Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

163. Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, stran 242.

Na podlagi 41. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
1. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja) je akt, ki ga za vsa območja opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: območje opremljanja) sprejme občina in s katerim se:
1. usmerja in koordinira vse aktivnosti na področjih opremljanja stavbnih zemljišč,
2. zagotavlja finančna sredstva, potrebna za izgradnjo komunalne opreme na posameznih območjih opremljanja in tudi za njeno prenovo, če se ugotovi, da z obstoječo komunalno opremo predpisana komunalna oskrba ni zagotovljena in
3. zagotavlja priključevanje komunalne opreme na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov.
2. člen
Območje opremljanja po tem navodilu je ožje območje naselja, za katerega je z občinskim prostorskim aktom določeno, da je treba komunalno opremo na novo zgraditi oziroma je treba obstoječo komunalno opremo, če se ugotovi, da ne zadošča oziroma z njo ni mogoče zagotavljati ustreznih storitev gospodarskih javnih služb (v nadaljnjem besedilu: komunalna oskrba), rekonstruirati oziroma povečati njeno zmogljivost (v nadaljnjem besedilu: prenova komunalne opreme).
3. člen
Območje opremljanja se določi tako, da je na njegovem celotnem območju zagotovljena:
1. enaka namenska raba prostora glede na pretežno rabo posamezne vrste objektov, ki so namenjeni za prebivanje ali opravljanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: stavbe),
2. vsem uporabnikom stavb oziroma zemljiških parcel, na katerih se namerava graditi stavbe oziroma so stavbe že zgrajene (v nadaljnjem besedilu: stavbne parcele), enaka kvaliteta komunalne oskrbe, istovrstna komunalna oprema, ki ima status javne infrastrukture in enaka možnost dostopa do tistih prometnih, zelenih in rekreacijskih površin, ki imajo status javne infrastrukture,
3. enaka gostota vodov komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture, merjena v tekočih metrih na površinsko enoto vseh stavbnih parcel (m1/ha) in
4. enaka gostota vrednosti vodov komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture, merjena v denarni enoti na površinsko enoto vseh stavbnih parcel (SIT/ha, SIT/m2).
4. člen
(1) Območja opremljanja se glede na pretežno rabo posamezne vrste stavb, ki se jih na območjih opremljanja namerava zgraditi oziroma so na njih zgrajene, delijo na stanovanjska območja, območja oskrbnih in storitvenih dejavnosti, območja proizvodnih in servisnih dejavnosti, območja s posebnimi funkcijami in območja s posamično gradnjo.
(2) Stanovanjsko območje je območje s stanovanjskimi in stanovanjsko-poslovnimi stavbami in stavbami družbenega standarda.
(3) Območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti je območje s poslovnimi in drugimi stavbami, ki so namenjene za opravljanje storitev.
(4) Območje proizvodnih in servisnih dejavnosti je območje z industrijskimi in drugimi stavbami, ki so namenjene za opravljanje proizvodno-tehnoloških dejavnosti.
(5) Območje s posebnimi funkcijami je območje s turističnimi, športno-rekreacijskimi ali zdraviliškimi funkcijami.
5. člen
(1) Za posamezno območje opremljanja mora program opremljanja določati vsa omrežja, objekte in naprave, ki v skladu s predpisom o tehničnih pogojih opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: tehnični pogoji opremljanja) sestavljajo komunalno opremo in določati način in pogoje priključevanja komunalne opreme na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov in priključevanja stavb oziroma stavbnih parcel na komunalno opremo.
(2) Če je zaradi priključitve posameznega območja opremljanja na ustrezno omrežje oskrbovalnega sistema potrebno rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih njegovih objektov in naprav, mora program opremljanja določati tudi te objekte in naprave in obseg njihove rekonstrukcije oziroma razširitve.
6. člen
S programom opremljanja občina:
1. določi območja opremljanja,
2. razvrsti določena območja opremljanja v ustrezno vrsto območja v skladu s 4. členom tega navodila in
3. za posamezna območja opremljanja opredeli:
– vrste komunalne opreme in obseg oziroma standard komunalne oskrbe in
– računske vrednosti in lokacijske pogoje posameznih vrst komunalne opreme.
7. člen
Obvezne strokovne podlage za izdelavo programa opremljanja so:
1. ustrezne sestavine veljavnih občinskih prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu: podlage iz prostorskih aktov),
2. podlage za oceno stroškov, ki nastanejo v zvezi z opremljanjem (v nadaljnjem besedilu: podlage za oceno stroškov) in
3. ustrezne sestavine veljavnih prostorskih in drugih planov razvoja občine (v nadaljnjem besedilu: podlage iz področnih razvojnih programov).
8. člen
Podlage iz prostorskih aktov sestavljajo posamezni načrti, izdelani na topografskih načrtih v merilu 1: 500 ali 1:1000, in sicer:
1. zazidalna situacija območja s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami stavb,
2. načrt gradbenih parcel,
3. tehnični elementi za zakoličenje stavb in gradbenih parcel,
4. idejne rešitve objektov, naprav in njihovih omrežij ter površin, ki sestavljajo komunalno opremo,
5. načrt predvidenih rušenj stavb, če je tako določeno s prostorskim aktom in
6. načrt postopnosti izvajanja prostorskega akta.
9. člen
Podlage za oceno stroškov sestavljajo:
1. podatki o geoloških in geomehanskih lastnostih tal na območju opremljanja,
2. podatki o tehničnih značilnostih in zmogljivostih objektov, naprav in njihovih omrežij ter površin, ki sestavljajo komunalno opremo in njeno priključevanje na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov in
3. podatki o cenah (investicijskih stroških, gradbenih stroških) na enoto mere objektov, naprav, omrežij in površin iz prejšnje točke.
10. člen
Podlage iz področnih razvojnih programov sestavljajo:
1. razvojni programi za dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb,
2. razvojni programi za dejavnosti občinskih javnih zavodov,
3. plan neprofitne in socialne stanovanjske izgradnje,
4. plan izgradnje stavb družbenega standarda in
5. ocena izgradnje drugih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb, poslovnih in industrijskih in drugih stavb, namenjenih za opravljanje proizvodno-tehnoloških dejavnosti.
11. člen
Za podlage iz prostorskih aktov in za oceno stroškov se uporabljajo prostorski izvedbeni načrti, sprejeti v skladu s predpisi o urejanju prostora in naselij in ustrezne lokacijske dokumentacije za graditev stavb, izdelane na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev in še veljavnih zazidalnih načrtov in urbanističnega reda.
12. člen
Program opremljanja obsega:
1. splošni del,
2. tehnični del in
3. finančni del.
13. člen
(1) Splošni del programa opremljanja določa osnovne podatke o programu in območjih opremljanja.
(2) Splošni del obsega:
1. podatke o območjih opremljanja,
2. potrebne podatke iz področnih razvojnih programov in
3. osnovne podatke o zmogljivostih, stroških, razdelitvi stroškov in planiranih rokih izgradnje posamezne vrste komunalne opreme oziroma njene prenove in njenih priključkih na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: povzetek vsebine programa opremljanja).
14. člen
(1) Tehnični del programa opremljanja določa posamezne vrste objektov, naprav in njihovih omrežij, ki sestavljajo komunalno opremo, njihovega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov in priključevanj stavb oziroma stavbnih zemljišč na komunalno opremo po posameznih območjih opremljanja.
(2) Tehnični del obsega:
1. tehnični opis vseh objektov in naprav, ki sestavljajo komunalno opremo na območju opremljanja (v nadaljnjem besedilu: tehnični opis),
2. popis del za izgradnjo oziroma prenovo objektov in naprav, ki sestavljajo komunalno opremo na območju opremljanja, s popisom del za njihovo zgraditev oziroma prenovo in priključitev na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: popis del),
3. opis postopnosti izvajanja, ki predstavljajo zaključeno funkcionalno oziroma tehnično-tehnološko celoto (v nadaljnjem besedilu: opis postopnosti del),
4. podrobnejši opis pogojev izvedbe posameznih etap izvajanja (v nadaljnjem besedilu: opis zaporednosti del),
5. značilne risbe objektov in naprav, ki sestavljajo komunalno opremo (tipski projekti komunalne opreme), lahko pa tudi ustrezno funkcionalno opremo, ki je v zvezi s prometnimi, zelenimi in rekreacijskimi površinami in javno razsvetljavo (v nadaljnjem besedilu: mestna oprema) in
6. druge podatke, pomembne za zagotovitev opremljenosti in za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, da je določeno stavbno zemljišče opremljeno.
15. člen
(1) Finančni del programa opremljanja določa način ocenjevanja stroškov na območju opremljanja in način delitve teh stroškov med zavezance za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) in občino.
(2) Finančni del obsega:
1. oceno stroškov izgradnje oziroma prenove objektov in naprav ter površin, ki sestavljajo komunalno opremo,
2. preračun ocene stroškov iz prejšnje točke na m2 neto stavbnih parcel na območju opremljanja in za posamezne značilne vrste stavb in stavbnih parcel (po obliki in površini) na območju opremljanja,
3. način razdelitve stroškov komunalne opreme med občino in zavezance,
4. dinamiko zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev glede na postopnost izvajanja del in
5. druge podatke, pomembne za oceno stroškov in za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev.
16. člen
(1) V oceno stroškov iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena lahko občina zajame:
1. oceno stroškov izdelave programa opremljanja,
2. oceno stroškov izdelave projektne dokumentacije za objekte in naprave ter površine, ki sestavljajo komunalno opremo in za njihovo priključitev na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov,
3. oceno stroškov odkupa nepremičnin in stroškov odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin in omejitve lastninske pravice na nepremičninah na podlagi pravnega posla ali odločbe pristojnega organa, ki jih je treba pridobiti zaradi gradnje oziroma prenove komunalne opreme in njene priključitve na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, v primeru stavb pa tudi oceno stroškov, ki nastanejo zaradi njihovih rušenj in
4. oceno stroškov same izgradnje objektov, naprav in njihovih omrežij in ureditve površin, ki sestavljajo komunalno opremo (gradbeni stroški, stroški materiala, stroški montaže).
(2) Pri ocenjevanju posamezne vrste stroškov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe predpisov s področja projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja.
17. člen
(1) Sprejeti akt o programu opremljanja se objavi brez tehničnega dela programa opremljanja, ki je na vpogled pri občinskem organu, pristojnem za opremljanje stavbnih zemljišč.
(2) Vse sestavine tehničnega dela programa opremljanja se vloži v ustrezno mapo, poveže z jamstvenikom in pečati.
18. člen
Do sprejetja programov opremljanja po tem navodilu se za program opremljanja šteje občinski investicijski program urejanja stavbnih zemljišč, sprejet po dosedanjih predpisih.
19. člen
Do določitve območij opremljanja po tem navodilu se za območja opremljanja štejejo območja prostorskih izvedbenih aktov po določbah 21. člena in še veljavnih zazidalnih načrtov in urbanističnih redov po določbah 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), če izpolnjujejo zahteve iz 4. člena tega navodila.
20. člen
(1) Za omrežja oskrbovalnih sistemov po tem navodilu se štejejo primarna in magistralna omrežja po navodilu o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/85) in tisti objekti in naprave sekundarnih omrežij oziroma njihovi deli, ki s predpisom o tehničnih pogojih opremljanja niso določeni kot komunalna oprema.
(2) Do uveljavitve predpisa o tehničnih pogojih opremljanja se za tehnične pogoje opremljanja po tem navodilu štejejo tisti tehnični predpisi, normativi in standardi, s katerimi se zagotavlja, da so za stavbe oziroma stavbne parcele v skladu z zakonom zagotovljeni priključki na predpisano javno infrastrukturo.
21. člen
Do uveljavitve prostorskih in drugih planov razvoja občine se kot podlage iz področnih razvojnih programov lahko uporabljajo ustrezne sestavine iz občinskih prostorskih aktov.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o enotni metodologiji za pripravo investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 33/85, Uradni list RS, št. 22/90 in 24/90 – popr.).
23. člen
To navodilo začne veljati 25. januarja 1999.
Št. 462-00-33/97/2
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost