Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1998 z dne 15. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1998 z dne 15. 12. 1998

Kazalo

4383. Uredba o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1999, stran 7256.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74 /95), 3., 4. in 9. člena uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1999
1. člen
S to uredbo se določajo carinski kontingenti za uvoz določenega blaga v letu 1999 ter uporaba carinskih stopenj v okviru določenih carinskih kontingentov.
2. člen
(1) Določa se carinski kontingent s 50% znižano carinsko stopnjo kot je določeno s carinsko tarifo za posamezno blago (nova cestna vozila) navedeno v Prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Carinski kontingent lahko koristijo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pogodbeni predstavniki proizvajalca posamezne blagovne znamke cestnih vozil.
(2) Če se blago iz prejšnjega odstavka uvaža po preferencialni carinski stopnji na podlagi mednarodnih sporazumov, ki jih je podpisala Republika Slovenija, se 50% znižana carinska stopnja določi na podlagi preferencialne carinske stopnje.
(3) Če je blago iz prvega odstavka tega člena navedeno tudi v Prilogi 4 k tej uredbi, se 50% znižana carinska stopnja določi na podlagi carinske stopnje, ki je določena za to blago v Prilogi 4 k tej uredbi.
(4) Višina carinskega kontingenta, ki ga lahko koristi posamezna pravna oseba iz prvega odstavka tega člena se določi v višini:
1. dela vrednosti izvoza cestnih vozil iz prvega odstavka tega člena, ki predstavlja povečanje vrednosti in je rezultat operacij sestavljanja v Republiki Sloveniji in vgradnje delov, s poreklom iz Republike Slovenije;
2. vrednosti blaga slovenskega porekla, izvoženega tujemu podjetju – proizvajalcu posamezne blagovne znamke cestnega vozila ali njegovemu dobavitelju sklopov za vozila; in
3. dela vrednosti ponovno izvoženega blaga tujemu podjetju – proizvajalcu posamezne blagovne znamke cestnega vozila ali njegovemu dobavitelju sklopov za vozila, ki predstavlja povečanje vrednosti na začasno uvoženem blagu kot rezultat operacij predelave, dodelave ali sestavljanja v Republiki Sloveniji in na osnovi katere je pridobljeno blago pridobilo slovensko poreklo.
(5) Za tuje podjetje – proizvajalca posamezne blagovne znamke cestnih vozil iz prvega odstavka tega člena se šteje podjetje – proizvajalec vozil, kateremu se izvaža blago, ne glede na to, ali se izvaža direktno proizvajalcu, njegovemu kooperantu, njegovemu pooblaščenemu zastopniku oziroma koncesionarju. Potrdilo o poslovni povezavi izda podjetje – proizvajalec posamezne blagovne znamke cestnih vozil.
(6) Za blago slovenskega porekla iz 1. do 3. točke tretjega odstavka tega člena se šteje blago, ki ustreza kriterijem, določenim z 12. do 14. členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) ter uredbo o kriterijih za ugotavljanje in način dokazovanja porekla blaga (Uradni list RS št. 56/95, 33/96, 49/97, 24/98 in 72/98).
(7) Seznam blaga za izvoz iz 2. in 3. točke četrtega odstavka tega člena tujim podjetjem, proizvajalcem posamezne blagovne znamke cestnih vozil je v Prilogi 2 k tej uredbi in je njen sestavni del. Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko izda predpis o spremembi in dopolnitvi priloge iz tega odstavka.
(8) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o višini carinskega kontingenta in njegovi izkoriščenosti po posameznih tujih blagovnih znamkah po četrtem odstavku tega člena.
(9) Minister za ekonomske odnose in razvoj predpiše navodilo za uveljavljanje pravic po tem členu.
(10) V carinski kontingent za leto 1999 se všteva tudi izvoz, opravljen v letu 1998, če pravica do uvoza po znižani carinski stopnji po uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998 (Uradni list RS, št. 79/97, 57/98, 63/98 in 77/98) ni bila izkoriščena v letu 1998.
3. člen
(1) Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z uporabo carinske stopnje “prosto“ za blago navedeno v Prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. blago, ki se uvaža, se rabi neposredno za izgradnjo avtocest v skladu s sprejetim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in se na gradbiščih tudi dejansko uporablja oziroma vgradi v avtocesto ali v celoti porabi pri njeni gradnji;
2. blago, ki se uvaža, se uporablja izključno na gradbišču odseka avtoceste, ki je navedeno v potrdilu iz 7. člena te uredbe oziroma na drugem gradbišču odseka avtoceste s soglasjem pristojnega carinskega organa.
(2) Carinski kontingent iz prejšnjega odstavka lahko koristijo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičenci).
(3) Tarifne številke, navedene v Prilogi 3 so samo orientacijske. Dokončne tarifne številke se določijo ob času carinjenja in so lahko drugačne, kot so navedene v Prilogi 3.
4. člen
Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z uporabo znižane carinske stopnje, določene za blago, navedeno v Prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
5. člen
(1) Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z uporabo carinske stopnje “prosto“ za blago, navedeno v Prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. blago, ki se uvaža, se uporabi neposredno za izvajanje del oziroma dobave blaga v skladu z mednarodnim razpisom ter se financira iz sredstev kreditov mednarodne finančne organizacije;
2. s kreditno pogodbo z mednarodno finančno organizacijo je dogovorjeno, da se iz odobrenega kredita ne smejo kriti stroški plačila uvoznih dajatev.
(2) Carinski kontingent iz prejšnjega odstavka lahko koristijo pravne osebe in podjetniki – posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičenci).
(3) Upravičenci iz prejšnjega odstavka lahko uvažajo blago v okviru carinskega kontingenta, če pristojnemu carinskemu organu poleg rednih carinskih uvoznih dokumentov predložijo še naslednja dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti in
2. izjavo upravičenca, da bo blago uporabljeno pri izvedbi del pridobljenih na mednarodnem razpisu.
(4) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o količini, vrstah in vrednosti blaga, uvoženega v skladu s prvim odstavkom tega člena in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
(5) Upravičenci iz drugega odstavka tega člena morajo voditi evidenco o uporabi blaga pri izvajanju del iz mednarodnega razpisa in carinskim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled blaga, uvoženega v skladu s to uredbo, in vpogled v dokumentacijo o uporabi tega blaga.
(6) Potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz 1. točke tretjega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter naslov upravičenca;
2. podatke o tem, ali gre za izvajalca del ali za podizvajalca, z navedbo številke pogodbe z investitorjem oziroma njegovo soglasje k pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem oziroma za dobavitelja blaga;
3. firmo in sedež uvoznika;
4. navedbo mednarodnega razpisa in del, ki jih izvaja upravičenec;
5. specifikacijo blaga, ki se uvaža in ki izhaja iz razpisa (navedba tarifnih oznak, naziv blaga, količine in vrednosti);
6. navedbo, ali bo blago uvoženo naenkrat ali postopoma v več pošiljkah.
(7) Tarifne številke, navedene v Prilogi 5 k tej uredbi, so samo orientacijske, dokončne tarifne številke se določijo ob času carinjenja in so lahko drugačne, kot so navedene v Prilogi 5.
6. člen
(1) Upravičenci iz 3. člena te uredbe lahko uvažajo blago v okviru carinskega kontingenta, če pristojnemu carinskemu organu poleg rednih carinskih uvoznih dokumentov predložijo še naslednja dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za promet in zveze, da je določena pravna oseba ali podjetnik – posameznik izvajalec oziroma podizvajalec del na posameznem gradbišču odseka avtoceste;
2. izjavo upravičenca, da bo blago uporabljeno oziroma se bo rabilo pri gradnji določenega odseka avtoceste.
(2) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o količini, vrstah in vrednosti blaga uvoženega v skladu s 3. členom te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
7. člen
(1) Ministrstvo za promet in zveze izda potrdilo iz druge točke prvega odstavka 3. člena te uredbe na predlog Družbe za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter naslov upravičenca;
2. podatke o tem, ali gre za izvajalca del ali za podizvajalca z navedbo številke pogodbe z investitorjem oziroma njegovo soglasje k pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem;
3. firmo in sedež uvoznika;
4. navedbo gradbišča odseka avtoceste, za katerega se blago uvaža s točnim naslovom gradbišča po pogodbi med investitorjem in izvajalcem oziroma izvajalcem in podizvajalcem;
5. specifikacijo blaga, ki se uvaža (navedba tarifnih oznak, poimenovanja blaga, količine in vrednosti);
6. navedbo, ali bo blago uvoženo naenkrat ali postopoma v več pošiljkah.
(3) Ministrstvo za promet in zveze izda potrdilo iz prvega odstavka tega člena v treh izvodih: en izvod zadrži, drug izvod izroči upravičencu, tretji izvod pa pošlje pristojni carinarnici iz prvega odstavka 8. člena te uredbe.
(4) Ministrstvo za promet in zveze trimesečno obvešča Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj o številu in vrednostnem obsegu izdanih potrdil iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Carinska uprava Republike Slovenije v soglasju z investitorjem določi carinarnico, preko katere lahko upravičenci uvažajo blago za posamezno gradbišče odseka avtoceste.
(2) Direktor Carinske uprave Republike Slovenije v soglasju z investitorjem določi način vodenja evidenc in podatkov, predpisanih s to uredbo.
9. člen
Blago iz 3. člena te uredbe je mogoče premestiti iz enega gradbišča odseka avtoceste na drugega šele potem, ko se o tem obvesti pristojno carinarnico iz prvega odstavka 8. člena te uredbe.
10. člen
(1) Upravičenci iz 3. člena te uredbe so dolžni voditi evidenco o uporabi blaga oziroma porabi pri gradnji na posameznem gradbišču odseka avtoceste in carinskim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled blaga, uvoženega v skladu s to uredbo, in vpogled v dokumentacijo o uporabi blaga.
(2) Investitor je dolžan spremljati uporabo blaga na posameznem gradbišču odseka avtoceste in obveščati carinarnico iz 8. člena te uredbe o vseh spremembah v zvezi z blagom, zaradi katerih bi lahko nastopila obveznost plačila carinskega dolga v skladu z 12. členom te uredbe.
11. člen
(1) Investitor je dolžan na podlagi gradbenih knjig in normativov za porabo blaga predložiti pristojni carinarnici pisen izračun, koliko blaga, skupaj s predpisanim kalom, je dejansko vgrajenega v avtocesto in kolikšen je preostanek blaga, uvoženega v skladu s 3. členom te uredbe.
(2) Za preostanek blaga iz prejšnjega odstavka se plača carinski dolg v skladu z 12. členom te uredbe.
(3) Carinarnica preveri izračun iz prvega odstavka tega člena in ga potrdi. Potrjen izračun je podlaga za končni obračun med investitorjem in izvajalcem del oziroma podizvajalcem.
12. člen
(1) Ne glede na 3. člen te uredbe je upravičenec dolžan plačati carinski dolg po stopnji, predpisani z zakonom o carinski tarifi, če:
1. brez predhodnega obvestila carinarnici prenese blago iz enega gradbišča odseka avtoceste na drugega;
2. umakne blago z gradbišča odseka avtoceste;
3. odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago za druge namene, ne pa za gradnjo avtocest v Republiki Sloveniji preden je obračunan carinski dolg, razen če to blago proda, da v uporabo ali drugačno razpolaganje drugemu upravičencu;
4. je obveznost plačila carinskega dolga nastala v skladu z drugim odstavkom 11. člena te uredbe;
5. ne omogoči carinskim organom pregleda blaga ali vpogleda v listine o uporabi blaga.
(2) Carinski dolg iz 1., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene ob carinjenju, po stopnjah, določenih s carinsko tarifo, in zamudne obresti, računajoč od dneva carinjenja do izdaje odločbe o poznejšem plačilu carinskega dolga.
(3) Carinski dolg iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena se obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene na dan naknadnega obračuna carinskega dolga po stopnjah, ki so veljale na dan, ko je bila vložena uvozna carinska deklaracija.
(4) Obveznost plačila carinskega dolga iz prejšnjega odstavka tega člena ugasne tri leta po vložitvi uvozne carinske deklaracije.
13. člen
(1) Ne glede na 5. člen te uredbe je upravičenec dolžan plačati carinski dolg po stopnjah, določenih s carinsko tarifo, če:
1. odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago za druge namene, ne pa za izvedbo del, pridobljenih po mednarodnem razpisu, preden je obračunan carinski dolg, razen če to blago proda, da v uporabo ali drugačno razpolaganje drugemu upravičencu;
2. ne omogoči carinskim organom pregleda blaga ali vpogleda v listine o uporabi blaga.
(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka tega člena se obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene ob carinjenju, po stopnjah, določenih s carinsko tarifo z zamudnimi obrestmi, računajoč od dneva carinjenja do izdaje odločbe o poznejšem plačilu carinskega dolga.
14. člen
(1) Določa se carinski kontingent z uporabo carinske stopnje “prosto“, za določeno blago, ki se uvaža v letu 1999 za potrebe izvedbe sprejetih nacionalnih obrambnih programov.
(2) Seznam blaga iz prejšnjega odstavka in višino carinskega kontingenta za posamezno blago določi vlada.
15. člen
(1) Določa se carinski kontingent z uporabo carinske stopnje “prosto“ za naslednje blago v višini:
----------------------------------------------------------------
7407 10 000      Iz rafiniranega bakra       110 ton
7407 21 100      Palice              1400 ton
----------------------------------------------------------------
(2) Blago v okviru carinskega kontingenta iz prejšnjega odstavka se lahko uvaža na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v skladu z določbo drugega odstavka 10. člena uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96).
16. člen
(1) Določa se carinski kontingent z uporabo carinske stopnje “prosto“ za naslednje blago v višini:
-----------------------------------------------------------------------------
1001      Pšenica in mešanice žit na podlagi pšenice
1001 90     – Drugo:
1001 90 990   – – – drugo                    50.000 ton
1701      Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese 
        ter kemično čista saharoza v trdnem stanju
– Drugo:
1701 99 100   – – – beli sladkor                 10.000 ton
-----------------------------------------------------------------------------
(2) Upravičenec za uvoz blaga iz prejšnjega odstavka tega člena je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, ki mora za vsakokratni uvoz predhodno pridobiti potrdilo Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(3) Zavod za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) lahko uvozi blago iz prvega odstavka tega člena sam ali pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti. Oseba, ki jo je zavod pooblastil za izpeljavo carinskih formalnosti, se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim pooblastilom zavoda. Iz pooblastila mora biti jasno razvidno, ali gre za posredno ali neposredno zastopanje.
17. člen
Pri uvozu oziroma izvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 24. oziroma 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96), v polje 39 vpiše naslednjo štirimestno šifro:
– 4001 – pri uvozu blaga iz priloge 1 po prvem odstavku 2. člena;
– 4002 – pri izvozu blaga iz priloge 2;
– 4003 – pri uvozu blaga iz priloge 1 po drugem odstavku 2. člena;
– 4006 – pri uvozu blaga iz priloge 1 po tretjem odstavku 2. člena;
– 3001 – pri uvozu blaga iz priloge 3;
– 4005 – pri uvozu blaga iz priloge 4;
– 8000 – pri uvozu blaga iz priloge 5;
– 6001 – pri uvozu blaga po 13. členu te uredbe;
– 4004 – pri uvozu blaga po 15. členu te uredbe;
– 8001 – pri uvozu blaga po 16. členu te uredbe.
18. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 424-06/98-1
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje
oznaka
----------------------------------------------------------------
1       2
----------------------------------------------------------------

 8701     Traktorji, (razen traktorjev iz
        tar. št. 8709)

8701 10    - Traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedeža):

8701 10 100  - - z močjo do vključno 4 kW

8701 10 900  - - z močjo nad 4 kW

8701 20    - Cestni vlačilci za polpriklopnike:

8701 20 100  - - novi

8701 90    - Drugi:

        - - kmetijski vlačilci (razen takih brez
        sedeža, za katerimi se hodi) in gozdarski
        traktorji, na kolesih:

        - - - novi, z močjo motorja:

8701 90 110  - - - - do vključno 18 kW

8701 90 200  - - - - več kot 18 kW, do vključno 37 kW

8701 90 25   - - - - nad 37 kW, do vključno 59 kW:

8701 90 251  - - - - - nad 37 kW, do vključno 49 kW


8702      Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb,
        vštevši voznika

8702 10    - Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na
        vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):

        - - s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:

8702 10 110  - - - nova:

        - - s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3:

8702 10 910  - - - nova

8702 90    - Druga:

        - - z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem
        in vžigom s svečko:

        - - - s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:

8702 90 110  - - - - nova:

        - - - s prostornino cilindrov do vključno
        2.800 cm3:

8702 90 310  - - - - nova

8702 90 900  - - z drugimi motorji


8703      Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
        predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št.
        8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani
        prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi"
        itd.) in dirkalnimi avtomobili

        - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
        svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

8703 21    - - s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:

8703 21 100  - - - nova

8703 22    - - s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
        vključno 1500 cm3:

        - - - nova:

8703 22 19   - - - druga:

8703 22 191  - - - - - terenska

8703 22 199  - - - - - druga

8703 23    - - s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
        vključno 3000 cm3:

        - - - nova:

8703 23 19   - - - - druga:

8703 23 191  - - - - - terenska vozila

8703 23 193  - - - - - s prostornino cilindrov nad
        2400 cm3 do vključno 3000 cm3

8703 23 199  - - - - - druga

8703 24    - - s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

8703 24 100  - - - nova

        - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim
        ali poldieselskim):

8703 31    - - s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:

8703 31 10   - - - nova:

8703 31 101  - - - - terenska

8703 31 109  - - - - druga

8703 32    - - s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
        vključno 2500 cm3:

        - - - nova:

8703 32 19   - - - - druga:

8703 32 191  - - - - - terenska

8703 32 199  - - - - - druga

8703 33    - - s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

        - - - nova:

8703 33 190  - - - - druga

8703 90    - Druga:

8703 90 100  - - z električnimi motorji

8703 90 900  - - druga


8704      Motorna vozila za prevoz blaga

8704 10    - Samorazkladalna (dumperji - prekucniki),
        konstruirana za delo izven cestnega omrežja:

        - - z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem
        s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim) ali z vžigom s svečko:

8704 10 11   - - - z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem
        s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s prostornino cilindrov nad
        2.500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem z vžigom s svečko, s prostornino
        cilindrov nad 2.800 cm3:

8704 10 119  - - - - druga

8704 10 900  - - druga

        - Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem
        na vžig s kompresijo (dieselskim ali
        poldieselskim):

8704 21    - - bruto mase do vključno 5 t:

8704 21 100  - - - posebej prirejena za transport
        visokoradioaktivnih snovi

        - - - druga:

        - - - - z motorji s prostornino cilindrov
        nad 2.500 cm3:

8704 21 31   - - - - - nova:

8704 21 311  - - - - - - cisterne

8704 21 312  Vozila z nevgrajenim delom za
        prevoz tovora (npr. keson, silos,
        hladilnik ipd.)

8704 21 319  - - - - - - druga

        - - - - z motorji s prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3:

8704 21 91   - - - - - nova:

8704 21 911  - - - - - - cisterne

8704 21 912  Vozila z nevgrajenim delom za prevoz
        tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.)

8704 21 919  - - - - - - druga

8704 22    - - bruto mase nad 5 do vključno 20 t:

8704 22 100  - - - posebej prirejena za transport
        visokoradioaktivnih snovi

        - - - druga:

8704 22 91   - - - - nova:

8704 22 911  - - - - - cisterne

8704 22 919  - - - - - druga

8704 23    - - bruto mase nad 20 t:

8704 23 100  - - - posebej prirejena za transport
        visokoradioaktivnih snovi

        - - - druga:

8704 23 91   - - - - nova:

8704 23 911  - - - - - cisterne

8704 23 919  - - - - - druga

        - Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem
        na vžig s svečko:

8704 31    - - bruto mase do vključno 5 t:

8704 31 100  - - - posebej prirejena za transport visoko
        radioaktivnih snovi

        - - - druga:

        - - - - z motorji s prostornino cilindrov
        nad 2.800 cm3:

8704 31 310  - - - - - nova

        - - - - z motorji s prostornino cilindrov
        do vključno 2.800 cm3:

8704 31 910  - - - - - nova

8704 32    - - bruto mase nad 5 t:

8704 32 100  - - - posebej prirejena za transport
        visokoradioaktivnih snovi

        - - - druga:

8704 32 910  - - - - nova

8704 90 000  - Druga


8705      Motorna vozila za posebne namene (npr.:
        samonakladalna vozila za prevoz vozil z
        okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila,
        vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila
        za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali
        posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke
        enote), razen motornih vozil, ki so konstruirana
        predvsem za prevoz potnikov ali blaga

8705 10 000  - Vozila z dvigali

8705 20 000  - Mobilni vrtalni stolpi

8705 30 000  - Gasilska vozila

8705 40 000  - Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki

8705 90    - Druga:

8705 90 100  - - samonakladalna vozila za prevoz
        poškodovanih vozil

8705 90 30   - - vozila z betonskimi črpalkami:

8705 90 309  - - - drugo

8705 90 900  - - druga


8711      Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in
        podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno
        prikolico ali brez nje; bočne prikolice

8711 10 000  - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
        do vključno 50 cm3

8711 20    - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
        nad 50 cm3 do vključno 250 cm3:

8711 20 100  - - skuterji

        - - drugo, s prostornino cilindrov:

8711 20 910  - - - nad 50 cm3, do vključno 80 cm3

8711 20 930  - - - nad 80 cm3, do vključno 125 cm3

8711 20 980  - - - nad 125 cm3, do vključno 250 cm3

8711 30    - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
        nad 250 cm3 do vključno 500 cm3:

8711 30 100  - - s prostornino cilindrov nad 250 cm3
        do vključno 380 cm3

8711 30 900  - - s prostornino cilindrov nad 380 cm3
        do vključno 500 cm3

8711 40 000  - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
        nad 500 cm3 do vključno 800 cm3

8711 50 000  - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
        nad 800 cm3

8711 90 000  - Drugo


8716      Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
        nesamovozna; njihovi deli

8716 10    - Priklopniki in polpriklopniki za bivanje
        ali kampiranje:

8716 10 100  - - zložljivi

        - - drugi, z maso:

8716 10 910  - - - do vključno 750 kg

8716 10 940  - - - od 750 kg do vključno 1600 kg

8716 10 960  - - - od 1600 kg do vključno 3500 kg

8716 10 990  - - - nad 3.500 kg

        - Drugi priklopniki in polpriklopniki za
        prevoz blaga:

8716 31 000  - - priklopniki-cisterne in polpriklopniki-
        cisterne za prevoz tekočin:

8716 39    - - drugi:

8716 39 100  - - - posebej prirejeni za prevoz
        visokoradioaktivnih snovi

        - - - drugi:

        - - - - novi:

8716 39 300  - - - - - polprikolice

        - - - - - drugi:

8716 39 510  - - - - - - enoosni

8716 39 59   - - - - - - drugi:

8716 39 599  - - - - - - - drugi

8716 40 000  - Drugi priklopniki in polpriklopniki

8716 80 000  - Druga vozila
              PRILOGA 2

----------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje
oznaka
----------------------------------------------------------------
1       2
----------------------------------------------------------------

3208      Premazna sredstva (barve in laki) na
        osnovi sintetičnih polimerov ali kemično
        modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih
        ali raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
        definirane v 4. opombi v tem poglavju

3208 10    Na osnovi poliestrov:

3208 10 100  - - raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
        poglavju

3208 10 90   - - druge:

3208 10 901  - - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste
        embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
        kozmetični in sorodnih industrijah

3208 10 909  druge

3208 20    Na osnovi akrilnih in vinilnih polimerov:

3208 20 10   - - raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
        poglavju:

3208 20 101  - - - termovarljivi premazi za uporabo v
        prehrambeni in farmacevtski industriji

3208 20 109  - - - druge

3208 20 90   - - druge:

3208 20 901  - - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste
        embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
        kozmetični in sorodnih industrijah

3208 20 909  - - - druge

3208 90    Drugo:

        - - raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
        poglavju:

3208 90 110  - - - poliuretan iz 2,2'-(tert-
        butilamino)dietanola in iz 4,4'-
        metilendicikloheksil diizocianata, v
        obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
        vsebuje 48 ut.% ali več polimerov

3208 90 130  - - - kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v
        obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
        vsebuje 48 ut.% ali več polimerov

3208 90 19   - - - druge:

3208 90 191  - - - - zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni,
        in farmacevtski industriji

3208 90 199  - - - - druge

        - - drugo:

3208 90 91   - - - na osnovi sintetičnih polimerov:

3208 90 911  - - - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste
        embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
        kozmetični in sorodnih industrijah

3208 90 919  - - - - druge

3208 90 990  - - - na osnovi kemično spremenjenih naravnih
        polimerov


3214      Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni
        ometi, druge tesnilne mase, polnila za
        pleskarsko-barvarska dela; preparati za
        površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov, tal,
        stropov in podobno, ki niso ognjevarni

3214 90 000  Drugo


3506      Pripravljena lepila in druga pripravljena
        sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne
        zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so
        primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za
        lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot
        lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do
        vključno 1 kg neto mase

        - Drugo:

3506 91 000  Sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka
        ali plastičnih mas (vključno umetne smole)


3810      Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
        talila in drugi pomožni preparati za spajkanje
        in varjenje; praški in paste za spajkanje in
        varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih
        materialov; preparati, ki se uporabljajo kot
        jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice


3810 10 000  - Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
        praški in paste, ki so sestavljeni iz kovin in
        drugih materialov, za spajkanje ali varjenje

3810 90    - Drugo:

3810 90 100  - - preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali
        prevleke za varilne elektrode in palice

3810 90 900  - - drugo


3917      Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
        spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

        - Druge cevi in tulci:

3917 39    - - druge:

        - - - brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
        od največje dimenzije prečnega preseka,
        površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
        neobdelane:

3917 39 120  - - - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali nemodificiranih:

3917 39 150  - - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije

3917 39 190  - - - - drugo

        - - - drugo:

3917 39 910  - - - - z dodanim priborom za uporabo v civilnem
        letalstvu

3917 39 990  - - - - drugo


3920      Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
        plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
        neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
        niso kombinirani z drugimi materiali

        - Iz drugih plastičnih mas:

3920 99    - - iz drugih plastičnih mas:

        - - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali nemodificiranih:

3920 99 210  - - - - poliimidni listi ali trakovi,
        neprevlečeni, ali pa prevlečeni ali prekriti le s
        plastiko

3920 99 280  - - - - drugo

        - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

3920 99 510  - - - - listi polivinilfluorida

3920 99 530  - - - - membrane za izmenjavo ionov iz
        fluoriranega plastičnega materiala, namenjene za
        uporabo v kloroalkalnih elektrolitskih celicah

3920 99 550  - - - - biaksialno usmerjen film
        polivinilalkohola, ki vsebuje 97 ut.% ali več
        polivinilalkohola, neprevlečen in debeline, ki ne
        presega 1 mm

3920 99 590  - - - - drugo

3920 99 900  - - - drugo


3921      Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
        iz plastičnih mas

        - Celičaste strukture:

3921 12 000  Iz polimerov vinilklorida

3921 13    Iz poliuretanov:

3921 13 100  - - - gibkih

3921 13 900  - - - drugih

3921 90    - Drugo:

        - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali nemodificiranih:

        - - - iz poliestrov:

3921 90 110  - - - - valoviti listi in plošče

3921 90 190  - - - - drugo

3921 90 300  - - - iz fenolnih smol

        - - - iz amino smol:

        - - - - laminirani:

3921 90 410  - - - - - laminirani proizvodi, izdelani pod
        visokim pritiskom z dekorativno površino na eni
        ali na obeh straneh

3921 90 430  - - - - - drugi

3921 90 490  - - - - drugi

3921 90 550  - - - drugi

3921 90 60   - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

3921 90 601  - - - tekstilna tkanina popolnoma (obojestransko)
        vgrajena v polivinilklorid (PVC)

3921 90 609  - - - drugo

3921 90 900  - - drugo


3926      Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
        iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

3926 90    Drugo:

3926 90 100  - - za tehnične namene, za uporabo v civilnem
        letalstvu

        - - drugo:

3926 90 500  - - - perforirana vedra in podobni predmeti, ki se
        uporabljajo za precejanje (filtriranje) vode pri
        dotoku v drenažo

        - - - drugo:

3926 90 910  - - - - narejeni iz plošč ali folij

3926 90 99   - - - - drugo:

3926 90 991  - - - - - plastične mreže za zemljine iz
        polietilena visoke gostote (PEHD), kombinirana ali
        ne z geotekstilom iz polipropilena

3926 90 999  - - - - - drugo


4008      Plošče, listi, trakovi, palice in profili
        iz gume, razen iz trde gume

        - Iz celularne gume:

4008 11 000  - - plošče, listi in trakovi

4008 19 000  - - drugo

        - Iz necelularne gume:

4008 21    - - plošče, listi in trakovi:

4008 21 100  - - - talne obloge in predpražniki

4008 21 90   - - - drugo:

4008 21 901  - - - - elastika v obliki trakov

4008 21 902  - - - - tiskarske in lakirne gumi prevleke za
        aplikacijo tiskarskih barv in lakov na
        pločevino

4008 21 909  - - - - drugo

4008 29    - - drugo:

4008 29 100  - - - profili, rezani po meri, za uporabo v
        civilnem letalstvu

4008 29 900  - - - drugo


4009      Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz
        trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
        spojnice, kolena, prirobnice)

4009 10 000  - Neojačene in nekombinirane z drugimi
        materiali, brez pribora

4009 30 000  - Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi
        materiali, brez pribora

4009 50    - S priborom:

4009 50 100  - - ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za
        uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugo:

4009 50 300  - - - neojačane ali drugače kombinirane z drugimi
        materiali

4009 50 500  - - - ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
        kovinami

4009 50 700  - - - ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
        tekstilnimi materiali

4009 50 900  - - - ojačane ali drugače kombinirane z drugimi
        materiali


4010      Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka
        (gume) za transport ali transmisijo

        - Transportni trakovi in jermeni:

4010 11 000  - - ojačani zgolj s kovino

4010 12 000  - - ojačani zgolj s tekstilnimi materiali

4010 13 000  - - ojačani zgolj s plastičnimi materiali

4010 19 000  - - drugi

        - Transmisijski jermeni ali trakovi:

4010 21 000  - - neskončni transmisijski jermeni trapezastega
        preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
        nenažlebljeni, obsega več kot 60 cm, vendar ne
        več kot 180 cm

4010 22 000  - - neskončni transmisijski jermeni trapezastega
        preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
        nenažlebljeni, obsega več kot 180 cm, vendar ne
        več kot 240 cm

4010 23 000  - - neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot 60
        cm, vendar ne več kot 150 cm

4010 24 000  - - neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
        150 cm, vendar ne več kot 198 cm

4010 29 000  - - drugi


4011      Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

4011 10 000  - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
        dirkalne avtomobile)

4011 20    - Za avtobuse ali tovornjake:

4011 20 100  - - z indeksom obremenitve do vključno 121

4011 20 900  - - z indeksom obremenitve nad 121

4011 40    - Za motorna kolesa:

4011 40 100  - - za kolesa s premerom platišča do vključno
        30,5 cm

4011 40 200  - - druge


4013      Notranje gume (zračnice)

4013 10    - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
        dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:

4013 10 100  - - za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
        dirkalne avtomobile)

4013 10 900  - - za tovornjake in avtobuse

4013 20 000  - Za dvokolesa

4013 90    - Druge:

4013 90 100  - - za motorna kolesa

4013 90 900  - - druge


4016      Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume

        - Drugo:

4016 91 000  - - talne obloge, pregrinjala in predpražniki

4016 93    - - tesnila:

4016 93 100  - - - za tehnične namene, ki se uporabljajo v
        civilnem letalstvu

4016 93 900  - - - drugo


5512      Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
        sintetičnih vlaken

        - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
        poliestrskih vlaken:

5512 11 000  - - nebeljene ali beljene

5512 19    - - druge:

5512 19 100  - - - tiskane

5512 19 900  - - - druge

        - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
        akrilnih ali modakrilnih vlaken:

5512 21 000  - - nebeljene ali beljene

5512 29    - - druge:

5512 29 100  - - - potiskane

5512 29 900  - - - druge

        - Druge:

5512 91 000  - - nebeljene ali beljene

5512 99    - - druge:

5512 99 100  - - - potiskane

5512 99 900  - - - druge


5515      Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken

        - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

5515 11    - - v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
        vlakni iz viskoznega rayona:

5515 11 100  - - - nebeljene ali beljene

5515 11 300  - - - tiskane

5515 11 900  - - - druge

5515 12    - - v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
        sintetičnimi filamenti:

5515 12 100  - - - nebeljene ali beljene

5515 12 300  - - - potiskane

5515 12 900  - - - druge

5515 13    - - v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
        živalsko dlako:

        - - - v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
        ali fino živalsko dlako:

5515 13 110  - - - - nebeljene ali beljene

5515 13 190  - - - - druge

        - - - v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
        ali fino živalsko dlako:

5515 13 910  - - - - nebeljene ali beljene

5515 13 990  - - - - druge

5515 19    - - druge:

5515 19 100  - - - nebeljene ali beljene

5515 19 300  - - - potiskane

5515 19 900  - - - druge

        - Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:

5515 21    - - v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
        sintetičnimi filamenti:

5515 21 100  - - - nebeljene ali beljene

5515 21 300  - - - tiskane

5515 21 900  - - - druge

5515 22    - - v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
        živalsko dlako:

        - - - v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
        ali fino živalsko dlako:

5515 22 110  - - - - nebeljene ali beljene

5515 22 190  - - - - druge

        - - - v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
        ali fino živalsko dlako:

5515 22 910  - - - - nebeljene ali beljene

5515 22 990  - - - - druge

5515 29    - - druge:

5515 29 100  - - - nebeljene ali beljene

5515 29 300  - - - potiskane

5515 29 900  - - - druge

        - Druge tkanine:

5515 91    - - v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
        sintetičnimi filamenti:

5515 91 100  - - - nebeljene ali beljene

5515 91 300  - - - potiskane

5515 91 900  - - - druge

5515 92    - - v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko
        dlako:

        - - - v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
        ali fino živalsko dlako (grebenano):

5515 92 110  - - - - nebeljene ali beljene

5515 92 190  - - - v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
        ali fino živalsko dlako:

5515 92 910  - - - - nebeljene ali beljene

5515 92 990  - - - - druge

5515 99    - - Druge:

5515 99 100  - - - nebeljene ali beljene

5515 99 300  - - - potiskane

5515 99 900  - - - druge


5516      Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

        - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
        umetnih vlaken:

5516 11 000  - - nebeljene ali beljene

5516 12 000  - - barvane

5516 13 000  - - iz raznobarvne preje

5516 14 000  - - tiskane

        - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
        vlaken v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
        ali sintetičnimi filamenti:

5516 21 000  - - nebeljene ali beljene

5516 22 000  - - barvane

5516 23    - - iz raznobarvne preje:

5516 23 100  - - - jacquard tkanine širine 140 cm ali več
        (blago za žimnice)

5516 23 900  - - - druge

5516 24 000  - - tiskane

        - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
        vlaken v mešanici pretežno ali samo z volno ali
        fino živalsko dlako:

5516 31 000  - - nebeljene ali beljene

5516 32 000  - - barvane

5516 33 000  - - iz raznobarvne preje

5516 34 000  - - tiskane

        - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
        vlaken v mešanici pretežno ali samo z bombažem:

5516 41 000  - - nebeljene ali beljene

5516 42 000  - - barvane

5516 43 000  - - iz preje različnih barv

5516 44 000  - - tiskane

        - Druge:

5516 91 000  - - nebeljene ali beljene

5516 92 000  - - barvane

5516 93 000  - - iz preje različnih barv

5516 94 000  - - tiskane


5602      Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno
        ali laminirano

5602 10    - Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste
        vlaknovine ("stich-bonded"):

        - - neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali
        nelaminirana:

        - - - iglana klobučevina:

5602 10 110  - - - - iz jute ali drugih ličnatih tekstilnih
        likastih vlaken in tar. št. 5303

5602 10 190  - - - - iz drugih tekstilnih surovin

        - - - koprenaste ("stich-bonded") vlaknovine:

5602 10 310  - - - - iz volne ali fine živalske dlake

5602 10 350  - - - - iz grobe živalske dlake

5602 10 390  - - - - iz drugih tekstilnih surovin

5602 10 900  - - impregnirana, prevlečena, prekrita ali
        laminirana

        - Druga klobučevina, neimpregnirana,
        neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:

5602 21 000  - - iz volne ali fine živalske dlake

5602 29    - - iz drugih tekstilnih surovin:

5602 29 100  - - - iz grobe živalske dlake

5602 29 900  - - - iz drugih tekstilnih surovin

5602 90 000  - Drugo


5603      Netkani tekstil, vključno impregniran,
        prevlečen, prekrit ali laminiran

        - Iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

5603 11    - - z maso 25 g/m2 ali manj:

5603 11 100  - - - prevlečen ali prekrit

5603 11 900  - - - drug

5603 12    - - z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

5603 12 100  - - - prevlečen ali prekrit

5603 12 900  - - - drug

5603 13    - - z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

5603 13 100  - - - prevlečen ali prekrit

5603 13 900  - - - drug

5603 14    - - z maso nad 150 g/m2:

5603 14 100  - - - prevlečen ali prekrit

5603 14 900  - - - drug

        - Drug:

5603 91    - - z maso 25 g/m2 ali manj:

5603 91 100  - - - prevlečen ali prekrit

5603 91 900  - - - drug

5603 92    - - z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

5603 92 100  - - - prevlečen ali prekrit

5603 92 900  - - - drug

5603 93    - - z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

5603 93 100  - - - prevlečen ali prekrit

5603 93 900  - - - drug

5603 94    - - z maso nad 150 g/m2:

5603 94 100  - - - prevlečen ali prekrit

5603 94 900  - - - drug


5801      Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in
        tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
        tar. št. 5802 in 5806

5801 10 000  - Iz volne ali fine živalske dlake

        - Iz bombaža:

5801 21 000  - - tkanine z nerazrezanimi zankami po votku

5801 22 000  - - rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
        po votku)

5801 23 000  - - druge tkanine z razrezanimi zankami po votku

5801 24 000  - - tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi

5801 25 000  - - tkanine z razrezanimi zankami po osnovi

5801 26 000  - - ženiljske tkanine

        - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5801 31 000  - - tkanine z nerazrezanimi zankami po votku

5801 32 000  - - rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
        po votku)

5801 33 000  - - druge tkanine z razrezanimi zankami po votku

5801 34 000  - - tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi

5801 35 000  - - tkanine z razrezanimi zankami po osnovi

5801 36 000  - - ženiljske tkanine

5801 90    - Iz drugih tekstilnih surovin:

5801 90 100  - - lanene

5801 90 900  - - druge


5806      Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar. št. 5807;
        ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
        osnove, katere niti so med seboj zlepljene,
        preje ali vlaken (bolduk)

        - Druge ozke tkanine:

5806 31 000  - - bombažne

5806 32    - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5806 32 100  - - - zarobljene

5806 32 900  - - - druge


5902      Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz
        najlona, poliestra ali viskoznega rajona, velike
        trdnosti

5902 10    - Iz najlona in drugih poliamidov:

5902 10 100  - - impregnirane z gumo

5902 10 900  - - druge

5902 20    - Iz poliestrov:

5902 20 100  - - impregnirane z gumo

5902 20 900  - - druge

5902 90    - Druge:

5902 90 100  - - impregnirane z gumo

5902 90 900  - - druge


5903      Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane,
        prevlečene ali prekrite ali laminirane s
        plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902

5903 10    - S polivinilkloridom:

5903 10 100  - - impregnirane

5903 10 900  - - premazane, prevlečene ali laminirane

5903 20    - S poliuretanom:

5903 20 100  - - impregnirane

5903 20 900  - - premazane, prevlečene ali laminirane

5903 90    - Druge:

5903 90 100  - - impregnirane

        - - premazane, prevlečene ali laminirane:

5903 90 910  - - - s celuloznimi derivati ali drugimi
        plastičnimi snovmi, s tkanino na licu

5903 90 990  - - - druge


6001      Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in
        bukle materiali, pleteni in kvačkani

6001 10 000  - Materiali z dolgolasasto površino (nad 5 mm)

        - Bukle (zankasti) materiali:

6001 21 000  - - iz bombaža

6001 22 000  - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6001 29    - - iz drugih tekstilnih surovin:

6001 29 100  - - - iz volne ali fine živalske dlake

6001 29 900  - - - drugi

        - Drugi:

6001 91    - - iz bombaža:

6001 91 100  - - - nebeljene ali beljene

6001 91 300  - - - barvane

6001 91 500  - - - iz raznobarvnih prej

6001 91 900  - - - tiskane

6001 92    - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6001 92 100  - - - nebeljene ali beljene

6001 92 300  - - - barvane

6001 92 500  - - - iz raznobarvnih prej

6001 92 900  - - - tiskane

6001 99    - - iz drugih tekstilnih surovin:

6001 99 100  - - - iz volne ali fine živalske dlake

6001 99 900  - - - drugi


6813      Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega
        materiala (npr. plošče, valji, trakovi,
        segmenti, koluti, podstavki, obloge),
        nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, na
        bazi azbesta, drugih mineralnih materialov ali
        celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom ali
        drugimi materiali

6813 10    - Zavorne obloge in ploščice:

6813 10 100  - - na bazi azbesta ali drugih mineralnih
        substanc, za uporabo v civilnem letalstvu

6813 10 900  - - druge

6813 90    - Drugo:

6813 90 100  - - na bazi azbesta ali drugih mineralnih
        substanc, za uporabo v civilnem letalstvu

6813 90 900  - - drugo


7007      Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega
        stekla

        - Kaljeno varnostno steklo:

7007 11    - - velikosti in oblik, primernih za vgraditev v
        vozila, letala, vesoljske ladje ali plovila:

7007 11 100  - - - velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v
        motorna vozila

7007 11 900  - - - drugo

7007 19    - - drugo:

7007 19 100  - - - emajlirano

7007 19 200  - - - barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s
        plastjo za absorbcijo ali refleksijo

7007 19 800  - - - drugo

        - Plastno varnostno steklo:

7007 21    - - velikosti in oblik, primernih za vgraditev v
        vozila, letala, vesoljske ladje ali plovila:

7007 21 100  - - - vetrobranska stekla, neuokvirjena, za
        uporabo v civilnem letalstvu

        - - - drugo:

7007 21 910  - - - - velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo
        v motorna vozila

7007 21 990  - - - - drugo

7007 29 000  - - drugo


7009      Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega,
        vključno tudi vzvratna ogledala

7009 10 000  - Vzvratna ogledala (ogledala za vozila)

        - Drugo:

7009 91 000  - - brez okvirja

7009 92 000  - - v okvirju


7307      Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena,
        oglavki) iz železa ali jekla

        - Drug, iz nerjavnega jekla:

7307 22    - - kolena, loki in oglavki z navojem:

7307 22 900  - - - spojnice in kolena


7315      Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

        - Členaste verige in njihovi deli:

7315 11    - - valjaste verige:

7315 11 100  - - - ki se uporabljajo za kolesa in motorna
        kolesa

7315 11 900  - - - druge

7315 12 000  - - druge verige

7315 19 000  - - deli

7315 20 000  - Verige zoper drsenje

        - Druge verige:

7315 81 000  - - z ojačanimi členki (razponske)

7315 82    - - druge, z varjenimi členki:

7315 82 100  - - - katerih sestavni členi imajo največji prečni
        prerez do vključno 16 mm

7315 82 900  - - - katerih sestavni členi imajo največji prečni
        prerez več kot 16 mm

7315 89 000  - - druge

7315 90 000  - Drugi deli


7318      Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s
        kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
        podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
        izdelki, iz železa ali jekla

        - Izdelki z navojem:

7318 15 100  - - - vijaki iz palic, profilov ali žice, s polnim
        prerezom, z debelino do vključno 6 mm

        - - - drugi:

7318 15 200  - - - - za pritrjevanje sestavnega materiala na
        železniške tire

        - - - - drugi:

        - - - - - brez glave:

7318 15 300  - - - - - - iz nerjavnega jekla

        - - - - - - drugi, z natezno trdnostjo:

7318 15 410  - - - - - - - manj kot 800 MPa

7318 15 490  - - - - - - - 800 MPa ali več

        - - - - - z glavo:

        - - - - - - z ravno ali križno zarezo:

7318 15 510  - - - - - - - iz nerjavnega jekla

7318 15 590  - - - - - - - drugi

        - - - - - - vijaki s šesterokotno glavo brez
        zareze:

7318 15 610  - - - - - - - iz nerjavnega jekla

7318 15 690  - - - - - - - drugi

        - - - - - - šesterokotni sorniki:

7318 15 700  - - - - - - - iz nerjavnega jekla

        - - - - - - - drugi, z natezno trdnostjo:

7318 15 810  - - - - - - - - manj kot 800 MPa

7318 15 890  - - - - - - - - 800 MPa ali več

7318 15 900  - - - - - - drugi

7318 16    - - matice:

7318 16 100  - - - izdelane iz palic, profilov ali žice,
        polnega prereza, s premerom odprtine do vključno
        6 mm

        - - - druge:

7318 16 300  - - - - iz nerjavnega jekla

        - - - - druge:

7318 16 500  - - - - - samozaporne matice

        - - - - - druge, z notranjim premerom:

7318 16 910  - - - - - - do vključno 12 mm

7318 16 990  - - - - - - več kot 12 mm

7318 19 000  - - drugo

        - Izdelki brez navoja:

7318 21 000  - - vzmetne podložke in druge varnostne podložke

7318 22 000  - - druge podložke

7318 23 000  - - kovice

7318 24 000  - - zatiči in razcepke

7318 29 000  - - drugo


7320      Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

7320 10    - Listnate vzmeti in peresa zanje:

        - - toplo oblikovani:

7320 10 110  - - - ploščate (laminirane) vzmeti in peresa
        zanje

7320 10 190  - - - drugi

7320 10 900  - - drugi

7320 20    - Spiralaste vzmeti:

7320 20 200  - - toplo oblikovane

        - - druge:

7320 20 810  - - - tlačne navite vzmeti

7320 20 850  - - - natezne navite vzmeti

7320 20 890  - - - druge

7320 90    - Druge:

7320 90 100  - - ploščate spiralne vzmeti

7320 90 300  - - krožnikaste (obročne) vzmeti

7320 90 900  - - druge


7325      Drugi liti izdelki iz železa ali jekla

        - Drugi:

7325 99    - - drugi:

7325 99 100  - - - iz tempranega litega železa

7325 99 900  - - - drugi


7326      Drugi železni ali jekleni izdelki

        - Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave:

7326 19 100  - - - kovani v odprti matrici

7326 19 900  - - - drugo

7326 90    - Drugi:

7326 90 100  - - škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične
        škatlice in pudrnice in podobni žepni artikli

7326 90 300  - - lestve in stopnice

7326 90 400  - - palete in podobni podesti za prekladanje
        blaga

7326 90 500  - - koluti za kable, cevi in podobno

7326 90 600  - - nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke in
        podobni izdelki, ki se uporabljajo v
        gradbeništvu

7326 90 700  - - perforirana vedra in podobni izdelki iz
        pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje vode
        pri vstopu v drenažo

7326 90 800  - - priključki (konektorji) za optična steklena
        vlakna

        - - drugi izdelki iz železa in jekla:

7326 90 910  - - - kovani v odprti matrici

7326 90 930  - - - utopno kovani

7326 90 950  - - - sintrani

7326 90 97   - - - drugi:

7326 90 971  - - - - varilne kabine za izdelavo karoserijskih
        delov, njihovo industrijsko sestavo in montažo
        vozil iz tar. št. 8701 do 8705

7326 90 979  - - - - drugi


7410      Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz
        papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
        podložnih materialov), debeline do vključno 0,15
        mm (brez vštete podlage)

        - S podlago:

7410 21 000  - - - iz rafiniranega bakra


7616      Drugi izdelki iz aluminija

        - Drugo:

7616 99    - - drugo:

7616 99 100  - - - vliti

7616 99 90   - - - drugo:

7616 99 901  - - - - pokrovi za pločevinke iz tar.
        podšt. 7310 21 191, ki se zapogibajo

7616 99 909  - - - - drugo


8201      Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače,
        motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in
        podobno rezilno orodje; škarje vseh vrst (razen
        škarij z ušesi za prste); kose, srpi, kline za
        travo, škarje za živo mejo, klini za klanje
        debel in drugo orodje, ki se uporablja v
        kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu

8201 10 000  - Rezače in lopate

8201 20 000  - Vile

8201 30 000  - Krampi, kopače, motike in grablje

8201 40 000  - Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje

8201 50 000  - Škarje, ki se uporabljajo z eno roko (vključno
        škarje za žico)

8201 60 000  - Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej
        in podobne škarje, ki se uporabljajo z obema
        rokama

8201 90 000  - Drugo ročno orodje, ki se uporablja v
        kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu


8202      Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z
        listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter
        listi žag brez zob)

8202 10 000  - Ročne žage

8202 20 000  - Listi za tračne žage

        - Krožni listi za žage, vključno žagasta
        rezkala:

8202 31 000  - - z delovnim delom iz jekla

8202 39 000  - - drugo, vključno z deli

8202 40 000  - Rezilne verige za žage

        - Drugi listi za žage:

8202 91 000  - - ravni listi za žage, za obdelavo kovin

8202 99    - - drugi:

        - - - z jekleno delovno površino:

8202 99 110  - - - - za obdelavo kovin

8202 99 190  - - - - za obdelavo drugih materialov

8202 99 900  - - - z delovno površino iz drugih materialov


8203      Pile, rašple, klešče (vključno klešče za
        rezanje); pincete, škarje za rezanje kovin,
        sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za
        vrtanje in podobno ročno orodje

8203 10 000  - Pile, rašple in podobno orodje

8203 20    - Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete
        in podobno orodje:

8203 20 100  - - kombinirane klešče

8203 20 900  - - drugo

8203 30 000  - Škarje za rezanje kovin in podobno orodje

8203 40 000  - Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za
        vrtanje in podobno orodje


8204      Navadni in francoski ključi za vijake, ročni
        (vključno z momentnimi ključi); izmenljivi
        vložki za ključe, z držajem ali brez njega

        - Navadni in francoski ključi za vijake, ročni:

8204 11 000  - - nenastavljivi

8204 12 000  - - nastavljivi

8204 20 000  - Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali brez
        njega


8205      Ročno orodje in priprave (vključno s
        stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke;
        primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in
        delov za obdelovalne stroje; nakovala; prenosne
        kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni
        pogon

8205 10 000  - Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje
        navojev

8205 20 000  - Kladiva in kovaška kladiva

8205 30 000  - Obliči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno
        orodje za obdelavo lesa

8205 40 000  - Izvijači

        - Drugo ročno orodje in priprave (vključno s
        stekloreškimi diamanti):

8205 51 000  - - priprave za gospodinjstvo

8205 59    - - drugo:

8205 59 100  - - - orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in
        pleskarje

8205 59 300  - - - orodje za zakovičenje in spenjanje (s
        kartušami) itd.

8205 59 900  - - - drugo

8205 60 000  - Spajkalne plamenke

8205 70 000  - Primeži, vpenjala in podobno

8205 80 000  - Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali
        na ročni ali nožni pogon

8205 90 000  - Garniture predmetov iz dveh ali več prej
        omenjenih podštevilk


8206 00 000  Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 do 8205, v
        garniturah za prodajo na drobno


8207      Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
        na mehanični pogon ali brez njega ali za
        obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje,
        vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in
        vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje
        odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje),
        vključno z matricami za izvlačenje ali
        iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in
        zemlje

        - Orodje za vrtanje sten in zemlje:

8207 13 000  - - z delovnim delom iz sintranih kovinskih
        karbidov

8207 19    - - drugo, vključno z deli:

8207 19 100  - - - z delovnim delom iz diamanta ali
        aglomeriranega diamanta

8207 19 900  - - - drugo

8207 20    - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:

8207 20 100  - - z delovno površino iz diamanta ali
        aglomeriranega diamanta

8207 20 90   - - z delovno površino iz drugih materialov:

8207 20 901  - - - za izdelavo karoserijskih delov za
        industrijsko sestavljanje vozil iz tar. št. 8701
        do 8705

8207 20 909  - - - drugo

8207 30    - Orodje za stiskanje, kovanje, izvlačenje ali
        prerezovanje:

8207 30 100  - - za obdelavo kovin

8207 30 900  - - drugo

8207 40    - Orodje za vrezovanje navojev:

        - - za obdelavo kovin:

8207 40 100  - - - orodje za narezovanje

8207 40 300  - - - orodje za vrezovanje

8207 40 900  - - drugo

8207 50    - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in
        zemlje:

8207 50 100  - - z delovno površino iz diamanta ali
        aglomeriranega diamanta

        - - z delovno površino iz drugih materialov:

8207 50 300  - - - zidarski svedri

        - - - drugo:

        - - - - za obdelavo kovin, z delovno površino:

8207 50 500  - - - - - iz sintranih kovinskih karbidov

8207 50 600  - - - - - iz hitroreznega jekla

8207 50 700  - - - - - iz drugih materialov

8207 50 900  - - - - drugo

8207 60    - Orodje za razširjanje odprtin:

8207 60 100  - - z delovno površino iz diamanta ali
        aglomeriranega diamanta

        - - z delovno površino iz drugih materialov:

        - - - vrtalna orodja:

8207 60 300  - - - - za obdelavo kovin

8207 60 500  - - - - druga

        - - - povrtala:

8207 60 700  - - - - za obdelavo kovin, z delovno površino

8207 60 900  - - - - druga

8207 70    - Orodje za rezkanje:

        - - za obdelavo kovin, z delovno površino:

8207 70 100  - - - iz sintranih kovinskih karbidov

        - - - iz drugih materialov:

8207 70 310  - - - - vretenastega tipa

8207 70 350  - - - - polžasto

8207 70 380  - - - - drugo

8207 70 900  - - drugo

8207 80    - Orodje za struženje:

        - - za obdelavo kovin, z delovno površino:

8207 80 110  - - - iz sintranih kovinskih karbidov

8207 80 190  - - - iz drugih materialov

8207 80 900  - - drugo

8207 90    - Drugo izmenljivo orodje:

8207 90 100  - - z delovno površino iz diamanta ali
        aglomeriranega diamanta

        - - z delovno površino iz drugih materialov:

8207 90 300  - - - izvijači

8207 90 500  - - - orodje za rezkanje zobnikov

        - - - drugo, z delovno površino:

        - - - - iz sintranih kovinskih karbidov:

8207 90 710  - - - - - za obdelavo kovin

8207 90 780  - - - - - drugo

        - - - - iz drugih materialov:

8207 90 910  - - - - - za obdelavo kovin

8207 90 99   - - - - - drugo:

8207 90 991  - - - - - - za rezanje papirja in kartona

8207 90 999  - - - - - - drugo


8208      Noži in rezila za stroje ali mehanične priprave


8208 10 000  - Za obdelavo kovin

8208 20 000  - Za obdelavo lesa

8208 30    - Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se
        uporabljajo v živilski industriji:

8208 30 100  - - krožni noži

8208 30 900  - - drugi

8208 40 000  - Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in
        gozdarstvu

8208 90 00   - Drugi:

8208 90 001  - - za rezanje papirja in kartona

8208 90 009  - - drugi


8301      Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali
        električne) iz navadnih kovin; zapirala in
        okovje z zapirali, ki imajo vgrajene
        ključavnice, iz navadnih kovin; ključi katerega
        koli navedenih izdelkov iz navadnih kovin


8301 20 000  Ključavnice za motorna vozila


8302      Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz
        navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča,
        okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago,
        kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki
        za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za pohištvo
        ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih
        kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz
        navadnih kovin

8302 30 000  - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
        izdelki za motorna vozila


8407      Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
        svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
        bata

8407 10    - Letalski motorji:

8407 10 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8407 10 900  - - drugi

        - Pogonski motorji za plovila:

8407 21    - - izvenkrmni motorji:

8407 21 100  - - - s prostornino do vključno 325 cm3

        - - - s prostornino nad 325 cm3:

8407 21 910  - - - - z močjo do vključno 30 kW

8407 21 990  - - - - z močjo nad 30 kW

8407 29    - - drugi:

8407 29 200  - - - z močjo do vključno 200 KW

8407 29 800  - - - z močjo nad 200 KW

        - Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za
        pogon vozil iz 87. poglavja:

8407 31 000  - - s prostornino do vključno 50 cm3

8407 32    - - s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3:

8407 32 100  - - - s prostornino nad 50 cm3, do vključno 125
        cm3

8407 32 900  - - - s prostornino nad 125 cm3, do vključno 250
        cm3

8407 33    - - s prostornino nad 250 do vključno 1000 cm3:

8407 33 100  - - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev s
        pedalnim vodenjem iz tar. št. 8701 10; motornih
        vozil iz tar. št. 8703, 8704 in 8705

8407 33 900  - - - drugi

8407 34    - - s prostornino nad 1000 cm3:

8407 34 100  - - - za industrijsko sestavljanje: pedalno
        vodenih traktorjev iz tar. podšt. 8701 10;
        motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil
        iz tar. št. 8704 z motorji s prostornino do
        vključno 2.800 cm3; motornih vozil iz tar. št.
        8705

        - - - drugi:

8407 34 300  - - - - rabljeni

        - - - - novi, s prostornino:

8407 34 910  - - - - - do vključno 1.500 cm3

8407 34 990  - - - - - nad 1.500 cm3

8407 90    - Drugi motorji:

8407 90 100  - - s prostornino do vključno 250 cm3

        - - s prostornino nad 250 cm3:

8407 90 500  - - - za industrijsko sestavljanje:

           pedalno vodenih traktorjev iz tar. podšt.
           8701 10;

           motornih vozil iz tar. št. 8703;

           motornih vozil iz tar. št. 8704 z motorjem
           prostornine do vključno 2.800 cm3;

           motornih vozil iz tar. št. 8705

        - - - drugi:

8407 90 800  - - - - z močjo do vključno 10 KW

8407 90 900  - - - - z močjo nad 10 KW


8408      Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
        kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

8408 10    - Pogonski motorji za plovila:

        - - rabljeni:

8408 10 110  - - - za morska plovila in tar. številk od 8901 do
        8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
        bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 190  - - - drugi

        - - novi, z močjo:

        - - - do vključno 15 KW:

8408 10 220  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 240  - - - - drugi

        - - - nad 15 KW do vključno 50 KW:

8408 10 260  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 280  - - - - drugi

        - - - nad 50 KW do vključno 100 KW:

8408 10 310  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 390  - - - - drugi

        - - - nad 100 KW do vključno 200 KW:

8408 10 410  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 490  - - - - drugi

        - - - nad 200 KW do vključno 300 KW:

8408 10 510  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 590  - - - - drugi

        - - - nad 300 KW do vključno 500 KW:

8408 10 610  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 690  - - - - drugi

        - - - nad 500 KW do vključno 1000 KW:

8408 10 710  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 790  - - - - drugi

        - - - nad 1000 KW do vključno 5000 KW:

8408 10 810  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 890  - - - - drugi

        - - - nad 5000 KW:

8408 10 910  - - - - za morska plovila in tar. številk od 8901
        do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
        in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10

8408 10 990  - - - - drugi

8408 20    - Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:

8408 20 100  - - za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih
        traktorjev iz tar. št. 8701 10; motornih vozil
        iz tar. št. 8703; motornih vozil iz tar. št.
        8704 z motorjem s prostornino do 2.500 cm3;
        motornih vozil iz tar. št. 8705

        - - drugi:

        - - - za kmetijske ali gozdarske traktorje na
        kolesih, z močjo:

8408 20 310  - - - - do vključno 50 kW

8408 20 350  - - - - od 50 kW do vključno 100 kW

8408 20 370  - - - - nad 100 kW

        - - - za druga vozila iz poglavja 87, z močjo:

8408 20 510  - - - - do vključno 50 kW

8408 20 550  - - - - od 50 kW do vključno 100 kW

8408 20 570  - - - - od 100 kW do vključno 200 kW

8408 20 990  - - - - nad 200 kW

8408 90    - Drugi motorji:

8408 90 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugi:

8408 90 210  - - - za tirno vleko

        - - - drugi:

8408 90 290  - - - - rabljeni

        - - - - novi, z močjo:

8408 90 310  - - - - - do vključno 15 kW

8408 90 330  - - - - - od 15 kW do vključno 30 kW

8408 90 360  - - - - - od 30 kW do vključno 50 kW

8408 90 370  - - - - - od 50 kW do vključno 100 kW

8408 90 510  - - - - - od 100 kW do vključno 200 kW

8408 90 550  - - - - - od 200 kW do vključno 300 kW

8408 90 570  - - - - - od 300 kW do vključno 500 kW

8408 90 710  - - - - - od 500 kW do vključno 1.000 kW

8408 90 750  - - - - - od 1.000 kW do vključno 5.000 kW

8408 90 990  - - - - - nad 5.000 kW


8409      Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za
        motorje iz tar. št. 8407 ali 8408

8409 10    - Za letalske motorje:

8409 10 100  - - za motorje za uporabo v civilnem letalstvu

8409 10 900  - - drugi

        - Drugi:

8409 91 000  - - primerni izključno ali pretežno za batne
        motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s
        svečko

8409 99 000  - - drugi


8412      Drugi pogonski stroji in motorji

        - Hidravlični stroji in motorji:

8412 21    - - z linearnim gibanjem (cilindri):

        - - - drugi:

8412 21 990  - - - - drugi


8413      Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
        brez njih; elevatorji za tekočine

        - Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene
        za delovanje z merilnimi napravami:

8413 19    - - Druge

8413 19 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8413 19 900  - - - druge

8413 30    - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne medije
        batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:

8413 30 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - druge:

8413 30 910  - - - črpalke z vbrizgavanjem goriva

8413 30 990  - - - druge

        - Deli:

8413 91    - - črpalk:

8413 91 900  - - - drugi


8414      Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
        kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
        recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
        vključno s tistimi, ki imajo filtre

8414 40    - Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji
        priklopnika:

8414 40 100  - - z zmogljivostjo do vključno 2 m3/min

8414 40 900  - - z zmogljivostjo nad 2 m3/min

        - Ventilatorji:

8414 51    - - namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali
        strešni ventilatorji, z vgrajenim
        elektromotorjem moči do vključno 125 W:

8414 51 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8414 51 900  - - - drugi

8414 59    - - drugi:

8414 59 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - - drugi:

8414 59 300  - - - - osni ventilatorji

8414 59 500  - - - - centrifugalni ventilatorji

8414 59 900  - - - - drugi ventilatorji

8414 90    - Deli:

8414 90 900  - - drugi


8415      Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na
        motorni pogon in elementi za spreminjanje
        temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri
        katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

8415 10 000  - Okenski ali stenski, samostojni

8415 20 000  - Vrste, ki se uprabljajo za osebno rabo, v
        motornih vozilih

        - Drugo:

8415 81    - - z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim
        ventilom za hlajenje ali gretje:

8415 81 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8415 81 900  - - - drugo

8415 82    - - drugo, z vgrajeno hladilno enoto:

8415 82 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8415 82 800  - - - drugo

8415 83    - - brez vgrajene hladilne enote:

8415 83 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8415 83 900  - - - drugo

8415 90    - Deli:

8415 90 100  - - klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415
        81, 8415 82 ali 8415 83, za uporabo v civilnem
        letalstvu

8415 90 900  - - drugi


8419      Stroji, naprave in laboratorijska oprema
        (vključno električno ogrevani), za obdelavo
        materiala s spremembo temperature, kot je
        ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija,
        rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija,
        parjenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija,
        kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih
        strojev in naprav; pretočni in akumulacijski
        grelniki za vodo, neelektrični

8419 90    - Deli:

8419 90 800  - - drugo


8421      Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje;
        naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
        tekočin ali plinov

        - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
        tekočin:

8421 21    - - za filtriranje in čiščenje vode:

8421 21 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8421 21 90   - - - druge:

8421 21 901  - - - - za filtriranje in čiščenje odpadnih vod

8421 21 909  - - - - druge

8421 22 000  - - za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode

8421 23    - - filtri za olje ali gorivo, za motorje z
        notranjim zgorevanjem:

8421 23 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8421 23 900  - - - drugi

8421 29    - - druge:

8421 29 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8421 29 900  - - - druge

        - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
        plinov:

8421 31    - - filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim
        zgorevanjem:

8421 31 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8421 31 900  - - - drugi

8421 39    - - druge:

8421 39 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - - druge:

8421 39 300  - - - - naprave in aparati za filtriranje ali
        očiščevanje zraka

        - - - - naprave in aparati za filtriranje ali
        čiščenje drugih plinov:

8421 39 510  - - - - - s tekočim procesom

8421 39 710  - - - - - s katalitičnim procesom (npr.
        katalizatorji za avtomobilske izpušne
        pline)

8421 39 98   - - - - - drugi:

8421 39 981  - - - - - - elektro filtri za dimne pline

8421 39 989  - - - - - - drugi


8456      Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z
        odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim
        svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
        elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom,
        elektronskim snopom, ionskim snopom ali curkom
        plazme

8456 10    - Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim
        snopom:

8456 10 100  - - ki se uporablja v izdelavi polprevodniških
        rezin ali naprav

8456 10 900  - - drugi

8456 20 000  - Z ultrazvokom

8456 30    - Z elektroerozijo:

        - - numerično krmiljeni:

8456 30 110  - - - žični

8456 30 190  - - - drugi

8456 30 900  - - drugi

        - Drugi:

8456 91 000  - - aparati za suho jedkanje polprevodnikov

8456 99    - - drugi:

8456 99 100  - - - stroji za odvzemanje, ki delujejo na osnovi
        ionskega snopa za proizvodnjo ali popravilo mask
        in mrežic za oblike na polprevodniških napravah

8456 99 300  - - - aparati za odstranjevanje ali čiščenje
        polprevodnikov

8456 99 500  - - - aparaati za suho jedkanje oblik na
        podlage prikazovalnikov iz tekočih
        kristalov (LCD)

8456 99 800  - - - drugi


8457      Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po
        principu standardnih enot (z eno postajo) in
        prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo
        kovin

8457 10    - Centri za strojno obdelavo:

8457 10 100  - - horizontalni

8457 10 900  - - drugi

8457 20 000  - Stroji, izdelani po principu standardnih enot
        (z eno postajo)

8457 30    - Prenašalni stroji z več postajami:

8457 30 100  - - numerično krmiljeni

8457 30 900  - - drugi


8458      Stružnice za obdelavo kovin

        - Horizontalne stružnice:

8458 11    - - numerično krmiljene:

8458 11 200  - - - stružni centri

        - - - avtomatske stružnice:

8458 11 410  - - - - z enim vretenom

8458 11 490  - - - - z več vreteni

8458 11 800  - - - druge

8458 19    - - druge:

8458 19 200  - - - stružni centri

8458 19 400  - - - avtomatske stružnice

8458 19 800  - - - druge

        - Druge stružnice:

8458 91    - - numerično krmiljene:

8458 91 200  - - - stružni centri

8458 91 800  - - - druge

8458 99 000  - - druge


8459      Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z
        odvzemanjem materiala (vključno s stroji z
        delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem,
        povečevanjem odprtin (s struženjem ali
        rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali
        narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar. št.
        8458

8459 10 000  - Stroji z delovnimi enotami na vodilih

        - Drugi stroji za vrtanje s svedrom:

8459 21 000  - - numerično krmiljeni

8459 29 000  - - drugi

        - Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin z
        vrtanjem in rezkanjem:

8459 31 000  - - numerično krmiljeni

8459 39 000  - - drugi

8459 40    - Drugi stroji za povečevanje odprtin:

8459 40 100  - - numerično krmiljeni

8459 40 900  - - drugi

        - Konzolni rezkalni stroji:

8459 51 000  - - numerično krmiljeni

8459 59 000  - - drugi

        - Drugi rezkalni stroji:

8459 61    - - numerično krmiljeni:

8459 61 100  - - - orodni rezkalni stroji

8459 61 900  - - - drugi

8459 69    - - drugi:

8459 69 100  - - - orodni rezkalni stroji

8459 69 900  - - - drugi

8459 70 000  - Drugi stroji za vrezovanje ali narezovanje
        navojev


8460      Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje,
        brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali
        drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih
        karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z
        izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo
        zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo
        zobnikov iz tar. št. 8461

        - Stroji za ravno brušenje, pri katerih se
        pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s
        točnostjo najmanj 0,01 mm:

8460 11 000  - - numerično krmiljeni

8460 19 000  - - drugi

        - Drugi brusilni stroji, pri katerih se
        pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s
        točnostjo najmanj 0,01 mm:

8460 21    - - numerično krmiljeni:

        - - - za cilindrične površine:

8460 21 110  - - - - stroji za notranje brušenje

8460 21 150  - - - - brezkonični brusilni stroji (centreless)

8460 21 190  - - - - drugi

8460 21 900  - - - drugi

8460 29    - - drugi:

        - - - za cilindrične površine:

8460 29 110  - - - - za notranje brušenje

8460 29 190  - - - - drugi

8460 29 900  - - - drugi

        - Stroji za ostrenje orodij ali rezil:

8460 31 000  - - numerično krmiljeni

8460 39 000  - - drugi

8460 40    - Stroji za honanje ali lepanje:

8460 40 100  - - numerično krmiljeni

8460 40 900  - - drugi

8460 90    - Drugi:

8460 90 100  - - opremljeni z mikrometričnim sistemom za
        nastavitev, pri katerem se lega katere koli osi
        lahko nastavi do natančnosti najmanj 0,01 mm

8460 90 900  - - drugi


8461      Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih
        kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem
        materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov,
        vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov
        ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, z
        odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na
        drugem mestu navedeni in ne zajeti

8461 10 000  - Dolgogibni skobeljniki

8461 20 000  - Kratkogibni skobeljniki

8461 30    - Stroji za vlečenje:

8461 30 100  - - numerično krmiljeni

8461 30 900  - - drugi

8461 40    - Stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem,
        brušenjem ali dodelavo zobnikov:

        - - stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem
        (vključno z brušenjem):

        - - - za izdelavo cilindričnih zobnikov:

8461 40 110  - - - - numerično krmiljeni

8461 40 190  - - - - drugi

        - - - za rezanje drugih zobnikov:

8461 40 310  - - - - numerično krmiljeni

8461 40 390  - - - - drugi

        - - stroji za dodelavo zobnikov:

        - - - opremljeni z mikrometričnim sistemom
        nastavitve, pri katerem se lahko lega katere
        koli osi nastavi z natančnostjo vsaj 0,01 mm:

8461 40 710  - - - - numerično krmiljeni

8461 40 790  - - - - drugi

8461 40 900  - - - drugi

8461 50    - Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje:

        - - stroji za žaganje:

8461 50 110  - - - cirkularne žage

8461 50 190  - - - drugi

8461 50 900  - - stroji za odrezovanje

8461 90 000  - Drugi


8462      Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za
        obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v
        utopih; obdelovalni stroji (vključno s
        stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem,
        prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem,
        prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s
        striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali
        kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene

8462 10    - Stroji za prosto kovanje ali kovanje v utopih
        (vključno s stiskalnicami) in kladiva:

8462 10 100  - - numerično krmiljeni

8462 10 900  - - drugi

        - Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje
        in poravnavanje (vključno s stiskalnicami):

8462 21    - - numerično krmiljeni:

        - - - drugi:

8462 21 100  - - - za obdelovanje ploščatih izdelkov

8462 21 800  - - - - drugi

8462 29    - - drugi:

        - - - drugi:

8462 29 100  - - - - za obdelavo ploščatih izdelkov

        - - - - drugi:

8462 29 910  - - - - hidravlični

8462 29 980  - - - - drugi

        - Strojne škarje (vključno s stiskalnicami),
        razen kombiniranih strojev za prerezovanje in
        rezanje s striženjem:

8462 31 000  - - numerično krmiljene

8462 39    - - druge:

8462 39 100  - - - za obdelavo ploščatih izdelkov

        - - - druge:

8462 39 910  - - - - hidravlične

8462 39 990  - - - - druge

        - Stroji za prerezovanje ali izrezovanje
        (vključno s stiskalnicami), tudi kombinirani
        stroji za prerezovanje in rezanje s striženjem:

8462 41    - - numerično krmiljeni:

8462 41 100  - - - za obdelavo ploščatih izdelkov

8462 41 900  - - - drugi

8462 49    - - drugi:

8462 49 100  - - - za obdelavo ploščatih izdelkov

8462 49 900  - - - drugi

        - Drugi:

8462 91    - - hidravlične stiskalnice:

8462 91 100  - - - stiskalnice za livarske kovinske praške s
        sintranjem ali stiskalnice za kompresijo
        odpadnih kovin v bale

        - - - drugi:

8462 91 500  - - - - numerično krmiljeni

8462 91 900  - - - - drugi

8462 99    - - drugi:

8462 99 100  - - - stiskalnice za livarske kovinske praške s
        sintranjem ali stiskalnice za kompresijo
        odpadnih kovin v bale

        - - - drugi:

8462 99 500  - - - - numerično krmiljeni

8462 99 900  - - - - drugi


8463      Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih
        kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja
        materiala

8463 10    - Stroji za vlečenje palic, cevi, profilov, žic
        ipd.:

8463 10 100  - - stroji za vlečenje žice

8463 10 900  - - drugi

8463 20 000  - Stroji za valjanje navojev

8463 30 000  - Stroji za obdelavo in predelavo žice

8463 90 000  - Drugi


8466      Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno
        primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8456 do
        8465, vključno z držali za obdelovance in
        orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje
        navojev, razdelilnimi glavami in drugimi
        specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne
        stroje; držala za katero koli vrsto orodja, ki
        se pri delu držijo v roki

8466 10    - Držala za orodje in samoodpiralne glave za
        rezanje navojev:

        - - držala za orodje:

8466 10 100  - - - nasadilna, elastična in cevasta držala

        - - - druga:

8466 10 310  - - - - za stružnice

8466 10 390  - - - - druga

8466 10 900  - - samoodpiralne glave za rezanje

8466 20    - Držala za obdelovance:

8466 20 100  - - pomožna orodja za pritrjevanje posebnih
        naprav; kompleti standardnih pomožnih orodij za
        pritrjevanje

        - - druga:

8466 20 910  - - - za stružnice

8466 20 990  - - - druga

8466 30 000  - Razdelilne glave in druge specialne dodatne
        naprave za obdelovalne stroje

        - Drugo:

8466 91    - - za stroje iz tar. št. 8464:

        - - - drugo:

8466 91 200  - - - - iz litega železa ali litega jekla

8466 91 950  - - - - drugo

8466 92    - - za stroje iz tar. št. 8465:

8466 92 200  - - - iz litega železa ali litega jekla

8466 92 800  - - - drugo

8466 93    - - za stroje iz tar. št. 8456 do 8461:

8466 93 950  - - - drugo

8466 94    - - za stroje iz tar. št. 8462 in 8463:

8466 94 100  - - - za stroje iz tar. podšt. 8462 21 05
        ali 8462 29 05

8466 94 900  - - - drugo


8477      Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali
        za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso
        navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
        poglavju

8477 10    - Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe:

8477 10 100  - - oprema za kapsuliranje pri sestavi
        polprevodniških naprav

8477 10 900  - - drugo

8477 20 000  - Ekstruderji

8477 30 000  - Stroji za oblikovanje s pihanjem

8477 40 000  - Stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi
        stroji za termično oblikovanje

        - Drugi stroji za oblikovanje:

8477 51 000  - - za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali
        za oblikovanje zračnic

8477 59    - - drugi:

        - - - drugi:

8477 59 100  - - - - stiskalnice

8477 59 800  - - - - drugi

8477 80    - Drugi stroji:

8477 80 100  - - stroji za proizvodnjo penastih izdelkov

8477 80 900  - - drugi

8477 90    - Deli:

        - - drugi:

8477 90 100  - - - iz litega železa ali litega jekla

8477 90 800  - - - drugi


8479      Stroji in mehanske naprave s posebnimi
        funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu v tem poglavju

8479 10 000  - Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko
        gradnjo ali podobna javna dela

8479 20 000  - Stroji za ekstrakcijo ali pripravo živalskih
        ali rastlinskih masti ali olj

8479 30    - Stiskalnice za proizvodnjo ivernih plošč ali
        vlaknenih plošč iz lesa ali drugega lesnatega
        materiala ter drugi stroji za obdelovanje lesa
        ali plute:

8479 30 100  - - stiskalnice

8479 30 900  - - drugi

8479 40 000  - Stroji za izdelavo vrvi ali kablov

8479 50 000  - Industrijski roboti, ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu

8479 60 000  - Hladilci zraka na osnovi izparevanja

        - Drugi stroji in mehanske naprave:

8479 81 000  - - za obdelovanje kovin, vključno z napravami za
        navijanje električne žice

8479 82 000  - - stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje,
        mletje, sejanje, rešetanje, homogeniziranje ali
        emulgiranje

8479 89    - - drugo:

8479 89 100  - - - naslednji izdelki, ki se uporabljajo v
        civilnem letalstvu: hidropnevmatske baterije;
        mehanski sprožilci za usmerjanje sile na turbini
        (za usmerjanje povratnega pritiska); posebno
        projektirane toaletne enote; vlažilci in sušilci
        zraka; servo mehanizmi, neelektrični; neelektrični
        starter motorji; pnevmatski starterji za turbo
        reaktivce, turbo propelerje in druge plinske
        turbine; neelektrični brisalci vetrobranskih
        stekel; neelektrični regulatorji propelerja

        - - - drugo:

8479 89 300  - - - - samohodno hidravlično rudarsko stropno
        podporje

8479 89 600  - - - - centralni mazalni sistemi

8479 89 650  - - - - aparati za rast in izvlečenje
        monokristalov za polprevodnike

8479 89 700  - - - - aparati za epitaksno depozicijo na
        polprevodnikih

8479 89 750  - - - - aparati za mokro jedkanje, razvijanje,
        guljenje ali čiščenje polprevodniških rezin

8479 89 980  - - - - drugo (npr., teptalci snega "ratraki")

8479 90    - Deli:

8479 90 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugi:

8479 90 500  - - - strojev iz tar. podšt. 8479 89 65,
        8479 89 70, 8479 89 75, 8479 89 76,
        8479 89 77 in 8479 89 79

        - - - drugi:

8479 90 920  - - - - iz litega železa in litega jekla

8479 90 970  - - - - drugi


8480      Livarski okvirji za livarne kovin; modelne
        plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino
        (razen kalupov za ingote), kovinske karbide,
        steklo, mineralne materiale, gumo in plastične
        mase

        - Kalupi za kovino ali kovinske karbide:

8480 49 000  - - drugi

8481      Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
        kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
        vključno z redukcijskimi ventili in
        termostatsko krmiljenimi ventili

8481 10    - Redukcijski ventili:

8481 10 050  -- kombinirani s filtri ali mazalci

8481 20    - Ventili za oljnohidralvične ali pnevmatske
        prenose:

8481 20 100  -- ventili za upravljanje oljnohidravlično
        poganjanih prenosov

8481 20 900  -- ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih
        prenosov

8481 30    - Nepovratni ventili:

        -- drugi:

8481 30 990  --- drugi

8481 90 000  - Deli

8482      Kotalni ležaji

8482 10    - Kroglični ležaji:

8482 10 100  - - z največjim zunanjim premerom do vključno 30
        mm

8482 10 900  - - drugi

8482 50 000  - Drugi valjčni ležaji

8483      Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
        kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in
        drsni ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski
        prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali
        valji; menjalniška ohišja in drugi menjalniki
        hitrosti, vključno pretvorniki navora;
        vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
        tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi
        (vključno križni in kardanski zglobi)

8483 10    - Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
        kolenaste gredi) in ročice:

8483 10 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - druge:

        - - - odmične in kolenaste gredi in ročice:

8483 10 410  - - - - iz litega železa ali litega jekla

8483 10 510  - - - - odprto utopno kovane

8483 10 570  - - - - druge

8483 10 600  - - - kolenasti valji

8483 10 800  - - - druge

8483 20    - Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji:

8483 20 100  - - ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem
        prometu

8483 20 900  - - drugo

8483 30    - Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih
        ležajev; drsni ležaji:

8483 30 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugo:

        - - - ohišja ležajev:

8483 30 310  - - - - za kotalne ležaje

8483 30 390  - - - - druga

8483 30 900  - - - drsni ležaji

8483 40    - Zobniški in frikcijski prenosniki, brez
        zobnikov, verižnic in drugih transmisijskih
        elementov, dobavljenih posebej; navojna vretena
        s kroglicami; menjalniška ohišja in drugi
        menjalniki hitrosti, vključno s pretvorniki
        navora:

8483 40 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugo:

        - - - zobniki in zobčasti sestavi (razen drsnih
        prestav):

8483 40 820  - - - - nazobljeni in spiralni

8483 40 830  - - - - poševni in poševno-spiralni

8483 40 840  - - - - vijugaste prestave

8483 40 850  - - - - drugo

8483 40 920  - - - navojna vretena s kroglicami ali valji

        - - - menjalniki in drugi prenosi hitrosti:

8483 40 940  - - - - ohišja prestav

8483 40 960  - - - - drugo

8483 40 980  - - - drugo

8483 50    - Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
        tistimi za škripčevja):

8483 50 100  - - škripci za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugi:

8483 50 910  - - - iz litega železa ali litega jekla

8483 50 990  - - - drugi

8483 60    - Sklopke in gredne vezi (vključno križni in
        kardanski zglobi):

8483 60 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - druge:

8483 60 910  - - - iz litega železa ali litega jekla

8483 60 990  - - - druge

8483 90    - Deli:

8483 90 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugi:

8483 90 300  - - - ohišij ležajev

        - - - drugi:

8483 90 920  - - - - iz litega železa ali litega jekla

8483 90 980  - - - - drugi


8484      Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z
        drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti
        kovine; garniture tesnil, različne po sestavi
        materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
        pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

8484 10    - Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z
        drugim materialom ali iz dveh ali več plasti
        kovine:

8484 10 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8484 10 900  - - druga

8484 20 000  - Mehanski čepi (tesnila)

8484 90    - Drugo:

8484 90 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8484 90 900  - - drugo


8485      Deli strojev brez električnih priključkov,
        izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih
        električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu v tem poglavju

8485 90    - Drugi:

8485 90 100  - - iz nekovnega litega železa

8485 90 300  - - iz kovnega litega železa

        - - železni ali jekleni:

8485 90 510  - - - iz litega jekla

8485 90 530  - - - iz odprto utopno kovanega železa ali jekla

8485 90 550  - - - iz zaprto utopno kovanega železa ali jekla

8485 90 590  - - - drugi

8485 90 800  - - drugi


8501      Elektromotorji in električni generatorji (razen
        generatorskih agregatov)

8501 10    - Motorji z močjo do 37,5 W:

        - - drugi:

8501 10 910  - - - univerzalni motorji na izmenični ali
        enosmerni tok

8501 10 930  - - - motorji na izmenični tok

8501 10 990  - - - motorji na enosmerni tok

        - Drugi enosmerni motorji; generatorji
        enosmernega toka:

8501 31    - - z močjo do vključno 750 W:

8501 31 900  - - - drugi

8501 32    - - z močjo nad 750 W do vključno 75 kW

        - - - drugi:

8501 32 910  - - - - z močjo nad 750 W do vključno 7,5 kW

8501 32 990  - - - - z močjo nad 7,5 kW do vključno 75 kW

8501 40    - Drugi izmenični motorji, enofazni:

        - - drugi:

8501 40 910  - - - z močjo do vključno 750 W

8501 40 990  - - - z močjo nad 750 W

8503 00    Deli, ki so izključno ali pretežno
        primerni za uporabo s stroji iz tar.
        št. 8501 ali 8502

8503 00 100  - Nemagnetni varnostni obroči

        - Drugo:

8503 00 910  - - iz litega železa ali litega jekla

8503 00 990  - - drugo


8504      Električni transformatorji, statični konvertorji
        (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave

8504 10    - Predstikalne naprave za žarnice na
        razelektrenje:

8504 10 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - druge:

8504 10 910  - - - indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane
        s kondenzatorjem

8504 10 990  - - - druge

        - Transformatorji s tekočim dielektrikom:

8504 21 000  - - z močjo do vključno 650 kVA

8504 22    - - z močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA:

8504 22 100  - - - nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA

8504 22 900  - - - nad 1.600 kVA, do vključno 10.000 kVA

8504 23 000  - - z močjo nad 10.000 kVA

        - Drugi transformatorji:

8504 31    - - z močjo do vključno 1 kVA:

8504 31 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - - drugi:

        - - - - merilni transformatorji:

8504 31 31   - - - - - za merjenje napetosti:

8504 31 311  - - - - - - visokonapetostni merilni
        transformatorji za napetost od 6,3 kV do 1000 kV

8504 31 319  - - - - - - drugo

8504 31 390  - - - - - drugi

8504 31 900  - - - - drugi

8504 32    - - z močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:

8504 32 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - - drugi:

8504 32 300  - - - - merilni transformatorji

8504 32 900  - - - - drugi

8504 33    - - z močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:

8504 33 100  - - - za uporabo v civilnem letalstvu

8504 33 900  - - - drugi

8504 34 000  - - z močjo nad 500 kVA

8504 40    - Statični pretvorniki (konvertorji):

8504 40 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugi:

        - - - vrst, ki se uporabljajo skupaj s
        telekomunikacijskimi aparati, s stroji za
        avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi
        enotami:

8504 40 300  - - - - napajalniki za stroje za avtomatično
        obdelavo podatkov

        - - - drugi

8504 40 500  - - - - polikristalni polprevodniški usmerniki

        - - - - drugi:

8504 40 930  - - - - - polnilci akumulatorjev

        - - - - - drugi:

8504 40 940  - - - - - - usmerniki (pretvarjajo izmenično v
        enosmerno napetost)

        - - - - - - razsmerniki (invertorji (pretvarjajo
        enosmerno v izmenično napetost):

8504 40 960  - - - - - - - z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA

8504 40 970  - - - - - - - z zmogljivostjo nad 7,5 kVA

8504 40 990  - - - - - - drugi

8504 50    - Druge indukcijske tuljave:

8504 50 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - druge

8504 50 300  - - - vrst, ki se uporabljajo skupaj s
        telekomunikacijskimi aparati in za napajanje
        strojev za avtomatsko obdelavo podatkov
        in njihovih enot

8504 50 800  - - - druge

8504 90    - Deli:

        - - transformatorjev in indukcijskih tuljav:

8504 90 050  - - - elektronski sklopi strojev iz
        tar. podšt. 8504 50 30

        - - - drugo:

8504 90 110  - - - - feritna jedra

8504 90 180  - - - - drugo

        - - statičnih pretvornikov:

8504 90 910  - - - elektronski sklopi strojev iz tar. podšt.
        8504 40 30 in 8504 40 35

8504 90 990  - - - drugo


8505      Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so
        namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni
        magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in
        podobna držala za obdelovance na osnovi
        elektromagnetov ali trajnih magnetov;
        elektromagnetne sklopke in zavore;
        elektromagnetne dvigalne glave

        - Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da
        po magnetenju postanejo trajni magneti:

8505 11 000  - - kovinski

8505 19    - - drugi:

8505 19 100  - - - trajni magneti iz aglomeriranega ferita

8505 19 900  - - - drugi

8505 20 000  - Elektromagnetne sklopke in zavore

8505 30 000  - Elektromagnetne dvigalne glave

8505 90    - Drugo, vključno z deli:

8505 90 100  - - elektromagneti

8505 90 300  - - elektromagnetna ali trajnomagnetna vpenjala,
        sponke in podobna držala

8505 90 900  - - deli


8507      Električni akumulatorji, vključno s separatorji
        zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi

8507 10    - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih
        motorjev:

8507 10 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugi:

        - - - z maso do vključno 5 kg:

8507 10 310  - - - - s tekočim elektrolitom

8507 10 390  - - - - drugi

        - - - z maso nad 5 kg:

8507 10 810  - - - - s tekočim elektrolitom

8507 10 890  - - - - drugi

8507 20    - Drugi svinčevi akumulatorji:

8507 20 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

        - - drugi:

        - - - vlečni akumulatorji:

8507 20 310  - - - - s tekočim elektrolitom

8507 20 390  - - - - drugi

        - - - drugi:

8507 20 810  - - - - s tekočim elektrolitom

8507 20 890  - - - - drugi


8511      Električna oprema za vžiganje in zaganjanje
        motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo
        s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti,
        dinamomagneti, vžigalne tuljave, vžigalne
        svečke, ogrevalne svečke, električni
        zaganjalniki); generatorji (npr. diname in
        alternatorji) in reglerji zanje

8511 10    - Vžigalne svečke:

8511 10 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8511 10 900  - - druge

8511 20    - Vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni
        vztrajniki:

8511 20 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8511 20 900  - - drugi

8511 30    - Razdelilniki; vžigalne tuljave:

8511 30 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8511 30 900  - - drugi

8511 40    - Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim
        namenom (električni zaganjalniki-generatorji):

8511 40 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8511 40 900  - - drugi

8511 50    - Drugi generatorji:

8511 50 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8511 50 900  - - drugi

8511 80    - Druga oprema:

8511 80 100  - - za uporabo v civilnem letalstvu

8511 80 900  - - druga

8511 90 000  - Deli


8512      Električna oprema za razsvetljavo in
        signalizacijo (razen izdelkov iz tar. št. 8539),
        vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in
        naprave za razmeglitev, za kolesa in motorna
        vozila

8512 10 000  - Oprema za razsvetljavo in vizualno
        signalizacijo za kolesa

8512 20 000  - Druga oprema za razsvetljavo in vizualno
        signalizacijo

8512 30 000  - Oprema za zvočno signalizacijo

8512 40 000  - Vetrobanski brisalci, naprave za odmrznitev in
         naprave za razmeglitev

8512 90 000  - Deli


8515     Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali
       varjenje, električni (vključno z električno
       segrevalnim plinom), laserski ali na principu
       druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka,
       elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali
       plazemskega obloka, vključno s tistimi, s
       katerimi se lahko reže; električni stroji in
       aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov

       - Stroji in aparati za mehko ali trdo spajkanje:

8515 11 000 - - spajkalniki in pištole za mehko spajkanje

8515 19 000 - - drugi

      - Stroji in aparati za električno uporovno
      varjenje kovin:

8515 21 000 - - avtomatski ali polavtomatski

8515 29   - - drugi:

8515 29 100 - - - za čelno varjenje

8515 29 90 - - - drugi:

8515 29 901 - - - - za točkovno varjenje in varilne klešče, ki
      se uporabljajo v industrijskem sestavljanju
      karoserij vozil iz tar. št. 8701 do 8705

8515 29 909 - - - - drugi

      - Stroji in aparati za varjenje kovin z
      električnim oblokom (vključno plazemski oblok):

8515 31 000 - - avtomatski in polavtomatski

8515 39   - - drugi:

      - - - za ročno varjenje s prekritimi elektrodami,
      skupaj s priborom za rezanje ali varjenje in
      dobavljeno skupaj z:

8515 39 130 - - - - transformatorji

8515 39 180 - - - - generatorji ali rotacijskimi pretvorniki
      ali statičnimi pretvorniki, usmerniki ali
      usmerjevalnimi napravami

8515 39 900 - - - drugi

8515 80   - Drugi stroji in aparati:

8515 80 050 - - vezalci žic vrst, ki se uporabljajo pri
      proizvodnji polprevodniških naprav

      - - drugi:

      - - - za obdelavo kovin:

8515 80 110 - - - - za varjenje

8515 80 190 - - - - drugi

      - - - drugi:

8515 80 910 - - - - za uporovno varjenje plastičnih mas

8515 80 990 - - - - drugi

8515 90   - Deli:

8515 90 100 - - za stroje iz tar. podšt. 8515 80 05

8515 90 000 - drugi


8516    Električni pretočni in akumulacijski grelniki
      vode in potopni grelniki; električni aparati za
      ogrevanje prostorov in električne naprave za
      ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
      urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
      aparati za kodranje las idr.) in aparati za
      sušenje rok; električni likalniki; druge
      gospodinjske elektrotermične naprave; električni
      grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545

8516 80   - Električni grelni upori:

8516 80 100 - - montirani v preprosto izolirano ohišje z
      električnim priključkom, uporabljani za
      odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v civilnem
      letalstvu

      - - drugi:

8516 80 910 - - - vgrajeni v izoliranem ohišju

8516 80 990 - - - drugi


8532    Električni kondenzatorji, konstantni,
      spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
      nastavljeni)

8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo
      v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s
      kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr
      (močnostni kondenzatorji)

      - Drugi konstantni kondenzatorji:

8532 21 000 - - tantalski

8532 22 000 - - aluminijski elektrolitski

8532 23 000 - - keramični, enoplastni

8532 24   - - keramični, večplastni:

8532 24 001 - - - s priključnimi vodniki

8532 24 009 - - - drugi

8532 25 000 - - papirnim ali plastičnim dielektrikom

8532 29 000 - - drugi

8532 30 00 - Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
      nastavljeni kondenzatorji):

8532 30 001 - - spremenljivi kondenzatorji

8532 30 009 - - drugi

8532 90 000 - Deli


8533    Električni upori (vključno z reostati in
      potenciometri), razen grelnih uporov

8533 10 000 - Stalni ogljeni upori, kompozitni ali
      naparjeni

      - Drugi stalni upori:

8533 21 000 - - za moč do vključno 20 W

8533 29 000 - - drugi

      - Spremenljivi žični upori, vključno z reostati
      in potenciometri:

8533 31 000 - - za moč do vključno 20 W

8533 39 000 - - drugi

8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati
      in potenciometri:

8533 40 100 - - za moč do vključno 20 W

8533 40 900 - - drugi

8533 90 000 - Deli


8534 00   Tiskana vezja

      - Ki vsebujejo le vezi in priključki:

8534 00 110 - - večslojna tiskana vezja

8534 00 190 - - druga

8534 00 900 - Z drugimi pasivnimi elementi


8536    Električni aparati za vklapljanje in
      izklapljanje ali za zaščito električnih
      tokokrogov ali za povezavo z električnimi
      tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
      releji, varovalke, dušilni elementi motečih
      valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
      razdelilne omarice), za napetosti do vključno
      1.000 V

8536 10   - Varovalke:

8536 10 100 - - za tokove do vključno 10 A

8536 10 500 - - za tokove od 10 A do vključno 63 A

8536 10 900 - - za tokove nad 63 A

8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

8536 20 100 - - za tokove do vključno 63 A

8536 20 900 - - za tokove nad 63 A

8536 30   - Drugi aparati za zaščito električnih
      tokokrogov:

8536 30 100 - - za tokove do vključno 16 A

8536 30 300 - - za tokove od 16 A do vključno 125 A

8536 30 900 - - za tokove nad 125 A

      - Releji:

8536 41   - - za napetost do vključno 60 V:

8536 41 100 - - - za tokove do vključno 2 A

8536 41 900 - - - za tokove nad 2 A

8536 49 000 - - drugi

8536 50   - Druga stikala:

      - - druga:

      - - - za napetosti nad 60 V:

8536 50 110 - - - - pritisna stikala

8536 50 150 - - - - vrtljiva stikala

8536 50 190 - - - - druga

8536 50 800 - - - druga

      - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:

8536 61   - - okovi žarnic:

8536 61 100 - - - z Edisonovim navojem

8536 61 900 - - - drugi

8536 69   - - drugi:

8536 69 100 - - - za koaksialne kable

8536 69 300 - - - za tiskana vezja

8536 69 900 - - - drugi

8536 90   - Drugi aparati:

8536 90 010 - - predpripravljeni elementi za električna
      vezja

8536 90 100 - - vezni in kontaktni elementi za žice in kable

8536 90 200 - - kontaktno polje za rezine

8536 90 850 - - drugi (npr. prenapetostni odvodniki)


8538    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
      uporabo z aparati iz tar. št. 8535, 8536 in 8537

8538 90   - Drugi:

      - - za rezinske sonde iz tar. podšt. 8536 90 20:

8538 90 110 - - elektronski sklopi

8538 90 190 - - - drugi

      - - drugi:

8538 90 910 - - -elektronski sklopi

8538 90 990 - - - drugi


8539    Električne žarnice z nitko in električne žarnice
      na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske
      žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in
      infrardeče žarnice; obločnice

8539 10   - Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim
      zrcalom (sealed beam lamp units):

8539 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

8539 10 900 - - druge

      - Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in
      infrardečih žarnic:

8539 21   - - volframove halogenske:

8539 21 300 - - - ki se uporabljajo za motorna kolesa ali
      druga motorna vozila

      - - - druge, za napetosti:

8539 21 920 - - - - nad 100 V

8539 21 980 - - - - do vključno 100 V

8539 22   - - druge, z močjo do vključno 200 W in za
      napetosti nad 100 V:

8539 22 100 - - - reflektorske svetilke

8539 22 900 - - - druge

8539 29   - - druge:

8539 29 300 - - - ki se uporabljajo za motorna kolesa ali
      druga motorna vozila

      - - - druge, za napetosti:

8539 29 920 - - - - nad 100 V

8539 29 980 - - - - do vključno 100 V

      - Žarnice na razelektrenje, razen
      ultravijoličnih žarnic:

8539 31   - - fluorescenčne, s termokatodo:

8539 31 100 - - - z dvojnim podnožjem

8539 31 90 - - - druge:

8539 31 901 - - - - sijalke s predstikalnim vezjem - varčne
      žarnice

8539 31 909 - - - - druge

8539 32   - - žarnice, napolnjene s parami živega srebra
      ali natrija in kovinsko - halogenske žarnice:

8539 32 100 - - - napolnjene s parami živega srebra

8539 32 500 - - - napolnjene s parami natrija

8539 32 900 - - - kovinsko - halogenske

8539 39 000 - - druge

      - Ultravijolične in infrardeče žarnice;
      obločnice:

8539 41 000 - - obločnice

8539 49   - - druge

8539 49 100 - - ultravijolične žarnice

8539 49 300 - - infrardeče žarnice

8539 90   - Deli:

8539 90 100 - - podnožja žarnice

8539 90 900 - - drugo


8544    Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali
      elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno
      s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani
      električni vodniki, s konektorjem ali brez
      njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz
      posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z
      električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali
      brez njega

      - Žica za navijanje:

8544 11   - - bakrena:

8544 11 100 - - - lakirana ali emajlirana

8544 11 900 - - - druga

8544 19   - - druga:

8544 19 100 - - - lakirana ali emajlirana

8544 19 900 - - - druga

8544 20 000 - Koaksialni kabli in drugi koaksialni
      električni vodniki (za vse napetosti)

8544 30   - Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti
      vodnikov za vozila, letala ali ladje:

8544 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

8544 30 900 - - drugi

      - Drugi električni vodniki, za nazivno napetost
      do vključno 80 V:

8544 41   - - s konektorji:

8544 41 100 - - - ki se uporabljajo za telekomunikacije

8544 41 900 - - - drugi

8544 49   - - drugi:

8544 49 200 - - - ki se uporabljajo za telekomunikacije

8544 49 800 - - - drugi

      - Drugi električni vodniki, za nazivno napetosti
      nad 80 do vključno 1000 V:

8544 51   - - s konektorji:

8544 51 100 - - - vrst, ki se uporabljajo v telekomunikacijah

8544 51 900 - - - drugi

8544 59   - - drugi:

8544 59 100 - - - žica in kabli, s posamičnimi žičnimi vodniki
      (kabli) premera nad 0,51 mm

      - - - drugi:

8544 59 200 - - - - za nazivno napetost 1.000 V

8544 59 800 - - - - za nazivno napetost nad 80 V, vendar
      manj kot 1.000 V

8544 60   - Drugi električni vodniki, za nazivno napetost nad
      1.000 V:

8544 60 100 - - z bakrenimi vodniki

8544 60 900 - - z drugimi vodniki

8544 70 000 - Kabli iz optičnih vlaken


8609 00   Zabojniki (vključno z zabojniki za transport
      tekočin), specialno konstruirani in opremljeni
      za enega ali več načinov prevoza

8609 00 100 - Za prevoz radioaktivnih snovi, zaščiteni s
      protiradiacijsko prevleko

8609 00 900 - Drugi


8701    Traktorji, (razen traktorjev iz tar. št. 8709)

8701 20   - Cestni vlačilci za polpriklopnike:

8701 20 100 - - novi

8701 20 900 - - rabljeni


8702    Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb,
      vštevši voznika

8702 10   - Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na
      vžig s kompresijo (dieselskim ali
      poldieselskim):

      - - s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:

8702 10 110 - - - nova:

8702 10 190 - - - rabljena

      - - s prostornino cilindrov do vključno 2.500
      cm3:

8702 10 910 - - - nova

8702 10 990 - - - rabljena

8702 90   - Druga:

      - - z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in
      vžigom s svečko:

      - - - s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:

8702 90 110 - - - - nova:

8702 90 190 - - - - rabljena

      - - - s prostornino cilindrov do vključno 2.800
      cm3:

8702 90 310 - - - - nova

8702 90 390 - - - - rabljena

8702 90 900 - - z drugimi motorji


8703    Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
      predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
      št. 8702), vključno z motornimi vozili za
      kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
      "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi
      avtomobili

8703 10   - Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu;
      specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za
      golf in podobna vozila:

      - - z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem in
      vžigom s kompresijo (dieselskim in
      poldieselskim) ali z batnim motorjem z notranjim
      izgorevanjem in z vžigom s svečko:

8703 10 110 - - - vozila, skonstruirana posebej za potovanje
      po snegu

8703 10 190 - - - druga

8703 10 900 - - z drugimi motorji

      - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
      svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

8703 21   - - s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:

8703 21 100 - - - nova

8703 21 900 - - - rabljena

8703 22   - - s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
      vključno 1500 cm3:

      - - - nova:

8703 22 110 - - - - avtodomi

8703 22 19 - - - - druga:

8703 22 191 - - - - - terenska

8703 22 199 - - - - - druga

8703 22 900 - - - rabljena

8703 23   - - s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
      vključno 3000cm3:

      - - - nova:

8703 23 110 - - - - avtodomi

8703 23 19 - - - - druga:

8703 23 191 - - - - - terenska vozila

8703 23 199 - - - - - druga

8703 23 900 - - - rabljena

8703 24   - - s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

8703 24 100 - - - nova

8703 24 900 - - - rabljena

      - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
      zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
      poldieselskim):

8703 31   - - s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:

8703 31 10 - - - nova:

8703 31 101 - - - - terenska

8703 31 109 - - - - druga

8703 31 900 - - - rabljena

8703 32   - - s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
      vključno 2500cm3:

      - - - nova:

8703 32 110 - - - - avtodomi

8703 32 19 - - - - druga:

8703 32 191 - - - - - terenska

8703 32 199 - - - - - druga

8703 32 900 - - - rabljena

8703 33   - - s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

      - - - nova:

8703 33 110 - - - - avtodomi

8703 33 190 - - - - druga

8703 33 900 - - - rabljena

8703 90   - Druga:

8703 90 100 - - z električnimi motorji

8703 90 900 - - druga


8704    Motorna vozila za prevoz blaga

8704 10   - Samorazkladalna (dumperji - prekucniki),
       konstruirana za delo izven cestnega omrežja:

      - - z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
      kompresijskim vžigom (dieselskim ali
      poldieselskim) ali z vžigom s svečko:

8704 10 11 - - - z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
      kompresijskim vžigom (dieselskim ali
      poldieselskim), s prostornino cilindrov nad
      2.500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim
      zgorevanjem z vžigom s svečko, s prostornino
      cilindrov nad 2.800 cm3:

8704 10 111 - - - - z nosilnostjo nad 70 ton

8704 10 112 - - - - z nosilnostjo nad 30 do vključno 70 ton

8704 10 119 - - - - druga

8704 10 190 - - - druga

8704 10 900 - - druga

      - Druga z batnim motorjem z notranjim
      zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
      poldieselskim):

8704 21   - - bruto mase do vključno 5 t:

8704 21 100 - - - posebej prirejena za transport
      visokoradioaktivnih snovi

      - - - druga:

      - - - - z motorji s prostornino cilindrov nad 2.500
      cm3:

8704 21 31 - - - - - nova:

8704 21 311 - - - - - - cisterne

8704 21 312 - - - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz
      tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.)

8704 21 319 - - - - - - druga

8704 21 39 - - - - - rabljena:

8704 21 391 - - - - - - cisterne

8704 21 399 - - - - - - druga

      - - - - z motorji s prostornino cilindrov do
      vključno 2.500 cm3:

8704 21 91 - - - - - nova:

8704 21 911 - - - - - - cisterne

8704 21 912 - - - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz
      tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.)

8704 21 919 - - - - - - druga

8704 21 99 - - - - - rabljena:

8704 21 991 - - - - - - cisterne

8704 21 999 - - - - - - druga

8704 22   - - bruto mase nad 5 do vključno 20 t:

8704 22 100 - - - posebej prirejena za transport
      visokoradioaktivnih snovi

      - - - druga:

8704 22 91 - - - - nova:

8704 22 911 - - - - - cisterne

8704 22 912 - - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz
      tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.)

8704 22 913 - - - - - kombinirana smetarska vozila za odvoz
      trdnih komunalnih odpadkov z vgrajenim vodnim
      rezervoarjem za čiščenje smetarskih zabojnikov

8704 22 919 - - - - - druga

8704 22 99 - - - - rabljena:

8704 22 991 - - - - - cisterne

8704 22 999 - - - - - druga

8704 23   - - bruto mase nad 20 t:

8704 23 100 - - - posebej prirejena za transport
      visokoradioaktivnih snovi

      - - - druga:

8704 23 91 - - - - nova:

8704 23 911 - - - - - cisterne

8704 23 912 - - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz
      tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.)

8704 23 919 - - - - - druga

8704 23 99 - - - - rabljena:

8704 23 991 - - - - - cisterne

8704 23 992 - - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz
      tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.)

8704 23 999 - - - - - druga

      - Druga z batnim motorjem z notranjim
      zgorevanjem na vžig s svečko:

8704 31   - - bruto mase do vključno 5 t:

8704 31 100 - - - posebej prirejena za transport visoko
      radioaktivnih snovi

      - - - druga:

      - - - - z motorji s prostornino cilindrov nad 2.800
      cm3:

8704 31 310 - - - - - nova

8704 31 390 - - - - - rabljena

      - - - - z motorji s prostornino cilindrov do
      vključno 2.800 cm3:

8704 31 910 - - - - - nova

8704 31 990 - - - - - rabljena

8704 32   - - bruto mase nad 5 t:

8704 32 100 - - - posebej prirejena za transport
      visokoradioaktivnih snovi

      - - - druga:

8704 32 910 - - - - nova

8704 32 990 - - - - rabljena

8704 90 000 - Druga


8705    Motorna vozila za posebne namene (npr.:
      samonakladalna vozila za prevoz vozil z
      okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila,
      vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila
      za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali
      posipavanje, mobilne delavnice, mobilne
      radiološke enote), razen motornih vozil, ki so
      konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali
      blaga

8705 10 000 - Vozila z dvigali

8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi

8705 30 000 - Gasilska vozila

8705 40 000 - Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki

8705 90   - Druga:

8705 90 100 - - samonakladalna vozila za prevoz poškodovanih
      vozil

8705 90 30 - - vozila z betonskimi črpalkami:

8705 90 301 - - - zmogljivosti nad 85 m3/h in dolžino rok nad
      28 m

8705 90 309 - - - drugo

8705 90 900 - - druga


8706 00   Šasije z vdelanimi motorji, za motorna vozila iz
      tar. št. 8701 do 8705

      - Šasije za traktorje iz tar. št. 8701; šasije
      za motorna vozila iz tar. št. 8702, 8703 ali
      8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s
      kompresijskim vžigom (dieselskim ali
      poldieselskim), s prostornino cilindrov nad
      2.500 cm3 ali z vžigom s svečko, s prostornino
      cilindrov nad 2.800 cm3:

8706 00 11 - - za vozila iz tar. št. 8702 ali 8704:

8706 00 111 - - - za industrijsko sestavljanje

8706 00 119 - - - za druge namene

8706 00 19 - - druge:

8706 00 191 - - - za industrijsko sestavljanje

8706 00 199 - - - za druge namene

      - druge:

8706 00 91 - - za vozila iz tar. št. 8703:

8706 00 911 - - - za industrijsko sestavljanje

8706 00 919 - - - za druge namene

8706 00 99 - - druge:

8706 00 991 - - - za industrijsko sestavljanje

8706 00 999 - - - za druge namene


8707    Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila
      iz tar. št. 8701 do 8705

8707 10   - Za vozila iz tar. št. 8703:

8707 10 100 - - za industrijsko sestavljanje

8707 10 900 - - druge

8707 90   - Druge:

8707 90 100 - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar.
      št. 8704, z batnim motorjem z notranjim
      zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim
      ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do
      vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
      prostornino cilindrov do vključno 2.800
      cm3; motornih vozil za posebne namene iz tar. št.
      8705

8707 90 900 - - druge


8708    Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št.
      8701 do 8705

8708 10   - Odbijači in njihovi deli:

8708 10 100 - - za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z batnim
      motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim
      vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s
      prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
      z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do
      vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 10 900 - - drugi

      - Drugi deli in pribor karoserij (tudi za
      kabine):

8708 21   - - varnostni pasovi:

8708 21 100 - - - za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskimi ali poldieselskimi), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 21 900 - - - drugi

8708 29   - - drugo:

8708 29 100 - - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz
      tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji
      z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskimi ali poldieselskimi), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 29 900 - - - drugo

      - Zavore in servozavore in njihovi deli:

8708 31   - - montirane zavorne obloge na nosilcu:

8708 31 100 - - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90, iz tar.
      podšt. 8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
      tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem
      s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
      poldieselskimi), s prostornino cilindrov do
      vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
      prostornino cilindrov do vključno 2.800
      cm3; vozil iz tar. št. 8705

      - - - druge:

8708 31 910 - - - - za diskaste zavore

8708 31 990 - - - - druge

8708 39   - - drugo:

8708 39 100 - - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704 z motorji z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskimi ali poldieselskimi) s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 39 900 - - - drugo

8708 40   - Menjalniki:

8708 40 100 - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskimi ali poldieselskimi), s prostornino
      cilindrov do 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
      prostornino cilindrov do 2.800 cm3; vozil iz tar.
      št. 8705

8708 40 900 - - drugi

8708 50   - Pogonske gredi z diferencialom, tudi tiste, ki
      imajo druge transmisijske komponente:

8708 50 100 - - za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 50 90 - - druge:

8708 50 901 - - - za industrijsko sestavljanje traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90

8708 50 909 - - - druge

8708 60   - Gredi (razen pogonskih) in njihovi deli:

8708 60 100 - - za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

      - - druge:

8708 60 91 - - - iz kovanega jekla v zaprtem utopu, (angl.
      closed-die forged steel):

8708 60 911 - - - - za industrijsko sestavljanje traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90

8708 60 919 - - - - druge

8708 60 99 - - - druge:

8708 60 991 - - - - za industrijsko sestavljanje traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90

8708 60 999 - - - - druge

8708 70   - Kolesa, njihovi deli in pribor:

8708 70 100 - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

      - - drugo:

8708 70 500 - - - aluminijasta kolesa; deli in pribor za
      kolesa, iz aluminija

8708 70 910 - - - pesto kolesa v obliki zvezde, vlivana v
      celem, jeklena ali železna

8708 70 990 - - - drugo

8708 80   - Obesni blažilniki:

8708 80 100 - - za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim) s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 80 900 - - drugi

      - Drugi deli in pribor:

8708 91   - - hladilniki:

8708 91 100 - - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 91 900 - - - drugi

8708 92   - - izpušni lonci in izpušne cevi (razen
      katalizatorjev iz tar podšt. 8421 39 710):

8708 92 100 - - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 92 900 - - - drugo

8708 93   - - vklopno-izklopne sklopke in njihovi deli:

8708 93 100 - - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

8708 93 900 - - - drugo

8708 94   - - volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi:

8708 94 100 - - - za industrijsko sestavljanje:
      vozil iz tar. št. 8703;
      vozil is tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3;
      vozil iz tar. št. 8705

8708 94 900 - - - drugi

8708 99   - - drugo:

8708 99 100 - - - za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz
      tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar.
      št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z
      notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
      (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
      cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
      svečko, s prostornino cilindrov do vključno
      2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705

      - - - drugo:

8708 99 300 - - - - varnostni okvirji

8708 99 500 - - - - drugi torzijski okvirji

8708 99 920 - - - - - iz kovanega jekla v zaprtem utopu
      (kalupu), (angl. closed-die forged steel)

8708 99 980 - - - - - drugo (npr., zračne varnostne blazine)


8711    Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna
      vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico
      ali brez nje; bočne prikolice

8711 10 000 - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov do
      vključno 50 cm3

8711 20   - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad
      50 cm3 do vključno 250 cm3:

8711 20 100 - - skuterji

      - - drugo, s prostornino cilindrov:

8711 20 910 - - - nad 50 cm3, do vključno 80 cm3

8711 20 930 - - - nad 80 cm3, do vključno 125 cm3

8711 20 980 - - - nad 125 cm3, do vključno 250 cm3

8711 30   - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad
      250 cm3 do vključno 500 cm3:

8711 30 100 - - s prostornino cilindrov nad 250 cm3 do
      vključno 380 cm3

8711 30 900 - - s prostornino cilindrov nad 380 cm3 do
      vključno 500 cm3

8711 40 000 - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad
      500 cm3 do vključno 800 cm3

8711 50 000 - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad
      800 cm3

8711 90 000 - Drugo


8714    Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713

      - Za motorna kolesa (tudi mopede):

8714 11 000 - - sedeži

8714 19 000 - - drugi

8714 20 000 - Za invalidske vozičke

      - Drugi za vozila iz tar. št. 87.13:

8714 91   - - okvirji in vilice ter njihovi deli:

8714 91 100 - - - okvirji

8714 91 300 - - - sprednje vilice

8714 91 900 - - - deli

8714 92   - - platišča in napere koles:

8714 92 100 - - - platišča

8714 92 900 - - - napere

8714 93   - - pesta, razen pest z zavoro in zavor za pesta,
      in prosta verižna kolesa:

8714 93 100 - - - pesta brez zaviralnih naprav ali prostih
      verižnih koles

8714 93 900 - - - prosta verižna kolesa

8714 94   - - zavore, vključno pesta z zavoro in zavore za
      pesta, in njihovi deli:

8714 94 100 - - - pesta z zavoro in zavore za pesta

8714 94 300 - - - druge zavore

8714 94 900 - - - deli

8714 95 000 - - sedeži

8714 96   - - pedala in prestave v pestu ter njihovi deli:

8714 96 100 - - - pedala

8714 96 300 - - - prestave v pestu

8714 96 900 - - - deli

8714 99   - - drugo:

8714 99 100 - - - ročice

8714 99 300 - - - prtljažniki

8714 99 500 - - - prednje in zadnje verižne prestave
      ("derailleur" menjalniki)

8714 99 900 - - - drugo; deli


8716    Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
      nesamovozna; njihovi deli

8716 10   - Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali
      kampiranje:

8716 10 100 - - zložljivi

      - - drugi, z maso:

8716 10 910 - - - do vključno 750 kg

8716 10 940 - - - od 750 kg do vključno 1600 kg

8716 10 960 - - - od 1600 kg do vključno 3500 kg

8716 10 990 - - - nad 3.500 kg

8716 20   - Samonakladalni ali samorazkladalni priklopniki
      in polpriklopniki za kmetijske namene:

8716 20 100 - - trosilniki

8716 20 900 - - drugi

      - Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz
      blaga:

8716 31 000 - - priklopniki-cisterne in
      polpriklopniki-cisterne za prevoz tekočin:

8716 39   - - drugi:

8716 39 100 - - - posebej prirejeni za prevoz
      visokoradioaktivnih snovi

      - - - drugi:

      - - - - novi:

8716 39 300 - - - - - polprikolice

      - - - - - drugi:

8716 39 510 - - - - - - enoosni

8716 39 59 - - - - - - drugi:

8716 39 591 - - - - - - - za prevoz osebnih avtomobilov in
      kombiniranih vozil s hidravlično dvižno
      platformo za prevoz tovora v dveh nivojih

8716 39 599 - - - - - - - drugi

8716 39 800 - - - - rabljeni

8716 40 000 - Drugi priklopniki in polpriklopniki

8716 80 000 - Druga vozila

8716 90   - Deli:

8716 90 100 - - šasije

8716 90 300 - - karoserije

8716 90 500 - - osi

8716 90 900 - - drugi deli


9025    Hidrometri in podobni merilniki, termometri,
      pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in
      psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov,
      z možnostjo registriranja ali brez nje

      - Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z
      drugimi instrumenti:

9025 11   - - tekočinski, za direktno odčitavanje:

9025 11 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

      - - - drugi:

9025 11 910 - - - - klinični ali veterinarski termometri

9025 11 990 - - - - drugi

9025 19   - - drugi:

9025 19 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

      - - - drugi:

9025 19 910 - - - - elektronski

9025 19 990 - - - - drugi

9025 80   - Drugi instrumenti:

9025 80 150 - - za uporabo v civilnem letalstvu

      - - drugi:

9025 80 200 - - - barometri, ki niso v sklopu z drugimi
      instrumenti

      - - - drugi:

9025 80 910 - - - - elektronski

9025 80 990 - - - - drugi

9025 90   - Deli in pribor:

9025 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

9025 90 900 - - drugi


9026    Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo
      pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih
      veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki
      pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki
      količine toplote), razen instrumentov in
      aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

9026 10   - Za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja
      tekočine:

9026 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

      - - drugi:

      - - - elektronski:

9026 10 510 - - - - merilniki pretoka

9026 10 590 - - - - drugi

      - - - drugi:

9026 10 910 - - - - merilniki pretoka

9026 10 990 - - - - drugi

9026 20   - Za merjenje ali kontrolo tlaka:

9026 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

      - - drugi:

9026 20 300 - - - elektronski

      - - - drugi:

      - - - - spiralni ali kovinski tlačni merilniki z
      membrano:

9026 20 510 - - - - - pripomočki za merjenje in neavtomatsko
      uravnavanje pritiska v zračnicah

9026 20 590 - - - - - drugi

9026 20 900 - - - - drugi

9026 80   - Drugi instrumenti in aparati:

9026 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

      - - drugi:

9026 80 910 - - - elektronski

9026 80 990 - - - drugi

9026 90   - Deli in pribor:

9026 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

9026 90 900 - - drugi


9029    Števci vrtljajev, števci proizvodnje,
      taksimetri, kilometrski števci, števci korakov
      in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri,
      razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in
      9015; stroboskopi

9029 10   - Števci vrtljajev, števci proizvodnje,
      taksimetri, kilometrski števci, števci korakov
      in podobno:

9029 10 100 - - električni ali elektronski števci obratov, za
      uporabo v civilnem letalstvu

9029 10 900 - - drugi

9029 20   - Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi:

      - - kazalniki hitrosti in tahometri:

9029 20 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

      - - - drugi:

9029 20 310 - - - - kazalniki hitrosti za vozila

9029 20 390 - - - - drugi

9029 20 900 - - stroboskopi

9029 90   - Deli in pribor:

9029 90 100 - - za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in
      tahometre, za uporabo v civilnem letalstvu

9029 90 900 - - drugi


9032    Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo
      ali krmiljenje

9032 10   - Termostati:

9032 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

      - - drugi:

9032 10 300 - - - elektronski

      - - - drugi:

9032 10 910 - - - - z električno sprožilno napravo

9032 10 990 - - - - drugi

9032 20   - Manostati (regulatorji pritiska):

9032 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

9032 20 900 - - drugi

      - Drugi instrumenti in aparati:

9032 81   - - hidravlični ali pnevmatski:

9032 81 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

9032 81 900 - - - drugi

9032 89   - - drugi:

9032 89 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

9032 89 900 - - - drugi

9032 90   - Deli in pribor:

9032 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

9032 90 900 - - drugi


9401    Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02),
      vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v
      ležišča, in njihovi deli

9401 20 000 - Sedeži za motorna vozila

9401 90   - Deli:

9401 90 100 - - sedežev, ki se uporabljajo v letalih

      - - drugi:

9401 90 300 - - - iz lesa

9401 90 80 - - - drugi:

9401 90 801 - - - - deli sedežev iz tar. podšt. 9401 30

9401 90 809 - - - - drugi


9613    Vžigalniki za cigarete in drugi vžigalniki,
      vključno z mehaničnimi ali električnimi, in
      njihovi deli, razen kremenov in stenjev

9613 80 000 - Drugi vžigalniki
              PRILOGA 3

-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje
oznaka
-----------------------------------------------------------------
1      2
-----------------------------------------------------------------

 2505    Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan,
       razen kovinonosnega peska iz 26. poglavja

 2505 90 000 - Drug


 2517    Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki
       se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za
       nasipanje cest in železniških prog ter za druga
       nasipanja, debeli gramoz, vključno termično
       obdelan; makadam iz žlindre, troske in podobnih
       industrijskih odpadkov, vključno mešani z
       materiali iz prvega dela te tarifne številke;
       termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna
       iz tar. št. 2515 ali 2516, vključno termično
       obdelani

 2517 10   - Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen kamen,
       ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton,
       za nasipanje cest ali železniških prog in za
       druga nasipanja, debeli in drobni gramoz,
       vključno termično obdelani:

 2517 10 100 - - prodniki, gramoz, debeli in drobni gramoz

 2517 10 200 - - apnenec, dolomit in druge apnenčaste kamnine,
       lomljene ali zdrobljene

 2517 10 800 - - drugi

       - Drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tar.
       št. 2515 ali 2516, vključno termično obdelani:

 2517 49 000 - - drugo


 2713    Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte
       ali olj iz bituminoznih mineralov

 2713 20 000 - Naftni bitumen


 2714    Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni
       skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in
       asfaltne kamnine

 2714 10 000 - Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski
       pesek


 2715 00 000  Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta,
       naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega
       katrana ali mineralne katranske smole (npr.:
       bituminozni kit, "cutback")


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 90 000 - Drugo


 3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice;
       udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki;
       električni detonatorji

 3603 00 10  - Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
       vrvice:

 3603 00 101 - - počasi goreče vžigalne vrvice

 3603 00 109 - - detonirne vrvice

 3603 00 90 - Drugo:

 3603 00 901 - - neelektrični sestavljen inicialni komplet, ki
       sestoji iz vžigalne cevke in detonatorja s
       povezovalnimi elementi ali brez njih, razen
       dvojno oploščen

 3603 00 909 - - drugo


 3823    Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni
       alkoholi

       - Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije:

 3823 19   - - drugo:

 3823 19 100 - - - destilirane maščobne kisline

 3823 19 300 - - - destilati maščobnih kislin

 3823 19 900 - - - drugo


 3824    Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele
       in livarska jedra, kemični proizvodi in
       preparati kemijske industrije in sorodnih
       industrij (vključno tudi tisti, ki so
       sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
       ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali
       sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 3824 40 000 - Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali
       betone

 3824 90   - Drugo:

 3824 90 100 - - petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih
       sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali
       etanolaminov; tiofeniranih sulfonskih kislin, iz
       olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in
       njihovih soli

 3824 90 150 - - ionski izmenjalci

 3824 90 200 - - sušilci (getterji) za vakuumske cevi

 3824 90 250 - - piroligniti (na primer kalcijevi); surovi
       kalcijev tartrat; surovi kalcijev citrat

 3824 90 300 - - alkalni železovi oksidi za prečiščevanje
       plina

 3824 90 350 - - antikorozijski preparati, ki vsebujejo amine
       kot aktivne sestavine

 3824 90 400 - - anorganska sestavljena topila in razredčila
       za lake in podobne proizvode

       - - drugo:

 3824 90 450 - - - preparati, ki preprečujejo tvorbo vodnega
       kamna in podobni preparati

 3824 90 500 - - - preparati za elektro-galvanizacijo

 3824 90 550 - - - mešanice mono-, di- in tri- estrov maščobnih
       kislin z glicerinom (emulgatorji za maščobe)

       - - - proizvodi in preparati za farmacevtsko ali
       kirurško uporabo:

 3824 90 610 - - - - vmesni proizvodi pri proizvodnji
       antibiotikov, dobljeni s fermentacijo
       Streptomyces tenebarius, posušeni ali
       neposušeni, namenjeni za proizvodnjo človeških
       zdravil iz tar. številke 3004

 3824 90 620 - - - - vmesni proizvodi iz proizvodnje
       monensinskih soli

 3824 90 640 - - - - drugi

 3824 90 650 - - - pomožni proizvodi za livarne (razen tistih,
       uvrščenih v tar.podšt. 3824 10 00)

 3824 90 700 - - - ognjevarni, vodotesni in podobni zaščitni
       preparati, ki se uporabljajo v gradbeništvu

       - - - drugi:

 3824 90 750 - - - - vaferji litijevega niobata, nedopirani

 3824 90 800 - - - - mešanice aminov iz dimerizacije maščobnih
       kislin, povprečne molekulske mase 520 ali več,
       vendar ne več kot 550

 3824 90 850 - - - - 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin,
       v obliki raztopine v toluenu

 3824 90 95 - - - - drugo:

 3824 90 951 - - - - - odpadna organska topila ali razredčila, ki
       ne vsebujejo halogenov (Y6, Y42 (1)) Oznake iz
       Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih
       odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja
       (Ur. list RS 48/93))

 3824 90 952 - - - - - odpadna organska topila ali razredčila, ki
       vsebujejo halogene (Y41 (1) Oznake iz
       Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih
       odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja
       (Ur. list RS 48/93))

 3824 90 953 - - - - - odpadki in ostanki, ki vsebujejo poleg
       organskih topil še druge substance, razen
       emulzij (Y6 (1) Oznake iz Baselske konvencije o
       nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meje in
       njihovega odstranjevanja (Ur. list RS 48/93))

 3824 90 954 - - - - - tekoči odpadki in ostanki v obliki emulzij
       (npr. voda/olje, voda/organska topila ipd.)
       (Y9 (1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru
       prehoda nevarnih odpadkov preko meje in njihovega
       odstranjevanja (Ur. list RS 48/93))

 3824 90 955 - - - - - blata, brozge, usedline in slične oblike
       odpadkov in ostankov, ki niso zajeti in omenjeni
       na drugem mestu (Y12, Y13 (1) Oznake iz Baselske
       konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov
       preko meje in njihovega odstranjevanja
       (Ur. list RS 48/93))

 3824 90 956 - - - - - odpadki in ostanki nastali pri uporabi ali
       proizvodnji mineralnih goriv, olj, masti in
       drugih proizvodov destilacije, vključno
       bituminoznih substanc in mineralnih voskov
       (Y11 ((1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru
       prehoda nevarnih odpadkov preko meje in
       njihovega odstranjevanja (Ur. list RS 48/93))

 3824 90 957 - - - - - proizvodi iz 30. do 38. poglavja, katerih
       rok uporabnosti je potekel ali so kako drugače
       postali neuporabni za uporabo, za katero so bili
       prvotno namenjeni

 3824 90 958 - - - - - drugi odpadki in ostanki, ki niso omenjeni
       ali zajeti na drugem mestu (navesti Y oznako iz
       Baselske konvencije (1) Oznake iz Baselske
       konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov
       preko meje in njihovega odstranjevanja
       (Ur. list RS 48/93))

 3824 90 959 - - - - - drugo


 3902    Polimeri propilena ali drugih olefinov, v
       primarnih oblikah

 3902 10 000 - Polipropilen

 3902 30 000 - Kopolimeri propilena


 3907    Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole,
       v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne
       smole, polialilestri in drugi poliestri, v
       primarnih oblikah

 3907 30 00 - Epoksidne smole (vključno epoksi-estri):

 3907 30 001 - - gotovi laki v prahu

 3907 30 009 - - drugo


 3919    Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne ploščate oblike iz
       plastičnih mas, vključno tudi tiste v
       zvitkih

 3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:

       - - trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim
       naravnim ali sintetičnim kavčukom:

 3919 10 110 - - - iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena

 3919 10 130 - - - iz nemehčanega polivinilklorida

 3919 10 150 - - - iz polipropilena

 3919 10 190 - - - drugo

       - - drugo:

       - - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3919 10 310 - - - - iz poliestrov

 3919 10 380 - - - - drugo

       - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 10 610 - - - - iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena

 3919 10 690 - - - - drugo

 3919 10 900 - - - drugo


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 20   - Iz polimerov propilena:

       - - debeline nad 0,10 mm:

       - - - trakovi širine nad 5 mm vendar do vključno
       20 mm, vrste, ki se uporablja za pakiranje:

 3920 20 790 - - - - drugi

 3920 20 900 - - - drugo

       - Iz polimerov vinilklorida:

 3920 42   - - gibki:

       - - - nemehčani, debeline:

 3920 42 110 - - - - do vključno 1 mm

 3920 42 190 - - - - nad 1 mm

       - - - mehčani, debeline:

 3920 42 910 - - - - do vključno 1 mm

 3920 42 990 - - - - nad 1 mm

       - Iz drugih plastičnih mas:

 3920 99   - - iz drugih plastičnih mas:

       - - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3920 99 210 - - - - poliimidni listi ali trakovi, neprevlečeni,
       ali pa prevlečeni ali prekriti le s plastiko

 3920 99 280 - - - - drugo

       - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3920 99 510 - - - - listi polivinilfluorida

 3920 99 530 - - - - membrane za izmenjavo ionov iz fluoriranega
       plastičnega materiala, namenjene za uporabo v
       kloroalkalnih elektrolitskih celicah

 3920 99 550 - - - - biaksialno usmerjen film polivinilalkohola,
       ki vsebuje 97 ut.% ali več polivinilalkohola,
       neprevlečen in debeline, ki ne presega 1 mm

 3920 99 590 - - - - drugo

 3920 99 900 - - - drugo


 3921    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas

       - Celičaste strukture:

 3921 11 00 - - iz polimerov stirena:

 3921 11 001 - - - iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za
       toplotno izolacijo (npr. vrsta STYRODUR)

 3921 11 009 - - - drugo


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 90   - Drugo:

 3925 90 10 - - pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji
       v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih
       ali drugih delih stavb:

 3925 90 101 - - - iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi
       porami in utori ali žlebovi na robovih za
       toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR)

 3925 90 109 - - - drugo

 3925 90 200 - - razdelilne doze, instalacijski vodniki in
       kabelske armature za električno napeljavo

 3925 90 800 - - drugo


 3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
       iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

 3926 90   - Drugo:

       - - drugo:

       - - - drugo:

 3926 90 910 - - - - narejeni iz plošč ali folij

 3926 90 99 - - - - drugo:

 3926 90 991 - - - - - plastične mreže za zemljine iz polietilena
       visoke gostote (PEHD), kombinirana ali ne z
       geotekstilom iz polipropilena

 3926 90 999 - - - - - drugo


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

 4011 99   - - druge:

 4011 99 100 - - - ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
       vozila

 4011 99 300 - - - ki se uporabljajo za gradbeno mehanizacijo

 4011 99 900 - - - druge


 6807    Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov
       (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove
       katranske smole)

 6807 10   - V zvitkih:

 6807 10 100 - - izdelki za strehe in fasade

 6807 10 900 - - drugo


 7213    Žica, toplo valjana, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

 7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem


 7214    Palice iz železa ali nelegiranega jekla,
       kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite
       po valjanju

 7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali
       spiralno zvite po valjanju

       - Druge:

 7214 91   - - s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:

 7214 91 100 - - - ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika

 7214 99   - - druge:

       - - - ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7214 99 100 - - - - iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
       betona

       - - - - druge, s krožnim prečnim prerezom in s
       premerom:

 7214 99 310 - - - - - 80 mm ali več

 7214 99 390 - - - - - manj kot 80 mm

 7214 99 500 - - - - druge

       - - - druge, ki vsebujejo 0,25 ut.% in več, toda
       manj kot 0,6 ut.% ogljika:

       - - - - druge, s krožnim prečnim prerezom in s
       premerom:

 7214 99 610 - - - - - 80 mm ali več

 7214 99 690 - - - - - manj kot 80 mm

 7214 99 800 - - - - druge

 7214 99 900 - - - ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:

       - - ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

       - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 10 310 - - - - ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge
       deformacije, povzročene med procesom valjanja

 7217 10 390 - - - - druga

 7217 10 500 - - ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika

 7217 10 900 - - ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       - - ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 20 300 - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več

 7217 20 500 - - ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika

 7217 20 900 - - ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika

 7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
       kovinami:

       - - ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

       - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm:

 7217 30 190 - - - - druga

       - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 30 310 - - - - prevlečena z bakrom

 7217 30 390 - - - - druga

 7217 30 500 - - ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika

 7217 90   - Druga:

       - - ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 90 100 - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm

 7217 90 300 - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več

 7217 90 500 - - ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika

 7217 90 900 - - ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika


 7303 00   Cevi in votli profili iz litega železa

 7303 00 100 - Cevi in votli profili, ki se uporabljajo v
       tlačnih sistemih

 7303 00 900 - Drugi


 7304    Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa
       (razen litega železa) ali jekla

 7304 10   - Cevi za naftovode ali plinovode:

 7304 10 100 - - z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm

 7304 10 300 - - z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar
       do vključno 406,4 mm

 7304 10 900 - - z zunanjim premerom več kot 406,4 mm

       - Zaščitne cevi ("casing"), proizvodne cevi
       ("tubing") in vrtalne cevi, ki se uporabljajo
       pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:

 7304 21 000 - - vrtalne cevi

 7304 29   - - drugo:

 7304 29 110 - - - z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm

 7304 29 190 - - - z zunanjim premerom več kot 406,4 mm

       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
       in nelegiranega jekla:

 7304 31   - - hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
       deformirani):

 7304 31 100 - - - opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu

       - - - drugi:

 7304 31 910 - - - - precizne cevi

 7304 31 990 - - - - drugi

 7304 39   - - drugi:

 7304 39 100 - - - neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
       sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in
       votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in
       debelinami sten

       - - - drugi:

 7304 39 200 - - - - opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
       za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu

       - - - - drugi:

 7304 39 300 - - - - - z zunanjim premerom več kot 421 mm in z
       debelino sten več kot 10,5 mm

       - - - - - drugi:

       - - - - - - navojne cevi (za plinovode):

 7304 39 510 - - - - - - - platirane ali prevlečene s cinkom

 7304 39 590 - - - - - - - druge

       - - - - - - drugi, z zunanjim premerom:

 7304 39 910 - - - - - - - do vključno 168,3 mm

 7304 39 930 - - - - - - - več kot 168,3 mm, vendar do vključno
       406,4 mm

 7304 39 990 - - - - - - - več kot 406,4 mm

       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
       nerjavnega jekla:

 7304 41   - - hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
       deformirani):

 7304 41 100 - - - opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu

 7304 41 900 - - - drugi

 7304 49   - - drugi:

 7304 49 100 - - - neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
       sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in
       votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in
       debelinami sten

       - - - drugi:

 7304 49 300 - - - - opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
       za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu

       - - - - drugi:

 7304 49 910 - - - - - z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm

 7304 49 990 - - - - - z zunanjim premerom več kot 406,4 mm

       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega
       legiranega jekla:

 7304 51   - - hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
       deformirani):

       - - - ravni in z enakomerno debelino sten, iz
       legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%,
       vendar ne več kot 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5
       ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ do
       0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo, dolžine:

 7304 51 110 - - - - do vključno 4,5 m

 7304 51 190 - - - - več kot 4,5 m

       - - - drugi:

 7304 51 300 - - - - opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
       za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu

       - - - - drugi:

 7304 51 910 - - - - - precizne cevi

 7304 51 990 - - - - - drugi

 7304 59   - - drugi:

 7304 59 100 - - - neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
       sten, za uporabo zgolj pri izdelavi cevi z
       drugačnimi prečnimi prerezi in debelinami sten

       - - - drugi, ravni, z enakomerno debelino sten, iz
       legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%,
       vendar največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5
       ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ do
       0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo, dolžine:

 7304 59 310 - - - - do vključno 4,5 m

 7304 59 390 - - - - več kot 4,5 m

       - - - drugi:

 7304 59 500 - - - - opremljeni s priborom(fitingi), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine za uporabo v civilnem
       letalstvu

       - - - - drugi:

 7304 59 910 - - - - - z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm

 7304 59 930 - - - - - z zunanjim premerom več kot 168,3 mm,
       vendar do vključno 406,4 mm

 7304 59 990 - - - - - z zunanjim premerom več kot 406,4 mm

 7304 90   - Drugi:

 7304 90 100 - - opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu

 7304 90 900 - - drugi


 7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
       podobno, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla

 7308 90   - Drugo:

 7308 90 100 - - zapornice, deli za jezove, pristaniški odri,
       trdni doki in druge pomorske in rečne
       konstrukcije

       - - drugo:

       - - - zgolj ali predvsem iz pločevine:

 7308 90 510 - - - - plošče iz dveh slojev profilirane
       (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom

 7308 90 590 - - - - drugo

 7308 90 99 - - - drugo:


 7316 00 000 Kavlji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz
       železa ali jekla


 7326    Drugi železni ali jekleni izdelki


 7326 90   - Drugi:

 7326 90 100 - - škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične
       škatlice in pudrnice in podobni žepni artikli

 7326 90 300 - - lestve in stopnice

 7326 90 400 - - palete in podobni podesti za prekladanje
       blaga

 7326 90 500 - - koluti za kable, cevi in podobno

 7326 90 600 - - nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke in
       podobni izdelki, ki se uporabljajo v
       gradbeništvu

 7326 90 700 - - perforirana vedra in podobni izdelki iz
       pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje vode
       pri vstopu v drenažo

 7326 90 800 - - priključki (konektorji) za optična steklena
       vlakna

       - - drugi izdelki iz železa in jekla:

 7326 90 910 - - - kovani v odprti matrici

 7326 90 930 - - - utopno kovani

 7326 90 950 - - - sintrani

 7326 90 97 - - - drugi:

 7326 90 971 - - - - varilne kabine za izdelavo karoserijskih
       delov, njihovo industrijsko sestavo in montažo
       vozil iz tar. št. 8701 do 8705

 7326 90 979 - - - - drugi


 7610    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli
       mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe,
       strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji
       zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz
       aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in
       podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah

 7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za
       vrata

 7610 90   - Drugo:

 7610 90 100 - - mostovi in deli mostov, stolpi in predalčni
       stebri

 7610 90 900 - - drugo


 8413    Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
       brez njih; elevatorji za tekočine

 8413 40 000 - Črpalke za beton

 8413 70   - Druge centrifugalne črpalke:

       - - druge:

 8413 70 300 - - - rotacijske črpalke brez tesnil za ogrevalne
       sisteme in toplovode

       - - - druge, z izhodnim premerom:

       - - - - nad 15 mm:

 8413 70 500 - - - - - cevne rotacijske črpalke in bočne cevne
       črpalke

       - - - - - druge centrifugalne črpalke:

 8413 70 910 - - - - - - enostopenjske

 8413 70 990 - - - - - - večstopenjske

       - Deli:

 8413 91   - - črpalk:

 8413 91 900 - - - drugi

 8413 92 000 - - elevatorjev za tekočine

 8414    Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
       kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
       vključno s tistimi, ki imajo filtre

 8414 10   - Vakuumske črpalke:

 8414 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - druge:

 8414 10 300 - - - rotacijske batne črpalke, drsne krilne
       rotacijske črpalke, molekularne črpalke in Roots
       črpalke

       - - - druge:

 8414 10 500 - - - - difuzijske črpalke, krio črpalke in
       adsorbcijske črpalke

 8414 10 800 - - - - druge

 8414 20   - Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon:

 8414 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - druge:

 8414 20 910 - - - ročne črpalke za kolesa

 8414 20 990 - - - druge

 8414 30   - Kompresorji za hladilne naprave:

 8414 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - drugi:

 8414 30 300 - - - z močjo do vključno 0,4 kW

       - - - z močjo nad 0,4 kW:

 8414 30 910 - - - - nepredušni ali pol-nepredušni

 8414 30 990 - - - - drugi

 8414 40   - Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji
       priklopnika:

 8414 40 100 - - z zmogljivostjo do vključno 2m3/min

 8414 40 900 - - z zmogljivostjo nad 2 m3/min

       - Ventilatorji:

 8414 51   - - namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali
       strešni ventilatorji, z vgrajenim
       elektromotorjem moči do vključno 125 W:

 8414 51 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8414 51 900 - - - drugi

 8414 59   - - drugi:

 8414 59 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - - drugi:

 8414 59 300 - - - - osni ventilatorji

 8414 59 500 - - - - centrifugalni ventilatorji

 8414 59 900 - - - - drugi ventilatorji

 8414 60 000 - Nape z največjo horizontalno stranico do
       vključno 120 cm

 8414 80   - Drugo:

 8414 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - drugo:

       - - - turbokompresorji:

 8414 80 210 - - - - enostopenjski

 8414 80 290 - - - - večstopenjski

       - - - recipročni prenosni kompresorji z delovnim
       tlakom:

       - - - - do vključno 15 barov, pri pretoku na uro:

 8414 80 310 - - - - - do vključno 60 m3

 8414 80 390 - - - - - nad 60 m3

       - - - - nad 15 barov, pri pretoku na uro:

 8414 80 410 - - - - - do vključno 120 m3

 8414 80 490 - - - - - nad 120 m3

       - - - rotacijski prenostni kompresorji:

 8414 80 600 - - - - z eno gredjo

       - - - - z več gredmi:

 8414 80 710 - - - - - vijačni kompresorji

 8414 80 790 - - - - - drugi

 8414 80 900 - - - drugo

 8414 90   - Deli:

 8414 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8414 90 900 - - drugi


 8424    Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega)
       za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin
       ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali
       nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne
       naprave; stroji za brizganje pare ali peska in
       podobni stroji za brizganje s curkom

 8424 10   - Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni:

 8424 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - drugi:

 8424 10 910 - - - težki do vključno 21 kg

 8424 10 990 - - - drugi

 8424 20 000 - Brizgalne pištole in podobne naprave

 8424 30   - Stroji za brizganje pare ali peska in podobni
       stroji za brizganje s curkom:

       - - vodne čistilne naprave z vgrajenim motorjem:

 8424 30 010 - - - z grelno napravo

       - - - druge, z močjo motorja:

 8424 30 050 - - - - do vključno 7,5 kW

 8424 30 090 - - - - nad 7,5 kW

       - - drugi stroji:

 8424 30 100 - - - s pogonom na stisnjeni zrak

 8424 30 900 - - - drugi

       - Druge naprave:

 8424 81   - - za kmetijstvo ali hortikulturo:

 8424 81 100 - - - škropilnice

       - - - druge:

       - - - - prenosne naprave:

 8424 81 310 - - - - - brez motorja

 8424 81 390 - - - - - z motorjem

       - - - - druge:

 8424 81 910 - - - - - razpršilniki in razpraševalci, prirejeni
       za rabo na poljedelskih traktorjih ali za vleko
       z le-temi

 8424 81 990 - - - - - druge (npr. namakalni sistemi)

 8424 89   - - druge:

 8424 89 200 - - - razpršilne naprave za jedkanje, guljenje ali
       čiščenje polprevodnikov

 8424 89 95 - - - druge:

 8424 89 951 - - - - naprave za elektrostatski nanos barve s
       transportnim sistemom in sušilno napravo

 8424 89 959 - - - - druge (npr. avtopralnice)

 8424 90   - Deli

 8424 90 100 - - naprav iz tar. podšt. 8424 89 20

 8424 90 300 - - naprav iz tar. podšt. 8424 89 30

 8424 90 900 - - drugi


 8425    Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični
       vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno
       višino

       - Škripčevja in škripci:

 8425 11   - - na električni pogon:

 8425 11 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8425 11 900 - - - drugi

 8425 19   - - drugi:

 8425 19 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - - drugi:

 8425 19 910 - - - - ročno vodeni verižni škripci

 8425 19 990 - - - - drugi

 8425 20 000 - Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno
       izdelani za uporabo pod zemljo

       - Drugi vitli:

 8425 31   - - na električni pogon:

 8425 31 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8425 31 900 - - - drugi

 8425 39   - - drugi:

 8425 39 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - - drugi:

 8425 39 910 - - - - na pogon z batnimi motorji z notranjim
       izgorevanjem

 8425 39 990 - - - - drugi

       - Dvigala za velike tovore z majhno dvižno
       višino; dvigala za dviganje vozil:

 8425 41 000 - - nepremična dvigala za vgraditev v delavnicah
       za popravilo cestnih vozil

 8425 42   - - druga dvigala, hidravlična:

 8425 42 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8425 42 900 - - - druga

 8425 49   - - druga:

 8425 49 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8425 49 900 - - - druga


 8429    Buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki,
       skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji
       za nabijanje in cestni valjarji, samovozni

       - Buldožerji in angledozerji:

 8429 11 000 - - goseničarji

 8429 19 000 - - drugi

 8429 20 000 - Grejderji in ravnalniki

 8429 30 000 - Skreperji

 8429 40   - Stroji za nabijanje in cestni valjarji:

       - - cestni valjarji:

 8429 40 100 - - - vibracijski

 8429 40 300 - - - drugi

 8429 40 900 - - teptalniki

       - Bagri in nakladalniki:

 8429 51   - - nakladalniki s prednjo lopato:

 8429 51 100 - - - nakladalniki, prilagojeni za uporabo pod
       zemljo

       - - - drugi:

 8429 51 910 - - - - lopatasti nakladalniki - goseničarji

 8429 51 990 - - - - drugi

 8429 52   - - stroji z nadgradnjo, ki se vrti 360 stopinj:

 8429 52 100 - - - tračni bagri

 8429 52 900 - - - drugi

 8429 59 000 - - drugi


 8430    Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje,
       nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov
       ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov;
       snežni plugi in snežni odmetalniki

 8430 10 000 - Ovni in stroji za izdiranje pilotov

       - Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in
       stroji za prebijanje predorov:

 8430 31 000 - - samovozni

 8430 39 000 - - drugi

       - Drugi stroji za vrtanje:

 8430 41 000 - - samovozni

 8430 49 000 - - drugi

       - Drugi stroji, nesamovozni:

 8430 61 000 - - stroji za nabijanje

 8430 62 000 - - skreperji (strgalniki)

 8430 69 000 - - drugi


 8431    Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno
       s stroji iz tar. št. 8425 do 8430

       - Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430:

 8431 41 000 - - vedra, žlice, lopate, grabeži in prijemala

 8431 42 000 - - lemeži za buldožerje ali angledozerje

 8431 43 000 - - deli strojev za vrtanje iz tar. podšt. 8430
       41 in 8430 49

 8431 49   - - drugi:

 8431 49 200 - - - iz litega železa ali litega jekla

 8431 49 800 - - - drugi


 8464    Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
       azbesta, cementa in podobnih mineralnih
       materialov ali za hladno obdelavo stekla

 8464 10   - Strojne žage:

 8464 10 900 - - drugi


 8474    Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo,
       pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje
       zemlje, kamna, rudnin ali drugih trdnih
       mineralnih materialov (vključno s prahom ali
       pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje ali
       oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične
       mase, cementa, sadre ali drugih mineralnih
       izdelkov v obliki prahu ali paste; stroji za
       izdelavo peščenih livarskih kalupov

 8474 10 000 - Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo
       ali pranje

 8474 20   - Stroji za drobljenje ali mletje:

 8474 20 100 - - minimalnih snovi, vrst, ki se uporabljajo
       v keramični industriji

 8474 20 900 - - drugi

       - Stroji za mešanje ali gnetenje:

 8474 31 000 - - mešalniki za beton ali malto

 8474 32 000 - - stroji za mešanje mineralnih materialov z
       bitumnom

 8474 39   - - drugi:

 8474 39 100 - - - stroji za mešanje ali gnetenje mineralnih
       snovi, vrst, ki se uporabljajo v keramični
       industriji

 8474 39 900 - - - drugi

 8474 80   - Drugi stroji:

 8474 80 100 - - stroji za aglomeracijo, oblikovanje ali
       vlivanje keramične paste

 8474 80 900 - - drugi

 8474 90   - Deli:

 8474 90 100 - - iz litega železa ali litega jekla

 8474 90 900 - - drugi


 8479    Stroji in mehanske naprave s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju

 8479 10 000 - Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko
       gradnjo ali podobna javna dela

 8479 90   - Deli:

 8479 90 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - drugi:

 8479 90 500 - - - strojev iz tar. podšt. 8479 89 65,
       8479 89 70, 8479 89 75, 8479 89 76,
       8479 89 77 in 8479 89 79

       - - - drugi:

 8479 90 920 - - - - iz litega železa in litega jekla

 8479 90 970 - - - - drugi


 8502    Električni generatorski agregati in rotacijski
       konvertorji (pretvorniki)

       - Generatorski agregati z batnimi motorji z
       notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji):

 8502 11   - - z močjo do vključno 75 kVA:

 8502 11 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - - drugi:

 8502 11 910 - - - - z močjo do vključno 7,5 kVA

 8502 11 990 - - - - z močjo nad 7,5 kVA, do vključno 75 kVA

 8502 12   - - z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:

 8502 12 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8502 12 900 - - - drugi

 8502 13   - - z močjo nad 375 kVA:

 8502 13 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - - drugi:

 8502 13 910 - - - - z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA

 8502 13 930 - - - - z močjo nad 750 kVA do vključno 2000 kVA

 8502 13 980 - - - z močjo nad 2000 kVA

 8502 20   - Generatorski agregati z batnimi motorji z
       notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:

 8502 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - drugi:

 8502 20 910 - - - z močjo do vključno 7,5 kVA

 8502 20 920 - - - z močjo nad 7,5 kVA do vključno 375 kVA

 8502 20 940 - - - z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA

 8502 20 980 - - - z močjo nad 750 kVA

       - Drugi generatorski agregati:

 8502 31 000 - - na veter

 8502 39   - - drugi:

 8502 39 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - - drugi:

 8502 39 910 - - - - turbogeneratorji

 8502 39 990 - - - - drugi

 8502 40   - Električni rotacijski konvertorji
       (pretvorniki):

 8502 40 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8502 40 900 - - drugi


 8543    Električni stroji in aparati s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju

 8543 40 000 - Ionizatorji zraka

       - Drugi stroji in aparati:

 8543 81 000 - - približevalne kartice in ploščice (npr.
       plačilne kartice za avto-ceste)

 8543 89   - - drugo:

 8543 89 100 - - - zapisovalci poletov, za uporabo v civilnem
       letalstvu

       - - - drugo:

 8543 89 200 - - - - antenski ojačevalniki

       - - - - solarne postelje, luči za sončenje in
       podobna oprema za sončenje:

       - - - - - za fluorescenčne cevi z ultravioličnimi A
       žarki:

 8543 89 510 - - - - - - z dolžino cevi največ 100 cm

 8543 89 550 - - - - - - drugo

 8543 89 590 - - - - - drugo

       - - - - aparati za fizikalno depozicijo na
       polprevodniško rezino:

 8543 89 700 - - - - - s pomočjo brizganja na polprevodniško
       rezino

 8543 89 730 - - - - pribor za kapsuliranje pri sestavi
       polprevodniških naprav

 8543 89 750 - - - - aparati za fizikalno depozicijo z
       brizganjem na podlage prikazovalnikov
       na tekoče kristale (LCD)

 8543 89 790 - - - - aparati, ki omogočajo strojem za
       avtomatsko obdelavo podatkov in njihovim
       enotam obdelavo zvočnih signalov (zvočne
       kartice), z zvočniki in/ali mikrofoni,
       ali brez njih

 8543 89 950 - - - - drugi


 8544    Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali
       elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno
       s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani
       električni vodniki, s konektorjem ali brez
       njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz
       posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z
       električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali
       brez njega

       -Drugi električni vodniki, za nazivno napetost
       nad 80 do vključno 1000 V

 8544 59   - - drugi:

       - - - drugi:

 8544 59 200 - - - - za napetost 1.000 V


 8704    Motorna vozila za prevoz blaga

 8704 10   - Samorazkladalna (dumperji - prekucniki),
       konstruirana za delo izven cestnega omrežja:

       - - z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim) ali z vžigom s svečko:

 8704 10 11 - - - z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino cilindrov nad
       2.500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:

 8704 10 119 - - - - druga

 8704 10 900 - - druga


 8705    Motorna vozila za posebne namene (npr.:
       samonakladalna vozila za prevoz vozil z
       okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila,
       vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila
       za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali
       posipavanje, mobilne delavnice, mobilne
       radiološke enote), razen motornih vozil, ki so
       konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali
       blaga

 8705 10 000 - Vozila z dvigali

 8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi

 8705 40 000 - Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki

 8705 90   - Druga:

 8705 90 100 - - samonakladalna vozila za prevoz poškodovanih
       vozil

 8705 90 30 - - vozila z betonskimi črpalkami:

 8705 90 301 - - - zmogljivosti nad 85 m3/h in dolžino rok nad
       28 m

 8705 90 309 - - - drugo

 8705 90 900 - - druga


 8716    Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
       nesamovozna; njihovi deli

       - Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz
       blaga:

 8716 31 000 - - priklopniki-cisterne in
       polpriklopniki-cisterne: za prevoz tekočin:

 8716 39   - - drugi:

       - - - drugi:

       - - - - novi:

 8716 39 300 - - - - - polprikolice

       - - - - - drugi:

 8716 39 510 - - - - - - enoosni

 8716 39 59 - - - - - - drugi:

 8716 39 599 - - - - - - - drugi

 8716 80 000 - Druga vozila


 9015    Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski,
       oceanografski, hidrološki, meteorološki ali
       geofizikalni instrumenti in aparati, razen
       kompasov; daljinomeri

 9015 80   - Drugi instrumenti in aparati:

       - - elektronski:

 9015 80 110 - - - meteorološki, hidrološki in geofizikalni
       instrumenti in aparati

 9015 80 190 - - - drugi

       - - drugi:

 9015 80 910 - - - instrumenti in aparati, ki se uporabljajo v
       geodeziji, topografiji, terenskem merjenju ali
       niveliranju; hidrografski instrumenti

 9015 80 930 - - - meteorološki, hidrološki in geofizikalni
       instrumenti in aparati

 9015 80 990 - - - drugi

 9015 90 000 - Deli in pribor


 9022    Rentgenski aparati in aparati z alfa, beta ali
       gama žarki za medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško, veterinarsko ali drugo uporabo,
       vključno z aparati za radiografijo ali
       radioterapijo; rentgenske cevi in drugi
       generatorji rentgenskih žarkov, visokonapetostni
       generatorji, komandne plošče in komandne mize,
       zasloni, mize, stoli in podobno za preiskovanje
       in zdravljenje

       - Rentgenski aparati za medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško, veterinarsko ali drugo uporabo,
       vključno z aparati za radiografijo ali
       radioterapijo:

 9022 19 000 - - za drugo uporabo

       - Aparati z alfa, beta ali gama žarki za
       medicinsko, kirurško, zobozdravniško,
       veterinarsko ali drugo uporabo, vključno z
       aparati za radiografijo ali radioterapijo:

 9022 29 000 - - za drugo uporabo


 9024    Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne
       tlačne trdnosti, elastičnosti ali drugih
       mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa,
       tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)

 9024 80   - Drugi stroji in aparati:

 9024 80 100 - - elektronski

       - - drugi:

 9024 80 910 - - - za preizkušanje tekstila, papirja ali
       kartona

 9024 80 990 - - - drugi


 9027    Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične
       analize (npr. polarimetri, refraktometri,
       spektrometri, aparati za analizo plina ali
       dima); instrumenti in aparati za merjenje in
       kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
       površinske napetosti in podobno; instrumenti in
       aparati za kalorimetrijska, akustična in
       fotometrijska merjenja ali kontrolo (vključno z
       ekspozimetri); mikrotomi

 9027 80   - Drugi instrumenti in aparati:

       - - elektronski:

 9027 80 110 - - - merilci pH, rH in drugi aparati za merjenje
       prevodnosti

 9027 80 150 - - - aparati za prikaz meritev fizikalnih
       lastnosti polprevodniških materialov ali
       vsebovanih zapornih in prevodnih slojev med
       proizvodnjo polprevodniških rezin

 9027 80 170 - - - drugi

       - - drugi:

 9027 80 910 - - - za merjenje in kontrolo viskoznosti,
       poroznosti in raztezanja

 9027 80 950 - - - aparati za prikaz meritev fizikalnih
       lastnosti polprevodniških materialov ali
       vsebovanih zapornih in prevodnih slojev med
       proizvodnjo polprevodniških rezin

 9027 80 970 - - - drugi


 9031    Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali
       kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju; projektorji
       profilov

 9031 80   - Drugi instrumenti, aparati in stroji:

 9031 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu

       - - drugi:

       - - - elektronski:

       - - - - za merjenje ali preverjanje
       geometrijskih veličin:

 9031 80 320 - - - - - za kontrolo polprevodniških rezin
       ali naprav ali za kontrolo fotografskih
       mask ali mrežic, ki se uporabljajo pri
       proizvodnji polprevodniških naprav

 9031 80 340 - - - - - drugi

 9031 80 390 - - - - drugi

       - - - drugi:

 9031 80 910 - - - - za merjenje ali preverjanje geometrijskih
       veličin

 9031 80 990 - - - - drugi
              PRILOGA 4

-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                Carinska
oznaka                          stopnja
-----------------------------------------------------------------
1      2                        3
-----------------------------------------------------------------

 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 0208 90   - Drugo:

 0208 90 100 - - domačih golobov ........................... 5

       - - divjačine, razen divjih zajcev:

 0208 90 200 - - - prepelic ................................. 5

 0208 90 400 - - - drugo .................................... 5

 0208 90 500 - - meso kitov in tjulnjev ..................... 5

 0208 90 600 - - severnih jelenov ........................... 5

 0208 90 800 - - drugo ...................................... 5


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno

       - Podkožna prašičja maščoba in salo:

 0209 00 110 - - sveža, ohlajena, zamrznjena, soljena ali v
       slanici ........................................ 10

 0209 00 190 - - sušena ali prekajena ....................... 10

 0209 00 300 - Prašičja maščoba, razen tiste iz tar. podšt.
       0209 00 11 ali 0209 00 19 ...................... 10

 0209 00 900 - Perutninska maščoba .......................... 10


 0301    Ribe, žive

       - Druge ribe, žive:

 0301 92 000 - - jegulje (Anguilla spp.) .................... 3

 0301 99   - - druge:

       - - - sladkovodne ribe:

 0301 99 110 - - - - pacifiški losos (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscah, Oncorhynchus
       kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
       rhodurus), atlantski losos (Salmo slar) in
       donavski losos (Hucho hucho) ................... 2

 0301 99 190 - - - - druge .................................. 2

 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar.št. 0304

       - Druge ribe, razen jeter in iker:

 0302 64   - - skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus):

 0302 64 050 - - - od 1. januarja do 14. februarja .......... 2

 0302 64 100 - - - od 15. februarja do 15. junija ........... 2

 0302 64 980 - - - od 16. junija do 31. decembra ............ 2

 0302 69   - - druge:

       - - - morske ribe:

       - - - - oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.):

       - - - - - oslič rodu Merluccius:

 0302 69 660 - - - - - - južnoafriški oslič (plitkovodni oslič)
       (Merluccius capensis) in globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius
       paradoxus) ..................................... 2

 0302 69 670 - - - - - - južni oslič (Merliccius
       australis) ..................................... 2

 0302 69 680 - - - - - - drugi .............................. 2

 0302 69 690 - - - - - oslič rodu Urophycis ................. 2

 0302 69 910 - - - - skuša (Caranx trachurus, Trachurus
       trachurus) ..................................... 2


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304

 0303 77 000 - - brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus
       punctatus) ..................................... 2

 0303 78   - - osliči (Merluccius spp. Urophycis spp.):

       - - - osliči rodu Merluccius:

 0303 78 110 - - - - južnoafriški oslič (plitkovodni oslič)
       (Merluccius capensis) in globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius
       paradoxus) ..................................... 2

 0303 78 120 - - - - argentinski oslič (oslič jugozahodnega
       Atlantika) (Merliccius hubbsi) ................. 2

 0303 78 130 - - - - južni oslič (Merliccius australis) ..... 2

 0303 78 190 - - - - drugi .................................. 2

 0303 79   - - druge:

       - - - morske ribe:

       - - - - ribe vrste Orcynopsis unicolor:

 0303 79 600 - - - - - od 1. januarja do 14. februarja ...... 2

 0303 79 620 - - - - - od 16. junija do 31. decembra ........ 2


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 0304 10   - Sveže ali ohlajeno:

       - - fileti:

       - - - sladkovodnih rib:

 0304 10 130 - - - - pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega
       lososa (Hucho hucho) ........................... 2

 0304 20   - Zamrznjeni fileti:

       - - sladkovodnih rib:

 0304 20 130 - - - pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega
       lososa (Hucho hucho) ........................... 2


 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las ............................................ 2


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak

 0502 10 000 - Ščetine domačega in divjega prašiča in odpadki
       teh ščetin ..................................... 2

 0502 90 000 - Drugo ........................................ 2


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage ..... 2


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih ...................... 2

 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja

 0505 10   - Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje;
       puh:

 0505 10 100 - - surovo ..................................... 2

 0505 10 900 - - drugo ...................................... 2

 0505 90 000 - Drugo ........................................ 2


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov

 0506 10 000 - Kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino .... 2

 0506 90 000 - Drugo ........................................ 2


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,

       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov

 0507 10 000 - Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti .. 2

 0507 90 000 - Drugo ........................................ 2


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji

 0602 10   - Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči:

 0602 10 100 - - trte ....................................... 2

 0602 10 900 - - drugo ...................................... 2

 0602 20   - Sadno drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno
       ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali
       oreščke:

 0602 20 100 - - trsne cepljenke in cepiči, cepljeni ali
       ukoreninjeni ................................... 2

 0602 20 900 - - drugo ...................................... 2

 0602 90   - Drugo:

 0602 90 100 - - gobji micelij (vključno gobji micelij na
       na podlagi, npr. slami) ........................ 2

 0602 90 300 - - sadike zelenjave in jagod .................. 7


 0703    Čebula, šalotka, česen, por druge užitne
       čebulnice, sveža ali ohlajena

 0703 10   - Čebula in šalotka:

       - - čebula:

 0703 10 110 - - - čebulček ................................. 7


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 20 000 - Čebula ....................................... 12


 0811     Sadje in lupinasto sadje (oreščki), nekuhani
       ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki
       vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila
       ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladila

 0811 10   - Jagode:

 0811 10 900 - - druge ..................................... 9

 0811 20   - Maline, robide, murve, rubus ursinus, črni,
       beli in rdeči ribez ter kosmulje:

       - - drugo:

 0811 20 310 - - - maline ................................... 5

 0811 20 390 - - - črni ribez ............................... 5

 0811 90   - Drugo:

      - - drugo:

 0811 90 500 - - - borovnice (sadeži vrste Vaccinum
      myrtillus) ...................................... 5

      - - - češnje in višnje:

 0811 90 750 - - - - višnje (Prunus cerasus) ................ 5


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano

 0812 90   - Drugo:

 0812 90 100 - - marelice ................................... 10


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom

 0908 20   - Macis:

 0908 20 900 - - zdrobljen ali zmlet ........................ 2


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe

 0910 30 000 - Kurkuma ...................................... 2

 0910 50 000 - Curry ........................................ 2


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 11   - - pšenična:

 1103 11 100 - - - iz trde pšenice .......................... pr


 1107    Slad, pražen ali nepražen

 1107 10   - Nepražen:

       - - drug:

 1107 10 990 - - - drug ..................................... 5

 1107 20 000 - Pražen ....................................... 5


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev

       - Pesino seme:

 1209 11 000 - - seme sladkorne pese ........................ pr

 1209 19 000 - - drugo ...................................... pr

       - Seme krmnih rastlin, razen pesinega semena:

 1209 21 000 - - seme lucerne (alfalfa) ..................... pr

 1209 22   - - seme detelje (Trifolium spp.):

 1209 22 100 - - - travniška detelja (Trifolium
       pratense L.) ................................... pr

 1209 22 800 - - - drugo .................................... pr

 1209 23   - - seme bilnice:

 1209 23 110 - - - seme travniške bilnice (Festuca pratensis
       Huds.) ......................................... pr

 1209 23 150 - - - seme rdeče bilnice (Festuca rubra L.) .... pr

 1209 23 800 - - - drugo .................................... pr

 1209 24 000 - - seme travniške latovke (Poa pratensis L) ... pr

 1209 25   - - seme ljuljke (Lolium multiflorum Lam., Lolium
       perenneL.):

 1209 25 100 - - - italijanska ljuljka (vključno z višavja
       proti zahodu) (Lolium multiflorum Lam.) ........ pr

 1209 25 900 - - - trajna ljuljka (Lolium perenne L.) ....... pr

 1209 26 000 - - seme mačjega repa .......................... pr

 1209 29   - - drugo:

 1209 29 100 - - - seme grašice; seme rodu Poa (Poa palustris
       L., Poa trivialis L.); pasja trava (Dactylis
       glomerata L.): šopulja (Agrostis)) ............. pr

 1209 29 500 - - - seme arnike (volčji zob) ................. pr

 1209 29 800 - - - drugo .................................... pr

 1209 30 000 - Seme travnih rastlin, ki se gojijo v glavnem
       zaradi cvetov .................................. pr

       - Drugo:

 1209 91   - - seme vrtnin:

 1209 91 100 - - - seme kolerabe (Brassica oleracea L. var.
       caulorapa in gongyloides L.) ................... pr

 1209 91 900 - - - drugo .................................... pr

 1209 99   - - drugo:

 1209 99 100 - - - semena gozdnega drevja ................... pr

       - - - drugo:

 1209 99 910 - - - - semena rastlin, ki jih gojijo predvsem
       zaradi njihovih cvetov, razen tistih iz tar. št.
       1209 30 ........................................ pr

 1209 99 990 - - - - drugo .................................. pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani

       - Rastlinski sokovi in ekstrakti:

 1302 13 000 - - hmelja ..................................... 2

 1302 20   - Pektinske snovi, pektinati in pektati:

 1302 20 100 - - suhe ....................................... 2

 1302 20 900 - - druge ...................................... 2

       - Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni
       iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani:

 1302 32   - - sluzi in sredstva za zgoščevanje,
       ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali
       semena giara, modificirani ali nemodificirani:

 1302 32 100 - - - iz rožiča ali rožičevih semen ............ 2

 1302 32 900 - - - iz semena giara .......................... 2

 1302 39 000 - - drugi ...................................... 2


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje kokosovega oreha (kopre) in njegove
       frakcije:

 1513 11   - - surovo olje:

 1513 11 910 - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg .................................. pr

 1513 11 990 - - - - drugo .................................. pr


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani

       - Laneno olje in njegove frakcije:

 1515 11 000 - - surovo olje ................................ pr

 1515 19   - - drugo:

 1515 19 100 - - - za tehnične ali industrijske namene,
       razen za proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano ....................................... pr

       - Koruzno olje in njegove frakcije:

 1515 21   - - surovo olje:

 1515 21 100 - - - za tehnične ali industrijske namene,
       razen za proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano ....................................... pr

 1515 21 900 - - - drugo .................................... pr

 1515 50   - Sezamovo olje in njegove frakcije:

       - - surovo olje:

 1515 50 110 - - - za tehnične ali industrijske namene,
       razen za proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano ....................................... pr

 1515 50 190 - - - drugo .................................... pr

 1515 60   - Jojoba olje in njegove frakcije:

 1515 60 100 - - surovo olje ................................ pr

 1515 90   - Drugo:

       - - olje iz tobakovega semena in njegove
       frakcije:

       - - - surovo olje:

 1515 90 290 - - - - drugo................................... pr

       - druga olja in njihove frakcije:

       - - - surova olja

       - - - - drugo:

 1515 90 510 - - - - - trdna, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg ....................... pr

 1515 90 590 - - - - - trdna, druga; tekoča ................. pr

       - - - drugo:

 1515 90 600 - - - - za tehnične ali industrijske namene,
       razen za proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano ....................................... 2


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 1518 00 100 - Linoksin ..................................... 3


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in
       glicerinski lugi ............................... 2


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec

       - Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:

 1604 11 000 - - lososi,sladkovodni.......................... 2

 1604 12   - - sledi:

 1604 12 100 - - - fileti, surovi, samo prekriti s testom ali
       krušnimi drobtinami, predhodno ocvrti v olju ali
       neocvrti, globoko zamrznjeni ................... 2

       - - - drugo:

 1604 12 910 - - - - v nepredušni embalaži .................. 10

 1604 12 990 - - - - drugo .................................. 10

 1604 19   - - druge:

       - - - druge:

       - - - - druge:

 1604 19 920 - - - - - trska (Gadus morhua, Gadus ogac,
       Gadus macrocephalus) ........................... 2

 1604 20   - Druge pripravljene ali konzervirane ribe:

 1604 20 050 - - pripravljen surimi ......................... 10

       - - druge:

 1604 20 100 - - - losos, sladkovodni ....................... 10

 1604 30   - Kaviar in kaviarjevi nadomestki:

 1604 30 100 - - jesetrov kaviar ............................ 2

 1604 30 900 - - nadomestki za kaviar ....................... 2


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani

 1605 20   - Škampi in kozice:

 1605 20 100 - - v neprodušni embalaži ...................... 10

       - - drugo:

 1605 20 910 - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2 kg .................................. 10

 1605 20 990 - - - drugo ................................... 10

 1605 30   - Jastogi:

 1605 30 100 - - meso jastoga, kuhano, namenjeno za
       proizvodnjo jastogovega masla ali jastogove
       paštete, pireja, juh in omak .................. 10

 1605 30 900 - - drugo ...................................... 10

 1605 40 000 - Drugi školjkarji ............................. 10

 1605 90   - Drugo:

       - - mehkužci:

       - - - užitne školjke (Mytilus spp., Perna spp.):

 1605 90 110 - - - - v neprodušni embalaži ................. 10

 1605 90 190 - - - - drugo .................................. 10

 1605 90 300 - - - drugo .................................... 10

 1605 90 900 - - drugi vodni nevretenčarji .................. 10


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

 1702 30   - Glukoza (dekstroza) in glukozni sirup brez
       fruktoze ali z manj kot 20 mas.% fruktoze v
       suhem stanju:

       - - drugo:

       - - - drugo:

 1702 30 910 - - - - v obliki belega kristalnega praška,
       aglomeriranega ali neaglomeriranega ........... 2


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št.
       2006 (npr. v slanici, v citronski kislini,
       pasteriziran ipd.)

 2005 70   - Olive:

 2005 70 90 - - drugo:

 2005 70 909 - - - drugo .................................... 5


 2008    Sadje, lupinasto sadje in drugi užitni deli
       rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
       alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu

 2008 40   - Hruške:

       - - brez dodanega alkohola:

       - - - brez dodatka sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

 2008 40 910 - - - - 4,5 kg ali več ........................ 20

 2008 50   - Marelice

       - - brez dodatka alkohola:

       - - - brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

 2008 50 920 - - - - 5 kg ali več .......................... 20

 2008 60   - Češnje in višnje:

       - - z dodatkom alkohola:

       - - - drugo:

 2008 70   - Breskve:

       - - brez dodanega alkohola:

       - - - brez dodanega sladkorja v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

 2008 70 920 - - - - 5 kg ali več ........................... 20

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz
       tar. podšt. 2008 19:


 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni prašek

 2102 10   - Aktivni kvas:

 2102 10 100 - - kultura kvasa .............................. 2


 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta na
       drugem mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi:

 2106 10 200 - - brez mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze,
       glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5
       mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali
       izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba ......... 7

 2106 90   - Drugo:

 2106 90 100 - - sirovi fondueji ............................ 6

       - - drugo:

 2106 90 98 - - - drugo:

 2106 90 981 - - - dietetična hrana za ljudi s hudimi
       presnovnimi motnjami, vrste, navedene v dodatni
       opombi 6. k 21. poglavju ....................... pr


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg

 2201 90   - drugo

 2201 90 001 - - iz cevovodov ............................... pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki

 2301 20 000 - Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov,
       mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ..... 2


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani ............................... 2


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani ........................ 2


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani

 2306 10 000 - Iz bombaževega semena ........................ 2

 2306 20 000 - Iz lanenega semena ........................... 2

 2306 30 000 - Iz sončničnega semena ........................ 2

 2306 40 000 - Iz semena oljne repice ....................... 2

 2306 50 000 - Iz kokosovega oreha .......................... 2

 2306 60 000 - Iz palmovega oreha ali jedra ................. 2


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali

 2309 90   - Drugo:

 2309 90 100 - - hrana za ribe ali morske sesalce, vključno
       topljiva ....................................... 2

 2309 90 200 - - proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba
       št. 5 k temu poglavju .......................... 5

       - - drugo:

       - - - drugo:

 2309 90 93 - - - - predmešanice - premiksi:

 2309 90 931 - - - - - nedovršeni premiksi in preparati za
       pripravo premiksov na organskem, anorganskem
       ali kombinaciji obeh nosilcev .................. pr

       - - - - drugo:

 2309 90 950 - - - - - ki vsebujejo 49 mas.% ali več
       holinklorida, na organskem ali anorganskem
       nosilcu ........................................ pr


 2505    Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan,
       razen kovinonosnega peska iz 26. poglavja

 2505 10 00 - Silikatni in kremenov pesek:

 2505 10 001 - - kremenov pesek za proizvodnjo stekla ....... pr


 2518    Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit, grobo
       klesan ali razžagan ali kako drugače
       razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke
       ali plošče, aglomerirani dolomit (vključno
       terdolomit)

 2518 10 000 - Dolomit, nežgan (magnezijev-kalcijev
       karbonat) ...................................... 3.5


 2523    Portlandski cement, aluminatni cement,
       žlindrani cement, supersulfatni cement in
       podobni hidravlični cementi, vštevši barvane
       in v obliki klinkerja

 2523 30 000 - Aluminatni cement ........................... 3


 2530    Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete
       na drugem mestu

 2530 90   - Drugo:

 2530 90 950 - - drugo ...................................... 2


 2712    Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek
       iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
       rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote,
       drugi mineralni voski in podobni proizvodi,
       dobljeni s sintezo ali drugimi postopki,
       pobarvani ali nepobarvani

 2712 20   - Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75%
       mase olja:

 2712 20 100 - - sintetični parafinski vosek molekulske
       mase 460 ali več, vendar manj kot 1.560 ......... pr

 2712 20 900 - - drug ........................................ pr


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

       - Fosfati:

 2835 29   - - drugi:

 2835 29 900 - - - drugi .................................... 5


 2840    Borati; peroksiborati (perborati)

       - Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):

 2840 19   - - drug:

 2840 19 100 - - - dinatrijev tetraboratni pentahidrat ...... 5

 2840 19 900 - - - drug ..................................... 5


 2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid

 2912 60 000 - Paraformaldehid .............................. 5


 2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 31 000 - - dibutil ortoftalati ........................ 4.4


 2931    Druge organske spojine

 2931 00 95 - Drugo:

 2931 00 951 - - glifosfatna kislina in njene soli .......... pr


 3004    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
       3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali
       nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali
       profilaktično uporabo, pripravljena v odmerjenih
       dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz
       tar.št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov:

 3004 31   - - ki vsebujejo insulin:

 3004 31 100 - - - v obliki ali embalaži za prodajo
       na drobno....................................... pr


 3105    Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva
       ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in
       kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja
       v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih
       do vključno 10 kg bruto mase

 3105 20   - Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo
       tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij:

 3105 20 100 - - v katerih delež dušika presega 10% po masi
       v suhem brezvodnem proizvodu ................... 2

 3105 20 900 - - druga ...................................... 2

 3105 30 000 - Diamonijevhidrogenortofosfat (diamonijev
       fosfat) ........................................ pr

 3105 40 000 - Amonijevdihidrogenortofosfat (monoamonijev
       fosfat) in njegove mešanice z diamonijevim
       hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ....... 2

       - Druga mineralna in kemična gnojila, ki
       vsebujejo dva gnojilna elementa - dušik in
       fosfor:

 3105 51 000 - - ki vsebujejo nitrate in fosfate ............ 2

 3105 60   - Mineralna in kemična gnojila, ki vsebujejo dva
       gnojilna elementa - fosfor in kalij:

 3105 60 100 - - kalijevi superfosfati ...................... 1

 3105 60 900 - - druga ...................................... 1

 3105 90   - Druga:

       - - druga:

 3105 90 990 - - - druga .................................... 1


 3206    Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi
       v tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203,
       3204 ali 3205; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori, kemično določeni
       ali nedoločeni

       - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
       dioksida:

 3206 19 00 - - drugi:

 3206 19 001 - - - koncentrirane disperzije v plastičnih
       masah (masterbači) ............................. 5


 3207    Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za
       motnjenje in pripravljanje barve, steklasti
       emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki
       in podobni preparati, ki se uporabljajo v
       keramični, emajlni in steklarski industriji;
       steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah

 3207 10 000 - Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva
       za motnenje, pripravljene barve in podobni
       preparati ...................................... 5

 3207 20   - Steklasti emajli in glazure, lošči in
       podobni preparati:

 3207 20 900 - - drugi ...................................... 5

 3207 30 000 - Tekoči keramični laki in podobni preparati ... 5


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov (vključno alkidov):

 3208 10 90 - - druge:

 3208 10 901 - - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah ............. pr

 3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

 3208 20 10 - - raztopine, kot so določene v 4. opombi k
       temu poglavju:

 3208 20 101 - - - termovarljivi premazi za uporabo v
       prehrambeni in farmacevtski industriji ......... 4.9

 3208 20 90 - - druge:

 3208 20 901 - - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah ............. pr

 3208 90   - Drugo:

       - - raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 90 19 - - - druge:

 3208 90 191 - - - - zaščitni premazi za uporabo v
       prehrambeni, in farmacevtski industriji ........ 4.9

       - - drugo:

 3208 90 91 - - - na osnovi sintetičnih polimerov:

 3208 90 911 - - - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah ............. pr


 3214    Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni
       ometi, druge tesnilne mase, polnila za
       pleskarsko-barvarska dela; preparati za
       površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov,
       tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni

 3214 10   - Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
       smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti;
       polnila za pleskarskobarvarska dela:

 3214 10 10 - - steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
       smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti:

 3214 10 101 - - - tesnilne mase na osnovi PVC ali
       sintetičnega kavčuka ........................... 6.5

 3214 90 000 - Drugo ........................................ pr


 3215    Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali
       risanje in druga črnila, vključno
       nekoncentrirana ali v trdnem stanju

       - Tiskarske barve:

 3215 11 00 - - črna:

 3215 11 001 - - - za tisk na belo in Alu pločevino ......... 3.5

 3215 19 00 - - druge:

 3215 19 002 - - - za tisk na belo in Alu pločevino ......... 3.5


 3302    Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
       raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki
       se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi
       preparati na osnovi dišav vrst, ki se
       uporabljajo v proizvodnji pijač

 3302 90   - Drugo:

 3302 90 90 - - drugo:

 3302 90 901 - - - mešanice dišav za uporabo v industriji
       detergentov .................................... 6.5


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

 3402 90   - Drugo:

 3402 90 100 - - površinsko aktivni preparati ............... 6.2


 3403    Mazalni preparati (vključno s preparati na
       osnovi olj za hlajenje, kaljenje in preparati
       za popuščanje vijakov in matic, preparati zoper
       rjo in korozijo ter preparati za ločevanje
       kalupov na osnovi mazalnih sredstev) ter
       preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in
       maščenje tekstilnih materialov, usnja, krzna
       ali drugih materialov, toda brez preparatov,
       ki vsebujejo 70 mas.% ali več naftnega olja ali
       olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, kot
       osnovne sestavine

       - Ki vsebujejo naftna olja ali olja iz
       bituminoznih mineralov:

 3403 19   - - drugo:

       - - - drugo:

 3403 19 910 - - - - preparati za mazanje strojev, naprav
       in vozil ....................................... pr

       - Drugo:

 3403 99   - - drugo:

 3403 99 100 - - - preparati za mazanje strojev, naprav in
       vozil .......................................... pr


 3601 00 00 Smodniki:

 3601 00 009 - Malodimni .................................... pr


 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

 3602 00 001 - Brizantni eksplozivi, z detonacijsko
       hitrostjo nad 6000 m/s ......................... pr


 3906    Akrilni polimeri v primarnih oblikah

 3906 90   - Drugi:

 3906 90 90 - - drugi:

 3906 90 902 - - - natrijeve soli poliakrilne kisline ....... 5

 3906 90 903 - - - raztopine akrilnih polimerov v organskih
       topilih ........................................ 5


 3907    Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole,
       v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne
       smole, polialilestri in drugi poliestri, v
       primarnih oblikah

       - Drugi poliestri:

 3907 91   - - nenasičeni:

 3907 91 900 - - - drugi .................................... pr

 3907 99   - - drugi:

       - - - s hidroksilnim številom do vključno 100:

 3907 99 190 - - - - drugo .................................. pr


 3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
       primarnih oblikah

 3909 40 000 - Fenolne smole ................................ pr

 3909 50   - Poliuretani (PU):

 3909 50 100 - - poliuretan iz 2,2'-(tert-butiloamino)
       dietanola in 4,4'-metilendicikloheksil
       diizocianata, v obliki raztopine v N,N-
       dimetilacetamida, ki vsebuje 50 mas.% ali
       več polimerov .................................. 6.5


 3915    Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas

 3915 10 000 - Iz polimerov etilena ......................... 7.4

 3915 90   - Iz drugih plastičnih mas:

       - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3915 90 110 - - - iz polimerov propilena ....................7.4


 3916    Monofilamenti, katerih kateri koli prečni prerez
       presega 1 mm, palice, paličice in profilne
       oblike iz plastičnih mas, površinsko obdelane
       ali ne, toda drugače neobdelane

 3916 20   - Iz polimerov viniklorida:

 3916 20 900 - - drugo (kopolimeri) ......................... pr


 3917    Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
       spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

       - Druge cevi in tulci:

 3917 31   - - gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa
       (276 barov) ali več:

 3917 31 900 - - - drugo .................................... 6.5

 3917 32   - - druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
       drugimi materiali, brez pribora:

       - - - brezšivne, razrezane na dolžine, ki so
       večje od največje dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane, toda
       drugače neobdelane:

       - - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3917 32 390 - - - - - drugo ................................ pr

 3917 32 510 - - - - drugo .................................. pr

 3917 40   - Pribor:

 3917 40 900 - - drugo ...................................... 8


 3919    Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne ploščate oblike iz
       plastičnih mas, vključno tudi tiste v zvitkih

 3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:

       - - drugo:

       - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 10 690 - - - - drugo ................................... pr

 3919 90   - Drugo:

       - - drugo:

       - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 90 61 - - - - iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena:

 3919 90 611 - - - - - iz mehkega PVC z elektroizolacijskim
       lepilnim nanosom ............................... 6.5


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
       iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste
       strukture, neojačeni, nelaminirani, brez
       podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi
       materiali

 3920 10   - Iz polimerov in kopolimerov etilena:

       - - debeline do vključno 0,125 mm (skupna
       debelina):

       - - - iz polietilena s specifično maso:

       - - - - manj od 0,94:

       - - - - - drugo:

       - - - - - - nepotiskani:

 3920 10 26 - - - - - - - drugo:

 3920 10 261 - - - - - - - - večslojne folije s
       prevladujočim

       polietilenskim slojem .......................... pr

 3920 10 27 - - - - - - potiskani:

 3920 10 271 - - - - - - - večslojne folije s prevladujočim
       polietilenskim slojem .......................... pr

 3920 10 400 - - - drugo (kopolimeri) ....................... pr

       - - debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 89 - - - drugo:

 3920 10 892 - - - - večplastna folija "tuba laminate" ...... pr

 3920 10 899 - - - - drugo .................................. pr

 3920 20   - Iz polimerov propilena:

       - - debeline do vključno 0,10 mm:

 3920 20 290 - - - drugo .................................... pr

       - - debeline nad 0,10 mm:

 3920 20 900 - - - drugo .................................... pr

 3920 30 000 - Iz polimerov in kopolimerov stirena .......... 6.5

       - Iz drugih plastičnih mas:

 3920 92 000 - - iz poliamidov ............................. 6.5


 3921    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
       iz plastičnih mas (vključno kombinirani z
       materiali, ki niso iz 39. poglavja)

       - Celičaste strukture:

 3921 11 00 - - iz polimerov stirena:

 3921 11 001 - - - iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za
       toplotno izolacijo (npr. vrsta STYRODUR) ....... 6.5

 3921 90   - Drugo:

 3921 90 60 - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3921 90 601 - - - tekstilna tkanina popolnoma
       (obojestransko) vgrajena v polivinilklorid
       (PVC) .......................................... 6.5

 3921 90 900 - - drugo ...................................... 6.5


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga
       (embalaža), iz plastičnih mas; zamaški,
       pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz
       plastičnih mas

 3923 50   - Zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala:

 3923 50 900 - - drugo ...................................... pr


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 90   - Drugo:

 3925 90 10 - - pribor in armatura, namenjeni stalni
       vgradnji v vratih ali na njih, oknih,
       stopniščih, zidovih ali drugih delih stavb:

 3925 90 101 - - - iz ekstrudiranega polistirena, z
       zaprtimi porami in utori ali žlebovi na
       robovih za toplotno izolacijo (npr. vrste
       STYRODUR) ...................................... 8


 3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
       iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

 3926 20 000 - Obleka in pribor zanjo (vključno rokavice) ...pr

 3926 90   - Drugo:

       - - drugo:

       - - - drugo:

 3926 90 99 - - - - drugo:

 3926 90 991 - - - - - plastične mreže za zemljine iz
       polietilena visoke gostote (PEHD),
       kombinirana ali ne z geotekstilom iz
       polipropilena .................................. pr


 4008    Plošče, listi, trakovi, palice (debeline
       nad 5 mm) in profili iz vulkaniziranega
       kavčuka (gume), razen iz trde gume

       - Iz celularne gume:

 4008 19 000 - - drugo ...................................... pr

       - Iz necelularne gume:

 4008 21   - - plošče, listi in trakovi:

 4008 21 90 - - - drugo:

 4008 21 901 - - - - elastika v obliki trakov ................ pr

 4008 21 902 - - - - tiskarske in lakirne gumi prevleke za
       aplikacijo tiskarskih barv in lakov na
       pločevino ...................................... 5


 4009    Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz
       trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
       spojnice, kolena, prirobnice)

 4009 50   - S priborom:

       - - drugo:

 4009 50 500 - - - ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
       kovinami ....................................... pr


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

       - Druge:

 4011 91   - - z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem:

 4011 91 100 - - - ki se uporabljajo za kmetijska in
       gozdarska vozila ............................... 6.8

 4011 91 300 - - - ki se uporabljajo za gradbeno
       mehanizacijo ................................... 6.8

 4011 91 900 - - - druge .................................... 6.8

 4011 99   - - druge:

 4011 99 100 - - - ki se uporabljajo za kmetijska in
       gozdarska vozila ............................... 6.8


 4016    Drugi proizvodi iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume), razen iz trdega vulkaniziranega
       kavčuka (gume)

       - Drugo:

 4016 99   - - drugo:

       - - - drugo:

       - - - - drugo:

       - - - - - drugo:

 4016 99 880 - - - - - - drugo .............................. 5


 4109 00 000 Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje;
       metalizirano usnje ............................. pr


 4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm3:

 4411 19 00 - - druge:

 4411 19 003 - - - samo lakirane ali barvane, kakršne koli
       debeline........................................ pr

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm3 do
       vključno 0,8 g/cm3:

 4411 21 00 - - mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 21 009 - - - druge .................................... pr

 4411 29 00 - - druge:

 4411 29 001 - - - samo lakirane ali barvane, kakršne koli
       debeline ....................................... pr

 4411 29 009 - - - druge .................................... pr

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,35 g/cm3 do
       vključno 0,5 g/cm3:

 4411 31 000 - - mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene ................................... pr

 4411 39 000 - - druge ...................................... pr


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

 4418 40 00 - Opaži za betonska dela:

 4418 40 001 - - kompletni opaži za betonska dela ........... 6.5

 4418 90   - Drugo:

 4418 90 900 - - drugo ...................................... pr


 4504    Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih)
       in izdelki iz aglomerirane plute

 4504 10   - Bloki, plošče, listi in trakovi; ploščice
       vseh oblik, valji s polnim prerezom, vključno
       kolute:

       - - drugo:

 4504 10 990 - - - drugo .................................... 3.5


 4803 00   Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila,
       papir za brisače, serviete in robčke ter podoben
       papir za uporabo v gospodinjstvu ali za
       sanitarne namene, celulozna vata, listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, vključno nabrani
       (krep, plisirane idr.), reliefne, luknjane,
       površinsko barvani, površinsko okrašene ali
       tiskani izdelki, v zvitkih, širokih nad 36 cm,
       ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z
       najmanj eno stranico daljšo kot 36 cm, v
       neprepognjenem stanju

 4803 00 100 - Celulozna vata ............................... 4

 4803 00 900 - Drugo ........................................ 4


 4805    Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
       listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega poglavja

 4805 80   - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2
       ali več:

       - - izdelan iz odpadnega papirja:

 4805 80 110 - - - testliner ................................ pr

 4805 80 190 - - - drugo .................................... pr


 4806    Rastlinski pergamentni papir, za maščobe
       neprepusten papir, pavs papir in prozorni
       papir ter drugi glazirani prozorni ali
       prosojni papirji, v zvitkih ali listih

 4806 10 000 - Pergamentni papir ............................ pr


 4808    Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
       ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
       nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih
       iz tar. št. 4803 ali 4818

 4808 30 000 - Drug kraft papir, nabran (krep ali
       plisiran), vključno reliefni ali luknjani ....... pr


 4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za
       druge grafične namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

 4810 11   - - z maso do vključno 150 g/m2:

       - - - drugo:

 4810 11 910 - - - - v zvitkih .............................. pr

       - Kraft papir in karton, razen tistih, ki se
       uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge
       grafične namene:


 4811    Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803,
       4804, 4809, 4810 ali 4818

       - Papir in karton, premazana, impregnirana
       ali pokrita s plastičnimi masami (razen lepil):

 4811 39 000 - - drugo ...................................... pr

 4811 90   - Drug papir, karton, celulozna vata ter listi
       in trakovi iz celuloznih vlaken (vključno
       potiskani):

 4811 90 900 - - drugo ...................................... pr


 4819    Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za
       pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne
       vate ali listov ali trakov iz celuloznih
       vlaken; kartonažni izdelki, iz papirja ali
       kartona, ki se uporabljajo v pisarnah,
       trgovinah ali podobno

 4819 20   - Zložljive škatle, zaboji in vreče iz
       nevalovitega papirja ali nevalovitega kartona:

 4819 20 100 - - z maso papirja ali kartona do 600g/m2 ...... pr


 4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
       celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih vlaken

       - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
       lepilom:

 4823 11   - - samolepilni:

       - - - trakovi širine do vključno 10 cm, katerih
       premaz vsebuje nevulkanizirano naravno ali
       sintetično gumo:

 4823 11 190 - - - - samolepilni na obeh straneh ............ pr

 4823 19 000 - - drugo ...................................... 5.6

 4823 90   - Drugo:

       - - drugo:

       - - - drugo:

 4823 90 900 - - - - drugo .................................. pr


 5007    Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 5007 10 000 - Tkanine iz buretne svile ..................... pr

 5007 20   - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več svile ali drugih svilenih odpadkov, razen
       buretne svile:

       - - krep:

 5007 20 110 - - - nebeljene, degumirane ali beljene svile .. pr

 5007 20 190 - - - drug ..................................... pr

       - - pongee, habutai, honan, šantung, corah in
       podobne daljnjevzhodne tkanine, v celoti
       svilene (nemešane z buretno svilo ali drugimi
       svilenimi odpadki ali z drugimi svilenimi
       materiali):

 5007 20 210 - - - v platnovi vezavi, nebeljene ali nadalje
       neobdelane, razen degumirane ................... pr

       - - - druge:

 5007 20 310 - - - - v platnovi vezavi ...................... pr

 5007 20 390 - - - - druge .................................. pr

       - - drugo:

 5007 20 410 - - - prozorne tkanine (odprto tkane) .......... pr

       - - - druge:

 5007 20 590 - - - - barvane ................................ pr

       - - - - iz raznobarvnih prej:

 5007 20 610 - - - - - širine nad 57 cm do 75 cm ............ pr

 5007 20 690 - - - - - druge ................................ pr

 5007 20 710 - - - - tiskane ................................ pr

 5007 90   - Druge tkanine:

 5007 90 300 - - barvane .................................... pr

 5007 90 500 - - iz raznobarvnih prej ....................... pr

 5007 90 900 - - tiskane .................................... pr


 5105    Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana
       ali česana (vključno s česano volno, v masi)

 5105 30   - Fina živalska dlaka, mikana ali česana:

 5105 30 900 - - česana ..................................... pr

 5105 40 000 - Groba živalska dlaka, mikana ali česana ...... pr


 5112    Tkanine iz česane volne ali česane fine
       živalske dlake

 5112 90   - Druge:

 5112 90 100 - - ki po masi vsebujejo skupno nad 10%
       tekstilnih materialov iz poglavja 50 ........... pr


 5204    Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen
       ali pripravljen za prodajo na drobno

 5204 20 000 - Pripravljen za prodajo na drobno ............. 5.9


 5205    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje),
       ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5205 42 00 - - številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit):

 5205 42 001 - - - mercerizirana ............................ pr

 5205 43 00 - - številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit):

 5205 43 001 - - - mercerizirana ............................ pr


 5208    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več bombaža, mase do 200 g/m2

       - Barvane:

 5208 32   - - v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       - - - v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 32 190 - - - - nad 165 cm ............................. pr


 5306    Lanena preja

 5306 10   - Enojna:

       - - nepripravljena za prodajo na drobno:

 5306 10 100 - - - številke 833,3 deciteksov ali več (do 12
       metrične številke Nm):

 5306 20   - Dvojna, večnitna ali pramenska:

 5306 20 100 - - nepripravljena za prodajo na drobno ........ pr


 5308    Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken;
       papirna preja

 5308 10 000 - Prerja iz kokosovega vlakna .................. pr

 5308 20   - Preja iz konoplje:

 5308 20 100 - - nepripravljena za prodajo na drobno ........ pr

 5308 20 900 - - pripravljena za prodajo na drobno .......... pr

 5308 90   - Druga:

       - - preja iz ramije:

 5308 90 120 - - - številke 277,8 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm ne več kot 36) ........... pr

 5308 90 190 - - - številke pod 277,8 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 36) ............................ pr

 5308 90 900 - - druga ...................................... pr


 5310    Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih liičnatih
       vlaken iz tar. št. 5303

 5310 10   - Nebeljene:

 5310 10 100 - - širine do vključno 150 cm .................. pr

 5310 10 900 - - širine nad 150 cm .......................... pr


 5401    Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken, nepripravjen ali pripravljen
       za prodajo na drobno

 5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:

       - - nepripravljen za prodajo na drobno:

 5401 10 19 - - - drug:

 5401 10 191 - - - - iz polipropilena ali akrilata .......... pr


 5402    Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca
       za šivanje), nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno sintetične monofilamente
       številke pod 67 deciteksov

 5402 10   - Preja velike trdnosti (iz najlona ali drugih
       poliamidov):

 5402 10 100 - - iz aramidov ................................ pr

 5402 10 900 - - druga ...................................... pr

 5402 20 000 - Preja velike trdnosti iz poliestra ........... pr

       - Druga preja, enojna nesukana ali vpredena,
       do 50 zavojev na meter:

 5402 49   - - druga:

       - - - drugo:

 5402 49 910 - - - - iz polipropilena ....................... pr

       - Druga preja, enojna, vpredena, z nad 50
       zavoji na meter:

 5402 52 000 - - iz poliestra ............................... pr

      - Druga preja, dvojna, večnitna ali pramenska:

 5402 62 000 - - iz poliestra ............................... pr

 5402 69   - - druga:

 5402 69 900 - - - drugo .................................... pr


 5403    Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za
       šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno,
       vključno z umetnimi monofilamenti številke manj
       kot 67 deciteksov

       - Druga preja, enojna:

 5403 32 000 - - iz viskoznega rajona z nad 120 zavoji na
       meter .......................................... pr

 5403 33   - - iz celuloznega acetata:

 5403 33 100 - - - enojna, brez zavojev ali z največ 250
       zavoji.na meter ................................ pr


 5404    Sintetični monofilamenti, številke 67 deciteksov
       ali več, katerih noben prečni prerez ne presega
       1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz
       sintetičnih tekstilnih surovin, vidne širine do
       5 mm

 5404 10   - Monofilamenti:

 5404 10 100 - - elastomerni ................................ pr


 5407    Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404

 5407 20   - Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih
       izdelkov:

       - - iz polietilena ali polipropilena, širine:

 5407 20 11 - - - pod 3 m:

 5407 20 111 - - - - iz polietilena ......................... pr

 5407 20 119 - - - - drugo .................................. pr

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 %
       ali več sintetičnih filamentov:

 5407 71 00 - - nebeljene ali beljene:

 5407 71 001 - - - iz polipropilena ......................... pr

 5407 72 00 - - barvane:

 5407 72 001 - - - iz polipropilena ......................... pr


 5501    Prameni iz sintetičnih filamentov

 5501 30 000 - Akrilni ali modakrilni ....................... pr


 5503    Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana in
       ne drugače pripravljena za predenje

 5503 10   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

       - - iz aramidov:

 5503 10 190 - - - druga .................................... pr

 5503 40 000 - Iz polipropilena ............................. pr


 5504    Umetna vlakna, rezana, nemikana, nečesana
       in ne drugače pripravljena za predenje

 5504 90 000 - Druga ........................................ pr


 5506    Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana
       ali drugače pripravljena za predenje

 5506 20 000 - Iz poliestra ................................. pr

 5506 30 000 - Iz akrila ali modakrila ...................... pr

 5506 90   - Druga:

 5506 90 100 - - polivinilkloridna vlakna (PVC) ............. pr

 5506 90 90 - - druga:

 5506 90 909 - - - druga .................................... pr


 5509    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5509 53 000 - - v mešanici pretežno ali samo z bombažem .... pr


 5510    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5510 11 00 - - enojna preja:

 5510 11 001 - - - preja iz modalnih vlaken ................. pr


 5516    Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako:

 5516 32 000 - - barvane .................................... pr


 5603    Netkani tekstil, vključno impregniran,
       prevlečen, prekrit ali laminiran

       - Iz umetnih ali sintetičnih filamentov iz
       54. poglavja:

 5603 11   - - z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 11 900 - - - drug ..................................... pr

 5603 12   - - z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 12 900 - - - drug ..................................... pr

 5603 13   - - z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 13 900 - - - drug ..................................... pr

 5603 14   - - z maso nad 150 g/m2:

 5603 14 900 - - - drug ..................................... pr

       - Drug:


 5606 00   Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike
       iz tar.št. 5404 in 5405, razen povitih
       proizvodov iz tar.št. 5605 in posukane preje iz
       konjske dlake iz grive in repa; ženiljska preja
       (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno
       vozličasta preja

       - Drugo:

 5606 00 910 - - posukana preja ............................ pr


 5607    Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi, konopci
       in kabli, vključno pletene, impregnirane,
       prevlečene, prekrite, obložene z gumo ali
       plastično maso

 5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:

       - iz najlona ali drugih poliamidov ali iz
       poliestrov:

       - - - številke nad 50.000 deciateksov (5g/m):

 5607 50 110 - - - - pleteni ............................... pr

 5607 50 190 - - - - drugi ................................. pr


 5703    Preproge in druga talna pokrivala iz tekstila,
       taftana, dokončana ali nedokončana

 5703 20   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

       - - druga:

 5703 20 990 - - - druga .................................... 8


 5801    Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in
       tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
       tar. št. 5802 ali 5806

       - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5801 35 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ..... pr


 5909 00   Cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnih
       surovin, vključno obložene in armirane, s
       priborom iz drugega materiala ali brez njega

 5909 00 100 - Iz sintetičnih vlaken ........................ 5.6


 5910 00 000 Trakovi in jermeni iz tekstilnega materiala za
       transportne ali transmisijske namene, ojačeni
       ali neojačeni s kovino ali drugim materialom ... 5


 6001    Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi
       in bukle materiali, pleteni in kvačkani

 6001 10 000 - Materiali z dolgolasasto površino (nad 5 mm) . pr


 6002    Drugi pleteni ali kvačkani materiali

 6002 10   - Široki do 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali
       več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali
       gume:

 6002 10 100 - - ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
       preje, vendar brez gumijaste niti .............. pr

 6002 10 900 - - drugi ...................................... pr

 6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5%
       ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka
       ali gume:

 6002 30 10 - - ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
       preje, vendar brez gumijaste niti:

 6002 30 101 - - - tiskani .................................. pr

       - Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z
       materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi
       stroji):

 6002 43   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       - - - iz sintetičnih vlaken:

       - - - - drugi:

 6002 43 350 - - - - - iz raznobarvnih prej ................. 7.4

       - Drugi:

 6002 93   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       - - - iz sintetičnih vlaken:

       - - - - drugi:

 6002 93 31 - - - - - nebeljeni ali beljeni:

 6002 93 311 - - - - - - termovelur mase nad 200g/m2 ........ pr

 6002 93 33 - - - - - barvani:

 6002 93 331 - - - - - - termovelur mase nad 200g/m2 ........ pr

 6002 93 35 - - - - - iz raznobarvnih prej:

 6002 93 351 - - - - - - termovelur mase nad 200 g/m2 ....... pr

 6002 93 39 - - - - - tiskani:

 6002 93 391 - - - - - - termovelur mase nad 200g/m2 ........ pr

       - - - iz umetnih vlaken:

 6002 93 99 - - - - drugi:

 6002 93 991 - - - - - termovelur mase nad 200g/m2 ...........pr


 6117    Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali
       kvačkan; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali
       pribora za oblačila

 6117 80   - Drug pribor:

 6117 80 900 - - drugo ...................................... 8


 6306    Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila,
       jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za
       taborjenje

       - Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice:

 6306 12 000 - - iz sintetičnih vlaken ...................... 8


 6406    Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete
       in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni
       izdelki in njihovi deli

 6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen
       opetnikov:

       - - iz usnja:

 6406 10 110 - - - zgornji deli ............................. pr

 6406 10 900 - - iz drugih materialov ....................... pr

       - Drugo:

 6406 99   - - iz drugih materialov:

 6406 99 600 - - - podplati iz usnja ali sestavljenega
       usnja .......................................... pr


 6813    Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega
       materiala (npr. plošče, valji, trakovi,
       segmenti, koluti, podstavki, obloge),
       nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, na
       bazi azbesta, drugih mineralnih materialov ali
       celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom ali
       drugimi materiali

 6813 10   - Zavorne obloge in ploščice:

 6813 10 900 - - druge ...................................... 3.6

 6813 90   - Drugo:

 6813 90 900 - - drugo ...................................... 3.6


 6909    Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in
       drugo tehnično rabo; korita in podobne posode,
       ki se uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci,
       kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za
       transport ali pakiranje blaga

       - Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično
       in drugo tehnično rabo:

 6909 19 000 - - drugo ...................................... pr


 7010    Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
       ampule in druge posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
       vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla

       - Drugo, s prostornino:

 7010 94   - - 0,15 l ali manj:

       - - - drugo:

       - - - - za farmacevtske izdelke, s prostornino:

 7010 94 710 - - - - - nad 0,055 litra ...................... pr

 7010 94 790 - - - - - 0,055 litra ali manj ................. pr


 7015    Stekla za ure in podobna stekla, stekla za
       nekorektivna ali korektivna očala, izkrivljena,
       upognjena, votla in podobno obdelana, optično
       neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za
       proizvodnjo takih stekel

 7015 10 000 - Stekla za korektivna očala ................... pr


 7202    Fero-predzlitine

       - Fero-mangan:

 7202 11   - - ki vsebuje več kot 2 mas.% ogljika:

 7202 11 200 - - - z granulacijo, ki ne presega 5 mm in
       vsebnostjo mangana več kot 65 mas.% ............ pr

 7202 11 800 - - - drugo .................................... pr

 7202 19 000 - - drugo ...................................... pr

       - Fero-silicij:

 7202 21   - - ki vsebuje več kot 55 mas.% silicija:

 7202 21 10 - - - ki vsebuje več kot 55 mas.%, vendar
       največ 80 mas.% silicija:

 7202 21 101 - - - - ki vsebuje do 65 mas.% silicija ........ pr

 7202 21 109 - - - - drugo .................................. pr

 7202 21 900 - - - ki vsebuje več kot 80 mas.% silicija .... pr

 7202 29   - - drugo:

 7202 29 100 - - - ki vsebujejo 4 mas.% ali več, vendar
       ne več kot 10 mas.% magnezija .................. pr

 7202 29 900 - - - drugo .................................... pr


 7213    Žica, toplo valjana, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

 7213 20 000 - Druge, iz avtomatnega jekla .................. 6.2

       - Druge:

 7213 91   - - s krožnim prečnim prerezom premera manj
       kot 14 mm:

 7213 91 100 - - - iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
       betona ......................................... 5.9

 7213 91 200 - - - iz jekla, ki se uporablja za žično
       armiranje pnevmatik (tyre cord) ................ 5.9

       - - - druge:

 7213 91 410 - - - - ki vsebujejo 0,06 mas.% ali
       manj ogljika .................................. 5.9

 7213 91 490 - - - - ki vsebujejo več kot 0,06 mas.%,
       vendar ne več kot 0.25 mas.% ogljika ........... 5.9

 7213 91 700 - - - - ki vsebujejo več kot 0,25 mas.%,
       vendar ne več kot 0.75 mas.% ogljika ........... 5.9

 7213 91 900 - - - - ki vsebujejo več kot 0.75 mas.%
       ogljika ........................................ 5.9


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
       kovinami:

       - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

       - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm:

 7217 30 110 - - - - prevlečena z bakrom .................... pr


 7220    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine manj kot 600 mm

 7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

       - - širine ne več kot 500 mm:

       - - - debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:

 7220 20 91 - - - - 2,5% ali več niklja:

 7220 20 911 - - - - - širine 13 mm ali manj ................ pr


 7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

       - Ki vsebuje 2,5 mas.% ali več niklja:

 7223 00 11 - - ki vsebuje 28 mas.% ali več, vendar ne
       več kot 31 mas.% niklja in 20 mas.% ali več,
       vendar ne več kot 22 mas.% kroma:

 7223 00 111 - - - premera 0,8 mm ali manj .................. 6.8

 7223 00 19 - - druga:

 7223 00 191 - - - premera 0,8 mm ali manj .................. 6.8

       - Ki vsebuje manj kot 2,5 mas.% niklja:

 7223 00 91 - - ki vsebuje 13 mas.% ali več, vendar ne
       več kot 25 mas.% kroma in 3,5 mas.% ali več,
       vendar ne več kot 6 mas.% aluminija:

 7223 00 911 - - - premera 0,8 mm ali manj .................. 6.8


 7306    Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
       spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla

 7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
       železa ali nelegiranega jekla:

       - - drugi:

       - - - precizne cevi, z debelino sten:

 7306 30 210 - - - - do vključno 2 mm ....................... pr

       - - - drugi:

       - - - - drugi, z zunanjim premerom:

       - - - - - do vključno 168,3 mm:

 7306 30 780 - - - - - - drugi ............................... pr


 7307    Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla

       - Liti pribor (fitingi):

 7307 11   - - iz netempranega litega železa:

 7307 11 10 - - - ki se uporablja v tlačnih sistemih:

 7307 11 101 - - - - fazonski kosi za litoželezne cevi ...... 5.6

       - Drug, iz nerjavnega jekla:

 7307 22   - - kolena, loki in oglavki z navojem:

 7307 22 100 - - - oglavki z navojem ........................ pr

 7307 22 900 - - - spojnice in kolena ....................... pr

 7307 23   - - pribor (fitingi) za varjenje:

 7307 23 100 - - - kolena in loki ........................... pr

 7307 23 900 - - - drugo .................................... pr

 7307 29   - - drug:

 7307 29 100 - - - navojni .................................. pr

 7307 29 300 - - - za varjenje .............................. pr


 7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
       podobno, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla

 7308 40   - Podporniki in drugi elementi za gradbene odre
       in opaže in podporniki za rudniške jaške:

 7308 40 900 - - drugo ...................................... 5.6


 7310    Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni
       kontejnerji, za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z
       oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali
       brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih
       naprav

       - S prostornino manj kot 50 litrov:

 7310 21   - - pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali
       robljenjem:

 7310 21 11 - - - pločevinke za shranjevanje hrane:

 7310 21 111 - - - - za shranjevanje mesnih izdelkov s
       pravokotnim dnom in pokrovom 103x166 mm (flat) . 6.5

 7310 21 19 - - - pločevinke za shranjevanje pijače:

 7310 21 191 - - - - za shranjevanje pijače, z debelino
       pločevinke manj kot 0,5 mm ..................... 6.5

 7310 29   - - drugo:

 7310 29 100 - - - z debelino stene manj kot 0,5 mm ......... 6.5


 7311 00   Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene
       pline, iz železa ali jekla

 7311 00 10 - Brezšivni:

 7311 00 101 - - za tehnične pline: vodik - H2, kisik - O2,
       argon - Ar, ogljikov dioksid - CO2 in njihove
       mešanice ....................................... 6.8


 7312    Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi
       ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno
       izolirani

 7312 10   - Vpredena žica, vrvi in kabli:

       - - drugi:

       - - - drugi, z največjim prečnim prerezom:

       - - - - več kot 3 mm:

       - - - - - vpredena žica:

 7312 10 710 - - - - - - neprevlečena ....................... 5.6

       - - - - - - prevlečena:

 7312 10 750 - - - - - - - platirana ali prevlečena s
       cinkom ......................................... pr

 7312 10 790 - - - - - - - druga ............................ 5.6


 7315    Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

       - Členaste verige in njihovi deli:

 7315 11   - - valjaste verige:

 7315 11 100 - - - ki se uporabljajo za kolesa in motorna
       kolesa ......................................... 7


 7318    Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki
       s kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla

       - Izdelki z navojem:

 7318 14   - - samovrezni vijaki:

 7318 14 100 - - - iz nerjavnega jekla ...................... 5.6

 7318 15   - - drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami
       ali podložkami ali brez njih:

       - - - drugi:

       - - - - drugi:

       - - - - - z glavo:

       - - - - - - z ravno ali križno zarezo:

 7318 15 510 - - - - - - - iz nerjavnega jekla .............. 5.6


 7322    Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne
       ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli
       iz železa ali jekla; grelniki na topli zrak in
       distributorji toplega zraka (vključno z
       razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali
       obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno
       energijo, z vgrajenim eletričnim ventilatorjem,
       in njihovi deli iz železa ali jekla

 7322 90   - Drugo:

 7322 90 900 - - drugo ...................................... pr


 7326    Drugi železni ali jekleni izdelki

 7326 20   - Izdelki iz železne in jeklene žice:

       - - drugi:

 7326 20 500 - - - žične košare ............................. pr

 7326 90   - Drugi:

       - - drugi izdelki iz železa in jekla:

 7326 90 97 - - - drugi:

 7326 90 971 - - - - varilne kabine za izdelavo karoserijskih
       delov, njihovo industrijsko sestavo in montažo
       vozil iz tar. št. 8701 do 8705 ................. pr

 7326 90 972 - - - - pokrovi za pločevinke iz tar. podšt.
       7310 21 191 .................................... pr


 7406    Prah in luskine, iz bakra

 7406 10 000 - Prah nelamelarne strukture ................... 3.8


 7408    Bakrena žica

       - Iz rafiniranega bakra:

 7408 11 000 - - s prečnim prerezom, katerega največja
       dimenzija presega 6 mm ........................ 5

 7408 19   - - druga:

 7408 19 100 - - - s prečnim prerezom, katerega največja
       dimenzija presega 0,5 mm ...................... pr

 7408 19 900 - - - s prečnim prerezom, katerega največja
       dimenzija je največ 0,5 mm ..................... pr

       - Iz bakrovih zlitin:

 7408 21 000 - - iz zlitine bakra in cinka (medenina) ....... pr

 7408 29 000 - - druga ...................................... 3


 7409    Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline
       več kot 0,15 mm

       - Iz rafiniranega bakra:

 7409 11 000 - - v kolobarjih ............................... pr

 7409 19 000 - - drugo ...................................... 3.6

       - Iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7409 21 000 - - v kolobarjih ............................... pr

 7409 29 000 - - drugo ...................................... 3.6

       - Iz zlitine bakra in kositra (brona):

 7409 31 000 - - v kolobarjih ............................... pr

 7409 39 000 - - drugo ...................................... 3.6


 7410    Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz
       papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       podložnih materialov), debeline do vključno 0,15
       mm (brez vštete podlage)

       - Brez podlage:

 7410 11 000 - - iz rafiniranega bakra ...................... 3.6


 7411    Bakrene cevi

 7411 10   - Iz rafiniranega bakra:

       - - ravne, z debelino sten:

 7411 10 110 - - - več kot 0,6 mm ........................... 3.6

 7411 10 900 - - drugo ...................................... pr

       - Iz bakrovih zlitin:

 7411 21   - - iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7411 21 10 - - - ravne:

 7411 21 101 - - - - cevi iz zlitine bakra in cinka z
       debelino stene manjše od 3mm ................... 3.6

 7411 21 90 - - - drugo:

 7411 21 901 - - - - cevi z debelino stene 3mm in manj ...... 3.6


 7412    Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr.
       spojnice, kolena, oglavki)

 7412 10 000 - Iz rafiniranega bakra ........................ 3.6

 7412 20 000 - Iz bakrovih zlitin ........................... 3.6


 7413 00   Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz
       bakra, električno neizolirani

       - Drugo:

 7413 00 910 - - iz rafiniranega bakra ...................... pr


 7505    Nikljaste palice, profili in žica

       - Žica:

 7505 22 000 - - iz nikljevih zlitin ........................ 2


 7601    Aluminij, surov

 7601 10 000 - Aluminij, nelegiran .......................... pr

 7601 20   - Aluminijeve zlitine:

 7601 20 100 - - primarne ................................... pr


 7602 00   Aluminijasti odpadki in ostanki

       - Odpadki:

 7602 00 110 - - ostružki, opilki, odkruški, mlevni odpadki
       ipd.; odpadki barvanih, prevlečenih ali
       podloženih pločevin in folij, debeline (brez
       podlage) do vključno 0,2 mm .................... pr

 7602 00 190 - - drugo (vključno s tovarniškim izmetom) ..... pr

 7602 00 900 - Neuporabni, iztrošeni in podobni izdelki ..... pr


 7604    Aluminijaste palice in profili

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7604 21 00 - - votli profili:

 7604 21 001 - - - varjeni in perforirani profili ........... pr

 7604 29   - drugo:

 7604 29 90 - - - profili:

 7604 29 901 - - - - profili dimenzije 12 x 8 mm in manj .... pr


 7605    Aluminijasta žica

       - Iz nelegiranega aluminija:

 7605 11 000 - z največjo dimenzijo prečnega prereza več
       kot 7 mm ....................................... pr

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7605 21 000 - - z največjo dimenzijo prečnega prereza več
       kot 7 mm ....................................... pr


 7606    Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm

       - Pravokotni (tudi kvadratni):

 7606 11   - - iz nelegiranega aluminija:

       - - - drugi, debeline:

 7606 11 91 - - - - manj kot 3mm:

 7606 11 911 - - - - - za litografiranje (litografska
       pločevina) ..................................... 5.6

 7606 12   - - iz aluminijevih zlitin:

       - - - drugi:

 7606 12 50 - - - - pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso:

 7606 12 501 - - - - - pobarvani, v kolobarjih .............. pr

 7606 12 509 - - - - - drugi ................................ pr

 7606 92 000 - - iz aluminijevih zlitin ..................... 5.6


 7607    Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago
       iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
       podlage)

       - Brez podlage:

 7607 11   - - samo valjane, vendar dalje ne obdelane:

 7607 11 10 - - - debeline manj kot 0,021 mm:

 7607 11 101 - - - - debeline manj kot 0,008 mm ............. pr

 7607 19   - - druge:

 7607 19 100 - - - debeline manj kot 0,021 mm ............... pr

       - - - debeline najmanj 0,021 mm, vendar
       največ 0,2mm:

 7607 19 99 - - - - druge:

 7607 19 991 - - - - - za litografiranje (litografska
       folija) ........................................ 5


 7612    Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni
       kontejnerji (tudi togi in upogljivi cevasti
       kontejnerji) za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s
       prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali brez
       nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda
       brez mehaničnih ali termičnih naprav

 7612 90   - Drugo:

       - drugi, s prostornino:

 7612 90 98 - - - manj kot 50 litrov:

 7612 90 981 - - - - za shranjevanje pijače, z debelino
       pločevinke manj kot 0.5 mm volumna do 0.51 ..... pr


 7614    Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz
       aluminija, električno neizolirani

 7614 10 000 - Z jeklenim jedrom ............................ pr


 7616    Drugi izdelki iz aluminija

       - Drugo:

 7616 99   - - drugo:

 7616 99 90 - - - drugo:

 7616 99 901 - - - - pokrovi za pločevinke iz tar.
       podšt. 7310 21 191, ki se zapogibajo ........... pr


 7801    Surovi svinec

       - Drugo:

 7801 91 000 - - ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje
       nad drugimi elementi ........................... pr

 7801 99   - - drugo:

       - - - drugo:

 7801 99 990 - - - - drugo .................................. pr


 8106 00   Bismut in bismutovi izdelki, vključno z odpadki
       in ostanki

 8106 00 100 - Bismut, surov ter odpadki in ostanki; prah ... pr


 8202    Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z
       listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter
       listi žag brez zob)

       - Drugi listi za žage:

 8202 99   - - drugi:

 8202 99 900 - - - z delovno površino iz drugih
       materialov ..................................... pr


 8205    Ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke;
       primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in
       delov za obdelovalne stroje; nakovala; prenosne
       kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni
       pogon

       - Drugo ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti):

 8205 59   - - drugo:

 8205 59 900 - - - drugo .................................... pr


 8207    Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
       na mehanični pogon ali brez njega ali za
       obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje,
       vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje
       odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje),
       vključno z matricami za izvlačenje ali
       iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in
       zemlje

 8207 20   - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:

 8207 20 90 - - z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 20 901 - - - za izdelavo karoserijskih delov za
       industrijsko sestavljanje vozil iz tar. št.
       8701 do 8705 ................................... pr

 8207 30   - Orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje
       (štancanje):

 8207 30 100 - - za obdelavo kovin .......................... pr

 8207 40   - Orodje za izdelavo notranjih in zunanjih
       navojev:

 8207 40 900 - - drugo ...................................... pr

 8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in
       zemlje:

 8207 50 100 - - z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ........................ pr

       - - z delovno površino iz drugih materialov:

       - - - drugo:

       - - - - za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 50 500 - - - - - iz sintranih kovinskih karbidov ..... pr

 8207 50 700 - - - - - iz drugih materialov ................. pr

 8207 50 900 - - - - drugo .................................. pr

 8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin s povrtanjem
       (rajbla), grezenjem (razvrtala), s posnemanjem:

       - - z delovno površino iz drugih materialov:

       - - - posnemalna:

 8207 60 700 - - - - za obdelavo kovin, z delovno površino .. pr

 8207 70   - Orodje za rezkanje:

       - - za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 70 100 - - - iz sintranih kovinskih karbidov ......... pr

       - - - iz drugih materialov:

 8207 70 310 - - - - vretenastega tipa ...................... pr

 8207 70 380 - - - - drugo .................................. pr

 8207 70 900 - - drugo ...................................... pr


 8208    Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave


 8208 90 00 - Drugi:

 8208 90 001 - - za rezanje papirja in kartona .............. pr


 8213 00 000 Škarje (vključno krojaške in podobne škarje)
       in rezila zanje ................................ pr


 8308    Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala
       z zaponkami, kljukice, očesca in podobno, za
       obleko, obutev, ročne torbe, potovalne predmete
       in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne
       kovice iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz
       navadnih kovin

 8308 90 00 - Drugo, vključno z deli:

 8308 90 001 - - zapirala, okovje z zapirali (zaklopke) za
       smučarsko obutev in rolke ...................... pr


 8309    Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
       zamaški in zamaški, skozi katere se vliva), čepi
       za steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem
       ali brez njega, zalivke in drug pribor za
       pakiranje, iz navadnih kovin

 8309 90   - Drugo:

 8309 90 900 - - drugo ...................................... pr


 8401    Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja),
       neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in
       aparati za separacijo izotopov

 8401 10 000 - Jedrski reaktorji ........................... pr

 8401 30 000 - Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani .... pr


 8403    Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar.
       št. 8402

 8403 10   - Kotli:

 8403 10 100 - - litoželezni ................................ pr


 8407    Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
       svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
       bata

       - Pogonski motorji za plovila:

 8407 21   - - izvenkrmni motorji:

       - - - s prostornino nad 325 cm3:

 8407 21 990 - - - - z močjo nad 30 kW ...................... pr


 8408    Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
       kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

 8408 20   - Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:

       - - drugi:

       - - - za kmetijske ali gozdarske traktorje na
       kolesih, z močjo:

 8408 20 310 - - - - do vključno 50 kW ...................... pr


 8413    Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
       brez njih; elevatorji za tekočine

       - Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene
       za delovanje z merilnimi napravami:

 8413 11 000 - - črpalke za gorivo ali mazivo, ki se
       uporabljajo na bencinskih postajah ali v
       garažah ........................................ pr

 8413 30   - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne medije
       batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:

 8413 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu ............ pr

       - - druge:

 8413 50   - Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:

       - - druge:

 8413 50 500 - - - dozirne in proporcionalne črpalke ........ pr

       - - - druge:

       - - - - batne črpalke:

 8413 50 790 - - - - - druge ................................ pr

 8413 60   - Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:

       - - druge:

       - - - druge:

       - - - - zobniške črpalke:

 8413 60 410 - - - - - hidravlično gnane .................... pr

 8413 60 490 - - - - - druge ................................ pr

       - - - - krilne črpalke:

 8413 60 590 - - - - - druge ................................ pr

       - Druge črpalke; elevatorji za tekočine:

 8413 81   - - črpalke:

 8413 81 900 - - - druge .................................... pr


 8414    Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
       kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
       vključno s tistimi, ki imajo filtre

 8414 10   - Vakuumske črpalke:

       - - druge:

 8414 10 300 - - - rotacijske batne črpalke, drsne krilne
       rotacijske črpalke, molekularne črpalke in Roots
       črpalke ........................................ pr

 8414 60 000 - Nape z največjo horizontalno stranico do
       vključno 120 cm ................................ pr

 8414 80   - Drugo:

       - - drugo:

       - - - rotacijski prenostni kompresorji:

       - - - - z več gredmi:

 8414 80 710 - - - - - vijačni kompresorji .................. pr

 8414 80 900 - - - drugo .................................... pr

 8414 90   - Deli:

 8414 90 900 - - drugi ...................................... pr


 8417    Industrijske in laboratorijske peči, vključno
       peči za sežiganje, neelektrične

 8417 80   - Druge:

 8417 80 200 - - tunelne pečice in talilne peči za
       žganje keramičnih proizvodov ................... pr

 8417 80 800 - - druge ...................................... pr


 8419    Stroji, naprave in laboratorijska oprema
       (vključno električno ogrevani), za obdelavo
       materiala s spremembo temperature, kot je
       ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija,
       rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija,
       parjenje, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje,
       kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih
       strojev in naprav; pretočni in akumulacijski
       grelniki za vodo, neelektrični

       - Sušilnice:

 8419 31 000 - - za agroživilske pridelke in izdelke ........ pr

       - Drugi stroji, naprave in oprema:

 8419 89   - - drugo:

 8419 89 300 - - - naprave za naparevanje kovin v vakuumu ... pr

 8419 89 98 - - - drugi:

 8419 89 981 - - - - druge naprave za hlajenje proizvodov
       v postopku obdelave s temperaturo ali pri
       kateri se sprošča temperatura .................. pr

 8419 89 982 - - - - drugi stroji, aparati in oprema za
       uporabo v farmacevtski industriji (npr.
       naprave za pripravo vode, liofilizatorji,
       emajl. reaktorji ipd.) ......................... pr


 8420    Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za
       kovine ali steklo, in valji zanje

 8420 10   - Kalandri in drugi stroji za valjanje:

 8420 10 100 - - ki se uporabljajo v tekstilni industriji ... pr

 8420 10 500 - - ki se uporabljajo v gumarski industriji in
       industriji plastičnih mas ...................... pr


 8421    Centrifuge, vključno sušilne centrifuge;
       naprave in aparati za filtriranje in
       čiščenje tekočin ali plinov

       - Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje:

 8421 19   - - druge:

       - - - druge:

8421 19 990 - - - - - druge ................................. pr

       - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       tekočin:

 8421 21   - - za filtriranje in čiščenje vode:

 8421 21 90 - - - druge:

 8421 21 909 - - - - druge .................................. pr

 8421 23   - - filtri za olje ali gorivo, za motorje z
       notranjim zgorevanjem:

 8421 23 900 - - - drugi .................................... pr

 8421 29   - - druge:

 8421 29 900 - - - druge .................................... pr

       - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       plinov:

 8421 39   - - druge:

       - - - druge:

       - - - - naprave in aparati za filtriranje ali
       čiščenje drugih plinov:

 8421 39 510 - - - - - s tekočim procesom ................... pr

 8421 39 98 - - - - - drugi:

 8421 39 981 - - - - - - elektro filtri za dimne pline ...... pr

 8421 39 989 - - - - - - drugi .............................. pr

       - Deli:

 8421 99 000 - - drugi (npr. filterni vložki) ............... pr


 8424    Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega)
       za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin
       ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali
       nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne
       naprave; stroji za brizganje pare ali peska in
       podobni stroji za brizganje s curkom

 8424 20 000 - Brizgalne pištole in podobne naprave ......... pr

 8424 30   - Stroji za brizganje pare ali peska in podobni
       stroji za brizganje s curkom:

       - - drugi stroji:

 8424 30 100 - - - s pogonom na stisnjeni zrak .............. pr

 8424 30 900 - - - drugi .................................... pr

       - Druge naprave:

 8424 89   - - druge:

 8424 89 95 - - - druge:

 8424 89 951 - - - - naprave za elektrostatski nanos barve s
       transportnim sistemom in sušilno napravo ....... pr

 8426 89 959 - - - - druge (npr. avtopralnice) .............. pr


 8426    Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska
       dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto
       dvigala, opremljena z dvigalom

       - Druga dvigala, samovozna:

 8426 41 000 - - na pnevmatičnih kolesih .................... pr


 8427    Viličarji; druga vozila z napravami za
       dviganje ali manipulacijo

 8427 10   - Samovozni, na elektromotorni pogon:

 8427 10 10 - - z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 10 101 - - - bočno-stranski in paletno regalni (s
       pomičnim stebrom v vertikalni in horizontalni
       smeri)viličarji................................. pr


 8428    Drugi stroji za dviganje, manipulacijo,
       nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala,
       premične stopnice, transporterji in žičnice)

       - Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano,
       za blago ali material:

 8428 31 000 - - specialno predvideni za uporabo pod zemljo . pr

 8428 40 000 - Premične stopnice in premične steze: ......... pr


 8429    Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji,
       ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z
       lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji,
       samovozni

       - Samovozni buldožerji in angledozerji:

 8429 11 000 - - goseničarji ................................ pr


 8438    Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih
       tarifnih številkah tega poglavja, za
       industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane
       ali pijač, drugačnih od strojev za ekstrakcijo
       ali pripravljanje živalskih ali rastlinskih
       masti in olj

 8438 20 000 - Stroji za proizvodnjo slaščic, kakava in
       čokolade ....................................... pr

 8438 50 000 - Stroji za pripravljanje perutninskega in
       drugega mesa ................................... pr


 8441    Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja
       ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh
       vrst

 8441 10   - Stroji za rezanje:

 8441 10 100 - - stroji za rezanje zvitkov in premotavanje
       zvitkov ........................................ pr

 8441 10 200 - - drugi stroji za vzdolžno in prečno rezanje . pr

 8441 30 000 - Stroji za izdelavo škatel, trikotnih vrečk,
       cevi, bobnov in podobnih škatel, razen s
       stiskanjem ..................................... pr

 8441 80 00 - Drugi stroji:

 8441 80 001 - - stroji za lepljenje kartonskih škatel ...... pr

 8441 80 002 - - stroji za izsekavanje ...................... pr


 8451    Stroji (razen strojev iz tar. št. 8450) za
       pranje, čiščenje, ožemanje (perila), sušenje,
       likanje (vključno s stiskalnicami za
       fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje,
       dovrševanje, prevlačenje ali impregniranje
       tekstilne preje, tkanin, pletenin idr. ali
       gotovih tekstilnih predmetov in stroji za
       nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo
       podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih
       oblog, kot je linolej; stroji za navijanje,
       odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto
       izrezovanje tekstilnih tkanin

       - Stroji za sušenje:

 8451 29 000 - - drugi ...................................... pr


 8454    Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in
       livarski stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji
       ali livarnah kovin

 8454 30   - Livarski stroji:

 8454 30 100 - - za vlivanje pod pritiskom .................. pr

 8454 30 900 - - drugi ...................................... pr


 8456    Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z
       odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim
       svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
       elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom,
       elektronskim snopom, ionskim snopom ali snopom
       plazme (razen tistih iz tar. št. 8515)

 8456 30   - Z elektroerozijo:

       - - numerično krmiljeni:

 8456 30 110 - - - žični .................................... pr

 8456 30 190 - - - drugi .................................... pr

 8456 30 900 - - drugi ...................................... pr


 8457    Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po
       principu standardnih enot (z eno postajo) in
       prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo
       kovin

 8457 10   - Centri za strojno obdelavo:

 8457 10 100 - - horizontalni ............................... pr

 8457 10 900 - - drugi ...................................... pr

 8457 30   - Prenašalni stroji z več postajami (obdelovanec
       se premika):

 8457 30 100 - - numerično krmiljeni ........................ pr


 8458    Stružnice (vključno stružni centri) za
       odstranjevanje kovin

       - Horizontalne stružnice:

 8458 11   - - numerično krmiljene:

 8458 11 200 - - - stružni centri ........................... pr

       - - - avtomatske stružnice:

 8458 11 410 - - - - z enim vretenom ........................ pr

 8458 11 490 - - - - z več vreteni .......................... pr

 8458 19   - - druge:

 8458 19 200 - - - stružni centri ........................... pr

       - Druge stružnice:

 8458 91   - - numerično krmiljene:

 8458 91 200 - - - stružni centri ........................... pr

 8458 91 800 - - - druge .................................... pr

 8458 99 000 - - druge ...................................... pr


 8459    Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z
       odvzemanjem materiala (vključno s stroji z
       delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem,
       povečevanjem odprtin (s struženjem ali
       rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali
       narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar. št.
       8458

 8459 10 000 - Stroji z delovnimi enotami na vodilih ........ pr

       - Drugi stroji za vrtanje s svedrom:

 8459 21 000 - - numerično krmiljeni ........................ pr

       - Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin z
       vrtanjem in rezkanjem:

 8459 31 000 - - numerično krmiljeni ........................ pr

       - Konzolni rezkalni stroji:

 8459 51 000 - - numerično krmiljeni ........................ pr

       - Drugi rezkalni stroji:

 8459 61   - - numerično krmiljeni:

 8459 61 100 - - - orodni rezkalni stroji ................... pr

 8459 61 900 - - - drugi .................................... pr

 8459 69   - - drugi:

 8459 69 100 - - - orodni rezkalni stroji ................... pr

 8459 69 900 - - - drugi .................................... pr


 8460    Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje,
       brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali
       drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih
       karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z
       izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo
       zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo
       zobnikov iz tar. št. 8461

       - Stroji za ostrenje orodij ali rezil:

 8460 31 000 - - numerično krmiljeni ........................ pr

 8460 90   - Drugi:

 8460 90 900 - - drugi ...................................... pr


 8461    Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih
       kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem
       materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov,
       vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov
       ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, z
       odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na
       drugem mestu navedeni in ne zajeti

 8461 30   - Stroji za posnemanje:

 8461 30 100 - - numerično krmiljeni ........................ pr

 8461 30 900 - - drugi ...................................... pr

 8461 50   - Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje:

       - - stroji za žaganje:

 8461 50 110 - - - cirkularne žage .......................... pr

 8461 50 190 - - - drugi .................................... pr

 8461 90 000 - Drugi ........................................ pr


 8462    Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za
       obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v
       kalupih; obdelovalni stroji (vključno s
       stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem,
       prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem,
       prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s
       striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali
       kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene

       - Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje
       in poravnavanje (vključno s stiskalnicami):

 8462 21   - numerično krmiljeni:

 8462 21 050 - - - ki se uporabljajo pri proizvodnji
       polprevodniških naprav ......................... pr

       - - - drugi:

 8462 29 100 - - - - za obdelavo ploščatih izdelkov ......... pr

       - - - - drugi:

 8462 29 910 - - - - - hidravlični .......................... pr

 8462 29 980 - - - - - drugi ................................ pr

       - Stroji za štancanje ali zarezovanje
       (vključno s stiskalnicami), tudi kombinirani
       stroji za štancanje in rezanje s striženjem:

 8462 41   - numerično krmiljeni:

 8462 41 100 - - - za obdelavo ploščatih izdelkov ........... pr

 8462 49   - - drugi:

 8462 49 900 - - - drugi .................................... pr

       - Drugi:

 8462 91   - - hidravlične stiskalnice:

       - - - drugi:

 8462 91 500 - - - - numerično krmiljeni .................... pr

       - - - drugi:

 8462 99 500 - - - - numerično krmiljeni .................... pr

 8462 99 900 - - - - drugi .................................. pr


 8463    Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih
       kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja
       materiala

 8463 10   - Stroji za vlečenje palic, cevi, profilov, žic
       ipd.:

 8463 10 100 - - stroji za vlečenje žice .................... pr

 8463 20 000 - Stroji za valjanje navojev ................... pr

 8463 90 000 - Drugi ........................................ pr


 8464    Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
       azbesta, cementa in podobnih mineralnih
       materialov ali za hladno obdelavo stekla

 8464 10   - Strojne žage:

 8464 10 900 - - drugi ...................................... pr

 8464 20   - Stroji za brušenje in poliranje:

       - - za obdelavo stekla:

 8464 20 19 - - - drugi:

 8464 20 191 - - - - stroji za brušenje in poliranje ravnega
       stekla ......................................... pr

 8464 20 200 - - za obdelavo keramike ....................... pr

 8464 20 950 - - drugi ...................................... pr

 8464 90   - Drugi:

 8464 90 80 - - drugi:

 8464 90 801 - - - stroji za vrtanje, rezanje, graviranje
       ravnega stekla ali njihova kombinacija ......... pr


 8465    Stroji (vključno s stroji za povezovanje z
       žeblji, žičnimi sponkami, lepljenjem ali drug
       način sestavljanja) za obdelavo lesa, plute,
       kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih
       trdih materialov

 8465 10   - Stroji, s katerimi so mogoče različne vrste
       strojne obdelave brez zamenjave orodja med
       takimi obdelavami:

 8465 10 100 - - z ročnim prenosom obdelovanca med
       operacijami .................................... pr

 8465 10 900 - - z avtomatskim prenosom obdelovanca med
      operacijami...................................... pr

       - Drugi:

 8465 91   - - strojne žage:

 8465 91 100 - - - tračne žage .............................. pr

 8465 91 200 - - - krožne žage .............................. pr

 8465 91 900 - - - druge .................................... pr

 8465 92 000 - - stroji za skobljanje, rezkanje ali
       oblikovanje z rezanjem ......................... pr

 8465 93 000 - - stroji za brušenje, glajenje
       ali poliranje .................................. pr

 8465 94 000 - - stroji za upogibanje ali sestavljanje ...... pr

 8465 95 000 - - stroji za vrtanje ali dolbenje ............. pr

 8465 96 000 - - stroji za cepljenje ali lupljenje .......... pr

 8465 99   - - drugi:

 8465 99 100 - - - stružnice ................................ pr

 8465 99 900 - - - drugi .................................... pr


 8466    Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno
       primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8456 do
       8465, vključno z držali za obdelovance in
       orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje
       navojev, razdelilnimi glavami in drugimi
       specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne
       stroje; držala za katero koli vrsto orodja, ki
       se pri delu držijo v roki

 8466 10   - Držala za orodje in samoodpiralne glave za
       rezanje navojev:

       - - držala za orodje:

       - - - druga:

 8466 10 310 - - - - za stružnice ........................... pr

 8466 10 390 - - - - druga .................................. pr

 8466 10 900 - - samoodpiralne glave za rezanje ............. pr

 8466 20   - Držala za obdelovance:

 8466 20 100 - - pomožna orodja za pritrjevanje posebnih
       naprav; kompleti standardnih pomožnih orodij za
       pritrjevanje ................................... pr

       - - druga:

 8466 20 910 - - - za stružnice ............................. pr

 8466 20 990 - - - druga .................................... pr

       - Drugo:

 8466 92   - - za stroje iz tar. št. 8465:

 8466 92 800 - - - drugo .................................... pr

 8466 93   - - za stroje iz tar. št. 8456 do 8461:

 8466 93 150 - - - za stroje in aparate iz tar. podšt.
       8456 10 100, 8456 91 000, 8456 99 100 ali
       8456 99 300 .................................... pr

 8466 93 170 - - - za stroje in aparate iz tar. podšt.
       8456 99 50 ..................................... pr

 8466 93 950 - - - drugo .................................... pr

 8466 94   - - za stroje iz tar. št. 8462 in 8463:


 8467    Ročno orodje, pnevmatsko, hidravlično ali z
       vdelanim neelektričnim motorjem

       - Pnevmatsko:

 8467 11   - - rotacijsko (vključno kombinirano rotacijsko -
       perkusijsko):

 8467 11 10 - - - za obdelavo kovin:

 8467 11 101 - - - - orodja za industrijsko sestavo in
       montažo karoserije vozil iz tar. št 8701 do
       8705 ........................................... pr

 8467 11 90 - - - drugo:

 8467 11 901 - - - - za ekstrudiranje ....................... pr

 8467 19 000 - - drugo ...................................... pr


 8470    Računski stroji in žepni shranjevalniki
       podatkov, stroji za reprodukcijo ter stroji za
       prikazovanje z računskimi funkcijami;
       knjigovodski stroji, frankirni stroji, stroji za
       izdajanje kart in podobni stroji z vdelanimi
       računskimi napravami; registrirne blagajne:

 8470 50 000 - Registrirne blagajne ......................... 6.5


 8471    Računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo
       podatkov in njihove enote; magnetni ali optični
       čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na
       nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za
       obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 8471 30   - Prenosni digitalni stroji za avtomatsko
       obdelavo podatkov z maso do vključno 10 kg, ki
       imajo v istem okrovu najmanj eno centralno
       enoto, tipkovnico in prikazovalnik:

       - - drugi:

 8471 30 990 - - - drugi .................................... pr

       - Drugi digitalni stroji za avtomatsko obdelavo
       podatkov:

 8471 41   - - ki imajo v istem okrovu najmanj eno centralno
       enoto ter eno vhodno enoto in eno izhodno enoto,
       kombinirani ali ne:

       - - - drugi:

 8471 41 300 - - - - ki lahko sprejemajo in obdelujejo
       televizijske, audio in video signale ........... pr

       - - - - drugi:

 8471 41 910 - - - - - ki lahko sprejemajo in obdelujejo
       televizijske signale, vendar brez drugih
       posebnih pomožnih funkcij ...................... pr

 8471 41 990 - - - - - drugi ................................ pr

       - - drugi:

 8471 49 300 - - - ki lahko sprejemajo in obdelujejo
       televizijske, audio in video signale ........... pr

       - - - drugi:

 8471 49 910 - - - - ki lahko sprejemajo in obdelujejo
       televizijske signale, vendar brez drugih
       posebnih pomožnih funkcij ...................... pr

 8471 49 990 - - - - drugi (npr. routerji, serverji) ........ pr

 8471 50   - Digitalne procesne enote, razen tistih iz tar.
       št 8471 41 in 8471 49, ki imajo lahko v istem
       ohišju eno ali dve izmed naslednjih vrst enot:
       pomnilniške enote, vhodne enote, izhodne enote:

 8471 50 300 - - ki lahko sprejemajo in obdelujejo
       televizijske, audio in video signale ........... pr

       - - drugi:

 8471 50 910 - - - ki lahko sprejemajo in obdelujejo
       televizijske signale, vendar brez drugih
       posebnih pomožnih funkcij ...................... pr

 8471 50 990 - - - drugi (npr. routerji, serverji) .......... pr

 8471 60   - Vhodne ali izhodne enote, vštevši tudi tiste,
       ki imajo v istem ohišju tudi pomnilniške enote:

       - - druge:

 8471 60 400 - - - tiskalniki ............................... 5

 8471 60 900 - - - drugo (npr. računalniški monitorji,
       čitalci bar kod) ............................... pr

 8471 70   - Pomnilne enote:

       - - druge:

 8471 70 400 - - - centralne pomnilne enote ................. pr

       - - - druge:

       - - - - diskovne pomnilne enote:

 8471 70 510 - - - - - optične, vključno z
       magnetno-optičnimi ............................. 5

       - - - - - druge:

 8471 70 530 - - - - - - diskovne enote...................... 5

 8471 70 590 - - - - - - druge .............................. 5

 8471 70 600 - - - - pomnilne enote z magnetnimi trakovi .... 5

 8471 80   - Druge enote strojev za avtomatsko obdelavo
       podatkov:

 8471 80 100 - - periferne enote ............................ 5

 8471 90 000 - Drugo (glej komentar HS k tej tar. podšt.).... pr


 8473    Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za
       stroje ipd.), ki so izključno ali v glavnem
       primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8469 do
       8472

 8473 30   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8471:

 8473 30 100 - - elektronski deli ........................... 5

 8473 30 900 - - drugi ...................................... 5.6

 8473 40   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8472:

 8473 40 900 - - drugi ...................................... 6.5


 8474    Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo,
       pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje
       zemlje, kamna, rudnin ali drugih trdnih
       mineralnih materialov (vključno s prahom ali
       pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje ali
       oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične
       mase, cementa, sadre ali drugih mineralnih
       izdelkov v obliki prahu ali paste; stroji za
       izdelavo peščenih livarskih kalupov

 8474 80   - Drugi stroji:

 8474 80 100 - - stroji za aglomeracijo, oblikovanje ali
       vlivanje keramične paste ....................... pr

 8474 80 900 - - drugi ...................................... pr


 8475    Stroji za montiranje električnih ali
       elektronskih žarnic, sijalk ali elektronk ali
       bliskovnih žarnic v steklene plašče; stroji za
       proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in
       steklenih izdelkov

 8475 90 000 - Deli ......................................... pr


 8477    Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali
       za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju

 8477 10   - Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe:

 8477 10 100 - - oprema za kapsuliranje pri sestavi
       polprevodniških naprav ......................... pr

 8477 10 900 - - drugo ...................................... pr

 8477 20 000 - Ekstruderji .................................. pr

 8477 30 000 - Stroji za oblikovanje s pihanjem ............. pr

 8477 40 000 - Stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi
       stroji za termično oblikovanje ................. pr


 8479    Stroji in mehanske naprave s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju


 8479 20 000 - Stroji za ekstrakcijo ali pripravo živalskih
       ali rastlinskih masti ali olj .................. pr

       - Drugi stroji in mehanske naprave:

 8479 81 000 - - za obdelovanje kovin, vključno z napravami
       za navijanje električne žice ................... pr

 8479 82 000 - - stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje,
       mletje, sejanje, rešetanje, homogeniziranje ali
       emulgiranje .................................... pr

 8479 89   - - drugo:

       - - - drugo:

 8479 89 760 - - - - aparati za mokro jedkanje, razvijanje,
       guljenje ali čiščenje podlag prikazovalnikov
       na tekoče kristale ............................. pr

 8479 89 770 - - - - pritrjevalniki in spojnilniki,
       avtomatizirani na trak, za sestavo
       polprevodniških naprav ......................... pr

 8479 89 790 - - - - pribor za kapsuliranje za sestavo
       polprevodniških naprav ......................... pr

 8479 89 910 - - - - stroji za glaziranje in okraševanje
       keramičnih izdelkov ............................ pr

 8479 89 980 - - - - drugo (npr., teptalci snega "ratraki") . pr

 8479 90   - Deli:

       - - drugi:

 8479 90 500 - - - strojev iz tar. podšt. 8479 89 650,
       8479 89 700, 8479 89 750, 8479 89 760,
       8479 89 770 in 8479 89 790 ..................... pr

       - - - drugi:

 8479 90 970 - - - - drugi .................................. pr


 8480    Livarski okvirji za livarne kovin; modelne
       plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino
       (razen kalupov za ingote), kovinske karbide,
       steklo, mineralne materiale, gumo in plastične
       mase

       - Kalupi za gumo ali plastične mase:

 8480 71   - - za brizganje ali kompresijo:

 8480 71 100 - - - ki se uporabljajo pri proizvodnji
       polprevodniških naprav ......................... pr

 8480 71 900 - - - drugi .................................... pr


 8481    Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili

 8481 10   - Redukcijski ventili:

 8481 10 050 - - kombinirani s filtri ali mazalci ........... 5.4

       - - drugi:

 8481 10 990 - - - drugi .................................... 5.6

 8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske
       prenose:

 8481 20 900 - - ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih
       prenosov ....................................... pr

 8481 80   - Druge naprave:

       - - pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
       pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje
       in podobne instalacije:

 8481 80 190 - - - drugi .................................... pr

       - - druge:

       - - - procesno krmiljeni ventili:

 8481 80 590 - - - - drugi .................................. 5.9

       - - - drugi:

       - - - - prepustni ventili (npr. zasuni):

 8481 80 630 - - - - - jekleni .............................. pr

 8481 80 99 - - - - drugi:

 8481 80 991 - - - - - ventili z razpršilci ................. pr


 8482    Kotalni ležaji

 8482 10   - Kroglični ali valjčni ležaji:

 8482 10 100 - - z največjim zunanjim premerom do vključno 30
       mm ............................................. 6.5

       - Deli:

 8482 91   - - kroglice, iglice in valjčki:

 8482 91 900 - - - drugi .................................... pr


 8501    Elektromotorji in električni generatorji (razen
       generatorskih agregatov)

 8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:

       - - drugi:

 8501 10 910 - - - univerzalni motorji na izmenični in
       enosmerni tok .................................. pr

 8501 10 990 - - - motorji na enosmerni tok ................. pr

       - Drugi izmenični motorji, večfazni:

 8501 53   - - z močjo nad 75 kW:

       - - - drugi:

       - - - - drugi, z močjo:

 8501 53 920 - - - - - nad 75 kW, do vključno 375 kW ........ pr

 8501 53 990 - - - - - nad 750 kW ........................... pr

       - Generatorji izmeničnega toka (alternatorji):

 8501 64 000 - - z močjo nad 750 kVA ........................ pr


 8502    Električni generatorski agregati in rotacijski
       konvertorji (pretvorniki)

       - Generatorski agregati z batnimi motorji z
       notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji):

 8502 11   - - z močjo do vključno 75 kVA:

       - - - drugi:

 8502 11 990 - - - - z močjo nad 7,5 kVA, do vključno
       75 kVA ......................................... pr

 8502 13   - - z močjo nad 375 kVA:

       - - - drugi:

 8502 13 910 - - - - z močjo nad 375 kVA do vključno
       750 kVA ........................................ pr

 8502 13 930 - - - - z močjo nad 750 kVA do vključno
       2000 kVA ....................................... pr

 8502 13 980 - - - - z močjo nad 2000 kVA ................... pr

 8502 20   - Generatorski agregati z batnimi motorji z
       notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:

       - - drugi:

 8502 20 910 - - - z močjo do vključno 7,5 kVA .............. pr

 8502 20 920 - - - z močjo nad 7,5 kVA do vključno 375 kVA .. pr

 8502 20 940 - - - z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA .. pr

 8502 20 980 - - - z močjo nad 750 kVA ...................... pr


 8503 00   Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za
       uporabo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502

       - Drugo:

 8503 00 990 - - drugo ...................................... pr


 8504    Električni transformatorji, statični konvertorji
       (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave

 8504 10   - Predstikalne naprave za žarnice na
       razelektrenje:

       - - druge:

 8504 10 990 - - - druge .................................... pr

       - Transformatorji s tekočim dielektrikom:

 8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):

       - - drugi:

       - - - drugi:

       - - - - drugi:

       - - - - - drugi:

       - - - - - - razsmerniki (invertorji)
      (pretvarjajo enosmerno v izmenično napetost):

 8504 40 970 - - - - - - - z zmogljivostjo nad 7,5 kVA ...... pr

 8504 40 990 - - - - - - drugi (npr. UPS) ................... pr

 8504 90   - Deli:

       - - transformatorjev in indukcijskih tuljav:

       - - - drugo:

 8504 90 180 - - - - drugo .................................. 5.4


 8505    Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so
       namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni
       magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in
       podobna držala za obdelovance na osnovi
       elektromagnetov ali trajnih magnetov;
       elektromagnetne sklopke in zavore;
       elektromagnetne dvigalne glave

 8505 90   - Drugo, vključno z deli:

 8505 90 100 - - elektromagneti ............................. pr


 8506    Primarne celice in primarne baterije

 8506 30   - Z živosrebrovim oksidom:

 8506 30 100 - - cilindrične celice ......................... 7.5

 8506 30 300 - - gumbaste celice ............................ 7.5

 8506 30 900 - - druge ...................................... 7.5

 8506 40   - S srebrovim oksidom:

 8506 40 100 - - cilindrične celice ......................... 7.5

 8506 40 300 - - gumbaste celice ............................ 7.5

 8506 40 900 - - druge ...................................... 7.5

 8506 50   - Litijeve:

 8506 50 100 - - cilindrične celice ......................... 6.5

 8506 50 300 - - gumbaste celice ............................ 7.5

 8506 50 900 - - druge ...................................... 7.5

 8506 60   - Zrak-cinkove:

 8506 60 100 - - cilindrične celice ......................... 7.5

 8506 60 300 - - gumbaste celice ............................ 7.5

 8506 60 900 - - druge ...................................... 7.5

 8506 90 000 - Deli ......................................... pr


 8507    Električni akumulatorji, vključno s separatorji
       zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi

 8507 30   - Kadmij-nikljevi akumulatorji:

 8507 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu ............ pr

       - - drugi:

 8507 30 910 - - - hermetično zaprti ........................ pr

 8507 80   - Drugi akumulatorji:

       - - drugi:

 8507 80 910 - - - nikelj-hidridni .......................... 8.3

 8507 90   - Deli:

       - - drugi:

 8507 90 930 - - - separatorji .............................. pr

 8507 90 980 - - - drugo .................................... pr


 8511    Električna oprema za vžiganje in zaganjanje
       motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo
       s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti,
       dinamomagneti, vžigalne tuljave, vžigalne
       svečke, ogrevalne svečke, električni
       zaganjalniki); generatorji (npr. diname in
       alternatorji) in reglerji zanje

 8511 30   - Razdelilniki; vžigalne tuljave:

 8511 30 900 - - drugi ...................................... 7.1


 8512    Električna oprema za razsvetljavo in
       signalizacijo (razen izdelkov iz tar. št. 8539),
       vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in
       naprave za razmeglitev, za dvokolesa in motorna
       vozila

 8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in vizualno
       signalizacijo za dvokolesa ..................... 6


 8514    Industrijske ali laboratorijske električne peči
       (vključno indukcijske ali dielektrične peči);
       druga oprema za industrijsko ali laboratorijsko
       indukcijsko ali dielektrično segrevanje

 8514 20   - Indukcijske ali dielektrične (mikrovalovne)
       peči:

       - - indukcijske peči in pečice:

 8514 20 100 - - - indukcijske peči in pečice ............... pr


 8515    Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali
       varjenje, električni (vključno z električno
       segrevalnim plinom), laserski ali na principu
       druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka,
       elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali
       plazemskega obloka, vključno s tistimi, s
       katerimi se lahko reže; električni stroji in
       aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov
       (razen tistih iz tar. št. 8456)

       - Stroji in aparati za električno uporovno
       varjenje kovin:

 8515 21 000 - - avtomatski ali polavtomatski ............... pr

 8515 29   - - drugi:

 8515 29 90 - - - drugi:

 8515 29 901 - - - - za točkovno varjenje in varilne klešče, ki
       se uporabljajo v industrijskem sestavljanju
       karoserij vozil iz tar. št. 8701 do 8705 ....... pr

 8515 80   - Drugi stroji in aparati:

       - - drugi:

       - - - za obdelavo kovin:

 8515 80 110 - - - - za varjenje ........................... pr

 8515 80 190 - - - - drugi (npr. za rezanje) ............... pr

       - - - drugi:

 8515 80 910 - - - - za uporovno varjenje plastičnih mas .... pr

 8515 80 990 - - - - drugi .................................. pr


 8517    Električni aparati za žično telefonijo in
       telegrafijo, vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter telekomunikacijski
       aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za
       digitalne žične sisteme; videofoni

 8517 50   - Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim
       tokom ali za digitalne žične sisteme:

 8517 50 100 - - aparati za žične sisteme z nosilnim tokom
       (analogni, modulirani) ......................... 6

 8517 50 900 - - drugi (npr., digitalni, vključno modemi) ... pr

 8517 80   - Drugi aparati:

 8517 80 100 - - domofonski sistemi ......................... pr

 8517 80 900 - - drugi ...................................... pr


 8518    Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno
       z zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne
       slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z
       mikrofonom; avdiofrekvenčni električni
       ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje
       zvoka

       - Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih
       omaricah:

 8518 29   - - drugi:

       - - - drugi :

 8518 29 200 - - - - zvočniki s frekvenčnim območjem
       od 300 Hz do 3,4 Khz, katerih premer
       ne presega 50 mm, vrst, ki se uporabljajo
       v telekomunikacijah ............................ pr

 8518 29 800 - - - - drugi .................................. pr

 8518 30   - Naglavne slušalke, slušalke za eno uho in
       kombinacije z mikrofonom:

       - - drugo:

 8518 30 200 - - - linijski ročni felefonski kompleti ....... pr

 8518 30 800 - - - drugo (npr. brezžične slušalke z
       visokofrekvenčnim sprejemnikom) ................ pr


 8525    Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo,
       radiodifuzijo ali televizijo, vključno z
       oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom
       za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske
       kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik
       in drugi video snemalne kamere

 8525 20   - Oddajniki z vdelanim sprejemnikom:

 8525 20 100 - - radiotelegrafski ali radiotelefonski aparati,
       za uporabo v civilnem letalstvu ................ pr

 8525 40   - Video kamere za snemanje posamičnih slik in
       druge video snemalne kamere:

       - - video kamere za snemanje posamičnih slik:

 8525 40 110 - - - digitalne ................................ 5

 8525 40 190 - - - druge .................................... 5

       - - drugi video snemalniki:

 8525 40 910 - - - ki lahko posnamejo zvok ali sliko,
       posneto s televizijsko kamero (videokamere) .... 5


 8525 40 990 - - - drugi .................................... 5


 8526    Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati
       za radijsko daljinsko krmiljenje

       - Drugo:

 8526 91   - - naprave za radionavigacijo:

 8526 91 900 - - - druge .................................... pr


 8527    Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo
       ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki,
       kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro

 8527 90   - Drugi aparati:

       - - drugi:

 8527 90 920 - - - prenosni sprejemniki klicev, opozoril ali
       obvestil pozivniki - "paging") ................. 6.5


 8528    Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in
       videoprojektorji

 8528 30   - Video projektorji:

 8528 30 050 - - ki delujejo na principu ploščatih ravnih
       prikazovalnikov (npr. na tekoče kristale),
       in ki lahko prikazujejo digitalne informacije
       s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov ...... pr

       - - drugi:

 8528 30 200 - - - barvni ................................... pr


 8529    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
       uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528

 8529 10   - Antene in antenski raflektorji vseh vrst;
       deli, namenjeni za uporabo z njimi:

       - - drugi:

 8529 10 900 - - - drugo .................................... pr

 8529 90   - Drugo:

 8529 90 100 - - sklopi in podsklopi, ki so sestavljeni iz
       dveh ali več medsebojno pritrjenih delov, za
       aparate iz tar. podšt. 8526 10 100, 8526 91 110,
       8526 91 190 in 8526 92 100, za uporabo v
       civilnem letalstvu ............................. pr

       - - drugo:

       - - - drugo:

 8529 90 720 - - - - elektronski sklopi ..................... pr

       - - - - drugo:

 8529 90 810 - - - - - za televizijske kamere iz tar.
       podštevilke 8525 30 in aparate iz tar. številk
       8527 in 8528 ................................... pr

 8529 90 880 - - - - - drugi ................................ pr


 8530    Električna oprema za signalizacijo, varnost,
       nadzor ali upravljanje prometa po železniških
       ali tramvajskih progah, cestah, notranjih vodnih
       poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih (razen
       opreme iz tar. št. 8608)

 8530 80 000 - Druga oprema ................................. pr


 8531    Električni aparati za zvočno ali vizualno
       signalizacijo (npr.: zvonci, sirene,
       indikatorske table, alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št.
       8512 in 8530

 8531 20   - Indikatorske table z vdelanimi napravami s
       tekočimi kristali (LCD) ali svetlečimi diodami
       (LED):

       - - druge:
     
       - - - s sklopi s tekočimi kristali (LCD):

 8531 20 500 - - - - z aktivnimi matričnimi sklopi s tekočimi
       kristali

 8531 20 800 - - - - druge .................................. pr

 8531 90   - Deli:

 8531 90 300 - - aparatov iz tar. podšt. 8531 80 300 ........ pr

 8531 90 800 - - drugi (razen npr. IR-, PIR-, senzorjev in
       podobnih senzorjev iz tar. št. 8536) ........... pr


 8532    Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)

       - Drugi konstantni kondenzatorji:

 8532 21 000 - - tantalski .................................. pr

 8532 24 00 - - keramični, večplastni:

 8532 24 009 - - - drugi .................................... pr


 8535    Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje
       ali zaščito električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj
       njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni
       elementi motečih valov, priključne razdelilne
       priprave in stikalne omare), za napetost nad
       1.000 V

 8535 30   - Ločilniki in odklopniki:

 8535 30 900 - - drugi ...................................... pr

 8535 40 00 - Prenapetostni odvodniki, omejevalniki
       napetosti in dušilni elementi motečih valov:

 8535 40 001 - - kovinsko - oksidni prenapetostni odvodniki
       vgrajeni v polimerna ohišja in dušilni elementi
       motečih valov .................................. pr


 8536    Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti do vključno
       1.000 V

 8536 50   - Druga stikala:

       - - druga:

 8536 50 800 - - - druga .................................... 7.4
.
       - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:

 8536 69   - - drugi:

 8536 69 100 - - - za koaksialne kable ...................... 7.4

 8536 90   - Drugi aparati:

 8536 90 850 - - drugi (npr. prenapetostni odvodniki)........ pr


 8537    Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
       osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz
       tar. št. 8535 in 8536, za električno krmiljenje
       ali razdeljevanje električnega toka, vključno s
       tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz
       90. poglavja in aparati za numerično krmiljenje,
       razen telefonskih central iz tar. št. 8517

 8537 10   - Za napetost do vključno 1.000 V:

       - - drugo:

 8537 10 990 - - - drugo (npr. programatorji za pralne
       in druge stroje, razen časovnih prekinjal
       iz tar. št. 91.07) ............................. pr


 8539    Električne žarnice z nitko in električne žarnice
       na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske
       žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in
       infrardeče žarnice; obločnice

       - Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in
       infrardečih žarnic:

 8539 22   - - druge, z močjo do vključno 200 W in za
       napetosti nad 100 V:

 8539 22 900 - - - druge .................................... 6.5

       - Žarnice na razelektrenje, razen
       ultravijoličnih žarnic:

 8539 31   - - fluorescenčne, s termokatodo:

 8539 31 100 - - - z dvojnim podnožjem ...................... pr

 8539 32   - - žarnice, napolnjene s parami živega srebra
       ali natrija in kovinsko - halogenske žarnice:

 8539 32 100 - - - napolnjene s parami živega srebra ........ pr

 8539 32 500 - - - napolnjene s parami natrija .............. pr

 8539 32 900 - - - kovinsko - halogenske .................... pr

 8539 39 000 - - druge ...................................... 6.8

 8539 90   - Deli:

 8539 90 100 - - podnožja žarnice ........................... pr

 8539 90 900 - - drugo ...................................... 6.5


 8540    Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne
       elektronke (npr.: vakuumske elektronke ali
       elektronke, napolnjene s paro ali plinom,
       živosrebrove usmerjevalke, Braunove elektronke -
       katodne cevi, elektronke za televizijske kamere)

       - Druge elektronke:

 8540 81 000 - - sprejemne ali ojačevalne elektronke ........ 6.5


 8541    Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški
       elementi; fotoobčutljivi polprevodniški
       elementi, vključno fotonapetostne celice,
       sestavljene v module ali plošče ali ne; diode za
       sevanje svetlobe; montirani piezoelektrični
       kristali

 8541 10 000 - Diode, razen fotoobčutljivih diod in diod za
       sevanje svetlobe ............................... pr

       - Tranzistorji, razen fotoobčutljivih:

 8541 21 00 - - z disipacijo (izgubljeno močjo), manjšo
       od 1 W:

 8541 21 009 - - - drugi .................................... pr

 8541 29 00 - - drugi:

 8541 29 009 - - - drugi .................................... pr

 8541 30 00 - Tiristorji, diac in triac elementi, razen
       fotoobčutljivih elementov:

 8541 30 009 - - drugi ...................................... 5

 8541 40   - Fotoobčutljivi polprevodniški elementi,
       vključno fotonapetostne celice, sestavljene v
       module ali plošče ali ne; diode za sevanje
       svetlobe:

       - - diode za sevanje svetlobe:

 8541 40 100 - - diode za sevanje svetlobe, vključno
       laserske diode ................................. pr

 8541 40 90 - - druge:

 8541 40 909 - - - drugo .................................... pr

 8541 60 000 - Montirani piezoelektrični kristali ........... 5.6


 8542    Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

 8542 30   - Druga monolitna integrirana vezja:

       - - drugo:

 8542 30 700 - - - vmesniška (interface) vezja; vmesniška
       (interface) vezja s sposobnostjo krmilnih
       in kontrolnih funkcij .......................... pr

 8542 30 900 - - - druga .................................... pr

 8542 40 000 - Hibridna integrirana vezja: .................. pr

 8542 40 500 - - ojačevalniki ............................... pr


 8543    Električni stroji in aparati s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju

 8543 20 000 - Signalni generatorji ......................... pr

       - Drugi stroji in aparati:

 8543 89   - - drugo:

       - - - drugo:

 8543 89 950 - - - - drugi .................................. pr


 8544    Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali
       elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno
       s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani
       električni vodniki, s konektorjem ali brez
       njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz
       posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z
       električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali
       brez njega

 8544 30   - Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti
       vodnikov za vozila, letala ali ladje:

 8544 30 900 - - drugi ...................................... 6.5

       - Drugi električni vodniki, za napetost do
       vključno 80 V:

 8544 41   - - s konektorji:

 8544 41 900 - - - drugi .................................... 6.5

       - Drugi električni vodniki, za nazivno napetost
       nad 80 do vključno 1000 V:

 8544 51   - - s konektorji:

 8544 51 100 - - - vrst , ki se uporabljajo v
       telekomunikacijah .............................. pr

 8544 51 900 - - - drugi .................................... pr

 8544 59   - - drugi:

 8544 59 100 - - - žica in kabli, s premerom posamičnega
       žičnega vodnika nad 0,51 mm .................... pr

       - - - drugi:

 8544 59 200 - - - - za nazivno napetost 1.000 V ............ pr

 8544 59 800 - - - - za nazivno napetost nad 80 V, vendar
       manj kot 1.000V ................................ 5

 8544 60   - Drugi električni vodniki, za nazivno napetost
       nad 1.000 V:

 8544 60 100 - - z bakrenimi vodniki ........................ pr

 8544 60 900 - - z drugimi vodniki .......................... pr


 8546    Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala

 8546 20   - Iz keramičnih materialov:

       - - s kovinskimi deli:

 8546 20 99 - - - drugi:

 8546 20 991 - - - - za napetosti nad 72,5 kV ............... pr

 8546 90   - Drugi:

 8546 90 900 - - drugi ...................................... 5.9


 8547    Izolirni deli za električne stroje, naprave ali
       opremo, izdelani v celoti iz izolirnega
       materiala ali samo z manjšimi kovinskimi
       komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi
       med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
       izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne
       vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin,
       obložene z izolirnim materialom

 8547 90 000 - Drugo (npr. seti za hladno izolacijo) ........ 3

 8703    Avtomobili in druga motorna vozila,
       konstruirana predvsem za prevoz ljudi
       (razen vozil iz tar. št. 8702), vključno
       z motornimi vozili za kombinirani prevoz
       ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi",
       itd.) in dirkalnimi avtomobili

       - Druga vozila z batnim motorjem
       in vžigom s svečko, razen z rotacijskimi
       batnimi motorji:
 8703 21   - - s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:

 8703 21 100 - - - nova ..................................... 25

 8703 22   - - s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
       vključno 1500 cm3:

       - - - nova:

 8703 22 110 - - - - avtodomi ............................... 25

 8703 22 19 - - - - druga:

 8703 22 191 - - - - - terenska ............................. 19

 8703 22 199 - - - - - druga ................................ 25

 8703 23   - - s prostornino cilindrov nad 1500 cm3
       do vključno 3000 cm3:
     
       - - - nova:

 8703 23 110 - - - - avtodomi .............................. 25

 8703 23 19 - - - - drugi:

 8703 23 191 - - - - - terenska vozila ..................... 19

 8703 23 193 - - - - - s prostornino cilindorv nad 2400 cm3
       do vključno 3000 cm3 .......................... 18

 8703 23 199 - - - - - druga ............................... 25

 8703 24   - - s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

 8703 24 100 - - - nova .................................... 18

       - Druga vozila z batnim motorjem
       z notranjim zgorevanjem na vžig
       s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

 8703 31   - - s prostornino cilindrov do vključno
       1500 cm3:

 8703 31 10 - - - nova:

 8703 31 101 - - - - terenska .............................. 19

 8703 31 109 - - - - druga ................................. 25

 8703 32   - - s prostornino cilindrov nad 1500 cm3
       do vključno 2500 cm3:

 8703 32 110 - - - - avtodomi .............................. 25

 8703 32 19 - - - - druga:

 8703 32 191 - - - - - terenska ............................ 19

 8703 32 199 - - - - - druga ............................... 25

 8703 33   - - s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

       - - - nova:

 8703 33 110 - - - - avtodomi .............................. 25

 8703 33 190 - - - - druga ................................. 25

 8703 90   - Druga:

 8703 90 100 - - z električnimi motorji .................... 25

 8703 90 900 - - druga ..................................... 25

 8705    Motorna vozila za posebne namene (npr.:
       samonakladalna vozila za prevoz vozil z
       okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila,
       vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila
       za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali
       posipavanje, mobilne delavnice, mobilne
       radiološke enote), razen motornih vozil, ki so
       konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali
       blaga

 8705 90   - Druga:

 8705 90 30 - - vozila z betonskimi črpalkami:

 8705 90 301 - - - zmogljivosti nad 85 m3/h in dolžino rok nad
       28 m ........................................... pr

 8709    Samovozni delovni vozički, brez naprav za
       dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v
       tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih
       za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna
       vozila (razen tistih iz tar. št. 8701), ki se
       uporabljajo na peronih železniških postaj;
       deli navedenih vozil

       - Vozila:

 8709 11   - - električna:

 8709 11 900 - - - druga .................................... pr

 8714    Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713

       - Drugi za vozila iz tar. št. 87.12:

 8714 92   - - platišča in napere koles:

 8714 92 100 - - - platišča ................................. 7.4

 8714 93   - - pesta, razen pest z zavoro in zavor za pesta,
       in prosta verižna kolesa:

 8714 93 100 - - - pesta brez zaviralnih naprav ali prostih
       verižnih koles ................................. 7.4

 8714 93 900 - - - prosta verižna kolesa .................... 7.4

 8714 94   - - zavore, vključno pesta z zavoro in zavore za
       pesta, in njihovi deli:

 8714 94 300 - - - druge zavore ............................. 7.4

 8714 96   - - pedala in prestave v pestu ter njihovi deli:

 8714 96 100 - - - pedala ................................... 7.4

 8714 96 300 - - - prestave v pestu ......................... 7.4

 8714 96 900 - - - deli ..................................... 7.4

 8714 99   - - drugo:

 8714 99 100 - - - ročice ................................... 7.4

 8714 99 500 - - - prednje in zadnje verižne prestave
       ("derailleur" menjalniki) ...................... 7.4

 8714 99 900 - - - drugo; deli .............................. 7.4


 8716    Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
       nesamovozna; njihovi deli

       - Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz
       blaga:

 8716 39   - - drugi:

       - - - drugi:

       - - - - novi:

       - - - - - drugi:

 8716 39 59 - - - - - - drugi:

 8716 39 591 - - - - - - - za prevoz osebnih avtomobilov in
       kombiniranih vozil s hidravlično dvižno
       platformo za prevoz tovora v dveh nivojih ...... pr


 8803    Deli blaga iz tar. št. 8801 do 8802

 8803 10   - Propelerji in rotorji ter njihovi deli:

 8803 10 900 - - drugi ...................................... pr

 8803 20   - Podvozja in njihovi deli:

 8803 20 900 - - drugi ...................................... pr

 8803 30   - Drugi deli letal ali helikopterjev:

 8803 30 900 - - drugi ...................................... pr

 8805    Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala
       letal in podobne naprave; naprave za treniranje
       letenja na tleh; deli navedenih izdelkov

 8805 10   - Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala
       letal in podobne naprave ter njihovi deli:

 8805 10 100 - - lansirne naprave za zrakoplove in njihovi
       deli ........................................... pr

 8805 10 900 - - drugo ...................................... pr


 9001    Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli
       iz optičnih vlaken (nevgrajeni in neoplaščeni),
       razen tistih iz tar. št. 8544; listi in plošče
       iz polarizirajočega materiala; leče (vključno
       kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični
       elementi iz kakršnega koli materiala,
       nemontirani, razen takih optično neobdelanih
       steklenih elementov

 9001 40   - Steklene leče za očala:

 9001 40 200 - - ki niso namenjene izboljšanju vida ......... 6.5

       - - za izboljšanje vida:

 9001 40 800 - - - druge .................................... 6.5


 9006    Fotografski aparati (razen kinematografskih
       kamer iz tar. št. 8525 40);fotografski bliskovni
       aparati in bliskovne žarnice, razen žarnic na
       razelektrenje iz tar. št. 8539

 9006 10   - Aparati za pripravljanje tiskarskih plošč ali
       valjev:

 9006 10 900 - - drugi ...................................... pr


 9013    Sklopi s tekočimi kristali (LCD), ki ne pomenijo
       izdelkov, podrobneje opisanih v drugih tarifnih
       številkah; laserji, razen laserskih diod; druge
       optične naprave in instrumenti, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

 9013 10 000 - Teleskopske namerilne naprave za orožje;
       periskopi; teleskopi za stroje, naprave,
       instrumente ali aparate iz tega poglavja ali
       XVI. oddelka ................................... pr


 9017    Instrumenti in aparati za risanje, označevanje
       ali matematično računanje (npr. risalni aparati,
       pantografi, kotomeri, risalni pribori v
       kompletu, logaritemska računala, računala v
       obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za
       merjenje dolžine (npr. merilne palice in
       trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem),
       ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v
       tem poglavju

 9017 20   - Drugi instrumenti za risanje, označevanje ali
       matematično računanje:

       - - drugi risalni instrumenti:

 9017 20 190 - - - drugi .................................... pr


 9018    Medicinski, kirurški, zobozdravniški in
       veterinarski instrumenti in aparati, vključno z
       scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in
       aparati za preiskavo vida; deli in pribor

 9018 90   - Drugi instrumenti in aparati:

 9018 90 850 - - drugi (npr., kontracepcijske spirale) ...... pr


 9022    Rentgenski aparati in aparati z alfa, beta ali
       gama žarki za medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško, veterinarsko ali drugo uporabo,
       vključno z aparati za radiografijo ali
       radioterapijo; rentgenske cevi in drugi
       generatorji rentgenskih žarkov, visokonapetostni
       generatorji, komandne plošče in komandne mize,
       zasloni, mize, stoli in podobno za preiskovanje
       in zdravljenje

       - Rentgenski aparati za medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško, veterinarsko ali drugo uporabo,
       vključno z aparati za radiografijo ali
       radioterapijo:

 9022 12 000 - - aparati za računalniško tomografijo ........ pr

 9022 14 000 - - drugi, za medicinsko, kirurško, ali
       veterinarsko uporabo ........................... pr


 9023 00   Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za
       demonstriranje (npr. pri pouku ali na
       razstavah), ki niso primerni za kaj drugega;
       deli in pribor

 9023 00 100 - Ki se uporabljajo za poučevanje fizike, kemije
       ali tehničnih predmetov ........................ pr


 9024    Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne
       tlačne trdnosti, elastičnosti ali drugih
       mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa,
       tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)

 9024 80   - Drugi stroji in aparati:

       - - drugi:

 9024 80 990 - - - drugi .................................... pr


 9025    Hidrometri in podobni merilniki, termometri,
       pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in
       psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov,
       z možnostjo registriranja ali brez nje

       - Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z
       drugimi instrumenti:

 9025 11   - - tekočinski, za direktno odčitavanje:

       - - - drugi:

 9025 11 990 - - - - drugi .................................. pr

 9025 80   - Drugi instrumenti:

       - - drugi:

       - - - drugi:

 9025 80 990 - - - - drugi .................................. pr


 9026    Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo
       pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih
       veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki
       pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki
       količine toplote), razen instrumentov in
       aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

 9026 10   - Za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja
       tekočine:

       - - drugi:

       - - - drugi:

 9026 10 990 - - - - drugi .................................. 5

 9026 20   - Za merjenje ali kontrolo tlaka:

       - - drugi:

 9026 20 300 - - - elektronski .............................. pr

       - - - drugi:

 9026 20 900 - - - - drugi .................................. pr

 9026 90   - Deli in pribor:

 9026 90 900 - - drugi ...................................... pr


 9027    Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične
       analize (npr. polarimetri, refraktometri,
       spektrometri, aparati za analizo plina ali
       dima); instrumenti in aparati za merjenje in
       kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
       površinske napetosti in podobno; instrumenti in
       aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, 
       zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri);
       mikrotomi

 9027 20   - Kromatografi in instrumenti z elektroforezo:

 9027 20 100 - - kromatografski ............................. pr

 9027 30 000 - Spektrometri, spektrofotometri in spektografi
       na podlagi optičnega sevanja (ultravijoličnega,
       vidnega, infrardečega) ......................... pr


 9028    Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin
       ali električne energije, vključno z merilniki za
       njihovo umerjanje

 9028 90   - Deli in pribor:

 9028 90 100 - - za električne števce ....................... 6.5

 9028 90 900 - - drugi ...................................... pr


 9029    Števci vrtljajev, števci proizvodnje,
       taksimetri, kilometrski števci, števci korakov
       in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri,
       razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in
       9015; stroboskopi

 9029 10   - Števci vrtljajev, števci proizvodnje,
       taksimetri, kilometrski števci, števci korakov
       in podobno:

 9029 10 900 - - drugi ...................................... pr


 9030    Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
       instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
       električnih veličin, razen merilnikov iz tar.
       št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali
       odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih,
       kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

 9030 20   - Osciloskopi in oscilografi s katodno cevjo:

 9030 20 900 - - drugi ...................................... pr

       - Drugi instrumenti in aparati za merjenje in
       kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali
       moči, brez naprav za registriranje:

 9030 31   - - multimetri:

 9030 31 900 - - - drugi .................................... pr

       - Drugi instrumenti in aparati:

 9030 83   - - drugi, z napravo za registriranje:

 9030 83 900 - - - drugi .................................... pr


 9031    Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali
       kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju; projektorji
       profilov

       - Drugi optični instrumenti in aparati:

 9031 49 000 - - drugi ...................................... pr

 9031 80   - Drugi instrumenti, aparati in stroji:

       - - drugi:

       - - - elektronski:

       - - - - za merjenje ali preverjanje
       geometrijskih veličin:

 9031 80 340 - - - - - drugi ................................ pr

 9031 80 390 - - - - drugi .................................. pr

       - - - drugi:

 9031 80 990 - - - - drugi .................................. pr


 9032    Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo
       ali krmiljenje

 9032 10   - Termostati:

       - - drugi:

       - - - drugi:

 9032 10 990 - - - - drugi .................................. pr

       - Drugi instrumenti in aparati:

 9032 89   - - drugi:

 9032 89 900 - - - drugi (npr. za avtomatsko regulacijo    
       delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem) ... pr


 9033 00 000 Deli in pribor (ki so uporabni z različnimi
       aparati iz različnih tar. št. iz 90. poglavja
       in ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju) za stroje, naprave,
       instrumente ali aparate iz 90. poglavja ........ pr


 9114    Drugi deli ur

 9114 20 000 - Ležajni kamen ................................ 7.4


 9401    Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02),
       vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v
       ležišča, in njihovi deli

 9401 90   - Deli:

       - - drugi:

 9401 90 80 - - - drugi:

 9401 90 801 - - - - deli sedežev iz tar. podšt. 9401 30 .... pr


 9403    Drugo pohištvo in njegovi deli

 9403 90   - Deli:

 9403 90 900 - - iz drugih materialov ....................... 6.8


 9506    Proizvodi in oprema za splošno fizično počutje,
       telovadbo, atletiko, druge športe (vključno za
       namizni tenis) in igre na prostem, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju; plavalni bazeni in bazeni za otroke
       (vključno z deli in priborom)

 9506 70   - Drsalke in kotalke, vključno s čevlji s
       pritrjenimi drsalkami ali kotalkami:

 9506 70 900 - - deli in pribor ............................. 6.5


 9602 00 00 Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega
       izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh
       materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani
       iz voska, stearina, naravne gume ali naravne
       smole ali iz mase za modeliranje, in drugi
       oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu; obdelana,
       neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča
       v tar.št. 3503) in izdelki iz neutrjene
       želatine:

 9602 00 001 - Kapsule iz želatine za farmacevtske namene ... pr


 9603    Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli
       strojev, aparatov ali vozil), mehanične priprave
       za čiščenje podov, ki se držijo v roki, brez
       motorja; omela in pernata omela; pripravljeni
       šopi in snopi za izdelavo metel ali ščetk;
       soboslikarski vložki in valji; brisalniki za
       pod, okna ipd. (razen brisalnikov z valjem)

 9603 50 000 - Druge ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali
       vozil .......................................... 6.5


 9611 00 000 Ročni datumski pečati, žigi, numeratorji in
       podobno (vključno priprave za tiskanje ali
       vtiskovanje na nalepkah); ročni vrstičniki in
       garniture za tiskanje, ki imajo take
       vrstičnike ..................................... pr
              PRILOGA 5

-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje               
oznaka                         
-----------------------------------------------------------------
1      2                     
-----------------------------------------------------------------

 2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
       bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
       olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh
       proizvodov

       - Težka olja:

       - - mazalna olja; druga olja:

       - - - za druge namene:

 2710 00 960 - - - - elektroizolacijska olja


 3810    Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       talila in drugi pomožni preparati za spajkanje
       in varjenje; praški in paste za spajkanje in
       varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih
       materialov; preparati, ki se uporabljajo kot
       jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

 3810 10 000 - Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       praški in paste, ki so sestavljeni iz kovin in
       drugih materialov, za spajkanje ali varjenje


 3819 00 000 Tekočine za hidravlične zavore in druge
       pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki
       po masi ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
       naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov


 3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
       iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

 3926 90   - Drugo:

       - - drugo:

       - - - drugo:

 3926 90 99 - - - - drugo:

 3926 90 999 - - - - - drugo


 4016    Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume

       - Drugo:

 4016 99   - - drugo:

       - - - drugo:

       - - - - drugo:

       - - - - - za vozila iz tarifnih številk 8701 do
       8705:

       - - - - - drugo:

 4016 99 820 - - - - - - sestavljeni deli iz gume in kovine


 4413 00 000 Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih
       ali profilih


 4805    Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
       listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega poglavja

 4805 80   - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2 ali več:

 4805 80 900 - - drugo


 7019    Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in
       izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)

       - Trakovi iz steklenih vlaken, roving preja in
       rezane niti:

 7019 19   - - drugo:

 7019 19 100 - - - iz filamentov


 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   - - debeline več kot 10 mm:

       - - - drugi, debeline:

 7208 51 300 - - - - več kot 20 mm

       - - - - več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 990 - - - - - manj kot 2.050 mm


 7214    Palice iz železa ali nelegiranega jekla,
       kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite
       po valjanju

       -Druge:

 7214 99   - - druge:

       - - - ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7214 99 100 - - - - iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
       betona


 7219    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine 600 mm in več

       - Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:

 7219 21   - - debeline več kot 10 mm:

 7219 21 100 - - - ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja

 7219 34 900 - - - ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja


 7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

       - Ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:

 7223 00 19 - - druga:

 7223 00 199 - - - drugo


 7225    Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih
       jekel, širine 600 mm in več

       - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

 7225 19   - - drugi:

 7225 19 900 - - - hladno valjani


 7302    Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa
       ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice,
       kretniški jezički, križišča, spojne palice in
       drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna
       ležišča, klini za tirna ležišča, podložne
       plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne
       palice, drugi deli, posebej konstruirani za
       postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

 7302 30 000 - Kretniški jezički, križišča, spojne palice in
       drugi deli kretnic

 7302 40   - Tirne vezice in podložne plošče:

 7302 40 900 - - druge

 7302 90   - Drugo:

 7302 90 300 - - tirne vezice, tirna ležišča in klini za tirna
       ležišča


 7307    Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla

       - Drug, iz nerjavnega jekla:

 7307 29   - - drug:

 7307 29 900 - - - drug

       - Drugo:

 7307 99   - - drug:

 7307 99 900 - - - drug

 7318    Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s
       kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla

       - Izdelki z navojem:

 7318 11 000 - - tirni vijaki (tirfoni)

 7318 16   - - matice:

 7318 16 100 - - - izdelane iz palic, profilov ali žice,
       polnega prereza, s premerom odprtine do vključno
       6 mm .


 7407    Bakrene palice in profili

 7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra


 8205    Ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke;
       primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in
       delov za obdelovalne stroje; nakovala; prenosne
       kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni
       pogon

 8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh ali več prej
       omenjenih podštevilk


 8402    Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen
       kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki
       lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), kotli
       za pregreto paro

 8402 90 000 - Deli


 8410    Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi
       regulatorji

 8410 90   - Deli, vključno z regulatorji:

 8410 90 900 - - drugi


 8412    Drugi pogonski stroji in motorji

 8412 90   - Deli:

 8412 90 500 - - - hidravličnih strojev in motorjev


 8413    Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
       brez njih; elevatorji za tekočine

 8413 19   - - druge:

 8413 19 900 - - - druge

 8413 60   - Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:

       - - druge:

       - - - druge:

 8413 60 600 - - - - vijačne črpalke

 8413 70   - Druge centrifugalne črpalke:

       - - druge:

       - - - potopne črpalke:

 8413 70 210 - - - - enostopenjske

       - - - druge, z izhodnim premerom:

       - - - - nad 15 mm:

       - - - - - druge centrifugalne črpalke:

 8413 70 910 - - - - - - enostopenjske


 8414    Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
       kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
       vključno s tistimi, ki imajo filtre

 8414 80   - Drugo:

       - - drugo:

       - - - turbokompresorji:

       - - - - nad 15 barov, pri pretoku na uro:

 8414 80 410 - - - - - do vključno 120 m3

 8414 80 900 - - - drugo


 8421    Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje;
       naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       tekočin ali plinov

       - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       tekočin:

 8421 21   - - za filtriranje in čiščenje vode:

 8421 21 90 - - - druge:

 8421 21 909 - - - - druge

       - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       plinov:

 8421 39   - - druge:

       - - - druge:

       - - - - naprave in aparati za filtriranje ali
       čiščenje drugih plinov:

 8421 39 98 - - - - - drugi:

 8421 39 989 - - - - - - drugi


 8425    Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični
       vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno
       višino

       - Drugi vitli:

 8425 39   - - drugi:

       - - - drugi:

 8425 39 990 - - - - drugi


 8471    Računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo podatkov
       in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki,
       stroji za prepisovanje podatkov na nosilce
       podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo
       takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

 8471 50   - Digitalne procesne enote, razen tistih iz tar.
       št 8471 41 in 8471 49, ki imajo lahko v istem
       ohišju eno ali dve izmed naslednjih vrst enot:
       pomnilniške enote, vhodne enote, izhodne enote:

 8471 50 300 - - ki lahko sprejemajo in obdelujejo
       televizijske, audio in video signale

       - - drugi

 8471 50 910 - - - ki lahko sprejemajo in obdelujejo
       televizijske signale, vendar brez drugih
       posebnih pomožnih funkcij

 8471 50 990 - - - drugi


 8481    Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili

 8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske
       prenose:

 8481 20 100 - - ventili za upravljanje oljnohidravlično
       poganjanih prenosov

 8481 20 900 - - ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih
       prenosov

 8481 30   - Nepovratni ventili:

 8481 30 100 - - za pnevmatske gume in zračnice

       - - drugi:

 8481 30 910 - - - iz litega železa ali jekla

 8481 40   - Varnostni ventili:

 8481 40 900 - - drugi

 8481 80   - Druge naprave:

       - - druge:

       - - - procesno kontrolni in krmilni ventili:

 8481 80 510 - - - - temperaturni regulatorji

       - - - drugi:

       - - - - zapirni ventili (sedežni):

 8481 80 710 - - - - - litoželezni

 8481 80 810 - - - - kroglaste pipe in pipe s čepom

 8481 80 850 - - - - lopute

 8481 80 99 - - - - drugi:

 8481 80 999 - - - - - drugi


 8482    Kotalni ležaji

 8482 50 000 - Drugi valjčni ležaji


 8483    Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
       kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in
       drsni ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski
       prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali
       valji; menjalniška ohišja in drugi menjalniki
       hitrosti, vključno pretvorniki navora;
       vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
       tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi
       (vključno križni in kardanski zglobi)

 8483 10   - Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
       kolenaste gredi) in ročice:

      - - druge:

 8483 10 800 - - - druge

 8483 30   - Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih
       ležajev; drsni ležaji:

       - - drugo:

 8483 30 900 - - - drsni ležaji


 8501    Elektromotorji in električni generatorji (razen
       generatorskih agregatov)

 8501 40   - Drugi izmenični motorji, enofazni:

 8501 40 100 - - z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za
       uporabo v civilnem letalstvu

       - Drugi izmenični motorji, večfazni:

 8501 52   - - z močjo nad 750 W do vključno 75 kW:

 8501 52 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8501 53   - - z močjo nad 75 kW:

 8501 53 100 - - - z močjo nad 75 kW do vključno 150 kW, za
       uporabo v civilnem letalstvu

       - - - drugi:

       - - - - drugi, z močjo:

 8501 53 990 - - - - - nad 750 kW

       - Generatorji izmeničnega toka (alternatorji):

 8501 64 000 - - z močjo nad 750 kVA


 8502    Električni generatorski agregati in rotacijski
       konvertorji (pretvorniki)

       - Generatorski agregati z batnimi motorji z
       notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji):

 8502 13   - - z močjo nad 375 kVA:

       - - - drugi:

 8502 13 910 - - - - z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA


 8504    Električni transformatorji, statični konvertorji
       (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave

       - Transformatorji s tekočim dielektrikom:

 8504 22   - - z močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA:

 8504 22 100 - - - nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA

 8504 31   - - z močjo do vključno 1 kVA:

 8504 31 100 - - - za uporabo v civilnem letalstvu

 8504 32   - - z močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:

       - - - drugi:

 8504 32 300 - - - - merilni transformatorji

 8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):

       - - drugi:

       - - - drugi

 8504 40 500 - - - - polikristalni polprevodniki usmerniki

       - - - - drugi:

       - - - - - drugi:

       - - - - - - razsmerniki (invertorji (pretvarjajo
       enosmerno v izmenično napetost):

 8504 40 960 - - - - - - - z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA

 8504 90   - Deli:

       - - transformatorjev in indukcijskih tuljav:

 8504 90 050 - - - elektronski sklopi strojev iz tar. podšt.
       8504 50 30

       - - - drugo:

 8504 90 180 - - - - drugo


 8505    Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so
       namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni
       magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in
       podobna držala za obdelovance na osnovi
       elektromagnetov ali trajnih magnetov;
       elektromagnetne sklopke in zavore;
       elektromagnetne dvigalne glave

 8505 90   - Drugo, vključno z deli:

 8505 90 100 - - elektromagneti


 8506    Primarne celice in primarne baterije

 8506 80   - Druge:

 8506 80 050 - - suhe cink - ogljikove baterije napetosti 5,5
       V do vključno 6.5 V


 8507    Električni akumulatorji, vključno s separatorji
       zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi

 8507 30   - Kadmij-nikljevi akumulatorji:

 8507 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu


 8512    Električna oprema za razsvetljavo in
       signalizacijo (razen izdelkov iz tar. št. 8539),
       vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in
       naprave za razmeglitev, za kolesa in motorna
       vozila

 8512 20 000 - Druga oprema za razsvetljavo in vizualno
       signalizacijo

 8512 30 000 - Oprema za zvočno signalizacijo


 8513    Prenosne električne svetilke z lastnim virom
       energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali
       elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo iz
       tar. št. 8512

 8513 10 000 - Svetilke


 8516    Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki; električni aparati za
       ogrevanje prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
       urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
       aparati za kodranje las idr.) in aparati za
       sušenje rok; električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične naprave; električni
       grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545

       - Električni aparati za ogrevanje prostorov in
       električne naprave za ogrevanje tal:

 8516 29   - - drugi:

       - - - drugi:

 8516 29 910 - - - - z vgrajenimi ventilatorji

 8516 80   - Električni grelni upori:

 8516 80 100 - - montirani v preprosto izolirano ohišje z
       električnim priključkom, uporabljani za
       odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v civilnem
       letalstvu

       - - drugi:

 8516 80 910 - - - vgrajeni v izoliranem ohišju

 8516 80 990 - - - drugi


 8517    Električni aparati za žično telefonijo in
       telegrafijo, vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter telekomunikacijski
       aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za
       digitalne žične sisteme

       - Telefonski aparati (telefoni); videofoni:

 8517 11 000 - - Žični telefonski aparati (telefoni) z
       brezžično slušalko

 8517 19   - - drugi:

 8517 19 900 - - - drugi

       - Stroji za faksimiliranje (telefaksi) in
       teleprinterji:

 8517 21 000 - - stroji za faksimiliranje (telefaksi)

 8517 30 00 - Komutacijski aparati (telefonske centrale) za
       telefonijo ali telegrafijo:

 8517 30 009 - - drugi

 8517 80   - Drugi aparati:

 8517 80 900 - - drugi

 8517 90   - Deli:

       - - aparatov za žične sisteme z nosilnim tokom iz
       tar. podšt. 8517 50:

 8517 90 110 - - - elektronski sklopi

 8517 90 190 - - - drugi

       - - drugi:

 8517 90 820 - - - elektronski sklopi

 8517 90 880 - - - drugi


 8518    Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno
       z zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne
       slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z
       mikrofonom; avdiofrekvenčni električni
       ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje
       zvoka

       - Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih
       omaricah:

 8518 21   - - zvočne omarice z enim zvočnikom:

 8518 21 900 - - - druge

 8518 90 000 - Deli


 8520    Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka,
       z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali
       brez njih

       - Drugi magnetofoni z vgrajenimi enotami za
       reprodukcijo zvoka:

 8520 39   - - drugi:

 8520 39 900 - - - drugi


 8521    Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki
       imajo vgrajen videotuner (TV - sprejemno enoto)
       ali ne

 8521 10   - Z magnetnim trakom:

       - - drugi:

 8521 10 800 - - - drugi


 8524    Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z
       zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vključno
       z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo
       plošč, razen izdelkov iz 37. poglavja

       - Drugo:

 8524 91   - - drugo za reprodukcijo fenomenov, razen
       zvočnih ali slikovnih:

 8524 91 100 - - - ki vsebuje podatke ali navodila (razen
       zvočnih ali video posnetkov), ki se uporabljajo
       v strojih za avtomatsko obdelavo podatkov -
       software


 8531    Električni aparati za zvočno ali vizualno
       signalizacijo (npr.: zvonci, sirene,
       indikatorske table, alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št.
       8512 in 8530

 8531 20   - Indikatorske table z vdelanimi napravami s
       tekočimi kristali ali svetlečimi diodami:

       - - druge:

 8531 20 300 - - - s svetlečimi diodami (LED)


 8532    Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)

 8532 30 00 - Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni kondenzatorji):

 8532 30 009 - - drugi


 8533    Električni upori (vključno z reostati in
       potenciometri), razen grelnih uporov

 8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati
       in potenciometri:

 8533 40 900 - - drugi


 8535    Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje
       ali zaščito električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj
       njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni
       elementi motečih valov, priključne razdelilne
       priprave in stikalne omare), za napetost nad
       1.000 V

 8535 30   - Ločilniki in odklopniki:

 8535 30 100 - - za napetosti manjšo od 72,5 kV

 8535 30 900 - - drugi

 8535 90 000 - Drugo


 8536    Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti do vključno
       1.000 V

 8536 10   - Varovalke:

 8536 10 900 - - za tokove nad 63 A

 8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8536 20 900 - - za tokove nad 63 A

 8536 30   - Drugi aparati za zaščito električnih
       tokokrogov:

 8536 30 300 - - za tokove od 16 A do vključno 125 A

 8536 30 900 - - za tokove nad 125 A

       - Releji:

 8536 49 000 - - drugi

 8536 50   - Druga stikala:

       - - druga:

       - - - za napetosti nad 60 V:

 8536 50 110 - - - - pritisna stikala

 8536 50 150 - - - - vrtljiva stikala

 8536 50 190 - - - - druga

       - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:

 8536 61   - - okovi žarnic:

 8536 61 900 - - - drugi

 8536 90   - Drugi aparati:

 8536 90 850 - - drugi (npr. prenapetostni odvodniki)


 8537    Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
       osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz
       tar. št. 8535 in 85.36, za električno krmiljenje
       ali razdeljevanje električnega toka, vključno s
       tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz
       90. poglavja in aparati za numerično krmiljenje,
       razen komutacijskih aparatov iz tar. št. 8517

 8537 10   - Za napetost do vključno 1.000 V:

 8537 10 100 - - numerične upravljalne plošče z vgrajenimi
       avtomatskimi napravami za obdelavo podatkov

       - - drugo:

 8537 10 910 - - - krmilniki s pomnilnikom, ki se lahko
       programirajo

 8537 10 990 - - - drugo (npr. programatorji za pralne
       in druge stroje, razen časovnih prekinjal
       iz tar. št. 91.07)

 8537 20   - Za napetost nad 1.000 V:

 8537 20 910 - - za napetosti od 1.000 V do vključno 72,5 kV


 8538    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
       uporabo z aparati iz tar. št. 8535, 8536 in 8537

 8538 90   - Drugi:

       - - za rezinske sonde iz tar.
       podšt. 8536 90 20:

 8538 90 190 - - - drugi

       - - drugi:

 8538 90 990 - - - drugi


 8539    Električne žarnice z nitko in električne žarnice
       na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske
       žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in
       infrardeče žarnice; obločnice

       - Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in
       infrardečih žarnic:

 8539 22   - - druge, z močjo do vključno 200 W in za
       napetosti nad 100 V:

 8539 22 100 - - - reflektorske svetilke

 8539 22 900 - - - druge

       - Žarnice na razelektrenje, razen
       ultravijoličnih žarnic:

 8539 31   - - fluorescenčne, s termokatodo:

 8539 31 90 - - - druge:

 8539 31 909 - - - - druge


 8541    Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški
       elementi; fotoobčutljivi polprevodniški
       elementi, vključno fotonapetostne celice,
       sestavljene v module ali plošče ali ne; diode za
       sevanje svetlobe; montirani piezoelektrični
       kristali

 8541 10 000 - Diode, razen fotoobčutljivih diod in diod za
       sevanje svetlobe:

 8542    Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

       - Monolitna integrirana vezja:

 8542 13   - - MOS tipa:

 8542 13 050 - - - čipi

       - - - drugo:

       - - - - pomnilniki:

 8542 13 300 - - - - - UV izbrisljivi, programabilni, bralni
       pomnilniki (EPROM):


 8544    Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali
       elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno
       s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani
       električni vodniki, s konektorjem ali brez
       njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz
       posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z
       električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali
       brez njega

       - Žica za navijanje:

 8544 11   - - bakrena:

 8544 11 900 - - - druga

       - Drugi električni vodniki, za nazivno napetost
       do vključno 80 V:

 8544 41   - - s konektorji:

 8544 41 100 - - - ki se uporabljajo za telekomunikacije

       - Drugi električni vodniki, za nazivno napetost
       nad 80 do vključno 1000 V:

 8544 59   - - drugi:

       - - - drugi:

 8544 59 800 - - - - za nazivno napetost nad 80 V, vendar
       manj kot 1.000 V

 8544 60   - Drugi električni vodniki, za nazivno
       napetost nad 1.000 V:

 8544 60 100 - - z bakrenimi vodniki

 8544 70 000 - Kabli iz optičnih vlaken


 8545    Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za
       žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz
       grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez
       nje, za električne namene

       - Elektrode:

 8545 19   - - druge:

 8545 19 100 - - - elektrode za elektrolize


 8546    Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala

 8546 20   - Iz keramičnih materialov:

       - - s kovinskimi deli:

 8546 20 99 - - - drugi:

 8546 20 999 - - - - drugi

 8546 90   - Drugi:

 8546 90 900 - - drugi


 8547    Izolirni deli za električne stroje, naprave ali
       opremo, izdelani v celoti iz izolirnega
       materiala ali samo z manjšimi kovinskimi
       komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi
       med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
       izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne
       vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin,
       obložene z izolirnim materialom

 8547 10   - Izolirni deli iz keramičnih materialov:

 8547 10 900 - - drugi

 8547 90 000 - Drugo


 9025    Hidrometri in podobni merilniki, termometri,
       pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in
       psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov,
       z možnostjo registriranja ali brez nje

       - Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z
       drugimi instrumenti:

 9025 11   - - tekočinski, za direktno odčitavanje:

       - - - drugi:

 9025 11 990 - - - - drugi


 9026    Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo
       pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih
       veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki
       pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki
       količine toplote), razen instrumentov in
       aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

 9026 10   - Za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja
       tekočine:

       - - drugi:

       - - - elektronski:

 9026 10 510 - - - - merilniki pretoka

       - - - drugi:

 9026 10 910 - - - - merilniki pretoka

 9026 10 990 - - - - drugi

 9026 80   - Drugi instrumenti in aparati:

       - - drugi:

 9026 80 990 - - - drugi


 9030    Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
       instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
       električnih veličin, razen merilnikov iz tar.
       št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali
       odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih,
       kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

 9030 40   - Drugi instrumenti in aparati, posebej
       namenjeni za telekomunikacije (npr: instrumenti
       za merjenje presluha, instrumenti za merjenje
       ojačenja, instrumenti za merjenje popačenja,
       psofometri):

 9030 40 900 - - drugi


AAA Zlata odličnost