Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999

Kazalo

919. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja za naselja Vaneča-Moščanci-Dolina-Bokrači na območju Občine Puconci, stran 1946.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) in statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97, 87/97 in 47/98) je Občinski svet občine Puconci dne 28. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja za naselja Vaneča–Moščanci–Dolina–Bokrači na območju Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskim planom Občine Puconci, se sprejme lokacijski načrt za primarno in sekundarno vodovodno omrežje za naselja Vaneča, Moščanci, Dolina in Bokrači.
Lokacijski načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota d.o.o. pod številko projekta LN-17/98 v avgustu 1998.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A) – Splošni del
B) – Tekstualni del
C) – Soglasja, mnenja, smernice
D) – Grafični del
1 Pregledna karta                   M 1: 25000
1/A Izrez iz študije iz leta
1992 Vodopreskrba vzhodnega dela Goričkega
2 Izrezi iz plana Občine Puconci            M 1: 5000
3 Izrezi iz LN-20/95 (prečkanja
žel. proge)                      M 1: 1000
Trasa vodovoda
4/A Puconci                      M 1: 2880
4/B Vaneča                       M 1: 2500
4/C Vaneča                       M 1: 2500
4/D Moščanci                      M 1: 2500
4/E Dolina                       M 1: 2500
4/F Bokrači                      M 1: 2500
Kopije katastrskih načrtov in komunalne naprave in ureditve
5/A Puconci                      M 1: 2880
5/B Vaneča                       M 1: 2500
5/C Vaneča                       M 1: 2500
5/D Moščanci                      M 1: 2500
5/E Dolina                       M 1: 2500
5/F Bokrači                      M 1: 2500
II. POTEK TRASE
3. člen
Potek trase je razviden iz grafičnih prilog, ki so sestavni del odloka.
III. PRIPRAVA ZEMLJIŠČ
4. člen
Zemljišča na trasi vodovoda je potrebno pripraviti v širini 8 do 10 m, kar je odvisno od dimenzij in globine polaganja cevi.
Širina pripravljenega zemljišča je lahko manjša, če to zahteva situacija na terenu (odmiki od objektov, ogroženost drugih infrastrukturnih objektov in podobno).
5. člen
Pri izkopih je potrebno na celi dolžini trase vodovoda, obvezno deponiranje humusnega sloja, ki se uporabi pri zasipavanju kanalov oziroma saditvah.
IV. NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
6. člen
Do realizacije lokacijskega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacijskim načrtom niso dovoljeni.
Po izgradnji vodovoda, mora namembnost vseh zemljišč na trasi, ostati enaka kot je bila pred začetkom del.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
7. člen
Cevi vodovoda morajo biti položene tako, da ne ogrožajo drugih infrastrukturnih vodov, oziroma teme cevi minimalno 1 m pod nivojem terena, oziroma 1,20 m na kmetijskih zemljiščih.
8. člen
Po končani gradnji se mora okolica na celotnem poteku trase primerno urediti, oziroma tako, kot je le-ta bila pred začetkom gradnje.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ
9. člen
Na odsekih trase, kjer se predvideno vodovodno omrežje približa drugim infrastrukturnim objektom in napravam, je nujno upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij za posamezne infarstruktune objekte in naprave.
10. člen
Vsa križanja z drugimi infrastrukturnimi napravami morajo biti projektirana in izvedena v skladu z ustreznimi predpisi in standardi oziroma tako kot to določijo pristojni upravljalci.
Investitor je pri predmetni gradnji dolžan zagotoviti občasen nadzor pristojnih upravljalcev posameznih infrastrukturnih naprav.
11. člen
Na mestih, kjer bi predmetna gradnja ogrožala obstoječe vodnjake ali druge vire preskrbe s pitno vodo, je potrebno zagotoviti zaščito le-teh, oziroma jih na stroške investitorja sanirati če pride do kakršnihkoli poškodb ali drugih negativnih vplivov.
12. člen
Pred pričetkom gradnje je potrebno z geomehanskimi raziskavami ugotoviti stabilnost terena in določiti potrebne ukrepe, s ciljem preprečevanja eventualnih poškodb cevovoda oziroma vodovodnih instalacij.
13. člen
Gradbena dela se morajo izvajati izven vegetacijske sezone, oziroma tako, da ne prihaja do nepotrebnega uničevanja poljščin. Izjemoma se lahko gradbena dela izvajajo v vegetacijski sezoni vendar vedno z ustreznim soglasjem lastnika zemljišča.
Pred začetkom del je investitor dolžan na primeren način obvestiti lastnike zemljišč in sicer najmanj 30 dni pred začetkom del.
VII. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH VPLIVOV
14. člen
Komunalne odpadke, ki nastanejo na območju gradnje vodovoda je potrebno zbirati v primerne posode in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov.
Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji vodovoda, je treba zbirati in odvažati v predelavo.
15. člen
Skladiščenje naftnih derivatov je treba organizirati v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaženje podtalnice.
16. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene z ustrezno stopnjo zahtevnosti. Če se ugotovi preseganje maksimalno dovoljenih vrednosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito proti stanovanjski coni.
17. člen
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD, PZI) je potrebno upoštevati vse pogoje, mnenja in soglasja, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
VIII. FAZNOST IZVAJANJA
18. člen
Pogoj za izvedbo del je izgradnja primarnega vodovoda T-1 Puconci–Mačkovci, na katerega se predmetno vodovodno omrežje navezuje.
Realizacija lokacijskega načrta je možna v eni fazi ali v več fazah, če so le-te usklajene s faznostjo gradnje vodovodnega omrežja.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
19. člen
Investitor je dolžan zagotoviti vse varstveno tehnične ukrepe, ki jih predpišejo pooblaščeni organi in organizacije oziroma vse ukrepe, ki jih določa odlok o sprejetju lokacijskega načrta.
X. TOLERANCE
20. člen
Tolerance pri izvedbi vodovoda so možne le v primeru, da to ne ogroža drugih infrastrukturnih objektov in naprav, oziroma le na podlagi ustreznega dovoljenja pooblaščenega upravljalca.
XI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na sedežu Občine Puconci.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja uprava inšpekcijskih služb.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-12/99
Puconci, dne 10. marca 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti