Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999

Kazalo

929. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 1959.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 in 55/98) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 4. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 68/97), s sestavinami navedenimi v členih tega odloka.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku, kjer so našteti objekti, ki jih sme investitor graditi brez lokacijskega dovoljenja, dodajo naslednji opisi: klet, ureditev prostora za smetnjake pri večstanovanjskih objektih, ureditev gostinskih vrtov, telefonske govorilnice. Pri lopah za spravilo orodja in traktorjev za kmetijsko proizvodnjo se opis spremeni v dva nova, in sicer: lopa za shranjevanje orodja in poljščin, strojna lopa za kmetijsko mehanizacijo. Dodajo se še obore z zatočiščem za živino ter ograje za ograditev nasadov.
3. člen
V 4. členu se spremeni 2. točka, ki se po novem glasi:
2. Posebni pogoji
2.1. Stanovanjski objekti
– garaža: lokacija na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, tlorisna površina maksimalno 35 m2; v primeru, ko je investitor invalidna oseba, se sme tlorisna površina objekta povečati za kvadraturo, ki jo ta oseba potrebuje za dostop do avtomobila z invalidskim vozičkom,
– nadstrešek nad dostopom oziroma uvozom v objekt: lokacija ob obstoječih objektih ali na njihovem funkcionalnem zemljišču, površina pokritega prostora največ 20 m2,
– nadstrešek za potrebe parkiranja osebnega avtomobila ali prikolice: lokacija ob obstoječih objektih ali na njihovem funkcionalnem zemljišču, površina pokritega prostora največ 30 m2,
– pergole: ob obstoječih objektih ali na njihovem funkcionalnem zemljišču, tlorisna površina maksimalno 30 m2,
– vetrolovi, zasteklitve teras, balkonov in zunanjih stopnic, zimski vrtovi: maksimalna velikost 30 m2,
– tipski montažni bazeni: na funkcionalnem zemljišču stanovanjskih objektov, z vkopom v teren do globine 1,50 m in maksimalne površine 30 m2,
– drvarnica, shramba za vrtno orodje in vrtna uta: lokacija na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, tlorisna površina maksimalno 20 m2,
– klet: na funkcionalnem zemljišču stanovanjskih objektov, vkopana v celoti v teren, maksimalne površine 30 m2,
– tople grede, rastlinjaki, plastenjaki: tlorisno ne smejo presegati površine 30 m2,
– objekti za rejo malih živali: če ne presegajo 15 m2 skupne površine, na območjih kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom,
– tipski mali kontejnerji za utekočinjeni naftni plin z izvedbo priključkov na objekt: maksimalna prostornina 5 m3, lokacija v sklopu funkcionalnega zemljišča. Izvedba v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91). Postavitev kontejnerja je možna, kolikor ni izvedeno plinovodno omrežje,
– plinski priključek z notranjo preureditvijo kotlarne: za priključno moč do 50 kW,
– greznice: na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, maksimalna kapaciteta 15 m3,
– kapnice: lokacija na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, maksimalna prostornina 30 m3,
– naprave za izkoriščanje sončne energije: na strehi objekta ali na funkcionalnem zemljišču,
– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč: po arhitektonski ureditveni zasnovi in kolikor posegi niso v takšnem obsegu, da je potreben načrt zunanje ureditve,
– postavitev vrtnih in dvoriščnih ograj ter zidov: do maksimalne višine 1 m.
2.2 Večstanovanjski objekti
– zasteklitve balkonov in teras po enotnem projektu za celotno zgradbo; maksimalna velikost 30 m2,
– ureditev prostora za smetnjake,
– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč: po arhitektonski ureditveni zasnovi in kolikor posegi niso v takšnem obsegu, da je potreben načrt zunanje ureditve,
– kolesarnice – stojala za kolesa z nadstrešnico: v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev,
– tipski mali kontejnerji za utekočinjeni naftni plin z izvedbo priključkov na objekt: maksimalna prostornina 5 m3, lokacija v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih ali drugih objektov. Izvedba v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91). Postavitev kontejnerja je možna, kolikor ni izvedeno plinovodno omrežje.
Za strokovno rešitev iz prve alinee je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna strokovna služba Občine Sežana in soglasje projektanta objekta.
2.3. Javni in poslovni objekti
– nadstrešnice, vetrolovi: maksimalna tlorisna površina 30 m2 s predhodnim urbanističnim mnenjem o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna strokovna služba Občine Sežana,
– ureditev gostinskih vrtov s predhodnim urbanističnim mnenjem o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna strokovna služba Občine Sežana,
– kolesarnice – stojala za kolesa z nadstrešnico: v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev,
– tipski mali kontejnerji za utekočinjeni naftni plin z izvedbo priključkov na objekt: maksimalna prostornina 5 m3, lokacija v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih ali drugih objektov. Izvedba v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91). Postavitev kontejnerja je možna, kolikor ni izvedeno plinovodno omrežje.
2.4. Objekti, namenjeni opravljanju kmetijske dejavnosti
– lopa za shranjevanje orodja in poljščin: maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– strojna lopa za kmetijsko mehanizacijo: maksimalne tlorisne površine 45 m2,
– montažni silosi za shranjevanje krmil (stolpni in koritasti): v skupni prostornini do 45 m3,
– steljniki, seniki: maksimalne tlorisne površine 45 m2,
– gnojniki in gnojnične jame: izvedene morajo biti tako, da ne vplivajo negativno na okolico in podtalnico, lokacija v sklopu funkcionalnega zemljišča gospodarskih objektov,
– napajališča, kali: do 40 m3 prostornine,
– obore z zatočiščem za živino,
– ograje za ograditev nasadov do višine 2 m.
2.5. Ostali pomožni objekti
– otroška igrišča in dodatna oprema parkov in počivališč,
– dvostezna odprta balinišča: v standardnih merah, ki veljajo za te športne objekte,
– avtobusne čakalnice: ob lokalnih in regionalnih cestah, kjer so že izvedena avtobusna postajališča in s soglasjem upravljavca cest,
– telefonske govorilnice,
– oznake na zgradbah: v skladu z odlokom o oglaševanju in plakatiranju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98) in s soglasjem lastnikov objektov,
– čebelnjaki: do 30 panjev,
– posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za invalide in telesno prizadete osebe,
– odstranitev obstoječih pomožnih objektov: do tlorisne površine 30 m2; velja za objekte, za katere ni potrebna posebna statična presoja.
Vse tlorisne površine pomožnih objektov, ki so omenjene v tem členu, veljajo kot gradbene bruto površine.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se spremeni 2. člen odloka, kot je navedeno in preneha veljati 2. točka 4. člena odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 68/97).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-01-1/99
Sežana, dne 4. marca 1999.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti