Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1999 z dne 28. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1999 z dne 28. 1. 1999

Kazalo

197. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-B), stran 333.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. januarja 1999.
Št. 001-22-1/99
Ljubljana dne 21. januarja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU (ZPDI-B)
1. člen
V zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94 in 71/94) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“Skupno število pripravniških mest na posameznih višjih sodiščih za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje na sodišču, določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, skupno število pripravniških mest za pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike pa določi minister, pristojen za pravosodje, na predlog predsednika posameznega višjega sodišča.
K predlogu ministra iz prejšnjega odstavka dajo mnenje sodni svet, Odvetniška zbornica Slovenije, Notarska zbornica Slovenije in personalna komisija državnega tožilstva.
Predsednik višjega sodišča določi, koliko pripravnikov od skupnega števila pripravniških mest iz prvega odstavka tega člena se bo usposabljalo na posameznih okrožnih in okrajnih sodiščih z območja višjega sodišča.“
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če je prijavljenih za opravljanje pripravništva več kandidatov, kot je prostih mest sodniških pripravnikov, določi predsednik višjega sodišča prednostne vrstne rede za zasedbo prostih mest.
Polovico prostih mest se zasede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki se določi z upoštevanjem višine povprečne ocene, ki so jo kandidati dosegli v času študija. Med kandidati z enako povprečno oceno imajo prednost kandidati, ki imajo višjo povprečno oceno iz učnih predmetov, ki sodijo v področje civilnega in kazenskega prava, če so tudi te ocene enake, se upošteva čas vložitve popolne prijave za opravljanje pripravništva.
Polovica prostih mest se zasede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki se določi z upoštevanjem časa vložitve popolne prijave za opravljanje pripravništva. Med kandidati, ki so istočasno vložili popolno prijavo za opravljanje pripravništva, imajo prednost kandidati, ki imajo višjo povprečno oceno.
Predsednik višjega sodišča lahko izjemoma brez upoštevanja kriterijev iz prejšnjih odstavkov dovoli opravljati pripravništvo kandidatom, ki so magistri ali doktorji prava, kandidatom, ki so se odlikovali z izredno dobro ocenjeno diplomsko ali drugo nalogo oziroma dobili posebno priznanje, ali če to narekujejo posebne kadrovske potrebe v pravosodju.“
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prednostne vrstne rede po kriterijih iz drugega odstavka 8. člena tega zakona določi predsednik višjega sodišča največ štiri mesece in najmanj trideset dni pred izpraznitvijo enega ali več pripravniških mest in jih objavi na sodni deski višjega in okrožnih sodišč.
Prednostni vrstni redi, ki se določijo po kriterijih iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona, se objavijo na sodni deski višjega ter okrožnih sodišč in se mesečno dopolnjujejo.“
4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kandidata, ki je po določbah tega zakona pridobil pravico do opravljanja sodniškega pripravništva, predsednik višjega sodišča trideset dni pred izpraznitvijo mesta o tem obvesti, ga pozove, da določenega dne nastopi pripravništvo in ga imenuje za sodniškega pripravnika.“
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Če se kandidat v treh dneh od prejema poziva iz prejšnjega odstavka ne odzove pozivu za nastop pripravništva, se šteje, da je umaknil prijavo iz prvega odstavka 7. člena tega zakona. Iz opravičenih razlogov lahko predsednik višjega sodišča kandidatu na njegovo prošnjo dovoli preložitev nastopa pripravništva. Zoper odločitev je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Rok iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja za obveščanje kandidata, ki pridobi pravico do opravljanja sodniškega pripravništva zaradi umika prijave ali preložitve nastopa pripravništva kandidata iz prejšnjega odstavka.“
Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
V tretjem odstavku 13. člena se za besedo “pripravnik“ vstavi besedilo: “,ki je v delovnem razmerju na sodišču,“.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se v 8. točki beseda “javnem“ nadomesti z besedo “državnem“; pika se nadomesti z vejico in dodata novi 11. in 12. točka, ki se glasita:
“11. pri upravnem sodišču,
12. pri organu za postopek o prekrških.“
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pripravniki, ki se izbirno usposabljajo za posamezna področja, se lahko ob soglasju delodajalca za določen čas usposabljajo tudi v drugih oblikah izbirnega usposabljanja iz 1. do 12. točke prejšnjega odstavka.“
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
Drugi in tretji odstavek 26. člena se spremenita tako, da se glasita:
“Če je negativno ocenjeno le eno področje pisnega dela izpita in je drugo ocenjeno z najmanj osmimi točkami, kandidat ne opravlja ustnega dela izpita. V takem primeru predsednik komisije kandidatu dovoli, da v roku enega meseca ponavlja pisni del izpita s področja, ki je bilo negativno ocenjeno.
Ponovitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje za ponoven pristop k izpitu.“
8. člen
V četrtem in petem odstavku 28. člena se za besedo zvezo “48 točk“ vstavi besedilo “oziroma ustrezno nižje povprečje točk, upoštevajoč obseg priznanega dela izpita v odločbi o pristopu k izpitu,“.
V šestem odstavku se beseda “poseben“ nadomesti z besedo “ponoven“.
9. člen
V prvem odstavku 37. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “vendar najkasneje do 1. 7. 1999, po tem datumu pa opravljajo pravniški državni izpit“.
10. člen
Za oblikovanje prednostnega vrstnega reda po tem zakonu se upoštevajo tudi vse popolne prijave za opravljanje pripravništva, prispele k predsedniku višjega sodišča do uveljavitve tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 104-01/92-1/7
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti