Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1999 z dne 28. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1999 z dne 28. 1. 1999

Kazalo

200. Pravilnik o nagradah in priznanjih na področju zaposlovanja, stran 335.

Na podlagi 60.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US RS, in 69/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o nagradah in priznanjih na področju zaposlovanja
1. člen
Ta pravilnik določa nagrade in priznanja na področju zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: nagrade in priznanja), število nagrad in priznanj, merila in postopek za predlaganje kandidatov, število članov in način dela komisije, postopek za izbiro kandidatov, postopek za izbiro kandidatov za nagrade in priznanja ter njihovo podelitev.
2. člen
Nagrade in priznanja podeljuje minister za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) za izredne dosežke na področju zaposlovanja.
Vsako leto se podeli največ tri nagrade in največ tri priznanja.
3. člen
Ministrstvo, pristojno za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najkasneje do konca meseca decembra, objavi razpis za podelitev nagrad in priznanj za naslednje leto.
Razpis vsebuje:
– navedbo možnih predlagateljev,
– merila za kandidiranje,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti predlogu,
– rok, do katerega je potrebno poslati predloge in
– naslov, na katerega je potrebno poslati predloge.
Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
4. člen
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo delodajalci, ki so:
– dosegli izjemne rezultate na področju zaposlovanja tako, da so z vlaganji v posodobitev delovnih in tehnoloških procesov zaposlovali večje število delavcev oziroma v daljšem časovnem obdobju ohranjali večje število delavcev,
– skrbeli za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev,
– dosegli izjemne dosežke na področju podeljevanja kadrovskih štipendij oziroma zaposlovanja štipendistov in pripravnikov,
– dosegali rezultate pri zaposlovanju invalidov,
– prispevali k razvoju zaposlovanja v Sloveniji,
– prispevali k izboljšanju kvalitete dela in k učinkovitejšemu uveljavljanju programov na področju zaposlovanja.
5. člen
Predlog kandidatov za nagrade in priznanja lahko predložijo:
– gospodarska družba,
– gospodarska, obrtna in druge zbornice,
– občina,
– sindikat,
– društva in združenja.
6. člen
Predlog kandidatov za nagrade in priznanja mora poleg osnovnih osebnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi utemeljitev predloga.
Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov in organizacij, ki predlog podpirajo.
7. člen
Predlog morajo predlagatelji poslati v priporočeni pošiljki v roku, ki je določen v razpisu. Ta rok ne sme biti krajši od 30 dni od objave razpisa.
8. člen
Predloge, sprejete v razpisnem roku obravnava komisija za izbiro kandidatov za nagrade in priznanja. Če je potrebno, komisija zahteva od predlagateljev, da podatke oziroma dokumentacijo dopolnijo ali zaprosi za dodatno mnenje.
9. člen
Minister za štiri leta imenuje komisijo za izbiro kandidatov za nagrade in priznanja.
Komisija ima predsednika in 6 članov ter vsak od njih svojega namestnika.
Predsednika komisije določi minister.
10. člen
Komisija je pri svojem delu samostojna in skrbi, da se merila za podeljevanje nagrad in priznanj uporabljajo enotno.
Komisija dela in odloča na sejah. Komisija sklepa veljavno, če so na seji prisotni predsednik in najmanj 4 člani.
11. člen
Na podlagi celotne dokumentacije komisija za izbiro kandidatov za nagrade in priznanja prouči utemeljenost predlogov in izdela pismen in obrazložen predlog ministru za izbor kandidatov, ki so po njeni presoji dosegli najpomembnejše rezultate na področju zaposlovanja.
12. člen
O končni izbiti kandidatov za nagrade in priznanja odloči minister.
13. člen
Nagrade in priznanja podeli minister na posebni svečanosti.
Nagrajenec prejme plaketo o podelitvi nagrade oziroma priznanja.
Obliko in vsebino obeh plaket določi minister.
14. člen
Sredstva za nagrade zagotavlja ministrstvo iz državnega proračuna.
Minister določi vsakoletno višino nagrad.
15. člen
Komisija za izbiro kandidatov za nagrade in priznanja ima sedež pri ministrstvu.
Strokovno-administrativno delo za komisijo opravlja ministrstvo.
16. člen
Ministrstvo vodi o podeljenih nagradah in priznanjih posebno evidenco.
17. člen
Ministrstvo razpiše nagrade in priznanja za leto 1999 do konca aprila 1999.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-011/97-005
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti