

 101 - Blagajna

 105 - Zlato

 106 - Druge plemenite kovine

 108 - Denar na drugih računih

 1080 - Druga denarna sredstva bank in drugih finančnih
    organizacij
 1081 - Denar za opravljanje poslov v tujem imenu in za tuj račun
 1082 - Račun banke za opravljanje poslov po poslovni enoti
 1083 - Prehodni račun računa banke za opravljanje poslov po
    poslovni enoti
 1084 - Sredstva tujih oseb na skrbniških računih pri bankah
 1085 - Račun za poravnavo obveznosti do Klirinško depotne družbe
    za vrednostne papirje


11 - Transakcijski računi pri bankah v državi

 110 - Transakcijski račun

 1100 - Transakcijski račun
 1101 - Pozicija na transakcijskem računu
 1102 - Prehodni račun transakcijskega računa
 1103 - Prehodni račun pozicije na transakcijskem računu


12 - Terjatve do kupcev

 120 - Kupci v državi

 1200 - Terjatve do kupcev v državi
 1208 - Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi
 1209 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
    kupcev v državi

 121 - Kupci v tujini

 1210 - Terjatve do kupcev v tujini
 1218 - Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v tujini
 1219 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
    kupcev v tujini


13 - Tržni vrednostni papirji

 130 - Čeki

 131 - Indosirane menice

 133 - Eskontirane menice

 1330 - Eskontirane menice
 1338 - Dvomljive in sporne terjatve iz eskontiranih menic
 1339 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih eskontiranih
    menic

 134 - Blagajniški zapisi

 1340 - Blagajniški zapisi centralne banke
 1341 - Blagajniški zapisi bank
 1342 - Blagajniški zapisi in zakladne menice Republike Slovenije
 1343 - Blagajniški zapisi drugih izdajateljev
 1348 - Dvomljivi in sporni blagajniški zapisi_
 1349 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih blagajniških
    zapisov

 135 - Obveznice

 1350 - Obveznice Republike Slovenije
 1351 - Obveznice bank
 1352 - Obveznice družb
 1353 - Obveznice drugih izdajateljev
 1358 - Dvomljive in sporne obveznice
 1359 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obveznic

 136 - Drugi vrednostni papirji

 1360 - Komercialni zapisi
 1361 - Drugi vrednostni papirji
 1368 - Dvomljivi in sporni drugi vrednostni papirji
 1369 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
    vrednostnih papirjev

 137 - Delnice

 1370 - Delnice bank
 1371 - Delnice drugih izdajateljev
 1378 - Dvomljive in sporne delnice
 1379 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih delnic


14 - Terjatve iz obveznih vlog pri centralni banki

 141 - Obvezna rezerva pri centralni banki

 1410 - Obvezna rezerva bank
 1411 - Obvezna rezerva hranilnic
 1412 - Obvezna rezerva hranilno-kreditnih služb

 142 - Druge vloge pri centralni banki

 1420 - Obvezne vloge pri centralni banki iz naslova deviznih
    predpisov
 1421 - Obvezna rezerva za zajamčene vloge
 1422 - Druge vloge pri centralni banki


15 - Terjatve za obresti in provizije

 150 - Terjatve za obresti do gospodarstva

 1500 - Terjatve za obresti do gospodarstva
 1508 - Dvomljive in sporne obresti do gospodarstva
 1509 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do
    gospodarstva

 151 - Terjatve za provizije

 1510 - Terjatve za provizije
 1518 - Dvomljive in sporne provizije
 1519 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih provizij

 152 - Terjatve v tuji valuti za provizije

 1520 - Terjatve v tuji valuti za provizije
 1528 - Dvomljive in sporne provizije v tuji valuti
 1529 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih provizij v tuji
    valuti

 153 - Obračunane obresti in revalorizacija, ki se pripisuje
    glavnici

 1530 - Obračunane obresti
 1531 - Obračunana revalorizacija na podlagi rasti cen
 1532 - Obračunana revalorizacija na podlagi rasti tečaja tujih
    valut
 1539 - Drugi pripisi

 154 - Terjatve za obresti do države

 1540 - Terjatve za obresti do enot centralne ravni države
 1541 - Terjatve za obresti do enot lokalne ravni države
 1542 - Terjatve za obresti do skladov socialnega zavarovanja
 1544 - Dvomljive in sporne obresti do enot centralne ravni
    države
 1545 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do enot
    centralne ravni države
 1546 - Dvomljive in sporne obresti do enot lokalne ravni države
 1547 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do enot
    lokalne ravni države
 1548 - Dvomljive in sporne obresti do skladov socialnega
    zavarovanja
 1549 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do
    skladov socialnega zavarovanja

 155 - Terjatve za obresti do bank in drugih finančnih
    organizacij

 1550 - Terjatve za obresti do bank
 1551 - Terjatve za obresti do hranilnic
 1552 - Terjatve za obresti do drugih finančnih organizacij
 1558 - Dvomljive in sporne obresti do bank in drugih finančnih
    organizacij
 1559 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do bank
    in drugih finančnih organizacij

 156 - Terjatve za obresti do neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom

 1560 - Terjatve za obresti do neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom
 1568 - Dvomljive in sporne obresti do neprofitnih izvajalcev
    storitev gospodinjstvom
 1569 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do
    neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom

 157 - Terjatve za obresti do gospodinjstev

 1570 - Terjatve za obresti do prebivalstva
 1571 - Terjatve za obresti do samostojnih podjetnikov
 1576 - Dvomljive in sporne obresti do samostojnih podjetnikov
 1577 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do
    samostojnih podjetnikov
 1578 - Dvomljive in sporne obresti do prebivalstva
 1579 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do
    prebivalstva

 158 - Terjatve za obresti do tujih oseb

 1580 - Terjatve za obresti do tujih oseb
 1588 - Dvomljive in sporne obresti do tujih oseb
 1589 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do tujih
    oseb

 159 - Terjatve za obresti v tuji valuti

 1590 - Terjatve za obresti v tuji valuti iz kratkoročnega
    poslovanja
 1591 - Terjatve za obresti v tuji valuti iz dolgoročnega
    poslovanja
 1598 - Dvomljive in sporne obresti v tuji valuti
 1599 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti v tuji
    valuti


16 - Terjatve za plačila opravljena na osnovi danih jamstev

 160 - Terjatve iz danih jamstev do gospodarstva

 1600 - Terjatve iz danih jamstev do gospodarstva
 1608 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do
    gospodarstva
 1609 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev do gospodarstva

 164 - Terjatve iz danih jamstev državi

 1640 - Terjatve iz danih jamstev enotam centralne ravni države
 1641 - Terjatve iz danih jamstev enotam lokalne ravni države
 1642 - Terjatve iz danih jamstev skladom socialnega zavarovanja
 1644 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev enotam
    centralne ravni države
 1645 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev enotam centralne ravni države
 1646 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev enotam 
    lokalne ravni države
 1647 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev enotam lokalne ravni države
 1648 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev skladom
    socialnega zavarovanja
 1649 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev skladom socialnega zavarovanja

 165 - Terjatve iz danih jamstev do bank, hranilnic in drugih
    finančnih organizacij

 1650 - Terjatve iz danih jamstev do bank
 1651 - Terjatve iz danih jamstev do hranilnic
 1652 - Terjatve iz danih jamstev do drugih finančnih organizacij
 1656 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do bank
 1657 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev do bank
 1658 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do drugih
    finančnih organizacij
 1659 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev do drugih finančnih organizacij

 166 - Terjatve iz danih jamstev neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom

 1660 - Terjatve iz danih jamstev neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom
 1668 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev neprofitnim
    izvajalcem storitev gospodinjstvom
 1669 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom

 167 - Terjatve iz danih jamstev samostojnim podjetnikom

 1670 - Terjatve iz danih jamstev samostojnim podjetnikom
 1678 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev samostojnim
    podjetnikom
 1679 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev samostojnim podjetnikom

 168 - Terjatve za plačila, izvršena v tolarjih iz danih jamstev
    tujim osebam

 1680 - Terjatve za plačila, izvršena v tolarjih iz danih jamstev
    tujim osebam
 1688 - Dvomljive in sporne terjatve za plačila iz danih jamstev
    tujim osebam
 1689 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz
    danih jamstev tujim osebam

 169 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
    jamstev

 1690 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
    jamstev do gospodarstva
 1691 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
    jamstev do drugih finančnih organizacij
 1692 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
    jamstev tujim osebam
 1694 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
    jamstev do države
 1695 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
    jamstev do bank
 1696 - Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v tuji
    valuti iz danih jamstev do bank
 1697 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za
    plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do bank
 1698 - Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v tuji
    valuti iz danih jamstev
 1699 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za
    plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev


17 - Druge terjatve iz poslovnih razmerij

 170 - Dani predujmi

 1700 - Predujmi dobaviteljem za obratna sredstva
 1701 - Predujmi bankam za odkup efektivnega tujega denarja
 1702 - Predujmi menjalnicam za odkup efektivnega tujega denarja
 1709 - Predujmi za druge namene

 171 - Terjatve za plačane akontacije davka na dobiček

 172 - Terjatve za plačane akontacije drugih davkov, prispevkov
    in drugih davščin

 173 - Terjatve za več plačane davke, prispevke in druge davščine

 1730 - Terjatve do davčne uprave za več plačane davke
 1731 - Terjatve za prometni davek iz poslov z vrednostnimi
    papirji za stranke

 174 - Druge terjatve

 1740 - Terjatve za čeke in druge vrednostne papirje
 1741 - Druge terjatve iz kratkoročnega poslovanja
 1742 - Terjatve do poravnalnega računa za prodane vrednostne
    papirje
 1743 - Terjatve iz poslovanja s tujino
 1744 - Terjatve za dane varščine in začetno kritje Borzi
 1745 - Terjatve do delavcev
 1746 - Terjatve po drugih osnovah
 1747 - Terjatve do menjalnic
 1748 - Dvomljive in sporne druge terjatve
 1749 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev

 175 - Dani predujmi v tuji valuti

 176 - Druge terjatve v tuji valuti

 1760 - Odhodki banke v tuji valuti iz poslov s tujino
 1761 - Terjatve v tuji valuti za efektivni tuji denar, poslan
    zbirnemu centru
 1762 - Terjatve v tuji valuti iz plačil po odprtih nostro
    akreditivih
 1763 - Terjatve v tuji valuti iz plačanih obresti, provizij in
    drugih stroškov za račun drugih
 1764 - Terjatve iz razmerij s tujimi korespondenti
 1765 - Terjatve v nekonvertibilnih valutah
 1766 - Druge terjatve iz drugih naslovov v tuji valuti
 1768 - Dvomljive in sporne druge terjatve v tuji valuti
 1769 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev
    v tuji valuti

 177 - Druge terjatve do gospodinjstev

 1770 - Druge terjatve do prebivalstva
 1771 - Druge terjatve do samostojnih podjetnikov
 1776 - Dvomljive in sporne druge terjatve do samostojnih
    podjetnikov
 1777 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev
    do samostojnih podjetnikov
 1778 - Dvomljive in sporne druge terjatve do prebivalstva
 1779 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev
    do prebivalstva

 178 - Druge terjatve do gospodinjstev v tuji valuti

 1780 - Druge terjatve do prebivalstva v tuji valuti
 1781 - Druge terjatve do samostojnih podjetnikov v tuji valuti
 1786 - Dvomljive in sporne druge terjatve do samostojnih
    podjetnikov v tuji valuti
 1787 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev
    do samostojnih podjetnikov v tuji valuti
 1788 - Dvomljive in sporne druge terjatve do prebivalstva v tuji
    valuti
 1789 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev
    do prebivalstva v tuji valuti

 179 - Terjatve za revalorizacijske obresti

 1790 - Terjatve za revalorizacijske obresti do gospodarstva
 1791 - Terjatve za revalorizacijske obresti do enot centralne
    ravni države
 1792 - Terjatve za revalorizacijske obresti do enot lokalne
    ravni države
 1793 - Terjatve za revalorizacijske obresti do tujih oseb
 1794 - Terjatve za revalorizacijske obresti do skladov
    socialnega zavarovanja
 1795 - Terjatve za revalorizacijske obresti do bank
 1796 - Terjatve za revalorizacijske obresti do drugih finančnih
    organizacij
 1797 - Terjatve za revalorizacijske obresti do gospodinjstev
 1798 - Dvomljive in sporne terjatve za revalorizacijske obresti
 1799 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za
    revalorizacijske obresti


18 - Interna obračunska razmerja

 180 - Terjatve do poslovnih organizacijskih delov banke v državi

 181 - Terjatve v tuji valuti do poslovnih organizacijskih delov
    banke v tujini


19 - Aktivne časovne razmejitve

 190 - Obresti

 1900 - Razmejene obresti od kreditov
 1901 - Razmejene obresti od vlog na vpogled
 1902 - Razmejene obresti od vezanih vlog
 1909 - Druge razmejene obresti

 191 - Razmejeni prihodki po izvedenih finančnih instrumentih

 1910 - Razmejeni prihodki po futures pogodbah
 1911 - Razmejeni prihodki po forward pogodbah
 1912 - Razmejeni prihodki po opcijskih pogodbah
 1913 - Razmejeni prihodki po swap pogodbah

 192 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij

 1920 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij
 1921 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij v tuji valuti
 1923 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij do bank v
    skupini
 1924 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij do odvisnih
    podjetij
 1925 - Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa
 1926 - Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa na
    transakcijskih računih

 193 - Terjatve v obračunu iz poslov z gospodinjstvi

 1930 - Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom
 1931 - Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom v tuji
    valuti
 1932 - Terjatve v obračunu iz poslov s samostojnimi podjetniki
 1933 - Terjatve v obračunu iz poslov s samostojnimi podjetniki v
    tuji valuti

 194 - Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki

 1940 - Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani stroški
 1941 - Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani odhodki
 1942 - Prehodno nezaračunani prihodki

 197 - Revalorizacijski odhodki

 1970 - Revalorizacijski odhodki za prejete kredite
 1971 - Revalorizacijski odhodki za prejete vloge
 1972 - Revalorizacijski odhodki za izdane vrednostne papirje in
    druga potrdila
 1974 - Revalorizacijski odhodki za revalorizacijski popravek
    kapitala
 1975 - Revalorizacijski odhodki za tolarske obveznosti z valutno
    klavzulo
 1976 - Revalorizacijski odhodki za dolgoročne rezervacije
 1977 - Revalorizacijski odhodki negativnih tečajnih razlik
 1978 - Prenos pozitivne razlike revalorizacijskega izida
 1979 - Drugi revalorizacijski odhodki

 198 - Druge aktivne časovne razmejitve

 1980 - Začasno nevračunani odhodki po futures pogodbah
 1981 - Začasno nevračunani odhodki po forward pogodbah
 1982 - Začasno nevračunani odhodki po opcijskih pogodbah
 1983 - Začasno nevračunani odhodki po swap pogodbah
 1984 - Druge aktivne časovne razmejitve


RAZRED 2:  TEKOČE OBVEZNOSTI

20 - Obveznosti iz prihodkov za davke, prispevke in druge dajatve

 200 - Obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička

 201 - Obveznosti za davke in prispevke iz dobička

 202 - Obveznosti iz udeležbe v dobičku - dividenda


21 - Obveznosti iz bruto plač

 210 - Obveznosti za bruto plače in nadomestila plač

 211 - Čiste plače zaposlenih

 212 - Nadomestila čistih plač

 213 - Obveznosti za nadomestila za prehrano, regres za letni
    dopust, prevoz na delo

 214 - Prispevki iz plač

 215 - Davki iz plač


22 - Obveznosti do dobaviteljev

 220 - Dobavitelji v državi

 221 - Dobavitelji v tujini


23 - Obveznosti iz danih plačilnih instrumentov

 230 - Dani čeki

 2300 - Čeki, dani po potrošniških kreditih
 2309 - Dani drugi čeki

 231 - Dane menice

 238 - Drugi dani plačilni instrumenti


25 - Obveznosti za obresti in provizije

 250 - Obveznosti za obresti do gospodarstva

 251 - Obveznosti za provizije

 252 - Obveznosti za provizije v tuji valuti

 253 - Obračunane obresti in revalorizacija, ki se pripisuje
    glavnici

 2530 - Obračunane obresti
 2531 - Obračunana revalorizacija na podlagi rasti cen
 2532 - Obračunana revalorizacija na podlagi rasti tečaja tujih
    valut
 2539 - Drugi pripisi

 254 - Obveznosti za obresti do države

 2540 - Obveznosti za obresti do enot centralne ravni države
 2541 - Obveznosti za obresti do enot lokalne ravni države
 2542 - Obveznosti za obresti do skladov socialnega zavarovanja

 255 - Obveznosti za obresti do bank in drugih finančnih
    organizacij

 2550 - Obveznosti za obresti do bank
 2551 - Obveznosti za obresti do hranilnic
 2552 - Obveznosti za obresti do drugih finančnih organizacij

 256 - Obveznosti za obresti do neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom

 2560 - Obveznosti za obresti do neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom

 257 - Obveznosti za obresti do gospodinjstev

 2570 - Obveznosti za obresti do prebivalstva
 2571 - Obveznosti za obresti do samostojnih podjetnikov

 258 - Obveznosti za obresti do tujih oseb

 259 - Obveznosti za obresti v tuji valuti


26 - Obveznosti do bank za plačila, opravljena na osnovi prejetih
   jamstev

 260 - Obveznosti do bank za plačila iz jamstev
 261 - Obveznosti v tuji valuti do bank za plačila iz jamstev


27 - Druge obveznosti iz poslovnih razmerij

 270 - Prejeti predujmi

 2700 - Predujmi, prejeti za odkup efektivnega tujega denarja
 2709 - Predujmi, prejeti za druge namene

 271 - Obveznosti iz davka na dobiček

 272 - Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge
    davščine

 273 - Obveznosti za manj plačane davke, prispevke in druge
    davščine

 274 - Druge obveznosti

 2740 - Obveznosti za nerazporejeni priliv iz naslova plačilnega
    prometa s tujino, ki seizplačuje v tolarjih
 2742 - Obveznosti do poravnalnega računa za nakup vrednostnih
    papirjev za račun banke
 2743 - Obveznosti do Borze iz trgovanja z izvedenimi finančnimi
    instrumenti
 2744 - Obveznosti v tolarjih za začasna vplačila tujih oseb kot
    vloge v ustanovitev mešanih družb
 2745 - Obveznosti do borznoposredniških družb in drugih za nakup
    vrednostnih papirjev
 2749 - Druge obveznosti iz drugih naslovov

 275 - Prejeti predujmi v tuji valuti

 276 - Druge obveznosti v tuji valuti

 2760 - Obveznosti iz danih čekov in kreditnih pisem v tuji
    valuti
 2762 - Obveznosti za neizvršena izplačila iz plačil iz tujine
 2764 - Obveznosti v tuji valuti za začasna vplačila tujih in
    domačih oseb kot vloge za ustanovitev mešanih družb
 2765 - Obveznosti do upnikov za nekonvertibilne valute
 2769 - Druge obveznosti iz drugih naslovov v tuji valuti

 279 - Obveznosti za revalorizacijske obresti

 2790 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do gospodarstva
 2791 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do samostojnih
    podjetnikov
 2792 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do enot centralne
    ravni države
 2793 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do enot lokalne
    ravni države
 2794 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do skladov
    socialnega zavarovanja
 2795 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do bank
 2796 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do drugih
    finančnih organizacij
 2797 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do prebivalstva
 2798 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do tujih oseb
 2799 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do neprofitnih
    izvajalcev storitev gospodinjstvom


28 - Interna obračunska razmerja

 280 - Obveznosti do poslovnih organizacijskih delov banke v
    državi

 281 - Obveznosti v tuji valuti do poslovnih organizacijskih
    delov banke v tujini


29 - Pasivne časovne razmejitve

 290 - Obresti

 2900 - Razmejene obresti od prejetih kreditov
 2901 - Razmejene obresti od prejetih vlog na vpogled
 2902 - Razmejene obresti od prejetih vezanih vlog
 2909 - Druge razmejene obresti

 291 - Razmejeni odhodki po izvedenih finančnih instrumentih

 2910 - Razmejeni odhodki po futures pogodbah
 2911 - Razmejeni odhodki po forward pogodbah
 2912 - Razmejeni odhodki po opcijskih pogodbah
 2913 - Razmejeni odhodki po swap pogodbah

 292 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij

 2920 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij
 2921 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij v tuji valuti
 2923 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij do bank v
    skupini
 2924 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij do odvisnih
    družb
 2925 - Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa
 2926 - Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa po
    transakcijskih računih

 293 - Obveznosti v obračunu iz poslov z gospodinjstvi

 2930 - Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom
 2931 - Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom v tuji
    valuti
 2932 - Obveznosti v obračunu iz poslov s samostojnimi podjetniki
 2933 - Obveznosti v obračunu iz poslov s samostojnimi podjetniki
    v tuji valuti

 294 - Vnaprej vračunani stroški in kratkoročno nezaračunani
    prihodki

 2940 - Vnaprej vračunani stroški
 2941 - Vnaprej vračunani odhodki
 2942 - Kratkoročno odloženi prihodki
 2943 - Odloženi prihodki iz prejetih premij pri poslovanju z
    opcijami

 295 - Izključeni prihodki

 2950 - Izključeni prihodki od obresti
 2951 - Izključeni prihodki od provizij
 2952 - Izključeni drugi prihodki

 296 - Izključeni revalorizacijski prihodki

 2960 - Izključeni revalorizacijski prihodki od tolarskih
    terjatev
 2961 - Izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev z
    valutno klavzulo
 2962 - Izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev v tuji
    valuti

 297 - Revalorizacijski prihodki

 2970 - Revalorizacijski prihodki od opredmetenih in
    neopredmetenih osnovnih sredstev
 2971 - Revalorizacijski prihodki od sredstev pridobljenih za
    plačilo terjatev
 2972 - Revalorizacijski prihodki od revalorizacije kapitalskih
    naložb
 2973 - Revalorizacijski prihodki pozitivnih tečajnih razlik
 2974 - Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih kreditov in
    vlog z valutno klavzulo
 2975 - Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih kreditov in
    vlog
 2976 - Revalorizacijski prihodki od vrednostnih papirjev
 2977 - Revalorizacijski prihodki od zalog materiala, drobnega
    inventarja, neodpisane vrednosti drobnega  inventarja in
    amortizacije
 2978 - Pokrivanje primanjkljaja revalorizacijskega izida
 2979 - Drugi revalorizacijski prihodki

 298 - Druge pasivne časovne razmejitve

 2980 - Začasno nevračunani prihodki po futures pogodbah
 2981 - Začasno nevračunani prihodki po forward pogodbah
 2982 - Začasno nevračunani prihodki po opcijskih pogodbah
 2983 - Začasno nevračunani prihodki po swap pogodbah
 2984 - Druge pasivne časovne razmejitve


RAZRED 3: SREDSTVA IN NALOŽBE V TUJI VALUTI

30 - Sredstva in vrednostni papirji v tuji valuti

 300 - Gotovina v tuji valuti

 3000 - Gotovina v tuji valuti
 3001 - Gotovina v tuji valuti poslana v tujino
 3002 - Gotovina v tuji valuti na poti
 3003 - Gotovina v tuji valuti v tujini

 302 - Čeki

 3020 - Čeki v tuji valuti
 3021 - Čeki poslani na vnovčenje v tujino
 3022 - Čeki poslani na vnovčenje domačim bankam

 303 - Vrednostni papirji v tuji valuti - tržni vrednostni
    papirji

 3030 - Blagajniški zapisi centralne banke v tuji valuti
 3031 - Obveznice Republike Slovenije v tuji valuti
 3032 - Vrednostni papirji tujih držav v tuji valuti
 3033 - Vrednostni papirji tujih bank v tuji valuti
 3034 - Vrednostni papirji drugih tujih izdajateljev v tuji
    valuti
 3035 - Potrdila o lastništvu (GDR) delnic domačih bank, vplačana
    v tuji valuti
 3036 - Potrdila o lastništvu (GDR) delnic drugih domačih
    izdajateljev, vplačana v tuji valuti
 3037 - Potrdila o lastništvu (GDR) delnic tujih izdajateljev,
    vplačana v tuji valuti
 3038 - Dvomljivi in sporni tržni vrednostni papirji v tuji
    valuti
 3039 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih tržnih
    vrednostnih papirjev v tuji valuti

 307 - Vrednostni papirji v tuji valuti - plačilni instrumenti


31 - Tekoči in posebni računi v tuji valuti

 310 - Tekoči računi v tujini v tuji valuti

 3100 - Redni tekoči računi v tujini v tuji valuti
 3101 - Posebni tekoči računi v tujini v tuji valuti
 3103 - Drugi tekoči računi v tujini v tuji valuti
 3108 - Dvomljivi in sporni računi v tuji valuti
 3109 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih računov v tuji
    valuti

 311 - Tekoči računi v državi v tuji valuti

 315 - Nostro kriti akreditivi in garancije v tuji valuti

 3150 - Nostro kriti akreditivi v tuji valuti
 3151 - Nostro akreditivi s posebnim pooblastilom za ramburs v
    tuji valuti
 3154 - Nostro krita jamstva v tuji valuti

 318 - Prehodni račun v tuji valuti

 3180 - Prehodni račun banke v tuji valuti
 3181 - Prehodni račun za zbiranje realizacije v tuji valuti


32 - Kratkoročni krediti v tuji valuti

 320 - Kratkoročni krediti gospodarstvu v tuji valuti

 3200 - Kratkoročni krediti gospodarstvu v tuji valuti
 3208 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti gospodarstvu v
    tuji valuti
 3209 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov gospodarstvu v tuji valuti

 324 - Kratkoročni krediti državi v tuji valuti

 3240 - Kratkoročni krediti enotam centralne ravni države v tuji
    valuti
 3241 - Kratkoročni krediti enotam lokalne ravni države v tuji
    valuti
 3242 - Kratkoročni krediti skladom socialnega zavarovanja v tuji
    valuti
 3244 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti enotam centralne
    ravni države v tuji valuti
 3245 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov enotam centralne ravni države v tuji valuti
 3246 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti enotam lokalne
    ravni države v tuji valuti
 3247 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov enotam lokalne ravni države v tuji valuti
 3248 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti skladom
    socialnega zavarovanja v tuji valuti
 3249 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov skladom socialnega zavarovanja v tuji valuti

 325 - Kratkoročni krediti bankam v tuji valuti

 3250 - Kratkoročni krediti bankam v tuji valuti
 3258 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti bankam v tuji
    valuti
 3259 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov bankam v tuji valuti

 326 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji
    valuti

 3260 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji
    valuti
 3268 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti drugim finančnim
    organizacijam v tuji valuti
 3269 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov drugim finančnim organizacijam
    v tuji valuti

 327 - Kratkoročni krediti gospodinjstvom

 3271 - Kratkoročni krediti samostojnim podjetnikom v tuji valuti
 3276 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti samostojnim
    podjetnikom v tuji valuti
 3277 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov samostojnim podjetnikom v tuji valuti

 328 - Kratkoročni krediti tujim osebam v tuji valuti

 3280 - Kratkoročni krediti tujim bankam v tuji valuti
 3281 - Kratkoročni krediti tujim finančnim organizacijam v tuji
    valuti
 3282 - Kratkoročni krediti drugim tujim osebam v tuji valuti
 3283 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti tujim bankam v
    tuji valuti
 3284 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov tujim bankam v tuji valuti
 3285 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti tujim finančnim
    organizacijam v tuji valuti
 3286 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov tujim finančnim organizacijam
    v tuji valuti
 3288 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti tujim osebam v
    tuji valuti
 3289 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov tujim osebam v tuji valuti

 329 - Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom v tuji valuti

 3290 - Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom v tuji valuti
 3298 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti neprofitnim
    izvajalcem storitev gospodinjstvom v tuji valuti
 3299 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov neprofitnim izvajalcem gospodinjstvom v tuji
    valuti


33 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje in druge naložbe v
   tuji valuti

 330 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje domačih oseb v
    tuji valuti

 3300 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje Republike
    Slovenije v tuji valuti
 3301 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne banke
    v tuji valuti
 3302 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank v tuji
    valuti
 3303 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
    izdajateljev v tuji valuti
 3308 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
    papirje domačih oseb v tuji valuti
 3309 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    naložb v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti

 331 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji
    valuti

 3310 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v
    tuji valuti
 3318 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
    papirje tujih oseb v tuji valuti
 3319 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    naložb v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti

 332 - Kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti

 3320 - Kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
 3323 - Kratkoročno vezane vloge na odpoklic v tuji valuti
 3328 - Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge v tujini v
    tuji valuti
 3329 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    vezanih vlog v tujini v tuji valuti

 333 - Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti

 3330 - Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti
 3338 - Dvomljiva in sporna izločena sredstva v tuji valuti
 3339 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih izločenih
    sredstev v tuji valuti

 334 - Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji valuti

 3340 - Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji valuti
 3348 - Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge pri domačih
    bankah v tuji valuti
 3349 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno
    vezanih vlog pri domačih bankah v tuji valuti

 335 - Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji valuti

 3350 - Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji valuti
 3351 - Odkupljene terjatve do bank v državi v tuji valuti
 3352 - Diskont pri odkupljenih terjatvah do bank v državi v tuji
    valuti
 3358 - Dvomljive in sporne terjatve do bank v državi v tuji
    valuti
 3359 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do bank
    v državi v tuji valuti

 336 - Druge kratkoročne naložbe v državi v tuji valuti

 3360 - Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije v
    državi v tuji valuti
 3361 - Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v državi v
    tuji valuti
 3362 - Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih organizacij v
    državi v tuji valuti
 3363 - Dvomljive in sporne terjatve do finančnih organizacij v
    državi v tuji valuti
 3364 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
    finančnih organizacij v državi v tuji valuti
 3365 - Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v državi v tuji
    valuti
 3366 - Odkupljene terjatve do drugih oseb v državi v tuji valuti
 3367 - Diskont pri odkupljenih terjatvah drugih oseb v državi v
    tuji valuti
 3368 - Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v državi v
    tuji valuti
 3369 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
    drugih oseb v državi v tuji valuti

 337 - Druge kratkoročne naložbe v tujini v tuji valuti

 3370 - Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije v
    tujini v tuji valuti
 3371 - Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v tujini v
    tuji valuti
 3372 - Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih organizacij v
    tujini v tuji valuti
 3373 - Dvomljive in sporne terjatve do finančnih organizacij v
    tujini v tuji valuti
 3374 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
    finančnih organizacij v tujini v tuji valuti
 3375 - Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji
    valuti
 3376 - Odkupljene terjatve do drugih oseb v tujini v tuji valuti
 3377 - Diskont pri odkupljenih terjatvah do drugih oseb v tujini
    v tuji valuti
 3378 - Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v tujini v
    tuji valuti
 3379 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
    drugih oseb v tujini v tuji valuti

 338 - Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti

 3380 - Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
 3381 - Odkupljene terjatve do tujih bank v tuji valuti
 3382 - Diskont pri odkupljenih terjatev do tujih bank v tuji
    valuti
 3388 - Dvomljive in sporne terjatve do tujih bank v tuji valuti
 3389 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
    tujih bank v tuji valuti


34 - Dolgoročni krediti v tuji valuti

 340 - Dolgoročni krediti gospodarstvu v tuji valuti

 3400 - Dolgoročni krediti gospodarstvu v tuji valuti
 3403 - Dolgoročni krediti gospodarstvu za refinanciranje v tuji
    valuti
 3406 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov gospodarstvu v
    tuji valuti
 3407 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov gospodarstvu v tuji valuti
 3408 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti gospodarstvu v
    tuji valuti
 3409 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov gospodarstvu v tuji valuti

 344 - Dolgoročni krediti državi v tuji valuti

 3440 - Dolgoročni krediti enotam centralne ravni države v tuji
    valuti
 3441 - Dolgoročni krediti enotam lokalne ravni države v tuji
    valuti
 3442 - Dolgoročni krediti skladom socialnega zavarovanja v tuji
    valuti
 3443 - Dolgoročni krediti enotam centralne ravni države za
    refinanciranje v tuji valuti
 3444 - Dolgoročni krediti enotam lokalne ravni države za
    refinanciranje v tuji valuti
 3445 - Dolgoročni krediti skladom socialnega zavarovanja za
    refinanciranje v tuji valuti
 3446 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov državi v tuji
    valuti
 3447 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov državi v tuji valuti
 3448 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti državi v tuji
    valuti
 3449 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov državi v tuji valuti

 345 - Dolgoročni krediti bankam v tuji valuti

 3450 - Dolgoročni krediti bankam v tuji valuti
 3452 - Dolgoročni krediti bankam za refinanciranje v tuji valuti
 3456 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov bankam v tuji
    valuti
 3457 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov bankam v tuji valuti
 3458 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti bankam v tuji
    valuti
 3459 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov bankam v tuji valuti

 346 - Dolgoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji
    valuti

 3460 - Dolgoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji 
    valuti
 3462 - Dolgoročni krediti drugim finančnim organizacijam za
    refinanciranje v tuji valuti
 3466 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov drugim finančnim
    organizacijam v tuji valuti
 3467 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov drugim finančnim organizacijam v tuji valuti
 3468 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti drugim finančnim
    organizacijam v tuji valuti
 3469 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov drugim finančnim organizacijam v tuji valuti

 347 - Dolgoročni krediti gospodinjstvom v tuji valuti

 3471 - Dolgoročni krediti samostojnim podjetnikom v tuji valuti
 3472 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov samostojnim
    podjetnikom v tuji valuti
 3473 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov samostojnim podjetnikom v tuji valuti
 3474 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti samostojnim
    podjetnikom v tuji valuti
 3475 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov samostojnim podjetnikom v tuji valuti

 348 - Dolgoročni krediti tujim osebam v tuji valuti

 3480 - Dolgoročni krediti tujim bankam v tuji valuti
 3481 - Dolgoročni krediti tujim finančnim organizacijam v tuji
    valuti
 3482 - Dolgoročni krediti drugim tujim osebam v tuji valuti
 3483 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov tujim bankam v
    tuji valuti
 3484 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti tujim bankam v
    tuji valuti
 3485 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov tujim bankam v tuji valuti
 3486 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov tujim osebam v
    tuji valuti
 3487 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov tujim osebam v tuji valuti
 3488 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti tujim osebam v
    tuji valuti
 3489 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov tujim osebam v tuji valuti

 349 - Dolgoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom v tuji valuti

 3490 - Dolgoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom v tuji valuti
 3491 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov neprofitnim
    izvajalcem storitev gospodinjstvom v tuji valuti
 3497 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom v
    tuji valuti
 3498 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti neprofitnim
    izvajalcem storitev gospodinjstvom v tuji valuti
 3499 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom v
    tuji valuti


35 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje in druge naložbe v
   tuji valuti

 350 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje domačih oseb v
    tuji valuti

 3500 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje Republike
    Slovenije v tuji valuti
 3502 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank v tuji
    valuti
 3503 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
    izdajateljev v tuji valuti
 3506 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    domačih oseb v tuji valuti
 3507 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti
 3508 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
    papirje domačih oseb v tuji valuti
 3509 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti

 351 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji
    valuti

 3510 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji
    valuti
 3516 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    tujih oseb v tuji valuti
 3517 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti
 3518 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne 
    papirje tujih oseb v tuji valuti
 3519 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti

 352 - Dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti

 3520 - Dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
 3526 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog v tujini v tuji
    valuti
 3527 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vezanih vlog v tujini v tuji valuti
 3528 - Dvomljive in sporne dolgoročno vezane vloge v tujini v
    tuji valuti
 3529 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vezanih vlog v tujini v tuji valuti

 354 - Dolgoročne naložbe pri tujih finančnih organizacijah v
    tuji valuti

 3540 - Dolgoročne naložbe pri tujih finančnih organizacijah v
    tuji valuti
 3546 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb pri tujih finančnih
    organizacijah v tuji valuti
 3547 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih    
    naložb pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti
 3548 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe pri tujih
    finančnih organizacijah v tuji valuti
 3549 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti

 355 - Dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v tuji valuti

 3550 - Dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v tuji valuti
 3556 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog pri bankah v
    državi v tuji valuti
 3557 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vezanih vlog pri bankah v državi v tuji valuti
 3558 - Dvomljive in sporne dolgoročno vezane vloge pri bankah v
    državi v tuji valuti
 3559 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vezanih vlog pri bankah v državi v tuji valuti

 356 - Druge dolgoročne naložbe v državi v tuji valuti

 3562 - Druge dolgoročne naložbe v druge osebe v državi v tuji
    valuti
 3564 - Odkupljene dolgoročne terjatve v državi v tuji valuti
 3565 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah v državi v
    tuji valuti
 3566 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v državi v
    tuji valuti
 3567 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih
    dolgoročnih naložb v državi v tuji valuti
 3568 - Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v državi v
    tuji valuti
 3569 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
    dolgoročnih naložb v državi v tuji valuti

 357 - Druge dolgoročne naložbe v tujini v tuji valuti

 3570 - Druge dolgoročne naložbe v tuje finančne organizacije v
    tuji valuti
 3571 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v tuje
    finančne organizacije v tuji valuti
 3572 - Druge dolgoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji
    valuti
 3574 - Odkupljene dolgoročne terjatve v tujini v tuji valuti
 3575 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah v tujini v
    tuji valuti
 3576 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v tujini v
    tuji valuti
 3577 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih
    dolgoročnih naložb v tujini v tuji valuti
 3578 - Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v tujini v
    tuji valuti
 3579 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
    dolgoročnih naložb v tujini v tuji valuti

 358 - Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti

 3580 - Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
 3581 - Odkupljene dolgoročne terjatve do tujih bank v tuji
    valuti
 3582 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah do tujih
    bank v tuji valuti
 3586 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v tuje banke
    v tuji valuti
 3587 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih
    dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti
 3588 - Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v tuje banke
    v tuji valuti
 3589 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
    dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti


36 - Terjatve do banke slovenije, odvisnih bank in drugih
   finančnih organizacij

 360 - Kratkoročne terjatve do centralne banke v tuji valuti

 3600 - Kratkoročne terjatve do centralne banke v tuji valuti
 3601 - Kratkoročne terjatve do centralne banke iz naslova
    začasne prodaje deviz z obveznim ponovnim odkupom

 361 - Kratkoročne terjatve do delov banke v državi v tuji valuti

 362 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini v tuji valuti

 3620 - Kratkoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji
    valuti
 3621 - Kratkoročne terjatve do domačih bank v skupini v tuji
    valuti
 3626 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do domačih bank
    v skupini v tuji valuti
 3627 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    terjatev do domačih bank v skupini v tuji valuti
 3628 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do tujih bank v
    skupini v tuji valuti
 3629 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    terjatev do tujih bank v skupini v tuji valuti

 363 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij v tuji valuti

 3630 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij v tujini v tuji valuti
 3631 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij v državi v tuji valuti
 3636 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih
    drugih finančnih organizacij v državi v tuji valuti
 3637 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij v
    državi v tuji valuti
 3638 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih
    drugih finančnih organizacij v tujini v tuji valuti
 3639 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij v
    tujini v tuji valuti

 364 - Kratkoročne terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti

 366 - Dolgoročne terjatve do delov banke v državi v tuji valuti

 367 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini v tuji valuti

 3670 - Dolgoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji valuti
 3671 - Dolgoročne terjatve do domačih bank v skupini v tuji
    valuti
 3672 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do domačih bank v
    skupini v tuji valuti
 3673 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    terjatev do domačih bank v skupini v tuji valuti
 3674 - Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do domačih bank v
    skupini v tuji valuti
 3675 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    terjatev do domačih bank v skupini v tuji valuti
 3676 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do tujih bank v
    skupini v tuji valuti
 3677 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    terjatev do tujih bank v skupini v tuji valuti
 3678 - Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do tujih bank v
    skupini v tuji valuti
 3679 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    terjatev do tujih bank v skupini v tuji valuti

 369 - Dolgoročne terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti


38 - Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
   valuti

 380 - Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
    valuti

 3800 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun v tuji valuti
 3801 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun v tuji valuti
 3807 - Druge terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
    tuji valuti
 3808 - Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
    v tuji valuti

 381 - Terjatve iz skrbniških poslov v tuji valuti

 3810 - Terjatve do tujih bank iz skrbniških poslov za tuje osebe
    v tuji valuti
 3811 - Kratkoročne terjatve za lastniške vrednostne papirje v
    tuji valuti iz skrbniških poslov za tuje osebe
 3812 - Kratkoročne terjatve za dolžniške vrednostne papirje v
    tuji valuti iz skrbniških poslov za tuje osebe
 3818 - Odhodki iz skrbniških poslov v tuji valuti za tuje osebe


RAZRED 4: KRATKOROČNE NALOŽBE

42 - Kratkoročni krediti

 420 - Kratkoročni krediti gospodarstvu

 4200 - Kratkoročni krediti gospodarstvu
 4208 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti gospodarstvu
 4209 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov gospodarstvu

 421 - Kratkoročni krediti gospodarstvu - odvisne družbe

 4210 - Kratkoročni krediti odvisnim družbam
 4218 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti odvisnim družbam
 4219 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov odvisnim družbam

 424 - Kratkoročni krediti državi

 4240 - Kratkoročni krediti enotam centralne ravni države
 4241 - Kratkoročni krediti enotam lokalne ravni države
 4242 - Kratkoročni krediti skladom socialnega zavarovanja
 4244 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti enotam centralne
    ravni države
 4245 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov enotam centralne ravni države
 4246 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti enotam lokalne
    ravni države
 4247 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov enotam lokalne ravni države
 4248 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti skladom
    socialnega zavarovanja
 4249 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov skladom socialnega zavarovanja

 425 - Kratkoročni krediti bankam

 4250 - Kratkoročni krediti bankam do 30 dni
 4251 - Kratkoročni krediti bankam od 31 dni do 90 dni
 4252 - Kratkoročni krediti bankam od 91 dni do 180 dni
 4253 - Kratkoročni krediti bankam od 181 dni do enega leta
 4254 - Kratkoročni krediti hranilnicam do 30 dni
 4255 - Kratkoročni krediti hranilnicam od 31 dni do 90 dni
 4256 - Kratkoročni krediti hranilnicam od 91 dni do 180 dni
 4257 - Kratkoročni krediti hranilnicam od 181 dni do enega leta
 4258 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti bankam in
    hranilnicam
 4259 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov bankam in hranilnicam

 426 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam

 4260 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam do 30
    dni
 4261 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam od 31
    dni do 90 dni
 4262 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam od 91
    dni do 180 dni
 4263 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam od 181
    dni do enega leta
 4268 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti drugim finančnim
    organizacijam
 4269 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov drugim finančnim organizacijam

 427 - Kratkoročni krediti gospodinjstvom

 4270 - Kratkoročni krediti prebivalstvu
 4271 - Kratkoročni krediti samostojnim podjetnikom
 4276 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti samostojnim
    podjetnikom
 4277 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov samostojnim podjetnikom
 4278 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti prebivalstvu
 4279 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov prebivalstvu

 428 - Kratkoročni krediti tujim osebam

 4280 - Kratkoročni krediti tujim bankam
 4281 - Kratkoročni krediti tujim finančnim organizacijam
 4282 - Kratkoročni krediti drugim tujim osebam
 4283 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti tujim bankam
 4284 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov tujim bankam
 4285 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti tujim finančnim
    organizacijam
 4286 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov tujim finančnim organizacijam
 4288 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti drugim tujim
    osebam
 4289 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov drugim tujim osebam

 429 - Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom

 4290 - Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom
 4298 - Dvomljivi in sporni kratkoročni krediti neprofitnim
    izvajalcem storitev gospodinjstvom
 4299 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    kreditov neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom


43 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje

 430 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva

 4300 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva
 4308 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
    papirje gospodarstva
 4309 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    naložb v vrednostne papirje gospodarstva

 431 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne banke

 434 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje države

 4340 - Kratkoročne naložbe v obveznice in zakladne menice
    Republike Slovenije
 4341 - Kratkoročne naložbe v druge vrednostne papirje enot
    centralne ravni države
 4342 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje enot lokalne
    ravni države
 4343 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje skladov
    socialnega zavarovanja
 4344 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
    papirje enot centralne ravni države
 4345 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    naložb v vrednostne papirje enot centralne ravni države
 4346 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
    papirje enot lokalne ravni države
 4347 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    naložb v vrednostne papirje enot lokalne ravni države
 4348 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
    papirje skladov socialnega zavarovanja
 4349 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    naložb v vrednostne papirje skladov socialnega
    zavarovanja

 435 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank

 4350 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank
 4351 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje hranilnic
 4358 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
    papirje bank in hranilnic
 4359 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    naložb v vrednostne papirje bank in hranilnic

 436 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
    organizacij

 4360 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
    organizacij
 4368 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
    papirje drugih finančnih organizacij
 4369 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    naložb v vrednostne papirje drugih finančnih organizacij


44 - Kratkoročno vložena sredstva

 440 - Kratkoročno vložena sredstva v gospodarstvo

 4400 - Druge kratkoročne naložbe v gospodarstvo
 4401 - Odkupljene kratkoročne terjatve od gospodarstva
 4406 - Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od
    gospodarstva
 4408 - Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v
    gospodarstvo
 4409 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno
    vloženih sredstev v gospodarstvo

 444 - Kratkoročno vložena sredstva v državo

 4440 - Druge kratkoročne naložbe v enote centralne ravni države
 4441 - Odkupljene kratkoročne terjatve od države
 4442 - Druge kratkoročne naložbe v enote lokalne ravni države
 4443 - Druge kratkoročne naložbe v sklade socialnega zavarovanja
 4446 - Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od države
 4448 - Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v državo
 4449 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno
    vloženih sredstev v državo

 445 - Kratkoročne vloge pri bankah in drugih finančnih
    organizacijah

 4450 - Kratkoročne vloge pri bankah do 30 dni
 4451 - Kratkoročne vloge pri bankah od 31 dni do 90 dni
 4452 - Kratkoročne vloge pri bankah od 91 dni do enega leta
 4453 - Kratkoročne vloge pri hranilnicah do 30 dni
 4454 - Kratkoročne vloge pri hranilnicah od 31 dni do enega leta
 4458 - Dvomljive in sporne kratkoročne vloge pri bankah in
    hranilnicah
 4459 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    vlog pri bankah in hranilnicah

 446 - Kratkoročno vložena sredstva v druge finančne organizacije

 4460 - Druge kratkoročne naložbe v druge finančne organizacije
 4461 - Odkupljene kratkoročne terjatve od drugih finančnih
    organizacij
 4466 - Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od drugih
    finančnih organizacij
 4468 - Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v druge
    finančne organizacije
 4469 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno
    vloženih sredstev v druge finančne organizacije


46 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini in drugih finančnih
   organizacij

 460 - Kratkoročne terjatve do delov banke

 461 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini

 4611 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini do 30 dni
 4612 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini od 31 dni do 90
    dni
 4613 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini od 91 dni do enega
    leta
 4618 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do bank v
    skupini
 4619 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    terjatev do bank v skupini

 462 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij

 4621 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij do 30 dni
 4622 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij od 31 dni do 90 dni
 4623 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij od 91 dni do enega leta
 4628 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih
    drugih finančnih organizacij
 4629 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
    terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij


48 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

 480 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun

 4800 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun
 4807 - Druge kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
    tuj račun
 4808 - Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

 481 - Kratkoročne terjatve iz skrbniških poslov

 4811 - Kratkoročne terjatve za lastniške vrednostne papirje iz
    skrbniških poslov za tuje osebe
 4812 - Kratkoročne terjatve za dolžniške vrednostne papirje iz
    skrbniških poslov za tuje osebe
 4813 - Kratkoročne terjatve za izvedene finančne instrumente iz
    skrbniških poslov za tuje osebe
 4818 - Odhodki iz skrbniških poslov za tuje osebe

 483 - Kratkoročne terjatve iz poravnav med računi po poslih z
    vrednostnimi papirji

 4830 - Kratkoročne terjatve do banke iz naslova nakupa
    vrednostnih papirjev
 4831 - Kratkoročne terjatve do posredniškega dela iz naslova
    nakupa vrednostnih papirjev

 484 - Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za prodane
    vrednostne papirje

 4840 - Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za prodane
    vrednostne papirje

 485 - Neto terjatve do Klirinško depotne družbe

 4850 - Neto terjatve do Klirinško depotne družbe

 486 - Terjatve do strank - posredovanje pri poslih z
    vrednostnimi papirji

 4860 - Terjatve do povezanih strank - posredovanje pri poslih z
    vrednostnimi papirji
 4861 - Terjatve do drugih strank - posredovanje pri poslih z
    vrednostnimi papirji

 487 - Terjatve do strank - gospodarjenje s sredstvi in z
    vrednostnimi papirji

 4870 - Terjatve do povezanih strank - gospodarjenje s sredstvi
    in z vrednostnimi papirji
 4871 - Terjatve do drugih strank - gospodarjenje s sredstvi in z
    vrednostnimi papirji


RAZRED 5: DOLGOROČNE NALOŽBE

51 - Dolgoročni krediti za obratna sredstva

 510 - Dolgoročni krediti gospodarstvu

 5100 - Dolgoročni krediti gospodarstvu
 5106 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov gospodarstvu
 5107 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov gospodarstvu
 5108 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti gospodarstvu
 5109 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov gospodarstvu

 511 - Dolgoročni krediti gospodarstvu - odvisne družbe

 5110 - Dolgoročni krediti odvisnim družbam
 5116 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov odvisnim družbam
 5117 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov odvisnim družbam
 5118 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti odvisnim družbam
 5119 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov odvisnim družbam

 514 - Dolgoročni krediti državi

 5140 - Dolgoročni krediti enotam centralne ravni države
 5141 - Dolgoročni krediti enotam lokalne ravni države
 5142 - Dolgoročni krediti skladom socialnega zavarovanja
 5144 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov enotam centralne
    ravni države
 5145 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov enotam lokalne
    ravni države
 5146 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov skladom socialnega
    zavarovanja
 5147 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov državi
 5148 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti državi
 5149 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov državi

 515 - Dolgoročni krediti bankam

 5150 - Dolgoročni krediti bankam
 5151 - Dolgoročni krediti hranilnicam
 5156 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov bankam in
    hranilnicam
 5157 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov bankam in hranilnicam
 5158 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti bankam in
    hranilnicam
 5159 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov bankam in hranilnicam

 516 - Dolgoročni krediti drugim finančnim organizacijam

 5160 - Dolgoročni krediti drugim finančnim organizacijam
 5166 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov drugim finančnim
    organizacijam
 5167 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov drugim finančnim organizacijam
 5168 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti drugim finančnim
    organizacijam
 5169 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov drugim finančnim organizacijam

 517 - Dolgoročni krediti gospodinjstvom

 5170 - Dolgoročni krediti prebivalstvu
 5171 - Dolgoročni krediti samostojnim podjetnikom
 5172 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov samostojnim
    podjetnikom
 5173 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov samostojnim podjetnikom
 5174 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti samostojnim
    podjetnikom
 5175 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov samostojnim podjetnikom
 5176 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov prebivalstvu
 5177 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov prebivalstvu
 5178 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti prebivalstvu
 5179 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov prebivalstvu

 518 - Dolgoročni krediti tujim osebam

 5180 - Dolgoročni krediti tujim osebam
 5186 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov tujim osebam
 5187 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov tujim osebam
 5188 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti tujim osebam
 5189 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov tujim osebam

 519 - Dolgoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom

 5190 - Dolgoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom
 5196 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov neprofitnim
    izvajalcem storitev gospodinjstvom
 5197 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom
 5198 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti neprofitnim
    izvajalcem storitev gospodinjstvom
 5199 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom


52 - Dolgoročni krediti za investicije v osnovna sredstva in
   stanovanjsko gradnjo

 520 - Dolgoročni krediti za investicije gospodarstvu

 5200 - Dolgoročni krediti za investicije v osnovna sredstva
    gospodarstvu
 5203 - Dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo gospodarstvu
 5206 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    gospodarstvu
 5207 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije gospodarstvu
 5208 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    gospodarstvu
 5209 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije gospodarstvu

 521 - Dolgoročni krediti za investicije gospodarstvu - odvisne
    družbe

 5210 - Dolgoročni krediti za investicije v osnovna sredstva
    odvisnim družbam
 5213 - Dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo odvisnim
    družbam
 5216 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    odvisnim družbam
 5217 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije odvisnim družbam
 5218 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    odvisnim družbam
 5219 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije odvisnim družbam

 524 - Dolgoročni krediti za investicije državi

 5240 - Dolgoročni krediti za investicije enotam centralne ravni
    države
 5241 - Dolgoročni krediti za investicije enotam lokalne ravni
    države
 5242 - Dolgoročni krediti za investicije skladom socialnega
    zavarovanja
 5244 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    enotam centralne ravni države
 5245 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    enotam lokalne ravni države
 5246 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    skladom socialnega zavarovanja
 5247 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije državi
 5248 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    državi
 5249 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije državi

 525 - Dolgoročni krediti za investicije bankam

 5250 - Dolgoročni krediti za investicije v osnovna sredstva
    bankam
 5251 - Dolgoročni krediti za investicije v osnovna sredstva
    hranilnicam
 5253 - Dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo bankam in
    hranilnicam
 5256 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    bankam in hranilnicam
 5257 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije bankam in hranilnicam
 5258 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    bankam in hranilnicam
 5259 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije bankam in hranilnicam

 526 - Dolgoročni krediti za investicije drugim finančnim
    organizacijam

 5260 - Dolgoročni krediti za investicije v osnovna sredstva
    drugim finančnim organizacijam
 5263 - Dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo drugim
    finančnim organizacijam
 5266 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    drugim finančnim organizacijam
 5267 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije drugim finančnim organizacijam
 5268 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    drugim finančnim organizacijam
 5269 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije drugim finančnim organizacijam

 527 - Dolgoročni krediti za investicije gospodinjstvom

 5270 - Dolgoročni krediti za investicije prebivalstvu
 5271 - Dolgoročni krediti za investicije samostojnim podjetnikom
 5272 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    samostojnim podjetnikom
 5273 - Dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo prebivalstvu
 5274 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    samostojnim podjetnikom
 5275 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije samostojnim podjetnikom
 5276 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    prebivalstvu
 5277 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije prebivalstvu
 5278 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    prebivalstvu
 5279 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih 
    kreditov za investicije prebivalstvu

 528 - Dolgoročni krediti za investicije tujim osebam

 5280 - Dolgoročni krediti za investicije tujim osebam
 5286 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    tujim osebam
 5287 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije tujim osebam
 5288 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    tujim osebam
 5289 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije tujim osebam

 529 - Dolgoročni krediti za investicije neprofitnim izvajalcem
    storitev gospodinjstvom

 5290 - Dolgoročni krediti za investicije neprofitnim izvajalcem
    storitev gospodinjstvom
 5296 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov za investicije
    neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom
 5297 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom
 5298 - Dvomljivi in sporni dolgoročni krediti za investicije
    neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom
 5299 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    kreditov za investicije neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom


53 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje

 530 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva

 5300 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva
 5306 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    gospodarstva
 5307 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje gospodarstva
 5308 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
    papirje gospodarstva
 5309 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje gospodarstva

 534 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje države

 5340 - Dolgoročne naložbe v obveznice republike
 5341 - Dolgoročne naložbe v druge vrednostne papirje enot
    centralne ravni države
 5342 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje enot lokalne
    ravni države
 5343 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje skladov
    socialnega zavarovanja
 5344 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    enot centralne ravni države
 5345 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    enot lokalne ravni države
 5346 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    skladov socialnega zavarovanja
 5347 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje države
 5348 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
    papirje države
 5349 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje države

 535 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank

 5350 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank
 5351 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje hranilnic
 5356 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    bank in hranilnic
 5357 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje bank in hranilnic
 5358 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
    papirje bank in hranilnic
 5359 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje bank in hranilnic

 536 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
    organizacij

 5360 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
    organizacij
 5366 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    drugih finančnih organizacij
 5367 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje drugih finančnih organizacij
 5368 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
    papirje drugih finančnih organizacij
 5369 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    naložb v vrednostne papirje drugih finančnih organizacij


54 - Dolgoročno vložena sredstva

 540 - Dolgoročno vložena sredstva v gospodarstvo

 5400 - Druge dolgoročne naložbe v gospodarstvo
 5401 - Odkupljene dolgoročne terjatve od gospodarstva
 5402 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od
    gospodarstva
 5406 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v
    gospodarstvo
 5407 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vloženih sredstev v gospodarstvo
 5408 - Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v
    gospodarstvo
 5409 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vloženih sredstev v gospodarstvo

 544 - Dolgoročno vložena sredstva v državo

 5440 - Druge dolgoročne naložbe v enote centralne ravni države
 5441 - Odkupljene dolgoročne terjatve od države
 5442 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od države
 5443 - Druge dolgoročne naložbe v enote lokalne ravni države
 5444 - Druge dolgoročne naložbe v sklade socialnega zavarovanja
 5445 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v enote
    centralne ravni države
 5446 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v enote
    lokalne ravni države
 5447 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vloženih sredstev v državo
 5448 - Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v državo
 5449 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vloženih sredstev v državo

 545 - Dolgoročne vloge pri bankah

 5450 - Dolgoročne vloge pri bankah
 5451 - Dolgoročne vloge pri hranilnicah
 5456 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog pri bankah in
    hranilnich
 5457 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih vlog
    pri bankah in hranilnicah
 5458 - Dvomljive in sporne dolgoročne vloge pri bankah in
    hranilnicah
 5459 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih vlog
    pri bankah in hranilnicah

 546 - Dolgoročno vložena sredstva v druge finančne organizacije

 5460 - Druge dolgoročne vloge v druge finančne organizacije
 5461 - Odkupljene dolgoročne terjatve od drugih finančnih
    organizacij
 5462 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od drugih
    finančnih organizacij
 5466 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v druge
    finančne organizacije
 5467 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vloženih sredstev v druge finančne organizacije
 5468 - Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v druge
    finančne organizacije
 5469 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
    vloženih sredstev v druge finančne organizacije


56 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini in finančnih
   organizacij

 560 - Dolgoročne terjatve do delov banke

 5600 - Dolgoročne terjatve do delov banke
 5601 - Dolgoročne terjatve do delov banke za stanovanjsko
    gradnjo

 561 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini

 5610 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini
 5611 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini za stanovanjsko
    gradnjo
 5616 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do bank v skupini
 5617 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev do bank
    v skupini
 5618 - Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do bank v skupini
 5619 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    terjatev do bank v skupini

 562 - Dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij

 5620 - Dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij
 5626 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do odvisnih drugih
    finančnih organizacij
 5627 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev do
    odvisnih drugih finančnih organizacij
 5628 - Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do odvisnih
    drugih finančnih organizacij
 5629 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
    terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij


58 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

 580 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun

 5800 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun
 5807 - Druge dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
    tuj račun
 5808 - Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj račun


RAZRED 6: ODHODKI IN PRIHODKI

60 - Odhodki za obresti in podobni odhodki

Obresti dane za obveznosti do bank

 600 - Obresti dane bankam za vloge na vpogled

 6000 - Obresti za vloge na vpogled v domači valuti
 6001 - Obresti za vloge na vpogled v tuji valuti
 6008 - Obresti za vloge na vpogled bank v skupini v domači
    valuti
 6009 - Obresti za vloge na vpogled bank v skupini v tuji valuti

 601 - Obresti dane bankam za kratkoročne vloge in kredite

 6010 - Obresti za kratkoročne vloge v domači valuti
 6011 - Obresti za kratkoročne vloge v tuji valuti
 6012 - Obresti za kratkoročne kredite v domači valuti
 6013 - Obresti za kratkoročne kredite v tuji valuti
 6016 - Obresti za kratkoročne vloge bank v skupini v domači
    valuti
 6017 - Obresti za kratkoročne vloge bank v skupini v tuji valuti
 6018 - Obresti za kratkoročne kredite bank v skupini v domači
    valuti
 6019 - Obresti za kratkoročne kredite bank v skupini v tuji
    valuti

 603 - Obresti dane bankam za dolgoročne vloge in kredite

 6030 - Obresti za dolgoročne vloge v domači valuti
 6031 - Obresti za dolgoročne vloge v tuji valuti
 6032 - Obresti za dolgoročne kredite v domači valuti
 6033 - Obresti za dolgoročne kredite v tuji valuti
 6036 - Obresti za dolgoročne vloge bank v skupini v domači
    valuti
 6037 - Obresti za dolgoročne vloge bank v skupini v tuji valuti
 6038 - Obresti za dolgoročne kredite bank v skupini v domači
    valuti
 6039 - Obresti za dolgoročne kredite bank v skupini v tuji
    valuti

Obresti dane za obveznosti do strank, ki niso banke

 604 - Obresti dane za vpogledne vloge

 6040 - Obresti za vpogledne vloge v domači valuti
 6041 - Obresti za vpogledne vloge v tuji valuti
 6048 - Obresti za vpogledne vloge odvisnih družb v domači valuti
 6049 - Obresti za vpogledne vloge odvisnih družb v tuji valuti

 605 - Obresti dane za kratkoročne vloge

 6050 - Obresti za kratkoročne vloge v domači valuti
 6051 - Obresti za kratkoročne vloge v tuji valuti
 6058 - Obresti za kratkoročne vloge odvisnih družb v domači
    valuti
 6059 - Obresti za kratkoročne vloge odvisnih družb v tuji valuti

 606 - Obresti dane za dolgoročne vloge

 6060 - Obresti za dolgoročne vloge v domači valuti
 6061 - Obresti za dolgoročne vloge v tuji valuti
 6068 - Obresti za dolgoročne vloge odvisnih družb v domači
    valuti
 6069 - Obresti za dolgoročne vloge odvisnih družb v tuji valuti

 607 - Obresti dane za izdane vrednostne papirje in potrdila

 6070 - Obresti za menice
 6071 - Obresti za izdane blagajniške zapise v domači valuti
 6072 - Obresti za izdane blagajniške zapise v tuji valuti
 6073 - Obresti za izdane obveznice v domači valuti
 6074 - Obresti za izdane obveznice v tuji valuti
 6075 - Obresti za izdane druge vrednostne papirje v domači
    valuti
 6076 - Obresti za izdane druge vrednostne papirje v tuji valuti
 6078 - Obresti za izdane vrednostne papirje odvisnih družb v
    domači valuti
 6079 - Obresti za izdane vrednostne papirje odvisnih družb v
    tuji valuti

 608 - Obresti in podobni odhodki za druge obveznosti

 6080 - Obresti dane za druge obveznosti
 6081 - Odhodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti


61 - Dane provizije

 610 - Provizije za bančne storitve v državi

 611 - Provizije za bančne storitve v tujini

 612 - Provizije za opravljanje menjalniških poslov

 613 - Provizije za opravljanje posredniških in komisijskih
    poslov

 614 - Provizije za opravljene borzne posle in druge posle z
    vrednostnimi papirji

 615 - Provizije za opravljanje plačilnega prometa

 616 - Provizije za opravljene storitve bankam v skupini

 617 - Provizije za opravljene storitve odvisnim družbam

 619 - Provizije dane za druge storitve


62 - Izguba iz finančnih poslov

Izguba pri poslih z vrednostnimi papirji

 620 - Odhodki pri trgovanju z vrednostnimi papirji

 6200 - Odhodki pri reeskontu menic
 6201 - Odhodki pri prodaji blagajniških zapisov
 6202 - Odhodki pri prodaji obveznic
 6203 - Odhodki pri prodaji delnic
 6209 - Odhodki pri prodaji drugih vrednostnih papirjev

 621 - Odhodki vrednotenja vrednostnih papirjev

 6210 - Odhodki vrednotenja investicijskih vrednostnih papirjev
 6211 - Odhodki vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev
 6212 - Odhodki vrednotenja lastnih delnic
 6213 - Odhodki vrednotenja kapitalskih naložb v neodvisne družbe
 6214 - Odhodki vrednotenja kapitalskih naložb v odvisne družbe

 622 - Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti

 6220 - Odhodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami - futures
 6221 - Odhodki pri forward pogodbah
 6222 - Odhodki pri trgovanju z opcijami
 6223 - Odhodki pri swap pogodbah


63 - splošni upravni stroški

 630 - Stroški dela

 6300 - Bruto plače
 6301 - Dajatve za socialno zavarovanje
 6302 - Dajatve za pokojninsko zavarovanje
 6303 - Druge dajatve odvisne od bruto plač

 631 - Drugi stroški dela

 6310 - Nadomestilo za prevoz na delo
 6311 - Nadomestilo za prehrano med delom
 6312 - Avtorski honorarji
 6313 - Pogodbe za začasno delo
 6314 - Nagrade zaposlenim
 6315 - Odpravnine in dokup delovne dobe
 6319 - Drugi prejemki delavcev po pogodbah o zaposlitvi

 632 - Stroški materiala

 6320 - Stroški materiala
 6321 - Stroški energije
 6322 - Stroški strokovne literature
 6323 - Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev
 6329 - Drugi stroški

 633 - Stroški storitev

 6330 - Najemnine in zakupnine
 6331 - Storitve drugih
 6332 - Stroški za službena potovanja
 6333 - Komunalne storitve
 6334 - Stroški reklame
 6335 - Reprezentanca
 6336 - Svetovalne, revizijske, računovodske in druge storitve
 6337 - Šolnine, štipendije in drugi stroški za izobraževanje
 6338 - Stroški zavarovanja
 6339 - Drugi upravni stroški

 634 - Amortizacija

 6340 - Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
 6341 - Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev
 6342 - Revalorizacija amortizacije
 6343 - Popravek amortizacije


64 - Drugi odhodki poslovanja

 640 - Davki in druge dajatve iz prihodka

 6400 - Davki
 6401 - Prispevki
 6409 - Druge dajatve

 643 - Članarine in podobno

 644 - Odhodki iz naslova revalorizacijskega izida

 645 - Drugi odhodki poslovanja

 646 - Odpisi terjatev in popravki vrednosti dvomljivih in
    spornih terjatev

 6460 - Odpisi neizterljivih terjatev
 6461 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev

 647 - Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij

 6470 - Odhodki za pokojnine in podobne obveznosti
 6471 - Odhodki za davke in druge dajatve
 6472 - Odhodki za posebne rezervacije za zunajbilančne
    obveznosti
 6473 - Odhodki za posebne rezervacije za izravnavo po skupinah
 6474 - Odhodki za posebne rezervacije za terjatve razvrščene v
    skupino A
 6475 - Odhodki za investicijsko vzdrževanje
 6476 - Odhodki za posebne rezervacije za bilančne terjatve
 6477 - Odhodki za rezervacije za splošna bančna tveganja
 6479 - Odhodki za druge dolgoročne rezervacije

 648 - Odhodki pri nakupu in prodaji deviz in plemenitih kovin

 649 - Izredni odhodki

 6490 - Odhodki za neodpisano sedanjo vrednost osnovnih sredstev
 6491 - Primanjkljaji
 6492 - Odhodki za kazni, penale in podobno
 6493 - Odhodki iz prejšnjih let
 6499 - Drugi izredni odhodki


65 - Prihodki od obresti in podobni prihodki

 650 - Obresti od vlog pri centralni banki

 6500 - Obresti od sredstev obvezne rezerve
 6501 - Obresti od drugih sredstev

 651 - Obresti od državnih obveznic in drugih vrednostnih
    papirjev

 6510 - Obresti od državnih obveznic in podobnih papirjev
 6511 - Obresti od drugih papirjev
 6512 - Obresti od vrednostnih papirjev centralne banke
 6519 - Zamudne obresti

Obresti od vlog in kreditov danih bankam

 652 - Obresti od kratkoročnih vlog in kreditov pri bankah

 6520 - Obresti od kratkoročnih vlog v domači valuti
 6521 - Obresti od kratkoročnih vlog v tuji valuti
 6522 - Obresti od kratkoročnih kreditov v domači valuti
 6523 - Obresti od kratkoročnih kreditov v tuji valuti
 6524 - Obresti od kratkoročnih vlog pri bankah v skupini v
    domači valuti
 6525 - Obresti od kratkoročnih vlog pri bankah v skupini v tuji
    valuti
 6526 - Obresti od kratkoročnih kreditov bankam v skupini v
    domači valuti
 6527 - Obresti od kratkoročnih kreditov bankam v skupini v tuji
    valuti
 6529 - Zamudne obresti od kratkoročnih kreditov

 653 - Obresti od dolgoročnih vlog in kreditov pri bankah

 6530 - Obresti od dolgoročnih vlog v domači valuti
 6531 - Obresti od dolgoročnih vlog v tuji valuti
 6532 - Obresti od dolgoročnih kreditov v domači valuti
 6533 - Obresti od dolgoročnih kreditov v tuji valuti
 6534 - Obresti od dolgoročnih vlog pri bankah v skupini v domači
    valuti
 6535 - Obresti od dolgoročnih vlog pri bankah v skupini v tuji
    valuti
 6536 - Obresti od dolgoročnih kreditov bankam v skupini v domači
    valuti
 6537 - Obresti od dolgoročnih kreditov bankam v skupini v tuji
    valuti
 6539 - Zamudne obresti od dolgoročnih kreditov

Obresti od kreditov strankam, ki niso banke

 654 - Obresti od kratkoročnih kreditov

 6540 - Obresti od kratkoročnih kreditov v domači valuti
 6541 - Obresti od kratkoročnih kreditov v tuji valuti
 6547 - Obresti od kratkoročnih kreditov odvisnim družbam v
    domači valuti
 6548 - Obresti od kratkoročnih kreditov odvisnim družbam v tuji
     valuti
 6549 - Zamudne obresti od kratkoročnih kreditov

 655 - Obresti od dolgoročnih kreditov za investicije

 6550 - Obresti od dolgoročnih kreditov za investicije v domači
    valuti
 6551 - Obresti od dolgoročnih kreditov za investicije v tuji
    valuti
 6557 - Obresti od dolgoročnih kreditov za investicije odvisnim
    družbam v domači valuti
 6558 - Obresti od dolgoročnih kreditov za investicije odvisnim
    družbam v tuji valuti
 6559 - Zamudne obresti od dolgoročnih kreditov za investicije

 656 - Obresti od dolgoročnih kreditov za druge namene

 6560 - Obresti od dolgoročnih kreditov za druge namene v domači
    valuti
 6561 - Obresti od dolgoročnih kreditov za druge namene v tuji
    valuti
 6567 - Obresti od dolgoročnih kreditov za druge namene odvisnim
    družbam v domači valuti
 6568 - Obresti od dolgoročnih kreditov za druge namene odvisnim
    družbam v tuji valuti
 6569 - Zamudne obresti od dolgoročnih kreditov za druge namene

Obresti od finančnih naložb

 657 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev

 6570 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih
    izdale banke
 6571 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih je
    izdala država
 6572 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev drugih
    izdajateljev
 6573 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih
    izdale banke v skupini
 6574 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih
    izdale odvisne družbe
 6575 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih je
    izdala centralna banka
 6579 - Zamudne obresti od investicijskih vrednostnih papirjev

 658 - Prihodki od odkupljenih terjatev

 6580 - Prihodki od odkupljenih kratkoročnih terjatev v domači
    valuti
 6581 - Prihodki od odkupljenih kratkoročnih terjatev v tuji
    valuti
 6582 - Prihodki od odkupljenih dolgoročnih terjatev v domači
    valuti
 6583 - Prihodki od odkupljenih dolgoročnih terjatev v tuji
    valuti

 659 - Obresti in podobni prihodki od drugih terjatev

 6590 - Obresti od drugih terjatev
 6591 - Prihodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi
    instrumenti


66 - Dobiček iz finančnih poslov

Prihodki iz vrednostnih papirjev

 660 - Prihodki od tržnih vrednostnih papirjev

 6600 - Prihodki od eskontiranih menic
 6601 - Prihodki od prodanih blagajniških zapisov
 6602 - Prihodki od prodanih obveznic
 6603 - Prihodki od prodanih delnic
 6604 - Prihodki od prodanih drugih vrednostnih papirjev

 661 - Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne družbe

 6610 - Prihodki od kapitalskih naložb v banke v skupini
 6611 - Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne družbe
 6612 - Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne druge finančne
    organizacije

 662 - Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne družbe

 6620 - Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne banke
 6621 - Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne družbe
 6622 - Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne druge finančne
    organizacije

 664 - Prihodki - dividende od tržnih vrednostnih papirjev

 665 - Prihodki od vrednotenja investicijskih vrednostnih
    papirjev

 666 - Prihodki od vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev (do
    prvotne nabavne cene)

 668 - Prihodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti

 6680 - Prihodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami - futures
 6681 - Prihodki pri forward pogodbah
 6682 - Prihodki pri trgovanju z opcijami
 6683 - Prihodki pri swap pogodbah


67 - Prejete provizije

 670 - Provizije od danih jamstev

 671 - Provizije od storitev opravljenih bankam v skupini in
    odvisnim družbam

 6710 - Provizije od storitev opravljenih bankam v skupini
 6711 - Provizije od storitev opravljenih odvisnim družbam

 672 - Provizije od plačilnega prometa v državi

 673 - Provizije od plačilnega prometa s tujino

 674 - Provizije od posredniških in komisijskih poslov

 675 - Provizije od menjalniških poslov

 676 - Provizije od poslov z vrednostnimi papirji za stranke

 677 - Provizije od kreditnih poslov

 678 - Provizije za opravljene administrativne storitve

 679 - Provizije od shranjevanja stvari in vrednosti


68 - Drugi prihodki

 680 - Prihodki za nebančne storitve - najemnine, izobraževanje

 681 - Prihodki iz ukinjenih dolgoročnih rezervacij

 682 - Prihodki iz odpisanih terjatev

 683 - Prihodki iz ukinjenih rezervacij za splošna bančna
    tveganja

 684 - Prihodki iz revalorizacijskega izida

 686 - Drugi prihodki poslovanja

 688 - Prihodki pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih
    kovin

 689 - Izredni prihodki

 6890 - Prihodki od presežkov prodanih osnovnih sredstev
 6891 - Prihodki od prejetih odškodnin, nagrad in podobno
 6892 - Presežki
 6893 - Prihodki iz prejšnjih let
 6894 - Dotacije, subvencije in podobno
 6899 - Drugi izredni prihodki


69 - Razporeditev rezultata

 690 - Razporeditev prihodkov in odhodkov

 691 - Dobiček pred obdavčitvijo

 692 - Davek od dobička

 693 - Drugi davki od dobička

 694 - Dobiček po obdavčitvi

 695 - Razporeditev čistega dobička

 696 - Prenos nerazporejenega dobička

 697 - Izguba

 698 - Kritje izgube

 699 - Prenos nekrite izgube


RAZRED 7: OBVEZNOSTI V TUJI VALUTI

70 - Vloge na vpogled domačih bank in tujih oseb v tuji valuti

 700 - Tekoči računi domačih bank v tuji valuti

 7000 - Tekoči računi pooblaščenih bank v tuji valuti
 7002 - Druge vloge bank v tuji valuti

 701 - Tekoči računi tujih bank v tuji valuti

 7010 - Tekoči računi tujih bank v tuji valuti

 704 - Kriti akreditivi in garancije v tuji valuti

 7040 - Kriti akreditivi in garancije v tuji valuti
 7041 - Prenosni akreditivi v korist domače osebe v tuji valuti
 7042 - Prenosni akreditivi v korist tuje osebe v tuji valuti

 706 - Kritja, prejeta za čeke in kreditna pisma

 7060 - Kritja, prejeta od tujih oseb za čeke in kreditna pisma,
    v tuji valuti

 708 - Druge vloge na vpogled tujih oseb v tuji valuti

 7080 - Druge vloge na vpogled tujih bank v tuji valuti
 7081 - Druge vloge na vpogled drugih tujih oseb v tuji valuti
 7082 - Računi tujih veleposlaništev in drugih diplomatskih
    predstavništev v tuji valuti
 7083 - Druge vloge na vpogled tujih finančnih organizacij v tuji
    valuti
 7085 - Vloge tujih bank za zavarovanje danih kreditov, garancij
 7086 - Vloge tujih finančnih organizacij za zavarovanje danih
    kreditov, garancij
 7087 - Vloge drugih tujih oseb za zavarovanje danih kreditov,
    garancij


71 - Vloge na vpogled gospodarstva v tuji valuti

 711 - Računi družb, predstavništev in enot gospodarstva v tuji
    valuti

 7110 - Računi družb, predstavništev in enot gospodarstva v tuji
    valuti
 7112 - Vloge družb, predstavništev in enot gospodarstva od
    predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih del v
    tujini in za izvoz opreme v tuji valuti

 712 - Posebni računi gospodarstva v tuji valuti

 7122 - Računi iz naslova agencijskih, špedicijskih in
    turistično-agencijskih poslov ter poslov z denarnimi
    karticami tujih izdajateljev v tuji valuti
 7124 - Sredstva iz naslova zavarovanja in pozavarovanja v tuji
    valuti
 7128 - Sredstva, ustvarjena s prodajo blaga v prostih carinskih
    prodajalnah v tuji valuti

 713 - Računi gospodarstva iz reeksportnih poslov v tuji valuti

 714 - Redni računi gospodarstva, ustvarjeni iz drugih naslovov v
    tuji valuti

 7140 - Sredstva proste carinske cone v tuji valuti
 7149 - Sredstva gospodarstva iz drugih naslovov v tuji valuti

 717 - Sredstva gospodarstva iz kreditov v tujini v tuji valuti

 7170 - Sredstva gospodarstva iz kreditov v tujini v tuji valuti
 7171 - Sredstva gospodarstva iz tujih kreditov, s katerimi se
    izpolnjujejo obveznosti do tujih izvajalcev v tuji valuti

 718 - Sredstva, prejeta od tujih oseb kot vloga v skupno
    poslovanje gospodarskih družb v tuji valuti

 719 - Druga sredstva v tuji valuti

 7191 - Sredstva za nakazila v tujino v tuji valuti
 7192 - Sredstva za kritje iz akreditivov in garancij v tuji
    valuti
 7199 - Druga sredstva v tuji valuti


72 - Vloge na vpogled drugih oseb v tuji valuti

 727 - Računi in druge vloge na vpogled gospodinjstev v tuji
    valuti

 7270 - Računi prebivalstva v tuji valuti
 7271 - Hranilne vloge prebivalstva v tuji valuti
 7272 - Vloge samostojnih podjetnikov od predujmov, prejetih za
    izvajanje investicijskih del v tujini in za izvoz opreme
    v tuji valuti
 7273 - Računi samostojnih podjetnikov iz naslova agencijskih,
    špedicijskih in turistično-agencijskih poslov
 7274 - Računi samostojnih podjetnikov iz naslova reeksportnih
    poslov v tuji valuti
 7275 - Sredstva samostojnih podjetnikov, ustvarjena s prodajo v
    prostih carinskih prodajalnah v tuji valuti
 7276 - Sredstva proste carinske cone samostojnih podjetnikov v
    tuji valuti
 7278 - Druge vloge na vpogled prebivalstva v tuji valuti


73 - Druge vloge na vpogled in druge obveznosti v tuji valuti

 730 - Obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev v
    tuji valuti

 731 - Računi tujih konsignacijskih skladišč v tuji valuti

 738 - Druge vloge na vpogled in druge obveznosti v tuji valuti

 7380 - Sodne, carinske in druge vloge v tuji valuti
 7381 - Druge obveznosti v tuji valuti
 7383 - Kotizacije in druga podobna plačila v tuji valuti
 7387 - Obveznosti za izdane nostro čeke v tuji valuti
 7389 - Druge vloge na vpogled neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom


74 - Kratkoročno vezane vloge v tuji valuti

 740 - Kratkoročno vezane vloge gospodarstva v tuji valuti

 7400 - Kratkoročne vloge, predstavništev in enot gospodarstva v
    tujini od predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih
    del v tujini in za izvoz opreme v tuji valuti
 7409 - Druge kratkoročno vezane vloge gospodarstva v tuji valuti

 744 - Kratkoročno vezane vloge države v tuji valuti

 7440 - Kratkoročno vezane vloge enot centralne ravni države v
    tuji valuti
 7441 - Kratkoročno vezane vloge enot lokalne ravni države v tuji
    valuti
 7442 - Kratkoročno vezane vloge skladov socialnega zavarovanja v
    tuji valuti

 745 - Kratkoročno vezane vloge bank v tuji valuti

 746 - Kratkoročno vezane vloge drugih finančnih organizacij v
    tuji valuti

 747 - Kratkoročno vezane vloge gospodinjstev v tuji valuti

 7470 - Kratkoročno vezane vloge prebivalstva v tuji valuti

 748 - Kratkoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti

 7480 - Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti
 7481 - Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji valuti
 7482 - Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v
    tuji valuti
 7483 - Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti za
    zavarovanje bančnih poslov
 7484 - Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v
    tuji valuti za zavarovanje bančnih poslov
 7485 - Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji valuti
    za zavarovanje bančnih poslov


75 - Obveznosti za kratkoročne kredite in druge obveznosti v tuji
   valuti

 751 - Kratkoročni krediti od domačih bank in drugih finančnih
    organizacij v tuji valuti

 7510 - Kratkoročni krediti od bank v tuji valuti
 7511 - Kratkoročni krediti od drugih finančnih organizacij v
    tuji valuti

 752 - Kratkoročni krediti od tujih bank in finančnih organizacij
    v tuji valuti

 7520 - Kratkoročne kreditne linije od tujih bank v tuji valuti
 7521 - Kratkoročni blagovni krediti od tujih bank v tuji valuti
 7522 - Drugi kratkoročni krediti od tujih bank v tuji valuti
 7523 - Kratkoročni blagovni krediti od tujih finančnih
    organizacij v tuji valuti
 7524 - Drugi kratkoročni krediti od tujih finančnih organizacij
    v tuji valuti

 755 - Kratkoročne obveznosti do delov banke v državi v tuji
    valuti

 756 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini in drugih
    finančnih organizacij v tuji valuti

 7560 - Kratkoročne obveznosti do tujih bank v skupini v tuji
    valuti
 7561 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij
    v tujini v tuji valuti
 7562 - Kratkoročne obveznosti do domačih bank v skupini v tuji
    valuti
 7563 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij
    v državi v tuji valuti

 757 - Kratkoročne obveznosti do delov bank v tujini v tuji
    valuti

 758 - Druge kratkoročne obveznosti do tujih bank v tuji valuti

 759 - Druge kratkoročne obveznosti do tujih finančnih
    organizacij v tuji valuti


76 - Dolgoročne vloge v tuji valuti

 760 - Dolgoročne vloge gospodarstva v tuji valuti

 7600 - Dolgoročne vloge družb, predstavništev in enot
    gospodarstva od predujmov, prejetih za izvajanje
    investicijskih del v tujini in za izvoz opreme v tuji
    valuti
 7609 - Druge vloge gospodarstva v tuji valuti

 764 - Dolgoročne obveznosti do države po prevzetih dolgovih v
    tuji valuti

 7640 - Dolgoročne obveznosti do enot centralne ravni države po
    prevzetih dolgovih v tuji valuti
 7646 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do enot
    centralne ravni države po prevzetih dolgovih v tuji
    valuti

 765 - Dolgoročne vloge bank v tuji valuti

 7650 - Dolgoročne vloge bank v tuji valuti
 7656 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog bank v tuji valuti

 766 - Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v tuji
    valuti

 7660 - Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v tuji
    valuti
 7666 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog drugih finančnih
    organizacij v tuji valuti

 767 - Dolgoročne vloge gospodinjstev v tuji valuti

 7670 - Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti
 7671 - Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti za
    stanovanjsko gradnjo
 7676 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog prebivalstva v tuji
    valuti
 7679 - Druge dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti

 768 - Dolgoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti

 7680 - Dolgoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti
 7681 - Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji valuti
 7682 - Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v
    tuji valuti
 7683 - Dolgoročno vezane vloge tujih bank za zavarovanje bančnih
    poslov v tuji valuti
 7684 - Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij za
    zavarovanje bančnih poslov v tuji valuti
 7685 - Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb za zavarovanje
    bančnih poslov v tuji valuti
 7686 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog tujih oseb v
    tuji valuti
 7687 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog tujih bank v
    tuji valuti
 7688 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog tujih finančnih
    organizacij v tuji valuti


77 - Obveznosti za dolgoročne kredite in druge obveznosti v tuji
   valuti

 771 - Dolgoročni krediti od domačih bank v tuji valuti

 7710 - Dolgoročni krediti od domačih bank v tuji valuti
 7716 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov od domačih bank v
    tuji valuti

 772 - Dolgoročni krediti od tujih bank in finančnih organizacij
    v tuji valuti

 7720 - Dolgoročni krediti od tujih bank v tuji valuti
 7721 - Dolgoročni krediti od tujih finančnih organizacij v tuji
    valuti
 7722 - Dolgoročni krediti za refinanciranje od tujih bank v tuji
    valuti
 7723 - Dolgoročni krediti za refinanciranje od tujih finančnih
    organizacij v tuji valuti
 7726 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov od tujih bank v
    tuji valuti
 7727 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov od tujih finančnih
    organizacij v tuji valuti

 774 - Dolgoročni krediti od tujih oseb v tuji valuti

 7740 - Dolgoročni krediti od tujih oseb v tuji valuti
 7746 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov od tujih oseb v
    tuji valuti

 775 - Dolgoročne obveznosti do delov banke v državi v tuji
    valuti

 776 - Dolgoročne obveznosti do bank v skupini in drugih
    finančnih organizacij v tuji valuti

 7760 - Dolgoročne obveznosti do tujih bank v skupini v tuji
    valuti
 7761 - Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v
    tujini v tuji valuti
 7762 - Dolgoročne obveznosti do domačih bank v skupini v tuji
    valuti
 7763 - Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v
    državi v tuji valuti
 7764 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do domačih bank
    v skupini v tuji valuti
 7765 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih
    finančnih organizacij v državi v tuji valuti
 7766 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do tujih bank v
    skupini v tuji valuti
 7767 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih
    drugih finančnih organizacij v tujini v tuji valuti

 777 - Dolgoročne obveznosti do delov banke v tujini v tuji
    valuti

 779 - Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank in finančnih
    organizacij v tuji valuti

 7790 - Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank v tuji valuti
 7791 - Druge dolgoročne obveznosti do tujih finančnih
    organizacij v tuji valuti
 7796 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih obveznosti do tujih
    bank v tuji valuti
 7797 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih obveznosti do tujih
    finančnih organizacij v tuji valuti


78 - Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
   valuti

 780 - Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
    valuti

 7800 - Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun v tuji valuti
 7801 - Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun v tuji valuti
 7807 - Druge obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
    v tuji valuti
 7808 - Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
    valuti

 781 - Obveznosti iz skrbniških poslov za tuje osebe

 7810 - Skrbniški račun tuje osebe v tuji valuti
 7811 - Kratkoročne obveznosti banke do tuje osebe za naložbe v
    vrednostne papirje
 7818 - Prihodki iz skrbniških poslov v tuji valuti za tuje osebe


RAZRED 8: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

80 - Vloge na žiro in tekočih računih

 800 - Žiro računi gospodarstva

 8000 - Žiro računi gospodarstva
 8001 - Žiro računi odvisnih družb
 8009 - Okvirni krediti gospodarstvu

 801 - Žiro računi tujih bank in finančnih organizacij

 8010 - Žiro računi tujih bank
 8011 - Žiro računi tujih finančnih organizacij

 804 - Žiro računi države

 8040 - Žiro računi enot centralne ravni države
 8042 - Žiro računi enot lokalne ravni države
 8044 - Žiro računi skladov socialnega zavarovanja
 8049 - Okvirni krediti državi

 805 - Žiro računi drugih finančnih organizacij in druga sredstva
    bank

 8051 - Žiro računi drugih finančnih organizacij
 8053 - Drugi žiro računi bank in hranilnic
 8054 - Žiro računi odvisnih drugih finančnih organizacij
 8059 - Okvirni krediti drugim finančnim organizacijam

 807 - Žiro in tekoči računi gospodinjstev

 8070 - Žiro računi prebivalstva
 8071 - Tekoči računi prebivalstva
 8073 - Žiro računi samostojnih podjetnikov
 8078 - Okvirni krediti samostojnim podjetnikom
 8079 - Okvirni krediti prebivalstvu

 808 - Računi tujih oseb

 8080 - Tekoči računi tujih pravnih oseb
 8081 - Tekoči računi tujih fizičnih oseb
 8082 - Posebni računi tujih oseb

 809 - Žiro računi neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom

 8090 - Žiro računi neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom
 8099 - Okvirni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
    gospodinjstvom


81 - Vloge na transakcijskih računih odprtih pri banki

 810 - Transakcijski računi gospodarstva

 8100 - Transakcijski računi gospodarstva
 8101 - Transakcijski računi odvisnih družb
 8109 - Okvirni krediti na transakcijskih računih gospodarstva

 814 - Transakcijski računi države

 8140 - Transakcijski računi enot centralne ravni države
 8142 - Transakcijski računi enot lokalne ravni države
 8144 - Transakcijski računi skladov socialnega zavarovanja
 8149 - Okvirni krediti na transakcijskih računih države

 815 - Transakcijski računi bank, hranilnic in drugih finančnih
    organizacij

 8150 - Transakcijski računi bank v skupini
 8151 - Transakcijski računi neodvisnih bank
 8152 - Transakcijski računi hranilnic
 8153 - Transakcijski računi hranilno-kreditnih služb
 8154 - Transakcijski računi drugih odvisnih finančnih
    organizacij
 8155 - Transakcijski računi drugih neodvisnih finančnih
    organizacij
 8159 - Okvirni krediti na transakcijskih računih drugih
    finančnih organizacij

 817 - Transakcijski računi gospodinjstev

 8171 - Transakcijski računi samostojnih podjetnikov
 8178 - Okvirni krediti na transakcijskih računih samostojnih
    podjetnikov

 819 - Transakcijski računi neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom

 8190 - Transakcijski računi neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom
 8199 - Okvirni krediti na transakcijskih računih neprofitnih
    izvajalcev storitev gospodinjstvom


82 - Druge vloge na vpogled

 820 - Druge vloge na vpogled gospodarstva

 8200 - Izločena in zagotovljena sredstva gospodarstva za
    plačevanje investicij
 8203 - Sredstva rezerv gospodarstva
 8204 - Sredstva gospodarstva za nakazila v tujino
 8205 - Sredstva gospodarstva za kritja akreditivov, garancij,
    kreditov v tujini in euročekov
 8206 - Sredstva gospodarstva za opravljanje menjalniških poslov
 8209 - Druge omejene vloge gospodarstva

 821 - Druge vloge na vpogled gospodarstva - odvisne družbe

 8210 - Izločena in zagotovljena sredstva odvisnih družb za
    plačevanje investicij
 8214 - Sredstva odvisnih družb za nakazila v tujino
 8215 - Sredstva odvisnih družb za kritje akreditivov, garancij,
    kreditov v tujini in euročekov
 8216 - Sredstva odvisnih družb za opravljanje menjalniških
    poslov
 8219 - Druge omejene vloge odvisnih družb

 824 - Druge vloge na vpogled države

 8240 - Izločena sredstva za investicije in posebne posle enot
    centralne ravni države
 8241 - Izločena sredstva za investicije in posebne posle enot
    lokalne ravni države
 8242 - Izločena sredstva za investicije in posebne posle skladov
    socialnega zavarovanja
 8243 - Nerazporejena sredstva in druge vloge enot centralne
    ravni države
 8244 - Nerazporejena sredstva in druge vloge enot lokalne ravni
    države
 8245 - Nerazporejena sredstva in druge vloge skladov socialnega
    zavarovanja
 8246 - Sredstva enot centralne ravni države za nakazila v tujino
 8247 - Sredstva državnih enot lokalne ravni države za nakazila v
    tujino
 8248 - Sredstva skladov socialnega zavarovanja za nakazila v
    tujino
 8249 - Druge omejene vloge države

 825 - Druge vloge na vpogled bank in drugih finančnih
    organizacij

 8250 - Druge vpogledne vloge bank
 8251 - Sredstva hranilno-kreditnih organizacij za hranilne vloge
 8252 - Druge vpogledne vloge drugih finančnih organizacij
 8253 - Sredstva rezerv drugih finančnih organizacij
 8254 - Sredstva bank za nakazila v tujino
 8255 - Sredstva drugih finančnih organizacij za nakazila v
    tujino
 8256 - Sredstva drugih finančnih organizacij za opravljanje
    menjalniških poslov
 8257 - Sredstva bank za nakup tuje valute
 8258 - Druge omejene vloge drugih finančnih organizacij
 8259 - Druge omejene vloge bank in hranilnic

 827 - Druge vloge na vpogled gospodinjstev

 8271 - Hranilne vloge na vpogled
 8278 - Druge omejene vloge samostojnih podjetnikov
 8279 - Druge omejene vloge prebivalstva

 829 - Druge vloge na vpogled neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom

 8290 - Druge vloge na vpogled neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom
 8299 - Druge omejene vloge neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom


83 - Kratkoročne obveznosti za izdane vrednostne papirje

 831 - Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice

 8310 - Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice na prinosnika
 8311 - Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice na ime
 8319 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane obveznice

 832 - Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške zapise

 8320 - Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške zapise na
    prinosnika
 8321 - Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške zapise na
    ime
 8329 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane blagajniške
    zapise

 833 - Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah

 8330 - Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na
    prinosnika
 8331 - Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na ime
 8339 - Dospele neizplačane obveznosti za izdana potrdila o
    vlogah

 834 - Kratkoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje

 8340 - Kratkoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje
 8349 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane druge vrednostne
    papirje


84 - Obveznosti za prejete kratkoročne kredite

 841 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje vrednostnih
    papirjev od gospodarstva

 8410 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od gospodarstva do 30 dni
 8411 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od gospodarstva od 31 dni do enega
    leta

 842 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje vrednostnih
    papirjev od bank in drugih finančnih organizacij

 8420 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od bank in hranilnic do 30 dni
 8421 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od bank in hranilnic od 31 dni do
    enega leta
 8422 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od drugih finančnih organizacij do
    30 dni
 8423 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od drugih finančnih organizacij od
    31 dni do enega leta

 844 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje vrednostnih
    papirjev od države

 8440 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od enot centralne ravni države do 30
    dni
 8441 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od enot lokalne ravni države do 30
    dni
 8442 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od enot centralne ravni države od 31
    dni do enega leta
 8443 - Kratkoročni krediti na podlagi začasne prodaje
    vrednostnih papirjev od enot lokalne ravni države od 31
    dni do enega leta

 845 - Kratkoročni krediti od bank in drugih finančnih
    organizacij

 8451 - Kratkoročni krediti od bank do 30 dni
 8452 - Kratkoročni krediti od bank od 31 dni do 90 dni
 8453 - Kratkoročni krediti od bank od 91 dni do enega leta
 8454 - Kratkoročni krediti od hranilnic do 30 dni
 8455 - Kratkoročni krediti od hranilnic od 31 dni do 90 dni
 8456 - Kratkoročni krediti od hranilnic od 91 dni do enega leta
 8457 - Kratkoročni krediti od drugih finančnih organizacij do 30
    dni
 8458 - Kratkoročni krediti od drugih finančnih organizacij od 31
    dni do 90 dni
 8459 - Kratkoročni krediti od drugih finančnih organizacij od 91
    dni do enega leta


86 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini in drugih
   finančnih organizacij

 860 - Kratkoročne obveznosti do delov banke

 861 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini

 8611 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini do 30 dni
 8612 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini od 31 dni do 90
    dni
 8613 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini od 91 dni do
    enega leta

 862 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
    organizacij

 8621 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
    organizacij do 30 dni
 8622 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
    organizacij od 31 dni do 90 dni
 8623 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
    organizacij od 91 dni do enega leta

 863 - Kratkoročne obveznosti za kredite iz primarne emisije na
    podlagi kratkoročnih vrednostnih papirjev

 8630 - Kratkoročne obveznosti za kredite iz primarne emisije na
    podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
 8631 - Kratkoročne obveznosti za kredite iz primarne emisije na
    podlagi začasne prodaje deviz
 8632 - Druge kratkoročne obveznosti za kredite iz primarne
    emisije na podlagi vrednostnih papirjev

 864 - Kratkoročne obveznosti za kredite iz primarne emisije ob
    zastavi vrednostnih papirjev

 865 - Kratkoročne obveznosti za kredite iz primarne emisije za
    zagotavljanje dnevne likvidnosti

 866 - Kratkoročne obveznosti za druge kratkoročne kredite iz
    primarne emisije za posebne namene

 8662 - Obveznosti za kratkoročne kredite iz primarne emisije za
    izplačila hranilnih vlog
 8663 - Obveznosti za druga kratkoročne kredite iz primarne
    emisije

 867 - Kratkoročne obveznosti za prejeta sredstva za izplačilo
    zajamčenih vlog


87 - Vezane vloge

 870 - Vezane vloge gospodarstva

 8700 - Vezane vloge gospodarstva do 30 dni
 8701 - Vezane vloge gospodarstva od 31 dni do 90 dni
 8702 - Vezane vloge gospodarstva od 91 dni do 180 dni
 8703 - Vezane vloge gospodarstva od 181 dni do enega leta

 871 - Vezane vloge gospodarstva - odvisne družbe

 8710 - Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu do 30 dni
 8711 - Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 31 dni do
    90 dni
 8712 - Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 91 dni do
    180 dni
 8713 - Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 181 dni do
    enega leta

 872 - Vezane vloge hranilnic

 8720 - Vezane vloge hranilnic do 30 dni
 8721 - Vezane vloge hranilnic od 31 dni do 90 dni
 8722 - Vezane vloge hranilnic od 91 dni do 180 dni
 8723 - Vezane vloge hranilnic od 181 do enega leta

 873 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij

 8730 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij do 30 dni
 8731 - Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij do 30
    dni
 8732 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 31 dni do 90
    dni
 8733 - Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 31
    dni do 90 dni
 8734 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 91 dni do
    180 dni
 8735 - Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 91
    dni do 180 dni
 8736 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 181 dni do
    enega leta
 8737 - Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 181
    dni do enega leta

 874 - Vezane vloge države

 8740 - Vezane vloge enot centralne ravni države do 30 dni
 8741 - Vezane vloge enot lokalne ravni države do 30 dni
 8742 - Vezane vloge enot centralne ravni države od 31 dni do 90
    dni
 8743 - Vezane vloge enot lokalne ravni države od 31 dni do 90
    dni
 8744 - Vezane vloge enot centralne ravni države od 91 dni do 180
    dni
 8745 - Vezane vloge enot lokalne ravni države od 91 dni do 180
    dni
 8746 - Vezane vloge enot centralne ravni države od 181 dni do
    enega leta
 8747 - Vezane vloge enot lokalne ravni države od 181 dni do
    enega leta

 875 - Vezane vloge bank

 8750 - Vezane vloge bank do 30 dni
 8751 - Vezane vloge bank od 31 dni do 90 dni
 8752 - Vezane vloge bank od 91 dni do 180 dni
 8753 - Vezane vloge bank od 181 dni do enega leta

 876 - Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja

 8760 - Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja do 30 dni
 8761 - Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja od 31 dni do
    90 dni
 8762 - Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja od 91 do 180
    dni
 8763 - Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja od 181 dni do
    enega leta

 877 - Vezane vloge gospodinjstev

 8770 - Vezane vloge prebivalstva do 30 dni
 8771 - Vezane vloge prebivalstva od 31 dni do 90 dni
 8772 - Vezane vloge prebivalstva od 91 dni do 180 dni
 8773 - Vezane vloge prebivalstva od 181 dni do enega leta
 8774 - Vezane vloge samostojnih podjetnikov do 30 dni
 8775 - Vezane vloge samostojnih podjetnikov od 31 dni do 90 dni
 8776 - Vezane vloge samostojnih podjetnikov od 91 dni do 180 dni
 8777 - Vezane vloge samostojnih podjetnikov od 181 dni do enega
    leta

 878 - Vezane vloge tujih oseb

 8780 - Vezane vloge tujih oseb do 30 dni
 8781 - Vezane vloge tujih oseb od 31 dni do 90 dni
 8782 - Vezane vloge tujih oseb od 91 dni do 180 dni
 8783 - Vezane vloge tujih oseb od 181 dni do enega leta
 8784 - Vezane vloge tujih bank do 30 dni
 8785 - Vezane vloge tujih bank od 31 dni do 90 dni
 8786 - Vezane vloge tujih bank od 91 dni do 180 dni
 8787 - Vezane vloge tujih bank od 181 dni do enega leta

 879 - Vezane vloge neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom

 8790 - Vezane vloge neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom do 30 dni
 8791 - Vezane vloge neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom od 31 dni do 90 dni
 8792 - Vezane vloge neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom od 91 dni do 180 dni
 8793 - Vezane vloge neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom od 181 dni do enega leta


88 - Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
   račun

 880 - Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun

 8800 - Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun
 8807 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
    za tuj račun
 8808 - Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

 881 - Kratkoročne obveznosti iz skrbniških poslov za tuje osebe

 8810 - Skrbniški račun tuje osebe
 8811 - Kratkoročne obveznosti banke do tuje osebe za naložbe v
    vrednostne papirje
 8818 - Prihodki iz skrbniških poslov za tuje osebe

 882 - Obveznosti za zaračunane provizije in davke

 8820 - Obveznosti za zaračunane provizije
 8821 - Obveznosti za zaračunani prometni davek

 883 - Kratkoročne obveznosti iz poravnav med računi po poslih z
    vrednostnimi papirji

 8830 - Kratkoročne obveznosti do banke za prodane vrednostne
    papirje
 8831 - Kratkoročne obveznosti do posredniškega dela za prodane
    vrednostne papirje

 884 - Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za nakupe
    vrednostnih papirjev

 8840 - Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za nakupe
    vrednostnih papirjev

 885 - Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe

 8850 - Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe

 886 - Računi strank - posredovanje pri poslih z vrednostnimi
    papirji

 8860 - Računi povezanih strank - posredovanje pri poslih z
    vrednostnimi papirji
 8861 - Računi drugih strank - posredovanje pri poslih z
    vrednostnimi papirji
 8868 - Prihodki strank pri trgovanju z vrednostnimi papirji

 887 - Računi strank - gospodarjenje s sredstvi in z vrednostnimi
    papirji

 8870 - Računi povezanih strank - gospodarjenje s sredstvi in z
    vrednostnimi papirji
 8871 - Računi drugish strank - gospodarjenje s sredstvi in z
    vrednostnimi papirji
 8878 - Prihodki iz gospodarjenja s sredstvi in z vrednostnimi
    papirji


RAZRED 9: DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IN KAPITAL

90 - Kapital

 900 - Osnovni kapital, pridobljen z vpisom navadnih delnic

 9000 - Navadne delnice - vpis gospodarstva
 9004 - Navadne delnice - vpis države
 9005 - Navadne delnice - vpis bank
 9006 - Navadne delnice - vpis drugih finančnih organizacij
 9007 - Navadne delnice - vpis gospodinjstev
 9008 - Navadne delnice - vpis tujih oseb
 9009 - Navadne delnice - na prinosnika

 901 - Osnovni kapital, pridobljen z vpisom prednostnih delnic

 9010 - Prednostne delnice - vpis gospodarstva
 9014 - Prednostne delnice - vpis države
 9015 - Prednostne delnice - vpis bank
 9016 - Prednostne delnice - vpis drugih finančnih organizacij
 9017 - Prednostne delnice - vpis gospodinjstev
 9018 - Prednostne delnice - vpis tujih oseb
 9019 - Prednostne delnice - na prinosnika

 902 - Rezerve

 9020 - Zakonske rezerve oblikovane iz dobička
 9021 - Druge rezerve
 9022 - Rezerve oblikovane iz virov zunajposlovnih sredstev
 9023 - Sklad za odkup lastnih delnic
 9024 - Statutarne rezerve oblikovane iz dobička
 9025 - Druge rezerve oblikovane iz dobička

 903 - Revalorizacijski popravek kapitala

 9030 - Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala - navadnih
    delnic
 9031 - Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala -
    prednostnih delnic
 9032 - Revalorizacijski popravek rezerv
 9033 - Revalorizacijski popravek revalorizacijskega popravka
 9034 - Revalorizacijski popravek nerazporejenega dobička
 9035 - Revalorizacijski popravek rezervacij za splošna bančna
    tveganja
 9036 - Revalorizacijski popravek ustanovitvenih vlog
 9038 - Revalorizacijski popravek vplačanega presežka kapitala
 9039 - Revalorizacijski popravek izgube

 904 - Nerazporejeni dobiček

 9040 - Nerazporejeni dobiček prejšnjih let
 9041 - Nerazporejeni dobiček poslovnega leta

 905 - Rezervacije za splošna bančna tveganja

 906 - Ustanovitvene vloge hranilnic in hranilno-kreditnih služb

 908 - Vplačani presežek kapitala

 9080 - Vplačani presežek kapitala od navadnih delnic
 9081 - Vplačani presežek kapitala od prednostnih delni

 909 - Izguba

 9090 - Izguba prejšnjih let
 9091 - Izguba poslovnega leta


91 - Podrejene obveznosti

 910 - Podrejene obveznosti do gospodarstva

 9100 - Podrejene obveznosti do gospodarstva
 9106 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do gospodarstva
 9109 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do gospodarstva

 911 - Podrejene obveznosti do gospodarstva - odvisne družbe

 9110 - Podrejene obveznosti do odvisnih družb v gospodarstvu
 9116 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do odvisnih družb
    v gospodarstvu
 9119 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do odvisnih
    družb v gospodarstvu

 912 - Podrejene obveznosti do hranilnic

 9120 - Podrejene obveznosti do hranilnic
 9126 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do hranilnic
 9129 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do hranilnic

 913 - Podrejene obveznosti do drugih finančnih organizacij

 9130 - Podrejene obveznosti do drugih finančnih organizacij
 9136 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do drugih
    finančnih organizacij
 9139 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do drugih
    finančnih organizacij

 914 - Podrejene obveznosti do države

 9140 - Podrejene obveznosti do države
 9146 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do države
 9149 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do države

 915 - Podrejene obveznosti do bank

 9150 - Podrejene obveznosti do bank
 9156 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do bank 9159 -
    Dospele neizplačane podrejene obveznosti do bank

 917 - Podrejene obveznosti do gospodinjstev

 9170 - Podrejene obveznosti do gospodinjstev
 9176 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do gospodinjstev
 9179 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do gospodinjstev

 918 - Podrejene obveznosti do tujih oseb

 9180 - Podrejene obveznosti do tujih oseb
 9186 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do tujih oseb
 9189 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do tujih oseb

 919 - Podrejene obveznosti do neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom

 9190 - Podrejene obveznosti do neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom
 9196 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do neprofitnih
    izvajalcev storitev gospodinjstvom
 9199 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do neprofitnih
    izvajalcev storitev gospodinjstvom


92 - Dolgoročne vloge

 920 - Dolgoročne vloge gospodarstva

 9200 - Dolgoročne vloge gospodarstva
 9203 - Dolgoročne vloge gospodarstva za stanovanjsko gradnjo
 9206 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog gospodarstva

 921 - Dolgoročne vloge gospodarstva - odvisne družbe

 9210 - Dolgoročne vloge odvisnih družb v gospodarstvu
 9213 - Dolgoročne vloge odvisnih družb v gospodarstvu za
    stanovanjsko gradnjo
 9216 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog odvisnih družb v
    gospodarstvu

 924 - Dolgoročne vloge države

 9240 - Dolgoročne vloge enot centralne ravni države
 9241 - Dolgoročne vloge enot lokalne ravni države
 9242 - Dolgoročne vloge skladov socialnega zavarovanja
 9245 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog enot centralne ravni
    države
 9246 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog enot lokalne ravni
    države
 9247 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog skladov socialnega
    zavarovanja

 925 - Dolgoročne vloge bank in drugih finančnih organizacij

 9250 - Dolgoročne vloge bank
 9251 - Dolgoročne vloge hranilnic
 9252 - Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij
 9253 - Dolgoročne vloge bank za stanovanjsko gradnjo
 9254 - Dolgoročne vloge hranilnic za stanovanjsko gradnjo
 9255 - Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij za
    stanovanjsko gradnjo
 9256 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog bank
 9257 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog hranilnic
 9258 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog drugih finančnih
    organizacij

 927 - Dolgoročne vloge gospodinjstev

 9270 - Dolgoročne hranilne vloge prebivalstva
 9271 - Druge dolgoročne vloge prebivalstva
 9273 - Dolgoročne vloge prebivalstva za stanovanjsko gradnjo
 9274 - Dolgoročne vloge samostojnih podjetnikov
 9276 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog prebivalstva
 9277 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog samostojnih
    podjetnikov

 928 - Dolgoročne vloge tujih oseb

 9280 - Dolgoročne vloge tujih oseb
 9281 - Dolgoročne vloge tujih bank
 9286 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog tujih oseb
 9287 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog tujih bank

 929 - Dolgoročne vloge neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom

 9290 - Dolgoročne vloge neprofitnih izvajalcev storitev
    gospodinjstvom
 9296 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog neprofitnih izvajalcev
    storitev gospodinjstvom


93 - Dolgoročne obveznosti za izdane vrednostne papirje

 931 - Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice

 9310 - Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice na prinosnika
 9311 - Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice na ime
 9316 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdane
    obveznice
 9319 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane obveznice

 933 - Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah

 9330 - Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na
    prinosnika
 9331 - Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na ime
 9336 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdana
    potrdila o vlogah
 9339 - Dospele neizplačane dolgoročne obveznosti za izdana
    potrdila o vlogah

 934 - Dolgoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje

 9340 - Dolgoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje
 9346 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih vrednostnih papirjev
 9349 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane druge vrednostne
    papirje


94 - Obveznosti za prejete dolgoročne kredite

 945 - Dolgoročni krediti od bank in drugih finančnih organizacij

 9450 - Dolgoročni krediti od bank
 9451 - Dolgoročni krediti od hranilnic
 9452 - Dolgoročni krediti od drugih finančnih organizacij
 9453 - Dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo od bank
 9454 - Dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo od hranilnic
 9455 - Dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo od drugih
    finančnih organizacij
 9456 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih kreditov od bank
 9457 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih kreditov od hranilnic
 9458 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih kreditov od drugih
    finančnih organizacij

 948 - Dolgoročni krediti od tujih oseb

 9480 - Dolgoročni krediti od tujih oseb
 9481 - Dolgoročni krediti od tujih bank
 9486 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih kreditov od tujih oseb
 9487 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih kreditov od tujih bank


96 - Dolgoročne obveznosti do bank v skupini in drugih finančnih
   organizacij

 960 - Dolgoročne obveznosti do delov banke

 961 - Dolgoročne obveznosti do bank v skupini

 9610 - Dolgoročne obveznosti do bank v skupini
 9616 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do bank v
    skupini

 962 - Dolgoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
    organizacij

 9620 - Dolgoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
    organizacij
 9626 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih
    drugih finančnih organizacij

 963 - Obveznosti za dolgoročne kredite iz primarne emisije

 9631 - Obveznosti za dolgoročne kredite iz primarne emisije za
    kreditiranje trajnih obratnih sredstev
 9632 - Obveznosti za druge dolgoročne kredite iz primarne
    emisije
 9636 - Tekoče zapadlosti obveznosti za dolgoročne kredite iz
    primarne emisije


97 - Druge dolgoročne obveznosti

 975 - Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred možnimi
    izgubami

 9750 - Posebne rezervacije za zunajbilančne obveznosti
 9751 - Posebne rezervacije - izravnava po skupinah
 9752 - Rezervacije za druga tveganja
 9753 - Posebne rezervacije za okvirne kredite
 9754 - Posebne rezervacije za terjatve razvrščene v skupino A

 976 - Druge dolgoročne rezervacije

 9760 - Dolgoročne rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
 9761 - Dolgoročne rezervacije za obdavčitve
 9762 - Druge dolgoročne rezervacije

 978 - Druge dolgoročne obveznosti

 9780 - Obveznosti za kredite za osnovna sredstva
 9781 - Obveznosti za osnovna sredstva prejeta v najem
 9782 - Obveznosti za druga dolgoročna sredstva
 9786 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih obveznosti
 9789 - Druge dolgoročne obveznosti

 979 - Vnaprej plačani neobračunani prihodki


98 - Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
   račun

 980 - Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun

 9800 - Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
    račun
 9807 - Druge dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za
    tuj račun
 9808 - Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun


99 - Zunajbilančna evidenca

 990 - Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po poslih v
    državi

 9900 - Aktivni evidenčni računi za jamstva s hipoteko
 9901 - Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih predmetov
 9902 - Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih papirjev
 9903 - Aktivni evidenčni računi za druga jamstva
 9904 - Prejete garancije za zavarovanje terjatev
 9905 - Prejeta državna poroštva za zavarovanje terjatev
 9906 - Vrednostni papirji banke, vodeni v KDD, zastavljeni za
    obveznosti banke
 9907 - Vrednostni papirji banke, vodeni v KDD, zastavljeni za
    obveznosti strank
 9908 - Drugo premoženje banke, zastavljeno za obveznosti strank
 9909 - Aktivni evidenčni računi za druge posle

 991 - Aktivna zunajbilančna evidenca po poslih z izvedenimi
    finančnimi instrumenti v državi in tujini

 9910 - Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini
 9911 - Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi
 9912 - Dolžniki po valutnih opcijah v tujini
 9913 - Dolžniki po valutnih opcijah v državi
 9914 - Dolžniki po terminskih pogodbah - futures v tuji valuti v
    tujini
 9915 - Dolžniki po terminskih pogodbah - futures v tuji valuti v
    državi
 9916 - Dolžniki po drugih terminskih pogodbah v državi
 9917 - Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini
 9918 - Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v državi
 9919 - Dolžniki po drugih poslih v tujini

 992 - Depo

 9920 - Vrednostni papirji
 9921 - Kovanci iz plemenitih kovin
 9922 - Vrednostni papirji strank, vknjiženi v Klirinško depotni
    družbi
 9923 - Depo - bankovci Banke Slovenije
 9929 - Druge stvari v hrambi

 993 - Aktivni evidenčni računi po poslih s tujino

 9930 - Dolžniki za dokumentarne akreditive
 9931 - Dolžniki za garancije in avale
 9932 - Dolžniki za inkaso posle
 9933 - Dolžniki za vrednostne papirje
 9934 - Aktivni evidenčni računi agentskih poslov
 9935 - Aktivni evidenčni računi odobrenih tujih kreditov
 9936 - Aktivni evidenčni računi odobrenih limitov
 9937 - Aktivni evidenčni računi odobrenih kreditnih linij
 9938 - Aktivni evidenčni računi za leasing v tujini
 9939 - Drugi aktivni zunajbilančni računi po poslih s tujino

 994 - Aktivni evidenčni računi po poslih v državi

 9940 - Dolžniki za akreditive
 9941 - Dolžniki za garancije in supergarancije
 9942 - Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki
    Slovenije
 9943 - Dolžniki za vrednostne papirje
 9944 - Aktivni evidenčni računi agentskih poslov
 9945 - Aktivni evidenčni računi odobrenih kreditov
 9946 - Aktivni evidenčni računi odobrenih limitov
 9947 - Aktivna evidenca odpisanih terjatev
 9948 - Aktivni evidenčni računi za leasing v državi
 9949 - Drugi aktivni zunajbilančni računi po poslih v državi

 995 - Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po poslih v
    državi

 9950 - Pasivni evidenčni računi za jamstva s hipoteko
 9951 - Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih predmetov
 9952 - Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih papirjev
 9953 - Pasivni evidenčni računi za druga jamstva
 9954 - Pasivni evidenčni računi za prejete garancije za
    zavarovanje terjatev
 9955 - Pasivni evidenčni računi za prejeta državna poroštva za
    zavarovanje terjatev
 9956 - Upniki za zastavljene vrednostne papirje, vodene v KDD,
    za obveznosti banke
 9957 - Upniki za zastavljene vrednostne papirje, vodene v KDD,
    za obveznosti strank
 9958 - Upniki za zastavljeno drugo premoženje banke za
    obveznosti strank
 9959 - Pasivni evidenčni računi za druge posle

 996 - Pasivna zunajbilančna evidenca po poslih z izvedenimi
    finančnimi instrumenti v državi in tujini

 9960 - Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini
 9961 - Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi
 9962 - Upniki po valutnih opcijah v tujini
 9963 - Upniki po valutnih opcijah v državi
 9964 - Upniki po terminskih pogodbah - futures v tuji valuti v
    tujini
 9965 - Upniki po terminskih pogodbah - futures v tuji valuti v
    državi
 9966 - Upniki po drugih terminskih pogodbah v državi
 9967 - Upniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini
 9968 - Upniki po drugih opcijskih pogodbah v državi
 9969 - Upniki po drugih poslih v tujini

 997 - Deponenti

 9970 - Deponenti vrednostnih papirjev
 9971 - Deponenti kovancev iz plemenitih kovin
 9972 - Deponenti vrednostnih papirjev, ki so vknjiženi v
    Klirinško depotni družbi
 9976 - Deponent bankovcev - Banka Slovenije
 9979 - Deponenti drugih stvari v hrambi

 998 - Pasivni evidenčni računi po poslih s tujino

 9980 - Upniki za dokumentarne akreditive
 9981 - Upniki za garancije in avale
 9982 - Upniki za inkaso posle
 9983 - Upniki za vrednostne papirje
 9984 - Pasivni evidenčni računi agentskih poslov
 9985 - Pasivni evidenčni računi odobrenih tujih kreditov
 9986 - Pasivni evidenčni računi odobrenih limitov
 9987 - Pasivni evidenčni računi odobrenih kreditnih linij
 9988 - Pasivni evidenčni računi po leasing poslih
 9989 - Drugi pasivni evidenčni računi po poslih s tujino

 999 - Pasivni evidenčni računi po poslih v državi

 9990 - Upniki za akreditive
 9991 - Upniki za garancije in supergarancije
 9992 - Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki
    Slovenije
 9993 - Upniki za vrednostne papirje
 9994 - Pasivni evidenčni računi agentskih poslov
 9995 - Pasivni evidenčni računi odobrenih kreditov
 9996 - Pasivni evidenčni računi odobrenih limitov
 9997 - Pasivni evidenčni računi odpisanih terjatev
 9998 - Pasivni evidenčni računi po leasing poslih
 9999 - Drugi pasivni evidenčni računi po poslih v državi


Uradni list RS: št. 73/97 (prečiščeno besedilo), 87/97, 29/98,
85/98


AAA Zlata odličnost