Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1999 z dne 10. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1999 z dne 10. 5. 1999

Kazalo

1702. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (ZZSO98), stran 3897.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september–november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (ZZSO98)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september–november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (ZZSO98), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. aprila 1999.
Št. 001-22-69/99
Ljubljana, dne 7. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURIJ, POPLAV IN PLAZENJA TAL, KI SO V OBDOBJU SEPTEMBER–NOVEMBER 1998 PRIZADELE REPUBLIKO SLOVENIJO (ZZSO98)
1. člen
S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri izvedbi del, ki so potrebna za odpravo posledic, povzročenih z neurji in poplavami (v nadaljnjem besedilu: naravne nesreče) in posledičnega plazenja tal (v nadaljnjem besedilu: plazovi) v mesecu septembru, oktobru in novembru 1998 na prizadetih območjih Republike Slovenije.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč iz prejšnjega člena, znaša 7.400,000.000 tolarjev.
3. člen
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in plazov po tem zakonu se zagotovijo:
1. v letu 1999 v višini 3.500,000.000 tolarjev in sicer:
– iz sredstev rezerv proračuna Republike Slovenije za leto 1999 v višini 1.500,000.000 tolarjev;
– s prerazporeditvijo sredstev med uporabniki proračuna Republike Slovenije v letu 1999 na način in po postopku iz 17.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 – popr., 34/98 in 91/98) v višini 2.000,000.000 tolarjev;
2. v letu 2000 v višini 3.900,000.000 tolarjev iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2000.
4. člen
Sredstva po tem zakonu se zagotovijo upravičencem za namene in po dinamiki, kot sledi:
1. oškodovanim občinam v skupnem obsegu 2.300,000.000 tolarjev, od tega:
a) v letu 1999:
– 700,000.000 tolarjev za odpravo posledic škode, povzročene na lokalni infrastrukturi, objektih visoke gradnje in v kmetijstvu ter
– 600,000.000 tolarjev za odpravo posledic plazov;
b) v letu 2000:
– 1.000,000.000 tolarjev za odpravo posledic škode, povzročene na lokalni infrastrukturi, objektih visoke gradnje in v kmetijstvu;
2. Ministrstvu za okolje in prostor v skupnem obsegu 4.100,000.000 tolarjev, od tega:
a) v letu 1999 za odpravo posledic škode, povzročene na področju vodnega gospodarstva 1.500,000.000 tolarjev;
b) v letu 2000 za odpravo posledic škode, povzročene na področju vodnega gospodarstva 2.600,000.000 tolarjev;
3. Ministrstvu za promet in zveze v skupnem obsegu 1.000,000.000 tolarjev, od tega:
a) v letu 1999 za odpravo posledic škode, povzročene na državni cestni infrastrukturi 700,000.000 tolarjev;
b) v letu 2000 za odpravo posledic škode, povzročene na državni cestni infrastrukturi 300,000.000 tolarjev.
5. člen
Sredstva po tem zakonu se dodeljujejo brez obveznosti vračanja.
6. člen
Razdelitev sredstev oškodovanim občinam v posameznem koledarskem letu določi Vlada Republike Slovenije po naslednjih kriterijih:
– pri odpravi posledic naravnih nesreč na lokalni infrastrukturi, objektih visoke gradnje in v kmetijstvu, ob upoštevanju višine verificirane škode in lastnih prihodkov občine, največ do višine 35% verificirane škode;
– pri odpravi posledic plazov: v primerih popolnih ali polovičnih zapor cest, poškodovanih stanovanjskih objektov, vodovodov, kanalizacije ter gospodarskih objektov, ki služijo osnovnemu zagotavljanju sredstev za preživetje, v višini 100% potrjenega projekta sanacije.
Sredstva iz prve alinee prejšnjega odstavka se dodelijo posamezni občini po predložitvi sanacijskih programov, ki jih potrdi državna komisija za sanacije, imenovana po zakonu o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september–november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 86/98) (v nadaljnjem besedilu: državna komisija).
Sredstva iz druge alinee prvega odstavka tega člena se dodelijo posamezni občini po predložitvi projekta sanacije plazu, ki ga potrdi državna komisija.
Posamezni občini dodeli sredstva za sanacijo državna komisija s sklepom.
Sklep iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje višino sredstev pomoči Republike Slovenije, namen uporabe in način izplačila teh sredstev, rok za izvedbo sanacijskega programa oziroma projekta sanacije plazu ter zavarovanje nakazila sredstev.
7. člen
Osnova za uporabo sredstev iz 2. in 3. točke 4. člena tega zakona sta sanacijska programa.
Sanacijski program na področju vodnega gospodarstva vsebuje dokončanje vodnogospodarskih interventnih del, sanacijo in rekonstrukcijo uničenih in poškodovanih vodnogospodarskih ureditev, objektov in naprav v splošni rabi, sanacijo erozijskih žarišč ter pripravo in izvedbo nujnih investicij za zmanjšanje ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda.
Sanacijski program na področju državne cestne infrastrukture vsebuje obnovo uničenih in poškodovanih državnih cest ter sanacijo erozijskih pojavov.
Sanacijska programa iz drugega in tretjega odstavka tega člena pripravita pristojni ministrstvi, potrdi pa ju Vlada Republike Slovenije.
Sredstva iz 2. in 3. točke 4. člena tega zakona se izplačujejo izvajalcem na podlagi predloženih računov po dejanskih stroških, ki jih potrdita pristojni ministrstvi.
8. člen
Za namensko uporabo sredstev po tem zakonu je odgovoren župan oziroma pristojni minister.
O poteku odpravljanja posledic škode mora občina tekoče poročati državni komisiji.
9. člen
Za zavarovanje nakazila oziroma vračila nenamensko uporabljenih sredstev po tem zakonu občine pred nakazilom sredstev izročijo Ministrstvu za okolje in prostor bianco akceptne naloge in akceptne izjave.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/99-7/1
Ljubljana, dne 29. aprila 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti