Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1998 z dne 15. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1998 z dne 15. 12. 1998

Kazalo

4384. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 1999 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT), stran 7371.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji protokola o pristopu Republike Slovenije k splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (Uradni list RS, št. 59/94 – MP št. 17/94) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi carinskih kvot za leto 1999 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
1. člen
Za blago v okviru kvot, ki je navedeno v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se plačuje carina po stopnjah ter posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno v tej prilogi.
2. člen
Količine blaga v okviru posamezne kvote iz priloge 1 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru kvot iz priloge 1 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
3. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne kvote, določene v prilogi 1 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda vlagatelju odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 1. členom te uredbe.
Vlagatelj lahko uvozi dodeljeno količino blaga sam ali pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti. Oseba, ki jo je vlagatelj pooblastil za izpeljavo carinskih formalnosti, se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim pooblastilom vlagatelja. Iz pooblastila mora biti jasno razvidno, ali gre za posredno ali neposredno zastopanje.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopoma, praviloma pa dvakrat letno, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
4. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza zaradi sprostitve blaga v prost promet ali začasnega uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
5. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 2. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg kvot, ki niso bile razdeljene ali ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen uvoz na podlagi izdanih odločb.
6. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL), v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96), v polje 39 vpiše štirimestno šifro “5002”.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 424-13/98-2
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                            PRILOGA 1

-----------------------------------------------------------------
Tarifna       Poimenovanje    Obseg  Carinska Posebna
oznaka                 kvote  stopnja  dajatev
                    (tone)  (%)  (SIT/kg)
-----------------------------------------------------------------

0201    Meso, goveje, sveže ali
      ohlajeno

02011000  - Trupi in polovice:

020110009 -- drugo           129    2.0   57.70

-----------------------------------------------------------------

020120   - Drugi kosi s kostmi:    300

02012020  -- "kompenzirane četrti":

020120209 --- drugo               2.0   83.50

02012030  -- nerazkosane ali razkosane
       sprednje četrti:

020120309 --- drugo               2.0   83.50

02012050  -- nerazkosane ali razkosane
       zadnje četrti:

020120509 --- drugo               2.0   83.50

02012090  -- drugo:

020120909 --- drugo               2.0   83.50

02013000  - Brez kosti:

020130009 -- drugo                2.0   98.80

-----------------------------------------------------------------

0202    Meso goveje, zamrznjeno

02021000  - Trupi in polovice:

020210009 -- drugo           493    2.0   52.10

-----------------------------------------------------------------

020220   - Drugi kosi s kostmi:    300

02022010  -- "kompenzirane" četrti:

020220109 --- drugo               2.0   75.10

02022030  -- nerazkosane ali razkosane
       sprednje četrti:

020220309 --- drugo               2.0   75.10

02022050  -- nerazkosane ali razkosane
       zadnje četrti:

020220509 --- drugo               2.0   75.10

02022090  -- drugo:

020220909 --- drugo               2.0   75.10

02030   - Brez kosti:

02023010  -- spodnje četrti, cele ali
       razkosane v največ pet
       kosov, vsaka četrt v
       enem delu; kompenzirane
       četrti v dveh delih, od
       katerih eden vsebuje
       sprednjo četrt, celo ali
       razkosano v največ pet
       kosov, drugi del pa
       zadnjo četrt, razen
       fileja v enem kosu:

020230109 --- drugo               2.0   81.70

02023050  -- vrat, pleče, plečna
       bržola in prsa s
       spodnjim delom plečeta:

020230509 --- drugo               2.0   81.70

02023090  -- drugo:            

020230909 --- drugo               2.0   81.70

-----------------------------------------------------------------

0201    Meso, goveje, sveže ali
      ohlajeno           300

02011000  - Trupi in polovice:

020110001 -- mlada govedina visoke
       kvalitete (Hilton)         9.8    -

020120   - Drugi kosi s kostmi:

02012020  -- "kompenzirane četrti":

020120201 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02012030  -- nerazkosane ali
       razkosane sprednje
       četrti:

020120301 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02012050  -- nerazkosane ali
       razkosane zadnje četrti:

020120501 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02012090  -- drugo:

020120901 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02013000  - Brez kosti:

020130001 -- mlada govedina visoke
       kvalitete (Hilton)         9.8    -

0202    Meso goveje, zamrznjeno

02021000  - Trupi in polovice:

020210001 -- mlada govedina visoke
       kvalitete (Hilton)         9.8    -

020220   - Drugi kosi s kostmi:

02022010  -- "kompenzirane" četrti:

020220101 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02022030  -- nerazkosane ali
       razkosane sprednje
       četrti

020220301 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02022050  -- nerazkosane ali
       razkosane zadnje
       četrti:

020220501 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02022090  -- drugo:

020220901 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

020230   - Brez kosti:

02023010  -- sprednje četrti, cele
       ali razkosane v največ
       pet kosov, vsaka četrt
       v enem delu;
       kompenzirane četrti v
       dveh delih, od katerih
       eden vsebuje sprednjo
       četrt, celo ali
       razkosano v največ pet
       kosov, drugi del pa
       zadnjo četrt, razen
       fileja v enem kosu:

020230101 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02023050  -- vrat, pleče, plečna
       bržola in prsa s
       spodnjim delom plečeta:

020230501 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

02023090  -- drugo:

020230901 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         9.8    -

-----------------------------------------------------------------

0203    Meso, prašičje, sveže,
      ohlajeno ali zamrznjeno   1.451

      - Sveže ali ohlajeno:

020311   -- trupi in polovice:

020311100 --- domačih prašičev          6.0   34.40

020311900 --- drugo - divjih prašičev      6.0   34.40

020312   -- šunke, plečeta in
       njihovi kosi, s kostmi:

      --- domačih prašičev:

020312110 ---- šunke in njihovi kosi       6.0   49.90

020312190 ---- plečeta in njihovi kosi      6.0   49.90

020312900 --- drugo - divjih prašičev      6.0   49.90

020319   -- drugo:

      --- domačih prašičev:

020319110 ---- prednji deli in
        njihovi kosi           6.0   55.80

020319130 ---- ledja in njihovi kosi,
        s kostmi             6.0   55.80

020319150 ---- prsa s potrebušino in
        maščobo, kosi           6.0   55.80

      ---- drugo:

020319550 ----- brez kosti            6.0   55.80

020319590 ----- drugo              6.0   55.80

020319900 --- drugo (npr., divjih
        prašičev)             6.0   55.80
-----------------------------------------------------------------

      - Zamrznjeno:        726

020321   -- trupi in polovice:

020321100 --- domačih prašičev          6.0   34.40

020321900 --- drugo - divjih prašičev      6.0   34.40

020322   -- šunke, plečeta in
       njihovi kosi, s kostmi:

      --- domačih prašičev:

020322110 ---- šunke in njihovi kosi       6.0   49.90

020322190 ---- plečeta in njihovi kosi      6.0   49.90

020322900 --- drugo - divjih prašičev      6.0   49.90

020329   -- drugo:

      --- domačih prašičev:

020329110 ---- prednji del in njihovi
        kosi               6.0   50.60

020329130 ---- ledja in njihovi kosi,
        s kostmi             6.0   50.60

020329150 ---- prsa s potrebušino in
        maščobo, kosi           6.0   50.60

      ---- drugo:

020329550 ----- brez kosti            6.0   50.60

020329590 ----- drugo              6.0   50.60

020329900 --- drugo - divjih prašičev      6.0   50.60

-----------------------------------------------------------------

0206    Drugi užitni klavnični
      izdelki iz govejega,
      svinjskega, ovčjega,
      kozjega in konjskega mesa
      ter mesa oslov ali mesa
      mul in mezgov, sveži,
      ohlajeni ali zamrznjeni

020610   - Živali vrste goved,
      sveži ali ohlajeni:     311

020610100 -- za proizvodnjo
      farmacevtskih izdelkov         2.8   109.10

      -- drugi:

020610910 --- jetra               2.8   109.10

020610950 --- notranja prepona,
      mišična in tetivna           2.8   109.10

020610990 --- drugo               2.8   109.10

      - Živali vrste goved,
      zamrznjeni          155

020629   -- drugi:

020629100 --- za proizvodnjo
      farmacevtskih izdelkov         5.6    -

      --- drugi:

020629910 ---- notranja prepona,
      mišična in tetivna           5.6    -

020629990 ---- drugi               5.6    -

-----------------------------------------------------------------

0210    Meso in drugi užitni mesni
      klavnični izdelki,
      nasoljeni, v slanici, sušeni
      ali prekajeni; užitna moka
      in zdrob iz mesa ali iz
      drugih klavničnih izdelkov  78

      - Meso, prašičje:

021011   -- šunke, plečeta in
       njihovi kosi, s kostmi:

      --- domačih prašičev:

      ---- nasoljena ali v
        slanici:

021011110 ----- šunke in njihovi kosi      6.0   97.00

021011190 ----- plečeta in njihovi kosi     6.0   97.00

      ---- posušena ali prekajena:

021011310 ----- šunke in njihovi kosi      6.0   97.00

021011390 ----- plečeta in njihovi kosi     6.0   97.00

021011900 --- drugo               6.0   97.00

021012   -- prsi s potrebušnino in
       njihovi kosi:

      --- domačih prašičev:

021012110 ---- soljene ali v slanici       6.0   49.90

021012190 ---- sušene ali prekajene       6.0   49.90

021012900 --- drugo               6.0   49.90

021019   -- drugo:

      --- domačih prašičev:

      ---- soljeno ali v slanici:

021019100 ----- prekajene prašičje
         polovice ali njihovi
         kosi               6.0   97.00

021019200 ----- prekajene skrajšane
         polovice
         (tričetrtinske
         stranice) ali srednji
         deli               6.0   97.00

021019300 ----- prednji deli in
         njihovi kosi           6.0   97.00

021019400 ----- ledja in njihovi kosi      6.0   97.00

      ----- drugo:

021019510 ------ brez kosti           6.0   97.00

021019590 ------ drugo              6.0   97.00

      ---- sušeno ali prekajeno:

021019600 ----- prednji deli in
         njihovi kosi           6.0   97.00

021019700 ----- ledja in njihovi kosi      6.0   97.00

      ----- drugo:

021019810 ------ brez kosti           6.0   97.00

021019890 ------ drugo              6.0   97.00

021019900 --- drugo               6.0   97.00

-----------------------------------------------------------------

021020   - Meso, goveje:        14

021020100 -- s kostmi              6.0   231.00

021020900 -- brez kosti             6.0   231.00

-----------------------------------------------------------------

0402    Mleko in smetana,
      koncentrirana ali z
      dodatkom sladkorja ali
      drugih sladil         93

      - V prahu, zrnih ali drugih
       trdnih oblikah, z več kot
       1,5 ut. % maščobe:

040221   -- brez dodatnega sladkorja
       ali drugih sladil:

      --- z vsebnostjo maščob do
        vključno 27 ut. %:

040221110 ---- v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do
        vključno 2,5 kg          6.0   123.30

      ---- drugo:

040221170 ----- z vsebnostjo maščob
         do vključno 11 ut. %       6.0   123.30

040221190 ----- z vsebnostjo maščob
         več kot 11 ut. % pa
         do vključno 27 ut. %       6.0   123.30

      --- z vsebnostjo maščob nad
        27 ut. %:

040221910 ---- v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do
        vključno 2,5 kg          6.0   123.30

040221990 ---- drugo               6.0   123.30

-----------------------------------------------------------------

040500   Maslo ter druge maščobe in
      olja, dobljeni iz mleka;
      mlečni namazi         95

040510   - Maslo:

      -- z vsebnostjo maščob do
       vključno 85 ut. %:

      --- naravno maslo:

040510110 ---- v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do
        vključno 1 kg           4.8   138.70

040510190 ---- drugo               4.8   138.70

040510300 --- rekombinirano maslo        4.8   138.70

040510500 --- sirotkino maslo          4.8   138.70

040510900 -- drugo                4.8   138.70

040520   - Mlečni namazi:

040520100 -- z vsebnostjo maščob 39
       ut. % ali več, vendar z
       manj kot 60 ut. %
       maščobe               4.8   138.70

040520300 -- z vsebnostjo maščob 60
       ut. % ali več, pa do
       vključno 75 ut. %
       maščobe               4.8   138.70

040520900 -- z vsebnostjo maščob več
       kot 75 ut. %, vendar z
       manj kot 80 ut. %
       maščobe               4.8   138.70

040590   - Drugo:

040590100 -- z vsebnostjo maščob 99,3
       ut. % ali več maščobe,
       ter z največ 0,5 ut. %
       vode                4.8   138.70

040590900 -- drugo                4.8   138.70

-----------------------------------------------------------------

0808    Jabolka, hruške in kutine,
      sveže

080810   - Jabolka:         3.750

080810100 -- jabolka za predelavo,
       razsuta, od 16.
       septembra do 15.
       decembra              4.9   13.20

      -- drugo:

08081020  --- vrste zlati delišes:

080810201 ---- od 1. januarja do 31.
        marca               4.9   13.20

080810202 ---- od 1. aprila do 30.
        junija              4.9   13.20

080810203 ---- od 1. julija do 20.
        avgusta              4.9   13.20

080810204 ---- od 21. avgusta do 31.
        decembra             4.9   13.20

08081050  --- vrste granny smith:

080810501 ---- od 1. januarja do 31.
        marca               4.9   13.20

080810502 ---- od 1. aprila do 30.
        junija              4.9   13.20

080810503 ---- od 1. julija do 20.
        avgusta              4.9   13.20

080810504 ---- od 21. avgusta do 31.
        decembra             4.9   13.20

08081090  --- druga:

080810901 ---- od 1. januarja do 31.
        marca               4.9   13.20

080810902 ---- od 1. aprila do 30.
        junija              4.9   13.20

080810903 ---- od 1. julija do 20.
        avgusta              4.9   13.20

080810904 ---- od 21. avgusta do 31.
        decembra             4.9   13.20

-----------------------------------------------------------------

1001    Pšenica in soržica    80.000

100190   - Drugo:

      -- druga pira, navadna
       pšenica in soržica:

100190990 --- drugo               4.9    -

-----------------------------------------------------------------

100300   Ječmen

10030090  - Drug:

100300909 -- drug          70.000    8.4    -

-----------------------------------------------------------------

1005    Koruza          120.000

100590000 - Druga                8.4

-----------------------------------------------------------------

110100   Pšenična ali moka iz
      mešanice žit na
      podlagi pšenice

      - Pšenična moka:     12.000

110100150 -- iz navadne pšenice
       ali pirjevice            4.9    -

-----------------------------------------------------------------

1514    Olje iz ogrščice
      (repično olje) ali
      gorčice in njegove
      frakcije, rafinirano
      ali nerafinirano, toda
      kemično nemodoficirano

151490   - Drugo:

151490900 -- drugo           285    4.9   18.90

-----------------------------------------------------------------

1602    Drugi pripravljeni ali
      konzervirani izdelki iz
      mesa, drobovja ali krvi

160250   - Goved            12    6.0   212.20

-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost