Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1998 z dne 21. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1998 z dne 21. 12. 1998

Kazalo

4553. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in začasni uporabi dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) v delu, ki se nanaša na Romunijo, stran 7914.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in začasni uporabi dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) v delu, ki se nanaša na Romunijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1999 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Romunije.
2. člen
Izraz ‘uvoz‘ v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Romunije, se uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini v delu, ki se nanaša na Romunijo.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 5 in 6 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 5 in 6 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 5 in 6 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 7 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Romunijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) v tistem delu, ki se nanaša na Romunijo uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1501 – za izdelke iz 3. člena k tej uredbi,
– 1512 – za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi,
– 1513 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
– 1514 – za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi,
– 1515 – za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi,
– 1516 – za izdelke iz priloge 6 k tej uredbi.
11. člen
Predpis iz prvega odstavka 9. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1998.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 334-03/98-3
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1

               INDUSTRIJSKI IZDELKI

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje               Carinska
oznaka                              stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1             2                    3
----------------------------------------------------------------------------

 2517    Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki
       se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za
       nasipanje cest in železniških prog ter za druga
       nasipanja, debeli gramoz, vključno termično
       obdelan; makadam iz žlindre, troske in podobnih
       industrijskih odpadkov, vključno mešani z
       materiali iz prvega dela te tarifne številke;
       termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna
       iz tar. št. 2515 ali 2516, vključno termično
       obdelani

 2517 10   - Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen kamen,
       ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton,
       za nasipanje cest ali železniških prog in za
       druga nasipanja, debeli in drobni gramoz,
       vključno termično obdelani:

 2517 10 100 -- prodniki, gramoz, debeli in drobni gramoz ...   1.3

 2517 10 200 -- apnenec, dolomit in druge apnenčaste kamnine,
       lomljene ali zdrobljene .........................   1.3

 2517 10 800 -- drugi ........................................   1.3


 2518    Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit, grobo klesan
       ali razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče,
       aglomerirani dolomit (vključno terdolomit)

 2518 30 000 - Dolomit aglomeriran (vključno terdolomit) .....   1.3


 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja .....................   2.5

       - Portlandski cement:

 2523 29 000 -- drug .........................................   2.5

 2523 90   - Drugi cementi:

 2523 90 100 -- cement iz visokih peči .......................   3.0

 2523 90 300 -- pozolanski cement ............................   3.0

 2523 90 900 -- drugo ........................................   3.0


 2801    Fluor, klor, brom in jod

 2801 10 000 - Klor ..........................................   2.0


 2804    Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

 2804 30 000 - Dušik .........................................   2.5

 2804 40 000 - Kisik .........................................   2.5


 2806    Klorovodik (klorovodikova kislina);
       klorsulfonska kislina

 2806 10 000 - Klorovodik (klorovodikova kislina) ............   2.5


 2811    Druge anorganske kisline in druge anorganske
       kisikove spojine nekovin

       - Druge anorganske kisikove spojine nekovin:

 2811 21 000 -- ogljikov dioksid .............................   2.0


 2815    Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
       hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
       kalijevi peroksidi

       - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

 2815 12 000 -- v vodni raztopini (tekoča soda) ..............   2.0


 2823 00 000 Titanovi oksidi .................................   0.5


 2833    Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

       - Drugi sulfati:

 2833 22 000 -- aluminija ....................................   2.5


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

       - Polifosfati:

 2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) ..   2.5


 2840    Borati; peroksiborati (perborati)

 2840 30 000 - Peroksiborati (perborati) .....................   2.5


 2847 00 000 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne .......   2.5


 2849    Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

 2849 10 000 - Kalcija .......................................   2.5


 2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid

       - Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2912 11 000 -- metanal (formaldehid) ........................   2.5


 2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 14 000 -- anhidrid maleinske kisline ...................   2.5

       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 32 000 -- dioktil ortoftalati ..........................   2.0

 2917 33 000 -- dinonil ali didecil ortoftalati ..............   2.0

 2917 34 000 -- drugi estri ortoftalne kisline ...............   2.0

 2917 35 000 -- anhidrid ftalne kisline ......................   2.0


 3201    Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini
       in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

 3201 90   - Drugo:

 3201 90 200 -- ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia, hrastovi
       ali kostanjevi ekstrakt .........................   2.5


 3206    Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v
       tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203,
       3204 ali 32.05; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori, kemično določeni ali
       nedoločeni

       - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
       dioksida:

 3206 11 000 -- ki vsebujejo 80 mas.% ali več titanovega
       dioksida, računano na suhi izdelek ..............   2.5

 3206 19 00 -- drugi:

 3206 19 001 --- koncentrirane disperzije v plastičnih masah
       Masterbatch .....................................   1.3

 3206 19 009 --- drugi .......................................   2.5


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov (vključno alkidov):

 3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju ........................................   3.3

 3208 10 90 -- druge:

 3208 10 909 --- druge .......................................   3.3

 3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

 3208 20 10 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 20 101 --- termovarljivi premazi za uporabo v
       prehrambeni in farmacevtski industriji ..........   1.2

 3208 20 109 --- druge .......................................   3.3

 3208 20 90 -- druge:

 3208 20 909 --- druge .......................................   3.3

 3208 90   -- drugo:

       -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 90 110 --- poliuretan iz 2,2'-(tert-butilamino)
       dietanola in iz 4,4'-metilendicikloheksil
       diizocianata, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48
       mas.% ali več polimerov .........................   3.3

 3208 90 130 --- kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v
       obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
       vsebuje 48 mas.% ali več polimerov ...............   3.3

 3208 90 19 --- druge:

 3208 90 191 ---- zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni,
       in farmacevtski industriji ......................   1.2

 3208 90 199 ---- druge ......................................   3.3

       -- drugo:

 3208 90 91 --- na osnovi sintetičnih polimerov:

 3208 90 919 ---- druge ......................................   3.3

 3208 90 990 --- na osnovi kemično spremenjenih naravnih
       polimerov .......................................   3.3


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov .....   2.0

 3209 90 000 - Drugo .........................................   2.0


 3304    Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za
       nego kože (razen zdravil), vključno preparati za
       zaščito pred soncem ali za pojačenje
       pigmentacije pri sončenju ali za rjavenje, in
       preparati za manikiranje in pedikiranje

 3304 10 00 - Izdelki za ličenje ustnic:

 3304 10 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ...   2.5

 3304 20 00 - Izdelki za ličenje oči:

 3304 20 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ...   2.5

 3304 30 00 - Preparati za manikiranje in pedikiranje:

 3304 30 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ...   2.5

       - Drugo:

 3304 91 00 -- pudri, vključno kompaktni:

 3304 91 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ..   2.5

 3304 99 00 -- drugo:

 3304 99 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ..   2.5


 3305    Preparati za lase

 3305 10 000 - Šamponi .......................................   2.5

 3305 20 000 - Preparati za trajno kodranje in ravnanje ......   2.5

 3305 30 000 - Laki za lase ..................................   2.5

 3305 90   - Drugo:

 3305 90 100 -- losioni za lase ..............................   2.5

 3305 90 900 -- drugo ........................................   2.5


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati .................   2.5

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati .......   2.5


 3405    Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla,
       karoserije, steklo ali kovine, paste in praški
       za čiščenje in podobni preparati (ne glede na
       to, ali so v obliki papirja, vate, polsti,
       netkanih tkanin, gobastih materialov, iz
       plastike ali gume, impregnirani ali premazani s
       takimi preparati), razen voskov iz tar. št. 3404

 3405 10 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za obutev
       in usnje ........................................   3.5


 3406 00   Sveče, svečke in podobno

       - Sveče:

 3406 00 110 -- navadne, neparfumirane .......................   3.5

 3406 00 190 -- druge ........................................   3.5

 3406 00 900 - Drugo .........................................   3.5


 3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas.% ali
       več proteinov iz sirotke, računano na suho
       snov), albuminati in drugi albuminski derivati

 3502 90   - Drugo:

       -- albumini, razen jajčnih albuminov in mlečnih
       albuminov (laktoalbuminov):

 3502 90 700 --- drugo .......................................   10.0

 3502 90 900 -- albuminati in drugi derivati albumina ........   12.0


 3506    Pripravljena lepila in druga pripravljena
       sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so
       primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za
       lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot
       lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do
       vključno 1 kg neto mase

 3506 10 000 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot
       lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni
       za prodajo na drobno kot lepila ali sredstva za
       lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto
       mase ............................................   3.8

       - Drugo:

 3506 91 000 -- sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka ali
       plastičnih mas (vključno umetne smole) ..........   3.8

 3506 99 000 -- drugo ........................................   3.8


 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

 3602 00 009 - Drugo .........................................   3.8


 3808    Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi,
       sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje
       rasti rastlin, dezinfektanti in podobni
       proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
       za prodajo na drobno ali kot preparati ali
       proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče
       in muholovke)

 3808 10   - Insekticidi (vključno tudi taki, ki insekte 
       samo privabljajo ali odbijajo):

 3808 10 100 -- na osnovi piretroidov ........................   1.3

 3808 10 200 -- na osnovi kloriranih ogljikovodikov ..........   2.5

 3808 10 300 -- na osnovi karbamatov .........................   1.3

 3808 10 400 -- na osnovi organofosfornih spojin .............   1.3

 3808 10 900 -- drugi ........................................   2.0

 3808 20   - Fungicidi:

       -- anorganski:

 3808 20 100 --- preparati na osnovi bakrovih spojin .........   1.3

 3808 20 150 --- drugi .......................................   1.3

       -- drugi:

 3808 20 300 --- na osnovi ditiokarbamatov ...................   2.5

 3808 20 400 --- na osnovi benzimidazolov ....................   2.5

 3808 20 500 --- na osnovi diazolov ali triazolov ............   2.5

 3808 20 600 --- na osnovi diazinov ali morfolinov ...........   2.5

 3808 20 800 --- drugi .......................................   2.5

 3808 30   - Herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva
       za urejanje rasti rastlin:

       -- herbicidi:

 3808 30 110 --- na osnovi fenoksi - fitohormonov ............   1.3

 3808 30 130 --- na osnovi triazinov .........................   1.3

 3808 30 150 --- na osnovi amidov ............................   1.3

 3808 30 170 --- na osnovi karbamatov ........................   1.3

 3808 30 210 --- na osnovi dinitroanilinovih derivatov .......   2.5

 3808 30 230 --- na osnovi derivatov sečnine, uracila ali
       sulfonil sečnine ................................   2.5

 3808 30 270 --- drugi .......................................   2.5

 3808 30 300 -- proizvodi proti klitju .......................   2.0

 3808 30 900 -- regulatorji rastlinske rasti .................   2.0

 3808 40   - Dezinfektanti:

 3808 40 100 -- na osnovi kvarternih amonijevih soli .........   2.0

 3808 40 200 -- na osnovi halogeniziranih spojin .............   2.5

 3808 40 900 -- drugi ........................................   2.0

 3808 90   - Drugo:

 3808 90 100 -- rodenticidi ..................................   1.3

 3808 90 900 -- drugi ........................................   2.0


 3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
       primarnih oblikah

 3909 10 000 - Sečninske smole; tiosečninske smole ...........   2.5

 3909 20 000 - Melaminske smole ..............................   2.5

 3909 30 000 - Druge amino smole .............................   2.5

 3909 50   - Poliuretani (PU):

 3909 50 100 -- poliuretan iz 2,2'-(tert-butiloamino)
       dietanola in 4,4'-metilendicikloheksil
       diizocianata, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 50
       mas.% ali več polimerov .........................   1.6

 3909 50 900 -- drugi ........................................   2.5


 3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
       ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

 3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

 3918 10 100 -- na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali
       premazan s polivinilkloridom ....................   3.8

 3918 10 900 -- druge ........................................   3.3


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 10   - Iz polimerov in kopolimerov etilena:

       -- debeline do vključno 0,125 mm (skupne 
       debeline):

       --- iz polietilena s specifično maso:

       ---- manj od 0,94:

 3920 10 230 ----- polietilenski film debeline
       20 mikrometrov ali več, vendar ne več kot
       40 mikrometrov, za proizvodnjo
       fotoobstojnih filmov, ki se uporabljajo v
       proizvodnji polprevodnikov in tiskanih vezij ...   3.8

       ----- drugo:

       ------ nepotiskani:

 3920 10 240 ------- raztegljivi film ........................   3.8

 3920 10 26 ------- drugo:

 3920 10 269 -------- drugo ..................................   3.8

 3920 10 27 ------ potiskani:

 3920 10 279 ------- drugi ...................................   3.8

 3920 10 28 ---- 0,94 ali več:

 3920 10 281 ----- večslojne folije s prevladujočim 
       polietilenskim slojem ...........................   3.8

 3920 10 289 ----- drugo .....................................   3.8

       -- debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 810 --- sintetična papirna pulpa v obliki vlažnih
       listov, izdelanih iz nepovezanih fino
       razcepljenih polietilenskih vlaken, pomešana ali
       nepomešana s celuloznimi vlakni do 15%, ki
       vsebuje polivinilni alkohol, razredčen v vodi
       kot vlažilcu ....................................   3.8

 3920 10 89 --- drugo:

 3920 10 891 ---- debeline do vključno 0.6 mm ................   3.8


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ....................   3.8


 3923    Izdelki za prevoz ali pakiranje blaga (embalaža), 
       iz plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

 3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi ....   3.8

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena .........................   3.8

 3923 30   - Baloni, plastenke, plastenčice in podobni
       proizvodi (vključno samo predoblikovani):

 3923 30 100 -- z vsebnostjo do vključno dveh litrov .........   4.0

 3923 30 900 -- z vsebnostjo nad dva litra ...................   4.0


 4010    Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume) za transport ali transmisijo

       - Transportni trakovi in jermeni:

 4010 11 000 -- ojačani zgolj s kovino .......................   3.8

 4010 12 000 -- ojačani zgolj s tekstilnimi materiali ........   3.8

 4010 13 000 -- ojačani zgolj s plastičnimi materiali ........   3.8

 4010 19 000 -- drugi ........................................   3.8

       - Transmisijski jermeni ali trakovi:

 4010 21 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 60 cm, vendar ne
       več kot 180 cm ..................................   3.8

 4010 22 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 180 cm, vendar ne
       več kot 240 cm ..................................   3.8

 4010 23 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
       60 cm, vendar ne več kot 150 cm .................   3.8

 4010 24 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
       150 cm, vendar ne več kot 198 cm ................   3.8

 4010 29 000 -- drugi ........................................   3.8


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

 4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................   3.8

 4011 20   - Za avtobuse ali tovornjake:

 4011 20 900 -- z indeksom obremenitve nad 121 ...............   3.8

 4011 40   - Za motorna kolesa:

 4011 40 200 -- za kolesa s premerom platišča do vključno
       33 cm ...........................................   3.8

 4011 40 800 -- druge ........................................   3.8

 4011 50   - Za dvokolesa:

 4011 50 100 -- gume (plašči) z všitimi zračnicami ...........   3.8

 4011 50 900 -- druge ........................................   3.8


 4013    Notranje gume (zračnice)

 4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:

 4013 10 100 -- za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................   3.8

 4013 10 900 -- za tovornjake in avtobuse ....................   3.8

 4013 20 000 - Za dvokolesa ..................................   3.8

 4013 90   - Druge:

 4013 90 100 -- za motorna kolesa ............................   3.8

 4013 90 900 -- druge ........................................   3.8


 4410    Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in
       drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi

       - Iz lesa:

 4410 11   -- oblatne plošče, vštevši usmerjene pramenske
       plošče:

 4410 11 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

 4410 11 109 ---- druge ......................................   2.5

 4410 11 90 --- druge:

 4410 11 909 ---- druge ......................................   2.5

 4410 19   -- druge:

 4410 19 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

 4410 19 109 ---- druge ......................................   2.5

 4410 19 30 --- površinsko obdelane z dekorativnimi
       laminati, izdelanimi pod visokim pritiskom:

 4410 19 309 ---- druge ......................................   2.5

 4410 19 50 --- površinsko obdelane s papirjem,
       impregniranim z melaminsko smolo:

 4410 19 509 ---- druge ......................................   2.5

 4410 19 90 --- druge:

 4410 19 909 ---- druge ......................................   2.5

 4410 90 00 - Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:

 4410 90 009 --- druge .......................................   2.5


 4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm3:

 4411 11 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 11 003 --- plošče debeline do vključno 18 mm ...........   2.5

 4411 19 00 -- druge:

 4411 19 004 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi folijami, laminati
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ...............................   2.5

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm3
       do vključno 0,8 g/cm3:

 4411 21 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 21 001 --- plošče debeline do vključno 18 mm ...........   2.5

 4411 29 00 -- druge:

 4411 29 002 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi folijami, laminati
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ...............................   2.5

       - Druge:

 4411 91 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene ....................................   2.5

 4411 99 000 -- druge ........................................   2.5


 4412    Vezane lesene plošče, furnirane plošče in 
       podoben lameliran les

       - Vezane lesene plošče, ki so sestavljene samo 
       iz furniranih lesenih listov, katerih posamezna
       debelina ne presega 6 mm:

 4412 13   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 13 11 --- iz lesa okoume:

 4412 13 119 ---- druge ......................................   2.5

 4412 13 19 --- iz lesa dark red meranti, light red meranti,
       white lauan, sipo, limba, obeche, acajou
       d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia
       spp.), palissandre de Rio, palissandre de para
       in palissandre de rose:

 4412 13 199 ---- druge ......................................   2.5

 4412 13 90 --- druge:

 4412 13 909 ---- druge ......................................   2.5

 4412 14 00 -- druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
       lesa, ki ni les iglavcev:

 4412 14 009 --- druge .......................................   2.5

 4412 19 00 -- druge:

 4412 19 009 --- druge .......................................   2.5

       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
       ki ni les iglavcev:

 4412 22   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 22 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

 4412 22 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ...........   2.5

       --- druge:

 4412 22 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

 4412 22 910 ----- vezane plošče in druge večplastne lesene 
       plošče ..........................................   2.5

 4412 22 990 ----- druge .....................................   2.5

 4412 23 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ......   2.5

 4412 29   -- druge:

 4412 29 200 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče ..........................................   2.5

 4412 29 800 ---- druge ......................................   2.5

       - Druge:

 4412 92   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 92 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

 4412 92 109 ---- druge ......................................   2.5

       --- druge:

 4412 92 910 ---- blok plošče in druge večplastne lesene
       plošče ..........................................   2.5

 4412 92 990 ---- druge ......................................   2.5


 4414 00   Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala
       in podobne predmete

 4414 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................   3.0

 4414 00 900 - Iz drugega lesa ...............................   3.0


 4415    Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in
       podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; bobni
       (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste
       palete in druge nakladalne plošče iz lesa;
       paletne prirobnice iz lesa

 4415 10   - Zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena
       embalaža, bobni (tulci) za kable:

 4415 10 100 -- zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna
       embalaža ........................................   2.0

 4415 10 900 -- bobni (tulci) za kable .......................   2.0

 4415 20   - Palete, zabojaste palete in druge nakladalne
       plošče, paletne prirobnice:

 4415 20 200 -- ploščate palete; paletne prirobnice ..........   2.0

 4415 20 900 -- drugo ........................................   2.0


 4417 00 000 Orodja, škatle za orodje, držaji za orodje in
       lesena držala za metle in ščetke; lesena kopita
       za obutev .......................................   3.0


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri:

 4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................   3.8

 4418 10 500 -- iz lesa iglavcev .............................   3.8

 4418 10 900 -- iz drugega lesa ..............................   3.8

 4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

 4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................   3.8

 4418 20 500 -- iz lesa iglavcev .............................   3.8

 4418 20 800 -- iz drugega lesa ..............................   3.8

 4418 30   - Parketne plošče:

 4418 30 100 -- za mozaična tla ..............................   3.8

       -- druge:

 4418 30 910 --- sestavljene iz dveh ali več plasti lesa .....   3.8

 4418 30 990 --- druge .......................................   3.8

 4418 40 00 - Opaži za betonska dela:

 4418 40 001 -- kompletni opaži za betonska dela .............   1.6

 4418 40 009 -- opažne plošče in drugo za betonska dela ......   3.8

 4418 50 000 - Skodle (žagane ali klane) .....................   3.8

 4418 90   - Drugo:

 4418 90 100 -- lepljen (masiven) lameliran les (glulam) .....   3.8


 4419 00   Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

 4419 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................   3.0

 4419 00 900 - Iz drugega lesa ...............................   3.0


 4501    Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana;
       odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali zmleta
       pluta

 4501 10 000 - Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana .   2.0

 4501 90 000 - Drugo .........................................   5.0


 4602    Košarski, pletarski in podobni izdelki,
       izdelani neposredno v oblike iz pletarskega
       materiala ali iz izdelkov, ki se uvrščajo v
       tar. št. 4601; proizvodi iz plute

 4602 10   - Iz rastlinskih materialov:

 4602 10 100 -- slamnati ovoji za steklenice .................   3.0

       -- drugo:

 4602 10 910 --- košarski in pletarski proizvodi, neposredno
       izoblikovani iz pletarskih materialov ...........   3.0

 4602 10 990 --- drugo .......................................   3.0

 4602 90 000 - Drugo .........................................   3.0


 6401    Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim
       delom iz kavčuka, gume ali plastične mase,
       katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne
       spojen z njim s šivanjem, z zakovicami ali z
       žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih postopkih

 6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:

 6401 10 100 -- z zgornjim delom iz gume .....................   5.0

 6401 10 900 -- z zgornjim delom iz plastične mase ...........   5.0

       - Druga obutev:

 6401 91   -- ki pokriva kolena:

 6401 91 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................   5.0

 6401 91 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........   5.0

 6401 92   -- ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen:

 6401 92 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................   5.0

 6401 92 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........   5.0

 6401 99   -- drugo:

 6401 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................   5.0

 6401 99 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........   5.0


 6402    Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz
       gume (vulkanizirane ali ne) ali plastične mase

       - Športna obutev:

 6402 12   -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard":

 6402 12 100 --- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh ...   5.0

 6402 12 900 --- čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ...   5.0

 6402 19 000 -- druga ........................................   5.0

 6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz trakov ali
       jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi .   5.0

 6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................   5.0

       - Druga obutev:

 6402 91 000 -- ki pokriva gležnje ...........................   5.0

 6402 99   -- druga:

 6402 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................   5.0

       --- z zgornjim delom iz plastične mase:

       ---- obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov
       ali z enim ali več izrezanimi deli:

 6402 99 310 ----- s podplatom in peto, s skupno višino
       nad 3 cm ........................................   5.0

 6402 99 390 ----- druga .....................................   5.0

 6402 99 500 ---- copate in druga hišna obutev ...............   5.0

       ---- druga, z notranjkom dolžine:

 6402 99 910 ----- pod 24 cm .................................   5.0

       ----- 24 cm ali več:

 6402 99 930 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali žensko
       obutev ..........................................   5.0

       ------ druga:

 6402 99 960 ------- moška ...................................   5.0

 6402 99 980 ------- ženska ..................................   5.0


 6403    Obutev s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne), 
       plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z 
       zgornjim delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 12 000 -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard" .......   5.0

 6403 19 000 -- druga ........................................   5.0

 6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom
       iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
       palca ...........................................   5.0

 6403 30 000 - Obutev, izdelana z lesenim jedrom v podplatu in
       brez kovinske kapice ............................   5.0

 6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................   5.0

       - Druga obutev z usnjenimi podplati:

 6403 51   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
       notranjki dolžine:

 6403 51 110 ---- pod 24 cm ..................................   5.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 150 ----- moška .....................................   5.0

 6403 51 190 ----- ženska ....................................   5.0

       --- druga, z notranjkom dolžine:

 6403 51 910 ---- do 24 cm ...................................   5.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 950 ----- moška .....................................   5.0

 6403 51 990 ----- ženska ....................................   5.0

 6403 59   -- druga:

       --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
       enim ali več izrezanimi kosi:

 6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita
       nad 3 cm ........................................   5.0

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 310 ----- pod 24 cm .................................   5.0

       ----- 24 cm ali več:

 6403 59 350 ------ moška ....................................   5.0

 6403 59 390 ------ ženska ...................................   5.0

 6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ................   5.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 910 ---- pod 24 cm ..................................   5.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 59 950 ----- moška .....................................   5.0

 6403 59 990 ----- ženska ....................................   5.0

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
       goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm ..................................   5.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .   5.0

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška ....................................   5.0

 6403 91 180 ------ ženska ...................................   5.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm ..................................   5.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .   5.0

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška ....................................   5.0

 6403 91 980 ------ ženska ...................................   5.0

 6403 99   -- druga:

       --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
       jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih
       delov:

 6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja od
       3 cm ............................................   5.0

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 310 ----- pod 24 cm .................................   5.0

       ----- 24 cm ali več:

 6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
       žensko ..........................................   5.0

       ------ druga:

 6403 99 360 ------- moška ...................................   5.0

 6403 99 380 ------- ženska ..................................   5.0

 6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev ...............   5.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 910 ---- pod 24 cm ..................................   5.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .   5.0

       ----- druga:

 6403 99 960 ------ moška ....................................   5.0

 6403 99 980 ------ ženska ...................................   5.0


 6404    Obutev s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne), 
       plastične mase, iz usnja ali umetnega usnja in z 
       zgornjim delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz gume (vulkanizirane ali 
       ne), ali plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
       gimnastiko in podobno ...........................   5.0

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ................   5.0

 6404 19 900 --- druga .......................................   5.0

 6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

 6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev .................   5.0

 6404 20 900 -- druga ........................................   5.0


 6405    Druga obutev

 6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

 6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................   5.0

 6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov .............   5.0

 6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

 6405 20 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................   5.0

       -- s podplatom iz drugih materialov:

 6405 20 910 --- copate in druga hišna obutev ................   5.0

 6405 20 990 --- druga .......................................   5.0

 6405 90   - Druga:

 6405 90 100 -- s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne), 
       plastične mase, usnja ali umetnega usnja ........   5.0

 6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov ..............   5.0


 6406    Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete
       in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni
       izdelki in njihovi deli

 6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen
       opetnikov:

       -- iz usnja:

 6406 10 190 --- deli zgornjega dela .........................   3.8

 6406 20   - Podplati in pete, iz gume (vulkanizirane ali 
       ne) ali plastične mase:

 6406 20 100 -- iz gume (vulkanizirane ali ne) ...............   3.8

 6406 20 900 -- iz plastične mase ............................   3.8

       - Drugo:

 6406 91 000 -- iz lesa ......................................   3.8

 6406 99   -- iz drugih materialov:


 6802    Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz
       skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov
       iz tar.št. 6801; kockice za mozaik in podobno iz
       naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na
       podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna,
       luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz
       skrilavcev)

 6802 10 000 - Plošče, kocke in podobni izdelki s
       pravokotnimi stranicami ali ne, če se lahko
       največja površina strani vklopi v kvadrat s
       stranico, ki je manjša od 7 cm; umetno obarvane
       granule, luskine in prah ........................   2.5

       - Drugo:

 6802 92   -- drug apnenčev kamen:

 6802 92 100 --- poliran, okrašen ali drugače obdelan, vendar
       ne klesan .......................................   2.5

 6802 92 900 --- drugo .......................................   2.5

 6802 99   -- drug kamen:

 6802 99 100 --- poliran, dekoriran ali drugače obdelan,
       vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več .......   2.5

 6802 99 900 --- drug ........................................   2.5


 6807    Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov
       (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove
       katranske smole)

 6807 10   - V zvitkih:

 6807 10 100 -- izdelki za strehe in fasade ..................   3.8

 6807 10 900 -- drugo ........................................   2.5

 6807 90 000 - Drugo .........................................   1.8


 6808 00 000 Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih
       vlaken, slame, koruznega ličja, iverja, žagovine
       ali drugih lesnih odpadkov, aglomerirani s
       cementom, sadro ali drugimi mineralnimi vezivi ..   1.3 


 6810    Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna,
       armirani ali nearmirani

       - Strešniki, plošče, zidaki in podobni izdelki:

 6810 11   -- bloki in zidaki, gradbeni:

 6810 11 100 --- iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega
       plovca, zrnate žlindre) .........................   2.5

 6810 11 900 --- drugi .......................................   2.5

 6810 19   -- drugo:

       --- druge ploščice in tlaki:

 6810 19 310 ---- iz cementa .................................   2.5

 6810 19 390 ---- drugi ......................................   2.5

 6810 19 900 --- drugo .......................................   2.5

       - Drugi izdelki:

 6810 91   -- montažni elementi, gradbeni:

 6810 91 100 --- talni montažni elementi .....................   2.5

 6810 91 900 --- drugi .......................................   2.5

 6810 99 000 -- drugo ........................................   2.5


 6811    Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s
       celuloznimi vlakni ipd.

 6811 10 000 - Valovite plošče ...............................   3.8

 6811 20   - Druge plošče, strešniki, ploščice in podobni
       izdelki:

 6811 20 110 -- plošče do 40 x 60 cm, za strehe ali zidove ...   3.8

 6811 20 800 -- drugo ........................................   5.0

 6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi ........................   3.8

 6811 90 000 - Drugi izdelki .................................   3.8


 6901 00   Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični
       izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz
       kremenčeve sige, tripolita) ali iz podobnih
       silikatnih zemljin

 6901 00 100 - Opeke z maso nad 650 kg/m3 ....................   1.0

 6901 00 900 - Drugo .........................................   1.3


 6904    Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni
       bloki in podobno

 6904 10 000 - Zidarske opeke ................................   2.5

 6904 90 000 - Drugo .........................................   2.5


 6905    Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi
       izdelki za gradbeništvo iz keramike

 6905 10 000 - Strešniki .....................................   2.5

 6905 90 000 - Drugo .........................................   2.5


 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani, neprevlečeni in neprekriti

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

 7208 25 000 -- debeline 4,75 mm ali več .....................   2.5

 7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm ..   2.5

 7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm .......................   2.5

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 37   -- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot
       10 mm:

 7208 37 900 --- drugi .......................................   2.5

 7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:

 7208 38 900 --- drugi .......................................   2.5

 7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 39 900 --- drugi .......................................   2.5

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

 7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem .
       kalibru, širine do 1250 mm ......................   2.5

       --- drugi, debeline:

 7208 51 300 ---- več kot 20 mm ..............................   2.5

 7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm .....   2.5

       ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm

 7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
       več kot 10 mm:

 7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več .............................................   2.5

       --- drugi, širine:

 7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm ..........................   2.5

 7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot
       4,75 mm:

 7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več .............................................   2.5

 7208 53 900 --- drugi .......................................   2.5

 7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več .......................   2.5

 7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ......................   2.5

 7208 90   - Drugi (v kolobarjih ali ne):

 7208 90 900 -- drugi ........................................   2.5


 7209    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani,
       neprevlečeni in neprekriti

       - V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7209 15 000 -- debeline 3 mm in več .........................   2.5

 7209 16   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 16 100 --- elektropločevine ............................   2.5

 7209 16 900 --- drugi .......................................   2.5

 7209 17   -- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 17 100 --- elektropločevine ............................   2.5

 7209 17 900 --- drugi .......................................   2.5

 7209 18   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 18 100 --- elektropločevine ............................   2.5

       --- drugi:

 7209 18 910 ---- debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot
       0,5 mm ..........................................   2.5

 7209 18 990 ---- debeline manj kot 0,35 mm ..................   2.5

       - Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7209 25 000 -- debeline 3 mm in več ..........................   2.5

 7209 26   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 26 100 --- elektropločevine .............................   2.5

 7209 26 900 --- drugi ........................................   2.5   

 7209 27   -- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 27 100 --- elektropločevine .............................   2.5

 7209 27 900 --- drugi ........................................   2.5

 7209 28   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 28 100 --- elektropločevine .............................   2.5

 7209 28 900 --- drugi ........................................   2.5

 7209 90   - Drugi (v kolobarjih ali ne):

 7209 90 900 -- drugi .........................................   2.5


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

 7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ..........................................   2.5

 7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika ................................   2.5

 7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika ..........   2.5


 7306    Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
       spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla

 7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
       železa ali nelegiranega jekla:

 7306 30 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu .......................................   2.5

       -- drugi:

       --- precizne cevi, z debelino sten:

 7306 30 290 ---- več kot 2 mm ...............................   2.5

       --- drugi:

       ---- navojne cevi (za plinovode):

 7306 30 510 ----- platirane ali prevlečene s cinkom .........   2.5

 7306 30 590 ----- druge .....................................   2.5

       ---- drugi, z zunanjim premerom:

       ----- do vključno 168,3 mm:

 7306 30 710 ------ platirani ali prevlečeni s cinkom ........   2.5

 7306 30 900 ----- več kot 168,3 mm, vendar do vključno
       406,4 mm ........................................   2.5

 7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega
       prereza:

 7306 60 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu .......................................   2.5

       -- drugi:

       --- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
       prečnim prerezom, z debelino sten:

 7306 60 310 ---- do vključno 2 mm ...........................   2.5

 7306 60 390 ---- več kot 2 mm ...............................   2.5

 7306 60 900 --- z drugačnimi prečnimi prerezi ...............   2.5

 7306 90 000 - Drugo .........................................   2.5


 7604    Aluminijaste palice in profili

 7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7604 10 100 -- palice .......................................   2.5

 7604 10 900 -- profili ......................................   2.5

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7604 21 00 -- votli profili:

 7604 21 009 --- drugi .......................................   2.5

 7604 29   -- drugo:

 7604 29 100 --- palice ......................................   2.5

 7604 29 90 --- profili:

 7604 29 909 ---- drugi ......................................   2.5


 7606    Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm

       - Pravokotni (tudi kvadratni):

 7606 11   -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 11 100 --- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso ..................................   2.5

       --- drugi, debeline:

 7606 11 91 ---- manj kot 3 mm:

 7606 11 911 ----- za litografiranje (litografska pločevina) .   1.4   

 7606 11 919 ----- drugo .....................................   2.5

 7606 11 930 ---- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm .........   2.5

 7606 11 990 ---- 6 mm in več ................................   2.5

 7606 12   -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 12 100 --- trakovi za žaluzije .........................   2.5

       ---- drugi, debeline:

 7606 12 930 ----- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ........   2.5

 7606 12 990 ----- 6 mm ali več ..............................   2.5

       - Drugi:

 7606 91 000 -- iz nelegiranega aluminija ....................   2.5

 7606 92 000 -- iz aluminijevih zlitin .......................   1.4


 7607    Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago
       iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
       podlage)

       - Brez podlage:

 7607 11   -- samo valjane, vendar dalje ne obdelane:

 7607 11 10 --- debeline manj kot 0,021 mm:

 7607 11 109 ---- druge ......................................   2.5

 7607 11 900 --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ
       0,2 mm ..........................................   2.5

 7607 19   -- druge:

       --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
       mm:

 7607 19 910 ---- samolepilne ................................   2.0

 7607 19 99 ---- druge:

*7607 19 991 ----- za litografiranje (litografska folija) ....   1.3

*7607 19 999 ----- druge .....................................   2.0

 7607 20   - S podlago:

 7607 20 100 -- debeline (brez vsakršne podlage) manj kot
       0,021 mm ........................................   2.5

       -- debeline (brez vsakršne podlage) najmanj
       0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

 7607 20 910 --- samolepilne .................................   2.5

 7607 20 990 --- druge .......................................   2.5


 8427    Viličarji; druga vozila z napravami za dviganje 
       ali manipulacijo

 8427 10   - Samovozni, na elektromotorni pogon:

 8427 10 10 -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 10 109 --- drugi .......................................   3.8


 8431    Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno
       s stroji iz tar. št. 8425 do 8430

 8431 20 000 - Za stroje iz tar. št. 8427 ....................   3.8


 8703    Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
       predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
       "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi
       avtomobili

 8703 10   - Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu;
       specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za
       golf in podobna vozila:

       -- z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem in
       vžigom s kompresijo (dieselskim in
       poldieselskim) ali z batnim motorjem z notranjim
       izgorevanjem in z vžigom s svečko:

 8703 10 110 --- vozila, skonstruirana posebej za potovanje
       po snegu ........................................   7.2

 8703 10 190 --- druga .......................................   7.2

 8703 10 900 -- z drugimi motorji ............................   7.2

       - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
       svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

 8703 21   -- s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:

 8703 21 100 --- nova ........................................   10.0

 8703 21 900 --- rabljena ....................................   10.0

 8703 22   -- s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
       vključno 1500 cm3:

       --- nova:

 8703 22 110 ---- avtodomi ...................................   10.0

 8703 22 19 ---- druga:

 8703 22 191 ----- terenska ..................................   7.6

 8703 22 199 ----- druga .....................................   10.0

 8703 22 900 --- rabljena ....................................   10.0

 8703 23   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 3000 cm3:

       --- nova:

 8703 23 110 ---- avtodomi ...................................   10.0

 8703 23 19 ---- druga:

 8703 23 191 ----- terenska vozila ...........................   7.6

 8703 23 193 ----- s prostornino cilindrov nad 2400 cm3 do
       vključno 3000 cm3 ...............................   7.2

 8703 23 199 ----- druga .....................................   10.0

 8703 23 900 --- rabljena ....................................   10.0

 8703 24   -- s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

 8703 24 100 --- nova ........................................   7.2

 8703 24 900 --- rabljena ....................................   10.0

       - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

 8703 31   -- s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:

 8703 31 10 --- nova:

 8703 31 101 ---- terenska ...................................   7.6

 8703 31 109 ---- druga ......................................   10.0

 8703 31 900 --- rabljena ....................................   10.0

 8703 32   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 2500cm3:

       --- nova:

 8703 32 110 ---- avtodomi ...................................   10.0

 8703 32 19 ---- druga:

 8703 32 191 ----- terenska ..................................   7.6

 8703 32 199 ----- druga .....................................   10.0

 8703 32 900 --- rabljena ....................................   10.0

 8703 33   -- s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:
    
       --- nova:

 8703 33 110 ---- avtodomi ...................................   10.0

 8703 33 190 ---- druga ......................................   10.0

 8703 33 900 --- rabljena ....................................   10.0

 8703 90   - Druga:

 8703 90 100 -- z električnimi motorji .......................   10.0

 8703 90 900 -- druga ........................................   10.0


 9404    Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago
       (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine,
       blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s
       kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali
       plastične mase, vključno prevlečene

 9404 30   - Spalne vreče:

 9404 30 100 -- polnjene s perjem ali puhom ..................   3.8

 9404 30 900 -- druge ........................................   3.8

 9404 90   - Drugo:

 9404 90 100 -- polnjeno s perjem ali puhom ..................   3.8

 9404 90 900 -- drugo ........................................   3.8


 9405    Svetilke in pribor za njih, vključno z
       reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in podobno, s
       fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 9405 10   - Lestenci in druga električna stropna ali
       stenska svetila, razen za razsvetljavo javnih
       odprtih prostorov ali prometnih poti:

 9405 10 100 -- iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za
       uporabo v civilnem letalstvu ....................   3.8

       -- drugo:

       --- iz plastičnih mas:

 9405 10 210 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice .......   3.8

 9405 10 290 ---- drugo ......................................   3.8

 9405 10 300 --- iz keramičnih snovi .........................   3.8

 9405 10 500 --- stekleni ....................................   3.8

       --- iz drugih materialov:

 9405 10 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice .......   3.8

 9405 10 990 ---- drugo ......................................   3.8

 9405 20   - Električne svetilke, ki se postavijo na mizo,
       ob posteljo ali na tla:

       -- iz plastičnih snovi:

 9405 20 110 --- ki se uporabljajo za navadne žarnice
       z nitko .........................................   3.8

 9405 20 190 --- druge .......................................   3.8

 9405 20 300 -- iz keramičnih snovi ..........................   3.8

 9405 20 500 -- steklene .....................................   3.8

       -- iz drugih materialov:

 9405 20 910 --- ki se uporabljajo za navadne žarnice ........   3.8

 9405 20 990 --- druge .......................................   3.8

 9405 30 000 - Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk .....   3.8

 9405 40   - Druge električne svetilke in pribor za njih:

 9405 40 100 -- reflektorji in žarometi ......................   3.0

       -- drugo:

       --- iz plastičnih materialov:

 9405 40 310 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice .......   3.8

 9405 40 350 ---- ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne
       svetilke ........................................   3.8

 9405 40 390 ---- drugo ......................................   3.8

       --- iz drugih materialov:

 9405 40 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice .......   3.8

 9405 40 950 ---- ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne
       svetilke ........................................   3.8

 9405 40 990 ---- drugo ......................................   3.8

 9405 50 000 - Neelektrične svetilke in pribor za njih .......   2.5

 9405 60   - Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni
       in podobno:

 9405 60 100 -- osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni
       in podobno, iz osnovnih kovin ali iz plastičnih
       mas, za uporabo v civilnem letalstvu ...........   3.8

       -- drugo:

 9405 60 910 --- iz plastičnih mas ...........................   3.8

 9405 60 990 --- iz drugih materialov ........................   3.8

       - Deli:

 9405 91   -- stekleni:

       --- proizvodi za napeljavo električne
       razsvetljave (razen žarometov in reflektorjev):

 9405 91 110 ---- brušeno steklo, plošče, krogle, hruškasto
       oblikovani deli in deli v obliki cvetja, obeski
       in podobni proizvodi za opremo lestencev ........   3.5

 9405 91 190 ---- drugo (na primer: difuzorji, stropne
       svetilke, sklede, skodelice, senčila, krogle,
       senčila v obliki tulipanov) .....................   3.5

 9405 91 900 --- drugo .......................................   3.5

 9405 92   -- iz plastičnih mas:

 9405 92 100 --- deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali
       9405.60, za uporabo v civilnem letalstvu ........   5.0

 9405 92 900 --- drugo .......................................   5.0

 9405 99   -- drugi:

 9405 99 100 --- deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali
       9405.60, iz navadnih kovin, za uporabo v
       civilnem letalstvu ..............................   5.0

 9405 99 900 --- drugo .......................................   5.0

 9406 00   Montažne zgradbe

 9406 00 100 - Lesene ........................................   2.8

       - Železne ali jeklene:

 9406 00 310 -- rastlinjaki ..................................   2.5

 9406 00 390 -- druge ........................................   2.5

 9406 00 900 - Iz drugih materialov ..........................   2.5

----------------------------------------------------------------------------

                  PRILOGA 2

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje               Carinska
oznaka                             stopnja (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali        pr


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10   - Čistih pasem, plemenske               pr


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski               pr


 0104    Ovce in koze, žive živali               pr


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi, purani
       in pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice                      pr

 0105 11 190 ---- druge                       pr

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 001 --- plemenski                     pr

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 201 ---- plemenske                     pr

 0105 19 900 --- race in pegatke                  pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do
       2000 g:

 0105 92 001 --- plemenske                     pr

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več
       kot 2000 g:

 0105 93 001 --- plemenske                     pr

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 101 ---- plemenske                     pr

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 201 ---- plemenske                     pr

 0105 99 30 --- purani:

 0105 99 301 ---- plemenski                     pr

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 501 ---- plemenske                     pr

 
 0106 00   Druge živali, žive                   pr


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno                pr


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni                pr


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno        pr


 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe                     pr

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster)               pr

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.)               pr

 0301 99   -- druge                        pr


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar.št. 0304        pr


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304         pr


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno         pr


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano             pr


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano             pr


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano         pr


 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las                          pr


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak                        pr


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage       pr


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih               pr


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja                 pr


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov              pr


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov                  pr


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov                  pr


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve       pr


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov                 pr


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano      pr


 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212        pr


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji         pr


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni                      pr


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski                       pr


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10 000 - Okrogle artičoke                   pr

 0709 30 000 - Jajčevec                       pr

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene            pr

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 52 000 -- gomoljike                      pr


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano            pr


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike               pr

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi                  pr

 0712 90 190 --- drugo                       pr

 0712 90 300 -- paradižnik                     pr

 0712 90 500 -- korenje                       pr

 0712 90 900 -- drugo                        pr


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene                     pr


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa                pr


 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni                       pr


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno                pr


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe:    pr


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi                pr


 0805    Agrumi, sveži ali suhi                 pr


 0806    Grozdje, sveže ali suho                pr


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

 0807 20 000 - Papaja                        pr


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 20   - Hruške in kutine                   pr


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium                       pr

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.)          pr

 0810 90   - Drugo                        pr


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano                        pr


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja             pr


 0814 00 000 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje                    pr


 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave          pr


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne            pr


 0903 00 000 Mate čaj                        pr


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta           pr


 0905 00 000 Vanilija                        pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa           pr


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)        pr


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom          pr


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina    

 0909 10   - Seme janeža in baldrijana              pr

 0909 20 000 - Seme koriandra                    pr

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode:           pr


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe         pr


 1001    Pšenica in mešanice žit na podlagi pšenice

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum)               pr


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska                       pr


 1006    Riž                          pr


 1007 00   Sorgo v zrnu                      pr


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita          pr

 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice                  

 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz
       mešanice žit na podlagi pšenice

 1102 30 000 - Riževa moka                     pr


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 14 000 -- riževa                       pr


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. Poglavja              pr


 1201 00   Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno           pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, 
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni      pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)        pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim          pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim

 1205 00 100 - Za setev                       pr


 1206 00   Sončično seme, vključno z zdrobljenim

 1206 00 100 - Za setev                       pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno z
       zdrobljenimi

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca               pr

 1207 20   - Bombaževo seme                    pr

 1207 30   - Ricinusovo seme                   pr

 1207 40   - Sezamovo seme                    pr

 1207 50   - Gorčično seme                    pr

 1207 60   - Seme žafranike                    pr

       - Drugo:

 1207 92   -- karita oreščki                   pr

 1207 99   -- drugo                        pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice                       pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev            pr


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene      pr


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom              pr

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge              pr

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic                    pr

       - Drugo:

 1212 92 000 -- sladkorni trs                    pr

 1212 99   -- drugo:                       pr


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih                pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih                     pr


 1301    Šelak, naravne gume, pr smole, gumijeve smole in
       balzami                        pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani                     pr


 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)      pr


 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih      pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu                 pr


 1501 00   Masti in druge prašičje in perutninske maščobe,
       razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503         pr


 1502 00   Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen
       tistih iz tar. št. 1503                pr


 1503 00   Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne
       prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje
       iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače
       pripravljeni                      pr


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
       njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani:              pr


 1505    Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz
       teh maščob, vključno z lanolinom            pr


 1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove
       frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda
       kemično nemodificirane                 pr


 1507    Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano       pr


 1508    Olje iz kikirikija in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano                     pr


 1509    Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in
       njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
       toda kemično nemodificirano              pr


 1510 00   Druga olja, dobljena izključno iz oliv (z
       ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
       prečiščena ali neprečiščena, toda kemično
       nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali
       frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509     pr


 1511    Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano       pr


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz bombaževega semena in njegove
       frakcije:

 1512 21   -- surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne:     pr

 1512 29   -- drugo:                       pr


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano                     pr


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani                     pr


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu                 pr


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski
       lugi                          pr


 1521    Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji
       vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani                       pr


 1522 00   Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni
       pri predelavi maščob in voskov živalskega ter
       rastlinskega izvora                  pr


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov,
       mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev       pr


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec                         pr


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani             pr


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

 1702 20   - Javorjev sladkor in sirup:              pr


 1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali
       pražen                         pr


 1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava      pr


 1803    Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena       pr


 1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje            pr


 1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih
       sladil                         pr


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

 1902 40   - Kuskus:                       pr


 1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz
       škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih
       oblikah                        pr


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati          pr

 1905 40   - Prepečenec, toast in podobni toast izdelki      pr

 1905 90   - Drugo                        pr


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini

 2003 20 000 - Gomoljike                      pr


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 70   - Olive                        pr


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in sadne koščice
       oziroma pečke, vključno mešanice tega sadja:

 2008 11   -- kikiriki                      pr

 2008 19   -- drugo, vključno mešanice              pr

 2008 20   - Ananas                        pr

 2008 30   - Agrumi                        pr


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

       - Pomarančni sok:

 2009 11   -- zamrznjen                      pr

 2009 19   -- drugo                        pr

 2009 20   - Sok grenivke                     pr

 2009 30   - Sok drugih agrumov                  pr

 2009 40   - Ananasov sok                     pr


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

       - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi kave:

 2101 11   -- ekstrakti, esence ali koncentrati          pr

 2101 12   -- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ali na osnovi kave        pr

 2101 20   - Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate
       čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
       esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
       mate čaja:                       pr


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična
       moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 10 000 - Sojina omaka                     pr


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg      pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih        pr
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki


 2302    Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju     pr
       ali drugi obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
       nepeletizirani ali peletizirani


 2303    Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni       pr
       ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
       sladkornega trsa in drugi odpadki pri
       proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz
       pivovarn in destilarn, nepeletizirani in
       peletizirani


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni     pr
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni     pr
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni     pr
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani


 2307 00   Vinska usedlina; vinski kamen             pr


 2308    Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in      pr
       ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
       stranski proizvodi, peletizirani ali
       nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za
       živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali     pr

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 3

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                    Carinska
oznaka                              stopnja (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 14 910 ---- jetra                       10

       - Purani:

 0207 27   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 27 910 ---- jetra                        9

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi                 9 

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac                  9

 0207 36 890 ----- drugo                       9

 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno

 0301    Ribe, žive

       - Druge ribe, žive:

 0301 93 000 -- krap                         5    

 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil; izdelki iz naravnih mlečnih 
       sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
       mestu 

 0404 10   - Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana
       ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil     11.9

 0603    Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke
       ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano,
       beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

 0603 10   - Sveže:                        15

 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 20 000 - Brstični ohrovt                    10   

 0704 90   - Drugo                         10

 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 19 000 -- drugo                        10   

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum)       10   

 0705 29 000 -- drug                         10   

 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa              10

 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):          10

 0708 90 000 - Druge stročnice                    10   

 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 20 000 - Beluši                         5   

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača)                     10   

 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene

       - Stročnice v zrnu ali strokih:

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus
       spp.)                          7   

 0710 29 000 -- drugo                         7   

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača)                     7     

 0710 40 000 - Sladka koruza                     7   

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin                    7   

 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice                       5   

 0807 19 000 -- druge                         5

 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10   - Marelice                        8

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami            9

 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 20   - Maline, robide, murve in rubus ursinus
       (križanec med robido in malino):            15

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje         9

 0811    Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v vodi 
       ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani 
       sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo 
       dodanega sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode                         9

 0909    Seme janeža, badijan (zvezdasti janež,
       komarčka, koriandra, orientalske
       kumine in brina

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol                         2   

 0909 30 190 --- drugo                        2 

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto                 4   

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol                         2

 0909 40 190 --- drugo                        2

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto                 4

 1001    Pšenica in mešanice žit na podlagi pšenice

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum)             4.9

       -- druga pira, navadna pšenica in mešanice žit
       na podlagi pšenice:

 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in mešanice žit na 
       podlagi pšenice                     4.9

 1002 00 00 Rž

 1002 00 001 - Semenska                        5

 1002 00 009 - Druga                         10

 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski                        5

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 901 -- pivovarski z več kot 85 mas.% zrn, ki imajo
       premer večji od 2,5 mm in ki imajo do največ
       11,5 mas.% beljakovin                  5

 1004 00 00 Oves

 1004 00 001 - Semenski                        5 

 1004 00 009 - Drug                         15 

 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka                      10

 1102 20   - Koruzna moka                     15

 1102 90   - Druga                         15

 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 12 000 -- ovsena                        10

 1103 13   -- koruzna:

 1103 19   -- iz drugih žit:                    15

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični                       7    

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi                        15   

 1103 29 200 --- ječmenovi                      15

 1103 29 300 --- ovseni                       10   

 1103 29 400 --- koruzni                       15   

 1103 29 500 --- riževi                       10

 1103 29 900 --- drugi                        15

 1104    Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, obrezana ali
       gnetena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova                      15

 1104 12   -- ovsena                        5

 1104 19   -- iz drugih žit:

 1104 19 100 --- pšenična                      15

 1104 19 300 --- ržena                        15

 1104 19 500 --- koruzna                       15

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči                   10

 1104 19 990 ---- drugo                       10 

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena                      15   

 1104 21 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot")           15

 1104 21 500 --- polirana                      10

 1104 21 900 --- samo drobljena                   10

 1104 21 990 --- drugo                        10

 1104 22   -- ovsena                        5

 1104 23   -- koruzna                       15

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena:

 1104 29 110 ---- pšenična                      15

 1104 29 150 ---- ržena                       15

 1104 29 190 ---- druga                       10 

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična                      15

 1104 29 350 ---- ržena                       15

 1104 29 390 ---- druga                       10 

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična                      15

 1104 29 550 ---- ržena                       15

 1104 29 590 ---- druga                       10 

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična                      15

 1104 29 850 ---- ržena                       10

 1104 29 890 ---- druga                       10

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti                          5

 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob                  15  

 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 14 000 -- škrob iz manioke                   3

 1108 19   -- drug škrob                      3

 1108 20 000 - Inulin                         3


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen           3

 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin

 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz masti in
       olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
       frakcij različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
       masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
       1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine:

 1517 90   - Drugo:

 1517 90 100 -- ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno
       15 mas.% mlečnih maščob                 20

       -- drugo:

 1517 90 910 --- pripravljena rastlinska olja, tekoča,
       mešana                         20

 1517 90 930 --- užitne mešanice preparatov, ki se
       uporabljajo pri podmazovanju kalupov          12

 1517 90 990 --- drugo                        20

 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi               15

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali:

 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

       - Laktoza in laktozni sirup:

 1702 11 000 -- ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas.% čistega
       produkta ali več                    4.9

 1702 19 000 -- drugo                        4.9

 1702 60   - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot
       50 mas.% fruktoze v suhem stanju            5

 1703    Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
       sladkorja                        14

 1704    Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado),
       brez kakava                       12

 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil                         12

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
       tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
       ali pakiranjih nad 2 kg

 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

       - Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače
       pripravljene:

 1902 11 000 -- z jajci                       20

 1902 19   -- druge                        20

 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
       praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
       kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen moke in
       zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

 1904 20 100 -- pripravki tipa musli na osnovi nepraženih
       žitnih kosmičev                     6

 1904 90   - Drugo                         7

 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in
       podobni izdelki

 1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp)                7   

 1905 20   - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z
       ingverjem                        7

 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice                  15     

 2001 20 000 - Čebula                        15

 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 10   - Paradižnik, cel ali v kosih              10

 2002 90   - Drugo:

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%,
       vendar manj kot 12 mas.%:

 2002 90 110 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg                           10

 2002 90 190 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do       11
       vključno 1kg

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas.%,
       vendar manj kot 30 mas.%:

 2002 90 310 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg                           10

 2002 90 390 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1kg                      11

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:

 2002 90 910 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg                           10

 2002 90 990 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1kg                      11

 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
 
 2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine                15

 2005 20   - Krompir                        20

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum)                 15

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 51 000 -- fižol v zrnu                     7

 2005 59 000 -- drug                         7

 2005 60 000 - Beluši                         5

 2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)        8 

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2005 90 750 -- kislo zelje                     17

 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače 
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja 
       ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki 
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 2008 40   - Hruške                         4

 2008 50   - Marelice                        6

 2008 60   - Češnje in višnje

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:

 2008 60 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas.%                   6

 2008 60 190 ---- drugo                        6

       --- drugo:

 2008 60 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas.%                   6

 2008 60 390 ---- drugo                        5

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 60 510 ---- višnje (Prunus cerasus)               6

 2008 60 590 ---- drugo                        6

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 60 610 ---- višnje (Prunus cerasus)               6

 2008 60 690 ---- drugo                        6

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

       ---- 4,5 kg ali več:

 2008 60 710 ----- višnje (Prunus cerasus)              6

 2008 60 790 ----- drugo                       6

       ---- do 4,5 kg:

 2008 60 910 ----- višnje (Prunus cerasus)              6

 2008 60 990 ----- drugo                       6

 2008 70   - Breskve

 2008 80   - Jagode                         6

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
       podšt. 2008 19:

 2008 91 000 -- palmova jedra                     7

 2008 92   -- mešanice                       6

 2008 99   -- drugo                         4


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2009 60   - Grozdni sok (tudi grozdni mošt)            4

 2009 70   - Jabolčni sok                     12

 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati                       10

 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni praški

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški              7

 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   - Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe       4

 2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena živila           4

 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi                   7

 2202    Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
       sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače,
       razen čistih in koncentriranih sadnih in
       zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
       sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje                     19

 2202 90   - Drugo                         10
----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 4

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                   Uvozna
oznaka                           dajatev (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene:        28

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100 ---- brez kosti                  18

       ---- s kostmi:

 0207 14 200 ----- polovice ali četrtine            28

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov        28

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril              28

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs               28

 0207 14 600 ----- bedra in kosi beder             28

 0207 14 700 ----- drugo                    28

       --- drobovje:

 0207 14 990 ---- drugo                     28

 
 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih
       mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu               

 0404 90   - Drugo                      14

 1001    Pšenica in mešanice žit na podlagi pšenice

 1001 90   - Drugo:

       -- druga pira, navadna pšenica in mešanice žit
       na podlagi pšenice:

 1001 90 990 --- drugo                     15

 1003 00   Ječmen

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 909 -- drug                      18

 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice        15

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice     15

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 5

------------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                 Carinska  Količina
oznaka                          stopnja (1)  (t)
------------------------------------------------------------------------------

0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
      spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 11   -- v glavicah:

 0705 11 800 --- od 1. do 31. decembra            10     50

------------------------------------------------------------------------------

 1005    Koruza

 1005 90 000 - Druga                     pr    15000

------------------------------------------------------------------------------

 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano                        150

       - Olje iz sončnic in žafranike in njegove
       frakcije:

 1512 11   -- surovo olje:

       --- drugo:

 1512 11 910 ---- olje iz sončničnih semen          pr

------------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 6

------------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje            Uvozna   Količina
oznaka                          dajatev(1)   (t)
------------------------------------------------------------------------------

 0102    Govedo, žive živali

 0102 90   - Druge:                           20

       -- domačih pasem:

 0102 90 050 --- mase do vključno 80 kg           9,8        

       --- mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 0102 90 210 ---- za zakol                  9,8        

 0102 90 290 ---- druge                   9,8        

       --- mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 0102 90 410 ---- za zakol                  9,8        

 0102 90 490 ---- druge                   9,8        

       --- z maso nad 300 kg:

       ---- telice (samice goveda, ki še niso telile):

 0102 90 510 ----- za zakol                 15.0       

 0102 90 590 ----- druge                   15        

       ---- krave:

 0102 90 610 ----- za zakol                  15        

 0102 90 690 ----- druge                   15        

       ---- druge:

 0102 90 710 ----- za zakol                  15        

 0102 90 790 ----- druge                   15

 0102 90 900 -- drugo                     9,8      

--------------------------------------------------------------------------------

 0103    Prašiči, žive živali                    125

       - Drugi:

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100 --- domačih pasem                10        

 0103 91 900 --- drugi                    9,8      

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110 ---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne
       manj kot 160 kg                 15        

 0103 92 190 ---- drugi                    15        

 0103 92 900 --- drugi                    9,8

--------------------------------------------------------------------------------

 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi, purani in       75
       pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):
       
       --- druge:

 0105 11 910 ---- nesnice                   9       

 0105 11 990 ---- druge                    9       

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 009 --- drugi                     9        

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 209 ---- druge                    9        

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), teže do
       2000 g:

 0105 92 009 --- druge                    10       

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več
       kot 2000 g:

 0105 93 009 --- druge                    10       

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 109 ---- druge                    10        

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 209 ---- druge                    10        

 0105 99 30 --- purani:

 0105 99 309 ---- drugi                    10        

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 509 ---- druge                    5        

--------------------------------------------------------------------------------

                                     50

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno         25

 0202    Meso goveje, zamrznjeno             25

--------------------------------------------------------------------------------

 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  25      55

--------------------------------------------------------------------------------

 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno                  pr      25

--------------------------------------------------------------------------------

 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
       nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni;
       užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih
       klavničnih izdelkov                      80

       - Meso, prašičje:

 0210 11   -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi   20

 0210 12   -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi      20

 0210 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

       ---- soljeno ali v slanici:

 0210 19 100 ----- prekajene prašičje polovice ali njihovi
       kosi                       20        

 0210 19 200 ----- prekajene skrajšane polovice
       (tričetrtinske stranice) ali srednji deli    20        

 0210 19 300 ----- prednji deli in njihovi kosi        20        

 0210 19 400 ----- ledja in njihovi kosi           20        

       ----- drugo:

 0210 19 510 ------ brez kosti                20        

 0210 19 590 ------ drugo                   20        

       ---- sušeno ali prekajeno:

 0210 19 600 ----- prednji deli in njihovi kosi        20        

 0210 19 700 ----- ledja in njihovi kosi           11,9       

       ----- drugo:

 0210 19 810 ------ brez kosti                20        

 0210 19 890 ------ drugo                   20        

 0210 19 900 --- drugo                    20        

 0210 20   - Meso, goveje                  20

 0210 90   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in
       drugih klavničnih izdelkov:

       -- meso:

 0210 90 100 --- konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno    20

       --- ovčje in kozje:

 0210 90 110 ---- s kostmi                  20       

 0210 90 190 ---- s kostmi                  20        

 0210 90 210 --- severnih jelenov               9,8     

 0210 90 290 --- drugo                    20       

       -- drobovina:

       --- domačih prašičev:

 0210 90 310 ---- jetra                    20

 0210 90 390 ---- drugo                    20       

       --- govedi:

 0210 90 410 ---- prepona, mišična in tetivna (flam)     20       

 0210 90 490 ---- drugo                    20       

 0210 90 600 --- ovac in koz:                 20       

       --- drugo:

       ---- perutninska jetra:

 0210 90 710 ----- mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v
       slanici                     9,8

 0210 90 490 ----- drugo                   9,8       

 0210 90 800 ---- drugo                    20

 0210 90 900 -- užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih
       odpadkov                     20

--------------------------------------------------------------------------------

 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil                 45

 0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       največ 1,5 mas.% maščobe             37

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       več kot 1,5 mas.% maščobe:

 0402 21   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37

       - Drugo:

 0402 91   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:  37

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas.%:

 0402 99   -- drugo                     37

--------------------------------------------------------------------------------

 1601    Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na osnovi teh proizvodov   28     100

--------------------------------------------------------------------------------

 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri

       - Iz perutnine iz tar.št. 0105:

 1602 31   -- puranov                    15

 1602 32   -- kokoši vrste Gallus domesticus        15

 1602 39   -- drugo                     15

       - Prašičev:

 1602 42   -- plečeta in njihovi kosi            15

 1602 49   -- drugo, vključno mešanice           15

 1602 50   - Goved:

------------------------------------------------------------------------------

 1602 90   - Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih
       koli živali:                   28     100

 1602 90 100 -- pripravki iz krvi katerih koli živali     28        

       -- drugo:

 1602 90 310 --- divjadi ali domačih kuncev         11,9

 1602 90 410 --- severnih jelenov              11,9

       --- drugo:

 1602 90 510 ---- ki vsebuje meso ali užitne klavnične
       proizvode (drobovino) domačih prašičev      28

       ---- drugo:

       ----- ki vsebuje goveje meso ali užitne
       klavnične proizvode (drobovino):

 1602 90 610 ------ nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali
       užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in
       nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih
       proizvodov (drobovine)              28        

 1602 90 690 ------ drugo                   28

       ----- drugo:

       ------ ovčje ali kozje:

       ------- nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali
       užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in
       nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih
       proizvodov (drobovine):

 1602 90 720 -------- ovčje                  28        

 1602 90 740 -------- kozje                  28        

       ------- drugo:

 1602 90 760 -------- ovčje                  28        

 1602 90 780 -------- kozje                  28     

 1602 90 980 ------ drugo                   28     


------------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

AAA Zlata odličnost