Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

165. Program pripravništva za poklic farmacevt, stran 246.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in prvega odstavka 12. ter prvega odstavka 15. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92 in 59/96) minister za zdravstvo predpisuje
P R O G R A M
pripravništva za poklic farmacevt
1
S tem programom so določeni obseg in vsebina pripravništva ter znanja, ki jih mora pripravnik (diplomirani farmacevt, diplomirani inženir farmacije, magister farmacije – v nadaljevanju: farmacevt) obvladati za strokovni izpit.
2
Farmacevt se v času pripravništva usposobi za samostojno, strokovno in odgovorno opravljanje dela na področju:
– lekarniške dejavnosti za izdajo zdravil in svetovanje ter magistralno pripravo zdravil,
– laboratorijske medicine za opravljanje laboratorijske diagnostike,
– oblikovanja zdravil,
– kontrole kakovosti zdravil.
3
Farmacevt si pridobiva znanje in spretnosti, potrebne za opravljanje poklica tako, da:
– opravlja po predpisanem programu posamezne naloge na različnih delovnih področjih pod vodstvom mentorja,
– se udeležuje izobraževalnih seminarjev v okviru Lekarniške zbornice,
– proučuje literaturo in predpisana gradiva za posamezna področja, ki so določena s programom pripravništva,
– obravnava posamezna vprašanja z mentorjem,
– opravlja s programom predpisane preizkuse praktičnega znanja na posameznih področjih.
Program pripravništa obsega:
– skupni program v trajanju 6 mesecev
– izbirni program v trajanju 6 mesecev, ki se izvaja pri delodajalcu.
4
Skupni program pripravništva opravlja farmacevt na naslednjih področjih:
– izdaja zdravil, svetovanje, magistralna priprava zdravil v trajanju dva in pol meseca v lekarnah,
– laboratorijska diagnostika v trajanju enega in pol meseca v diagnostičnih laboratorijih,
– oblikovanje zdravil v trajanju enega meseca v farmacevtskih tovarnah ter galenskih laboratorijih,
– kontrola kakovosti zdravil v trajanju pol meseca v kontrolno analiznih laboratorijih lekarn, Zavoda za farmacijo, veledrogerijah ter farmacevtski industriji,
– seminarji v trajanju enega meseca v okviru pooblaščene zbornice.
Vsebina skupnega programa in seznam znanj, ki jih mora farmacevt praktično in teoretično obvladati, so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega programa.
5
Po zaključku usposabljanja iz posameznih vsebin skupnega programa opravi pripravnik preizkus praktičnega znanja pri izvajalcu programa.
6
Program strokovnega izpita obsega:
1. strokovne vsebine poklicnega področja
2. prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah
3. socialna farmacija
4. osnove pravne ureditve na področju zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.
7
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za farmacevte, ki pričnejo opravljati pripravništvo po njegovi uveljavitvi.
Št. 166/98
Ljubljana, dne 29. decembra 1998.
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.
                            Priloga 1
       VSEBINE IN OBSEG SKUPNEGA PROGRAMA
       PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC FARMACEVT

I. Izdajanje zdravil, svetovanje in magistralna priprava zdravil
1. Izdajanje in svetovanje
- poznavanje zdravil in medicinskih pripomočkov
- svetovanje bolniku ob izdaji na recept
- svetovanje pri samozdravljenju
- obveščanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev
- oblikovanje cene zdravil
- poznavanje vrednotenja dela v lekarni
- vodenje evidenc
- spremljanje porabe in uporabe zdravil
2. Nabava in prevzem zdravil in drugega blaga
- kontrola količine v skladu z dobavnico
- preverjanje skadence, videz ovojnine
- ustreznost deklaracij trgovskega blaga
- organoleptični pregled
- vračanje zdravil in drugega blaga dobavitelju
- obveščanje inšpekcijskih služb
- shranjevanje zdravil in drugega blaga
3. Magistralna receptura
- osnovna pravila magistralne recepture
- specifičnosti individualne priprave zdravila
- priprava magistralnih zdravil
4. Čiščenje in vzdrževanje opreme in prostorov
5. Lekarniški informacijski sistem
- seznanitev s podatkovno zbirko za poslovne potrebe lekarn in
 AOR.
PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru 1-5
II. Laboratorijska diagnostika
1. Klinična kemija in medicinska biokemija
- organizacija laboratorija
- vrste biološkega materiala
- odvzem, transport in hranjenje biološkega materiala
- predanalitski in analitski dejavniki, ki vplivajo na izsledke
- laboratorijski principi instrumentacije
- pomen kontrole
2. Mikrobiologija in imunologija
- postopki izolacije in identifikacije medicinsko pomembnih
 mikroorganizmov
- serološke metode dokazovanja bakterijskih, virusnih in glivnih
 infekcij
- postopki za dokazovanje infekcij in infestacij s parazitskimi
 živalmi
- metode dokazovanja humoralne in celične imunosti
3. Hematologija
- nastajanje in morfologija krvnih celic
- celotna krvna slika
- osnovni testi hemostaze
4. Patologija in citopatologija
- priprava histoloških in citoloških vzorcev
- histološka in citološka barvanja
- imunohistokemijske in imunocitokemijske preiskave
5. Transfuziologija
- pridobivanje in ravnanje z materialom človeškega izvora
- seznanjanje z metodami določanja antigenov, protiteles in
 alelskih zapisov na ravni genoma
- informacijsko obvladovanje procesov in izmenjave podatkov
6. Radiokemija
- uporaba radioaktivnih izotopov v medicini in farmaciji
- radioizotopske metode (radioimunske in alternativne)
- predpis v zvezi z uporabo radioaktivnih izotopov

PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru 1-4
III. Oblikovanje zdravil
- poznavanje zahtev DPP za osebje
- poznavanje zahtev DPP za prostore
- poznavanje zahtev DPP za dokumentacijo in poznavanje
 dokumentacije v galenskem laboratoriju
- prečiščena voda (postopki za pridobivanja, kakovost zahteve)
- priprava parenteralnih oblik in oftalmikov
- poznavanje tehnologije posameznih farmacevtskih oblik na
 praktičnih primerih (teoretične osnove, farmacevtske surovine,
 tehnološki postopki)
- strojna oprema pri proizvodnji posameznih farmacevtskih oblik
- farmacevtska ovojnina
- nabava surovin
- uvajanje validacije v galenski laboratorij

PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru III.
IV. Kontrola in nadzor kakovosti
- pomen in potek kontrole kakovosti in nadzora kakovosti
- potrjevanje istovetnosti učinkovin
- potrjevanje istovetnosti galenskih izdelkov
- pregled lastnosti učinkovin
- pregled lastnosti galenskih izdelkov
- seznanitev z dokumentacijo, dobrimi praksami, Evropsko
 farmakopejo in drugimi veljavnimi farmakopejami
- vzorčenje farmacevtskih učinkovin
- vzorčenje galenskih izdelkov
- seznanitev z aparaturami in laboratorijskim priborom
- izdelava reagentov za potrjevanje istovetnosti
- izdelava reagentov za ugotavljanje nečistote
- izdelava titrimetrijskih raztopin
- preizkušanje stopnje nečistote
- določevanje konstant
- seznanitev z določevanjem vsebnosti aktivnih učinkovin v
 izdelkih

PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru IV.
V. Seminarji
- poznavanje predpisov pravne ureditve na področju zdravstvenega
 varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja
- socialna farmacija
- farmakoterapija
- laboratorijska diagnostika
- osnove prve pomoči
- varstvo pri delu.

AAA Zlata odličnost