Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999

Kazalo

915. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 1999, stran 1941.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 56/98) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 3. seji dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mislinja za leto 1999
1. člen
S tem odlokom Občina Mislinja zagotavlja sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena v letu 1999.
2. člen
Proračun Občine Mislinja za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
----------------------------------------------------------------
A)   bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   skupaj prihodki               435,749.000
II.   skupaj odhodki                508,197.560
III.  proračunski primanjkljaj (I.–II.)      (72,448.560)
----------------------------------------------------------------
B)   račun finančnih terjatev in naložb
IV.   prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev               100.000
V.   dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                     300.000
VI.   prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev         (200.000)
C)   račun financiranja
VIII.  zadolževanje proračuna            35,633.100
IX.   odplačilo dolga                 500.000
X.   neto zadolževanje (VIII.–IX.)         35,133.100
----------------------------------------------------------------
XI.   povečanje (zmanjšanja) sredstev na
    računih (III.+VI.+X.)            (37,515.460)
----------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Mislinja so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu financiranja terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu, prenešenih iz preteklega proračunskega leta.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva stalne proračunske rezerve občine.
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar v celoti najkasneje do 31. decembra 1999.
4. člen
Skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje, če je to v skladu s primerno porabo in v okviru doseženih prilivov. Z uskladitvijo se prioritetno zagotovijo sredstva za plače, pri čemer se upošteva osnova za obračun plač, ki jo določi Vlada Republike Slovenije, ter nujni materialni stroški.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva proračuna med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi faktur, pogodb in pisnih zahtevkov.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
Za zakonito in namensko uporabo sredstev uporabnikov proračunskih sredstev so odgovorni njihovi vodje in vodje računovodstev.
8. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o porabi sredstev rezerv iz 1. točke 12. člena zakona o financiranju občin do ene petine sredstev rezerv,
– o uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, in o tem obvešča občinski svet,
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, in
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
9. člen
O zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, odloča občinski svet.
10. člen
Vsi prihodki, ki jih občinski urad doseže s svojo dejavnostjo, in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodki občinskega proračuna.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Mislinja v letu 1999 (Uradni list RS, št. 92/98).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 40302-01/98
Mislinja, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti