Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

162. Navodilo za izračun komunalnega prispevka, stran 241.

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
za izračun komunalnega prispevka
1. člen
(1) Osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavljajo stroški prve izgradnje komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov.
(2) V osnovo za izračun komunalnega prispevka ni mogoče vključevati stroškov za obratovanje in redno vzdrževanje komunalne opreme.
2. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka je prispevek zavezanca za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) lahko največ enak dejanskim stroškom, ki jih povzroči zgraditev komunalne opreme na določenem območju naselja (v nadaljnjem besedilu: območje opremljanja) in ki v sorazmernem delu odpadejo na njegov objekt, namenjen za prebivanje oziroma opravljanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: stavba) oziroma zemljiško parcelo, na kateri namerava graditi stavbo oziroma je njegova stavba že zgrajena (v nadaljnjem besedilu: stavbna parcela).
(2) Zgraditev komunalne opreme iz prejšnjega odstavka pomeni gradnja nove komunalne opreme ali rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme (v nadaljnjem besedilu: prenova komunalne opreme) in njeno priključevanje na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov.
3. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka morajo biti na določenih območjih opremljanja vsi zavezanci enakomerno obremenjeni glede na delež dejanskih stroškov iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki v sorazmernem delu odpadejo na njihove stavbe oziroma stavbne parcele.
4. člen
(1) Občina lahko izračuna komunalni prispevek le na podlagi sprejetega programa opremljanja.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka se morajo poleg določb tega navodila upoštevati tudi merila za razdelitev stroškov komunalne opreme med zavezance in občino, ki jih določa finančni del programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
5. člen
(1) Komunalni prispevek se po izbiri zavezanca lahko plača kot enkratni znesek ali z akontiranjem odmerjenega zneska in končnim poračunom.
(2) Osnovo za izračun komunalnega prispevka v enkratnem znesku predstavlja projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno, ki se jo izračuna v skladu s predpisi o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. Zahtevani podatki se prevzemajo neposredno iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Osnovo za izračun višine akontiranih zneskov komunalnega prispevka predstavlja strošek izgradnje tiste komunalne opreme, ki predstavlja javno infrastrukturo ter njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, preračunan na m2 vseh stavbnih parcel v občini in površino posamezne stavbne parcele. Zahtevani podatki se prevzamejo neposredno iz finančnega dela programa opremljanja.
6. člen
Komunalni prispevek se za vse vrste komunalne opreme, ki jih za posamezno območje opremljanja določa program opremljanja, izračuna kot vsota prispevkov, ki se jih za posamezno vrsto komunalne opreme izračuna po naslednjem obrazcu:
s. ps
kpx = ------- · psp
    vpsp
kjer pomeni:
kpx - višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme (x), v SIT
s - stroški izgradnje oziroma prenove posamezne vrste komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezno omrežje oskrbovalnega sistema, v SIT
ps - prispevna stopnja zavezanca, v %
vpsp - vsota površin vseh stavbnih parcel na območju opremljanja, v m2
psp - površina stavbne parcele zavezanca, v m2.
7. člen
Če je zaradi priključitve posameznega območja opremljanja na ustrezno omrežje oskrbovalnega sistema potrebno rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih objektov in naprav takšnega oskrbovalnega sistema, se h komunalnemu prispevku, izračunanemu na način iz prejšnjega člena, prištejejo še ustrezni dodatni prispevki, ki se jih izračuna po naslednjih obrazcih:
1. pri omrežjih oskrbovalnih sistemov s področja individualne rabe:
s. ps
dp1 = ------- · zpz
    npz
kjer pomeni:
dp1 - višina dodatnega prispevka za posamezno omrežje oskrbovalnega sistema s področja individualne rabe, v SIT
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obstoječih zmogljivosti, v SIT
ps - prispevna stopnja zavezanca, v %
npz - obseg novih oziroma povečanih zmogljivosti
zpz - zagotovljena priključna zmogljivost (moč) zavezanca
2. pri sistemih za odvajanje padavinskih voda in za mešane kanalizacijske sisteme:
s. ps
dp2 = -------· p
    pop
kjer pomeni:
dp2 - višina dodatnega prispevka za odvajanje padavinskih voda in za mešane kanalizacijske sisteme, v SIT
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obstoječih zmogljivosti, v SIT
ps - prispevna stopnja zavezanca, v %
pop - površina območja opremljanja, v m2
p - površina stavbne parcele zavezanca, v m2
3. pri omrežju javnih cest:
s. ps
dp3 = -------· vp
    dvp
kjer pomeni:
dp3 - višina dodatnega prispevka za novogradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih cest, v SIT
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obstoječih zmogljivosti, v SIT
ps - prispevna stopnja zavezanca, v %
dvp - dodaten volumen prometa
vp - volumen prometa, ki ga povzroči zavezanec.
8. člen
(1) Do uveljavitve programov opremljanja po predpisu o vsebini programa opremljanja se za program opremljanja šteje občinski investicijski program urejanja stavbnih zemljišč, sprejet po dosedanjih predpisih.
(2) Do uveljavitve programa opremljanja po predpisu iz prejšnjega odstavka se komunalni prispevek izračuna tako, da se kot podlaga za izračun upoštevajo povprečni stroški izgradnje oziroma prenove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: povprečni stroški komunalne opreme). Povprečni stroški komunalne opreme se določijo kot povprečje stroškov opremljanja na kvadratni meter (1 m2) vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
9. člen
Začeti postopki za izračun komunalnega prispevka, v katerih do uveljavitve tega navodila še niso izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, se nadaljujejo po dosedanjih predpisih.
10. člen
(1) Za omrežja oskrbovalnih sistemov po tem navodilu se štejejo primarna in magistralna omrežja po navodilu o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/85) in tisti objekti in naprave sekundarnih omrežij oziroma njihovi deli, ki s predpisom o tehničnih pogojih opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: tehnični pogoji opremljanja) niso določeni kot komunalna oprema.
(2) Do uveljavitve predpisa o tehničnih pogojih opremljanja se za tehnične pogoje opremljanja po tem navodilu štejejo tisti tehnični predpisi, normativi in standardi, s katerimi se zagotavlja, da so za stavbe oziroma stavbne parcele v skladu z zakonom zagotovljeni priključki na predpisano javno infrastrukturo.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90).
12. člen
To navodilo začne veljati 25. januarja 1999.
Št. 462-00-33/97/3
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost