Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

188. Odlok o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH - OL-Vincarje, stran 310.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/93, 6/96, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 32. seji dne 5. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH – OL-Vincarje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se ureditveni načrt P1/7 LTH – Ol – Vincarje, ki ga je izdelal Projektivni atelje – Arhing, d.o.o. pod številko 7/98 v juniju 1998 ter na osnovi javne razgrnitve in javne razprave dopolnil v novembru 1998.
Ureditveni načrt obsega tekstualni del ter grafične priloge kar je sestavni del tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA IN FUNKCIJE OBMOČJA
2. člen
Območje ureditvenega načrta obsega naslednje parcele k. o. Škofja Loka:
650, 654/1, 654/4, 655, 658/1, 658/2 in 658/3.
Meja območja poteka po zunanjem robu parcele 658/1 in jugozahodnem robu parcele 655. K temu območju se priključuje še del na drugi strani ceste na delu parcel 654/4 in 654/1, kot je označeno v grafični prilogi.
3. člen
Ureditveni načrt vključuje funkcije proizvodnih in upravnih prostorov tovarne s pomožnimi objekti in potrebnih komunalnih naprav.
Kapaciteta proizvodnje je omejena na 3500 t aluminijevih odlitkov letno.
Skupna površina ureditvenega območja obsega 2.5 ha, od česar odpade na predviden rezervat za vodnogospodrske ureditve 2.200m2.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Pri izgradnji in urejanju se upoštevajo tehnološko pogojene rešitve z naslednjim konceptom:
– prometno se kompleks priključuje na preurejeno lokalno cesto od Kapucinskega mostu do naselja Vincarje z dvema obstoječima vhodoma oziroma uvozoma,
– proizvodni del je razmejen v celoto livarne in celoto orodjarne s pomožnimi objekti, parkirnimi površinami in skupno upravno etažo,
– izgradnja in urejanje upošteva kriterije maksimalne in s tem dokončne izrabe prostora za predvidene funkcije, varovanje bivalnega in delovnega okolja, funkcionalne postavitve objektov in naprav v sozvočju z okoljem in enotno oblikovanje celotnega gradbenega sklopa,
– koncept dokončne izrabe prostora upošteva po planu predvidene vodnogospodarske rešitve, s katerimi se predvideva zmanjšanje zemljišča tovarne na račun razširitve struge reke. Za ta poseg potrebne prestavitve komunalnih vodov niso obveza investitorja. Celotne vodnogospodarske ureditve na tem območju vključno s tangiranim odsekom se bodo reševale z lokacijsko dokumentacijo, ki bo vključevala tudi potrebne prestavitve komunalnih vodov. Ureditveni načrt ne sme posegati z nobenimi posegi na to zavarovano območje.
Novopredvideni objekti tlorisno tvorijo enovit sklop s tlorisno površino 12.874 m2, ki se po obliki prilagaja danemu prostoru. Max. dolžina ne sme presegati 203 m, max. širina pa 101 m.
Fasada in strehe so oblikovani z vencem strehe pod naklonom 45° v smereh proti reki in dvokapno streho v enakem naklonu ob cesti v Vincarje. Vrata in okenske odprtine so pokončno oblikovani, ritmično razporejeni na fasadah in obdelani po enotenem oblikovalskem principu z neindustrijskim videzom navzven. Znotraj obodnega venca streh se ostale strehe oblikujejo v skladu z zahtevano tehnologijo, vendar nikjer ne smejo presegati višine obodnega venca, ki sega do max. višine od 8.5 m nad koto okolnega terena pri najnižjih objektih do 14.5m pri livarni. To ne velja za dvokapne strehe ob cesti, katerih sleme je visoko max 15 m pri objektu orodjarne in 18 m pri nadgradnji poslovnih prostorov. Osvetlitev mansard se na cestno stran izvede s strešnimi frčadami, na notranjo stran pa s strešnimi okni.
Objekti livarne zavzemajo          4725 m2 v pritličju
                       1900 m2 v nadstropju
-----------------------------------------------------------------
Skupaj                    6625 m2
Objekti orodjarne zavzemajo         7175 m2 v pritličju
                       4800 m2 v mansardi
----------------------------------------------------------------
Skupaj                    11975 m2
Poslovni del se nahaja deloma v 1. nadstropju – že obstoječi del in v mansardi nad strojno obdelavo in ročnim čiščenjem – predvideni del.
obstoječi del                670 m2
novo predvideni del             860 m2
---------------------------------------------------
Skupaj                   1530 m2
Razen naštetih prostorov v sklopu enovitega objekta so tu še:
– nadstrešek s protihrupno ograjo proti naselju Vincarje za zunanjo deponijo,
– MRP za plin,
– ultrafiltracijska postaja s prostorom za gasilce,
– vzorčenje tehnološke vode – merilna postaja z usedalnim bazenom,
– črpališče za fekalne vode,
– plato s tipskimi zabojniki za oljne, posebne in navadne odpadke ter za žlindro z enovitim nadstreškom,
– podzemna etaža parkirišč na drugi strani ceste v Vincarje.
IV. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
Promet:
Začasna dostopna cesta poteka čez Kapucinski most mimo grajskega zidu, zidu nunskega vrta in drevoreda kostanjev in mora biti do realizacije UN prilagojena potrebam prometa. Povezava s tovarno je preko dveh glavnih vhodov.
Mirujoči promet je urejen izven tovarniške ograje. Po normativih prometno tehničnega inštituta univerze v Ljubljani je potrebno 1PM za 3 zaposlene in 20PM za obiskovalce. Glede na število zaposlenih – 280 – je potrebnih skupaj 114 PM.
Poveča se število parkirnih mest na zemljišču investitorja na začetku grajske brežine. Oblika parkirišča nad zemljo se prilagodi plastnicam, pod zemljo pa se uredi še ena etaža parkirišča v širini 32m. Na ta način se pridobi 111 novih parkirnih mest, kar skupaj z obstoječimi znese 167 parkirnih mest. To je v celoti 54 parkirnih mest več od nujno potrebnih po normativih. Širitev je dovoljena v bodočnosti še v nadaljevanju proti JV strani v obstoječ grajski drevored, ko se uredijo lastniški odnosi.
Po končani gradnji je potrebno brežino nad delom podzemne etaže od konca nadzemnih garaž proti hribu urediti v travnati izvedbi, tako obnovljen del brežine vizualno ne bo odstopal od obstoječega.
Kanalizacija:
je zasnovana v ločenem sistemu, in sicer:
a) za čiste meteorne vode iz strešin,
b) za zaoljene meteorne vode s platojev in cest,
c) za tehnološke vode,
d) za fekalne vode.
Vode pod b) se očistijo v centralnem oljnem lovilcu pred izpustom v Selško Soro. Vode pod c) se očistijo do predpisane stopnje pred izpustom v kanalizacijo v interni čistilni napravi. Vode pod c) in d) se nato preko črpališča s sifonskim prečkanjem Sore priključijo na javno kanalizacijo in CČN Škofja Loka.
Fekalna kanalizacija za naselje Vincarje se bo priključila na fekalni kanal pod točko d) in se skupaj z ostalimi fekalnimi vodami preko črpališča s sifonskim prečkanjem Selške Sore priključi na javno kanalizacijo in CČN Škofja Loka.
Vodovod:
Zgrajeno je javno vodovodno omrežje (200 iz katerega se oskrbuje tovarna s sanitarno in tehnološko vodo in na katero je priključeno hidrantno omrežje.
Predvidena letna poraba bo 30.000 m3
Elektrika:
Objekti se oskrbujejo preko 20 kV visokonapetostnega kabla, transformacija se vrši v dveh TP za livarno in za orodjarno. Prva je 2 x 1.000 kVA, druga pa 1 x 1.000 kVA. Predvidena letna poraba bo znašala 11.000 Mwh.
Javna razsvetljava:
je zgrajena ob cesti v Vincarje.
Telefon:
PTT vod je izveden z zemeljskim kablom do interne telefonske centrale pri vratarju na jugozahodnem delu območja in ima 120 priključkov.
Plin:
Za ogrevanje in tehnološke potrebe služi zemeljski plin. Obrat je priključen na mestno plinsko omrežje. Poraba bo dosegla predvidoma 1.600.000 Nm3/leto. Na isto plinsko omrežje se priključi tudi naselje Vincarje.
Odpadki:
se zbirajo ločeno po zvrsteh v posameznih zabojnikih in odvažajo. Ravnanje s posebnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi s tega področja.
V. ZELENE POVRŠINE
6. člen
Brežina reke med rezervatom in objekti se zasadi s posameznimi vrbami žalujkami kjer to prostorske možnosti dopuščajo.
Pas med reko in objekti v dolžini 650 m je urejen s konzolno zgrajeno ploščadjo nad reko, ki se proti reki zaključuje s širokimi koriti za viseče in pokončno rastoče trajnice.
Ureditveni načrt ohranja vsa obstoječa drevesa, zlasti zaščitene kostanje ob grajskem zidu.
Ohrani se tudi obstoječa vegetacija ob parkiriščih in parkovno urejene površine ob severnem vhodu, ki se jim dodajo še nove v skladu z ureditveno situacijo.
Brežino, kjer so predvidena podzemna parkirišča, je od nadzemnih dalje potrebno zatraviti in urediti tako, da po videzu ne bo izstopala iz ostalega dela grajske brežine.
VI. POTREBNI OKOLJEVARSTVENI UKREPI
7. člen
a) Varovanje vode
Obrat ima urejeno kanalizacijo za:
– fekalne vode – priključek na mestno kanalizacijo,
– zaoljene meteorne vode iz platojev in cest – se očistijo predhodno v centralnem oljnem lovilcu pred izpustom v reko,
– čiste meteorne vode iz streh se vodijo v reko,
– tehnološke vode – se pred izpustom v kanalizacijo očistijo v zgrajeni interni čistilni napravi. Tu se izvršijo naslednji postopki: iz vode se odstranijo hitro usedljive snovi, olja in maščobe, egalizacija, koagulacija z Al2 SO3 18 H2O, regulacija z anionskim polielektrolitom, bistrenje vode in sedimentacija mulja ter dehidracija mulja,
– za hlajenje vode je zgrajen zaprt sistem s hladilnim stolpom in ni direktnih iztokov v reko Soro.

b) Varovanje zraka
Glavnina problematike je rešena s priključitvijo obratov na mestni plin. Na ta energetski vir je prilagojeno ogrevanje, prključene pa so oziroma bodo tudi talilne peči, ki so bile največji porabnik energije.
Lokalni izpusti ne vsebujejo škodljivih primesi. Gre za posamične izpuste pare.

c) Varovanje stanovanjskega naselja pred hrupom
Kompresorska postaja, ki je bila za bližnje stanovalce precej moteča, se je z novo organizacijo proizvodnje preselila na ustreznejšo lokacijo v notranjosti.
Odprto deponijo, ki meji na naselje Vincarje je potrebno ograditi s treh strani, predvsem proti naselju z protihrupno ograjo, ki reši problem vizualne izpostavljenosti odprte deponije in zmanjšuje vpliv hrupa predvsem z viličarji na bližnje stanovanjske objekte.
Hrup, ki ga občutijo prebivalci Novega sveta na drugi strani reke se omili s preselitvijo prometa z viličarji in kamioni v osrednji del tovarniškega kompleksa na notranjo prometno površino, kamor so usmerjene tudi vse vratne odprtine objektov. Fasade proti reki bodo betonske, kar pomeni obliko protihrupne zaščite. Odprtine bodo večinoma fiksne brez možnosti odpiranja proti reki. Tudi streha bo oblikovana tako, da iz notranjosti preprečuje prehod hrupa proti naselju Novi svet.
d) Varovanje pred požarom
je urejeno z ustrezno hidrantno mrežo, lokacijo dveh črpališč protipožarne vode, urgentnimi dostopi za gašenje, določitvijo cone rušenj z varnostnimi razdaljami do sosednjih objektov. Podrobneje so ta določila razvidna iz grafične priloge U5. in iz požarnovarnostnega poročila.
e) Poplavnost
Sore se rešuje s predvidenimi posegi povečanja pretoka v skladu s študijo poplavne varnosti, ki je bila izdelana.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
8. člen
Prostorski izvedbeni načrt se izvaja v 3 etapah:
I. etapa
– izgranja upravne etaže,
– zunanja ureditev vhoda – asfaltne in zelene površine. Okoli odprte deponije se postavi protihrupna ograja.
– ureditev novih parkirišč na grajski brežini.
II. etapa
– izgradnja nove orodjarne in vseh spremljajočih prostorov v tem sklopu ter enotna oblikovna sanacija sklopa objektov livarne.
III. etapa
– rekonstrukcija in oblikovna sanacija orodjarne.
VIII. REŽIM ZAČASNE NAMEMBNOSTI
9. člen
Do predvidene izrabe prostora v namene, ki jih določa ureditveni načrt, ostaja njegova funkcija enaka dosedanji.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
10. člen
– Zgraditev objektov v skladu z določili prostorskega izvedbenega načrta oziroma funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami.
– Obvezna ureditev zelenih površin po dokončni izgradnji in ohranitev posebej označenih dreves.
– Med obratovanjem mora investitor v skladu z določili 70., 71. in 72. člena zakona o varstvu okolja izvajati obratovalni monitoring. (Uradni list št. 32/93).
– Investitor je dolžan soinvestirati v sanacijo opornega zidu na odseku svojega zemljišča, kolikor bi bilo to potrebno v skladu z usmeritvami celostne ureditve bregov reke Sore.
– Investitor je dolžan brezplačno dopustiti priključitev naselja Vincarje na fekalno kanalizacijo.
– Investitor je dolžan brezplačno dopustiti priključitev naselja Vincarje na plinovodno omrežje in povezavo visokotlačnega plinovoda z ostalim omrežjem.
– Investitor bo ogreto tehnološko vodo po potrebi odstopil lokalni skupnosti v količinah, ki bodo trenutno na voljo.
– Investitor je dolžan sofinancirati prometno in komunalno infrastrukturo od Kapucinskega mostu do naselja Vincarje.
X. TOLERANCE
11. člen
Odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov pri livarni in orodjarni so dovoljena le znotraj podanih maksimalnih gabaritov.
Za prestavitev komunalnih naprav zaradi realizacije protipoplavnih ukrepov so dovoljene optimalne rešitve glede na dejanske posege in bodo prikazane v predvideni lokacijski dokumentaciji.
XI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in pravnim osebam na oddelku za urejanje prostora Občine Škofja Loka ter v UNITECH LTH-OL-VINCARJE.
13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
14. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-18/98
Škofja Loka, dne 5. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost