Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999

Kazalo

931. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana, stran 1961.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) so Občinski sveti občine Sežana na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 in 55/98) na seji dne 29. 9. 1998, Občine Divača na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) na seji dne 7. 10. 1998, Občine Hrpelje-Kozina na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) na seji dne 9. 2. 1999 in Občine Komen na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95) na seji dne 26. 10. 1998 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Sežana, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina in Občina Komen (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) ustanovijo na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Sežana.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJEV
2. člen
Imena ustanoviteljev zavoda so:
Občina Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4.
Občina Divača, s sedežem v Divači, Kraška cesta 32.
Občina Hrpelje-Kozina,s sedežem v Hrpeljah, Reška cesta 14.
Občina Komen, s sedežem v Komnu 86.
III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Vrtec Sežana.
Sedež: Ulica Jožeta Pahorja 1, Sežana.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljev. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
5. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, Sežana.
Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. OBMOČJE ZADOVOLJEVANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IN VZGOJNO-VARSTVENIH POTREB
7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju občin: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen.
V. ORGANIZIRANOST ZAVODA
8. člen
V sestavo Vrtca Sežana sodijo naslednje enote:
– Enota vrtca Sežana, Sežana, Ul. Jožeta Pahorja 1,
– Enota vrtca jasli, Sežana, Regentova ulica 28,
– Enota vrtca Dutovlje, Dutovlje 136,
– Enota vrtca Tomaj, Tomaj 63,
– Enota vrtca Lokev, Lokev 124,
– Enota vrtca Povir, Povir 24,
– Enota vrtca Hrpelje, Hrpelje, Ul. Dragomirja Benčiča-Brkina 4,
– Enota vrtca Materija, Materija,
– Enota vrtca Divača, Divača, Kosovelova ul. 5,
– Enota vrtca Senožeče, Senožeče 82,
– Enota vrtca Komen, Komen 61/B,
– Enota vrtca Štanjel, Štanjel 59/a.
VI. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Vzgojno-izobraževalni zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– M/74.12 Računovodske storitve,
– H/55.51 Storitve menz,
– H/55.52 Priprava in dostava hrane,
– M/80.103 Dejavnost za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
– O/92.623 Organizacija tečajev in šol v naravi ter drugih oblik izvenšolske dejavnosti,
– O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti.
Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo dela na področju predšolske vzgoje ali s katerimi prispeva popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez soglasij ustanoviteljev.
VII. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
Pristojnosti organov so določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 28/95).
11. člen
Svet zavoda šteje petnajst članov, sestavljajo pa ga:
– pet članov predstavnikov ustanoviteljev, ki jih imenujejo Občinski svet občine Sežana dva člana, ostali pa po enega,
– sedem predstavnikov delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti v skladu s statutom občin.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike delavcev v svetu sestavljajo tri predstavnice vzgojiteljic, tri predstavnice pomočnic vzgojiteljic in en predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
12. člen
Predstavnike delavcev v svet zavoda predlaga najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat vrtca in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev vrtca. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet vrtca najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
13. člen
Pristojnosti sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavodov v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
14. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
15. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanoviteljev.
Če vzgojiteljski zbor ali ustanovitelji ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bile zanj zaprošene, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
16. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj.
17. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj 5 let naziv mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
18. člen
Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
19. člen
Ustanovitelji, kjer zavod opravlja svojo dejavnost, zagotavljajo pogoje za delo zavoda po teritorialnem načelu.
Ustanovitelji zagotavljajo zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enot vrtca.
Zavod izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Zavod samostojno upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki mu je dano v upravljanje. Nepremičnin ne more odtujiti brez soglasja ustanoviteljev.
Vrtec je dolžan upravljati s premoženjem iz prejšnjega odstavka kot dober gospodar.
20. člen
Ustanovitelji v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z zakonom s posebnim sklepom določijo, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda.
V sklepu določijo tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.
21. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljev, za katere izvaja dejavnosti, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji v skladu z veljavno zakonodajo in iz sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda krijejo ustanovitelji upoštevajoč število otrok vključenih v vrtec.
IX. ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJEV
22. člen
Vrtec nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 21. členom tega akta.
X. DELOVANJE ZAVODA
23. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov vrtca ter vzgojno-izobraževalnemu delu vrtca, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj vrtca izrecno povabi.
O delu vrtca obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. VPIS IN IZPIS OTROKA IZ VRTCA
24. člen
Zavod vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi pisnih prijav celo leto.
Zaradi določitve števila oddelkov in števila zaposlenih, zavod enkrat letno izvede javni razpis za vpis otrok v vrtec.
25. člen
Izpis otrok iz vrtca je začasen ali dokončen.
Začasni izpis traja najmanj en mesec in največ dva meseca.
Začasni izpisi so možni v času počitnic od 1. 7. do 31. 8.
Med letom pa so možni samo v primeru bolezni otroka na podlagi zdravniškega potrdila otroka. V času začasnega izpisa otroka starši prispevajo polovico (50%) njihovega prispevka k oskrbnim stroškom, ki jim je določen z odločbo.
Začasni in dokončni izpis otroka iz zavoda se podrobneje uredi v pravilih zavoda.
XII. POSLOVNA TAJNOST ZAVODA
26. člen
Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma vrtcu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, uredi svojo notranjo organizacijo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Kadar vrtec v skladu z zakonom ali s tem odlokom zaprosi ustanovitelje za izdajo soglasja, morajo ustanovitelji odločiti v roku 45 dni od vložitve zahtevka. Če ne odločijo, se šteje, da so soglasje izdali.
Šteje se, da je skupno soglasje dano, če so soglasje dale tri občine, s tem da je med tremi soglasji tudi soglasje občinskega sveta občine, na območju katere ima zavod sedež.
Skupno soglasje je dano z dnem sprejema zadnjega potrebnega soglasja.
29. člen
Vrtec mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe vrtca v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
30. člen
Po uveljavitvi tega odloka ravnatelj vrtca nadaljuje z delom do izteka mandata.
31. člen
Zavod ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Sežana, ki je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču v Kopru pod št. 1-542-00 z dne 23. 3. 1993 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o spremembi akta o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok z dne 20. februarja 1992 (Ur. objave, št. 5/92) v delu, ki se nanaša na Vzgojno- varstveni zavod Sežana.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-4/96
Sežana, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
Št. 42/20
Divača, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.
Št. 42/99
Hrpelje-Kozina, dne 9. februarja 1999.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Vojko Mahnič l. r.
Št. 06202-00022/98-9
Komen, dne 26. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti