Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999

Kazalo

918. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Birčna vas, stran 1945.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), – odločbe US RS (Uradni list RS, št. 13/95) ter skladno s statutom KS Birčna vas, je Svet KS Birčna vas dne 9. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Birčna vas
1. člen
Za območje KS Birčna vas se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje sprejetih programov posodobitve krajevnih cest in izvajanje sprejetih komunalnih programov.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 9. 5. 1999 na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Birčna vas izrekli o uvedbi 2% samoprispevka, za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala:
– za ureditev odvodnjavanja, asfaltiranja in izgradnjo krajevnih in lokalnih cest v KS Birčna vas,
– za izgradnjo javne razsvetljave v KS,
– za nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja,
– za izgradnjo kanalizacij v KS,
– za izgradnjo avtobusnih postajališč,
– za izgradnjo pločnikov,
– za pripravo ureditvenega prostorskega plana.
Skupna vrednost programov znaša 200,000.000 SIT, po cenah iz leta 1999. S samoprispevkom bo zbranih ca. 45,000.000 SIT.
Preostala sredstva bodo zagotovljena iz sredstev na razpisih za demografijo, iz sredstev občinsekga proračuna, del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi s svojim delom.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Birčna vas, in sicer:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne obrti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka, negozdnih in gozdnih površin.
6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetom in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, izpostava Novo mesto.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal Svet KS Birčna vas, ki je odgovoren za prvilno in namensko uporabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno sporočiti na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet RS ter Davčna uprava RS – izpostava Novo mesto, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Birčna vas, le-ta ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi.
Glasovanje na posameznem glasovalnem mestu vodi odbor, ki ga imenuje volilna komisija KS Birčna vas.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilni imenik, s stalnim bivališčem v KS Birčna vas in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami, z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS
                 GLASOVNICA
Na referendumu dne 9. 5. 1999 glasujem za uvedbo krajevnega samoprispevka:
– za ureditev odvodnjavanja, asfaltiranja in izgradnjo krajevnih in lokalnih cest v KS Birčna vas,
– za izgradnjo javne razsvetljave v KS,
– za nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja,
– za izgradnjo kanalizacij v KS,
– za izgradnjo avtobusnih postajališč,
– za izgradnjo pločnikov,
– za pripravo ureditvenega prostorskega plana.
glasujem
            ZA              PROTI
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo “ZA”, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinjajo.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Birčna vas.
14. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95 – odločba US, 2/95 – odločba US, 7/95, 14/96 – odločba US, 18/96, 44/96, 68/96 – odločba US, 82/97 – odločba US, 87/97 in 13/98).
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 27/99
Birčna vas, dne 9. februarja 1999.
Predsednik
Sveta KS Birčna vas
Marjan Ilar, ml. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti