Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1999 z dne 28. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1999 z dne 28. 1. 1999

Kazalo

212. Program priprave lokacijskega načrta lokalne ceste na odseku Most čez Čabranko-Vurhi-Vici-Podlanina v Občini Loški Potok, stran 394.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 29/90 ter Uradni list RS, št. 19/93, 47/93 in 44/97), zakona o planiranju in urejanju v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90) in statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je občinski svet na 26. seji dne 22. 10. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta lokalne ceste na odseku Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podlanina v Občini Loški Potok
I. SPLOŠNI PODATKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
Na podlagi sprejetega dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loški Potok program priprave podrobneje določa za posamezne prostorsko izvedbene akte vsebino in obseg dokumentov, potrebne posebne strokovne podlage, udeležence v postopku, vire finansiranja, postopek sprejemanja ter okvirni roki izdelave.
S tem programom je predvidena priprava lokacijskega načrta za novo povezovalno obmejno cesto za odsek Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podplanina.
2. člen
Splošni podatki za pripravo lokacijskega načrta
Naselja in zaselki Črni Potok, Vurhi in Vici ležijo ob reki Čabranki, ki je mejna reka s Hrvaško. Medsebojna cestna povezava obstaja le po hrvaškem ozemlju, kakor tudi dostop do regionalne ceste R III 653/1364 Trava–Čabar (oziroma Hrib–Podplanina), po kateri imajo občani dostop do občinskega središča.
Obravnavana cestna povezava Črni Potok–navezava na Travo–Čabar je zajeta v republiškem projektu “Zelena meja“, ki s povezovanjem obkolpskih cestnih povezav odpira možnost razvoju in odpiranju obmejnega področja.
Zaradi topografsko zahtevnega in geološko problematičnega terena ter bližine reke Čabranke oziroma meje s Hrvaško, izdelovalci posebnih strokovnih podlag in izdelave tehnične dokumentacije predlagajo v izbor štiri variante.
3. člen
Podatki o predhodnih aktivnostih in splašnih podatkih o proučevanih variantah
Predlagana cestna povezava zajema rekonstrukcijo obstoječega kolovoza Črni Potok–Vurhi–Vici–Podplanina. Obstoječe cestne povezave naselij Vici–Vurhi in Črni Potok po slovenskem ozemlju predstavljajo obstoječi kolovozi, ki se jih rekonstruira za namen transporta z motornimi vozili.
Neposredne obstoječe cestne povezave po levem bregu reke Čabranke med naseljema Vici in ca. 1 km oddaljenem mejnem prehodu Podplanina, zaradi neugodne konfiguracije terena, sploh ni. Za ta del so izdelane štiri variantne rešitve.
Obravnavano območje urejanja predlagan poseg v prostor deli na dva odseka, in sicer:
1 Odsek od mostu (križišče z odcepom za naselje Črni Potok) čez Čabranko preko naselja Vurhi do naselja Vici.
2 Odsek nove povezovalne obmejne ceste povezuje zaselek Vici z mejnim prehodom Podplanina oziroma z regionalno cesto R III 653/1364 Trava–Čabar. Pripravljene so tri možne variante:
2-1 “Osnovna trasa“, ki povezuje naselje Vici z R III 653 in poteka po pobočju nad Čabranko ter se navezuje na regionalno cesto ca. 0,7 km pred državno mejo.
2-2 Varianta “Ob Potoku“ poteka bliže oziroma neposredno ob Čabranki in se priključuje na R III 653 ca. 50 m pred objekti na mejnem prehoduoziroma ca. 150 m pred državno mejo.
2-3 Trasa je iz smeri Vici najprej identična trasi “Ob Potoku“, sam priključek na regionalno cesto pa je nekoliko nižje. Priključek se izvede med objekti mejnega prehoda in državno mejo ca. 70 m pred državno mejo.
2-4 Trasa pred zaselkom Vici zavije v strmo pobočje in se naveže na koti 585 m na regionalno cesto Trava–Podplanina.
II. PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta so:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok (sprejete na seji občinskega sveta dne 22. 10. 1998),
– Programske zasnove za območje urejanja nova povezovalna obmejna cesta Most čez Čabranko–Vurh–Vici–Podplanina v Občini Loški Potok (sprejete na seji občinskega sveta dne 22. 10. 1998),
– Primerjalna študija variant delne rekonstrukcije in delne novogradnje cestne povezave Črni Potok–povezava na R III 653/1364 Trava–Čabar,
– IP cestne povezave Črni Potok–Pungert in Črni Potok–Vurhi–Vici (Projekt nizke gradnje d.o.o., december 1995),
– IP cestne povezave naselja Vici na regionalno cesto R III 653/1364 Trava–Čabar (IBT Trbovlje, oktober 1996),
– Geološko-geotehniško poročilo za potrebe projektiranja cestne povezave Črni Potok–Pungert (IGGG, januar 1996),
– Geološko-geotehniško poročilo za cestno povezavo Vici–R III 653/1364 Trava–Čabar (IGGG, januar 1996),
– Hidrotehnično poročilo za cesto Črni Potok–Vurhi–Vici in Črni Potok–Pungert (Vodnogospodarski inštitut, januar 1996),
– Hidrotehnično poročilo za cestno povezavo Vici–Podplanina (Vodnogospodarski inštitut, julij 1996),
– Projekt s tehničnimi rešitvami za rekonstrukcijo kolovoza Črni Potok–Vurhi–Vici (GIRI d.o.o., št. 075/98 v maju 1998 ter 11-087/98 v juniju 1998,
– Poročilo ali presoja vplivov na okolje (Acer d.o.o., oktober 1998).
5. člen
Za pripravo LN bodo uporabljene tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana.
Poleg tega pa je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– geodetski topografski načrt v merilu 1:1000,
reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS–PE Kočevje ter druge geodetske podlage, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo PIA (Uradni list SRS, št. 17/85),
– geološko in geotehnično poročilo,
– posebne strokovne podlage izdelane v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– poročilo o vplivih na okolje v skladu z navodilom o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96).
6. člen
Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor
Vse postopke priprave in sprejemanja lokacijskega načrta vodi Občina Loški Potok.
Naročnik in investitor lokacijskega načrta za povezovalno obmejno cesto Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podplanina je Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste.
Izdelovalec LN bo izbran na osnovi javnega razpisa v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Investitor posega v prostor je Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste.
7. člen
Proučitev variant
Variante se proučijo v fazi priprave posebnih strokovnih podlag. Le-te morajo podrobneje razčleniti in prikazati:
a) tekstualni del
– lega in naravne lastnosti obravnavanega območja,
– geomorfološke, hidrološke, sezmične in vegetacijske razmere, biotopi,
– krajinske značilnosti ter druge značilnosti območja,
– naravna dediščina,
– ustvarjene razmere na obravnavanem območju,
– značilnosti grajene strukture,
– namembnost objektov in površin,
– kulturna dediščina,
– prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter sistem zvez,
– motnje v okolju, emisije, hrup, odpadki,
– opredelitev ranljivosti okolja,
– omejitve, možne variantne rešitve,
– vrednotenje variant,
b) grafični del
– izsek iz kartografske dokumentacije družbenega plana,
– kopija katastrskega načrta,
– kopija katastrskega načrta z vrisom območja lokacijskega načrta (območje izključne rabe),
– analiza kulture zemljišča,
– omejitve v prostoru,
– obstoječi fond in predvidenimi posegi,
– zbirna karta infrastrukturnih vodov in naprav.
8. člen
Na podlagi izbrane variante tehničnih in oblikovalskih rešitev ter posebnih strokovnih podlag se v skladu z zakonskimi določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), izdela osnutek lokacijskega načrta, ki mora vsebovati:
1. Tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih dokumentov Občine Loški Potok,
– opis zasnove posegov v prostor,
– seznam objektov predvidenih za odkup in odstranitev z navedbo namembnosti objekta, lastnika, naselja in hišne številke,
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah znotraj območja obdelave,
– opis oblikovalskih rešitev in vplivnega območja,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih (varovanje naravne in kulturne dediščine, ukrepi varovanja bivalnega in delovnega okolja, varstvo kmetijskih zemljišč, vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov, zasnova ureditve zelenih površin),
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obdelave, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– ocena stroškov za izvedbo izvedbenega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji organov in organizacij določenih v 6. členu tega odloka.
2. Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– pregledni situacijski načrt z vključno namensko rabo prostora,
– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000 (na topografski osnovi) vsebuje:
– prikaz ureditvenega območja načrta,
– funkcionalno–tehnične rešitve (trase, cestni priključki, deviacije),
– krajinsko-oblikovalske, urbanistične–okoljevarstvene arhitektonske, vodnogospodarske rešitve in ureditve,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez in drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih družb v merilu 1: 1000,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– načrt gradbenih parcel v merilu 1:1000 in/ali 1:2880,
– karakteristični prečni prerezi M 1:100 in normalni vzdolžni prerezi M 1:1000/100;
3. Osnutek odloka o izvedbenem načrtu vsebuje:
– opis meje območja po parcelnih mejah oziroma seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcije območja s pogoji urejanja območja ter s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave,
– drugi posegi, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– določitev toleranc po legi, velikosti in funkciji cestnega objekta in naprav, ki so lahko dopustne v projektni dokumetaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovane ceste in sosednje objekte in parcele ter načrtovati videz obravnavanega območja in poslabšati bivanje in delovne razmere obravnavanega območja,
– pogoji za komunalno in energetsko urejanje območja,
– okoljevarstveni in drugi pogoji, pomembni za izvedbo posegov v prostor,
– etape izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč do izvedbe posega,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izdelavi izvedbenega načrta.
9. člen
V postopku priprave prostorsko izvedbenih aktov podajo organi in organizacije pogoje za pripravo osnutka izvedbenega akta ter soglasja in mnenja k predlogu izvedbenih aktov skladno s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
Za LN za povezovalno obmejno cesto Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podplanina morajo podati pogoje za njegovo pripravo naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kočevje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave–področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave–področje varstva voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave–področje varstva naravne dediščine,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje,
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Hydrovod Kočevje–Ribnica,
– Komunalno podjetje Komunala Ribnica,
– Lovska zveza Slovenije,
– Zavod za ribištvo.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu lokacijskega načrta:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kočevje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave–področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave–področje varstva voda,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje,
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Hydrovod Kočevje–Ribnica,
– Komunalno podjetje Komunala Ribnica.
K predlogu lokacijskega načrta podajo mnenja naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave–področje varstva naravne dediščine,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Lovska zveza Slovenije,
– Zavod za ribištvo.
10. člen
Terminski plan:
– s pripravo strokovnih podlag za LN cesta Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podplanina se prične v novembru 1998,
– poteka skladno s tem programom priprave (tabela v prilogi),
– sprejem LN za novo povezovalno obmejno cesto Most čez Čabranko- Vurhi–Vici–Podplanina bo juliju 1999.
Št. 350/98-7
Loški Potok, dne 23. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti