Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998

Kazalo

4744. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 9054.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 popravek, 34/98 in 91/98), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopke pri izdaji soglasij k pogodbam, ki jih sklepajo uporabniki proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki),
– postopke za evidentiranje prevzetih obveznostih uporabnikov proračuna,
– postopke za prerazporejanje sredstev proračuna,
– postopke izplačil iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. IZDAJANJE SOGLASIJ K POGODBAM IN EVIDENTIRANJE PREDOBREMENITEV PRORAČUNA
II.1. Načini prevzemanja obveznosti
2. člen
Skladno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije lahko uporabniki proračuna prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna, če so za njihovo izpolnitev predvidena sredstva, namensko izkazana v posebnem delu proračuna.
Uporabniki prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna s sklepanjem pogodb, z izdajo drugih listin, ki imajo značaj pogodbe, z izdajo podzakonskih aktov in posamičnih pravnih aktov (npr. odločbe o zaposlitvi, upravne odločbe, sklepi).
Prevzete obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna so tudi obveznosti, ki izhajajo neposredno iz zakona ali drugega splošnega predpisa ali na teh pravnih podlagah izdanih posamičnih pravnih aktov.
3. člen
Prevzete obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna, predstavljajo predobremenitev proračuna.
4. člen
Uporabniki obveščajo Ministrstvo za finance o predobremenitvah proračuna na obrazcu “Finančni elementi predobremenitev”, ki je v prilogi št. 1 in je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: obrazec FEP).
Obrazec FEP se uporablja tudi za pridobitev soglasja Ministrstva za finance k pogodbam.
5. člen
Uporabniki obveščajo Ministrstvo za finance o predobremenitvah proračuna na obrazcu FEP ali pridobivajo soglasje Ministrstva za finance k pogodbam po naslednjih segmentih obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna:
– pogodbe, ki presegajo znesek, določen z zakonom;
– pogodbe, ki ne potrebujejo soglasja Ministrstva za finance in za katere je potrebno spremljati realizacijo po posamezni pogodbi;
– istovrstne naloge z enako ali podobno vsebino, z različnimi izvajalci ali upravičenci, ki bremenijo isto postavko – konto (v nadaljnjem besedilu: pogodbe za istovrstne naloge), kot so na primer: pogodbe za transfere javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom, pogodbe o subvencioniranju, avtorske pogodbe, pogodbe o delu, pogodbe o štipendiranju, pogodbe o izobraževanju, pogodbe o pravnih storitvah, pogodbe o prevajalskih storitvah, najemne pogodbe, pogodbe za pisarniški material, pogodbe tekočega vzdrževanja, pogodbe o čiščenju ali varovanju, fiksni stroški ali drugo blago in storitve, ki jih uporabnik naroča večkrat (na podlagi naročilnic, predračunov);
– evidentiranje predobremenitev, ki niso prevzete s pogodbo in izhajajo neposredno iz zakona, podzakonskih aktov ali na teh pravnih podlagah izdanih posamičnih pravnih aktov (v nadaljnjem besedilu: finančno ovrednoteni programi), kot so na primer: plače in prispevki, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi doma in v tujino, transferi drugim ravnem države – občinam, transferi ZPIZ, subvencije, obresti.
Na obrazcu FEP mora biti označeno, ali se predlaga za:
– pridobitev soglasja Ministrstva za finance ali
– evidentiranje predobremenitev proračuna.
2.2. Postopki pri izdajanju soglasij k pogodbam
6. člen
Uporabnik mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance – Sektorja za proračun (v nadaljnjem besedilu: sektorja za proračun) pred sklenitvijo pogodbe, če:
– pogodbena vrednost presega znesek, ki je določen z zakonom,
– je v pogodbi predvideno predplačilo in
– se s pogodbo prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih proračunskih letih.
Soglasja iz tretje alinee prejšnjega odstavka ni potrebno pridobiti za pogodbe, za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa, ker pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen z zakonom o izvrševanju proračuna (v nadaljnjem besedilu: ZIP).
Skladno s tretjo alineo prvega odstavka tega člena je potrebno v obdobju začasnega financiranja pridobiti soglasje tudi k pogodbam, ki zahtevajo plačilo po koncu obdobja začasnega financiranja, čeprav v istem proračunskem letu.
Za namenska sredstva, kot so opredeljena v ZIP, se izdajajo soglasja in sklepajo pogodbe do konca proračunskega leta.
7. člen
Za pridobitev soglasja posreduje uporabnik sektorju za proračun:
– nepodpisano pogodbo,
– izpolnjen obrazec FEP, na katerem je označeno, da je namenjen za pridobitev soglasja in
– drugo dokumentacijo, ki pojasnjuje finančne elemente pogodbe.
Nepopolne vloge ali nepravilno izponjen obrazec FEP sektor za proračun vrne uporabniku v dopolnitev.
Vsaka stran nepodpisane pogodbe, ki je predložena v soglasje, mora biti parafirana s strani uporabnika.
V pogodbah, za katere se zahteva soglasje, ker pogodbena vrednost presega znesek, določen z zakonom, mora biti posebej navedeno, da je soglasje Ministrstva za finance, izdano na obrazcu FEP, pogodbi priloženo in je sestavni del pogodbe.
Če je k pogodbi potrebno pridobiti predhodno soglasje komisije, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije ali predhodno soglasje donatorja, tako soglasje pridobi uporabnik pred sklenitvijo pogodbe.
8. člen
Uporabnik podpiše pogodbo po pridobitvi soglasja sektorja za proračun.
Zadnji podpiše pogodbo dobavitelj oziroma izvajalec.
9. člen
Če se spremenijo elementi pogodbe, na katero je bilo že dano soglasje in še ni podpisana s strani dobavitelja oziroma izvajalca, mora uporabnik novo pogodbo ponovno predložiti v soglasje.
Če se spremenijo določbe že sklenjene pogodbe, na katero je bilo že izdano soglasje, pripravi uporabnik aneks k pogodbi in ga posreduje v soglasje po enakih postopkih kot veljajo za osnovno pogodbo.
10. člen
Sektor za proračun izda soglasje ali izdajo soglasja zavrne v desetih dneh po prejemu popolne zahteve za izdajo soglasja. Pri tem preveri:
– ustreznost finančnih določil pogodb,
– namen in višino v proračunu zagotovljenih sredstev na ustrezni postavki – konto.
Soglasje ali zavrnitev soglasja sektor za proračun posreduje uporabniku na istem obrazcu FEP, na katerem je bilo soglasje zahtevano. Izdano soglasje evidentira kot rezervacijo proračunskih sredstev, nepodpisano pogodbo skupaj s kopijo obrazca FEP pa arhivira.
11. člen
V primeru, ko uporabnik sklepa pogodbe za istovrstne naloge, ki zahtevajo plačilo v naslednjih proračunskih letih, posreduje sektorju za proračun vlogo za izdajo soglasja pred sklenitvijo pogodb. Vlogo za izdajo soglasja posreduje tako, da na obrazcu FEP izkaže skupne finačne obveznosti po pogodbah, vlogi pa priloži seznam izvajalcev oziroma upravičencev, s katerimi bodo pogodbe sklenjene in finančne obveznosti do posameznih izvajalcev oziroma upravičencev.
V primerih tipskih pogodb, ki so po vsebini enake, uporabnik priloži k obrazcu FEP tudi vzorec tipske pogodbe.
2.3. Potrjevanje finančno ovrednotenih programov
12. člen
Za obveznosti, ki se ne prevzemajo s pogodbo in izhajajo neposredno iz zakona, podzakonskih aktov ali posamičnega akta, uporabnik pripravi finančno ovrednotene programe.
Uporabniki pripravijo finančno ovrednotene programe po posameznih vrstah obveznostih, ki jih je potrebno podrobneje razdelati v okviru postavke – konto.
13. člen
Iz finančno ovrednotenega programa mora biti razvidno:
– področje, na katero se nanaša finančno ovrednoten program,
– pravna podlaga za izplačilo,
– številka in naziv proračunske postavke – konto, iz katere se obveznosti poravnavajo,
– tabelarični prikaz izračuna obsega sredstev po posameznih vrstah obveznosti ter število prejemnikov oziroma upravičencev, če je to glede na vrsto obveznosti potrebno
– in dinamiko izplačil po mesecih.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka uporabnik predloži sektorju za proračun samo izpolnjen obrazec FEP, kolikor so vsi zahtevani podatki izkazani že v obrazcu FEP.
14. člen
Uporabniki posredujejo finančno ovrednotene programe skupaj z obrazcem FEP v potrditev sektorju za proračun. Sektor za proračun finančno ovrednotene programe v desetih dneh potrdi ali zavrne na istem obrazcu FEP, na katerem je bila zahtevana potrditev. Potrjen obrazec FEP sektor za proračun posreduje uporabniku.
Podatke iz potrejenega obrazca FEP sektor za proračun evidentira kot predobremenitev proračuna, finančno ovrednotene programe pa arhivira.
2.4. Obveščanje Ministrstva za finance o predobremenitvah proračuna
15. člen
Uporabnik sklenjene pogodbe predloži svoji finančno računovodski službi takoj, vendar najkasneje v petih dneh po podpisu pogodbe.
Sklenjenim pogodbam, h katerim je bilo izdano soglasje, uporabnik priloži kopijo obrazca FEP, na katerem je sektor za proračun izdal soglasje.
Sklenjenim pogodbam, h katerim ni bilo potrebno prodobiti soglasja Ministrstva za finance in za katere je potrebno spremljati realizacijo po posamezni pogodbi, uporabnik priloži obrazec FEP, na katerem je označeno, da je pogodba namenjena za evidentiranje predobremenitev.
Sklenjenim pogodbam za istovrstne naloge, h katerim je bilo izdano soglasje, uporabnik priloži kopijo obrazca FEP, na katerem so izkazane skupne obveznosti in na katerem je sektor za proračun izdal soglasje.
Sklenjenim pogodbam za istovrstne naloge, h katerim ni bilo potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance, uporabnik priloži kopijo obrazca FEP, na katerem so izkazane skupne obveznosti in na katerem je označeno, da so pogodbe namenjene za evidentiranje predobremenitev.
Za obveznosti, ki niso prevzete s pogodbo in izhajajo neposredno iz zakona, podzakonskih aktov ali posamičnih aktov, posreduje svoji finančno računovodski službi kopijo obrazca FEP, na katerem je sektor za proračun navedene obveznosti potrdil.
Finančno računovodska služba uporabnika podatke iz obrazca FEP evidentira kot predobremenitev proračuna, pogodbe iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena pa arhivira.
16. člen
Sklenjenim pogodbam, v katerih je predvideno predplačilo, uporabniki priložijo tudi dokumente o zavarovanju predplačila.
17. člen
Finančno računovodske službe uporabnikov, za katere računovodstva ne vodi Minstrstvo za finance, morajo isti dan, oziroma najkasneje v dveh dneh posredovati Sektorju za javno računovodstvo Ministrstva za finance (v nadaljnjem besedilu: sektor za javno računovodstvo) podatke o predobremenitvah na izpolnjenem obrazcu FEP.
Sektor za javno računovodstvo podatke o predobremenitvah zavede v enotno bazo predobremenitev.
18. člen
Za naloge, ki jih financira več uporabnikov, se sklene z izvajalcem ena večstranska pogodba.
Uporabniki izpolnijo in podpišejo skupni obrazec FEP, in sicer vsak uporabnik za tisti del stroškov po sofinancerski pogodbi, ki bremenijo njegovo postavko – konto.
V pogodbi prvonavedeni proračunski uporabnik posreduje pogodbo, skupni obrazec FEP in ustrezno dokumentacijo v postopek izdaje soglasja ali evidentiranja predobremenitev.
19. člen
Za obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o delu in drugih plačil, kjer je potrebno upoštevati zakon o dohodnini, navedejo uporabniki v obrazcu višino obveznosti, ki izhaja iz pogodbe, povečano za davke in prispevke.
20. člen
Za pogodbe, v katerih je obveznost določena v tuji valuti, se v obrazcu FEP navede obveznost za plačilo v valuti, ki je navedena v pogodbi.
V tuji valuti evidentirane predobremenitve se vsaj enkrat mesečno uskladijo s spremembami deviznih tečajev.
3. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV PRORAČUNA
21. člen
Uporabnik posreduje Ministrstvu za finance predlog za prerazporeditev sredstev proračuna, ki se lahko izvrši pod pogoji kot jih določa ZIPro.
Predlog za prerazporeditev sredstev proračuna posredujejo na obrazcu »Predlog za prerazporeditev sredstev«, ki je v prilogi št. 2 in je sestavni del tega pravilnika (v nadaljevanju: obrazec PPS). Iz obrazca PPS mora biti razvidno, da uporabnik predlaga prerazporeditev:
– med konti iste podskupine izdatkov v okviru letnega finančnega načrta uporabnika ali
– s katero mora soglašati ministrstvo za finance ali
– s katero mora soglašati vlada.
22. člen
Nepravilno izpolnjen obrazec PPS sektor za proračun vrne uporabniku v dopolnitev.
Sektor za proračun predlog za prerazporeditev sredstev zavrne, če ni razpoložljivih sredstev na postavki – konto, ali če ne izpolnjuje drugih zakonskih pogojev.
23. člen
Sektor za proračun pisno obvesti uporabnika o izvedeni prerazporeditvi iz 21. člena drugega odstavka:
– prve alinee, v treh dneh po prejemu popolno in pravilno izpolnjenega obrazca PPS;
– druge alinee, v štirinajstih dneh po prejemu popolno in pravilno izpolnjenega obrazca PPS;
– tretje alinee, v treh dneh po prejemu sklepa vlade.
Obrazec PPS Sektor za proračun arhivira.
4. POSTOPKI IZPLAČIL IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
4.1. Način plačevanja iz proračuna
24. člen
Z računov proračuna se nakazujejo sredstva na račun uporabnika ali plačujejo obveznosti direktno končnemu porabniku, skladno z navodilom ministra, pristojnega za finance.
25. člen
Dokumentacijo za izplačilo iz proračuna za plačilo obveznosti predložijo uporabniki svoji računovodski službi v enem izvodu takoj, najkasneje pa v petih dneh po prejemu ustreznih listin.
Postopki za izplačilo sredstev sektor za javno računovodstvo ali ne.
26. člen
Računovodska služba uporabnika predloži sektorju za javno računovodstvo dokumentacijo in podatke za izplačilo sredstev iz proračuna na obrazcih in na način, kot je predvideno s tem pravilnikom, najkasneje v desetih dneh po dnevu, ko je uporabnik prejel listine, ki so podlaga za izplačilo iz proračuna.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko minister, pristojen za finance, dovoli krajši rok za predložitev dokumentacije in podatkov za izplačilo sredstev iz proračuna, vendar le za izplačila sredstev iz proračuna za jamstva, transfere posameznikom in gospodinstvom, obveznosti do ZPIZ in odplačila državnega dolga s pripadajočimi obrestmi in stroški.
4.2. Predložitev dokumentacije računovodski službi uporabnika
4.2.1. Predložitev dokumentacije za izplačilo sredstev iz proračuna
27. člen
Uporabniki predložijo svoji računovodski službi v izplačilo originalne listine.
28. člen
Poleg originalnih listin predložijo svoji računovodski službi “Odredbo za plačilo – nakazilo” (v nadaljevanju: odredbo), iz katere mora biti razvidno:
1. evidenčna številka odredbe,
2. šifra in naziv proračunskega uporabnika,
3. postavka-konto,
4. proračunsko leto,
5. davčna številka (šifra), naziv in naslov upravičenca,
6. račun upravičenca in sklicna številka dokumenta,
7. račun, naziv in naslov banke,
8. originalna in evidenčna številka dokumenta,
9. znesek odredbe v tolarjih oziroma v drugi valuti z navedbo valute, vrste tečajne liste in tečaja,
10. datum dokumenta,
11. datum prejema dokumenta,
12. datum zapadlosti po dokumentu,
13. datum zapadlosti po odredbodajalcu,
14. številka predobremenitve (iz obrazca FEP),
15. način plačila (gotovinsko ali negotovinsko),
16. stroškovno mesto plačnika,
17. vrsta odhodka,
18. namen nakazila iz šifranta namena nakazil,
19. stroškovno mesto prejemnika,
20. datum in podpis predlagatelja,
21. datum in podpis strokovne službe,
22. žig proračunskega uporabnika,
23. datum in podpis odredbodajalca.
Predlagatelj je oseba, ki potrdi pripravljeno odredbo za podpis odredbodajalca.
Stroškovno mesto prejemnika, datum in podpis predlagatelja ter datum in podpis strokovne službe so neobvezni podatki na odredbi.
Na odredbi za plače so podatki iz točke 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 18., 19., 20. in 21. tega člena neobvezni.
29. člen
Dokumenti, iz katerih izhajajo redna ali občasna plačila obveznosti različnim upravičencem, ki imajo enak datum zapadlosti po računih, se lahko opremijo s skupno odredbo. Skupna odredba mora vsebovati vse elemente odredbe iz 28. člena tega pravilnika. Elementi odredbe, ki so skupni predloženim listinam, se v skupinski odredbi navedejo le enkrat.
30. člen
Odredba mora vsebovati vse obvezne podatke. Podpis odredbodajalca mora biti uradno prijavljen v sektorju za javno računovodstvo.
Kolikor se račun oziroma obračunska situacija plačuje iz več proračunskih postavk – kontov, mora biti v odredbi točno navedeno, kolikšen znesek se plača iz posamezne proračunske postavke – konta.
Za devizne obveznosti se v odredbi navede obveznost v valuti, ki je navedena na računu ali obračunski situaciji ter opredeli tečajna lista in tečaj, po katerem se obveznost preračuna v tolarje.
31. člen
Izplačila, ki temeljijo na pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in druga izplačila, pri katerih je potrebno upoštevati zakon o dohodnini, se opravljajo dvakrat mesečno, in sicer petnajstega in zadnjega dne v mesecu.
32. člen
Računovodska služba uporabnika dokumentacijo pregleda z vidika predpisov, ki urejajo računovodsko poslovanje.
Računovodska služba uporabnika dokumentacijo vrne, če ugotovi, da:
– je dokumentacija nepopolna,
– dokumentacija ne ustreza namenu postavke – konta, iz katere se predlaga izplačilo,
– listine niso likvidirane skladno s predpisi.
Ustrezno in popolno dokumentacijo knjiži kot obveznost za plačilo.
Če računovodska služba uporabnika ugotovi, da izkazane obveznosti presegajo razpoložljiva sredstva na proračunski postavki – konto ali niso v skladu z evidentiranimi predobremenitvami, veljavnimi investicijskimi programi, obveznost knjiži, uporabnika pa obvesti, da plačila ni mogoče opraviti. Uporabnik je dolžan zagotoviti manjkajoča sredstva na proračunski postavki – konto oziroma uskladiti evidenco predobremenitev.
33. člen
Na podlagi ustrezne in popolne dokumentacije pripravi računovodska služba uporabnika »Specifikacijo zahtevkov za izplačilo iz proračuna« po posameznih uporabnikih. V »Specifikaciji zahtevkov za izplačilo iz proračuna« so navedeni posamezni računi oziroma obračunske situacije po posameznih proračunskih postavkah – podkontih.
»Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna« vsebuje v glavi oziroma vodilnem zapisu:
– številka »Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna«,
– šifra in naziv proračunskega uporabnika,
– račun proračunskega uporabnika,
– predvideni datum nakazila,
– proračunsko leto.
Račun proračunskega uporabnika je element specifikacije, kadar se plačilo iz proračuna izvrši na račun uporabnika in ne končnemu prejemniku.
Iz »Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna« so poleg zgoraj navedenih podatkov razvidni še naslednji podatki:
– proračunska postavka – podkonto,
– evidenčna številka dokumenta,
– naziv poslovnega partnerja oziroma dobavitelja,
– vrsta odhodka,
– številka predobremenitve,
– znesek za plačilo v tolarjih.
Evidenčna številka dokumenta, naziv poslovnega partnerja oziroma dobavitelja ter vrsta odhodka in opis knjižbe so neobvezni podatki na »Specifikaciji zahtevkov za izplačilo iz proračuna«.
34. člen
Na podlagi »Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna« pripravi računovodska služba uporabnika »Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna« po posameznih uporabnikih, ločeno po:
– predvidenih dnevih nakazila sredstev iz proračuna,
– posameznih proračunskih postavkah – podkontih,
– proračunskem letu.
»Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna« vsebuje v glavi oziroma vodilnem zapisu:
– številka »Povzetka zahtevkov za izplačilo iz proračuna«,
– šifra in naziv proračunskega uporabnika,
– predvideni datum nakazila,
– proračunsko leto.
Iz »Povzetka zahtevkov za izplačilo iz proračuna« so poleg zgoraj navedenih podatkov razvidni še naslednji podatki:
– proračunska postavka – podkonto,
– znesek predvidenih izplačil,
– podpis odgovorne osebe,
– žig proračunskega uporabnika.
Za proračunske uporabnike, katerim računovodstvo vodi Ministrstvo za finance, je odgovorna oseba računovodja.
35. člen
Ne glede na določila 33. člena tega pravilnika se lahko v “Specifikaciji zahtevkov za izplačilo iz proračuna” obveznosti ne prikažejo po posameznih dokumentih, temveč v zbirnem znesku po proračunskih postavkah – podkontih in predobremenitvah, vendar ločeno po vrstah, za naslednja izplačila:
– za drobne materialne stroške, ki potekajo preko tolarske blagajne,
– za drobne materialne stroške, ki potekajo preko devizne blagajne,
– za potne stroške in dnevnice, ki potekajo preko tolarske blagajne,
– za potne stroške in dnevnice, ki potekajo preko devizne blagajne,
– za pogodbe o delu,
– za avtorske honorarje,
– za druge izdatke, od katerih se skladno z zakonom o dohodnini plačuje davek,
– za štipendije,
– za porodnine.
36. člen
Kolikor računovodska služba uporabnika ni vključena v enotni računalniško podprti računovodski program, le-ta posreduje sektorju za javno računovodstvo podatke za nakazilo sredstev iz proračuna na obrazcu »Zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna«, ki je priloga številka 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del. »Zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna« se izdela za vsak datum predvidenega nakazila posebej.
»Zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna« vsebuje v glavi oziroma vodilnem zapisu:
– številka zahtevka za izplačilo sredstev iz proračuna,
– šifra in naziv proračunskega uporabnika,
– žiro račun proračunskega uporabnika,
– predvideni datum nakazila,
– proračunsko leto.
Iz »Zahtevka za nakazilo sredstev iz proračuna« so poleg zgoraj navedenih podatkov razvidni še naslednji podatki:
– proračunska postavka – podkonto,
– številka predobremenitve,
– znesek predvidenih izplačil po proračunski postavki – podkontu in predobremenitvi,
– podpis odredbodajalca,
– žig proračunskega uporabnika.
37. člen
Na podlagi obrazca »Zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna« sektor za javno računovodstvo evidentira obveznost za nakazilo proračunskemu uporabniku iz 36. člena. Pri tem preveri ali so razpoložljiva sredstva na postavki – konto, ter ali je zahtevek v skladu z evidentiranimi predobremenitvami.
Če sektor za javno računovodstvo ugotovi, da posamezen zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna presega razpoložljiva sredstva na postavki – konto ali le-ta ni v skladu z evidentiranimi predobremenitvami, skupaj z računovodsko službo uporabnika dogovori realizacijo zahtevka.
4.2.2. Predložitev dokumentacije za obračun in izplačilo sredstev iz proračuna za plače
38. člen
Za obračun plač in drugih osebnih prejemkov posredujejo uporabniki podatke svoji računovodski službi. Najkasneje do desetega v mesecu posredujejo:
– dokumentacijo in podatke o osnovnih plačah z minulim delom in dodatki iz odločb, delovni uspešnosti, nadurnem delu, dodatkih za posebne pogoje dela in drugih osebnih prejemkih,
– nalog za obračun plač, ki ga podpiše odredbodajalec.
Dokumentacija in podatki o novih odločbah za že zaposlene delavce, ki jih uporabnik posreduje po desetem v mesecu, se upoštevajo pri izplačilu plač v naslednjem mesecu.
39. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena tega pravilnika lahko uporabniki posredujejo svoji računovodski službi najkasneje do petnajstega v mesecu:
– dokumentacijo in podatke o novih zaposlitvah,
– odločbe o novih zaposlitvah,
– nalog za obračun plač novo zaposlenih, ki ga podpiše odredbodajalec.
Dokumentacija in podatki o novih zaposlitvah, ki jih uporabnik posreduje po petnajstem v mesecu, se upoštevajo pri izplačilu plač v naslednjem mesecu.
40. člen
Iz podatkov za obračun osnovnih plač z minulim delom mora biti razviden poimenski seznam zaposlenih in pripadajoči količniki za osnovne plače z minulim delom in dodatki iz odločb, s katerimi je določena plača zaposlenega. V primeru spremembe podatkov za posameznega zaposlenega v primerjavi s predhodnim mesecem morajo biti računovodski službi posredovane nove odločbe.
Iz podatkov za obračun delovne uspešnosti mora biti razviden poimenski seznam upravičencev in pripadajoči znesek za delovno uspešnost. Iz podatkov za obračun nadurnega dela mora biti razviden poimenski seznam upravičencev ter dejansko število opravljenih nadur v posameznem mesecu. Iz podatkov za obračun dodatkov za posebne pogoje dela mora biti razviden poimenski seznam upravičencev ter dejansko število opravljenih ur dela po vrstah dodatkov.
Iz dokumentacije in podatkov, ki so potrebni za izplačilo sredstev za prejemke, ki se izplačujejo istočasno kot plače (regres za prehrano v gotovini, prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust, solidarnostne pomoči in podobno), mora biti razviden seznam upravičencev in znesek obveznosti po posameznih vrstah osebnih prejemkov.
41. člen
Podatkom za obračun delovne uspešnosti funkcionarjev morajo biti priloženi sklepi vlade, ki to določajo.
42. člen
Računovodska služba uporabnika pripravi na podlagi ustrezne in popolne dokumentacije iz 38. in 39. člena tega pravilnika obračun plač, ki ga posreduje uporabniku. Istočasno računovodska služba uporabnika preveri ali so razpoložljiva sredstva na proračunski postavki – konto in v skladu z evidentiranimi predobremenitvami ter v primeru neskladja opozori uporabnika, da je potreben popravek naloga za obračun plač.
43. člen
Na podlagi obračuna plač pripravi uporabnik odredbo za izplačilo plač v skladu z določili 28. člena tega pravilnika, ki jo posreduje svoji računovodski službi.
44. člen
Obveznosti, ki izhajajo iz obračuna plač in za katere je bila izdana odredba za izplačilo plač, računovodska služba uporabnika knjiži kot obveznost za plačilo, ki predstavlja osnovo za pripravo “Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna” in “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna”. Pri tem smiselno upošteva določila 33., 34., 36. in 37. člena tega pravilnika.
45. člen
Za plačilo obveznosti za druge osebne prejemke, ki se plačujejo na podlagi računov (del prehrane, šolnine in podobno) se smiselno uporabljajo določbe poglavja 4. 1. 1. tega pravilnika, za plačilo solidarnostne pomoči, ki se ne izplačuje istočasno kot plače, pa določbe poglavja 4. 1. 2. tega pravilnika.
46. člen
Kolikor računovodska služba uporabnika ni vključena v enotni računalniško podprti računovodski program, le-ta posreduje sektorju za javno računovodstvo podatke za nakazilo sredstev iz proračuna za plače na obrazcu »Zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna«.
Računovodska služba uporabnika obvesti sektor za javno računovodstvo tudi o znesku refundiranih sredstev iz naslova boleznin, invalidnin, ipd. Za znesek refundiranih sredstev se zmanjšajo potrebna sredstva za izplačilo plač iz proračuna.
4.3. Priprava podatkov za likvidnostno upravljanje s proračunom
47. člen
Sektor za javno računovodstvo na podlagi vseh »Povzetkov zahtevkov za izplačilo iz proračuna« vseh proračunskih uporabnikov pripravi »Skupni povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna« iz katerega morajo biti razvidni:
– šifra in naziv proračunskega uporabnika,
– postavka – podkonto,
– veljavni proračun,
– poraba do dneva predvidenega izplačila,
– razpoložljiva sredstva,
– znesek porabe na predviden dan.
48. člen
Na podlagi »Skupnega povzetka zahtevkov za izplačilo iz proračuna« pripravi sektor za javno računovodstvo predlog izplačil sredstev iz proračuna za likvidnostno komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za finance.
Iz predloga izplačil sredstev iz proračuna so razvidni:
– šifra proračunskega uporabnika,
– veljavni proračun,
– poraba do dneva predvidenega izplačila,
– razpoložljiva sredstva,
– znesek porabe na predviden dan po tipih proračunskih postavk.
Iz predloga izplačil sredstev iz proračuna so razvidna predvidena izplačila za določen dan po uporabnikih ter zbirno:
– po posameznih ministrstvih,
– za vladne službe,
– za upravne enote,
– za pravosodne organe.
Za potrebe likvidnostne komisije sektor za javno računovodstvo pripravlja sprotne podatke o vseh prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih po tipih proračunskih postavk iz proračuna Republike Slovenije.
49. člen
V kolikor predlog izplačil po posameznih uporabnikih za določen dan presega na likvidnostni komisiji odobrena sredstva za izplačilo iz proračuna, računovodska služba uporabnika odobri realizacijo po pisni odločitvi uporabnika o prednostnih izplačilih.
50. člen
Na osnovi odločitve likvidnostne komisije o obsegu izplačil iz proračuna sektor za javno računovodstvo na dan zapadlosti plačila izvrši nakazilo sredstev iz računov proračuna na račun uporabnika oziroma plačilo obveznosti iz proračuna končnemu prejemniku.
Isti dan računovodska služba uporabnika opravi plačilo obveznosti po »Specifikaciji zahtevkov za izplačilo iz proračun« iz računa uporabnika.
5. PLAČEVANJE OBVEZNOSTI MED UPORABNIKI IN IZPLAČILA SREDSTEV IZ NASLOVA LASTNE DEJAVNOSTI
5. 1. Plačevanje obveznosti med uporabniki
51. člen
Obveznosti zaračunavajo uporabniki med seboj skladno s posebnim navodilom ministra, pristojnega za finance, plačujejo pa skladno s tem pravilnikom.
Uporabniki predložijo obračune za izplačila odhodkov iz naslova zaračunavanja med uporabniki na način, kot je opredeljeno v 24. do 37. členu tega pravilnika s pripisom, da se računi nanašajo na izplačila odhodkov iz naslova zaračunavanja med uporabniki.
5. 2. Izplačilo sredstev iz naslova lastne dejavnosti
52. člen
Za spremljanje prihodkov iz naslova lastne dejavnosti se za posamezno ministrstvo vodi posebna evidenca v okviru enotnega knjigovodstva uporabnika.
53. člen
Uporabniki predložijo dokumentacijo za izplačila odhodkov iz naslova lastne dejavnosti na način, kot je opredeljeno v 24. do 37. členu tega pravilnika. V odredbi se namesto proračunske postavke – konto vpiše postavka – konto lastne dejavnosti.
54. člen
Presežki prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti se nakazujejo na račun proračuna v skladu z navodilom ministra, pristojnega za finance.
6. POSEBNE DOLOČBE
55. člen
Na dokumentaciji, ki se posreduje Ministrstvu za finance, mora biti naveden naslovni sektor Ministrstva za finance. Dokumentacija se dostavlja v Sprejemno informativno pisarno na Beethovnovo 11, 1000 Ljubljana. Prejem se v Sprejemno informativni pisarni potrdi in zavede.
Obrazci in izpisi, ki so predvideni s tem pravilnikom, morajo biti pravilno izpolnjeni, uradno podpisani in opremljeni z žigom uporabnika. S podpisom odgovorna oseba uporabnika odgovarja za pravilno izpolnitev obrazcev in izpisov, v skladu s tem pravilnikom.
56. člen
Uporabniki posredujejo sektorju za proračun podatke o številu zaposlenih in pripadajoče količnike za določitev plače (podatki so iz odločb, ki so bile izdane zaposlenim, vendar brez delovne uspešnosti) po stanju petnajstega dne v mesecu za mesec, za katerega se izplačujejo plače. Podatke posredujejo na obrazcu “Podatki o številu zaposlenih in količnikih za določitev plač”, ki je priloga številka 4 in je sestavni del tega pravilnika.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka za uporabnike, za katere vodi kadrovsko evidenco Kadrovska služba vlade Republike Slovenije, le-ta posreduje podatke o številu zaposlenih in pripadajoče količnike za določitev plače (podatki so iz odločb, ki so bile izdane zaposlenim, vendar brez delovne uspešnosti) sektorju za proračun, najkasneje zadnjega v mesecu.
57. člen
Računovodske službe uporabnikov morajo sredstva, ki so bila nakazana iz računa proračuna na račun uporabnika takoj izplačati za namene, za katere so bila nakazana.
Če so bila iz proračuna tekočega leta nakazana sredstva na račun uporabnika, pa niso bila v celoti porabljena, se neporabljen del sredstev vrne na račun proračuna, na isto proračunsko postavko – konto kot zmanjšanje odhodka.
Denarna sredstva, nakazana iz proračuna v preteklih letih in izkazana v zaključnih računih uporabnikov kot neporabljena sredstva, se nakažejo na račun proračuna kot prihodek iz preteklih let.
58. člen
Izjemoma imajo lahko uporabniki oziroma njihove enote, katerih sedež ni v Ljubljani, na računih sredstva za materialne stroške kot akontacijo, če to zagotavlja večjo racionalnost poslovanja. Akontacije se sproti poračunavajo.
Uporabnike in najvišjo dovoljeno višino akontacije določi minister, pristojen za finance.
59. člen
Akontacija za potne stroške se ob izplačilu iz proračuna upošteva kot odhodek proračuna. Za vsako akontacijo potnih stroškov je v treh delovnih dneh po končanem potovanju potrebno izdelati in dostaviti v računovodsko službo uporabnika obračun potnih stroškov. Razlika med izplačano akontacijo in dejanskim obračunom se upošteva kot povečanje oziroma zmanjšanje odhodka proračuna.
60. člen
Če iz upravičenih razlogov ni mogoče spoštovati rokov, določenih s tem pravilnikom, se za nepredvidena plačila drobnih materialnih stroškov, za uporabnike, za katere vodi računovodstvo Ministrstvo za finance, v blagajni sektorja za javno računovodstvo predvidijo tolarska sredstva, skladno s predpisi o blagajniškim maksimumom, iz katerih se začasno opravljajo plačila.
61. člen
Ne glede na določilo 18. člena tega pravilnika sklene Ministrstvo za notranje zadeve s posameznim izvajalcem krovno pogodbo za nabavo materiala, ki je potreben za izvajanje upravnih nalog v upravnih enotah. Posamezna upravna enota na podlagi krovne pogodbe sklene individualno pogodbo.
Za pridobitev soglasja ali evidentiranje predobremenitev za individualno pogodbo iz prvega odstavka tega člena izpolni FEP upravna enota kot predobremenitev njene postavke – konta.
62. člen
Pregled stanja predobremenitev in izvršenih plačil iz proračuna Sektor za javno računovodstvo dnevno posreduje uporabnikom, ki so vključeni v enotni računalniško podprti računovodski program, drugim uporabnikom in Ministrstvu za notranje zadeve za upravne enote pa dvakrat mesečno in sicer do 25. v mesecu za prvo polovico tekočega meseca in do 10. v mesecu za drugo polovico preteklega meseca.
7. DRUGI DOLOČBI
63. člen
Računovodske službe uporabnikov, ki so vključene v enotni računalniško podprti računovodski program, posredujejo sektorju za javno računovodstvo po elektronskem mediju za vse izdatke »Specifikacijo zahtevkov za izplačilo iz proračuna« in »Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna« s podatki, v skladu s 33. in 34. členom tega pravilnika in to v 15 dneh po dnevu, ko je uporabnik prejel listine, ki so podlaga za izplačilo iz proračuna. Uporabniki predložijo sektorju za javno računovodstvo »Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna«, podpisan s strani odredbodajalca, tudi v papirni obliki.
Računovodske službe uporabnikov, ki niso vključene v enotni računalniško podprti računovodski program, pošiljajo sektorju za javno računovodstvo »Zahtevek za izplačilo iz proračuna«.
64. člen
Odgovorni delavec v sektorju za javno računovodstvo je dolžan preveriti skladnost obveznosti z evidentiranimi predobremenitvami.
V primeru nespoštovanja rokov po tem pravilniku Ministrstvo za finance ne odgovarja za zamudne obresti zaradi nepravočasne poravnave obveznosti proračunskih uporabnikov.
8. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
65. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna (Uradni list RS, št. 43/98), razen priloga št. 1. iz 4. člena pravilnika, ki preneha veljati 1. aprila 1999.
66. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, priloga št. 1. iz 4. člena pravilnika pa 1. aprila 1999.
Št. 401-67/98
Ljubljana, dne 29. decembra 1998.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina