Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1999 z dne 28. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1999 z dne 28. 4. 1999

Kazalo

1474. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih kužnih bolezni pri ribah, stran 3545.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih kužnih bolezni pri ribah
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekciozne hematopoetske nekroze postrvi (Necrosis infectiosa haematopoetica salmonis) in virusne hemoragične septikemije pri postrvih (Septicemia haemorrhagica salmonis).
Klinični znaki za posamezno bolezen so navedeni v prilogi I tega navodila.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu pomenijo:
– ribe, za katere se sumi, da so okužene, so ribe, ki kažejo klinične znake, postmortalne spremembe ali nespecifične reakcije na laboratorijske teste, na podlagi česar se lahko upravičeno sumi, da so zbolele za katero od bolezni, naštetih v prilogi I tega navodila;
– okužene ribe so ribe, pri katerih je bila katera od bolezni, naštetih v prilogi I tega navodila, uradno potrjena;
– ribogojnica, za katero se sumi, da je okužena, je ribogojnica v kateri so ribe, za katere se sumi, da so okužene;
– okužena ribogojnica je ribogojnica, v kateri so okužene ribe oziroma ribogojnica, ki je bila izpraznjena, vendar še ne dezinficirana;
– Pooblaščena veterinarska organizacija je veterinarska organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da se je pojavila katera od bolezni, naštetih v prilogi I tega navodila, dolžna brez odlašanja potrditi ali ovreči sum.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati sveže poginule ribe na ledu ali še žive ribe, za katere se sumi, da so okužene, v laboratorijsko preiskavo;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo odstranjevanje poginulih rib.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni v ribogojnici, za katero se sumi, da je okužena odrediti:
– omejitev prometa z ribami;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v ribogojnici.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka se lahko uvede tudi za druge ribogojnice, za katere sumi, da so okužene.
Ukrepi iz drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
4. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo:
– odrediti zaporo ribogojnice in prepoved izdaje zdravstvenih spričeval;
– dovoli vzrejo obolelih živali do konzumne velikosti pod uradnim nadzorom;
– dovoli promet z ribami za konzum, vendar le na ledu (mrtve);
– odredi popis ribnikov in rib v ribogojnici;
– odredi postavitev dezinfekcijskih barier na vhodih in izhodih iz ribogojnice;
– odredi druge ukrepe za sanacijo okužene ribogojnice;
– odredi popis ribogojnic in varstvenih voda.
Po izpraznitvi se ribogojnica mehansko očisti in se opravi končna dezinfekcija.
5. člen
Stroški diagnostičnih preiskav se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vse ostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem tega navodila, krije lastnik oziroma skrbnik ribogojnice.
6. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-7/99
Ljubljana, dne 19. aprila 1999.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost