Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

156. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, stran 207.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/9, 36/96 in 20/97) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja
1. člen
(merila)
Pri določanju dela plače za delovno uspešnost se za direktorje javnih zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, naloge na področju zunanjega preverjanja znanja učencev, vajencev, dijakov in odraslih, naloge s področja šolske in obšolske dejavnosti za učence, vajence in dijake, izobraževanje in usposabljanje ravnateljev in kandidatov za ravnatelje in izobraževanje odraslih, se upoštevajo naslednja merila:
1. izpolnjevanje programa dejavnosti glede na povečan obseg in realizacijo nad pričakovano kvaliteto
2. nadpovprečna delovna obremenitev
3. obseg sredstev pridobljenih na trgu.
2. člen
(izpolnjevanje programa dejavnosti)
Izpolnjevanje programa dejavnosti se vrednoti glede na povečan obseg realizacije po naslednjih kriterijih:
Osnovna plača direktorja se lahko poveča za:
– 5% v primeru, da javni zavod izvede dogovorjeni program v povečanem obsegu za najmanj 7%,
– 7% v primeru, da javni zavod izvede dogovorjeni program v povečanem obsegu za najmanj 10%.
Ugotavljanje povečanega obsega realizacije dogovorjenega programa se nanaša na zadnje zaključno leto.
3. člen
Izpolnjevanje programa dejavnosti se vrednoti glede na realizacijo nad pričakovano kvaliteto storitev javnega zavoda po naslednjih kriterijih:
Osnovna plača direktorju se lahko poveča za:
– 8% v primeru, da javni zavod izvede dogovorjeni program nad pričakovano kvaliteto storitev,
– 15% v primeru, da javni zavod izvede dogovorjeni program bistveno nad pričakovano kvaliteto.
Pri vrednotenju se kot priporočilo upošteva strokovna ocena.
4. člen
(nadpovprečna delovna obremenitev)
Za nadpovprečno delovno obremenitev se štejejo izjemne dodatne delovne naloge kot so vodenje investicije pri gradnji, uvajanje novih dejavnosti v javnem zavodu ali bistvena razširitev že obstoječih dejavnosti, nove delovne naloge zavoda, ki jih prinaša nova ali spremenjena zakonodaja ipd.
Za nadpovprečno delovno obremenitev se direktorju javnega zavoda osnovna plača lahko poveča za največ 8%.
5. člen
(sredstva pridobljena na trgu)
Direktor lahko pridobi del sredstev za delovno uspešnost ob pogoju, da zavod ustvari del prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu in ob sprejemanju zaključnega računa ugotovi pozitiven rezultat iz te dejavnosti:
----------------------------------------------------------------
                             osnovne
                              plače
----------------------------------------------------------------
– če delež prihodkov od prodaje na trgu  
znaša nad 30%                       do 20%
– če delež prihodkov od prodaje na trgu  
znaša nad 20%                       do 15%
– če delež prihodkov od prodaje na trgu  
znaša nad 15%                       do 10%
– če delež prihodkov od prodaje na trgu  
znaša nad 10%                       do 5%
----------------------------------------------------------------
V delež prihodkov se ne vštevajo vplačila učencev oziroma staršev za program, ki ga zavod izvaja v skladu s svojo osnovno dejavnostjo in prihodki najemnin oddanih prostorov zavoda.
6. člen
(določitev delovne uspešnosti)
Ovrednoteni kriteriji iz 2., 3. in 4. člena te odredbe se seštevajo.
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi svet zavoda najmanj enkrat letno.
Direktorju zavoda se določi del plače za delovno uspešnost po 3. in 4. členu prvič po šestih mesecih opravljanja funkcije.
7. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Pristojni organ zavoda lahko določi, da ne glede na določbo 5. člena direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost, če:
– zavod posluje z izgubo,
– ne predloži letnega poročila ali program dela zavoda v roku, ki je določen z zakonom.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe za direktorje iz 1. člena te odredbe preneha veljati odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, razen visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 57/94 in 45/97).
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-2/99
Ljubljana, dne 15. januarja 1999
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost