Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999

Kazalo

916. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1942.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Mislinja na 3. redni seji dne 25. 2. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), v kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do dela plače ali nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Mislinja, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Skupni količnik županove plače, h kateremu se prišteva dodatek za delovno dobo in za katerega se izračuna količnik za plačo podžupana, je 7,5.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se oblikuje v višini 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena.
Skupni količnik plače podžupana, h kateremu se prišteva dodatek za delovno dobo, je 6,0.
Merila za oblikovanje dela plače in višino dela plače podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače oziroma nagrade članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Mislinja.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ 25 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Del plače podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije znaša največ 36% plače župana, kar je največ v višini 2,7 količnika mesečno. V okviru tega zneska se podžupanu določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
----------------------------------------------------------------
                            količnik
----------------------------------------------------------------
– nadomeščanje župana v primeru
odsotnosti ali zadržanosti – glede na čas
nadomeščanja                       do 1,35
– opravljanje nalog iz pristojnosti
župana po pooblastilu – glede na obseg
opravljenega dela                    do 1,35
– udeležbo in vodenje seje občinskega sveta         0,68
– udeležbo in vodenje izredne seje
občinskega sveta                      0,45
– sodelovanje na seji delovnega telesa
občinskega sveta ali drugega organa občine         0,12
– dodatek zaradi možnosti vstopa
v funkcijo župana                      0,68
----------------------------------------------------------------
Višina mesečnega izplačila dela plače podžupana se določi na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodita občinska uprava in župan. Dodatek zaradi možnosti vstopa podžupana v funkcijo župana mu pripada za ves čas opravljanja funkcije podžupana.
Za obračun dela plače podžupana se upošteva, da je bruto vrednost ene delovne ure 0,06 količnika.
V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil kot župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik za izračun dela plače podžupana.
6. člen
Del nagrade za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 14% plače župana, kar je največ v višini 1,05 količnika. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi nagrada za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
----------------------------------------------------------------
                            količnik
----------------------------------------------------------------
– vodenje seje občinskega sveta
(po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja
po zakonu)                         0,16
– udeležbo na redni seji občinskega sveta          0,32
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta         0,21
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta                      0,11
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je                      0,06
---------------------------------------------------------------
Z mandatno pogodbo v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun nagrade člana občinskega sveta. Mandatno pogodbo s članom občinskega sveta sklene župan. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače, dela plače oziroma nagrade na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača, del plače oziroma nagrada župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača, del plače oziroma nagrada posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za župana in podžupana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Župan ali podžupan, ki je v rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in za opravljanje funkcije ne želi skleniti delovnega razmerja na podlagi 47. člena zakona o delovnih razmerjih ali ni v rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in ne želi ponovno skleniti delovnega razmerja, prejema del plače v obliki nagrade na podlagi mandatne pogodbe.
Z mandatno pogodbo ali z odločbo o plači oziroma delu plače župana se izvršijo določbe zakona. Z mandatno pogodbo ali z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe oziroma osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače tega pravilnika. Z mandatno pogodbo s članom občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila nagrade.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju, ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 5% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% oziroma 1,25 količnika za predsednika oziroma največ 7,5% plače župana oziroma 0,57 količnika za člana.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo in glede na višino, določeno v prvem odstavku tega člena, znaša:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 30%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
dela ali sklepu nadzornega odbora 70%
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v petnajstih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija, in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Mislinja. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Za službeno potovanje župana izda nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
20. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine so liste prisotnosti na seji in zapisniki sej.
Za korespondenčne seje in za manj kot 50% časovne prisotnosti na seji se del plače oziroma sejnina ne izplačuje.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o določitvi plač, nadomestil in drugih prejemkov funkcionarjev ter članov organov in delovnih teles Občine Mislinja, ki ga je občinski svet sprejel 20. 7. 1995, ter spremembe in dopolnitve tega sklepa, ki jih je občinski svet sprejel 27. 5. 1997 in 12. 6. 1997.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-01/95
Mislinja, dne 3. marca 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti