Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4307. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 202/2, VS 202/3A in del VS 202/3B - Selo pri Hruševu, stran 7060.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 33. seji dne 5. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 202/2, VS 202/3A in del VS 202/3B – Selo pri Hruševu
1. člen
Naslov odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 202/2, VS 202/3A in del VS 202/3B – Selo pri Hruševu (Uradni list SRS, št. 14/84-777) se spremeni tako, da glasi:
“Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 8/6-1 Selo”.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za del območja urejanja VS 8/6-1 Selo (Uradni list SRS, št. 14/84-777), dopolnjen leta 1998.”
3. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Poteke cestnega in komunalnega omrežja, ki so določeni z zazidalnim načrtom, je dopustno spreminjati oziroma prilagajati razmeram na terenu na podlagi urbanistične rešitve, ki jo potrdi pristojna občinska služba za urbanizem.”
4. člen
Doda se novi 5.a člen, ki glasi:
“S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila zazidalnega načrta v tistih morfoloških enotah, za katere veljajo določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 9/94, /98).”
5. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik,
Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje.”
6. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.”
7. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.”
Št. 032-01-1784/98
Dobrova, dne 5. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

AAA Zlata odličnost