Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998

Kazalo

4757. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada, stran 9073.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97-popravek, 10/98) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
1. člen
V sklepu o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95, 23/95 in 16/96) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
“Ta sklep določa vsebino letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijske družbe in pooblaščene investicijske družbe.
Letno in polletno poročilo o poslovanju vzajemnega sklada ter računovodski izkazi vzajemnega sklada morajo biti izdelani v skladu s slovenskim računovodskim standardom 38 – računovodske rešitve v vzajemnih skladih. Polletno poročilo o poslovanju vzajemnega sklada mora biti izdelano ob vsakem polletju, čeprav vzajemni sklad ne deli dobička sredi leta. Polletni računovodski izkazi niso obvezno revidirani, kar mora biti jasno izkazano. Poslovno leto vzajemnega sklada je enako koledarskemu letu.”
2. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:
“Letno in polletno poročilo o poslovanju investicijske družbe in pooblaščene investicijske družbe mora vsebovati podatke in postavke, določene v računovodskih rešitvah v investicijskih skladih in v računovodskih rešitvah v pooblaščenih investicijskih družbah, ki so v prilogi 1 tega sklepa.”
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki glasi:
“2.a člen
V primeru, da se družba za upravljanje vzajemnega sklada odloči za skupno ovrednotenje iz točke 38.48 slovenskega računovodskega standarda 38, mora o tem pisno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev v roku 8 dni od doseženega soglasja pooblaščenega revizorja, preizkušenega ocenjevalca vrednosti podjetij in družbe za upravljanje o skupnem ovrednotenju.”
4. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za potrebe polletnega in letnega poročanja investicijske družbe in pooblaščene investicijske družbe evidentirajo in razvrščajo postavke, ki so vključene v računovodskih rešitvah v prilogi 1 tega sklepa, po kontnem načrtu, ki je določen v prilogi 2 tega sklepa.”
5. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 1999.
Št. 67/98
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.