Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova), stran 7058.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 33. seji dne 5. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova)
1. člen
Naslov odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote V34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova (Uradni list RS, št. 11/95-616) se spremeni tako, da se glasi:
“Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova”.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova (Uradni list RS, št. 11/95-616), dopolnjeni leta 1998.”
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine;
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in 1:1000.”
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih z naslednjimi oznakami:
VS34/ 1   Brezje pri Dobrovi,
VS34/ 2   Brezje pri Dobrovi,
VS34/ 3   Brezje pri Dobrovi,
VP35/ 1   Horjul,
VP35/ 2   Horjul,
VR 35/1   ŠRC Horjul,
VS35/ 1   Horjul,
VS35/ 2   Horjul,
VS35/ 3   Ljubgojna,
VS35/ 5   Podolnica,
VS35/ 6   Zaklanec,
VS35/ 7-1  Lesno Brdo,
VS 35/7-2  Lesno Brdo,
VS35/ 8   Skalček,
VS 35/9   Horjul,
VS36/ 1   Samotorica,
VS36/ 2   Koreno nad Horjulom,
VS 36/3   Ulaka,
VS 36/4   Selevca,
VS37/ 1   Vrzdenec,
VS37/ 2   Ločna,
VS 37/3   Jazba,
VS38/ 1   Žažar,
VS44/ 1   Butajnova,
VS44/ 2   Planina nad Horjulom,
VS 44/3   Za mejo,
VS 44/4   Mala vas,
VS 45/ 1-1 Šentjošt nad Horjulom,
VS 45/1-2  Šentjošt nad Horjulom,
VS 45/ 2  Šentjošt nad Horjulom,
VS 45/ 3  Pri koči,
VR 47/ 1  Poligon,
VS 47/ 1  Kanc,
VS 47/2   Vodomet,
VS 47/3   Vampl.
Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih (VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.”
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Meje planskih celot in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni list RS, št. 11/95-616) se uporabljajo v delih, ki so skladni z navedenimi spremembami.”
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 9/94, 83/98), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planskih celotah V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova, če ni s posebnimi merili drugače določeno.”
7. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Kanalizacijsko omrežje
V ureditvenih območjih naselij z oznakami VS 36/1 Samotorica in VS 37/1 Vrzdenec – del je treba zgraditi javno vodotesno kanalizacijo skupno s čistilno napravo. Na zgrajeno kanalizacijo je treba priključiti tudi vse obstoječe objekte.
V ureditvenih območjih naselij z oznakami VS 35/1 Horjul, VS 35/2 Horjul, VS 35/3 Ljubgojna, VP 35/1 Horjul in VP 35/2 Horjul je treba obstoječe objekte in novogradnje priključiti na zgrajeno čistilno napravo.
Vodovodno omrežje
Vodooskrba je urejena z lokalnimi vodnimi viri.
Novograjeni vodovodi morajo zagotoviti higiensko neoporečnost pitne vode in zadostne količine vode tudi za potrebe požarne varnosti.
Električno omrežje
V območjih urejanja z oznakami VP 35/1 Horjul, VS 35/2 Horjul-del, VS 45/1-1 Šentjošt nad Horjulom, VS 45/1-2 Šentjošt nad Horjulom in VR 47/1 Poligon, ki nimajo zadovoljivih kapacitet oskrbe z električno energijo oziroma še niso elektrificirana, je treba zagotoviti lokacije in zgraditi transformatorske postaje ter varovati koridorje za priključne 20 kV vode.
Širina varovalnih koridorjev za obstoječe 110 kV vode je 2 x 15 m, za 220 kV vode pa 2 x 20 m.
Plinovod
V najožjem varstvenem pasu 2 x 5 m je dovoljeno dela izvajati le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom upravljalca plinovoda.
V varstvenem pasu 2 x 30 m gradnja objektov za bivanje ljudi ni dovoljena.”
8. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“1. Ureditveno območje VS 34/1 Brezje pri Dobrovi
morfološka enota 2D
– v osrednjem delu naselja je treba nove objekte orientirati pravokotno ali vzporedno z glavno cesto,
– arhitekturne značilnosti obstoječih objektov je treba ohraniti.
2. Ureditveno območje VR 35/1 ŠRC Horjul
morfološka enota 8
– pred posegi v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev.
3. Ureditveno območje VS 35/1 Horjul
morfološka enota 2D
– ob cerkvi je treba ohraniti značilnosti vaškega ambienta.
morfološka enota 3C/1
– novi objekti ne smejo presegati višine P+1+izkoriščeno podstrešje.
morfološka enota 3C/2
– novogradnje ne smejo presegati višine obstoječih objektov,
– dovoljena je gradnja in sprememba namembnosti objektov za potrebe občinske uprave in drugih dejavnosti, ki sodijo v občinsko središče.
morfološka enota 6E
– novogradnje ne smejo presegati višine obstoječih objektov,
– neustrezne materiale (pločevina) in agresivno barvo obstoječih objektov je treba zamenjati in uskladiti z okoliškimi objekti.
morfološka enota 5C
– novogradnje ali dozidave je treba višinsko in oblikovno prilagoditi obstoječim objektom.
morfološka enota 9
– dovoljena so dela v zvezi z ureditvijo in širitvijo pokopališča.
Obvoznico mimo naselja Horjul je treba načrtovati preko zaselka Zagorica – Vrzdenec.
4. Ureditveni območji VP 35/1 Horjul in VP 35/2 Horjul
Območje je vizualno izpostavljeno, dopustna kapna višina novih objektov je največ 8 m.
Naklon strešin mora biti od 15 do 30 stopinj, kritina v temni barvi.
Večji objekti morajo biti tlorisno in višinsko členjeni na več stavbnih mas.
Okolico in robove območja je treba zasaditi z avtohtonim drevjem.
5. Ureditveno območje VS 35/5 Podolnica
morfološka enota 2D
– nove objekte v osrednjem delu vasi je treba orientirati pravokotno na cesto,
– ohraniti je treba skupino kozolcev v osrednjem delu vasi.
morfološki enoti 9/1 in 9/2
– dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
6. Ureditveno območje VS 35/6 Zaklanec
morfološka enota 2D
– v osrednjem delu vasi je treba nove objekte locirati skladno z obstoječim zazidalnim redom, ohranjati obstoječa razmerja stavbnih mas in arhitekturnih značilnosti.
7. Ureditveno območje VS 35/7-1 Lesno brdo
morfološka enota 2D
– novogradnje je treba strniti v gruče in objekte locirati vzporedno s plastnicami,
– pri oblikovnaju stavbnih pracel je treba zagotoviti smotrno izrabo območja.
morfološka enota 4A
– pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.
8. Ureditveno območje VS 37/1 Vrzdenec
morfološka enota 2D
– orientacija objektov ob glavni cesti mora biti pravokotna na cesto,
– upoštevati je treba linearno tlorisno zasnovo naselja.
9. Ureditveno območje VS 37/2 Ločna
morfološka enota 2A/2
– pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.
10. Ureditveno območje VS 38/1 Žažar
morfološka enota 2D
– v osrednjem delu vasi ob cerkvi je treba nove objekte orientirati pravokotno na smer ceste.
11. Ureditveno območje VS 44/1 Butajnova
morfološke enote 2A/1, 2A/2, 2A/3
– novogradnje je treba strniti v gruče in objekte orientirati vzporedno s plastnicami,
– pri oblikovanju stavbnih parcel je treba zagotoviti smotrno izrabo zemljišča.
morfološka enota 2D
– novogradnje ne smejo presegati višin obstoječih objektov,
– novogradnje so dopustne le ob pogoju, da se vklopijo v obstoječi zazidalni red vasi in ohranijo njene arhitekturne značilnosti.
12. Ureditveno območje VS 45/2 Šentjošt nad Horjulom
morfološka enota 9
– dopustna je le obstoječa primarna raba površin.
13. Ureditveno območje VR 47/1 Poligon
Dejavnosti na poligonu je treba urediti tako, da se zagotovi varen dostop do sosednjih gozdnih območij.
14. Območje razpršene gradnje R2 (list PKN VRH 15)
Dovoljena je gradnja naprav za smučarsko vlečnico, nujnih spremljajočih objektov in parkirišča.
15. Območje razpršene gradnje R2 (list PKN VRH 9)
Dovoljena je ureditev športnih igrišč in gradnja nujnih spremljajočih objektov.
16. Območje razpršene gradnje R2 (list PKN VRH 5)
Dovoljena je ureditev športnih igrišč in gradnja nujnih spremljajočih objektov.”
9. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik,
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje.”
10. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.”
11. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.”
Št. 032-01-1783/98-3
Dobrova, dne 5. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti