Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999

Kazalo

439. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 886.

Na podlagi 275. in 279. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96, 54/98) in 76. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 55/93) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 24. seji dne 4. 11. 1998 sprejela spremembe in dopolnitve statuta ter prečiščeno besedilo statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
S T A T U T
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(prečiščeno besedilo)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) je ustanovljen na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) in je nosilec in izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
2. člen
Zavod je organiziran enotno za območje Republike Slovenije.
3. člen
Zavod je pravna oseba z imenom: “Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije”.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
Zavod ima pečat, ki ima obliko kroga, s premerom 32 mm. Pečat ima naokrog izpisan napis: “Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije”, v sredini pa “Ljubljana”.
Območne enote zavoda imajo pečat z navedbo imena zavoda in območne enote.
Zavod lahko uporablja pri poslovanju poleg imena tudi kratico imena “ZPIZ” in znak zavoda, ki je sestavljen iz stiliziranih velikih črk kratice bele barve na modri podlagi.
Zunanjo podobo pečata, kratice in znaka zavoda določi skupščina zavoda s posebnim sklepom.
4. člen
Zavod izvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
Naloge iz prejšnjega odstavka so vsa dela, ki jih mora zavod opraviti po zakonu ter drugih predpisih, na podlagi programa dejavnosti ter sklepov organov zavoda, zlasti pa:
– reševanje zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– izplačevanje pokojnin in drugih denarnih dajatev,
– izvajanje zavarovanja po mednarodnih konvencijah,
– opravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah,
– vodenje matične evidence,
– priprava izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo,
– upravljanje in gospodarjenje s sredstvi zavoda,
– finančna in knjigovodska dela,
– priprava gradiv za skupščino zavoda in njene organe,
– plansko-analitska dela in dela na razvoju pokojninskega sistema,
– računalniško vodenje postopkov ter obdelava podatkov,
– informacijski sistem in statistika,
– obračunavanje obveznosti republike in drugih organizacij,
– zagotavljanje pravne in druge pomoči zavarovancem in uživalcem pravic,
– administrativna, tehnična in tem podobna dela.
Kadar skupščina zavoda opravlja funkcijo skupščine druge pravne osebe ali nastopa v funkciji njegovega ustanovitelja (stanovanjski sklad, sklad dodatnega zavarovanja ali druga pravna oseba), mora gradiva iz devete alinee prejšnjega odstavka pripraviti ta pravna oseba oziroma njegov direktor.
Zavod lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava dejavnosti. Zavod lahko opravljanje posameznih del s pogodbo poveri tudi drugi pravni osebi, če je to racionalno in smotrno.
5. člen
Pri izvajanju dejavnosti mora zavod zagotavljati:
– zavarovancem in uživalcem pravic učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic ter ustrezno strokovno in pravno pomoč,
– gospodarno uporabo sredstev, smotrno poslovanje in racionalno organiziranost,
– smotrno znanstveno-raziskovalno delo na področju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– neposredno sodelovanje z državnimi in upravnimi organi, z organizacijami in delodajalci, sindikati, organizacijami upokojencev in invalidov ter vsemi dejavniki povezanimi s področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
6. člen
S sredstvi, ki se skladno z določbami zakona zbirajo v zavodu, zavod samostojno gospodari in z njimi zagotavlja uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in izvajanje dejavnosti zavoda.
7. člen
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga in jih uporablja.
8. člen
Delo zavoda je javno.
Zavod lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki ali opravila niso dostopna javnosti.
9. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu in izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja preko sredstev javnega obveščanja, z zagotavljanjem pogojev za delo novinarjev, z objavami odločitev v Uradnem listu RS in na druge ustrezne načine.
Zavod izdaja svoje glasilo.
II. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
1. skupščina zavoda – organ upravljanja zavoda.
2. upravni odbor zavoda – izvršilni organ skupščine zavoda.
3. generalni direktor – poslovodni organ zavoda.
1. Skupščina zavoda
11. člen
Organ upravljanja zavoda je skupščina zavoda.
Pristojnosti skupščine zavoda so določene z zakonom.
12. člen
Skupščina zavoda je sestavljena po predstavniškem načelu in šteje 30 članov, od tega:
– deset predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od katerih osem članov imenujejo organizacije upokojencev, dva člana pa imenujejo organizacije delovnih invalidov; (v nadalje interesna skupina upokojencev in invalidov)
– deset predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih pet članov imenujejo reprezentativni sindikati, pet članov pa reprezentativna združenja delodajalcev; (v nadalje interesna skupina delodajalcev in zavarovancev)
– Vlada Republike Slovenije imenuje deset članov.
13. člen
Člane skupščine, predstavnike interesnih skupin iz 12. člena, lahko predlagajo vse organizacije upokojencev, vse invalidske organizacije izmed delovnih invalidov, vsi sindikati, reprezentativni za območje države, in vsa reprezentativna združenja delodajalcev, (v nadaljevanju: notranje interesne organizacije organizirane za območje države).
Notranje interesne organizacije imenujejo člane skupščine praviloma sporazumno. V primeru, da med notranjimi interesnimi organizacijami v posamezni interesni skupini ne pride do sporazuma, se opravi imenovanje članov skupščine iz te interesne skupine s predhodnimi volitvami, kot jih določa ta statut.
Člane skupščine, predstavnike vlade, imenuje Vlada Republike Slovenije na način, kot ga določi vlada sama.
14. člen
Imenovanje oziroma volitve članov skupščine razpiše skupščina zavoda najprej 135 dni in najkasneje 105 dni pred iztekom mandatne dobe članov skupščine.
Imenovanje oziroma volitve članov skupščine zavoda se opravi najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe članov skupščine.
15. člen
V sklepu o razpisu se določi dan razpisa, poziv za imenovanje članov skupščine in dnevi glasovanja volilnih teles, ki so določeni za morebitne volitve.
Dnevi glasovanja volilnih teles interesnih skupin so lahko različni, vendar pa morajo biti glasovanja v vseh volilnih telesih opravljena v roku 7 dni od dneva prvega glasovanja.
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja oziroma volitev, začnejo teči roki za imenovanje oziroma volilna opravila.
Razpis imenovanja oziroma volitev se objavi v Uradnem listu RS.
16. člen
Za koordiniranje in spremljanje imenovanja in volilnih postopkov ter za druga v statutu določena opravila v zvezi s temi postopki, imenuje skupščina petčlansko volilno komisijo zavoda.
Volilna komisija zavoda je sestavljena tako, da ima v njej vsaka, v zakonu, in v 12. členu statuta določena interesna skupina v skupščini, po enega predstavnika, enega predstavnika pa ima vlada.
Volilna komisija zavoda ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije.
Predsednik sklicuje in vodi seje volilne komisije ter vodi volilno komisijo v skladu s tem statutom.
Postopek imenovanja članov skupščine
17. člen
Interesne organizacije, ki želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov skupščine, pošljejo svojo prijavo volilni komisiji zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa. Notranje interesne organizacije, ki se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni komisiji zavoda, v postopku imenovanja ali volitev članov skupščine ne morejo sodelovati.
Volilna komisija zavoda sestavi seznam prijavljenih notranjih interesnih organizacij in jih pozove, da v roku 30 dni sklenejo sporazum o imenovanju članov skupščine ter ga posredujejo volilni komisiji zavoda.
Volilna komisija zavoda prijavljene notranje interesne organizacije pozove, da v tem roku posredujejo volilni komisiji zavoda podatke zahtevane v določilih, ki veljajo za postopek volitev, če sporazuma ne morejo ali ne nameravajo skleniti.
18. člen
Prijavljene notranje interesne organizacije, ki tvorijo interesno skupino, imenujejo člane skupščine sporazumno tako, da na podlagi medsebojnega dogovora oziroma po svojih dogovorjenih internih pravilih, vse med seboj sklenejo poseben pismen sporazum o imenovanju članov skupščine.
Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam vseh notranjih interesnih organizacij, ki so se prijavile volilni komisiji in so sporazum sklenile, ter seznam imenovanih članov skupščine, v številu, ki ga določa zakon.
19. člen
Če vse prijavljene notranje interesne organizacije v posamezni interesni skupini v določenem roku ne sklenejo pismenega sporazuma o imenovanju članov skupščine ali imenujejo neustrezno število članov, se imenujejo člani skupščine iz te interesne skupine po predhodnih internih volitvah v posebnih interesnih volilnih telesih, ki jih sestavljajo predstavniki vseh interesnih organizacij.
Postopek volitev članov skupščine
20. člen
Člane skupščine, predstavnike upokojencev, voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij upokojencev, organiziranih za območje države.
Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali druga organizacija, ki je vpisana v ustrezen register.
Združenje ali zveza lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij, posamezna organizacija, ki ni članica združenja ali zveze, pa enega predstavnika.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje vsaka organizacija iz drugega odstavka v interno volilno telo še po enega predstavnika na vsakih pettisoč dopolnjenih članov.
Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register ali dokazilo o organiziranosti za območje države, pravila organizacije in podatke o številu članov.
21. člen
Člane skupščine, predstavnike delovnih invalidov, voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki delovnih invalidov iz invalidskih organizacij, organiziranih za območje države.
Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali druga organizacija, ki je vpisana v ustrezen register.
Združenje, zveza lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij, posamezna organizacija, ki ni članica združenja ali zveze, pa enega predstavnika.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje vsaka organizacija iz drugega odstavka v interno volilno telo še po enega predstavnika na vsakih tisoč dopolnjenih članov.
Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register ali dokazilo o organiziranosti za območje države, pravila organizacije in podatke o številu članov.
22. člen
Člane skupščine, predstavnike delodajalcev, voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarskih zbornic in reprezentativnih združenj delodajalcev organiziranih za območje države.
Kot reprezentativna združenja delodajalcev se upoštevajo tista, ki jih določa poseben predpis in tiste organizacije, ki so podpisniki splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti na strani delodajalcev in so zastopane v Ekonomsko socialnem svetu.
Vsaka gospodarska zbornica in vsako reprezentativno združenje delodajalcev lahko imenuje v interno volilno telo po enega predstavnika na vsakih desettisoč delavcev, zaposlenih pri članih zbornice ali združenja.
Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo priložijo zbornice in združenja dokazilo o vpisu v register, pravila zbornice ali združenja in podatke o številu delavcev, zaposlenih pri članih zbornice ali združenja.
23. člen
Člane skupščine, predstavnike zavarovancev, voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki reprezentativnih sindikatov za območje države, ki so prijavili kandidate.
Reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih sindikatov.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka lahko imenuje zveza in konfederacija še po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih deset tisoč članov.
Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo priložijo reprezentativni sindikati odločbo o reprezentativnosti, pravila organizacije in podatke o številu članov.
24. člen
Notranje interesne organizacije določijo svoje predstavnike v internem volilnem telesu po svojih pravilih in v številu, določenem v tem statutu za posamezno interesno organizacijo.
Volilna komisija zavoda po preteku roka za imenovanje, na podlagi dokazil o vpisu v register, odločb o reprezentativnosti in drugih dokazil oziroma podatkov, sestavi seznam upravičenih notranjih interesnih organizacij in seznam njihovih predstavnikov v volilnem telesu, ki imenujejo svoje predstavnike v interna volilna telesa, predlagajo kandidate in sodelujejo v postopku volitev.
Volilna komisija potrdi sezname v roku 15 dni po roku za imenovanje članov skupščine.
25. člen
Kandidate za člane skupščine zavoda določijo notranje interesne organizacije po svojih pravilih.
Vsaka notranja interesna organizacija lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov skupščine po zakonu pripada posamezni interesni skupini.
Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov predložijo notranje interesne organizacije volilni komisiji zavoda v roku, ki je določen za imenovanje članov skupščine.
26. člen
Volilna komisija zavoda sestavi na podlagi kandidatur za vsako interno volilno telo ločen seznam kandidatov.
Kandidate razvrsti po abecednem redu, začenši s črko, ki jo volilna komisija zavoda izžreba. Za imenom kandidata je na seznamu ime notranje interesne organizacije, ki je kandidata predlagala.
27. člen
Volilna telesa izvolijo in s tem imenujejo člane skupščine posamezne interesne skupine na svojih volilnih zborih na podlagi seznama potrjenih kandidatur.
Volilne zbore skliče volilna komisija zavoda najkasneje 8 dni pred dnem glasovanja tako, da o tem obvesti notranje interesne organizacije, ki so imenovale svoje predstavnike v interno volilno telo in vabilu priloži seznam imenovanih predstavnikov v internem volilnem telesu z navedbo notranje interesne organizacije, ki je predstavnika imenovala, in seznam kandidatov.
28. člen
Volilni zbor je sklepčen, če na dan glasovanja, v času, ki ga za to določi volilna komisija zavoda, glasuje večina članov internega volilnega telesa.
Če volilni zbor ni sklepčen, volilna komisija zavoda določi nov dan glasovanja, ki mora biti najkasneje čez 7 dni. Na ponovnem volilnem zboru se volitve opravijo ne glede na število članov volilnega zbora, ki glasujejo.
29. člen
Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov.
Vsak član internega volilnega telesa lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov skupščine zavoda se voli v internem volilnem telesu. V nasprotnem primeru je glasovnica neveljavna.
Glasovanje se opravi tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata.
Za člane skupščine zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število glasov, odloči med njimi žreb, ki ga opravi volilna komisija zavoda.
30. člen
Volilna komisija zavoda na podlagi poročil, zapisnikov in ostale dokumentacije iz postopka volitev pripravi skupno poročilo o opravljenih volitvah in imenovanjih članov skupščine zavoda ter ga posreduje skupščini zavoda, da na njegovi podlagi, v skladu s poslovnikom, na konstitutivni seji skupščine zavoda z ugotovitvenim sklepom verificira mandate članov.
Pritožbe iz celotnega postopka volitev sprejema volilna komisija zavoda, ter jih skupaj z mnenjem posreduje upravnemu odboru. Upravni odbor po obravnavi pritožbe posreduje skupščini zavoda. Odločitev skupščine zavoda je dokončna.
Konstitutivno sejo skupščine skliče predsednik prejšnje skupščine najkasneje 30 dni po imenovanju ali izvolitvi vseh članov.
31. člen
Mandat članov skupščine zavoda je 4 leta.
Člani skupščine so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored.
Članu skupščine lahko predčasno preneha mandat zaradi smrti, odpoklica interesne organizacije, na podlagi pisne odpovedi ali če izgubi status predstavnika skupine, iz katere je bil imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat na pobudo člana ali notranje interesne organizacije.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu skupščine zavoda, imenuje nadomestnega člana za preostali del mandata tista notranja interesna organizacija, katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal, do naslednje seje skupščine.
32. člen
Skupščina zavoda ima predsednika in namestnika. Izvolijo ju člani skupščine na prvem zasedanju iz svoje sestave.
Za predsednika in namestnika sta lahko izbrana kandidata, ki nista predstavnika iste interesne skupine. Skupščina najprej izvoli predsednika.
33. člen
Predsednik skupščine sklicuje in vodi seje skupščine, podpisuje splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema skupščina, opravlja druge zadeve, ki jih določajo statut in drugi akti zavoda, ter zadeve, za katere ga pooblasti skupščina.
Namestnik predsednika skupščine nadomešča predsednika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten ali zadržan. Če je predsedniku predčasno potekel mandat, opravlja namestnik njegove naloge do izvolitve novega predsednika.
Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna skupščini zavoda.
34. člen
Skupščina zaseda na sejah, ki so javne.
Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov skupščine. Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Statut, finančni načrt, zaključni račun, izvolitev predsednika in namestnika predsednika skupščine zavoda ter imenovanje generalnega direktorja zavoda, sprejema skupščina zavoda z večino glasov vseh članov.
Način in roke sklica, vodenje sej, način odločanja, vzdrževanje reda na sejah, vsebino in obliko zapisnika in druga vprašanja določi skupščina zavoda s poslovnikom.
2. Upravni odbor zavoda
35. člen
Izvršilni organ skupščine zavoda je upravni odbor zavoda, ki ima 15 članov.
Upravni odbor zavoda zlasti:
1. obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe, ki jih posreduje skupščini,
2. predlaga skupščini sprejem programa dejavnosti, finančnega načrta, zaključnega računa in poslovnega poročila zavoda ter opravlja izvršilno funkcijo za realizacijo teh aktov,
3. sprejema plan dela zavoda in spremlja njegovo realizacijo,
4. v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva zavoda po posameznih namenih,
5. v skladu z zaključnim računom, finančnim načrtom in planom nabav osnovnih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev,
6. sproti spremlja gmotni položaj upokojencev in invalidov ter odloča o uskladitvi pokojnin in drugih denarnih dajatev,
7. na drugi stopnji odloča o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz mednarodnih sporazumov in o izplačevanju denarnih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tujino,
8. obravnava in spremlja sistemska vprašanja izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter daje predloge in pobude za potrebne ukrepe,
9. spremlja in koordinira volilne aktivnosti, vodi postopke imenovanj in razrešitev, objavlja razpise, pripravlja predloge izbire in druga dejanja s tega področja,
10. sprejema akt o notranji organizaciji zavoda,
11. ureja odnose, ki zadevajo delo, pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda, razen v primeru, ko s tem statutom ni določeno, da ta vprašanja urejajo delavci samostojno preko sveta delavcev oziroma, ko se o urejanju teh vprašanj sklene pogodba,
12. imenuje predsednike in člane invalidskih komisij ter zdravnike posameznike kot izvedenske organe,
13. imenuje stalne ali občasne komisije ali druge organe za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti,
14. daje soglasje k imenovanju namestnika generalnega direktorja, direktorjev sektorjev v centrali zavoda in direktorjev območnih enot,
15. opravlja druge izvršilne zadeve in odloča o vprašanjih izvajanja zavarovanja, za katere ni po zakonu pristojna skupščina zavoda.
V primerih iz 4., 5., 10., 11. in 15. točke tega člena lahko upravni odbor, do določenega obsega, pooblasti generalnega direktorja s posebnim sklepom.
Upravni odbor zavoda je za svoje delo odgovoren skupščini zavoda.
36. člen
Zakon določa interesne skupine, ki sestavljajo upravni odbor.
Po imenovanju oziroma izvolitvi članov skupščine evidentirajo kandidate za člane upravnega odbora izmed izvoljenih članov nove skupščine na poziv volilne komisije zavoda tiste notranje interesne organizacije, katerih predstavniki so bili izvoljeni v skupščino.
Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov predložijo notranje interesne organizacije volilni komisiji najkasneje 15 dni po opravljenih volitvah članov skupščine.
Volilna komisija sestavi seznam kandidatov za upravni odbor po določilih, ki veljajo za sestavo seznama kandidatov za člane skupščine.
Med evidentiranimi kandidati za člane upravnega odbora se opravi ožji izbor tako, da člani skupščine, ki tvorijo posamezne interesne skupine, na ločenih zasedanjih izmed sebe imenujejo toliko kandidatov, kolikor jih določa 37. člen statuta.
Zasedanja interesnih skupin vodijo člani volilne komisije, predstavniki interesnih skupin, ki zasedajo.
Interesne skupine imenujejo kandidate po medsebojnem dogovoru članov. V primeru, da dogovor ni mogoč, se opravi tajno glasovanje med člani skupščine, ki tvorijo posamezno interesno skupino.
37. člen
Po postopku in na način iz prejšnjega člena imenujejo v upravni odbor:
– člani interesne skupine upokojencev tri kandidate,
– člani interesne skupine delovnih invalidov enega kandidata,
– člani interesne skupine delodajalcev štiri kandidate in
– člani interesne skupine zavarovancev štiri kandidate za člane upravnega odbora zavoda.
38. člen
Po opravljenih ločenih zasedanjih interesnih skupin in po ožjem izboru kandidatov za člane upravnega odbora, izvoli skupščina dvanajst članov upravnega odbora tako, da člani skupščine glasujejo za ali proti celotni listi kandidatov.
Lista je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov.
Tri člane upravnega odbora izvolijo delavci zavoda.
V primeru, da lista ni sprejeta, se postopek kandidiranja in volitev ponovi.
39. člen
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta.
Članu upravnega odbora lahko predčasno preneha mandat zaradi smrti, odpoklica notranje interesne organizacije, na podlagi pisne odpovedi ali če izgubi status predstavnika skupine, iz katere je bil imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat na pobudo člana ali notranje interesne organizacije.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu upravnega odbora, imenuje v roku 45 dni nadomestnega člana za preostali del mandata tista notranja interesna organizacija, katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal.
Če notranja interesna organizacija ne imenuje nadomestnega člana v roku iz prejšnjega odstavka, imenuje nadomestnega člana skupščina zavoda na predlog upravnega odbora, izmed predstavnikov interesne skupine iz katere je bil član, ki mu je mandat prenehal.
40. člen
Upravni odbor zavoda ima predsednika in njegovega namestnika, ki ju iz svojih vrst izvolijo člani upravnega odbora.
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega odbora, podpisuje sklepe, ki jih sprejema upravni odbor iz svoje pristojnosti oziroma po pooblastilu skupščine zavoda.
Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča predsednika v vseh njegovih pravicah in obveznostih, kadar je ta odsoten ali zadržan.
V primeru, ko je predsednik izvoljen iz vrst predstavnikov organizacij in delodajalcev, organiziranih v gospodarskih zbornicah in drugih združenjih delodajalcev, se izvoli njegovega namestnika iz vrst predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, ki jih imenujejo sindikati, organizacije upokojencev ter delovnih invalidov, in obratno.
Predsednik, njegov namestnik in člani upravnega odbora so za svoje delo odgovorni skupščini zavoda.
41. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Za delo upravnega odbora se smiselno uporabljajo določbe poslovnika skupščine zavoda.
Nagrade, sejnine ter povračila materialnih in drugih stroškov
42. člen
Predsednik skupščine zavoda in predsednik upravnega odbora zavoda prejemata za svoje delo denarno nagrado v višini, kot jo določi skupščina s posebnim sklepom.
Člani skupščine in upravnega odbora prejemajo za delo v organih zavoda sejnino v višini, kot jo določi skupščina s posebnim sklepom.
Vsi člani skupščine in njenih organov imajo poleg prejemkov iz prejšnjih odstavkov pravico do povračila materialnih in drugih stroškov ter povračila morebitnih ustreznih nadomestil za izgubljeni zaslužek.
3. Generalni direktor zavoda
43. člen
Poslovodni organ zavoda je generalni direktor, ki ga imenuje skupščina zavoda. K imenovanju da soglasje Vlada Republike Slovenije.
44. člen
Generalni direktor je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod. V ta namen zlasti:
1. je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovno pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda,
2. predlaga temelje poslovne politike zavoda, splošne akte zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo izvajanje,
3. poroča o rezultatih dela in o poslovanju zavoda,
4. v skladu s statutom in drugimi predpisi sprejema organizacijske akte ter predlaga splošne akte, ki urejajo položaj delavcev, njihova delovna razmerja in materialni položaj,
5. izdaja posamične akte in izvršuje posamične ukrepe,
6. odloča o pravicah delavcev zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
7. ob soglasju upravnega odbora zavoda imenuje namestnika generalnega direktorja, direktorje sektorjev v Centrali zavoda, direktorje območnih enot in glavnega in odgovornega urednika glasila zavoda ter imenuje tudi ostale delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki jih določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
8. v skladu s pooblastilom upravnega odbora in v skladu s finančnim načrtom odloča do določenega obsega o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih namenih in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev zavoda ter o nabavi in porabi obratnih sredstev,
9. v skladu s kolektivno pogodbo, politiko plač v zavodu, statističnimi podatki in načelnimi sklepi ter usmeritvami upravnega odbora sprejema sklepe o uskladitvah plač in nadomestil delavcev zavoda,
10. odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z nadomestili stroškov zavoda za službena potovanja doma in v tujino ter druge materialne in nematerialne stroške za redno delo zavoda,
11. opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite skladno z zakonom,
12. oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali druga delovna in svetovalna telesa za razrešitev določenih vprašanj iz svojega delovnega področja ter jim daje naloge,
13. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
45. člen
Generalni direktor je za svoje delo in delo zavoda odgovoren skupščini zavoda.
46. člen
V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti generalnega direktorja, predstavlja in zastopa zavod njegov namestnik oziroma drug delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
47. člen
Generalni direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih pooblastil določenih z zakonom in tem statutom, opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te delavce tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin.
48. člen
Generalni direktor lahko v posameznih primerih pooblasti za zastopanje zavoda posamezne delavce zavoda.
Zastopnik zavoda je upravičen, da v imenu zavoda in v okviru njegove poslovne dejavnosti in v okviru pooblastil sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, kakor tudi, da zastopa zavod pred sodiščem in drugimi organi.
49. člen
Generalnega direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje za dobo 4 let skupščina zavoda in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Postopek razpisa in predlog izbire skupščini vodi in opravi upravni odbor zavoda.
50. člen
Za generalnega direktorja zavoda je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in ima visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj, na podobnih delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za uspešno opravljanje te funkcije.
51. člen
Razpis mora biti objavljen najmanj 1 mesec pred potekom mandata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.
52. člen
V primeru prenehanja delovnega razmerja generalnega direktorja pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko generalni direktor preneha z delom, imenuje skupščina zavoda, do izvedbe postopka in izbire novega generalnega direktorja, vršilca dolžnosti generalnega direktorja, brez razpisa.
Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi generalnega direktorja največ za dobo 1 leta.
III. SLUŽBA ZAVODA
53. člen
Delavci zavoda, ki opravljajo v zavodu strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela, tvorijo službo zavoda, ki je njegov notranji organizacijski del.
54. člen
Služba zavoda posluje v centrali na sedežu v Ljubljani in po posameznih območnih enotah.
55. člen
Centrali so:
1. sektor za izvajanje zavarovanja,
2. finančni sektor,
3. sektor za informacijske tehnologije,
4. splošni sektor,
5. sektor za pravne, kadrovske in organizacijske zadeve.
56. člen
Območne enote so:
1. Območna enota Celje za območje občin: Mestna občina Celje, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec,
2. Območna enota Koper za območje občin: Mestna občina Koper, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Piran, Pivka, Postojna in Sežana,
3. Območna enota Kranj za območje občin: Mestna občina Kranj, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja Vas – Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica,
4. Območna enota Ljubljana za območje občin: Mestna občina Ljubljana, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi,
5. Območna enota Maribor za območje občin: Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče – Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale,
6. Območna enota Murska Sobota za območje občin: Mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej,
7. Območna enota Nova Gorica za območje občin: Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Tolmin in Vipava,
8. Območna enota Novo mesto za območje občin: Mestna občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Metlika, Mirna Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk,
9. Območna enota Ravne za območje občin: Mestna občina Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Črna na Koroškem, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne, Ribnica na Pohorju, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Vuzenica.
57. člen
Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v izpostavah in sicer:
– Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za območje občin: Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Radovljica in Žirovnica,
– Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za območje občin: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,
– Območna enota Ravne v izpostavi Velenje za območje občin: Mestna občina Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj.
58. člen
Poleg sektorjev, območnih enot in izpostav iz 55., 56. in 57. člena tega statuta, lahko skupščina zavoda, v skladu s strokovnimi in razvojnimi potrebami zavoda s posebnim sklepom ustanovi tudi druge enote zavoda in samostojne pravne osebe.
59. člen
Sektorji in območne enote imajo notranje organizacijske enote kot so oddelki, odseki, skupine, referati, v skladu s splošnim aktom o notranji organizaciji.
60. člen
Delovna razmerja, materialni položaj, druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti, uresničujejo delavci zavoda v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz prejšnjega odstavka uresničujejo delavci zavoda preko sveta delavcev.
Svet delavcev
61. člen
Poleg z zakonom in kolektivno pogodbo določenih pravic delavcev, kot so informiranost, možnost dajanja predlogov, mnenj in posvetovanj ter soodoločanja, delavci zavoda, preko sveta delavcev samostojno, v skladu s finančnim načrtom zavoda, odločajo zlasti o razpolaganju s stanovanji službe, o razpolaganju in koriščenju počitniških kapacitet, višini nekaterih osebnih prejemkov kot so jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, regresi in drugo.
Svet delavcev izvolijo delavci zavoda.
62. člen
Vprašanja, o katerih delavci zavoda iz prejšnjega člena samostojno odločajo, urejajo pravila oziroma pravilniki, ki jih na predlog generalnega direktorja sprejema svet delavcev.
63. člen
Svet delavcev je sestavljen tako, da imajo v njem sektorji in območne enote po enega člana.
Mandat članov traja 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni.
Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v zavodu.
Generalni direktor, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, nimajo pravice voliti članov v svet delavcev.
Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo aktivno volilno pravico in ki delajo v zavodu.
64. člen
Člane sveta delavcev volijo delavci zavoda na tajnih in neposrednih volitvah.
Svet delavcev izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.
Predsednik sveta zastopa in predstavlja svet delavcev, namestnik predsednika pa opravlja to funkcijo v odstotnosti predsednika.
65. člen
Oblikovanje, sestava, kandidiranje, volitve in razrešitve ter področje in način dela sveta delavcev podrobneje določajo pravila sveta delavcev.
IV. INVALIDSKE KOMISIJE
66. člen
Izvedenska mnenja o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti, telesni okvari, potrebi po pomoči in postrežbi drugega, o izgubi delovne zmožnosti oziroma pridobitne zmožnosti zavarovančevih družinskih članov ter o okoliščinah iz 212. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki še niso ugotovljene in za ugotovitev ni pristojen kakšen drug organ, dajejo invalidske komisije oziroma zdravniki posamezniki, kot izvedenski organi zavoda.
Izvedenski organi dajejo izvedenska mnenja tudi na zahtevo tujih nosilcev zavarovanja in drugih organov, organizacij, skupnosti in oseb, če tako določajo posebni predpisi.
Organizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter drugih invalidskih organov, določi predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za delo, skupaj s predstojnikom republiškega upravnega organa pristojnega za zdravstvo, imenuje pa jih upravni odbor zavoda.
V. OBVEŠČANJE
67. člen
Zavod je nosilec informacijske službe za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji in se v ta namen vključuje v republiški informacijski sistem.
V zavodu se organizira obveščanje tako, da je organizacijam in delodajalcem, zavarovancem, in uživalcem pravic ter delavcem zavoda omogočen vpogled v vsa področja poslovanja zavoda.
68. člen
Obveščanje se zagotavlja z javnimi statističnimi podatki s področja zavarovanja, s poslovnimi poročili, z objavami v Uradnem listu RS in drugimi javnimi objavami in obvestili zavoda v sredstvih javnega obveščanja ter z glasilom zavoda in drugimi ustreznimi načini.
69. člen
Izdajanje in urejanje glasila zavoda, organe in njegovo vsebinsko zasnovo, določa poseben splošen akt zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
70. člen
Splošni akti zavoda so statut zavoda, pravilniki, poslovniki, organizacijski sklepi, sklepi potrebni za izvajanje zavarovanja ter drugi splošni akti.
71. člen
Sklepi za izvajanje zavarovanja na splošen način urejajo vprašanja, ki so potrebna za izvedbo posameznih določil zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih zakonov, za katera ni po zakonih izrecno določena pristojnost državnih organov.
72. člen
Poslovnik ureja način dela skupščine in njenih organov.
Posebni sklepi urejajo postopek in način volitev oziroma imenovanj članov skupščine in njenih organov.
73. člen
Splošne akte iz 71. in 72. člena tega statuta sprejema skupščina zavoda.
74. člen
Za urejanje makro in mikro organizacije zavoda, določanje organizacijskih in drugih postopkov ter urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda, ima zavod zlasti še naslednje splošne akte o:
1. notranji organizaciji,
2. sistemizaciji delovnih mest,
3. računovodstvu,
4. popisu sredstev in virov – inventuri,
5. pisarniškem poslovanju,
6. varstvu pri delu in pred požarom,
7. izobraževanju,
8. plačah in nadomestilih,
9. delovnih razmerjih,
10. stanovanjski pomoči,
11. koriščenju počitniških kapacitet,
12. in druge.
75. člen
Splošni akt iz 1. točke prejšnjega člena sprejema upravni odbor zavoda na predlog generalnega direktorja.
Splošni akt iz 2. točke prejšnjega člena sprejema generalni direktor ob soglasju upravnega odbora zavoda.
Splošne akte iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena izdaja generalni direktor po strokovnem predlogu pristojne organizacijske enote službe zavoda.
Splošne akte iz 8. in 9. točke prejšnjega člena sprejema, na predlog generalnega direktorja ob soglasju upravnega odbora zavoda, svet delavcev.
Splošne akte iz 10. in 11. točke prejšnjega člena sprejema svet delavcev na predlog generalnega direktorja.
Splošna akta iz 8. in 9. točke prejšnjega člena lahko nadomesti kolektivna pogodba na nivoju zavoda.
76. člen
Statut zavoda se sprejema po naslednjem postopku:
1. Služba zavoda pripravi in generalni direktor predloži upravnemu odboru zavoda delovno gradivo.
2. Upravni odbor zavoda obravnava delovno gradivo ter določi osnutek statuta, ki ga posreduje v obravnavo in sprejem skupščini zavoda.
3. Po obravnavi in sprejemu osnutka na skupščini, določi upravni odbor predlog statuta, ob upoštevanju pripomb, mnenj in predlogov iz razprave in ga posreduje v sprejem skupščini.
4. Skupščina obravnava predlog ter amandmaje k predlogu, ki jih lahko podajo člani skupščine, člani upravnega odbora zavoda in generalni direktor, ter statut sprejme.
5. Statut zavoda pošlje skupščina zavoda v soglasje Državnemu Zboru Republike Slovenije,
6. Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skupščina lahko na utemeljen predlog upravnega odbora ali če na besedilo osnutka statuta ni bilo bistvenih pripomb in predlogov odloči, da se osnutek statuta preoblikuje v predlog statuta in ga sprejme na isti seji.
Spremembe in dopolnitve statuta zavoda se sprejmejo po enakem postopku kot statut.
77. člen
Drugi splošni akti zavoda, ki jih sprejema skupščina zavoda, se sprejemajo tako:
1. Služba zavoda pripravi in generalni direktor predloži spravnemu odboru zavoda osnutek splošnega akta.
2. Upravni odbor osnutek obravnava in na podlagi obravnave pripravi predlog besedila splošnega akta, ki ga posreduje v obravnavo in sprejem skupščini zavoda.
3. Skupščina obravnava predlog splošnega akta ter ob upoštevanju utemeljenih pripomb in predlogov, predloženi splošni akt sprejme.
4. Splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen v primeru, ko akt ureja le notranja razmerja v zavodu.
Za spremembe in dopolnitve teh splošnih aktov velja enak postopek, kot za njihov sprejem.
VII. PLANIRANJE IN SREDSTVA
78. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, finančnimi načrti, periodičnimi in zaključnimi računi, pri čemer je temeljna naloga zavoda pravočasno uveljavljanje in nakazovanje pokojnin ter drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zavod lahko ob pogojih iz zakona, drugih predpisov, finančnega načrta in drugih splošnih aktov, namenja ustrezna sredstva tudi za aktivnosti, pripomočke in objekte na področjih prevencije invalidnosti, rehabilitacije invalidov, delovanje invalidskih podjetij, za dejavnost rekreacije, športne in kulturne dejavnosti, ki jo organizirajo zveze in društva upokojencev in invalidov ter za podobne druge naloge, aktivnosti in dejavnosti, povezane s področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
79. člen
V okviru zagotovljenih in razporejenih finančnih sredstev zavod zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva za delo zavoda ter za delo delavcev zavoda in sicer:
– poslovne stroške (materialni in nematerialni stroški),
– amortizacijo,
– prispevke in davke po zakonu,
– plače delavcev in druga sredstva za osebno in neposredno skupno porabo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom,
– investicijsko skupno porabo,
– sredstva za kulturno, športno, rekreativno in preventivno dejavnost zaposlenih ter vzdrževanje počitniških kapacitet.
80. člen
Zavod planira svoje poslovanje z letnimi programi dejavnosti, ki so podlaga za finančne načrte in oblikovanje predlogov stopenj prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
S programom dejavnosti se na kratek in zgoščen način prikazujejo bistvene postavke poslovanja v letu, na katerega se ta program nanaša.
Programe dejavnosti sprejema skupščina zavoda na predlog upravnega odbora zavoda.
81. člen
Z letnim planom dela zavoda, se podrobneje opredeli vrsta in količina nalog in storitev, ki so jih dolžni opraviti delavci zavoda, potreben delovni čas, roke za izpolnitev nalog, nosilce nalog ter število in strukturo potrebnih kadrov.
Pri izhodiščih za sestavo letnega plana se upošteva doseženi obseg storitev v preteklem letu in spremembe v obsegu ter vrsti nalog, ki izhajajo iz programa dejavnosti zavoda in sklepov organov upravljanja zavoda. Pri tem je potrebno upoštevati možne racionalizacije delovnih postopkov, povečanje produktivnosti dela in smotrno porabo materialnih sredstev.
Letni plan dela sprejema upravni odbor zavoda na predlog generalnega direktorja.
82. člen
Upravni odbor in generalni direktor skrbita za uresničevanje programa dejavnosti in plana dela s tem, da sprejemata ukrepe za njegovo izvajanje.
Ob obravnavanju periodičnih in zaključnih – letnih obračunov generalni direktor poroča o izvajanju planskih obveznosti in doseganju rezultatov.
83. člen
Zavod zagotavlja sredstva za razširjanje materialne podlage dela.
Za zagotovitev enostavne reprodukcije, zavod koristi sredstva amortizacije. O uporabi sredstev amortizacije in o nadomeščanju fizično dotrajanih ali tehnološko zastarelih osnovnih sredstev odloča upravni odbor zavoda oziroma generalni direktor v obsegu pooblastil s strani upravnega odbora zavoda.
VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE TAJNOSTI
84. člen
Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načine in ukrepe, s katerimi zavod preprečuje nezakonit in neupravičen poseg v intergriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov ter njihove uporabe.
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi zavod preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do prostorov, strojne in programske opreme, slučajno ali namerno uničenje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo in posredovanje teh podatkov ter njihovo uporabo.
85. člen
S posebnim splošnim aktom se ureja varstvo osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, s katerimi upravlja zavod, njihovo zavarovanje, pravice posameznika in omejitve pravic iznos osebnih podatkov, zaščita strojne opreme in programskih produktov ter nadzor.
86. člen
Z aktom iz prejšnjega člena se lahko določi, da so posamezni podatki poslovna tajnost.
Delavci zavoda morajo razen tako opredeljenih podatkov, kot poslovno tajnost varovati tudi listine in podatke, ki jih kot take razglasi oziroma določi pristojni organ, ali podatke, ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
87. člen
Zavod izda splošne akte po tem statutu najkasneje v 6. mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje aktov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo predpisi in splošni akti prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in njene strokovne službe.
88. člen
S pričetkom veljavnosti tega statuta prenehajo veljati določbe statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije (Uradni list SRS, št. 40/83, 10/86, 43/89 in 3/90).
89. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 4. novembra 1998.
Predsednik
Skupščine Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Stanko Hvale l.r.
Spremembe in dopolnitve statuta zavoda
(člena nista bila vnešena v prečiščeno besedilo statuta, ker ne spreminjata njegovih določb)
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Skupščina zavoda, lahko v primeru sprememb notranje organizacije in spremembe v organizaciji občin, do naslednjih sprememb statuta, s sklepom spremeni krajevno pristojnost posamezne območne enote zavoda.
(46. člen)
Ob sprejetju teh sprememb statuta, skupščina sprejme tudi uradno, prečiščeno besedilo statuta zavoda in ga pošlje Državnemu zboru RS, v soglasje.
Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi uradnega prečiščenega besedila statuta v Uradnem listu RS.
Do oblikovanja skupščine in upravnega odbora po določilih zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 7/96 in 54/98), pa se za pravila o sklepčnosti, glasovanju in mandatih teh organov uporabljajo prejšnje določbe statuta.
Skupščina in upravni odbor v dosedanji sestavi opravljata delo do konstituiranja novih organov.
V skladu z 279. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je Državni zbor Republike Slovenije dne 20. 1. 1999 podal soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 5/99).

AAA Zlata odličnost