Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1999 z dne 25. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1999 z dne 25. 5. 1999

Kazalo

1965. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah in o regresu za letni dopust, stran 4568.

Na podlagi 21. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
za prikazovanje podatkov o plačah in o regresu za letni dopust
1. člen
Delodajalci iz 2. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99) – (v nadaljnjem besedilu: zakon), prikazujejo podatke o plačah in o regresu za letni dopust na posebnih obrazcih, ki so sestavni del tega navodila. Ob izplačilu plač in regresa za letni dopust predložijo obrazce Agenciji za plačilni promet oziroma Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
2. člen
Delodajalci iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) na obrazcih prikazujejo podatke le za tisti del plač, ki se izplačujejo v breme delodajalcev, vključno s podatki o plačah pripravnikov.
Podatki o plačah se na obrazcih prikazujejo ločeno, in sicer za:
– zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb,
– zaposlene, za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb.
Na obrazcih o plačah se ne prikazujejo podatki o plačah za brezposelne osebe, ki so vključene v programe javnih del na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklenejo z izvajalcem del in prejemajo plačo na podlagi četrtega odstavka 53. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in 69/98).
3. člen
Odgovorna oseba s podpisom na obrazcu jamči, da delodajalec izplačuje plače v skladu z določbami zakona in kolektivne pogodbe.
4. člen
Ob mesečnem izplačilu plač predložijo delodajalci pristojnemu organu Obrazec 1.
Delodajalci iz 18. člena zakona, ki predlagajo ob izplačilu plač tudi Obrazec 1A, vpišejo v zaglavje Obrazca 1 v kodeks 31 številko 1.
Obrazec 1 vsebuje naslednje podatke:
------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Opis
št.
------------------------------------------------------------------------------------
A)  ZAPOSLENI, ZA KATERE VELJAJO DOLOČILA KOLEKTIVNIH POGODB
1.  Število zaposlenih, izračunanih iz ur v mesecu, za katere je bila obračunana
   plača oziroma nadomestilo v breme delodajalca.
2.  Znesek izplačanih plač za tekoči mesec na podlagi kolektivne pogodbe in
   zakona, 
   izplačan za tekoči mesec v breme delodajalca.
3.  Izplačana najnižja plača za tekoči mesec (plača za polni delovni čas).
4.  Število zaposlenih, ki prejemajo plačo na ravni minimalne plače.
B)  ZAPOSLENI, ZA KATERE NE VELJAJO TARIFNI DELI KOLEKTIVNIH POGODB
5.  Število zaposlenih, izračunanih iz ur v mesecu, za katere je bila obračunana
   plača oziroma nadomestilo v breme delodajalca.
6.  Znesek izplačanih plač v skladu z zakonom za tekoči mesec v breme delodajalca.
C)  VSI ZAPOSLENI
7.  Kumulativni znesek, izplačan na podlagi 19. člena zakona.
8.  Razmerje med zneskom iz zap. št. 7 in povprečno mesečno plačo za obdobje, za
   katerega so ugotovljeni pozitivni rezultati, izraženo v indeksu (zap. št. 7:
   povprečno plačo) X 100.
D)  DODATEK NA PODLAGI 10. ČLENA ZAKONA
9.  Število zaposlenih, katerih izplačana plača za polni delovni čas v tekočem
   mesecu je nižja od povprečne plače v RS za mesec avgust 1999.
10.  Izplačan obseg sredstev za dodatek (dodatek se ne vključuje v zap. št. 2)
11.  Kontrolni seštevek.
------------------------------------------------------------------------------------
V podatek pod zap. št. 2 se ne prišteva obseg sredstev za dodatek (zap. št. 10).
V podatek pod zap. št. 3 se vpiše najnižja plača, izplačana za tekoči mesec, preračunana na polni delovni čas.
Pod zap. št. 4 se vpiše podatek o številu zaposlenih, ki prejemajo plačo na ravni minimalne plače, določene s 3. členom in usklajene na podlagi 4. in 5. člena zakona. Delodajalec, ki izplačuje najnižjo plačo, nad ravnijo minimalne plače tega podatka ne izpolni.
Podatki pod zap. št. 7 in zap. št. 8 se vpisujejo samo ob izplačilu plač na podlagi 19. člena zakona in se ne vključujejo v podatek o znesku izplačanih plač na podlagi kolektivne pogodbe in zakona za tekoči mesec.
Podatki pod D) se vpisujejo samo ob izplačilu dodatka na podlagi 10. člena zakona in se ne vključujejo v podatek o znesku izplačanih plač na podlagi kolektivne pogodbe in zakona za tekoči mesec (zap. št. 2).
5. člen
Za zaposlene, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe iz drugega odstavka 18. člena zakona in, ki so zaposleni:
– pri delodajalcih, za katere velja zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih, organih lokalnih skupnosti,
– v drugih javnih zavodih, javnih podjetjih, agencijah in v skladih, katerih večinski lastnik in/ali ustanovitelj je Republika Slovenija, lokalna skupnost, državni organ, javni zavod ali javno podjetje ali
– v družbah, ki so v večinski lasti države
predložijo delodajalci ob mesečnem izplačilu plač, poleg Obrazca 1, pristojnemu organu, še Obrazec 1A, ki vsebuje naslednje podatke:
-----------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Opis
št.
-----------------------------------------------------------------------------------
1.   Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za katere je bila obračunana
    plača oziroma nadomestilo v breme delodajalca.
2.   Znesek izplačanih plač za tekoči mesec v breme delodajalca.
3.   Podatek o plači za tekoči mesec, za vsakega zaposlenega, za katerega ne 
    velja tarifni del kolektivne pogodbe, z nazivom delovnega mesta.
4.
.
.
.
170.  Kontrolni seštevek.
-----------------------------------------------------------------------------------
V obrazec se vpiše kontrolni seštevek (AOP 170), v katerega se seštejejo podatki od zap. št. 1 do zadnjega vpisanega podatka. V primeru, da je več zaposlenih z istim nazivom delovnega mesta, se za vsakega zaposlenega vpiše podatek pod svojo zaporedno številko.
6. člen
Javni zavodi, javna podjetja, agencije, skladi in družbe, katerih ustanovitelj oziroma večinski lastnik je Republika Slovenija, morajo v Obrazcu 1A navesti ministrstvo, pristojno za področje, na katerem deluje javni zavod, javno podjetje, agencija, sklad ali družba ter organizacijsko obliko, tako da:
1.  V zaglavje obrazca – v kodeks 25 in 26 vpišejo šifro, iz katere bo
   razvidno pristojno ministrstvo, in sicer:
   01 ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
   02 ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
   03 ministrstvo za finance,
   04 ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
   05 ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in predelovalno dejavnost,
   06 ministrstvo za kulturo,
   07 ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
   08 ministrstvo za okolje in prostor,
   09 ministrstvo za promet in zveze,
   10 ministrstvo za šolstvo in šport,
   11 ministrstvo za zdravstvo,
   12 ministrstvo za znanost in tehnologijo.
2.  V zaglavje obrazca – v kodeks 27 vpišejo šifro, iz katere je razvidna
   organizacijska oblika oziroma vrsta lastništva, in sicer:
   1 javni zavod,
   2 javno podjetje,
   3 sklad,
   4 agencija,
   5 družba v večinski lasti države.
7. člen
Ob izplačilu plač na podlagi 19. člena zakona, delodajalci ugotavljajo pozitivni poslovni rezultat, na podlagi podatkov, ki se izkazujejo na obrazcu statistični podatki iz bilance uspeha. Podatki se vpišejo v Obrazec 2, ki vsebuje naslednje podatke:
v 000 SIT
------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Postavka          Oznaka za AOP               Znesek
št.
------------------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj (1+2+3)
1.   Prihodki od poslovanja   050+057+058
2.   Prihodki od financiranja  074
3.   Izredni prihodki      081
------------------------------------------------------------------------------------
II.   Skupaj (4+5+6)
------------------------------------------------------------------------------------
4.   Odhodki poslovanja     060+064+068+069+070++071–055+056
5.   Odhodki financiranja    077+078
6.   Izredni odhodki       084
------------------------------------------------------------------------------------
III.  Celotni dobiček I.–II.   087
------------------------------------------------------------------------------------
7.   Odstotek celotnega dobička (III), ki se nameni za plače (25% ali manj).
8.   Obseg sredstev, ki se nameni za plače na podlagi 19. člena zakona 
    (III celotni dobiček x zap. št. 7):100.
9.   10% mase plač v podjetju.
------------------------------------------------------------------------------------
Delodajalci, ki ne sestavljajo obrazca statistični podatki iz bilance uspeha, vpišejo v obrazec ustrezne podatke iz poslovnih knjig.
8. člen
Ob izplačilu regresa za letni dopust predloži delodajalec pristojnemu organu Obrazec 3, ki vsebuje naslednje podatke:
------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Opis
št.
------------------------------------------------------------------------------------
1.  Znesek regresa na zaposlenega, določen za tekoče leto
2.  Razmerje med regresom na zaposlenega ter med povprečno mesečno plačo na
   zaposlenega v RS, izraženo v indeksu (zap. št. 1: povp. plačo predpreteklega
   meseca na zaposlenega v RS) x 100.
3.  Dejansko število zaposlenih po kolektivni pogodbi, ki so v tekočem letu
   upravičeni do regresa za letni dopust
4.  Obseg sredstev za regres, ki se izplačuje v tekočem mesecu zaposlenim po
   kolektivni pogodbi.
5.  Že izplačan obseg sredstev za regres v tekočem letu za zaposlene po kolektivni
   pogodbi.
6.  Povprečno izplačan regres na zaposlenega v tekočem letu po kolektivni pogodbi
   (zap. št. 4 + zap. št. 5): zap. št. 3.
7.  Dejansko število zaposlenih, za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih
   pogodb, ki so v tekočem letu upravičeni do regresa za letni dopust.
8.  Obseg sredstev za regres, ki se izplačuje v tekočem mesecu, zaposlenim, za
   katere ne velja tarifni del kolektivnih pogodb.
9.  Že izplačan obseg sredstev za regres v tekočem letu za zaposlene, za katere ne
   velja tarifni del kolektivnih pogodb.
10.  Povprečno izplačan regres na zaposlenega v tekočem letu, za zaposlene za
   katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb (zap. št. 8 + zap. št. 9):
   zap. št. 7.
11.  Kontrolni seštevek.
------------------------------------------------------------------------------------
Pod zap. št. 3 in zap. št. 7 se vpiše število zaposlenih, ki so v tekočem letu upravičeni do regresa za letni dopust.
Pod zap. št. 2 se vpiše razmerje med regresom na zaposlenega ter med povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji, izraženo v indeksu.
9. člen
Obrazci 1, 1A, 2 in 3 iz 4., 5., 7. in 8. člena tega navodila so sestavni del tega navodila in so objavljeni skupaj z njim.
10. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za prikazovanje podatkov o izplačanih plačah in regresu za letni dopust, ki se nanašajo na mesec junij 1999 in dalje.
Za prikazovanje podatkov o izplačanih plačah za mesec maj 1999 se uporabljajo obrazci, izdani na podlagi navodila za prikazovanje podatkov o plačah (Uradni list RS, št. 40/97, 9/98 in 11/98).
Št. 017-008/99-99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost