Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998

Kazalo

4562. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), stran 8319.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1999 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Bolgarije.
2. člen
Izraz ‘uvoz‘ v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Bolgarije, se uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Uvozna dajatev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu s sporazumom o pristopu Republike Bolgarije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 5 in 6 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 5 in 6 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 5 in 6 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 7 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Republiko Bolgarijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o pristopu Republike Bolgarije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1911 – za izdelke iz 3. člena k tej uredbi,
– 1912 – za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi,
– 1913 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
– 1914 – za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi,
– 1915 – za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi,
– 1916 – za izdelke iz priloge 6 k tej uredbi.
11. člen
Predpis iz prvega odstavka 9. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1998.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 333-05/98-2
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
              PRILOGA 1

           INDUSTRIJSKI IZDELKI

------------------------------------------------------------------------------
 Tarifna   Poimenovanje                   Carinska
 oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------------
 1      2                         3
------------------------------------------------------------------------------

 2508    Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar.
       št. 6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani
       ali nežgani; mulit; šamotne in dinas zemljine

 2508 40 000 - Druge gline ................................... 0.5

 2508 70   - Šamotne in dinas zemljine:

 2508 70 100 -- šamotna zemljina ............................. 0.5

 2508 70 900 -- dinas zemljina ............................... 0.5


 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v obliki
       klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja ..................... 1.0

       - Portlandski cement:

 2523 29 000 -- drug ......................................... 1.0


 2530    Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete
       na drugem mestu

 2530 90   - Drugo:

 2530 90 950 -- drugo ........................................ 0.2


 2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
       bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
       olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh
       proizvodov

       - Lahka olja:

 2710 00 110 -- za uporabo v posebnih procesih ............... 1.0

 2710 00 150 -- za kemično predelavo, razen v procesih, ki so
       določeni v skladu s tar. podšt. 2710 00 110 ..... 0.3

       -- za druge namene:

       --- posebni bencini:

 2710 00 210 ---- beli špirit ................................ 1.0

 2710 00 250 ---- drugo ...................................... 1.0

       --- drugo:

       ---- motorni bencin:

 2710 00 260 ----- letalski bencin ........................... 1.0

       ----- drug, z vsebnostjo svinca:

       ------ do vključno 0,013 g/l(neosvinčen bencin):

 2710 00 270 ------- z oktanskim številom manj kot 95 ........ 1.0

 2710 00 290 ------- z oktanskim številom 95 ali več do manj
       kot 98 .......................................... 1.0

 2710 00 320 ------- z oktanskim številom 98 ali več ......... 1.0

       ------ nad 0,013 g/l(osvinčen bencin):

 2710 00 340 ------- z oktanskim številom do manj kot 98 ..... 1.0

 2710 00 360 ------- z oktanskim številom 98 ali več ......... 1.0

 2710 00 370 ---- bencinska reaktivna goriva ................. 1.0

       - Srednja olja:

 2710 00 410 -- za uporabo v specifičnih procesih ............ 1.0

 2710 00 450 -- za uporabo v kemijski predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar. podšt.
       2710 00 410 ..................................... 0.3

       -- za druge namene:

       --- kerozini:

 2710 00 550 ---- drugo ...................................... 1.0

 2710 00 590 --- drugo ....................................... 1.0

       - Težka olja:

       -- plinska olja, definirana v
       dodatni opombi 1(f):

 2710 00 610 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... 1.0

 2710 00 650 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar. podšt.
       2710 00 610 ..................................... 0.3

       --- za druge namene:

 2710 00 66 ---- z vsebnostjo žvepla do vključno 0,05 mas.%:

 2710 00 661 ----- ekstra lahko (EL) kurilono olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem ................. 1.0

 2710 00 669 ----- druga (npr. diesel goriva, neobarvana EL
       goriva) ......................................... 1.0

 2710 00 67 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,05 mas.% do
       vključno 0,2 mas.%:

 2710 00 671 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem (npr. diesel
       goriva, neobarvana EL goriva) ................... 1.0

 2710 00 679 ----- druga ..................................... 1.0

 2710 00 68 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,2 mas.%:

 2710 00 681 ----- ekstra lahko (EL) kurilono olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem ................. 1.0

 2710 00 689 ----- druga (npr. diesel goriva, neobarvana EL
       goriva .......................................... 1.0

       -- kurilna olja (brez dodanih barvil), definirana
       v dodatni opombi 1(g):

 2710 00 710 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... 1.0

 2710 00 720 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
       so določeni v skladu s tar. podšt. 2710 00 710 .. 1.0

       --- za druge namene:

 2710 00 740 ---- z vsebnostjo žvepla pod 1 mas.% ............ 0.5

 2710 00 760 ---- z vsebnostjo žvepla od 1 mas.% do manj kot
       2 mas.% .......................................... 1.3

 2710 00 770 ---- z vsebnostjo žvepla od 2 mas.% do manj kot
       2,8 mas.% ........................................ 1.6

 2710 00 780 ---- z vsebnostjo žvepla od 2,8 mas.% in več ..... 2.0

       -- mazalna olja; druga olja:

       --- za druge namene:

 2710 00 870 ---- motorna olja, kompresijska mazalna olja,
       turbinska mazalna olja .......................... 0.6


 2804    Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

 2804 30 000 - Dušik ......................................... 1.0


 2815    Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
       hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
       kalijevi peroksidi

       - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

 2815 12 000 -- v vodni raztopini (tekoča soda) .............. 1.2


 2828    Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit
       (klorovo apno); kloriti; hipobromiti

 2828 90 00 - Drugo:

 2828 90 001 -- natrijev hipoklorit .......................... 1.0


 2833    Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

       - Drugi sulfati:

 2833 22 000 -- aluminija .................................... 1.0


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

       - Polifosfati:

 2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) .. 1.5


 2842    Druge soli anorganskih kislin ali peroksi
       kislin, razen azidov

 2842 10 000 - Dvojni ali kompleksni silikati ................ 1.0


 2849    Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

 2849 10 000 - Kalcija ....................................... 1.4


 2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid

       - Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2912 11 000 -- metanal (formaldehid) ........................ 1.0


 2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 32 000 -- dioktil ortoftalati .......................... 1.3

 2917 35 000 -- anhidrid ftalne kisline ...................... 1.3


 3004    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
       3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali
       nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali
       profilaktično uporabo, pripravljena v odmerjenih
       dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
       drobno

 3004 10   - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
       strukturo penicilanske kisline ali streptomicine
       ali njihove derivate:

 3004 10 100 -- ki kot aktivne substance vsebujejo le
       penicilin ali njegove derivate s strukturo
       penicilanske kisline ............................ 1.5

 3004 10 900 -- drugo ........................................ 1.5

 3004 40   - Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
       toda ne vsebujejo hormonov, drugih proizvodov iz
       tar. št. 2937 ali antibiotikov:

 3004 40 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... 1.5

 3004 50   - Druga zdravila, ki vsebujejo vitamine ali
       druge proizvode iz tar. št. 2936:

 3004 50 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... 0.2


 3207    Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za
       motnjenje in pripravljanje barve, steklasti
       emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki
       in podobni preparati, ki se uporabljajo v
       keramični, emajlni in steklarski industriji;
       steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah

 3207 40   - Steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah:

 3207 40 100 -- steklo, znano pod nazivom "emajlirano
       steklo" ......................................... 1.0

 3207 40 200 -- steklo v luskah dolžine 0,1 mm ali več,
       vendar ne več kot 3,5 mm ter debeline
       2 mikrometra ali
       več, vendar ne več kot 5 mikrometrov............. 1.0

 3207 40 300 -- steklo v obliki prahu ali zrnc, ki vsebuje 99
       mas.% ali več silicijevega dioksida .............. 1.0

 3207 40 800 -- drugo ........................................ 1.0


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov (vključno alkidov):

 3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju ........................................ 1.8

 3208 10 90 -- druge:

 3208 10 909 --- druge ....................................... 1.8


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov ..... 0.8


 3302    Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
       raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki
       se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi
       preparati na osnovi dišav vrst, ki se
       uporabljajo v proizvodnji pijač

 3302 10   - Za uporabo v industriji hrane in pijač:

       -- za uporabo v industriji pijač:

       --- preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne
       za določeno vrsto pijače:

 3302 10 100 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega
       0,5 vol.% ....................................... 1.0

       ---- drugo:

 3302 10 210 ----- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo
       manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, manj kot 5
       mas.% saharoze ali izoglukoze, manj kot 5 mas.%
       glukoze ali škroba ............................. 1.2

 3302 10 290 ----- drugo .................................... 1.2

 3302 10 400 --- drugo ....................................... 1.0

 3302 10 900 -- za uporabo v industriji hrane ................ 1.0

 3302 90   - Drugo:

 3302 90 100 -- alkoholne raztopine .......................... 1.0

 3302 90 90 -- drugo:

 3302 90 901 --- mešanice dišav za uporabo v industriji
       detergentov ..................................... 0.7

 3302 90 909 --- drugo ....................................... 1.0


 3306    Preparati za higieno ust in zob, vključno s
       praški in pastami za pritrjevanje protez; nitke
       za čiščenje zob, v posameznih pakiranjih za
       prodajo na drobno

 3306 20 000 - Nitke za čiščenje zob ......................... 1.5


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati ................. 1.0

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ....... 1.0


 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

 3602 00 009 - Drugo ......................................... 2.2


 3822 00 00 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na
       podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični
       ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006:

 3822 00 001 - Diagnostični reagenti na podlogi (nosilcu) in
       pripravljeni diagnostični reagenti na nosilcu
       ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002
       ali 3006 ....................................... 0.8


 3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
       primarnih oblikah

 3909 10 000 - Sečninske smole; tiosečninske smole ........... 1.0


 3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
       ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

 3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

 3918 10 100 -- na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali
       premazan s polivinilkloridom .................... 1.5

 3918 10 900 -- druge ........................................ 1.3


 3919    Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne ploščate oblike iz
       plastični mas, vključno tudi tiste v zvitkih

 3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:

       -- trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim
       naravnim ali sintetičnim kavčukom:

 3919 10 110 --- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... 1.5

 3919 10 130 --- iz nemehčanega polivinilklorida ............. 1.5

 3919 10 150 --- iz polipropilena ............................ 1.5

 3919 10 190 --- drugo ....................................... 1.5

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 10 610 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... 1.5


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 10   - Iz polimerov in kopolimerov etilena:

       -- debeline do vključno 0,125 mm (skupna
       debelina):

       --- iz polietilena s specifično maso:

       ---- manj od 0,94:

 3920 10 230 ----- polietilenski film debeline 20 mikrometrov
       ali več, vendar ne več kot 40 mikrometrov, za
       proizvodnjo fotoobstojnih filmov, ki se
       uporabljajo v proizvodnji polprevodnikov in
       tiskanih vezij .................................. 1.5

       ----- drugo:

       ------ nepotiskani:

 3920 10 240 ------- raztegljivi film ........................ 1.5

 3920 10 26 ------- drugo:

 3920 10 269 -------- drugo .................................. 1.5

 3920 10 27 ------ potiskani:

 3920 10 279 ------- drugi ................................... 1.5

 3920 10 28 ---- 0,94 ali več:

 3920 10 289 ----- drugo ..................................... 1.5

       -- debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 89 --- drugo:

 3920 10 891 ---- debeline do vključno 0.6 mm ................ 1.5

 3920 20   - Iz polimerov in kopolimerov propilena:


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ................... 1.5


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga (embalaža),
       iz plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

 3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi .... 1.5

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena ......................... 1.5

 3923 30   - Baloni, plastenke, plastenčice in podobni
       proizvodi (vključno samo predoblikovani):

 3923 30 100 -- z vsebnostjo do vključno dveh litrov ......... 2.0

 3923 30 900 -- z vsebnostjo nad dva litra ................... 2.0


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 10 000 - Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode
       s prostornino nad 300 l ......................... 1.5


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

 4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ 1.5

 4011 50   - Za dvokolesa:

 4011 50 100 -- gume (plašči ) z všitimi zračnicami .......... 1.5

 4011 50 900 -- druge ........................................ 1.5


 4013    Notranje gume (zračnice)

 4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:

 4013 10 100 -- za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ 1.5

 4013 10 900 -- za tovornjake in avtobuse .................... 1.5


 4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm3 do
       vključno 0,8 g/cm3:

 4411 21 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 21 001 --- plošče debeline do vključno 18 mm ........... 1.0

 4411 29 00 -- druge:

 4411 29 002 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi folijami, laminati
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ............................... 1.0

       - Druge:

 4411 91 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene .................................... 1.0

 4411 99 000 -- druge ........................................ 1.0


 4412    Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben
       lameliran les

       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
       ki ni les iglavcev:

 4412 29   -- druge:

 4412 29 200 --- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče .......................................... 1.0

 4412 29 800 --- druge ....................................... 1.0

       - Druge:

 4412 99   -- druge:

 4412 99 200 --- blok plošče in druge slojevite lesene
       plošče (vsi sloji leseni)........................ 1.0

 4412 99 800 --- drugo (kombinirani sloji, npr. les-plastika-
       les ............................................. 1.0


 4414 00   Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala
       in podobne predmete

 4414 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 1.2

 4414 00 900 - Iz drugega lesa ............................... 1.2


 4415    Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in
       podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; bobni
       (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste
       palete in druge nakladalne plošče iz lesa;
       paletne prirobnice iz lesa

 4415 10   - Zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena
       embalaža, bobni (tulci) za kable:

 4415 10 100 -- zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna
       embalaža ........................................ 0.8

 4415 10 900 -- bobni (tulci) za kable ....................... 0.8

 4415 20   - Palete, zabojaste palete in druge nakladalne
       plošče, paletne prirobnice:

 4415 20 200 -- ploščate palete; paletne prirobnice .......... 0.8

 4415 20 900 -- drugo ........................................ 0.8


 4417 00 000 Orodja, škatle za orodje, držaji za orodje in
       lesena držala za metle in ščetke, lesena kopita
       za obutev ....................................... 1.2


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

 4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri:

 4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 1.5

 4418 10 500 -- iz lesa iglavcev ............................. 1.5

 4418 10 900 -- iz drugega lesa .............................. 1.5

 4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

 4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 1.5

 4418 20 500 -- iz lesa iglavcev ............................. 1.5

 4418 20 800 -- iz drugega lesa .............................. 1.5

 4418 30   - Parketne plošče:

 4418 30 100 -- za mozaična tla .............................. 1.5

       -- druge:

 4418 30 910 --- sestavljene iz dveh ali več plasti lesa ..... 1.5

 4418 30 990 --- druge ....................................... 1.5

 4418 50 000 - Skodle (žagane ali klane) ..................... 1.5

 4418 90   - Drugo:

 4418 90 100 -- lepljen (masiven) lameliran les (glulam) ..... 4.5


 4419 00   Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

 4419 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 1.2

 4419 00 900 - Iz drugega lesa ............................... 1.2


 4420    Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in
       škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni
       leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni
       okraski; izdelki za notranjo opremo, ki se ne
       uvrščajo v 94. poglavje, iz lesa

 4420 10   - Kipci in drugi okraski iz lesa:

 4420 10 110 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 1.2

 4420 10 190 -- iz drugega lesa .............................. 1.2

 4420 90   - Drugo:

       -- lesena marketerija in intarziran les:

 4420 90 110 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 1.2

 4420 90 190 --- iz drugega lesa ............................. 1.2

       -- drugo:

 4420 90 910 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 1.2

 4420 90 990 --- drugo ....................................... 1.2


 4421    Drugi leseni izdelki

 4421 10 000 - Obešalniki .................................... 1.2

 4421 90   - Drugo:

 4421 90 100 -- tulci, tuljavice, koluti za šivalne niti in
       podobno, iz struženega lesa ..................... 1.2

 4421 90 300 -- navojnice za rolete, opremljene ali
       neopremljene z vzmetmi .......................... 1.2

 4421 90 500 -- trščice za vžigalice; lesene kljukice ali
       zatiči za obuvala ............................... 1.2

 4421 90 700 -- ročaji za ledilne nože, vilice ali žlice ..... 1.2

       -- drugo:

 4421 90 910 --- iz vlaknastih plošč ......................... 1.2

 4421 90 990 --- drugo ....................................... 1.2


 4801 00   Časopisni papir, v zvitkih ali listih

 4801 00 100 - Omenjen v dodatni opombi 1 k temu poglavju .... 0.2

 4801 00 900 - Drug .......................................... 0.2


 4802    Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za
       pisanje, tiskanje ali druge grafične namene,
       vključno papir in karton za luknjane kartice in
       trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz
       tar. št. 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in
       karton

 4802 10 000 - Ročno izdelana papir in karton ................ 1.0

       - Drug papir in karton brez lesnih vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje
       po masi do vključno 10% teh vlaken od skupne
       vsebine vlaken:

 4802 51   -- z maso pod 40 g/m2:

 4802 51 100 --- z maso do vključno 15 g/m2 za matrice ....... 1.0

 4802 51 900 --- drugo ....................................... 1.0

 4802 52   -- z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2:

 4802 52 200 --- v zvitkih ................................... 1.0

 4802 52 800 --- v listih .................................... 1.0

 4802 53   -- z maso nad 150 g/m2:

 4802 53 200 --- v zvitkih ................................... 1.0

 4802 53 800 --- v listih .................................... 1.0


 4803 00   Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila,
       papir za brisače, serviete in robčke ter podoben
       papir za uporabo v gospodinjstvu ali za
       sanitarne namene, celulozna vata, listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, vključno nabrani
       (krep, plisirani idr.), reliefni, luknjani,
       površinsko barvani, površinsko okrašeni ali
       tiskani izdelki, v zvitkih, širokih nad 36 cm,
       ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z
       najmanj eno stranico daljšo kot 36 cm, v
       neprepognjenem stanju

 4803 00 100 - Celulozna vata ................................ 0.4

       - Krep papir in podoben vpojni papir (staničevina)
       iz celuloznih vlaken z maso posameznih plasti:

 4803 00 310 -- do vključno 25 g/m2 .......................... 1.5

 4803 00 390 -- nad 25 g/m2 .................................. 1.5

 4803 00 900 - Drugo ......................................... 0.4


 4804    Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih
       ali listih, razen tistih iz tar. št. 4802 ali
       4803

       - Kraftliner:

 4804 19   -- drug:

       --- pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz
       vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi procesi:

       ---- ki je sestavljen iz ene ali več nebeljenih
       plasti z zunanjo beljeno, polbeljeno ali
       obarvano plastjo, z maso na m2:

 4804 19 190 ----- 175 g ali več ............................. 0.4

       ---- drug, z maso na m2:

 4804 19 390 ----- 175 g ali več ............................. 0.4

 4804 19 900 --- drug ........................................ 0.4

       - Drug kraft papir in karton, z maso do vključno
       150 g/m2:

 4804 39   -- drugo:

 4804 39 100 --- za proizvodnjo papirne preje iz tar. št. 5308
       ali papirne preje, ojačane s kovino, iz tar. št.
       5607 ............................................ 0.2

       - Drug kraft papir in karton, mase nad 150 g/m2,
       vendar pod 225 g/m2:

 4804 49 00 -- drugo:

 4804 49 009 --- drugo ....................................... 0.4

       - Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m2 ali
       več:

 4804 59 00 -- drugo:

 4804 59 001 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom ..... 0.4

 4804 59 009 --- drugo ....................................... 0.8


 4805    Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
       listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega poglavja

       - Papir in karton, večplasten:

 4805 21 000 -- katerih vse plasti so beljene ................ 0.4

 4805 22   -- s samo eno zunanjo beljeno plastjo:

 4805 23 000 -- s tremi ali več sloji, od katerih sta samo
       dva zunanja beljena ............................. 0.4


 4806    Rastlinski pergamentni papir, za maščobe
       neprepusten papir, pavs papir in prozorni papir
       ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji,
       v zvitkih ali listih

 4806 30 000 - Pavs papir .................................... 1.0


 4807    Sestavljena papir in karton (izdelana z
       lepljenjem ravnih slojev), površinsko
       nepremazana in neimpregnirana, znotraj ojačena
       ali neojačena, v zvitkih ali listih

 4807 10 000 - Papir in karton, z vmesnim slojem iz bitumna,
       katrana ali asfalta ............................. 1.0


 4808    Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
       ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
       nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz
       tar. št. 4803 ali 4818

 4808 20 000 - Kraft papir za vreče, nabran (krep ali
       plisiran), vključno reliefni ali luknjani ....... 1.0


 4809    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali
       impregniran papir za matrice za razmnoževanje
       ali ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih
       (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno
       stranico, daljšo od 36 cm, v neprepognjenem
       stanju

 4809 10 000 - Karbon ali podoben kopirni papir ............. 1.0

 4809 90 000 - Drugo ......................................... 1.0


 4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za
       druge grafične namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

 4810 11   -- z maso do vključno 150 g/m2:

 4810 11 100 --- papir in karton, ki se uporabljata kot
       podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni
       ali elektrosenzibilni papir ali karton .......... 1.0

       --- drugo:

 4810 11 990 ---- v listih ................................... 1.0

 4810 12 000 -- z maso nad 150 g/m2 ......................... 1.0


 4811    Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803, 4804,
       4809, 4810 ali 4818

 4811 10 000 - Papir in karton, premazana s katranom ali
       bitumnom ali asfaltom ........................... 0.9

       - Papir in karton, premazana z lepilom:

 4811 21 000 -- samolepilna (enostransko ali obojestransko) .. 0.9

 4811 40 000 - Papir in karton, premazana, prekrita ali
       impregnirana z voskom, parafinskim voskom,
       stearinom, oljem ali glicerinom ................. 1.0


 4814    Zidne tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja; prozorni papir za okna

 4814 20 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s prednjo stranjo, premazano ali
       prekrito s slojem plastične mase, ki ima zrnato,
       reliefno, barvano, tiskano ali drugače okrašeno
       površino ........................................ 1.5

 4814 30 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s sprednjo stranjo prekrito s pletarskim
       materialom, ki je med seboj spojen ali nespojen
       v vzporedne niti ali tkan ....................... 1.5


 4815 00 000 Talne obloge na podlagi iz papirja ali kartona,
       nerazrezane ali razrezane v določene velikosti .. 1.1


 4816    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar.
       št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne
       plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

 4816 10 000 - Karbon in podoben kopirni papir ............... 1.5


 4817    Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in
       karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali
       kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah,
       vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz
       papirja ali kartona

 4817 10 000 - Pisemske ovojnice ............................. 2.0

 4817 20 000 - Pisemske kartice, dopisnice in kartice za
       dopisovanje (brez slike) ........................ 2.0

 4817 30 000 - Kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah,
       notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali
       kartona ......................................... 1.2


 4818    Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje
       ličila, brisače, namizni prti, serviete, otroške
       plenice, tamponi, rjuhe in podobni predmeti za
       gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe,
       oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase,
       papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov
       iz celuloznih vlaken

 4818 10   - Toaletni papir:

 4818 10 100 -- z maso ene plasti do vključno 25 g/m2 ........ 1.5

 4818 10 900 -- z maso ene plasti nad 25 g/m2 ................ 1.5

 4818 20   - Robčki, listi za odstranjevanje ličila ali
       brisače:

 4818 20 100 -- robčki in listi za odstranjevanje ličila ..... 2.0

       -- ročne brisače:

 4818 20 910 --- v zvitkih ................................... 2.0

 4818 20 990 --- drugo ....................................... 2.0

 4818 30 000 - Namizni prti in serviete ...................... 2.0

 4818 40   - Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične
       predloge in podobni sanitarni predmeti:

       -- damski vložki, tamponi in podobni predmeti:

 4818 40 110 --- damski vložki ............................... 2.0

 4818 40 130 --- tamponi ..................................... 2.0

 4818 40 190 --- drugo ....................................... 2.0

       -- otroške plenice, plenične predloge in podobni
       sanitarni pedmeti:

 4818 40 910 --- nepripravljeni za prodajo na drobno ......... 2.0

 4818 40 990 --- drugo ....................................... 2.0

 4818 50 000 - Obleka in pribor za obleko .................... 2.0

 4818 90   - Drugo:

 4818 90 100 -- predmeti, ki se uporabljajo za kirurške,
       medicinske ali higienske namene, nepripravljeni
       za prodajo na drobno ............................ 2.0

 4818 90 900 -- drugo ........................................ 2.0


 4819    Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za
       pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate
       ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken;
       kartonažni izdelki, iz papirja ali kartona, ki se
       uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno

 4819 10 000 - Škatle, zaboji in vreče iz valovitega papirja
       ali valovitega kartona .......................... 2.0

 4819 20   - Zložljive škatle, zaboji in vreče iz
       nevalovitega papirja ali nevalovitega kartona: .. 2.0

 4819 20 900 -- z maso papirja ali kartona 600 g/m2 ali več .. 1.5

 4819 30 000 - Vreče in vrečke, ki so široke 40 cm ali več,
       merjeno na dnu, v sploščenem stanju ............. 1.1

 4819 40 000 - Druge vreče in vrečke, razen ovitkov za
       gramofonske plošče .............................. 1.2

 4819 50 000 - Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki
       za gramofonske plošče ........................... 0.6

 4819 60 000 - Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki
       se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno . 2.0


 4820    Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
       naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki
       za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za
       knjige (po sistemu prostih listov ali druge),
       mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi
       poslovni obrazci, kompleti z vstavljenim karbon
       papirjem in podobni izdelki za pisanje iz
       papirja ali kartona; albumi za vzorce ali zbirke
       in knjižni ovitki iz papirja ali kartona

 4820 10   - Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige
       za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki:

 4820 10 100 -- registri, knjigovodske knjige, bloki
       naročilnic in dobavnic .......................... 2.0

 4820 10 300 -- zvezki, bloki s pisemskim papirjem in notesi . 2.0

 4820 10 500 -- dnevniki ..................................... 2.0

 4820 10 900 -- drugo ........................................ 2.0

 4820 20 000 - Šolski zvezki ................................. 2.0

 4820 30 000 - Povezi za knjige, mape in fascikli za spise ... 2.0

 4820 40   - Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z
       vstavljenim karbon papirjem:

 4820 40 100 -- neskončne oblike ............................. 2.0

 4820 40 900 -- drugo ........................................ 2.0

 4820 50 000 - Albumi za vzorce ali zbirke ................... 2.0

 4820 90 000 - Drugo ......................................... 2.0


 4821    Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst,
       tiskane ali netiskane

 4821 10   - Tiskane:

 4821 10 100 -- samolepilne .................................. 2.0

 4821 10 900 -- druge ....................................... 2.0

 4821 90   - Druge:

 4821 90 100 -- samolepilne .................................. 2.0

 4821 90 900 -- druge ........................................ 2.0


 4822    Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage iz
       papirne mase, papirja ali kartona (luknjani ali
       neluknjani, ojačeni ali neojačeni)

 4822 10 000 - Za navijanje tekstilne preje .................. 1.5

 4822 90 000 - Drugo ......................................... 1.5


 4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
       celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih vlaken

       - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
       lepilom:

 4823 11   -- samolepilni:

       --- trakovi širine do vključno 10 cm, katerih
       premaz vsebuje nevulkanizirano naravno ali
       sintetično gumo:

 4823 11 110 ---- samolepilni na eni strani .................. 1.4

 4823 11 900 --- drugo ....................................... 1.4

 4823 19 000 -- drugo ........................................ 0.6

 4823 20 000 - Filtrirni papir in karton ..................... 1.5

       - Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali
       druge grafične namene:

 4823 59   -- drugo:

 4823 59 100 --- v trakovih ali zvitkih za pisarniške stroje
       in podobno ...................................... 2.0

 4823 59 900 --- drugo ....................................... 2.0

 4823 60   - Papirni ali kartonski pladnji, sklede,
       krožniki, skodelice in podobno:

 4823 60 100 -- pladnji, sklede in krožniki .................. 2.0

 4823 60 900 -- drugo ........................................ 2.0

 4823 70   - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase:

 4823 70 100 -- liti pladnji in škatle za jajca .............. 0.6

 4823 90   - Drugo:

 4823 90 100 -- tesnila in podobni predmeti za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. 2.0

       -- drugo:

 4823 90 150 --- kartice, nepreluknjane, za stroje z
       luknjanimi karticami, v trakovih ali ne ......... 1.2

 4823 90 200 --- perforiran papir in karton za žakardne in
       podobne stroje .................................. 2.0

 4823 90 300 --- pahljače, ventilatorji in ročne pahljače;
       okvirji zanje in njihovi deli ................... 2.0

       --- drugo:

 4823 90 500 ---- urezani po meri ali obliki ................. 2.0


 5004 00   Svilena preja (razen preje iz svilenih
       odpadkov), nepripravljena za prodajo na drobno

 5004 00 100 - Nebeljena, degumirana ali beljena ............. 0.5

 5004 00 900 - Druga ......................................... 0.5


 5007    Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 5007 20   - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več svile ali drugih svilenih odpadkov, razen
       buretne svile:

       -- drugo:

       --- druge:

 5007 20 510 ---- nebeljene, degumirane ali beljene .......... 0.8

 5007 90   - Druge tkanine:

 5007 90 100 -- nebeljene, degumirane ali beljene ............ 0.7


 5106    Preja iz mikane volne, nepripravljena za prodajo
       na drobno

 5106 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

 5106 10 100 -- nebeljena .................................... 0.5

 5106 10 900 -- druga ........................................ 0.5

 5106 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

 5106 20 100 -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine
       živalske dlake .................................. 0.5

 5106 20 110 --- nebeljena ................................... 1.5

       -- druga:

 5106 20 910 --- nebeljena ................................... 0.6

 5106 20 990 --- druga ....................................... 0.6


 5107    Preja iz česane volne, nepripravljena za prodajo
       na drobno

 5107 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

 5107 10 100 -- nebeljena .................................... 0.5

 5107 10 900 -- druga ........................................ 0.5

 5107 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

       -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine
       živalske dlake:

 5107 20 100 --- nebeljena ................................... 0.7

 5107 20 300 --- druga ....................................... 0.7

       -- Druga:

       --- mešana samo ali pretežno s sintetičnimi
       rezanimi vlakni:

 5107 20 510 ---- nebeljena .................................. 0.7

 5107 20 590 ---- druga ...................................... 0.7

       --- drugače mešana:

 5107 20 910 ---- nebeljena .................................. 0.7

 5107 20 990 ---- druga ...................................... 0.7


 5108    Preja iz fine živalske dlake (mikana ali
       česana), nepripravljena za prodajo na drobno

 5108 10   - Mikana:

 5108 10 100 -- nebeljena .................................... 0.5

 5108 10 900 -- druga ........................................ 0.5

 5108 20   - Česana:

 5108 20 100 -- nebeljena .................................... 0.5

 5108 20 900 -- druga ........................................ 0.5


 5109    Preja iz volne ali fine živalske dlake,
       pripravljena za prodajo na drobno

 5109 10   - Ki vsebuje po masi 85 % ali več volne ali fine
       živalske dlake:

 5109 10 100 -- v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso nad
       125 g, vendar do 500 g .......................... 0.4

 5109 10 900 -- druga ........................................ 0.7


 5111    Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5111 19   -- druge:

       --- z maso, ki presega 300 g/m2, do vključno
       450 g/m2

       ---- loden tkanine (dodatna opomba 1./51 pogl.):

 5111 19 110 ----- vrednosti 2,50 EUR/m2 ali več ............. 1.3

 5111 19 190 ----- druge ..................................... 1.4

       ---- druge tkanine:

 5111 19 310 ----- iz volnene preje, vrednosti 2,50 EUR/m2
       ali več ......................................... 1.3

 5111 19 390 ----- druge ..................................... 1.6

       --- z maso, večjo od 450 g/m2

 5111 19 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 EUR/m2 ali
       več ............................................. 1.3

 5111 19 990 ---- druge ...................................... 1.6

 5111 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5111 30 100 -- z maso do vključno 300 g/m2 .................. 1.7

 5111 30 300 -- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 .... 1.7

 5111 30 900 -- z maso nad 450 g/m2 .......................... 1.7

 5111 90   - Druge:

       -- druge:

 5111 90 910 --- z maso do vključno 300 g/m2 ................. 0.6

 5111 90 930 --- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 ... 0.6

 5111 90 990 --- z maso nad 450 g/m2 ......................... 0.6


 5112    Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5112 11   -- mase do vključno 200 g/m2

 5112 11 100 --- vrednosti 3 EUR/m2 ali več .................. 1.3

 5112 11 900 --- druge ....................................... 1.6

 5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti ...................... 1.7

 5112 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5112 30 100 -- z maso do vključno 200 g/m2 .................. 1.7

 5112 30 300 -- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 .... 1.7

 5112 30 900 -- z maso nad 375 g/m2 .......................... 1.7

 5112 90   - Druge:

       -- druge:

 5112 90 910 --- z maso do vključno 200 g/m2 ................. 1.7

 5112 90 930 --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 ... 1.7

 5112 90 990 --- z maso nad 275 g/m2 ......................... 1.7


 5113 00 000 Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske
       žime ............................................ 1.2


 5204    Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali
       pripravljen za prodajo na drobno

       - Nepripravljen za prodajo na drobno:

 5204 11 000 -- ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža ...... 0.8

 5204 19 000 -- drug ......................................... 0.8

 5204 20 000 - Pripravljen za prodajo na drobno .............. 0.6


 5205    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi 85 % ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Dvojna, večnitna ali prameneska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5205 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 0.6

 5205 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 0.6

 5205 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ 0.6

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5205 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 0.6

 5205 42 00 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit):

 5205 42 009 --- drugo ....................................... 0.6

 5205 43 00 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit):

 5205 43 009 --- drugo ....................................... 0.6

 5205 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 0.6

 5205 46 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 106,38 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 94 na eno nit) ..................... 0.6


 5206    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi pod 85% bombaža, nepripravljena
       za prodajo na drobno

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5206 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 0.6

 5206 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 0.6

 5206 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       nit) ............................................ 0.6

 5206 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 0.6

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5206 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 0.6

 5206 42 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 0.6

 5206 43 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ 0.6

 5206 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 0.6


 5207    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)
       pripravljena za prodajo na drobno

 5207 10 000 - Ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža ....... 1.2


 5210    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2

       - Barvane:

 5210 31   -- v platnovi vezavi:

 5210 31 900 --- širine nad 165 cm ........................... 0.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5210 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 0.5

       - Tiskane:

 5210 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 0.5


 5211    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m2

       - Beljene:

 5211 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ 0.5

 5211 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 0.5

 5211 29 000 -- druge tkanine ................................ 0.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5211 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper .................... 0.5

       - Tiskane:

 5211 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 0.5


 5212    Druge bombažne tkanine

       - Mase do 200 g/m2:

 5212 11   -- nebeljene:

 5212 11 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 11 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

 5212 12   -- beljene:

 5212 12 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 12 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

 5212 13   -- barvane:

 5212 13 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 13 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

 5212 14   -- iz raznobarvne preje:

 5212 14 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 14 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

 5212 15   -- tiskane:

 5212 15 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 15 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

       - Mase nad 200 g/m2:

 5212 21   -- nebeljene:

 5212 21 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 21 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

 5212 22   -- beljene:

 5212 22 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 22 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

 5212 23   -- barvane:

 5212 23 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 23 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

 5212 24   -- iz raznobarvne preje:

 5212 24 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 24 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2

 5212 25   -- tiskane:

 5212 25 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 1.2

 5212 25 900 --- v drugi mešanici ............................ 1.2


 5309    Lanene tkanine

       - Ki vsebujejo po masi do 85 % lanu:

 5309 21   -- nebeljene ali beljene:

 5309 21 100 --- nebeljene ................................... 0.5


 5310    Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih liičnatih
       vlaken iz tar. št. 5303

 5310 90 000 - Druge ......................................... 1.0


 5311 00   Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken;
       tkanine iz papirne preje

 5311 00 100 - Iz ramije ..................................... 1.4

 5311 00 900 - Druge ......................................... 1.4


 5401    Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken, nepripravjen ali pripravljen
       za prodajo na drobno

 5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5401 10 110 --- temeljna nit, sukanec z oploščenim jedrom -
       core preja ...................................... 0.9

 5401 10 19 --- drug:

 5401 10 199 ---- drug ....................................... 0.9

 5401 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 0.9


 5402    Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca
       za šivanje), nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno s sintetičnimi monofilamenti
       številke pod 67 deciteksov

       - Teksturirana preja:

 5402 32 000 -- iz najlona ali drugih poliamidov, številke na
       eno nit nad 50 teksov ........................... 1.0

       - Druga preja, enojna nesukana ali vpredena, do
       50 zavojev na meter:

 5402 41 00 -- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5402 41 009 --- številke več kot 33 teksov .................. 1.0

       - Druga preja, dvojna, večnitna ali pramenska:

 5402 61 000 -- iz najlona ali drugih poliamidov ............. 0.9

 5402 69   -- druga:

 5402 69 100 --- iz polipropilena ............................ 0.9


 5404    Sintetični monofilamenti, številke 67 deciteksov
       ali več, katerih noben prečni prerez ne presega
       1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz
       sintetičnih tekstilnih surovin, vidne širine do
       5 mm

 5404 10   - Monofilamenti:

 5404 10 900 -- drugi ........................................ 0.6

 5404 90   - Drugo:

       -- iz polipropilena:

 5404 90 110 --- dekorativni trakovi, ki se uporabljajo za
       pakiranje ....................................... 0.7

 5404 90 190 --- drugo ....................................... 0.7

 5404 90 900 -- drugo ........................................ 0.7


 5405 00 000 Umetni monofilamenti, številke 67 deciteksov ali
       več, katerih dimenzija prečnega prereza ne
       presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna
       slama) iz sintetičnih tekstilnih surovin, vidne
       širine do 5 mm


 5404    Sintetični monofilamenti, številke 67 deciteksov
       ali več, katerih noben prečni prerez ne presega
       1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz
       sintetičnih tekstilnih surovin, vidne širine do
       5 mm

 5404 10   - Monofilamenti:

 5404 10 900 -- drugi ........................................ 0.6

 5404 90   - Drugo:

       -- iz polipropilena:

 5404 90 110 --- dekorativni trakovi, ki se uporabljajo za
       pakiranje ....................................... 0.7

 5404 90 190 --- drugo ....................................... 0.7

 5404 90 900 -- drugo ........................................ 0.7


 5405 00 000 Umetni monofilamenti, številke 67 deciteksov ali
       več, katerih dimenzija prečnega prereza ne
       presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna
       slama) iz umetnih tekstilnih surovin, vidne
       širine do 5 mm .................................. 0.4


 5406    Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov
       (razen sukanca za šivanje), pripravljena za
       prodajo na drobno

 5406 20 000 - Preja iz umetnih filamentov ................... 1.2


 5407    Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404

 5407 10 000 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz najlona
       ali drugih poliamidov ali iz poliestra .......... 1.1

 5407 30 000 - Tkanine, predvidene v 9. opombi v XI. oddelku . 1.1

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več teksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 52 000 -- barvane ...................................... 1.1

 5407 53 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 1.1

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več poliestrskih filamentov:

 5407 61   -- druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več neteksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 61 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.1

 5407 61 300 --- barvane ..................................... 1.1

 5407 61 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 1.1

 5407 61 900 --- potiskane ................................... 1.1


 5408    Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno
       tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar. št. 5405

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več umetnih filamentov ali trakov ali podobnih
       izdelkov:

 5408 22   -- barvane:

 5408 22 100 --- širine nad 135 cm, vendar do vključno 155
       cm, v platnovi vezavi, keper, križni keper ali v
       vezavi atlas .................................... 1.1

 5408 22 900 --- druge ....................................... 1.1

 5408 23   -- iz raznobarvne preje:

 5408 23 100 --- jacquard tkanine širine nad 115 cm, vendar
       do vključno 140 cm, z maso nad 250 g/m2 ......... 1.1

 5408 23 900 --- druge ....................................... 1.1

 5408 24 000 -- tiskane ...................................... 1.1


 5501    Prameni iz sintetičnih filamentov

 5501 10 000 - Iz najlona ali drugih poliamidov .............. 0.8

 5501 20 000 - Iz poliestra .................................. 0.8

 5501 90   - Drugi:

 5501 90 100 -- iz polipropilena ............................. 0.8

 5501 90 900 - drugi ......................................... 0.8


 5502 00   Prameni iz umetnih filamentov

 5502 00 100 - Iz viskoznega rajona, vključno z modalnim ..... 0.8


 5503    Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana in
       ne drugače pripravljena za predenje

 5503 10   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

       -- iz aramidov:

 5503 10 110 --- velike trdnosti ............................. 0.5


 5505    Odpadki (vključno kratka vlakna, dobljena pri
       česanju, odpadke iz preje in razvlaknjene
       tekstilne odpadke) iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken

 5505 10   - Iz sintetičnih vlaken:

 5505 10 100 -- iz najlona ali drugih poliamidov ............. 0.7

 5505 10 300 -- iz poliestrov ................................ 0.7

 5505 10 500 -- iz akrila ali modakrila ...................... 0.7

 5505 10 700 -- iz polipropilena ............................. 0.7

 5505 10 900 -- drugi ........................................ 0.7


 5508    Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali
       sintetičnih vlaken, pripravljen ali
       nepripravljen za prodajo na drobno

 5508 10   - Iz rezanih sintetičnih vlaken:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5508 10 110 --- iz poliestrov ............................... 0.9

 5508 10 190 --- drug ........................................ 0.9

 5508 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 0.9

 5508 20   - Iz rezanih umetnih vlaken:

 5508 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno ........... 0.9

 5508 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 0.9


 5509    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več najlona ali
       drugih rezanih poliamidnih vlaken:

 5509 11 000 -- enojna preja ................................. 0.9

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

 5509 21   -- enojna preja:

 5509 21 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 21 900 --- druga ....................................... 0.9

 5509 22   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 22 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 22 900 --- druga ....................................... 0.9

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5509 31   -- enojna preja:

 5509 31 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 31 900 --- druga ....................................... 0.9

 5509 32   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 32 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 32 900 --- druga ....................................... 0.9

       - Druga preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
       drugih rezanih sintetičnih vlaken:

 5509 41   -- enojna preja:

 5509 41 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 41 900 --- druga ....................................... 0.9

 5509 42   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 42 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 42 900 --- druga ....................................... 0.9

       - Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5509 51 000 -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       rezanimi vlakni ................................. 0.9

 5509 52   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 52 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 52 900 --- druga ....................................... 0.9

 5509 59 000 -- druga ........................................ 0.9

       - Druga preja iz rezanih akrilnih ali
       modakrilnih vlaken:

 5509 61   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 61 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 61 900 --- druga ....................................... 0.9

 5509 62 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... 0.9

       - Druga preja:

 5509 91   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 91 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 0.9

 5509 91 900 --- druga ....................................... 0.9

 5509 92 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... 0.9

 5509 99 000 -- druga ........................................ 0.9


 5510    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5510 11 00 -- enojna preja:

 5510 11 009 --- druga ....................................... 0.9

 5510 12 000 -- dvojna, večnitna ali pramenska preja ......... 0.4

 5510 20 000 - Druga preja, v mešanici, pretežno ali samo z
       volno ali fino živalsko dlako ................... 0.9

 5510 90 000 - Druga preja ................................... 0.9


 5511    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljena za
       prodajo na drobno

 5511 10 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje po
       masi 85 % ali več teh vlaken .................... 1.0

 5511 20 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po
       masi pod 85 % teh vlaken ........................ 1.0

 5511 30 000 - Iz rezanih umetnih vlaken ..................... 1.0


 5512    Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       rezanih sintetičnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

 5512 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 1.1

 5512 19   -- druge:

 5512 19 100 --- tiskane ..................................... 1.1

 5512 19 900 --- druge ....................................... 1.1

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5512 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 1.1

 5512 29   -- druge:

 5512 29 100 --- potiskane ................................... 1.1

 5512 29 900 --- druge ....................................... 1.1

       - Druge:

 5512 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 1.1

 5512 99   -- druge:

 5512 99 100 --- potiskane ................................... 1.1

 5512 99 900 --- druge ....................................... 1.1


 5513    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken, v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do
       vključno 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5513 11   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 11 200 --- širine do vključno 165 cm ................... 1.1

 5513 11 900 --- širine nad 165 cm ........................... 1.1

 5513 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 1.1

 5513 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 1.1

 5513 19 000 -- druge tkanine ................................ 1.1

       - Barvane:

 5513 21   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 21 100 --- širine do vključno 135 cm ................... 1.1

 5513 21 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ..... 1.1

 5513 21 900 --- širine nad 165 cm ........................... 1.1

 5513 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 0.6

 5513 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 1.1

 5513 29 000 -- druge tkanine ................................ 1.1

       - Iz preje različnih barv:

 5513 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 1.1

 5513 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 1.1

 5513 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 1.1

 5513 39 000 -- druge tkanine ................................ 1.1

       - Tiskane:

 5513 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 1.1

 5513 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 1.1

 5513 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 1.1

 5513 49 000 -- druge tkanine ................................ 1.1


 5514    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5514 11 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 1.1

 5514 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 1.1

 5514 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 1.1

 5514 19 000 -- druge tkanine ................................ 1.1

       - Barvane:

 5514 21 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 1.1

 5514 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 1.1

 5514 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 1.1

 5514 29 000 -- druge tkanine ................................ 1.1

       - Iz raznobarvne preje:

 5514 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 1.1

 5514 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 1.1

 5514 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 1.1

 5514 39 000 -- druge tkanine ................................ 1.1

       - Tiskane:

 5514 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 1.1

 5514 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 1.1

 5514 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 1.1

 5514 49 000 -- druge tkanine ................................ 1.1


 5515    Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken

       - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5515 11   -- v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       vlakni iz viskoznega rayona:

 5515 11 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.1

 5515 11 300 --- tiskane ..................................... 1.1

 5515 11 900 --- druge ....................................... 1.1

 5515 12   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 12 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.1

 5515 12 300 --- potiskane ................................... 1.1

 5515 12 900 --- druge ....................................... 1.1

 5515 13   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 1.1

 5515 13 190 ---- druge ...................................... 1.1

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 1.1

 5515 13 990 ---- druge ...................................... 1.1

 5515 19   -- druge:

 5515 19 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.1

 5515 19 300 --- potiskane ................................... 1.1

 5515 19 900 --- druge ....................................... 1.1

       - Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5515 21   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 21 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 0.6

 5515 22   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 1.1

 5515 22 190 ---- druge ...................................... 1.1

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 1.1

 5515 22 990 ---- druge ...................................... 1.1

 5515 29   -- druge:

 5515 29 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.1

 5515 29 300 --- potiskane ................................... 1.1

 5515 29 900 --- druge ....................................... 1.1

       - Druge tkanine:

 5515 91   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.1

 5515 91 300 --- potiskane ................................... 1.1

 5515 91 900 --- druge ....................................... 1.1

 5515 92   -- v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko
       dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako (grebenano):

 5515 92 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 1.1

 5515 92 190 ---- druge ...................................... 1.1

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 92 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 1.1

 5515 92 990 ---- druge ...................................... 1.1

 5515 99   -- Druge:

 5515 99 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.1

 5515 99 300 --- potiskane ................................... 1.1

 5515 99 900 --- druge ....................................... 1.1


 5516    Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5516 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 1.1

 5516 12 000 -- barvane ...................................... 1.1

 5516 13 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 1.1

 5516 14 000 -- tiskane ...................................... 1.1

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti:

 5516 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 1.1

 5516 22 000 -- barvane ...................................... 1.1

 5516 23   -- iz raznobarvne preje:

 5516 23 100 --- jacquard tkanine širine 140 cm ali več
       (blago za žimnice) .............................. 1.1

 5516 23 900 --- druge ....................................... 1.1

 5516 24 000 -- tiskane ...................................... 1.1

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako:

 5516 31 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 1.1

 5516 33 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 1.1

 5516 34 000 -- tiskane ...................................... 1.1

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z bombažem:

 5516 41 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 1.1

 5516 42 000 -- barvane ...................................... 1.1

 5516 43 000 -- iz preje različnih barv ...................... 1.1

 5516 44 000 -- tiskane ...................................... 1.1

       - Druge:

 5516 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 1.1

 5516 92 000 -- barvane ...................................... 1.1

 5516 93 000 -- iz preje različnih barv ...................... 1.1

 5516 94 000 -- tiskane ...................................... 1.1


 5601    Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz
       vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči);
       prah in nopki - vlaknati vozlički

 5601 10   - Damski vložki in tamponi, serviete in otroške
       plenice ter podobni sanitarni proizvodi iz vate:

 5601 10 100 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 0.6

 5601 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 0.8

       - Vata; drugi proizvodi iz vate:

 5601 21   -- bombažni:

 5601 21 100 --- vpojni ...................................... 0.5

 5601 21 900 --- drugi ....................................... 0.8

 5601 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5601 22 100 --- zvitki premera do 8 mm ...................... 0.5

       --- drugi:

 5601 22 910 ---- iz sintetičnih vlaken ...................... 0.6

 5601 22 990 ---- iz umetnih vlaken .......................... 0.6


 5602    Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno
       ali laminirano

       - Druga klobučevina, neimpregnirana,
       neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:

 5602 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5602 29 100 --- iz grobe živalske dlake ..................... 1.0

 5602 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 1.0


 5603    Netkani tekstil, vključno impregniran,
       prevlečen, prekrit ali laminiran

       - Iz umetnih ali sintetičnih filamentov iz 54.
       poglavja:

 5603 11   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 11 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 1.2

 5603 12   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 12 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 1.2

 5603 13   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 13 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 1.2

 5603 14   -- z maso nad 150 g/m2:

 5603 14 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 1.2

       - Drug:

 5603 91   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 91 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 1.2

 5603 91 900 --- drug ........................................ 1.2

 5603 92   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 92 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 1.2

 5603 92 900 --- drug ........................................ 1.2

 5603 93   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 93 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 1.2

 5603 93 900 --- drug ........................................ 1.2

 5603 94   -- z maso nad 150 g/m2:

 5603 94 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 1.2

 5603 94 900 --- drug ........................................ 1.2


 5605 00 000 Metalizirana preja, vključno s posukano prejo,
       ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali
       podobnih oblik iz tar. št. 5404 in 5405,
       kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali
       prahu ali prevlečenih s kovino .................. 0.5


 5607    Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi, konopci in
       kabli, vključno pletene, impregnirane,
       prevlečene, prekrite, obložene z gumo ali
       plastično maso

 5607 10 000 - Iz jute ali drugih ličnatih vlaken iz tar. št.
       5303 ............................................ 0.6

       - Iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu
       agave:

 5607 21 000 -- dvonitne vrvi za vezanje ali strojno
       pakiranje ....................................... 1.2

 5607 29   -- drugo:

 5607 29 100 --- številke nad 100.000 deciteksov (10 g/m) .... 1.2

 5607 29 900 --- številke 100.000 deciteksov (10 g/m) ali
       manj ............................................ 1.2

 5607 30 000 - Iz abake (manila ali Musa textilis Nee) ali
       drugih listnih vlaken ........................... 1.0

       - Iz polietilena ali polipropilena:

 5607 41 000 -- dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno
       pakiranje ....................................... 1.2

 5607 49   -- drugo:

       --- številke več kot 50.000 deciteksov (5g/m):

 5607 49 110 ---- pleteno ali obrobljeno ..................... 1.2

 5607 49 190 ---- drugo ...................................... 1.2

 5607 49 900 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 1.2

 5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:

       -- iz najlona ali drugih poliamidov ali iz
       poliestrov:

 5607 50 300 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 1.2

 5607 50 900 -- iz drugih sintetičnih vlaken ................. 1.2

 5607 90 000 - Drugo ......................................... 1.2


 5608    Vozlani mrežasti izdelki iz motvozov, vrvi ali
       konopcev; zgotovljene ribiške mreže in druge
       zgotovljene mreže iz tekstilnega materiala

       - Iz umetnega ali sintetičnega tekstilnega
       materiala:

 5608 11   -- zgotovljene ribiške mreže:

       --- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5608 11 110 ---- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov .... 1.1

 5608 11 190 ---- iz preje ................................... 1.1

       --- drugo:

 5608 11 910 ---- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov .... 1.1

 5608 11 990 ---- iz preje ................................... 1.1

 5608 19   -- drugo:

       --- zgotovljene mreže:

       ---- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5608 19 110 ----- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov ... 1.1

 5608 19 190 ----- drugo ..................................... 1.1

 5608 19 300 ---- drugo ...................................... 1.1

 5608 19 900 --- Drugo ....................................... 1.1


 5701    Preproge in druga talna prekrivala, vozlana,
       dokončana ali nedokončana

 5701 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 5701 10 100 -- ki po masi vsebujejo skupno 10% svile ali
       odpadne svile, razen buretne svile .............. 1.0

       -- drugo:

 5701 10 910 --- z več kot 350 vozli na meter osnove ......... 1.0

 5701 10 930 --- z več kot 350, vendar do vključno 500 vozli
       na meter osnove ................................. 1.0

 5701 10 990 --- z več kot 500 vozli na meter osnove ......... 1.0

 5701 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5701 90 100 -- iz svile, svilenih odpadkov razen buretne
       svile, iz sintetičnih vlaken, iz preje, ki sodi
       v tar. št. 5605, ali iz tekstilnih materialov,
       ki vsebujejo kovinske niti ...................... 1.0

 5701 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.0


 5702    Preproge in druga talna prekrivala, tkana,
       vendar netaftirana, nekosmičena, dokončana ali
       nedokončana, vključno "kelim", "šumak",
       "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala

 5702 10 000 - "Kelim", "šumak", "karamani" in podobna ročno
       tkana prekrivala ................................ 1.0

 5702 20 000 - Talna prekrivala iz kokosovega vlakna ......... 1.0

       - Druga, z lasasto površino, nedokončana:

 5702 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 0.6

 5702 32 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin ......................................... 1.0

 5702 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5702 39 100 --- bombažna .................................... 1.0

 5702 39 900 --- druga ....................................... 1.0

       - Druga, z lasato površino, dokončana:

 5702 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.0

 5702 42 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin ......................................... 1.0

 5702 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5702 49 100 --- bombažna .................................... 1.0

 5702 49 900 --- druga ....................................... 1.0

       - Druga, brez lasaste površine, nedokončana:

 5702 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.0

 5702 52 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin ......................................... 1.0

 5702 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.0

       - Druga, brez lasaste površine, dokončana:

 5702 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.0

 5702 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin ......................................... 1.0

 5702 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.0


 5703    Preproge in druga talna pokrivala iz tekstila,
       taftana, dokončana ali nedokončana

 5703 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 1.4

 5703 20   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

       -- tiskana taftana:

 5703 20 110 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 1.4

 5703 20 190 --- druga ....................................... 1.4

       -- druga:

 5703 20 910 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 1.4

 5703 20 990 --- druga ....................................... 0.8

 5703 30   - Iz drugih umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin:

       -- iz polipropilena:

 5703 30 110 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 1.4

 5703 30 190 --- druga ....................................... 1.4

       -- druga:

       --- tiskana taftana:

 5703 30 510 ---- plošče s površino največ 0,3 m2 ............ 1.4

 5703 30 590 ---- druga ...................................... 1.4

       --- druga:

 5703 30 910 ---- plošče s površino največ 0,3 m2 ............ 1.4

 5703 30 990 ---- druga ...................................... 1.4

 5703 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 1.4


 5704    Preproge in druga talna prekrivala iz
       klobučevine, ki niso taftana in ne kosmičena,
       dokončana ali nedokončana

 5704 10 000 - Plošče, velikosti do 0,3 m2 površine .......... 1.0

 5704 90 000 - Drugo ......................................... 1.0


 5801    Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in
       tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
       tar. št. 5802 ali 5806

 5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 1.5

       - Iz bombaža:

 5801 21 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... 1.6

 5801 22 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 1.5

 5801 23 000 -- druge tkanine z razrezanimi zankami po votku . 1.5

 5801 24 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 1.5

 5801 25 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ...... 1.5

 5801 26 000 -- ženiljske tkanine ............................ 1.5

       - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5801 31 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... 0.6

 5801 32 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 1.5

 5801 34 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 1.5

 5801 36 000 -- ženiljske tkanine ............................ 1.5

 5801 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5801 90 100 -- lanene ....................................... 1.5

 5801 90 900 -- druge ........................................ 1.5


 5802    Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
       frotirne tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št.
       5806; taftane tekstilne tkanine, razen
       proizvodov iz tar. št. 5703

       - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz bombaža:

 5802 11 000 -- nebeljene .................................... 1.2

 5802 19 000 -- druge ........................................ 1.2

 5802 20 000 - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz drugih tekstilnih
       surovin ......................................... 1.5

 5802 30 000 - Taftane tekstilne tkanine ..................... 1.5


 5803    Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št.
       5806

 5803 10 000 - Iz bombaža .................................... 1.2

 5803 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5803 90 100 -- iz svile ali njenih odpadkov ................. 1.2

 5803 90 300 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.2

 5803 90 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 1.2

 5803 90 900 -- drugo ........................................ 1.4


 5804    Til in drug mrežast material, razen tkanega,
       pletenega ali kvačkanega; čipke v metraži,
       trakovih ali motivih

 5804 10   - Til in drug mrežast material:

       -- navaden:

 5804 10 110 --- vozlano mrežasto blago ...................... 1.2

 5804 10 190 --- drugo ....................................... 1.2

 5804 10 900 -- drugo ........................................ 1.3

       - Strojno izdelane čipke:

 5804 21   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5804 21 100 --- izdelane na bobinet strojih ................. 1.2

 5804 21 900 --- druge ....................................... 1.2

 5804 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5804 29 100 --- izdelane na bobinet strojih ................. 1.2

 5804 29 900 --- druge ....................................... 1.2

 5804 30 000 - Ročno izdelane čipke .......................... 1.3


 5805 00 000 Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin,
       flandrijske, beauvais, aubusson in podobne) in z
       iglo izdelane tapiserije (npr. z drobnim in
       križnim vbodom), vključno konfekcionirane ....... 0.6


 5806    Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar. št. 5807;
       ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
       osnove, katere niti so med seboj zlepljene,
       preje ali vlaken (bolduk)

 5806 10 000 - Ozke tkanine z lasasto površino (vključno
       frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
       frotirne tkanine) in ženiljske tkanine .......... 1.0

 5806 20 000 - Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 %
       ali več elastomerne preje ali gumenih niti ...... 1.0

       - Druge ozke tkanine:

 5806 31 000 -- bombažne ..................................... 1.0

 5806 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5806 32 100 --- zarobljene .................................. 1.0

 5806 32 900 --- druge ....................................... 1.0

 5806 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.0

 5806 40 000 - Ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
       osnove, katere niti so med seboj zlepljene
       (bolduk) ........................................ 1.0


 5808    Pletenice v metraži; okrasna pozameneterija in
       podobni okrasni izdelki v metraži, nevezeni,
       razen pletenih ali kvačkanih, rese, pomponi in
       podobni izdelki

 5808 10 000 - Pletenice v metraži ........................... 1.0

 5808 90 000 - Drugo ......................................... 1.0


 5811 00 000 Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so
       sestavljeni iz ene ali več plasti tekstilnih
       materialov, spojenih s polnilom, prešivanjem ali
       na drug način, razen vezenin iz tar. št. 5810 ... 1.1


 5901    Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
       škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
       vezavo knjig in podobne namene; tkanine za
       risanje (projektno platno; kanafas, pripravljen
       za slikanje; toge tkanine (buckram) in podobne
       tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

 5901 10 000 - Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
       škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
       vezavo knjig in podobne namene .................. 1.0

 5901 90 000 - Drugo ......................................... 1.0


 5902    Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz
       najlona, poliestra ali viskoznega rajona, velike
       trdnosti

 5902 10   - Iz najlona in drugih poliamidov:

 5902 10 900 -- druge ........................................ 1.1

 5902 20   - Iz poliestrov:

 5902 20 900 -- druge ........................................ 1.1


 5904    Linolej, vključno rezan v oblike; talna
       prekrivala na tekstilni podlagi, premazani,
       prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi
       v oblike

 5904 10 000 - Linolej ....................................... 1.0

       - Drugo:

 5904 91   -- na podlagi iz iglane klobučevine ali
       netkanega tekstila:

 5904 91 100 --- na podlagi iz iglane klobučevine ............ 1.2

 5904 91 900 --- na podlagi iz netkanega tekstila ............ 1.2

 5904 92 000 -- na podlagi iz drugih tekstilnih materialov ... 1.0


 5906    Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz
       tar. št. 5902

 5906 10 000 - Lepljivi trakovi, široki do vključno 20 cm .... 1.0

       - Drugi:

 5906 91 000 -- pleteni ali kvačkani ......................... 1.0

 5906 99   -- drugo:

 5906 99 100 --- tkanine, navedene v opombi 4 (c) k temu
       poglavju ........................................ 1.2


 5907 00   Tekstilne tkanine, drugače impregnirane,
       premazane, prevlečene ali prekrite; platna,
       slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in
       podobne namene

 5907 00 100 - Povoščeno platno in druge tekstilne tkanine,
       preparirane s snovmi na bazi sušečih olj ........ 0.5

 5907 00 900 - drugo ......................................... 0.5


 5908 00 000 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali
       pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče
       ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in
       cevasto pleteni materiali za plinske svetilke,
       impregnirani ali neimpregnirani ................. 0.6


 5909 00   Cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnih
       surovin, vključno obložene in armirane, s
       priborom iz drugega materiala ali brez njega

 5909 00 100 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 0.6

 5909 00 900 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 0.7


 5911    Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične
       namene, navedeni v 7. opombi k temu poglavju

 5911 10 000 - Tekstilni materiali, klobučevina in tkanine,
       podložene s klobučevino, prevlečene, prekrite
       ali laminirane z gumo, usnjem ali drugim
       materialom, ki se uporabljajo za oblaganje
       mikalnikov, in podobne tkanine za druge tehnične
       namene, vključno ozki tekstil iz žameta,
       impregniran z gumo, ki se uporablja za
       prekrivanje tkalskih vreten ..................... 1.0

       - Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne
       ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo
       pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri
       podobnih strojih (npr. za celulozo ali azbest
       cement):

 5911 32   -- mase 650 g/m2 ali več:

 5911 32 100 --- iz svile ali umetnih vlaken ................. 1.0

 5911 32 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 1.0

 5911 90   - Drugo:

 5911 90 100 -- iz klobučevine ............................... 0.6

 5911 90 900 -- drugo ........................................ 0.6


 6001    Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in
       bukle materiali, pleteni in kvačkani

       - Drugi:

 6001 91   -- iz bombaža:

 6001 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.2

 6001 91 300 --- barvane ..................................... 1.2

 6001 91 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 1.2

 6001 91 900 --- tiskane ..................................... 1.2

 6001 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6001 92 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.2

 6001 92 300 --- barvane ..................................... 1.2

 6001 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 1.2

 6001 92 900 --- tiskane ..................................... 1.2

 6001 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6001 99 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ 1.2

 6001 99 900 --- drugi ....................................... 1.2


 6002    Drugi pleteni ali kvačkani materiali

 6002 20   - Drugi, široki do 30 cm:

 6002 20 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.2

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6002 20 310 --- čipka rašel ................................. 1.2

 6002 20 390 --- drugi ....................................... 1.2

 6002 20 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 1.2

 6002 20 700 -- iz bombaža ................................... 1.2

 6002 20 900 -- drugi ........................................ 1.2

 6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5%
       ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka
       ali gume:

 6002 30 10 -- ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
       preje, vendar brez gumijaste niti:

 6002 30 109 --- drugi ....................................... 1.2

 6002 30 900 -- drugi ........................................ 1.2

       - Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z
       materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi
       stroji):

 6002 42   -- iz bombaža:

 6002 42 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 1.2

 6002 42 300 --- barvani ..................................... 1.2

 6002 42 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 1.2

 6002 42 900 --- tiskani ..................................... 1.2

 6002 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 43 110 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 1.2

 6002 43 190 ---- čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste
       zavese .......................................... 1.2

       ---- drugi:

 6002 43 310 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 1.2

 6002 43 350 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 0.7

 6002 43 390 ----- tiskani ................................... 1.2

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 43 500 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 1.2

       ---- drugi:

 6002 43 910 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 1.2

 6002 43 930 ----- barvani ................................... 1.2

 6002 43 950 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 1.2

 6002 43 990 ----- tiskani ................................... 1.2

       - Drugi:

 6002 92   -- iz bombaža:

 6002 92 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 1.2

 6002 92 300 --- barvani ..................................... 1.2

 6002 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 1.2

 6002 92 900 --- tiskani ..................................... 1.2

 6002 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 93 100 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 1.2

       ---- drugi:

 6002 93 31 ----- nebeljeni ali beljeni:

 6002 93 319 ------ drugo .................................... 1.2

 6002 93 33 ----- barvani:

 6002 93 339 ------ drugo .................................... 1.2

 6002 93 35 ----- iz raznobarvnih prej:

 6002 93 359 ------ drugo .................................... 1.2

 6002 93 39 ----- tiskani:

 6002 93 399 ------ drugo .................................... 1.2

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 93 910 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 1.2

 6002 93 99 ---- drugi:

 6002 93 999 ----- drugi ..................................... 1.2


 6101    Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za
       moške in dečke, pleteni ali kvačkani, razen
       izdelkov iz tar. št. 6103

 6101 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6101 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 1.8

 6101 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 1.8

 6101 20   - Bombažni:

 6101 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 1.8

 6101 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 1.8

 6101 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6101 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 1.8

 6101 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 1.8

 6101 90   - Iz drugih tekstilnih materialov:

 6101 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 1.8

 6101 90 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 1.8


 6102    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske in deklice, pleteni
       ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6104

 6102 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6102 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 1.8

 6102 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 1.8

 6102 20   - Iz bombaža:

 6102 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 1.8

 6102 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 1.8

 6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6102 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 1.8

 6102 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 1.8

 6102 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6102 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 1.8

 6102 90 900 -- anoraki (vključno s smučarskimi jaknami),
       vetrovke, vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki .................... 1.8


 6103    Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke, pleteni ali kvačkani

       - Obleke:

 6103 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6103 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6103 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Kompleti:

 6103 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6103 22 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6103 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6103 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Sukniči in jopiči:

 6103 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6103 32 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6103 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6103 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6103 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6103 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

 6103 41 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6103 42   -- iz bombaža:

 6103 42 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

 6103 42 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6103 43   -- iz sintetičnih vlaken:

 6103 43 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

 6103 43 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6103 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6103 49 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

       --- kratke in druge:

 6103 49 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 1.8

 6103 49 990 ---- druge ...................................... 1.8


 6104    Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
       (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za
       ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kostimi:

 6104 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6104 12 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6104 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6104 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Kompleti:

 6104 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6104 22 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6104 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6104 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Sukniči in jopiči:

 6104 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6104 32 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6104 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6104 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Obleke:

 6104 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6104 42 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6104 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6104 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 1.8

 6104 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Krila in hlačna krila:

 6104 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6104 52 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6104 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6104 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6104 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6104 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

 6104 61 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6104 62   -- iz bombaža:

 6104 62 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

 6104 62 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6104 63   -- iz sintetičnih vlaken:

 6104 63 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

 6104 63 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6104 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6104 69 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

       --- kratke in druge:

 6104 69 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 1.8

 6104 69 990 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 1.8


 6105    Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

 6105 10 000 - Iz bombaža .................................... 1.8

 6105 20   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6105 20 100 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6105 20 900 -- iz umetnih vlaken ............................ 1.8

 6105 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6105 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6105 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6106    Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
       deklice, pletene ali kvačkane

 6106 10 000 - Iz bombaža .................................... 1.8

 6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 1.8

 6106 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6106 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6106 90 300 -- iz svile ali svilenih odpadkov ............... 1.8

 6106 90 500 -- iz lanu ali ramije ........................... 1.8

 6106 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6107    Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni
       plašči, domače halje in podobni izdelki za moške
       in dečke, pleteni ali kvačkani

       - Spodnje hlače:

 6107 11 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6107 12 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 6107 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Spalne srajce in pižame:

 6107 21 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6107 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 6107 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Drugo:

 6107 91   -- iz bombaža:

 6107 91 100 --- iz plišastih pletenin ....................... 1.8

 6107 91 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6107 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 6107 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6108    Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kombineže in spodnja krila:

 6108 11 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

       - Spodnje hlače:

 6108 21 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6108 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

       - Spalne srajce in pižame:

 6108 31   -- iz bombaža:

 6108 31 100 --- spalne srajce ............................... 1.8

 6108 31 900 --- pižame ...................................... 1.8

 6108 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6108 32 110 ---- spalne srajce .............................. 1.8

 6108 32 190 ---- pižame ..................................... 1.8

 6108 32 900 --- iz umetnih vlaken ........................... 1.8

 6108 39 000 -- druge ........................................ 1.8

       - Drugo:

 6108 91   -- iz bombaža:

 6108 91 100 --- iz plišastih pletenin ....................... 1.8

 6108 91 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6108 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8


 6109    T-majice, spodnje majice in druge majice,
       pletene ali kvačkane

 6109 10 000 - Iz bombaža .................................... 2.0

 6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6109 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 2.0

 6109 90 300 -- iz sintetičnih ali umetnih vlaken ............ 2.0

 6109 90 900 -- druge ........................................ 2.0


 6110    Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
       brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
       kvačkani

 6110 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6110 10 100 -- jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj
       50% volne in tehtajo 600 g ali več po kosu ...... 1.8

       -- drugo:

       --- moški ali deški:

 6110 10 310 ---- iz volne ................................... 1.8

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 350 ----- kašmirskih koz ............................ 1.8

 6110 10 380 ----- drugo ..................................... 1.8

       --- ženski ali dekliški:

 6110 10 910 ---- iz volne ................................... 1.8

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 950 ----- kašmirskih koz ............................ 1.8

 6110 10 980 ----- drugo ..................................... 1.8

 6110 20   - Iz bombaža:

 6110 20 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 1.8

       -- drugo:

 6110 20 910 --- moški ali deški ............................. 1.8

 6110 20 990 --- za ženske ali deklice ....................... 1.8

 6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6110 30 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 1.8

       -- drugo:

 6110 30 910 --- za moške ali dečke .......................... 1.8

 6110 30 990 --- za ženske ali deklice ....................... 1.8

 6110 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6110 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 1.8

 6110 90 900 -- drugo ........................................ 1.8


 6111    Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke,
       pleteni ali kvačkani

 6111 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6111 10 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 1.8

 6111 10 900 -- drugo ........................................ 1.8

 6111 20   - Iz bombaža:

 6111 20 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 1.8

 6111 20 900 -- drugo ........................................ 1.8

 6111 30   - Iz sintetičnih vlaken:

 6111 30 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 1.8

 6111 30 900 -- drugo ........................................ 1.8

 6111 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 1.8


 6112    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke, pletene ali kvačkane

       - Trenirke:

 6112 11 000 -- Iz bombaža ................................... 2.0

 6112 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 2.0

 6112 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 2.0

       - Moške in deške kopalne hlačke:

 6112 31   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 31 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 2.0

 6112 31 900 --- drugo ....................................... 2.0

 6112 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 39 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 1.8

 6112 39 900 --- drugo ....................................... 1.8

       - Ženske in dekliške kopalne hlačke in kopalne
       obleke:

 6112 41   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 41 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 2.0

 6112 41 900 --- drugo ....................................... 2.0

 6112 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 49 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 1.8

 6112 49 900 --- drugo ....................................... 1.8


 6113 00   Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih
       materialov iz tar. št. 5903, 5906 in 5907

 6113 00 100 - Iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tar.
       št. 5906 ........................................ 1.8

 6113 00 900 - Drugo ......................................... 1.8


 6114    Druga oblačila, pletena ali kvačkana (vključno z
       "bodiji", ki se nosijo kot zgornja oblačila)

 6114 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 1.8

 6114 20 000 - Iz bombaža .................................... 1.8

 6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 1.8

 6114 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 1.8


 6115    Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice za
       krčne žile in nogavice brez podplatov, pletene
       ali kvačkane

       - Hlačne nogavice:

 6115 11 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       manj kot 67 deciteksov .......................... 1.8

 6115 12 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       67 deciteksov ali več ........................... 1.8

 6115 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

 6115 20   - Ženske dolge nogavice ali dokolenke, številke
       enojne preje manj kot 67 deciteksov:

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 20 110 --- dokolenke ................................... 1.8

 6115 20 190 --- drugo ....................................... 1.8

 6115 20 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Drugo:

 6115 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6115 92 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6115 93   -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 93 100 --- nogavice za krčne žile ...................... 1.8

 6115 93 300 --- dokolenke (razen dokolenk za krčne žile) .... 1.8

       --- drugo:

 6115 93 910 ---- ženske nogavice ............................ 1.8

 6115 93 990 ---- drugo ...................................... 1.8

 6115 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6116    Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov,
       pletene ali kvačkane

 6116 10   - Impregnirane, prevlečene ali prekrite s
       plastično maso ali gumo:

 6116 10 200 -- rokavice, impregnirane, prevlečene ali
       prekrite s plastično maso ....................... 1.0

 6116 10 800 -- drugo ........................................ 1.0

       - Drugo:

 6116 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.0

 6116 92 000 -- bombažne ..................................... 1.0

 6116 93 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.0

 6116 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.0


 6117    Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali
       kvačkan; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali
       pribora za oblačila

 6117 10 000 - Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute,
       tančice in podobni izdelki ...................... 1.8

 6117 20 000 - Kravate in metuljčki .......................... 1.8

 6117 80   - Drug pribor:

 6117 80 100 -- pleten ali kvačkan, elastičen ali gumiran .... 1.8

 6117 80 900 -- drugo ........................................ 0.8

 6117 90 000 - Deli .......................................... 1.8


 6201    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju
       in podobni izdelki za moške in dečke, razen
       izdelkov iz tar. št. 6203

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6201 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6201 12   -- iz bombaža:

 6201 12 100 --- mase posameznega oblačila do 1 kg ........... 1.8

 6201 12 900 --- mase posameznega oblačila nad 1 kg .......... 1.8

 6201 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6201 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 1.8

 6201 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 1.8

 6201 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Drugo:

 6201 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6201 92 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6201 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.7

 6201 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6202    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske ali deklice, razen
       izdelkov iz tar. št. 6204

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6202 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.7

 6202 12   -- iz bombaža:

 6202 12 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 1.8

 6202 12 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 1.8

 6202 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6202 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 1.8

 6202 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 1.8

 6202 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Drugo:

 6202 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6202 92 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6202 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 6202 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6203    Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke

       - Obleke:

 6203 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6203 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6203 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6203 19 100 --- iz bombaža .................................. 1.8

 6203 19 300 --- iz umetnih vlaken ........................... 1.8

 6203 19 900 --- druge ....................................... 1.8

       - Kompleti:

 6203 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 2.1

 6203 22   -- iz bombaža:

 6203 22 100 --- delovni ..................................... 1.8

 6203 22 800 --- drugi ....................................... 1.8

 6203 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 23 100 --- delovni ..................................... 1.8

 6203 23 800 --- drugi ....................................... 1.8

 6203 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 29 110 ---- delovni .................................... 1.8

 6203 29 180 ---- drugi ...................................... 1.8

 6203 29 900 --- drugi ....................................... 1.8

       - Sukniči in jopiči:

 6203 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6203 32   -- iz bombaža:

 6203 32 100 --- delovni ..................................... 1.8

 6203 32 900 --- drugi ....................................... 1.8

 6203 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 33 100 --- delovni ..................................... 1.7

 6203 33 900 --- drugi ....................................... 1.7

 6203 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 39 110 ---- delovni .................................... 1.8

 6203 39 190 ---- drugi ...................................... 1.8

 6203 39 900 --- drugi ....................................... 1.8

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6203 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6203 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

 6203 41 300 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............ 1.8

 6203 41 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6203 42   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače:

 6203 42 110 ---- delovne in poklicne ........................ 1.8

       ---- druge:

 6203 42 310 ----- iz blaga za kavbojke (jeansa) ............. 1.8

 6203 42 330 ----- iz rebrastega žameta ...................... 1.8

 6203 42 350 ----- druge ..................................... 1.8

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 42 510 ---- delovne in poklicne ........................ 1.8

 6203 42 590 ---- druge ...................................... 1.8

 6203 42 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6203 43   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6203 43 110 ---- delovne in poklicne ........................ 1.8

 6203 43 190 ---- druge ...................................... 1.8

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 43 310 ---- delovne in poklicne ........................ 1.8

 6203 43 390 ---- druge ...................................... 1.8

 6203 43 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6203 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače iz umetnih vlaken:

 6203 49 110 ----- delovne in poklicne ....................... 1.8

 6203 49 190 ----- druge ..................................... 1.8

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 49 310 ----- delovne in poklicne ....................... 1.8

 6203 49 390 ----- druge ..................................... 1.8

 6203 49 500 ---- kratke in druge ............................ 1.8

 6203 49 900 --- iz drugih vlaken ............................ 1.8


 6204    Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

       - Kostimi:

 6204 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6204 12 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6204 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6204 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 19 100 --- iz umetnih vlaken ........................... 1.8

 6204 19 900 --- drugi ....................................... 1.8

       - Kompleti:

 6204 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6204 22   -- iz bombaža:

 6204 22 100 --- delovni in poklicni ......................... 1.8

 6204 22 800 --- drugi ....................................... 1.8

 6204 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 23 100 --- delovni in poklicni ......................... 1.8

 6204 23 800 --- drugi ....................................... 1.8

 6204 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 29 110 ---- delovni in poklicni ........................ 1.8

 6204 29 180 ---- drugi ...................................... 1.8

 6204 29 900 --- drugi ....................................... 1.8

       - Sukniči in jopiči:

 6204 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6204 32   -- iz bombaža:

 6204 32 100 --- delovni in poklicni ......................... 1.8

 6204 32 900 --- drugi ....................................... 1.8

 6204 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 33 100 --- delovni in poklicni ......................... 1.8

 6204 33 900 --- drugi ....................................... 1.8

 6204 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 39 110 ---- delovni in poklicni ........................ 1.8

 6204 39 190 ---- drugi ...................................... 1.8

 6204 39 900 --- druge ....................................... 1.8

       - Obleke:

 6204 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6204 42 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6204 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6204 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 1.8

 6204 49   -- iz drugih tekstilnih surovin

 6204 49 100 --- iz svile ali svilenih odpadkov .............. 1.8

 6204 49 900 --- druge ....................................... 1.8

       - Krila in hlačna krila:

 6204 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.7

 6204 52 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6204 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6204 59   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 59 100 --- iz umetnih vlaken ........................... 1.8

 6204 59 900 --- druga ....................................... 1.8

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače:

 6204 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6204 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 1.8

 6204 61 800 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............ 1.8

 6204 61 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6204 62   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 62 110 ---- delovne in poklicne ........................ 1.8

       ---- druge:

 6204 62 310 ----- iz tkanine za kavbojke (jeansa) ........... 1.8

 6204 62 330 ----- iz rebrastega žameta ...................... 1.8

 6204 62 390 ----- drugo ..................................... 1.8

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 62 510 ---- delovne in poklicne ........................ 1.8

 6204 62 590 ---- druge ...................................... 1.8

 6204 62 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6204 63   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 63 110 --- delovne in poklicne ......................... 1.8

 6204 63 180 ---- druge ...................................... 1.8

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 63 310 ---- delovne in poklicne ........................ 1.8

 6204 63 390 ---- druge ...................................... 1.8

 6204 63 900 --- kratke in druge ............................. 1.8

 6204 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 69 110 ----- delovne in poklicne ....................... 1.8

 6204 69 180 ----- druge ..................................... 1.8

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 69 310 ----- delovne in poklicne ....................... 1.8

 6204 69 390 ----- druge ..................................... 1.8

 6204 69 500 ---- druge ...................................... 1.8

 6204 69 900 --- iz drugih vlaken ............................ 1.8


 6205    Srajce za moške in dečke

 6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 2.2

 6205 20 000 - Iz bombaža .................................... 1.7

 6205 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 2.2

 6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6205 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 2.2

 6205 90 900 -- druge ........................................ 2.2


 6206    Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in
       deklice

 6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 2.2

 6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 2.2

 6206 30 000 - Iz bombaža .................................... 2.2

 6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 2.2

 6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6206 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 2.2

 6206 90 900 -- druge ........................................ 2.2


 6207    Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške in dečke

       - Spodnje hlače:

 6207 11 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6207 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Spalne srajce in pižame:

 6207 21 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6207 22 000 -- iz umetnih in sintetičnih vlaken ............. 1.8

 6207 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Drugo:

 6207 91   -- iz bombaža:

 6207 91 100 --- domače halje, toaletne halje in podobni
       izdelki iz plišastega frotirja in podobnih
       tkanih plišastih materialov ..................... 1.8

 6207 91 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6207 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 6207 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6208    Spodnje majice in druge majice, kombineže,
       spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice

       - Kombineže in spodnja krila:

 6208 11 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 6208 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6208 19 100 --- bombažne .................................... 1.8

 6208 19 900 --- drugo ....................................... 1.8

       - Spalne srajce in pižame:

 6208 21 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6208 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 6208 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Drugo:

 6208 91   -- iz bombaža:

       --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki:

 6208 91 110 ---- iz plišastega frotirja in podobnih tkanih
       plišastih materialov ............................ 1.8

 6208 91 190 ---- drugo ...................................... 1.8

 6208 91 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6208 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 6208 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6209    Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

 6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 1.8

 6209 20 000 - Iz bombaža .................................... 1.8

 6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 1.8

 6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 1.8


 6210    Oblačila, izdelana iz materialov iz tar. št.
       5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.

 6210 10   - Iz materialov iz tar. št. 5602 in 5603:

 6210 10 100 -- iz materialov iz tar. št. 5602 ............... 1.8

       -- iz materialov iz tar. št. 5603:

 6210 10 910 --- v sterilnih zavitkih ........................ 1.8

 6210 10 990 --- druga ....................................... 1.8

 6210 20 000 - Druga oblačila, opisana v tar. podšt. 6201 11
       do 6201 19 ...................................... 1.8

 6210 30 000 - Druga oblačila, opisana v tar. podšt. 6202 11
       do 6202 19 ...................................... 1.8

 6210 40 000 - Druga oblačila za moške in dečke .............. 1.8

 6210 50 000 - Druga oblačila za ženske in deklice ........... 1.8


 6211    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke; druga oblačila

       - Kopalne hlačke in kopalne obleke:

 6211 11 000 -- moške in deške ............................... 1.8

 6211 20 000 - Smučarske obleke .............................. 1.8

       - Druga oblačila za moške in dečke:

 6211 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6211 32   -- iz bombaža:

 6211 32 100 --- delovna in poklicna oblačila ................ 1.8

       --- podložene trenirke:

 6211 32 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 1.8

       ---- drugo:

 6211 32 410 ----- zgornji deli .............................. 1.8

 6211 32 420 ----- spodnji deli .............................. 1.8

 6211 32 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6211 33   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 33 10 --- delovna in poklicna oblačila:

 6211 33 109 ---- drugo ...................................... 1.8

       --- podložene trenirke:

 6211 33 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 1.8

       ---- drugo:

 6211 33 410 ----- zgornji deli .............................. 1.8

 6211 33 420 ----- spodnji deli .............................. 1.8

 6211 33 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6211 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Druga oblačila za ženske in deklice:

 6211 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 1.8

 6211 42   -- iz bombaža:

 6211 42 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna obleka (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 1.8

       --- podložene trenirke:

 6211 42 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 1.8

       ---- drugo:

 6211 42 410 ----- zgornji deli .............................. 1.8

 6211 42 420 ----- spodnji deli .............................. 1.8

 6211 42 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6211 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 43 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna oblačila (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 1.8

       --- podložene trenirke:

 6211 43 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 1.8

       ---- drugo:

 6211 43 410 ----- zgornji deli .............................. 1.8

 6211 43 420 ----- spodnji deli .............................. 1.8

 6211 43 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6211 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6212    Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki,
       naramnice, podveze in podobni izdelki ter
       njihovi deli, vključno s pletenimi ali
       kvačkanimi

 6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni pasovi ........... 1.8

 6212 90 000 - Drugo (vključno z "bodiji", ki se nosijo kot
       spodnja oblačila) ............................... 1.8


 6213    Robčki

 6213 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 1.8

 6213 20 000 - Iz bombaža .................................... 1.8

 6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 1.8


 6214    Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in
       podobni izdelki

 6214 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 1.8

 6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 1.8


 6215    Kravate in metuljčki

 6215 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 1.8

 6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 1.8


 6217    Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali
       pribora za oblačila, razen tistih iz tar.
       št. 6212

 6217 10 000 - Pribor ........................................ 1.8

 6217 90 000 - Deli .......................................... 1.8


 6301    Odeje in podobni pokrivači

 6301 20   - Odeje (razen električnih odej), potovalne
       odeje in slična pregrinjala iz volne ali fine
       živalske dlake:

 6301 20 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 1.8

       -- drugi:

 6301 20 910 --- v celoti iz volne ali fine živalske dlake ... 1.8

 6301 20 990 --- drugi ....................................... 1.8

 6301 30   - Odeje (razen električnih odej) in podobna
       pregrinjala iz bombaža:

 6301 30 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 1.8

 6301 30 900 -- drugi ........................................ 1.8

 6301 40   - Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna
       pregrinjala, iz sintetičnih vlaken:

 6301 40 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 1.8

 6301 40 900 -- drugi ........................................ 1.8

 6301 90   - Druge odeje in podobna pregrinjala:

 6301 90 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 1.8

 6301 90 900 -- drugi ........................................ 1.8


 6302    Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

 6302 10   - Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano:

 6302 10 100 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6302 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Drugo posteljno perilo, tiskano:

 6302 21 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6302 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 22 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 1.8

 6302 22 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6302 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6302 29 100 --- iz lanu ali ramije .......................... 1.8

 6302 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 1.8

       - Drugo posteljno perilo:

 6302 31   -- iz bombaža:

 6302 31 100 --- mešano z lanom .............................. 1.8

 6302 31 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6302 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 32 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 1.8

 6302 32 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6302 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6302 39 100 --- iz lanu ..................................... 1.8

 6302 39 300 --- iz ramije ................................... 1.8

 6302 39 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 1.8

 6302 40 000 - Namizno perilo, pleteno ali kvačkano .......... 1.8

       - Drugo namizno perilo:

 6302 51   -- iz bombaža:

 6302 51 100 --- mešano z lanom .............................. 1.8

 6302 51 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6302 52 000 -- laneno ....................................... 1.8

 6302 53   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 53 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 1.8

 6302 53 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6302 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

 6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali
       podobne tkanine, bombažno ....................... 1.8

       - Drugo:

 6302 91   -- iz bombaža:

 6302 91 100 --- mešano z lanom .............................. 1.8

 6302 91 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6302 92 000 -- laneno ....................................... 1.8

 6302 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 93 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 1.8

 6302 93 900 --- drugo ....................................... 1.8

 6302 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6303    Zavese (vključno draperije) in notranje platnene
       navojnice, kratke okrasne draperije za okna ali
       postelje

       - Pletene ali kvačkane:

 6303 11 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6303 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6303 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8

       - Druge:

 6303 91 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6303 92   -- iz sintetičnih vlaken:

 6303 92 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 1.8

 6303 92 900 --- druge ....................................... 1.8

 6303 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6303 99 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 1.8

 6303 99 900 --- druge ....................................... 1.8


 6304    Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov
       iz tar. št. 9404

       - Posteljna pregrinjala:

 6304 11 000 -- pletena ali kvačkana ......................... 1.8

 6304 19   -- druga:

 6304 19 100 --- iz bombaža .................................. 1.8

 6304 19 300 --- iz lanu ali ramije .......................... 1.8

 6304 19 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 1.8

       - Drugi:

 6304 91 000 -- pleteni ali kvačkani ......................... 1.8

 6304 92 000 -- iz bombaža, razen pletenih ali kvačkanih ..... 1.8

 6304 93 000 -- iz sintetičnih vlaken, razen pletenih ali
       kvačkanih ....................................... 1.8

 6304 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin, razen pletenih
       ali kvačkanih ................................... 1.8


 6305    Vreče in vrečke za pakiranje blaga

 6305 10   - Iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken
       iz tar. št. 5303:

 6305 10 100 -- rabljene ..................................... 1.8

 6305 10 900 -- druge ........................................ 1.8

 6305 20 000 - Iz bombaža .................................... 1.8

       - Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       materialov:

 6305 32   -- fleksibilne vreče
       (bulk kontejnerji 250 - 3000 kg):

       --- iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:

 6305 32 110 ---- pleteni ali kvačkani ....................... 0.6

       ---- drugo:

 6305 32 810 ----- iz materiala z maso 120 g/m2 ali manj ..... 1.8

 6305 32 890 ----- iz materiala z maso nad 120 g/m2 .......... 1.8

 6305 32 900 --- druge ....................................... 1.8

 6305 33   -- druge, iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:

 6305 33 100 --- pletene ali kvačkane ........................ 0.6

       --- druge:

 6305 33 910 ---- iz materiala z maso do 120 g/m2 ali manj ... 1.8

 6305 33 990 ---- iz materiala z maso nad 120 g/m2 ........... 1.8

 6305 39 000 -- drugo ........................................ 1.8

 6305 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 1.8


 6306    Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila,
       jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za
       taborjenje

       - Šotori:

 6306 21 000 -- iz bombaža ................................... 1.8

 6306 22 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 1.8

 6306 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.4

       - Drugo:

 6306 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.8


 6307    Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji
       za oblačila

 6307 10   - Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za
       čiščenje:

 6307 10 100 -- pletene ali kvačkane ......................... 1.8

 6307 10 300 -- iz netkanega tekstila ........................ 1.8

 6307 10 900 -- druge: ....................................... 1.8

 6307 90   - Drugo:

 6307 90 100 -- pleteno ali kvačkano ......................... 1.8

       -- drugo:

 6307 90 910 --- iz klobučevine .............................. 1.8

 6307 90 990 --- drugo ....................................... 1.8


 6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila in drugi
       izrabljeni tekstilni izdelki .................... 1.0


 6310    Krpe, motvozi, vrvi, konopci in prameni v obliki
       odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz
       tekstilnega materiala

 6310 10   - Sortirani:

 6310 10 100 -- iz volne ali fine ali grobe živalske dlake ... 0.5

 6310 10 300 -- laneni ali iz bombaža ........................ 0.5

 6310 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 0.5

 6310 90 000 - Drugo ......................................... 0.5


 6401    Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim
       delom iz kavčuka, gume ali plastične mase,
       katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne
       spojen z njim s šivanjem, z zakovicami ali z
       žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih postopkih

 6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:

 6401 10 100 -- z zgornjim delom iz gume ..................... 2.0

 6401 10 900 -- z zgornjim delom iz plastične mase ........... 2.0

       - Druga obutev:

 6401 91   -- ki pokriva kolena:

 6401 91 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 2.0

 6401 91 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 2.0

 6401 92   -- ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen:

 6401 92 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 2.0

 6401 92 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 2.0

 6401 99   -- drugo:

 6401 99 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 2.0

 6401 99 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 2.0


 6402    Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz gume
       (vulkalizirane ali ne) ali plastične mase

       - Športna obutev:

 6402 12   -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard":

 6402 12 100 --- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh ... 2.0

 6402 12 900 --- čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ... 2.0

 6402 19 000 -- druga ........................................ 2.0

 6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz trakov ali
       jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi . 2.0

 6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................ 2.0

       - Druga obutev:

 6402 91 000 -- ki pokriva gležnje ........................... 2.0

 6402 99   -- druga:

 6402 99 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 2.0

       --- z zgornjim delom iz plastične mase:

       ---- obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov
       ali z enim ali več izrezanimi deli:

 6402 99 310 ----- s podplatom in peto, s skupno višino nad
       3 cm ............................................ 2.0

 6402 99 390 ----- druga ..................................... 2.0

 6402 99 500 ---- copate in druga hišna obutev ............... 2.0

       ---- druga, z notranjkom dolžine:

 6402 99 910 ----- pod 24 cm ................................. 2.0

       ----- 24 cm ali več:

 6402 99 930 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali žensko
       obutev .......................................... 2.0

       ------ druga:

 6402 99 960 ------- moška ................................... 2.0

 6402 99 980 ------- ženska .................................. 2.0


 6403    Obutev s podplati iz gume (vulkalizirane ali ne),
       plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z
       zgornjim delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 12 000 -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ....... 2.0

 6403 19 000 -- druga ........................................ 2.0

 6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom
       iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
       palca ........................................... 2.0

 6403 30 000 - Obutev, izdelana samo z lesenim podplatom in
       brez kovinske kapice ............................ 2.0

 6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................ 2.0

       - Druga obutev z usnjenimi podplati:

 6403 51   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
       notranjki dolžine:

 6403 51 110 ---- pod 24 cm .................................. 2.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 150 ----- moška ..................................... 2.0

 6403 51 190 ----- ženska .................................... 2.0

       --- druga, z notranjkom dolžine:

 6403 51 910 ---- do 24 cm ................................... 2.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 950 ----- moška ..................................... 2.0

 6403 51 990 ----- ženska .................................... 2.0

 6403 59   -- druga:

       --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
       eneim ali več izrezanimi kosi:

 6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita nad 3
       cm .............................................. 2.0

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 310 ----- pod 24 cm ................................. 2.0

       ----- 24 cm ali več:

 6403 59 350 ------ moška .................................... 2.0

 6403 59 390 ------ ženska ................................... 2.0

 6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ................ 2.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 910 ---- pod 24 cm .................................. 2.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 59 950 ----- moška ..................................... 2.0

 6403 59 990 ----- ženska .................................... 2.0

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
       goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm .................................. 2.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 2.0

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška .................................... 2.0

 6403 91 180 ------ ženska ................................... 2.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm .................................. 2.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 2.0

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška .................................... 2.0

 6403 91 980 ------ ženska ................................... 2.0

 6403 99   -- druga:

       --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
       jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih
       delov:

 6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja od
       3 cm ............................................ 2.0

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 310 ----- pod 24 cm ................................. 2.0

       ----- 24 cm ali več:

 6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
       žensko .......................................... 2.0

       ------ druga:

 6403 99 360 ------- moška ................................... 2.0

 6403 99 380 ------- ženska .................................. 2.0

 6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev ............... 2.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 910 ---- pod 24 cm .................................. 2.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 2.0

       ----- druga:

 6403 99 960 ------ moška .................................... 2.0

 6403 99 980 ------ ženska ................................... 2.0


 6404    Obutev s podplati iz gume (vulkalizirane ali ne),
       plastične mase, iz usnja ali umetnega usnja in z
       zgornjim delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
       gimnastiko in podobno ........................... 2.0

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ................ 2.0

 6404 19 900 --- druga ....................................... 2.0

 6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

 6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev ................. 2.0

 6404 20 900 -- druga ........................................ 2.0


 6405    Druga obutev

 6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

 6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................ 2.0

 6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov ............. 2.0

 6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

 6405 20 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................ 2.0

       -- s podplatom iz drugih materialov:

 6405 20 910 --- copate in druga hišna obutev ................ 2.0

 6405 20 990 --- druga ....................................... 2.0

 6405 90   - Druga:

 6405 90 100 -- s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase,
       usnja ali umetnega usnja ........................ 2.0

 6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov .............. 2.0


 6406    Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete
       in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni
       izdelki in njihovi deli

 6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen
       opetnikov:

       -- iz usnja:

 6406 10 190 --- deli zgornjega dela ......................... 1.5

 6406 20   - Podplati in pete, iz gume (vulkalizirane ali
       ne) ali plastične mase:

 6406 20 100 -- iz gume (vulkalizirane ali ne) ............... 1.5

 6406 20 900 -- iz plastične mase ............................ 1.5

       - Drugo:

 6406 99   -- iz drugih materialov:

 6406 99 100 --- gamaše, ovijači in podobni izdelki ter
       njihovi deli .................................... 1.5

 6406 99 300 --- kompleti zgornjih delov, pritrjeni na
       notranje podplate ali druge dele podplatov,
       vendar brez zunanjih podplatov .................. 1.5

 6406 99 500 --- vložki in drugi zamenljivi dodatki .......... 1.5

 6406 99 800 --- drugo ....................................... 1.5


 6503 00   Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine,
       izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov
       iz tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali
       okrašeni

 6503 00 100 - Iz klobučevine, izdelane iz krzna, ali iz
       klobučevine, izdelane iz volne in krzna ......... 1.8

 6503 00 900 - Drugi ......................................... 1.8


 6504 00 000 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani
       s sestavljanjem trakov iz katerega koli
       materiala, vključno tudi podloženi ali okrašeni . 1.8


 6506    Druga pokrivala, vključno podložena ali okrašena

       - Drugo:

 6506 91 000 -- iz gume ali plastične mase ................... 1.8

 6506 99 000 -- iz drugih materialov ......................... 1.8


 6601    Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki,
       vrtni dežniki in podobni dežniki)

 6601 10 000 - Vrtni in podobni dežniki sončniki: ............ 1.8

       - Drugo:

 6601 99   -- drugo:

       --- s prevleko iz tkanih tekstilnih materialov:

 6601 99 110 ---- iz umetnih vlaken .......................... 1.8

 6601 99 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 1.8

 6601 99 900 --- drugo ....................................... 1.8


 6701 00 000 Kože in drugi deli ptic z njihovim perjem in
       puhom, perje, deli perja, puh in izdelki iz njih
       (razen izdelkov iz tar. št. 0505 in obdelanih
       peresnih tulcev iz perja) ....................... 1.2


 6702    Umetno cvetje, listje in sadeži in njihovi deli;
       izdelki, izdelani iz umetnega cvetja, listja ali
       sadežev

 6702 10 000 - Iz plastičnih mas ............................. 1.8

 6702 90 000 - Iz drugih materialov .......................... 1.8


 6804    Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno
       brez ogrodja, za mletje, brušenje, ostrenje,
       poliranje, izravnavanje ali rezanje, brusi za
       ročno ostrenje ali poliranje in njihovi deli iz
       naravnega kamna, iz aglomeriranega naravnega ali
       umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike,
       z deli iz drugih materialov ali brez njih

       - Drugo:

 6804 21 00 -- iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega
       diamanta:

 6804 21 001 --- za steklarsko industrijo, razen plošč 1EE1
       in 9EE1 (oznake po mednarodnih FEPA oznakah) .... 0.2

 6804 21 009 --- drugo ....................................... 1.7

 6804 22   -- iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov
       ali iz keramike

       --- iz umetnih abrazivnih materialov, z vezivom:

       ---- iz sintetičnih ali umetnih smol:

 6804 22 120 ----- neojačani ................................. 1.0

 6804 22 180 ----- ojačani ................................... 1.0

 6804 22 300 ---- iz keramike ali silikatov .................. 0.4

 6804 22 500 ---- iz drugih materialov ....................... 1.0

 6804 22 900 --- drugo ....................................... 1.0


 6904    Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni
       bloki in podobno

 6904 10 000 - Zidarske opeke ................................ 2.0

 6904 90 000 - Drugo ......................................... 1.0


 6905    Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi
       izdelki za gradbeništvo iz keramike

 6905 10 000 - Strešniki ..................................... 2.0

 6905 90 000 - Drugo ......................................... 1.0


 6908    Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in
       oblaganje, glazirane keramične kockice in
       podobno, za mozaik, na podlagi ali brez podlage

 6908 90   - Drugo:

       -- iz navadne lončenine:

 6908 90 110 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" ......... 2.0

       --- druge, maksimalne debeline:

 6908 90 210 ---- do vključno 15 mm .......................... 2.0

 6908 90 290 ---- nad 15 mm .................................. 2.0

       -- drugo:

 6908 90 310 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" ......... 2.0

       --- drugo:

 6908 90 510 ---- s površino največ 90 cm2 ................... 2.0

       ---- drugo:

 6908 90 910 ----- kamnite ................................... 2.0

 6908 90 930 ----- lončene ................................... 2.0

 6908 90 990 ----- druge ..................................... 2.0


 6909    Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in
       drugo tehnično rabo; korita in podobne posode,
       ki se uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci,
       kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za
       transport ali pakiranje blaga

       - Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično
       in drugo tehnično rabo:

 6909 11 000 -- iz porcelana ................................. 0.7

 6909 90 000 - Drugo ......................................... 0.6


 6912 00   Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi
       predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali
       za toaleto, razen iz porcelana ali kitajskega
       porcelana

 6912 00 100 - Iz navadne lončenine .......................... 1.0

 6912 00 300 - Izdelki iz kamna .............................. 1.0

 6912 00 500 - Iz fine lončenine ............................. 1.1

 6912 00 900 - Druga ......................................... 0.8


 6913    Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike

 6913 90   - Drugo:

 6913 90 100 -- iz navadne lončenine ......................... 0.5

       -- drugo:

 6913 90 910 --- kamniti ..................................... 0.9

 6913 90 930 --- lončeni ali iz fine lončenine ............... 0.9

 6913 90 990 --- drugo ....................................... 0.9


 7007    Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega
       stekla

       - Kaljeno varnostno steklo:

 7007 19   -- drugo:

 7007 19 100 --- emajlirano .................................. 0.6

 7007 19 200 --- barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s
       plastjo za absorbcijo ali refleksijo ............ 0.6

 7007 19 800 --- drugo ....................................... 0.6

       - Plastno varnostno steklo:

 7007 29 000 -- drugo ........................................ 0.6


 7010    Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
       ampule in druge posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
       vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla

 7010 20 000 - Zamaški, pokrovi in druga zapirala ............ 1.5

       - Drugo, s prostornino:

 7010 91   -- več kot enega litra:

 7010 91 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 1.2

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 91 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 1.0

 7010 91 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 1.0

 7010 91 600 ----- drugo ..................................... 1.0

 7010 91 900 ---- za druge izdelke ........................... 1.0

 7010 92   -- več kot 0,33 l, vendar ne več kot 1 l:

 7010 92 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 1.2

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 92 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 0.7

 7010 92 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 0.7

 7010 92 600 ----- drugo ..................................... 1.0

 7010 92 900 ---- za druge izdelke ........................... 1.0

 7010 93   -- več kot 0,15 l, vendar ne več kot 0,33 l:

 7010 93 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 1.2

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 93 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 1.0

 7010 93 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 1.0

       ----- drugo, s prostornino:

 7010 93 610 ------ 0,25 litra ali več, vendar ne več kot
       0,33 litra ...................................... 1.0

 7010 93 690 ------ 0,15 litra ali več, vendar manj kot 0,25
       litra ........................................... 1.0

 7010 93 700 ---- za farmacevtske izdelke .................... 1.0

 7010 93 900 ---- za druge izdelke ........................... 1.0

 7010 94   -- 0,15 l ali manj:

 7010 94 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 1.2

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

 7010 94 200 ----- steklenice ................................ 1.0

 7010 94 600 ----- drugo ..................................... 1.0

 7010 94 900 ---- za druge izdelke ........................... 1.0


 7013    Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v
       kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki
       za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen
       tistih iz tar. št. 7010 in 7018)

       - Kozarci za pitje, razen iz steklene keramike:

 7013 21   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

       --- ročno obdelani:

 7013 21 110 ---- brušeni ali drugače okrašeni ............... 2.0

 7013 21 190 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- strojno obdelani:

 7013 21 910 ---- brušeni ali drugače okrašeni ............... 2.0

 7013 21 990 ---- drugi ...................................... 2.0

 7013 29   -- drugi:

 7013 29 100 --- iz ojačanega stekla ......................... 2.0

       --- drugi:

       ---- ročno obdelani:

 7013 29 510 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 2.0

 7013 29 590 ----- drugi ..................................... 2.0

       ---- strojno obdelani:

 7013 29 910 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 2.0

 7013 29 990 ----- drugi ..................................... 2.0

       - Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo
       (razen kozarcev za pitje) ali za kuhinjske
       namene, razen steklene keramike:

 7013 31   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 31 100 --- ročno obdelani .............................. 2.0

 7013 31 900 --- strojno obdelani ............................ 2.0

 7013 39   -- drugi:

 7013 39 100 --- iz kaljenega stekla ......................... 2.0

       --- drugi:

 7013 39 910 ---- ročno obdelani ............................. 2.0

 7013 39 990 ---- strojno obdelani ........................... 2.5

       - Drugi stekleni predmeti:

 7013 91   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 91 100 --- ročno obdelani .............................. 2.0

 7013 91 900 --- strojno obdelani ............................ 2.0

 7013 99 000 -- drugi ........................................ 2.0


 7019    Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in
       izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)

       - Tančice (voal), mreže, rogoznice, žimnice,
       plošče in podobni netkani izdelki:

 7019 39   -- drugo:

 7019 39 100 --- prevlečeno s papirjem ali kovino ............ 1.0

 7019 39 900 --- drugo ....................................... 1.0


 7020 00   Drugi stekleni izdelki

 7020 00 050 - Kvarčne reakcijske cevi in nosilci, namenjeni
       za vstavljanje v difuzijske ali oksidacijske
       talilne peči pri proizvodnji polprevodniških
       materialov ...................................... 0.6

       - Drugo:

 7020 00 100 -- iz taljenega kvarca ali drugega taljenega
       silicijevega dioksida .......................... 0.6

 7020 00 300 - Iz stekla, ki ima linearni razteznostni
       koeficient do 5x10-6 po Kelvinu v temperaturnem
       obsegu 0 do 300o Celzija ........................ 0.6

 7020 00 800 - drugo ......................................... 0.6


 7113    Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali
       kovin, navaljanih s slojem plemenite kovine

       - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali navaljani s slojem plemenite
       kovine:

 7113 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali navaljani s slojem plemenite
       kovine .......................................... 2.0

 7113 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali navaljani s slojem
       plemenite kovine ................................ 2.0

 7113 20 000 - Iz navadnih kovin, navaljanih s slojem
       plemenite kovine ................................ 2.0


 7116    Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov,
       dragih ali poldragih kamnov (naravnih,
       sintetičnih ali rekonstruiranih)

 7116 10 000 - Iz naravnih ali kultiviranih biserov .......... 2.0

 7116 20   - Iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih,
       sintetičnih ali rekonstruiranih):

       -- v celoti iz naravnih dragih ali poldragih
       kamnov:

 7116 20 110 --- ogrlice, zapestnice in drugi izdelki iz
       naravnih dragih ali poldragih kamnov, preprosto
       nanizanih, brez sponk in drugega pribora ........ 1.8

 7116 20 190 --- drugo ....................................... 1.8

 7116 20 900 -- drugo ........................................ 2.0


 7117    Imitacije nakita

 7117 90 000 - Drugo ......................................... 2.0


 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni in neprekriti

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

 7208 25 000 -- debeline 4,75 mm ali več ..................... 1.0

 7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm .. 1.0

 7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm ....................... 1.0

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 36 000 -- debeline več kot 10 mm ....................... 0.4

 7208 37   -- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot 10
       mm:

 7208 37 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:

 7208 38 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 39 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci:

 7208 40 900 -- debeline manj kot 2 mm ....................... 1.0
       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

 7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm....................... 1.0

       --- drugi, debeline:

 7208 51 300 ---- več kot 20 mm .............................. 1.0

 7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm ..... 1.0

       ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm ......................... 1.0

 7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
       več kot 10 mm:

 7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 1.0

       --- drugi, širine:

 7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm .......................... 1.0

 7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm:

 7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 1.0

 7208 53 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več ....................... 1.0

 7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ...................... 1.0

 7208 90   - Drugi (v kolobarjih ali ne):

 7208 90 900 -- drugi ........................................ 1.0


 7209    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani,
       neprevlečeni in neprekriti

       - V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7209 16   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 16 100 --- elektropločevine ............................ 1.0

 7209 16 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7209 17   -- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 17 100 --- elektropločevine ............................ 1.0

 7209 17 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7209 18   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 18 100 --- elektropločevine ............................ 1.0

       --- drugi:

 7209 18 910 ---- debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot
       0,5 mm .......................................... 1.0

 7209 18 990 ---- debeline manj kot 0,35 mm .................. 1.0

       - Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7209 26   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 26 100 --- elektropločevine ............................ 1.0

 7209 26 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7209 27   -- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 27 100 --- elektropločevine ............................ 1.0

 7209 27 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7209 28   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 28 100 --- elektropločevine ............................ 1.0

 7209 28 900 --- drugi ....................................... 1.0

 7209 90   - Drugi (v kolobarjih ali ne):

 7209 90 900 -- drugi ........................................ 1.0


 7211    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm,
       neplatirani, neprevlečeni in neprekriti

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 13 000 -- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne
       manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih
       vzorcev (gladki) ................................ 1.2

 7211 14   -- drugi, debeline 4,75 mm in več:

 7211 14 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 1.0

 7211 14 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 1.0

 7211 19   -- drugi:

 7211 19 200 --- širine več kot 500 mm ....................... 1.0

 7211 19 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 1.0


 7212    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm,
       platirani, prevlečeni ali prekriti

 7212 20   - Elektrolitsko platirani ali prevlečeni
       s cinkom:

       -- širine več kot 500 mm:

 7212 20 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 0.4

 7212 30   - Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

       -- širine več kot 500 mm:

 7212 30 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 0.4

 7214 40   Barvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso:

 7212 40 100 -- pokositrena pločevina, lakirana brez
       nadaljnje obdelave .............................. 0.4

       -- drugi:

       --- širine več kot 500 mm:

 7212 40 910 ---- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 0.4

 7212 40 930 ---- drugi ...................................... 0.4

       --- širine ne več kot 500 mm:


 7213    Žica, toplo valjane, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

 7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ....... 1.0


 7214    Palice iz železa ali nelegiranega
       jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po
       valjanju

 7214 10 000 - Kovane ........................................ 1.0

 7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali
       spiralno zvite po valjanju ...................... 1.0


 7215    Palice iz železa ali nelegiranega jekla

 7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

       -- ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:

 7215 50 110 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega
       prereza ......................................... 1.0

 7215 50 190 --- druge ....................................... 1.0

 7215 50 300 -- ki vsebujejo 0,25 mas.% ali več, toda manj kot
       0,6 mas.% ogljika ................................ 1.0

 7215 50 900 -- ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več ogljika ........ 1.0


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza
       0,8 mm ali več:

 7217 10 310 ---- ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge
       deformacije, povzročene med procesom valjanja ... 1.0

 7217 10 390 ---- druga ...................................... 1.0

 7217 10 500 -- ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika ................................ 1.0

 7217 10 900 -- ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika .......... 1.0

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

 7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ......................................... 1.0

 7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika ................................ 1.0

 7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika .......... 1.0

 7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
       kovinami:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm:

 7217 30 190 ---- druga ...................................... 1.0

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 30 310 ---- prevlečena z bakrom ........................ 1.0

 7217 30 390 ---- druga ...................................... 1.0

 7217 30 500 -- ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika ................................ 1.0


 7301    Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani,
       prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov;
       zvarjeni profili in kotniki iz železa ali jekla

 7301 20 000 - Zvarjeni profili in kotniki ................... 0.5


 7307    Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla

       - Liti pribor (fitingi):

 7307 11   -- iz netempranega litega železa:

 7307 11 10 --- ki se uporablja v tlačnih sistemih:

 7307 11 101 ---- fazonski kosi za litoželezne cevi .......... 0.6

 7307 11 109 ---- drug ....................................... 1.0

 7307 11 900 --- drug ........................................ 1.0

 7307 19   -- drug:

 7307 19 100 --- iz tempranega litega železa ................. 1.0

 7307 19 900 --- drug ........................................ 1.0

       - Drug, iz nerjavnega jekla:

 7307 21 000 -- prirobnice ................................... 1.0

       -- kolena, loki in oglavki z navojem:

       - Drugo:

 7307 91 000 -- prirobnice ................................... 1.0

 7307 92   -- kolena, loki in oglavki z navojem:

 7307 92 100 --- oglavki z navojem ........................... 1.0

 7307 92 900 --- spojnice in kolena .......................... 1.0

 7307 93   -- pribor (fitingi) za varjenje:

       --- z največjim zunanjim premerom do vključno
       609,6 mm:

 7307 93 110 ---- kolena in loki ............................. 1.0

 7307 93 190 ---- drugo ...................................... 1.0

       --- z največjim zunanjim premerom več kot 609,6
       mm:

 7307 93 910 ---- kolena in loki ............................. 1.0

 7307 93 990 ---- drugo ...................................... 1.0

 7307 99   -- drug:

 7307 99 100 --- navojni ..................................... 1.0

 7307 99 300 --- za varjenje ................................. 1.0

 7307 99 900 --- drug ........................................ 1.0


 7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
       podobno, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla

 7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za
       vrata ........................................... 1.0

 7308 40   - Podporniki in drugi elementi za gradbene odre
       in opaže in podporniki za rudniške jaške:

 7308 40 100 -- jamsko podporje .............................. 0.5

 7308 40 900 -- drugo ........................................ 0.6

 7308 90   - Drugo:

 7308 90 100 -- zapornice, deli za jezove, pristaniški odri,
       trdni doki in druge pomorske in rečne
       konstrukcije .................................... 1.0

       -- drugo:

       --- zgolj ali predvsem iz pločevine:

 7308 90 510 ---- plošče iz dveh slojev profilirane
       (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom ...... 1.0

 7308 90 590 ---- drugo ...................................... 1.0

 7308 90 99 --- drugo:

 7308 90 999 ---- drugo ...................................... 1.0


 7309 00   Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni
       kontejnerji za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino več kot 300
       litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno
       izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav

 7309 00 100 - Za pline (razen komprimiranega ali
       utekočinjenega plina) ........................... 1.0

       - Za tekočine:

 7309 00 300 -- obloženi ali toplotno izolirani .............. 1.0

       -- drugi, s prostornino:

 7309 00 510 --- več kot 100.000 litrov ...................... 1.0

 7309 00 590 --- do vključno 100.000 litrov .................. 1.0


 7310    Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni
       kontejnerji, za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z
       oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali
       brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih
       naprav

 7310 10 000 - S prostornino 50 litrov in več ................ 1.0

       - S prostornino manj kot 50 litrov:

 7310 29   -- drugo:

 7310 29 100 --- z debelino stene manj kot 0,5 mm ............ 0.7

 7310 29 900 --- z debelino stene 0,5 mm ali več ............. 1.0


 7313 00 000 Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko
       zaviti (vpredeni) trakovi ali enojna ploščata
       žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo
       torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se
       uporablja za ograje, iz železa ali jekla ........ 1.0


 7314    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
       rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene
       žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali
       raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz
       železa ali jekla

 7314 20   - Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih
       točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega
       prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100
       cm2 ali več:

 7314 20 100 -- iz rebraste žice ............................. 1.0

 7314 20 900 -- druge ........................................ 1.0

       - Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na
       stičnih točkah:

 7314 31 000 -- platirane ali prevlečene s cinkom ............ 1.0

 7314 39 000 -- druge ........................................ 1.0

       - Druge rešetke, mreže in ograje:

 7314 41   -- platirane ali prevlečene s cinkom:

 7314 41 100 --- šesterokotne mreže .......................... 1.0

 7314 41 900 --- druge ....................................... 1.0

 7314 49 000 -- druge ........................................ 1.0


 7315    Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

       - Členaste verige in njihovi deli:

 7315 11   -- valjaste verige:

 7315 11 100 --- ki se uporabljajo za kolesa in motorna
       kolesa .......................................... 0.7

 7315 11 900 --- druge ....................................... 1.0

 7315 19 000 -- deli ......................................... 1.0

       - Druge verige:

 7315 82   -- druge, z varjenimi členki:

 7315 82 100 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni
       prerez do vključno 16 mm ........................ 1.0

 7315 82 900 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni
       prerez več kot 16 mm ............................ 1.0

 7315 89 000 -- druge ........................................ 1.0


 7317 00   Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno
       zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz
       tar. št. 8305) in podobni predmeti, iz železa in
       jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez
       nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo

 7317 00 100 - Risalni žebljički ............................. 1.0

       - Drugi:

       -- hladno stisnjeni, iz žice:

 7317 00 200 --- žeblji v trakovih ali kolutih ............... 1.0

 7317 00 400 --- jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 mas.% ali
       več ogljika, utrjeni ............................ 1.0

       --- drugi:

 7317 00 610 ---- platirani ali prevlečeni a cinkom .......... 1.0

 7317 00 690 ---- drugi ...................................... 1.0

 7317 00 900 -- Drugi ........................................ 1.0


 7318    Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s
       kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla

       - Izdelki z navojem:

 7318 15   -- drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali
       podložkami ali brez njih:

 7318 15 100 --- vijaki iz palic, profilov ali žice, s polnim
       prerezom, z debelino do vključno 6 mm ........... 1.0

       --- drugi:

 7318 15 200 ---- za pritrjevanje sestavnega materiala na
       železniške tire ................................. 1.0

       ---- drugi:

       ----- brez glave:

 7318 15 300 ------ iz nerjavnega jekla ...................... 1.0

       ------ drugi, z natezno trdnostjo:

 7318 15 410 ------- manj kot 800 MPa ........................ 1.0

 7318 15 490 ------- 800 MPa ali več ......................... 1.0

       ----- z glavo:

       ------ z ravno ali križno zarezo:

 7318 15 510 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 0.6

 7318 15 590 ------- drugi ................................... 1.0

       ------ vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:

 7318 15 610 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 1.0

 7318 15 690 ------- drugi ................................... 1.0

       ------ šesterokotni sorniki:

 7318 15 700 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 1.0

       ------- drugi, z natezno trdnostjo:

 7318 15 810 -------- manj kot 800 MPa ....................... 1.0

 7318 15 890 -------- 800 MPa ali več ........................ 1.0

 7318 15 900 ------ drugi .................................... 1.0

 7318 16   -- matice:

 7318 16 100 --- izdelane iz palic, profilov ali žice,
       polnega prereza, s premerom odprtine do vključno
       6 mm ............................................ 1.0

       --- druge:

 7318 16 300 ---- iz nerjavnega jekla ........................ 1.0

       ---- druge:

 7318 16 500 ----- samozaporne matice ........................ 1.0

       ----- druge, z notranjim premerom:

 7318 16 910 ------ do vključno 12 mm ........................ 1.0

 7318 16 990 ------ več kot 12 mm ............................ 1.0

 7318 19 000 -- drugo ........................................ 1.0

       - Izdelki brez navoja:

 7318 21 000 -- vzmetne podložke in druge varnostne podložke . 0.7

 7318 22 000 -- druge podložke ............................... 1.0

 7318 23 000 -- kovice ....................................... 1.0

 7318 24 000 -- zatiči in razcepke ........................... 1.0

 7318 29 000 -- drugo ........................................ 1.0


 7320    Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

 7320 20   - Spiralaste vzmeti:

 7320 20 200 -- toplo oblikovane ............................. 1.0

       -- druge:

 7320 20 810 --- tlačne navite vzmeti ........................ 1.0

 7320 20 850 --- natezne navite vzmeti ....................... 1.0

 7320 90   - Druge:

 7320 90 100 -- ploščate spiralne vzmeti ..................... 1.0

 7320 90 300 -- krožnikaste (obročne) vzmeti ................. 1.0

 7320 90 900 -- druge ........................................ 1.0


 7322    Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne
       ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli
       iz železa ali jekla; grelniki na topli zrak in
       distributorji toplega zraka (vključno z
       razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali
       obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno
       energijo, z vgrajenim eletričnim ventilatorjem,
       in njihovi deli iz železa ali jekla

 7322 90   - Drugo:

 7322 90 100 -- grelci zraka in razdelilci toplega zraka
       (brez njihovih delov), za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 1.0


 7323    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
       gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali
       jekla; železna ali jeklena volna; gobe za
       čiščenje posode in blazinice za čiščenje in
       poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla

       - Drugo:

 7323 92 000 -- iz litega železa, emajlirano ................. 1.0

 7323 94   -- iz železa (razen iz litega železa) ali jekla,
       emajlirano:

 7323 94 100 --- namizni izdelki ............................. 1.0

 7323 94 900 --- drugo ....................................... 1.0

 7323 99   -- drugi:

 7323 99 100 --- namizni izdelki ............................. 1.0

       --- drugo:

 7323 99 910 ---- lakirano ali poslikano ..................... 1.0

 7323 99 990 ---- drugo ...................................... 1.0


 7324    Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa
       ali jekla

 7324 90   - Drugo, vključno z deli:

 7324 90 100 -- sanitarna oprema (brez njihovih delov) za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... 1.0

 7324 90 900 -- drugo ........................................ 1.0


 7325    Drugi liti izdelki iz železa ali jekla

       - Drugi:

 7325 99   -- drugi:

 7325 99 100 --- iz tempranega litega železa ................. 1.0

 7325 99 900 --- drugi ....................................... 1.0


 7326    Drugi železni ali jekleni izdelki

       - Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave:

 7326 11 000 -- krogle in podobni izdelki za mletje .......... 0.6

 7326 19   -- drugi:

 7326 19 100 --- kovani v odprti matrici ..................... 1.0

 7326 19 900 --- drugo ....................................... 0.7

 7326 20   - Izdelki iz železne ali jeklene žice:

 7326 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.5

       -- drugi:

 7326 20 300 --- majhne kletke in velike kletke za ptice
       (aviariji) ..................................... 1.5

 7326 20 900 --- drugo ....................................... 1.5

 7326 90   - Drugi:

 7326 90 100 -- škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične
       škatlice in pudrnice in podobni žepni artikli ... 1.5

 7326 90 300 -- lestve in stopnice ........................... 1.5

 7326 90 400 -- palete in podobni podesti za prekladanje
       blaga ........................................... 1.5

 7326 90 500 -- koluti za kable, cevi in podobno ............. 1.5

 7326 90 600 -- nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke in
       podobni izdelki, ki se uporabljajo v
       gradbeništvu .................................... 1.5

 7326 90 700 -- perforirana vedra in podobni izdelki iz
       pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje vode
       pri vstopu v drenažo ............................ 1.5

 7326 90 800 -- priključki (konektorji) za optična steklena
       vlakna .......................................... 1.5

       -- drugi izdelki iz železa in jekla:

 7326 90 910 --- kovani v odprti matrici ..................... 1.5

 7326 90 930 --- utopno kovani ............................... 1.5

 7326 90 950 --- sintrani .................................... 1.5

 7326 90 97 --- drugi:

 7326 90 979 ---- drugi ...................................... 1.5


 7407    Bakrene palice in profili

 7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra ......................... 1.0

       - Iz bakrovih zlitin:

 7407 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7407 21 100 --- palice ...................................... 1.0

 7407 21 900 --- profili ..................................... 1.2


 7411    Bakrene cevi

       - Iz bakrovih zlitin:

 7411 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7411 21 10 --- ravne:

 7411 21 101 ---- cevi iz zlitine bakra in cinka z debelino
       stene manjše od 3mm ............................. 0.4

 7411 21 109 ---- drugo ...................................... 1.0

 7411 21 90 --- drugo:

 7411 21 901 ---- cevi z debelino stene 3 mm in manj ......... 0.4

 7411 21 909 ---- drugo ...................................... 0.6


 7419    Drugi bakreni izdelki

       - Drugi deli:

 7419 99 000 -- drugo ........................................ 1.5


 7610    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli
       mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe,
       strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji
       zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz
       aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in
       podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah

 7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za
       vrata ........................................... 1.5


 7616    Drugi izdelki iz aluminija

       - Drugo:

 7616 91 000 -- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje ...... 1.0

 7616 99   -- drugo:

 7616 99 100 --- vliti ....................................... 1.5

 7616 99 90 --- drugo:

 7616 99 909 ---- drugo ...................................... 1.5


 7803 00 000 Svinčene palice, profili in žica ................ 0.8


 8207    Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
       na mehanični pogon ali brez njega ali za
       obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje,
       vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje
       odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje),
       vključno z matricami za izvlačenje ali
       iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in
       zemlje

       - Orodje za vrtanje sten in zemlje:

 8207 13 000 -- z delovnim delom iz sintranih kovinskih
       karbidov ........................................ 1.5

 8207 19   -- drugo, vključno z deli:

 8207 19 100 --- z delovnim delom iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 1.5

 8207 19 900 --- drugo ....................................... 1.5

 8207 20   - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:

 8207 20 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 1.5

 8207 20 90 -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 20 909 --- drugo ....................................... 1.5

 8207 30   - Orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje
       (štancanje):

 8207 30 900 -- drugo ........................................ 1.5

 8207 40   - Orodje za izdelavo notranjih in zunanjih
       navojev:

       -- za obdelavo kovin:

 8207 40 100 --- orodje za izdelavo notranjih navojev ........ 1.5

 8207 40 300 --- orodje za izdelavo zunanjih navojev ......... 1.5

 8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in
       zemlje:

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 50 300 --- zidarski svedri ............................. 1.5

       --- drugo:

       ---- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 50 600 ----- iz hitroreznega jekla ..................... 1.5

 8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin s povrtanjem
       (rajbla), grezenjem (razvrtala), s posnemanjem:

 8207 60 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 1.5

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

       --- vrtalna grezila:

 8207 60 300 ---- za obdelavo kovin .......................... 1.5

 8207 60 500 ---- druga ...................................... 1.5

       --- posnemalna:

 8207 60 900 ---- druga ...................................... 1.5

 8207 70   - Orodje za rezkanje:

       -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

       --- iz drugih materialov:

 8207 70 350 ---- polžasto ................................... 1.5

 8207 80   - Orodje za struženje:

       -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 80 110 --- iz sintranih kovinskih karbidov ............. 1.5

 8207 80 190 --- iz drugih materialov ........................ 1.5

 8207 80 900 -- drugo ........................................ 1.5

 8207 90   - Drugo izmenljivo orodje:

 8207 90 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 1.5

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 90 300 --- izvijači .................................... 1.5

 8207 90 500 --- orodje za rezkanje zobnikov ................. 1.5

       --- drugo, z delovno površino:

       ---- iz sintranih kovinskih karbidov:

 8207 90 710 ----- za obdelavo kovin ......................... 1.5

 8207 90 780 ----- drugo ..................................... 1.5

       ---- iz drugih materialov:

 8207 90 910 ----- za obdelavo kovin ......................... 1.5

 8207 90 99 ----- drugo:

 8207 90 991 ------ za rezanje papirja in kartona ............ 1.0

 8207 90 999 ------ drugo .................................... 1.5


 8302    Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz
       navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča,
       okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago,
       kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki
       za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za pohištvo
       ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih
       kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz
       navadnih kovin

 8302 30 000 - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki za motorna vozila ....................... 0.5

       - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki:

 8302 42   -- drugi, za pohištvo:

 8302 42 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.0

 8302 42 900 --- drugi ....................................... 1.5

 8302 49   -- drugi:

 8302 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.0

 8302 49 900 --- drugi ....................................... 1.5

 8302 60   - Avtomatična zapirala za vrata:

 8302 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.0

 8302 60 900 -- druga ........................................ 1.5


 8309    Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
       zamaški in zamaški, skozi katere se vliva), čepi
       za steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem
       ali brez njega, zalivke in drug pribor za
       pakiranje, iz navadnih kovin

 8309 90   - Drugo:

 8309 90 100 -- svinčene kapsule; aluminijaste kapsule s
       premerom več kot 21 mm .......................... 1.5


 8311    Žica, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni
       izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih
       karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki
       se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo
       spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali
       kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane
       iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z
       brizganjem

 8311 10   - Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za
       obločno varjenje:

 8311 10 100 -- varilne elektrode z železnim ali jeklenim
       jedrom, prevlečene s težkotaljivim materialom ... 1.3

 8311 10 900 -- druge ........................................ 1.3


 8404    Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 8402 in
       8403 (npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj in
       lovilniki plina, kondenzatorji za energetske
       enote na vodno ali drugo paro)

 8404 90 000 - Deli .......................................... 1.5


 8413    Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
       brez njih; elevatorji za tekočine

       - Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene
       za delovanje z merilnimi napravami:

 8413 19   -- druge:

 8413 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 0.8

 8413 19 900 --- druge ....................................... 0.8

 8413 20   - Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt.
       8413 11 in 8413 19:

 8413 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 0.8

 8413 20 900 -- druge ........................................ 0.8

 8413 30   - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne medije
       batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:

       -- druge:

 8413 30 910 --- črpalke z vbrizgavanjem goriva .............. 0.8

 8413 30 990 --- druge ....................................... 0.8

 8413 40 000 - Črpalke za beton ............................. 0.8

       - Druge črpalke; elevatorji za tekočine:

 8413 82 000 -- elevatorji za tekočine: ...................... 0.5


 8417    Industrijske in laboratorijske peči, vključno
       peči za sežiganje, neelektrične

 8417 20   - Pekarske peči, vključno peči za kekse:

 8417 20 100 -- tunelske peči ................................ 1.0

 8417 20 900 -- druge ........................................ 1.0


 8418    Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za
       hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
       toplotne črpalke, drugačne od klimatizacijskih
       naprav iz tar. št. 8415

       - Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje;
       toplotne črpalke:

 8418 61   -- kompresorske enote za hlajenje, katerih
       kondenzatorji so toplotni izmenjalniki:

 8418 61 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.0

 8418 61 900 --- druge ....................................... 1.0

 8418 69   -- druge:

 8418 69 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.0

       --- druge:

 8418 69 910 ---- absorpcijske grelne črpalke ................ 1.0

 8418 69 990 ---- druge ...................................... 1.0


 8427    Viličarji; druga vozila z napravami za
       dviganje ali manipulacijo

 8427 10   - Samovozni, na elektromotorni pogon:

 8427 10 10 -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 10 109 --- drugi ....................................... 1.5

 8427 10 900 -- drugi ........................................ 1.5

 8427 20   - Drugi samovozni:

       -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 20 110 --- viličarji za težavne terene in drugi
       nakladalni kamioni .............................. 1.5

 8427 20 190 --- drugi ....................................... 1.5

 8427 20 900 -- drugi ........................................ 1.0


 8431    Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno
       s stroji iz tar. št. 8425 do 8430

 8431 20 000 - Za stroje iz tar. št. 8427 .................... 1.5


 8432    Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v
       kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valjarji
       za travnike in športne terene

 8432 40   - Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih gnojil:

 8432 40 100 -- trosilniki za mineralna ali kemična gnojila .. 1.5

 8432 40 900 -- drugi ........................................ 1.5


 8435    Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki
       se uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnika,
       sadnih sokov ali podobnih napitkov ali pijač

 8435 10 00 - Stroji:

 8435 10 001 -- stiskalnice .................................. 1.5

 8435 10 009 -- drugi ........................................ 1.0


 8481    Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili

 8481 10   - Redukcijski ventili:

 8481 10 050 -- kombinirani s filtri ali mazalci ............. 0.5

       -- drugi:

 8481 10 190 --- iz litega železa ali jekla .................. 1.0

 8481 10 990 --- drugi ....................................... 0.6

 8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske
       prenose:

 8481 20 100 -- ventili za upravljanje oljnohidravlično
       poganjanih prenosov ............................. 1.0

 8481 30   - Nepovratni ventili:

 8481 30 100 -- za pnevmatske gume in zračnice (vključno z
       ventili, ki se montirajo na avtomobilski kolesni
       obroč ........................................... 1.0

       -- drugi:

 8481 30 910 --- iz litega železa ali jekla .................. 1.0

 8481 30 990 --- drugi ....................................... 1.0

 8481 80   - Druge naprave:

       -- pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
       pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje
       in podobne instalacije:

 8481 80 110 --- mešalni ventili ............................. 1.5

       -- ventili za centralno ogrevanje:

 8481 80 310 --- termostatski ventili ........................ 1.5

 8481 80 390 --- drugi ....................................... 1.5

       -- druge:

       --- procesno krmiljeni ventili:

 8481 80 590 ---- drugi ...................................... 0.6

       --- drugi:

       ---- prepustni ventili (npr. zasuni):

 8481 80 610 ----- litoželezni ............................... 1.5

 8481 80 690 ----- drugi ..................................... 1.5

       ---- zapirni ventili (sedežni):

 8481 80 710 ----- litoželezni ............................... 1.5

 8481 80 730 ----- jekleni ................................... 1.5

 8481 80 790 ----- drugi ..................................... 1.5

 8481 80 810 ---- kroglaste pipe in pipe s čepom ............. 1.5

 8481 80 850 ---- lopute ..................................... 1.5

 8481 80 870 ---- membranski ventili ......................... 1.5

 8481 80 99 ---- drugi:

 8481 80 999 ----- drugi ..................................... 1.5

 8481 90 000 - Deli .......................................... 0.5


 8482    Kotalni ležaji

 8482 10   - Kroglični ležaji:

 8482 10 100 -- z največjim zunanjim premerom do vključno 30
       mm .............................................. 0.7

 8482 10 900 -- drugi ........................................ 0.7


 8504    Električni transformatorji, statični konvertorji
       (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave

 8504 10   - Predstikalne naprave za žarnice na
       razelektrenje:

 8504 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.5

       -- druge:

 8504 10 910 --- indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane
       s kondenzatorjem ................................ 1.5

       - Transformatorji s tekočim dielektrikom:

 8504 21 000 -- z močjo do vključno 650 kVA .................. 1.5

 8504 22   -- z močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA:

 8504 22 100 --- nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA .......... 1.5

 8504 22 900 --- nad 1.600 kVA, do vključno 10.000 kVA ....... 1.5

 8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):

 8504 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 0.9

       -- drugi:

       --- vrst, ki se uporabljajo skupaj s
       telekomunikacijskimi aparati, s stroji za
       avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi
       enotami

 8504 40 300 ---- napajalniki namenjeni izključno za stroje za
       avtomatično obdelavo podatkov (npr. UPS) ........ 0.9

       --- drugi:

 8504 40 500 ---- polikristalni polprevodniški usmerniki (npr.
       selenski) ....................................... 0.9

       ---- drugi:

 8504 40 930 ----- polnilci akumulatorjev .................... 0.9

       ----- drugi:

 8504 40 940 ------ usmerniki (pretvarjajo izmenično v
       enosmerno napetost) ............................. 0.9

       ------ razsmerniki (invertorji) (pretvarjajo
       enosmerno v izmenično napetost):

 8504 40 960 ------ z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA ...... 0.9


 8507    Električni akumulatorji, vključno s separatorji
       zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi

 8507 10   - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih
       motorjev:

       -- drugi:

       --- z maso do vključno 5 kg:

 8507 10 310 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 1.5

 8507 10 390 ---- drugi ...................................... 1.5

       --- z maso nad 5 kg:

 8507 10 810 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 1.5

 8507 10 890 ---- drugi ...................................... 1.5


 8516    Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki; električni aparati za
       ogrevanje prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
       urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
       aparati za kodranje las idr.) in aparati za
       sušenje rok; električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične naprave; električni
       grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545 ali
       8419

 8516 10   - Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki:

       -- grelniki vode:

 8516 10 110 --- pretočni grelniki vode ...................... 1.5

 8516 10 190 --- drugi ....................................... 1.5

       -- potopni grelniki:

 8516 10 910 --- za domačo uporabo ........................... 1.5

 8516 10 990 --- drugi ....................................... 1.5


 8528    Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in
       videoprojektorji

       - Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike:

 8528 12   -- barvni:

       --- televizijska projekcijska oprema:

 8528 12 140 ---- z vrstičnim zapisom do vključno 625 vrstic . 1.5

       ---- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

 8528 12 160 ----- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ..... 1.5

 8528 12 180 ----- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
       več ............................................. 1.5

       --- aparati, ki vsebujejo video snemalne ali
       reprodukcijske enote:

 8528 12 220 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 1.5

 8528 12 280 ---- drugi ...................................... 1.5

       --- drugo:

       ---- s katodno cevjo:

       ----- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5, z diagonalno izmero zaslona:

 8528 12 520 ------ do vključno 42 cm ........................ 1.5

 8528 12 540 ------ od 42 cm do vključno 52 cm ............... 1.5

 8528 12 560 ------ od 52 cm do vključno 72 cm ............... 1.5

 8528 12 580 ------ nad 72 cm ................................ 1.5

       ----- drugi:

       ------ z vrstičnim zapisom do vključno 625
       vrstic, z diagonalno izmero zaslona:

 8528 12 620 ------- do vključno 75 cm ....................... 1.5

 8528 12 660 ------- nad 75 cm ............................... 1.5

       ------ z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

 8528 12 720 ------- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ... 1.5

 8528 12 760 ------- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
       več ............................................. 1.5

       ---- drugi (LCD):

       ----- z zaslonom:

 8528 12 810 ------ z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 1.5

 8528 12 890 ------ drugi .................................... 1.5

       ----- brez zaslona:

       ------ video tunerji (TV - sprejemne enote):

 8528 12 900 ------- elektronski sklopi za vgradnjo v stroje
       za avtomatsko obdelavo podatkov ................. 1.5

       ------- drugi:

 8528 12 930 -------- digitalni (vštevši mešane
       analogno-digitalne) ............................. 1.5

 8528 12 950 -------- drugi .................................. 1.5

 8528 12 980 ------ drugo .................................... 1.5

 8528 13 000 -- črno-beli ali drugi enobarvni ................ 1.5

       - Video monitorji:

 8528 21   -- barvni:

       --- s katodno cevjo:

 8528 21 140 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 1.5

       ---- drugi:

 8528 21 160 ----- z vrstičnim zapisom do vključno 625
       vrstic .......................................... 1.5

 8528 21 180 ----- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic ........ 1.5

 8528 21 900 --- drugi ....................................... 1.5

 8528 22 000 -- Črno-beli ali drugi enobarvni ................ 1.5


 8529    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
       uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528

 8529 10   - Antene in antenski raflektorji vseh vrst;
       deli, namenjeni za uporabo z njimi:

       -- drugi:

       --- antene:

 8529 10 200 ---- teleskopske in paličaste antene za prenosne
       aparate ali za aparate, montirane v motorna
       vozila .......................................... 1.5

       ---- zunanje antene za radijske ali televizijske
       difuzne sprejemnike:

 8529 10 310 ----- za satelitski sprejem ..................... 1.5

 8529 10 400 ---- notranje (sobne) antene za radijske ali
       televizijske omrežne sprejemnike, vključno z
       izvedbami za vgradnjo v sprejemnike ............. 1.5

 8529 10 700 --- antenski filtri in kretnice ................. 1.5


 8532    Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)

 8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo
       v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s
       kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr
       (močnostni kondenzatorji) ....................... 1.0

       - Drugi konstantni kondenzatorji:

 8532 22 000 -- aluminijski elektrolitski .................... 0.7


 8533    Električni upori (vključno z reostati in
       potenciometri), razen grelnih uporov

 8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati
       in potenciometri:

 8533 40 100 -- za moč do vključno 20 W ...................... 1.0

 8533 40 900 -- drugi ........................................ 1.0


 8535    Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje
       ali zaščito električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj
       njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni
       elementi motečih valov, priključne razdelilne
       priprave in stikalne omare), za napetost nad
       1.000 V

 8535 10 000 - Varovalke ..................................... 1.5
       - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8535 29 000 -- drugi ........................................ 1.5

 8535 30   - Ločilniki in odklopniki:

 8535 30 100 -- za napetosti manjšo od 72,5 kV ............... 1.5

 8535 40 00 - Prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti
       in dušilni elementi motečih valov:


 8536    Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti do vključno
       1.000 V

 8536 10   - Varovalke:

 8536 10 100 -- za tokove do vključno 10 A ................... 1.5

 8536 10 500 -- za tokove od 10 A do vključno 63 A ........... 1.5

 8536 10 900 -- za tokove nad 63 A ........................... 1.5

 8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8536 20 100 -- za tokove do vključno 63 A ................... 1.5

 8536 20 900 -- za tokove nad 63 A ........................... 0.5

 8536 30   - Drugi aparati za zaščito električnih
       tokokrogov:

 8536 30 100 -- za tokove do vključno 16 A ................... 1.0

 8536 30 300 -- za tokove od 16 A do vključno 125 A .......... 0.5

 8536 30 900 -- za tokove nad 125 A .......................... 0.5

 8536 50   - Druga stikala:

 8536 50 030 -- elektronska AC stikala iz optično
       združene vhodne in izhodne naprave (izolirana
       tiristorska AC stikala) ......................... 0.7

 8536 50 050 -- elektronska stikala, vključno s toplotno
       zaščitenimi elektronskimi stikali, ki sestoje
       iz tranzistorja in logičnega čipa
       (tehnologija "čip na čip") ...................... 0.7

 8536 50 070 -- elektronska povratna stikala za električni
       tok ne več kot 11 A ............................. 0.7

       -- druga:

       --- za napetosti nad 60 V:

 8536 50 110 ---- pritisna stikala ........................... 1.0

 8536 50 150 ---- vrtljiva stikala ........................... 1.0

 8536 50 190 ---- druga ...................................... 1.0

 8536 50 800 ---- druga ...................................... 0.7


 8546    Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala

 8546 20   - Iz keramičnih materialov:

 8546 20 100 -- brez kovinskih delov ......................... 1.0

       -- s kovinskimi deli:

 8546 20 910 --- za prenos toka nad zemljo ali vlečne linije
       (npr. železnice) ................................ 1.0

 8546 20 99 --- drugi:

 8546 20 999 ---- drugi ...................................... 1.0


 8548    Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji; električni
       deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

 8548 10   - Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 100 -- iztrošene primarne celice; iztrošene primarne
       baterije ........................................ 2.0

       -- iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 210 --- svinčevo-kislinski akumulatorji ............. 1.5

 8548 10 290 --- drugi ....................................... 1.5

       -- odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev:

 8448 10 990 --- drugi ....................................... 0.4


 9016 00   Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5
       centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih

 9016 00 100 - Tehtnice ...................................... 1.5

 9016 00 900 - Deli in pribor (razen uteži iz tar.
       podšt. 8423.90.) ................................ 1.5


 9030    Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
       instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
       električnih veličin, razen merilnikov iz tar.
       št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali
       odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih,
       kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

       - Drugi instrumenti in aparati za merjenje in
       kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali
       moči, brez naprav za registriranje:

 9030 31   -- multimetri:

 9030 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.5


 9401    Sedeži (razen tistih iz tar. št. 92.42),
       vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v
       ležišča, in njihovi deli

 9401 20 000 - Sedeži za motorna vozila ...................... 2.0

 9401 30   - Vrtljivi sedeži z nastavljanjem višine:

 9401 30 100 -- tapecirani, z naslonjali in opremljeni s
       koleščki ali drsnimi mehanizmi .................. 2.0

 9401 30 900 -- drugi ........................................ 2.0

 9401 40 000 - Sedeži, ki se lahko spremenijo v ležišča, razen
       vrtnih stolov ali taborniške opreme ............. 2.0

       - Drugi sedeži z lesenim ogrodjem:

 9401 61 000 -- tapecirani ................................... 2.0

 9401 69 000 -- drugi ........................................ 2.0

       - Drugi sedeži, s kovinskim ogrodjem:

 9401 71 000 -- tapecirani ................................... 2.0

 9401 79 000 -- drugi ........................................ 2.0

 9401 80 000 - Drugi sedeži .................................. 2.0


 9403    Drugo pohištvo in njegovi deli

 9403 10   - Kovinsko pisarniško pohištvo:

 9403 10 100 -- risalne mize (razen tistih iz
       tar. št. 90.17) ................................. 1.6

       -- drugo:

       --- višine do vključno 80 cm:

 9403 10 510 ---- mize ....................................... 1.6

 9403 10 590 ---- drugo ...................................... 1.6

       --- višine nad 80 cm:

 9403 10 910 ---- omarice z vrati ali navojnicami ............ 1.6

 9403 10 930 ---- omarice za spravilo dokumentacije, kartic
       ipd. ............................................ 1.6

 9403 10 990 ---- drugo ...................................... 1.6

 9403 20   - Drugo kovinsko pohištvo:

 9403 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.2

       -- drugo:

 9403 20 910 --- postelje .................................... 1.2

 9403 20 990 --- drugo ....................................... 1.2

 9403 30   - Leseno pisarniško pohištvo:

       -- višine do vključno 80 cm:

 9403 30 110 --- mize ........................................ 2.0

 9403 30 190 --- drugo ....................................... 2.0

       -- višine nad 80 cm:

 9403 30 910 --- omarice z vrati, roloji in pd.; omarice za
       dokumentacijo, kartice ipd. ..................... 2.0

 9403 30 990 --- drugo ....................................... 2.0

 9403 40   - Leseno kuhinjsko pohištvo:

 9403 40 100 -- opremljeni kuhinjski elementi ................ 2.0

 9403 40 900 -- drugo ........................................ 2.0

 9403 50 000 - Leseno pohištvo za spalnice ................... 2.0

 9403 60   - Drugo leseno pohištvo:

 9403 60 100 -- leseno pohištvo, ki se uporablja v jedilnicah
       in dnevnih sobah ................................ 2.0

 9403 60 300 -- leseno pohištvo, ki se uporablja za opremo
       trgovin ......................................... 2.0

 9403 60 900 -- drugo leseno pohištvo ........................ 2.0

 9403 70   - Pohištvo iz plastičnih mas:

 9403 70 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.6

 9403 70 900 -- drugo ........................................ 1.6

 9403 80 000 - Pohištvo iz drugih materialov, vključno iz
       trstike, protja, bambusa in podobnih materialov . 1.6


 9404    Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago
       (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine,
       blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s
       kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali
       plastične mase, vključno prevlečene

 9404 10 000 - Nosilci za žimnice ............................ 1.5

       - Žimnice:

 9404 29   -- iz drugih materialov:

 9404 29 100 --- vzmetne ..................................... 1.5

 9404 29 900 --- druge ....................................... 1.5

 9404 30   - Spalne vreče:

 9404 30 100 -- polnjene s perjem ali puhom .................. 1.5

 9404 30 900 -- druge ........................................ 1.5

 9404 90   - Drugo:

 9404 90 100 -- polnjeno s perjem ali puhom .................. 1.5

 9404 90 900 -- drugo ........................................ 1.5


 9405    Svetilke in pribor za njih, vključno z
       reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in podobno, s
       fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 9405 10   - Lestenci in druga električna stropna ali
       stenska svetila, razen za razsvetljavo javnih
       odprtih prostorov ali prometnih poti:

 9405 10 100 -- iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... 1.5

       -- drugo:

       --- iz plastičnih mas:

 9405 10 210 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ....... 1.5

 9405 10 290 ---- drugo ...................................... 1.5

 9405 10 300 --- iz keramičnih snovi ......................... 1.5

 9405 10 500 --- stekleni .................................... 1.5

       --- iz drugih materialov:

 9405 10 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ....... 1.5

 9405 10 990 ---- drugo ...................................... 1.5

       - Deli:

 9405 91   -- stekleni:

       --- proizvodi za napeljavo električne
       razsvetljave (razen žarometov in reflektorjev):

 9405 91 110 ---- brušeno steklo, plošče, krogle, hruškasto
       oblikovani deli in deli v obliki cvetja, obeski
       in podobni proizvodi za opremo lestencev ........ 1.4

 9405 91 190 ---- drugo (na primer: difuzorji, stropne
       svetilke, sklede, skodelice, senčila, krogle,
       senčila v obliki tulipanov) ..................... 1.4

 9405 91 900 --- drugo ....................................... 1.4

 9405 92   -- iz plastičnih mas:

 9405 92 100 --- deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali
       9405.60, za uporabo v civilnem letalstvu ........ 2.0

 9405 92 900 --- drugo ....................................... 2.0

 9405 99   -- drugi:

 9405 99 100 --- deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali
       9405.60, iz navadnih kovin, za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. 2.0

 9405 99 900 --- drugo ....................................... 2.0


 9406 00   Montažne zgradbe

 9406 00 100 - Lesene ........................................ 1.1

       - Železne ali jeklene:

 9406 00 310 -- rastlinjaki .................................. 1.0

 9406 00 390 -- druge ........................................ 1.0

 9406 00 900 - Iz drugih materialov .......................... 1.0


 9506    Izdelki in oprema za splošno fizično počutje,
       telovadbo, atletiko, druge športe (vključno za
       namizni tenis) in igre na prostem, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju; plavalni bazeni in bazeni za otroke
       (vključno z deli in priborom)

       - Palice za golf in druga oprema za golf:

 9506 32 000 -- žogice ....................................... 1.5

         PRILOGA 2

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
-----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali .............   pr


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10 000 - Čistih pasem, plemenske ...........................   pr


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski ...........................   pr


 0104    Ovce in koze, žive živali ...........................   pr


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice ........................................   pr

 0105 11 190 ---- druge ..........................................   pr

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 001 --- plemenski .......................................   pr

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 19 900 --- race in pegatke .................................   pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 101 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 30  --- purani:

 0105 99 301 ---- plemenski ......................................   pr

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 501 ---- plemenske ......................................   pr


 0106 00   Druge živali, žive ..................................   pr


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno .............................   pr


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni .............................   pr


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno .............   pr


 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe ......................................   pr

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster) ..........................   pr

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ..........................   pr

 0301 99   -- druge ............................................   pr


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ............   pr


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ...............   pr


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno ..............   pr


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano ...............   pr


 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las .................................................   pr


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak ............................................   pr


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage ..........   pr


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih ...........................   pr


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja ...............................   pr


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov ........................   pr


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve ...........   pr


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov ..............................   pr


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano ........   pr


 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212 ............   pr


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji ...............   pr


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni .........................................   pr


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski ..........................................   pr


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10 000 - Okrogle artičoke ..................................   pr

 0709 30 000 - Jajčevec ..........................................   pr

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene .....................   pr

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 52 000 -- gomoljike ........................................   pr


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano ....................   pr


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike ..........................   pr

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi ................................   pr

 0712 90 190 --- drugo ...........................................   pr

 0712 90 300 -- paradižnik .......................................   pr

 0712 90 500 -- korenje ..........................................   pr

 0712 90 900 -- drugo ............................................   pr


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene ......................................   pr


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa ............................   pr


 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni ..........................................   pr


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno .............................   pr


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe ......   pr


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi ............................   pr


 0805    Agrumi, sveži ali suhi ..............................   pr


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 20   - Suho ..............................................   pr


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

 0807 20 000 - Papaja ............................................   pr


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 20   - Hruške in kutine ..................................   pr


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium ...........................................   pr

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.) ................   pr

 0810 90   - Drugo .............................................   pr


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano ............................................   pr


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja .......................   pr


 0814    Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje ....................................   pr


 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave ................   pr


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne .....................   pr


 0903 00 000 Mate čaj ............................................   pr


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta ...................   pr


 0905 00 000 Vanilija ............................................   pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa ..................   pr


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) .............   pr


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom .................   pr


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 10   - Seme janeža in baldrijana .........................   pr

 0909 20 000 - Seme koriandra ....................................   pr

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode ...................   pr


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe ...............   pr


 1001    Pšenica in soržica

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum) ...........................   pr


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska ..........................................   pr


 1006    Riž .................................................   pr


 1007 00   Sorgo v zrnu ........................................   pr


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita ................   pr


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice ..................................   pr


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz
       mešanice žit na podlagi pšenice

 1102 30 000 - Riževa moka .......................................   pr


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 14 000 -- riževa ...........................................   pr


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. poglavja ........................   pr


 1201 00   Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno ..................   pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi,
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni .........   pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha) .............   pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim .................   pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim

 1205 00 100 - Za setev ..........................................   pr


 1206 00   Sončično seme, vključno z zdrobljenim ...............   pr

 1206 00 100 - Za setev ..........................................   pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno z
       zdrobljenimi

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca ...........................   pr

 1207 20   - Bombaževo seme ....................................   pr

 1207 30   - Ricinusovo seme ...................................   pr

 1207 40   - Sezamovo seme .....................................   pr

 1207 50   - Gorčično seme .....................................   pr

 1207 60   - Seme žafranike ....................................   pr

       - Drugo:

 1207 92   -- karita oreščki ...................................   pr

 1207 99   -- drugo ............................................   pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice ..........................................   pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev .....................   pr


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene .........   pr


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom ........................   pr

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge .........................   pr

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic .....................................   pr

       - Drugo:

 1212 92 000 -- sladkorni trs ....................................   pr

 1212 99   -- drugo ............................................   pr


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih .............................   pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih ......................................   pr


 1301    Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in
       balzami .............................................   pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani ......................................   pr


 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje) ........   pr

 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov .......   pr


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih ........   pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1501 00   Masti in druge prašičje in perutninske (taljene)
       maščobe, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 .....   pr


 1502 00   Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen
       tistih iz tar. št. 1503 .............................   pr


 1503 00   Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne
       prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje
       iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače
       pripravljeni                       pr


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
       njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani .........................   pr


 1505    Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz
       teh maščob, vključno z lanolinom ....................   pr


 1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove
       frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda
       kemično nemodificirane ..............................   pr


 1507    Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1508    Olje iz kikirikija in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1509    Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in
       njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
       toda kemično nemodificirano .........................   pr


 1510 00   Druga olja, dobljena izključno iz oliv (z
       ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
       prečiščena ali neprečiščena, toda kemično
       nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali
       frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509 ......   pr


 1511    Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz bombaževega semena in njegove
       frakcije:

 1512 21   -- surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne ........   pr

 1512 29   -- drugo ............................................   pr


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani ......................................   pr


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski
       lugi ................................................   pr


 1521    Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji
       vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani ...........................................   pr


 1522 00   Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni
       pri predelavi maščob in voskov živalskega ter
       rastlinskega izvora .................................   pr


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov,
       mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev ...........   pr


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec ..............................................   pr


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani .......................   pr


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

 1702 20   - Javorjev sladkor in sirup .........................   pr


 1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali
       pražen ..............................................   pr


 1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava ........   pr


 1803    Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena ..........   pr


 1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje .....................   pr


 1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................   pr


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

 1902 40   - Kuskus ............................................   pr


 1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz
       škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih
       oblikah .............................................   pr


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati .................   pr

 1905 40   - Prepečenec, opečen kruh (toast) in podobni opečeni
       izdelki .............................................   pr

 1905 90   - Drugo .............................................   pr


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini

 2003 20 000 - Gomoljike .........................................   pr


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 70   - Olive .............................................   pr


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena,
       vključno mešanice:

 2008 11   -- kikiriki .........................................   pr

 2008 19   -- drugo, vključno mešanice .........................   pr

 2008 20   - Ananas ............................................   pr

 2008 30   - Agrumi ............................................   pr


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
       zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
       dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

       - Pomarančni sok:

 2009 11   -- zamrznjen ........................................   pr

 2009 19   -- drugo ............................................   pr

 2009 20   - Sok grenivke ......................................   pr

 2009 30   - Sok drugih agrumov ................................   pr

 2009 40   - Ananasov sok ......................................   pr


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

       - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi kave:

 2101 11   -- ekstrakti, esence ali koncentrati ................   pr

 2101 12   -- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ali na osnovi kave .............   pr

 2101 20   - Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate
       čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
       esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
       mate čaja ...........................................   pr


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična
       moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 10 000 - Sojina omaka ......................................   pr


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg .........   pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki ......................................   pr


 2302    Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju
       ali drugi obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
       nepeletizirani ali peletizirani .....................   pr


 2303    Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni
       ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
       sladkornega trsa in drugi odpadki pri
       proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz
       pivovarn in destilarn, nepeletizirani in
       peletizirani ........................................   pr


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani ....................................   pr


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2307 00   Vinska usedlina; vinski kamen .......................   pr


 2308    Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in
       ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
       stranski proizvodi, peletizirani ali
       nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za
       živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu ...............................................   pr


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali ......   pr

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 3

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
-----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 14 910 --- jetra ...........................................  10.0

       - Purani:

 0207 27   --- kosi in drobovje, zamrznjeni:

 0207 27 910 ---- jetra ..........................................   9.0

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi .............................   9.0

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac ..............................   9.0

 0207 36 890 ----- drugo .........................................   9.0


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno                   10.0


 0301    Ribe, žive

       - Druge ribe, žive:

 0301 93 000 -- krap .............................................   5.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 0404 10   - Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana
       ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ......  11.9


 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 20 000 - Brstični ohrovt ...................................  10.0

 0704 90   - Drugo .............................................  10.0


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 19 000 -- drugo ............................................  10.0

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum) ..........  10.0

 0705 29 000 -- drug .............................................  10.0


 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa ........................  10.0


 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.) ................  10.0

 0708 90 000 - Druge stročnice ...................................  10.0


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 20 000 - Beluši ............................................   5.0

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................  10.0


 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus
       spp.) ...............................................   7.0

 0710 29 000 -- drugo ............................................   7.0

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................   7.0

 0710 40 000 - Sladka koruza .....................................   7.0

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin ...................................   7.0


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice .........................................   5

 0807 19 000 -- druge ............................................   5


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10 00 - Marelice ..........................................   8.0

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami ...................   9.0


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje .............   9.0


 0811    Sadje in lupinasto sadje (oreščki), nekuhani ali
       kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo
       dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo
       dodanega sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode ............................................   9.0


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 30 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 40 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum) ......................   4.9

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in soržice .................   4.9


 1002 00 00 Rž

 1002 00 001 - Semenska ..........................................   5.0

 1002 00 009 - Druga .............................................  10.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski ..........................................   5.0

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 901 -- pivovarski, z več kot 85 mas. % zrn, ki imajo
        premer večji od 2,5 mm in ki imajo do največ
        11,5 mas. % beljakovin ...........................   5.0


 1004 00 00 Oves

 1004 00 001 - Semenski ..........................................   5.0

 1004 00 009 - Drug ..............................................  15.0


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka ........................................  10.0

 1102 20   - Koruzna moka ......................................  15.0

 1102 90   - Druga .............................................  15.0


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 12 000 -- ovsena ...........................................  10.0

 1103 13   -- koruzna ..........................................  15.0

 1103 19   -- iz drugih žit: ...................................  15.0

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični .........................................   7.0

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi ...........................................  15.0

 1103 29 200 --- ječmenovi .......................................  15.0

 1103 29 300 --- ovseni ..........................................  10.0

 1103 29 400 --- koruzni .........................................  15.0

 1103 29 500 --- riževi ..........................................  10.0

 1103 29 900 --- drugi ...........................................  15.0


 1104    Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, obrezana ali
       gnetena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova ........................................  15.0

 1104 12   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 19   -- iz drugih žit:

 1104 19 100 --- pšenična ........................................  15.0

 1104 19 300 --- ržena ...........................................  15.0

 1104 19 500 --- koruzna .........................................  15.0

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči .................................  10.0

 1104 19 990 ---- drugo ..........................................  10.0

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena ........................................  15.0

 1104 21 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot") .................  15.0

 1104 21 500 --- perlirana .......................................  10.0

 1104 21 900 --- samo drobljena ..................................  10.0

 1104 21 990 --- drugo ...........................................  10.0

 1104 22   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 23   -- koruzna ..........................................  15.0

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena:

 1104 29 110 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 150 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 190 ---- druga ..........................................  10.0

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 350 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 390 ---- druga ..........................................  10.0

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 550 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 590 ---- druga ..........................................  10.0

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 850 ---- ržena ..........................................  10.0

 1104 29 890 ---- druga ..........................................  10.0

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti ..............................................   5.0


 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob ...............................  15.0


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 14 000 -- škrob iz manioke .................................   3.0

 1108 19   -- drug škrob .......................................   3.0

 1108 20 000 - Inulin ............................................   3.0


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen (razen
       koruznega glutena iz tar. št. 23.03) ................   3.0


 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin ........................   5.0


 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz masti in
       olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
       frakcij različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
       masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
       1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine .................  20.0

 1517 90   - Drugo:

 1517 90 100 -- ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15
       mas. % mlečnih maščob ...............................  20.0

       -- drugo:

 1517 90 910 --- pripravljena rastlinska olja, tekoča,
       mešana ..............................................  20.0

 1517 90 930 --- užitne mešanice preparatov, ki se
       uporabljajo pri podmazovanju kalupov ................  12.0

 1517 90 990 --- drugo ...........................................  20.0


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi ..........................  15.0

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali: ......................  15.0


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

       - Laktoza in laktozni sirup:

 1702 11 000 -- ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas. % čistega
       produkta ali več ....................................   4.9

 1702 19 000 -- drugo ............................................   4.9

 1702 60   - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot
       50 mas. % fruktoze v suhem stanju ..................   5.0


 1703    Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
       sladkorja ...........................................  14.0


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
       brez kakava .........................................  12.0


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................  12.0

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
       tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
       ali pakiranjih nad 2 kg .............................  10.0


1902     Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

       - Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače
       pripravljene:

 1902 11 000 -- z jajci ..........................................  20.0

 1902 19   -- druge ............................................  20.0


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
       praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
       kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen moke in
       zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

 1904 20 100 -- pripravki tipa musli na osnovi nepraženih
       žitnih kosmičev .....................................   6.0

 1904 90   - Drugo .............................................   7.0


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp) ...........................   7.0

 1905 20   - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z
       ingverjem ...........................................   7.0


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice ................................  15.0

 2001 20 000 - Čebula ............................................  15.0


 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 10   - Paradižnik, cel ali v kosih .......................  10.0

 2002 90   - Drugo:

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas. %,
       vendar manj kot 12 mas. %:

 2002 90 110 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 190 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas. %,
       vendar manj kot 30 mas. %:     

 2002 90 310 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 390 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas. %:

 2002 90 910 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 990 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine ............................  15.0

 2005 20   - Krompir ...........................................  20.0

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum) ..............................  15.0

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 51 000 -- fižol v zrnu .....................................   7.0

 2005 59 000 -- drug .............................................   7.0

 2005 60 000 - Beluši ............................................   5.0

 2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) ..........   8.0

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2005 90 750 -- kislo zelje ......................................  17.0


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

 2008 40   - Hruške ............................................   4.0

 2008 50   - Marelice ..........................................   6.0

 2008 60   - Češnje in višnje:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

 2008 60 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 190 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- drugo:

 2008 60 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 390 ---- drugo ..........................................   5.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 60 510 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 590 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 60 610 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 690 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

       ---- 4,5 kg ali več:

 2008 60 710 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 790 ----- drugo .........................................   6.0

       ---- do 4,5 kg:

 2008 60 910 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 990 ----- drugo .........................................   6.0

 2008 70   - Breskve ...........................................   6.0

 2008 80   - Jagode ............................................   6.0

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
       podšt. 2008 19:

 2008 91 000 -- palmova jedra ....................................   7.0

 2008 92   -- mešanice .........................................   6.0

 2008 99   -- drugo ............................................   4.0


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2009 60   - Grozdni sok (tudi grozdni mošt) ...................   4.0

 2009 70   - Jabolčni sok ......................................  12.0


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati .........................................  10.0


 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni praški

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški .......................   7.0


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe ...........   4.0

 2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena živila .................   4.0


 2106    Živila, ki niso navedena in na zajeta na
       drugem mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi ................................   7.0


 2202    Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ter druge
       brezalkoholne pijače, razen sadnih in
       zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ..........................  19.0

 2202 90   - Drugo .............................................  10.0

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 4

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje               Uvozna
oznaka                                dajatev
-----------------------------------------------------------------------------
 1               2                   3 (1)
-----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.   
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ..................  28.0

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100 ---- brez kosti .....................................  28.0

       ---- s kostmi:

 0207 14 200 ----- polovice ali četrtine .........................  28.0

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ................  28.0

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
          škofije in vršički kril .......................  28.0

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs ..............................  28.0

 0207 14 600 ----- bedra in kosi beder ...........................  28.0

 0207 14 700 ----- drugo .........................................  28.0
    
       --- drobovje:

 0207 14 990 ---- drugo ..........................................  28.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu        

 0404 90   - Drugo .............................................  14.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 990 --- drugo ...........................................  15.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 909 -- drug .............................................  18.0


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice .................  15.0

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice ...........  15.0

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 5

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina  Uvozna
oznaka                                dajatev
-----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
-----------------------------------------------------------------------------

 0102    Govedo, žive živali

 0102 90   - Druge                     20 t

       -- domačih pasem:

 0102 90 050 --- mase do vključno 80 kg ................        9.8

       --- mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 0102 90 210 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 290 ---- druge ................................        9.8

       --- mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 0102 90 410 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 490 ---- druge ................................        9.8

       --- z maso nad 300 kg:

       ---- telice (samice goveda, ki še niso
       telile):

 0102 90 510 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 590 ----- druge ...............................       15.0

       ---- krave:

 0102 90 610 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 690 ----- druge ...............................       15.0

       ---- druge:

 0102 90 710 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 790 ----- druge ...............................       15.0

 0102 90 900 -- drugo ..................................        9.8

-----------------------------------------------------------------------------


 0103    Prašiči, žive živali

       - Drugi:                     50 t

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100 --- domačih pasem .........................       10.0

 0103 91 900 --- drugi .................................        9.8

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110 ---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile,
       mase ne manj kot 160 kg ...................       15.0

 0103 92 190 ---- drugi ................................       15.0

 0103 92 900 --- drugi .................................        9.8

-----------------------------------------------------------------------------


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali         25 t

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- druge:

 0105 11 910 ---- nesnice ..............................        9.0

 0105 11 990 ---- druge ................................        9.0

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 009 --- drugi .................................        9.0

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 209 ---- druge ................................        9.0

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 009 --- druge .................................       10.0

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 009 --- druge .................................       10.0

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 109 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 209 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 30 --- purani:

 0105 99 309 ---- drugi ................................       10.0

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 509 ---- druge ................................        5.0

-----------------------------------------------------------------------------


                               20 t

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno ..........       25.0

 0202    Meso, goveje, zamrznjeno ..................       25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno                    40 t  25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno ............................   10 t   pr

-----------------------------------------------------------------------------


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
       prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa
       ali iz drugih klavničnih izdelkov        50 t

       - Meso, prašičje:

 0210 11   -- šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi ..................................       20.0

 0210 12   -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi ....       20.0

 0210 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

       ---- soljeno ali v slanici:

 0210 19 100 ----- prekajene prašičje polovice ali
       njihovi kosi ..............................       20.0

 0210 19 200 ----- prekajene skrajšane polovice
       (tričetrtinske stranice) ali srednji deli .       20.0

 0210 19 300 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 400 ----- ledja in njihovi kosi ...............       20.0

       ----- drugo:

 0210 19 510 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 590 ------ drugo ..............................       20.0

       ---- sušeno ali prekajeno:

 0210 19 600 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 700 ----- ledja in njihovi kosi ...............       11.9

       ----- drugo:

 0210 19 810 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 890 ------ drugo ..............................       20.0

 0210 19 900 --- drugo .................................       20.0

 0210 20   - Meso, goveje ............................       20.0

 0210 90   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz
       mesa in drugih klavničnih izdelkov:

       -- meso:

 0210 90 100 --- konjsko, soljeno, v slanici ali
       sušeno ....................................       20.0

       --- ovčje in kozje:

 0210 90 110 ---- s kostmi .............................       20.0

 0210 90 190 ---- brez kosti ...........................       20.0

 0210 90 210 --- severnih jelenov ......................        9.8

 0210 90 290 --- drugo .................................       20.0

       -- drobovina:

       --- domačih prašičev:

 0210 90 310 ---- jetra ................................       20.0

 0210 90 390 ---- drugo ................................       20.0

       --- govedi:

 0210 90 410 ---- prepona, mišična in tetivna (flam) ...       20.0

 0210 90 490 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 600 --- ovac in koz ...........................       20.0

       --- drugo:

       ---- perutninska jetra:

 0210 90 710 ----- mastna jetra gosi ali rac, soljena
       ali v slanici .............................        9.8

 0210 90 790 ----- drugo ...............................        9.8

 0210 90 800 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 900 -- užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih
       odpadkov ..................................       20.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil       10 t

 0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z največ 1,5 mas. % maščobe ...............       37.0

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z več kot 1,5 mas. % maščobe:

 0402 21   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

       - Drugo:

 0402 91   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

 0402 99   -- drugo ..................................       37.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri            50 t

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

 1602 31   -- puranov ................................       15.0

 1602 32   -- kokoši vrste Gallus domesticus .........       15.0

 1602 39   -- drugo ..................................       15.0

       - Prašičev:

 1602 42   -- plečeta in njihovi kosi ................       15.0

 1602 49   -- drugo, vključno mešanice ...............       15.0

 1602 50   - Goved ...................................       18.0

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 6

                KMETIJSKI IZDELKI

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna      Poimenovanje          Količina kg    Carinska
oznaka                               stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1           2              3        4 (1)
-----------------------------------------------------------------------------

 0406    Sir in skuta

 0406 90   - Sir, drug ......................    50 t       4.9

-----------------------------------------------------------------------------


 0603    Rezano cvetje in cvetni brsti,
       primerni za šopke ali za okras,
       sveže, posušeno, pobarvano,
       beljeno, impregnirano ali
       drugače pripravljeno           10 t

 0603 10   - Sveže:

       -- od 1. junija do 31. oktobra:

 0603 10 110 --- vrtnice ......................            12.0

 0603 10 130 --- nageljni .....................            12.0

 0603 10 150 --- orhideje .....................            7.5

 0603 10 210 --- gladiole .....................            12.0

 0603 10 250 --- krizanteme ...................            12.0

 0603 10 290 --- drugo ........................            12.0

       -- od 1. novembra do 31. maja:

 0603 10 510 --- vrtnice ......................            7.5

 0603 10 530 --- nageljni .....................            7.5

 0603 10 550 --- orhideje .....................            7.5

 0603 10 610 --- gladiole .....................            7.5

 0603 10 650 --- krizanteme ...................            7.5

 0603 10 690 --- drugo ........................            10.0

 0603 90 000 - Drugo ..........................            7.5

-----------------------------------------------------------------------------


 0702 00   Paradižnik, svež ali ohlajen      100 t

 0702 00 001 - od 1. januarja do 14. maja .....            5.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0707 00   Kumare in kumarice, sveže ali
       ohlajene                200 t

 0707 00 05 - Kumare

 0707 00 051 -- od 1. januarja do 30. aprila ..            5.0

 0707 00 052 -- od 1. do 15. maja .............            8.0

 0707 00 053 -- od 16. maja do 30. septembra ..            24.6

 0707 00 054 -- od 1. oktobra do 10. novembra .            8.0

 0707 00 055 -- od 11. novembra do
       31. decembra .....................            5.0

 0707 00 900 - Kumarice (katerih velikost je
       taka, da jih je v 1 kg 45 kosov
       ali več) .........................            15.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 60   - Paprike iz rodu Capsicum ali
       Pimenta:

 0709 60 100 -- sladke ........................   700 t      13.5

-----------------------------------------------------------------------------


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 10   - Sveže:                 40 t

 0806 10 100 -- namizno grozdje ...............            3.5

       -- drugo:

 0806 10 930 --- od 1. januarja do 14. julija .            5.0

 0806 10 950 --- od 15. julija do 31. oktobra .            7.5

 0806 10 970 --- od 1. novembra do
       31. decembra .....................            5.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0809    Marelice, češnje in višnje,
       breskve (vključno z nektarinami),
       slive, trnulje, sveže

 0809 40   - Slive in trnulje:           10 t

 0809 40 05 -- slive:

 0809 40 051 --- od 1. januarja do 30. junija .            6.0

 0809 40 052 --- od 1. julija do
       30. septembra ....................            15.0

 0809 40 053 --- od 1. oktobra do
       31. decembra .....................            6.0

 0809 40 900 -- trnulje .......................            5.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 12 000 -- koruzni škrob .................    50 t       1.5

-----------------------------------------------------------------------------


 1806    Čokolada in druga živila, ki
       vsebujejo kakav

       - Drugo, v blokih ali palicah:      50 t

 1806 31 000 -- polnjeni ......................            13.5

 1806 32   -- nepolnjeni ....................            8.5

-----------------------------------------------------------------------------

 1806 90   - Drugo:

       -- čokolada in čokoladni
       proizvodi:                50 t

       --- čokolade, polnjene ali ne:

 1806 90 110 ---- ki vsebujejo alkohol ........            13.5

 1806 90 900 -- drugo .........................            13.5

-----------------------------------------------------------------------------


 1901    Sladni ekstrakt; živila iz moke,
       zdroba, škroba in sladnega
       ekstrakta brez dodatka kakava ali
       z dodatkom kakava v prahu v
       količini manj kot 40 mas. %,
       preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso
       navedena in ne zajeta na drugem
       mestu; živila iz izdelkov iz tar.
       št. 0401 do 0404 brez dodatka
       kakavovega prahu ali z dodatkom
       kakavovega prahu v količini
       manj kot 5 mas. %, preračunano na
       popolnoma odmaščeno osnovo, ki
       niso navedena in ne zajeta na
       drugem mestu

 1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v
       pakiranjih za prodajo na drobno ..    50 t      10.0

-----------------------------------------------------------------------------


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni
       deli rastlin, pripravljeni ali
       konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 90   - Drugo:

 2001 90 960 -- drugo .........................    50 t      10.0

-----------------------------------------------------------------------------


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene
       ali konzervirane drugače, razen
       v kisu ali v ocetni kislini

 2003 10   - Gobe:                 25 t

       -- iz rodu Agaricus (šampinjoni):

 2003 10 200 --- začasno konzervirane,
       popolnoma kuhane .................            10.0

 2003 10 300 --- drugo ........................            10.0

 2003 10 800 -- druge .........................            13.5

-----------------------------------------------------------------------------


 2004    Druge vrtnine, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v kisu
       ali ocetni kislini, zamrznjene,
       razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2004 90   - Druge vrtnine in mešanice
       vrtnin:                 50 t

 2004 90 100 -- sladka koruza (Zea mays var.
       saccharata) ......................            10.0

 2004 90 300 -- kislo zelje, kapre in olive ...            13.5

 2004 90 500 -- grah (Pisum sativum) in
       nezreli fižol vrste Phaseolus
       spp., stročji ....................            13.5

       -- drugo, vključno z mešanicami:

 2004 90 910 --- čebula, kuhana, sicer
       nepredelana ......................            10.0

 2004 90 980 --- drugo ........................            10.0

-----------------------------------------------------------------------------


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v
       kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov
       iz tar. št. 2006

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice
       vrtnin:                 40 t

 2005 90 100 -- plodovi rodu Capsicum, razen
       sladkih paprik ali pimenta .......            10.0

 2005 90 300 -- kapre .........................            10.0

 2005 90 500 -- okrogle artičoke ..............            10.0

 2005 90 600 -- korenje .......................            10.0

 2005 90 700 -- mešanice vrtnin ...............            10.0

 2005 90 750 -- kislo zelje ...................            13.5

 2005 90 800 -- drugo .........................            10.0

-----------------------------------------------------------------------------


 2007    Džemi, sadni želeji, marmelade,
       sadni pireji in sadne paste,
       dobljeni s kuhanjem, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali
       brez njih

       - Drugo:

 2007 99   -- drugo:                50 t

       --- z vsebnostjo sladkorja več
       kot 30 mas. %:

 2007 99 100 ---- slivova pire in pasta ter
       pire in pasta iz suhih sliv, v
       izvirnem pakiranju z neto vsebino
       več kot 100 kg, za industrijsko
       predelavo ........................            6.5

 2007 99 200 ---- kostanjeva pire in pasta ....            6.5

       ---- drugo:

 2007 99 310 ----- češnjevi ...................            6.5

 2007 99 330 ----- jagodovi ...................            12.5

 2007 99 350 ----- malinovi ...................            12.5

 2007 99 39 ----- drugo:

*2007 99 392 ------ džemi .....................            7.5

*2007 99 399 ------ drugo .....................            17.5

       --- z vsebnostjo sladkorja več
       kot 13 mas. %, vendar manj kot
       30 mas. %:

 2007 99 510 ---- kostanjeva pire in pasta ....            6.5

 2007 99 550 ---- jabolčni pire, vključno s
       kompoti ..........................            17.5

 2007 99 58 ---- drugo:

*2007 99 582 ----- džemi ......................            7.5

*2007 99 589 ----- drugo ......................            17.5

       --- drugo:

 2007 99 910 ---- jabolčni pire, vključno s
       kompoti ..........................            17.5

 2007 99 930 ---- tropski sadeži in tropski
       oreščki ..........................            17.5

 2007 99 98 ---- drugo:

*2007 99 981 ----- džemi ......................            7.5

*2007 99 989 ----- drugo ......................            17.5

-----------------------------------------------------------------------------


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt)
       in zelenjavni sokovi,
       nefermentirani in brez dodatka
       alkohola, z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih

 2009 90   - Mešanice sokov:            50 t

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri
       20 stopinj C:

       --- mešanice jabolčnega in
       hruškovega soka:

 2009 90 110 ---- vrednosti do vključno 22 ECU
       za 100 kg neto teže ..............            15.0

 2009 90 190 ---- drugo .......................            15.0

       --- drugo:

 2009 90 210 ---- vrednosti do 30 ECU za
       100 kg neto teže .................            15.0

 2009 90 290 ---- drugo .......................            15.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3
       pri 20 stopinj C:

       --- mešanice jabolčnega in
       hruškovega soka:

 2009 90 310 ---- vrednosti do vključno 18 ECU
       za 100 kg neto teže z vsebnostjo
       dodanega sladkorja do vključno
       30 mas. % ........................            15.0

 2009 90 390 ---- drugo .......................            15.0

       --- drugo:

       ---- vrednosti več kot 30 ECU za
       100 kg neto teže:

       ----- mešanice sadnih sokov
       agrumov in ananasovega soka:

 2009 90 410 ------ sladkane ..................            15.0

 2009 90 490 ------ drugo .....................            15.0

       ----- drugo:

 2009 90 510 ------ sladkane ..................            15.0

 2009 90 590 ------ drugo .....................            15.0

       ---- vrednosti do vključno 30 ECU
       za 100 kg neto teže:

       ----- mešanice sokov agrumov in
       ananasovega soka:

 2009 90 710 ------ z vsebnostjo dodanega
       sladkorja več kot 30 mas. % ......            15.0

 2009 90 730 ------ z vsebnostjo dodanega
       sladkorja do vključno 30 mas. % ..            15.0

 2009 90 79 ------ nesladkane:

*2009 90 791 ------- pakirane v embalaži z
       vsebino več kot 100 l ............            3.0

*2009 90 799 ------- druge ....................            15.0

       ----- drugo:

       ------ z vsebnostjo dodanega
       sladkorja več kot 30 mas. %:

 2009 90 920 ------- mešanice sokov iz
       tropskih sadežev .................            15.0

 2009 90 940 ------- drugo ....................            15.0

       ------ z dodanim sladkorjem,
       katerega vsebnost ne presega
       30 mas. %

 2009 90 950 ------- mešanice sokov iz
       tropskih sadežev .................            15.0

 2009 90 960 ------- drugo ....................            15.0

       ------ brez dodanega sladkorja:

 2009 90 970 ------- mešanice sokov iz
       tropskih sadežev .................            15.0

 2009 90 980 ------- drugo ....................            15.0

-----------------------------------------------------------------------------


 2103    Pripravki za omake in
       pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna
       sredstva; gorčična moka in
       zdrob in pripravljena gorčica

 2103 30   - Gorčična moka in zdrob in
       pripravljena gorčica .............    40 t      10.0

-----------------------------------------------------------------------------


 2203 00   Pivo iz slada (z vsebnostjo
       alkohola nad 0,5 vol. %) .........   5000 hl      20.0

-----------------------------------------------------------------------------


 2208    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo
       manj kot 80 vol. %; žganja,
       likerji in druge alkoholne pijače

 2208 90   - Drugo ..........................   500 hl      20.0

-----------------------------------------------------------------------------


 2402    Cigare, cigarilosi in cigarete iz
       tobaka in tobačnih nadomestkov

 2402 20   - Cigarete, ki vsebujejo tobak ...    30 t      24.6

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                PRILOGA 7: Obrazec

--------------------------------------------------------------------------------
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
--------------------------------------------------------------------------------

                  ZAHTEVEK

ZA DODELITEV DOLOČENE KOLIČINE BLAGA V OKVIRU POSAMEZNE CARINSKE KVOTE PO UREDBI
.................. (Uradni list RS, št ..........) iz države .................

1. Vlagatelj zahtevka
--------------------------------------------------------------------------------
Firma: .....................................................
Sedež: .....................................................
Matična številka: .........................
--------------------------------------------------------------------------------

2. Seznam koristnikov blaga (v primeru, da vlagatelj ni edini koristnik):
--------------------------------------------------------------------------------
Firma: .....................................................
Sedež: .....................................................
Matična številka: .........................
--------------------------------------------------------------------------------
V kolikor je koristnikov več, seznam priložiti zahtevku.

3. Specifikacija blaga po tarifnih oznakah:
--------------------------------------------------------------------------------
Zap. .   Tarifna oznaka . Poimenovanje blaga . Zahtevana .   Uvoz
št. .   (devet mestna) . po carinski tarifi . količina .  v letu 1997
-----.-.-.-.-.-.-.-.-.-----.----------------------.------------.----------------
   . . . . . . . . .   .           .      .
   . . . . . . . . .   .           .      .
   . . . . . . . . .   .           .      .
   . . . . . . . . .   .           .      .
   . . . . . . . . .   .           .      .
V kolikor je poimenovanj več, seznam priložiti zahtevku.

4. Prodajne oz. proizvodne in skladiščne zmogljivosti vlagatelja oz. koristnika
blaga:

Kapacitete skladišč: ..................
Količina letne prodaje: ...............   Tel. št. vlagatelja: .............
Količina letne predelave: .............   Št. faxa vlagatelja: .............

V ..................., dne ............

                        Ime in priimek odgovorne osebe:

                        ...............................

                        Podpis:


AAA Zlata odličnost