Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

161. Navodilo o načinu ugotavljanja stalnega bivališča državljanov držav članic Evropske unije na sedanjem ozemlju Republike Slovenije, stran 240.

Na podlagi sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list 44/97 – Mednarodne pogodbe, RS št. 13/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. št. 67/94) izdaja minister za notranje zadeve
N A V O D I L O
o načinu ugotavljanja stalnega bivališča državljanov držav članic Evropske unije na sedanjem ozemlju Republike Slovenije
1. člen
To navodilo določa način ugotavljanja stalnega bivališča državljanov držav članic Evropske unije na sedanjem ozemlju Republike Slovenije v smislu II. točke priloge XIII sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: sporazum).
2. člen
Pogoj triletnega trajanja stalnega bivališča iz točke II priloge XIII sporazuma je izpolnjen, če je tujec iz prejšnjega člena na sedanjem ozemlju Republike Slovenije tri leta neprekinjeno bival.
Ne šteje se v dobo stalnega bivališča v smislu točke II priloge XIII sporazuma čas prebivanja posameznika ter njegovih družinskih članov, ko se je posameznik na sedanjem ozemlju Republike Slovenije nahajal zaradi premestitve po službeni dolžnosti zaradi opravljanja službe v vojski, policiji, carini, finančni službi ali v drugih podobnih javnih službah.
3. člen
Vlogo za ugotovitev stalnega bivališča tujec vloži pri upravni enoti, na območju katere se nahaja kraj, v katerem je imel upravičenec prijavljeno zadnje stalno bivališče.
O vlogi odloči upravna enota z odločbo.
4. člen
Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime,
– rojstni datum,
– rojstni kraj in državo rojstva,
– naslov bivališča,
– datum vloge,
– podpis.
Obrazec vloge je sestavni del tega navodila (priloga 1) in je objavljen skupaj z njim.
5. člen
Vlogi mora vlagatelj priložiti naslednje dokaze:
– javno listino s katero dokazuje svojo istovetnost, ki je opremljena s fotografijo in jo je izdal pristojni državni organ;
– javno listino, s katero dokazuje državljanstvo ene od držav članic EU;
– potrdilo ali drugo javno listino, ki jo je izdal pristojni organ, in iz nje izhaja, da je vlagatelj imel triletno nepretrgano stalno bivališče na sedanjem ozemlju Republike Slovenije.
6. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0030/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
Mirko Bandelj l. r.
Minister
za notranje zadeve
                            Priloga 1
               VLOGA
 za izdajo odločbe o ugotovitvi triletnega stalnega bivališča
   državljana države članice Evropske unije na sedanjem
         območju Republike Slovenije


PRIIMEK IN IME .............................................

ROJSTNI DATUM ..............................................

KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA .....................................

NASLOV BIVALIŠČA ...........................................

DATUM .........................

PODPIS ........................

AAA Zlata odličnost