Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1999 z dne 10. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1999 z dne 10. 5. 1999

Kazalo

1703. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999, stran 3898.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99, 16/99 in 22/99) se v 1. členu:
– v točki A; pri postavki 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu številka ‘1.106.200.000’ nadomesti s številko ‘1.806.200.000’ in v zadnji vrstici te točke se številka ‘9.985.690.000’ nadomesti s številko ‘10.685.690.000’.
2. člen
Na koncu 14. člena se dodata novi poglavji VI. in VII., ki se glasita
“VI. Pokrivanje stroškov analiz kakovosti pšenice in rži
1. Namen ukrepa:
Pokrivanje 50% stroškov analiz kakovosti pšenice in rži, ki jo v interventnem odkupu odkupi Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljevanju: zavod) v skladu z veljavno uredbo o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999.
2. Upravičenec:
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
Upravičenec pridobi sredstva na podlagi dokazil o odkupu pšenice in rži v intervencijskem odkupu in o opravljenih analizah kakovosti te pšenice in rži.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Upravičenec pridobi sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti:
– račun za plačilo 50% stroškov za opravljene analize kakovosti;
– poročila o opravljenih analizah, specificirana po odkupnih mestih; iz poročil mora biti razvidno: število opravljenih analiz, prevzeta količina, povprečna dosežena kakovost, količina pšenice in rži, za katero je bilo naknadno ugotovljeno, da ne dosega minimalnih pogojev kakovosti.
Rok za uveljavljanje zahtevkov: od 15. avgusta do 30. septembra 1999
VII. Podpora organizaciji pridelave pšenice in rži na zadružnem principu
1. Namen ukrepa:
– podpora organizaciji pridelave in odkupa pšenice in rži letine 1999 na podlagi sklenjenih pogodb o pridelavi in odkupu.
2. Upravičenci:
Kmetijske zadruge in druge pravne osebe, registrirane za odkup in nadaljnjo prodajo žit, ki so s pridelovalci iz Republike Slovenije sklenile pogodbe o pridelavi in odkupu pšenice oziroma rži letine 1999 ter na podlagi teh pogodb pšenico oziroma rž od pridelovalcev tudi odkupile.
Pravne osebe, ki krušna oziroma krmna žita uporabljajo v proizvodnem procesu, do te podpore niso upravičene.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
Podporo pridobijo upravičenci, ki so:
– do 30. 4. 1999 sklenili s pridelovalci pogodbe o pridelavi in odkupu;
– organizirali odkupno mesto, na katerem so najkasneje do 31. 8. 1999 na podlagi pogodb iz prejšnje alinee od pridelovalcev odkupili pogodbene količine pšenice in rži;
– na odkupnih mestih zagotovili nadzor neodvisne kontrolne institucije.
Podpora velja za količine žit, pridelanih na območju Republike Slovenije.
Podpora velja le za odkupna mesta, ki niso določena kot odkupna mesta oziroma zbirni centri s strani Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Višina podpore znaša 1,50 SIT/kg odkupljene količine pšenice oziroma rži. Podpora se obračuna glede na realizacijo posamezne pogodbe, vendar največ do pogodbene količine po posamezni pogodbi.
Za odkupno mesto po tej uredbi se šteje:
– da ima ustrezno mesto in prostor za nemoten prevzem in odpremo pripeljanih količin pšenice oziroma rži;
– da ima uradno tehtnico za količinski prevzem pšenice oziroma rži;
– da ima ustrezen skladiščni prostor za zbiranje oddanih količin pšenice oziroma rži;
– da ima možnost odpreme rinfuza blaga z vagoni ali kamioni.
Če zadruga ne organizira odkupnega mesta, znaša višina 0,50 SIT/kg.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo podatke iz sklenjenih pogodb preverjalo s podatki, navedenimi v obrazcih ‘PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU’ iz 6. člena te uredbe. V primeru, da bo pogodbena količina pšenice oziroma rži v posameznih pogodbah večja od količine, ki jo dobimo, če površino posejane pšenice oziroma rži iz obrazca ‘PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU’ pomnožimo s 5,3 t/ha, se bo ne glede na določbo iz drugega odstavka te točke upravičencu obračunala podpora največ do tako izračunane količine.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva za podporo na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno priložiti:
– dokazilo o registraciji dejavnosti, to je izpisek iz sodnega registra z vsemi prilogami, ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– kopije pogodb o pridelavi in odkupu, sklenjenih s pridelovalci najkasneje do 30. aprila 1999;
– kopije obračunov odkupa po posameznih pridelovalcih, potrjenih s strani neodvisne kontrolne institucije.
Rok za uveljavljanje zahtevkov: od 1. septembra do 30. septembra 1999.”
3. člen
Na koncu 17. člena se doda novo V. poglavje, ki se glasi
“V. Sofinanciranje zalog pšenice in rži
1. Namen ukrepa:
– pokrivanje dela stroškov skladiščenja pšenice oziroma rži, pridelane v Republiki Sloveniji v letu 1999.
2. Upravičenci:
Do sredstev so upravičene pravne osebe, ki so odkupile od pridelovalcev pšenico oziroma rž iz prejšnje točke na podlagi kupoprodajnih pogodb in imajo te količine delno ali v celoti na zalogi v lastnih oziroma najetih skladiščih pod pogojem, da sami krušnih oziroma krmnih žit ne uporabljajo v proizvodnem procesu, oziroma jih ne prodajajo na drobno.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
Podpora velja od 1. septembra do 31. decembra 1999 in se obračunava mesečno na stanje zalog zadnji dan v mesecu. Upravičenec mora pri odkupu pšenice oziroma rži zagotoviti nadzor neodvisne kontrolne institucije, ki je registrirana za izvajanje kontrole kakovosti krušnih žit.
Količine pšenice oziroma rži, za skladiščenje katerih bo upravičenec uveljavljal podporo po tej uredbi, se morajo skladiščiti ločeno od ostalih žit. O stanju zalog mora voditi točne evidence in hraniti v originalu dokumente o prevzemu oziroma oddaji teh žit.
Minimalna količina za katero je mogoče uveljavljati podporo je 100.000 kg.
Višina podpore znaša 0,15 SIT/kg/mesec.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno priložiti:
– dokazilo o registraciji dejavnosti poslovnega subjekta, to je izpisek iz sodnega registra z vsemi prilogami, ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– dokazilo o lastništvu oziroma najemu skladiščnih kapacitet (v originalu ali uradno overjena kopija);
– pregled realizacije kupoprodajnih pogodb po pridelovalcih (z navedenimi datumi prevzema oziroma odkupa);
– potrdilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, da so bile kupoprodajne pogodbe, navedene v pregledu realizacije kupoprodajnih pogodb, v skladu z drugim odstavkom 3. člena uredbe o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999 do 30. aprila 1999 predložene zavodu;
– poročilo o stanju zalog pšenice na zadnji dan v mesecu na katerega se nanaša zahtevek.
Rok za uveljavljanje zahtevkov: Najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
4. člen
V 18. členu se v poglavju I. Podpore integrirani pridelavi sadja v drugem stavku točke 3 besedilo “jablane, hruške in breskve” nadomesti z besedilom “jablane in hruške”.
5. člen
V 19. členu se:
– v točki 1. Namen ukrepa, doda nova zadnja alinea, ki se glasi “podpora prometu s plemenskimi živalmi”;
– doda novo VI. poglavje, ki se glasi
“VI. Premiranje prometa s plemenskimi živalmi (plemenski prašiči)
1. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali;
– farme in rejska središča.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenskih živali, ki jih upravičenci prodajo, kupijo ali vzredijo v lastni proizvodnji in namenijo za obnovo osnovne črede, v času od 1. januarja 1999 dalje;
– obnova črede se regresira do 45% redne letne obnove;
– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov;
– dobavitelj plemenskih živali jamči da živali ustrezajo zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee;
– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z republiškim selekcijskim programom.
3. Višina regresa po kategorijah na posamezno plemensko žival:
---------------------------------------------------------------
                    Nakup     Obnova iz
                          lastne črede
                    vrednost    vrednost
                    v SIT/kom   v SIT/kom
---------------------------------------------------------------
Mladice potrjenih križanj: 
– breje                13.600       3.400
– nebreje                5.950
Mladice čistopasemske:**
– breje                17.000       4.250
– nebreje 11.900 2.550
Merjasci:*
– merjasci s testiranimi starši    25.500
– s testom lastne proizvodnosti    38.250      17.000
– za ohranitev linije         42.500      17.000
---------------------------------------------------------------
* Pri nakupu merjascev za potrebe osemenjevalnega centra v Ptuju in Murski Soboti se prizna dvojna višina podpore, vendar skupno za največ 45 živali v letu 1998.
** Pri nakupu čistopasemskih mladic in merjascev iz uvoza, ki je usklajen s selekcijskim programom, se prizna dvojna višina podpore.
– podpora velja v enakih višinah tudi za plemenske prašiče, ki so vključeni v program genske banke.
4. Zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu in sicer štirikrat letno:
– za obdobje od 1. januarja do 30. marca 1999 – od 1. do 15. maja;
– za obdobje od 1. aprila do 30. junija 1999 – od 1. do 20. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra 1999 – od 1. do 20 oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra 1999 – od 1. do 10. decembra.
Zahtevku je treba priložiti:
– za vsakega upravičenca list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF – Oddelek za zootehniko. Iz lista o obnovi oziroma prodaji mora biti razvidna kategorija živali, njihove ušesne številke ter način obnove (iz nakupa, oziroma iz lastne črede).”
6. člen
Na koncu 20. člena se dodata novi V. in VI. poglavje, ki se glasita
“V. Podpora pridelavi pšenice in rži
1. Namen ukrepa:
– neposredna plačila za izravnavo stroškov pridelave pšenice oziroma rži v skladu z veljavno uredbo o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999.
2. Upravičenci:
Do neposrednega plačila so upravičeni kmetje in kmetijska podjetja (v nadaljevanju: pridelovalci), ki v letu 1999 pridelujejo pšenico oziroma rž na lastnih ali najetih površinah in jo na podlagi kupoprodajnih pogodb prodajo mlinskim podjetjem, mlinom, zadrugam ali drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: kupci). Do nadomestila so upravičeni tudi pridelovalci, ki pšenico oziroma rž prodajo Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v intervencijskem odkupu.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Neposredno plačilo pridobi pridelovalec, ki je v skladu s to uredbo in z veljavno uredbo o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999:
– do 15. aprila 1999 posredoval Poslovnemu združenju za prehrano Slovenije – GIZ izpolnjen obrazec ”PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU”;
– do 30. aprila 1999 posredoval Zavodu RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: zavod) kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med pridelovalcem in kupcem pšenice ali rži, oziroma z zavodom do 17. maja 1999 sklenili pogodbo o intervencijskem odkupu;
– prodal pšenico oziroma rž kupcu, oziroma zavodu na podlagi pogodbe o intervencijskem odkupu.
Neposredno plačilo se lahko uveljavlja le za površine na območju Republike Slovenije.
Višina neposrednega plačila znaša tako za pšenico kot za rž 54.000 SIT/ha. Pridelovalec je upravičen do neposrednega plačila za površine, navedene v pogodbah iz prejšnjega odstavka, vendar največ do površine, ki jo je navedel v obrazcu “PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU”. V primeru, da so v pogodbah določene le količine pšenice oziroma rži, pripada pridelovalcu neposredno plačilo v višini 10,188 SIT/kg pogodbene količine pšenice oziroma rži, vendar največ do količine, ki jo dobimo, če površino pšenice oziroma rži iz obrazca “PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU”, pomnožimo s 5,3 t/ha.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno priložiti:
– kopijo kupoprodajne pogodbe oziroma potrdilo zavoda, da je bila kupoprodajna pogodba do 30. aprila 1999 predložena zavodu, oziroma potrdilo zavoda, da je bila z upravičencem do 17. maja 1999 sklenjena pogodba o intervencijskem odkupu;
– obračun odkupa, iz katerega mora biti razvidno: prodajalec, kupec, prodana količina, kakovost in dosežena odkupna cena.
Kot veljavna štejejo samo podpisana in žigosana dokazila in pogodbe.
Rok za uveljavljanje zahtevkov: od 1. avgusta do 15. oktobra 1999.
VI. Podpora pridelavi semenskih žit
1. Namen ukrepa:
– podpora pridelavi semena kakovostnih sort žit v obliki neposrednega plačila na površino semenskega posevka.
2. Upravičenci:
Do neposrednega plačila so upravičene pravne osebe, ki so pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vpisane v register pridelovalcev za pridelavo semenskih žit, za pridelavo semena žit na lastnih površinah ali pri kooperantih.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Podpora v višini 40.000 SIT/ha velja za pridelavo semena sort žit, ki so registrirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji in jih je Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva uvrstila v seznam priporočenih sort ozimnih žit za setev jeseni 1998 oziroma v seznam priporočenih sort jarih žit za setev spomladi 1999.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev za pridelavo semenskih žit;
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravljenem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka;
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so sorte, na katere se nanaša zahtevek, uvrščene na seznam priporočenih sort.
Rok za uveljavljanje zahtevkov: od 1. avgusta do 15. oktobra 1999.”
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-5
Ljubljana, dne 6. maja 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti