Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1999 z dne 24. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1999 z dne 24. 3. 1999

Kazalo

871. Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 1677.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 4. člena zakona o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86), drugega odstavka 3. člena Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
Za določeno blago, ki se izvaža ali uvaža, se določijo naslednji režimi:
– izvoz na podlagi dovoljenja
– uvoz na podlagi dovoljenja
– uvoz na podlagi kontingentov
– uvoz na podlagi soglasja.
Blago iz prejšnjega odstavka je navedeno v prilogah 1, 2 in 3 k tej uredbi, ki so njen sestavni del.
2. člen
Blago, ki se uvaža na podlagi kontingentov, je v prilogah 1, 2 in 3 k tej uredbi označeno s kratico “K”; blago, ki se izvaža oziroma uvaža na podlagi dovoljenja je označeno s kratico “D”; blago, ki se uvaža na podlagi soglasja, je označeno s kratico “S”.
3. člen
Upravni organ oziroma druga pooblaščena organizacija, ki je pristojna za izdajo predpisanega režima izvoza oziroma uvoza blaga v prilogah 1, 2 in 3 k tej uredbi je označena z ustrezno številko, in sicer:
1 – Ministrstvo za notranje zadeve
2 – Ministrstvo za obrambo
3 – Ministrstvo za zdravstvo
4 – Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
5 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
6 – Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za varstvo narave
7 – Ministrstvo za kulturo
8 – Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
9 – Gospodarska zbornica Slovenije oziroma Obrtna zbornica Slovenije
10 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Pri uvozu kemikalij, ki so na režimu “D” se ne more koristiti ugodnost iz 7. člena zakona o carinski tarifi.
5. člen
Na podlagi sklenjenih dvostranskih trgovinskih sporazumov s posameznimi državami se režim uvoza na podlagi kontingentov ne uporablja pri uvozu blaga, za katerega se uveljavlja preferencialno poreklo, iz naslednjih držav:
– Republike Makedonije;
– Republike Poljske;
– Češke Republike;
– Slovaške republike;
– Republike Madžarske;
– držav članic EFTA (Švicarska konfederacija, Lichtenstein, Norveška in Islandija);
– držav članic Evropske unije;
– Republike Bolgarije;
– Republike Estonije;
– Republike Latvije;
– Republike Litve;
– Romunije;
– Republike Hrvaške,
– Države Izrael.
6. člen
(1) Blago, za katero je s to uredbo določen režim izvoza ali uvoza na podlagi dovoljenja in je v prilogah 1, 2 in 3 označeno z oznakami D1, D2, D3 in D8, lahko uvaža ali izvaža le pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik oziroma zasebnik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko za svoje potrebe uvažajo in izvažajo blago na režimu dovoljenja iz 93. poglavja carinske tarife, ki je označeno z oznako D1 tudi fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
(3) Zahtevek za pridobitev režima soglasja za blago, označeno z oznako S5 lahko vloži le uvoznik zadevnega blaga.
7. člen
Zahtevek za pridobitev dovoljenja ali soglasja iz 1. člena te uredbe vloži koristnik – uporabnik blaga oziroma lastnik blaga pri upravnem organu pristojnem za izdajo dovoljenja ali soglasja z naslednjimi podatki:
1. firma, matična številka in poln naslov koristnika – uporabnika blaga oziroma lastnika blaga pri izvozu;
2. tarifna oznaka na devetmestnem nivoju;
3. opis blaga po carinski nomenklaturi;
4. trgovsko ime blaga ali kemijsko ime blaga oziroma koncentracijo – vsebnost posamezne substance, ki je na režimu in je vsebovano v drugem blagu;
5. količina blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti mere;
6. firma in poln naslov tujega izvoznika oziroma uvoznika;
7. rok, v katerem bo opravljen uvoz ali izvoz;
8. izjava o namenu uporabe uvoženega blaga;
9. v primeru izvoza, dovoljenje za uvoz v državi uvoznici, če je v tej državi predpisano;
10. drugi podatki, določeni s posebnimi predpisi.
8. člen
Dovoljenje oziroma soglasje iz 1. člena te uredbe izda upravni organ iz 3. člena te uredbe, če so izpolnjeni predpisani pogoji za promet z zadevnim blagom.
Izdano dovoljenje oziroma soglasje mora vsebovati vse bistvene elemente navedene v 7. členu te uredbe. Predstojnik upravnega organa iz 3. člena te uredbe lahko predpiše obrazec zahtevka in dovoljenja oziroma soglasja.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 75/95, 7/96, 73/96, 45/97, 86/97 in 56/98).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/98-2
Ljubljana, dne 4. marca 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina