Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998

Kazalo

4742. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 × 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB-A), stran 9051.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 × 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 × 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. decembra 1998.
Št. 001-22-111/98
Ljubljana, dne 30. decembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO PLINSKIH BLOKOV MOČI 2 X 114 MW V TERMOELEKTRARNI BRESTANICA (ZPRSTB-A)
1. člen
V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (Uradni list RS, št. 68/97) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
“Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice, obresti in stroške kreditov ter obresti za čas moratorija odplačila glavnic, katerih skupna višina glavnic ne presega 119,750.000 DEM ali protivrednosti katerekoli tuje valute oziroma tolarske protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega zakona.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/97-70/2
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.