Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4305. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova-del (planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh), stran 7055.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 33. seji dne 5. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova-del (planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh)
1. člen
Naslov odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova-del (planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh), (Uradni list RS, št. 11/95-617) se spremeni tako, da glasi:
“Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni Vrh”.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni Vrh (Uradni list RS, št. 11/95-617), dopolnjeni leta 1998.”
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine;
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in 1:1000.”
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih z naslednjimi oznakami:
VE39/ 1   Hrastenice,
VS39/ 1- 1  Osredek pri Dobrovi,
VS39/ 1- 2  Osredek pri Dobrovi,
VS39/ 3   Log pri Polhovemu Gradcu,
VS39/ 4   Hrastenice,
VS39/ 5   Boršt,
VS 39/6   Jarčen potok,
VS 39/7   Žerovnikov graben,
VP40/ 1   Babna gora,
VS40/ 1   Srednja vas pri Polhovem Gradcu,
VS40/ 2   Dvor pri Polhovem Gradcu,
VS40/ 3   Podreber,
VS40/ 4   Belica,
VS40/ 5   Dolenja vas pri Polhovem Gradcu,
VS40/ 6   Gudnje,
VS40/ 7   Babna gora,
VS 40/8   Babna gora,
VP41/ 1   Polhov Gradec,
VP 41/2   Polhov Gradec,
VS41/ 1-1  Polhov Gradec,
VS 41/1-2  Polhov Gradec,
VS41/ 2   Polhov Gradec,
VS41/ 3   Briše pri Polhovem Gradcu,
VS41/ 4   Setnica,
VS 41/5   Mačkov graben,
VS42/ 1   Setnik,
VS42/ 2   Prapreče,
VS 42/3   Zalog,
VS 42/4   Zgaga,
VS43/ 1   Črni Vrh,
VS43/ 2   Črni Vrh,
VS43/ 3   Selo,
VS43/ 4   Smolnik,
VS43/ 5   Srednji Vrh,
VS43/ 6-1  Pristava pri Polhovem Gradcu,
VS43/ 6-2  Pristava pri Polhovem Gradcu,
VS43/ 7   Žlebeder,
VS 43/8   Praprotnik,
VS 43/9   Vrhovec.
Oznake pretežno gozdnih (VG) in pretežno kmetijskih (VK) območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.”
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Meje planskih celot in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni list RS, št. 11/95-617) se uporabljajo v delih, ki so skladni z navedenimi spremembami.”
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 9/94, 83/98), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planskih celotah V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh, če ni s posebnimi merili drugače določeno.”
7. člen
6. člen odloka se črta.
8. člen
7. člen odloka postane novi 6. člen in se spremeni tako, da glasi:
“Kanalizacijsko omrežje
V ureditvenih območjih naselij z oznakami VS 39/1-2 Osredek pri Dobrovi – del, VS 41/1-1 Polhov Gradec – del, VS 42/2 Prapreče – del, VS 43/2 Črni Vrh je treba sanirati oziroma zgraditi javno vodotesno kanalizacijo skupno s čistilno napravo. Na zgrajeno kanalizacijo je treba priključiti tudi vse obstoječe objekte.
Kanalizacijski sistemi naj bodo ločenega sistema, razen v Polhovem Gradcu, kjer je že mešani sistem.
Vodovodno omrežje
Vodooskrba je urejena z lokalnimi vodnimi viri.
Novograjeni vodovodi morajo zagotoviti higiensko neoporečnost pitne vode in zadostne količine tudi za potrebe požarne varnosti.
Električno omrežje
V območjih urejanja z oznakami VE 39/1 Hrastenice, VS 39/5 Boršt, VS 40/4 Belica, VS 40/6 Gudnje, VS 41/1-1 Polhov Gradec – del, VS 41/2 Polhov Gradec, VS 41/4 Setnica, VS 42/2 Prapreče in VS 43/3 Selo, ki nimajo zadovoljivih kapacitet oskrbe z električno energijo oziroma še niso elektrificirana, je treba zagotoviti lokacije in zgraditi transformatorske postaje in varovati koridorje za priključne 20 kV vode.”
9. člen
8. člen odloka postane novi 7. člen in se spremeni tako, da glasi:
“1. Ureditveno območje VE 39/1 Hrastenice
Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so dovoljena le nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s sanacijo obstoječega kamnoloma.
2. Ureditveno območje VS 39/1-2 Osredek pri Dobrovi
– del območja morfološke enote 2A je v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira,
– obstoječe greznice je treba sanirati tako, da bodo nepretočne in vodotesne.
3. Ureditveno območje VS 39/4 Hrastenice
– sanirati je treba opuščeni peskokop.
4. Ureditveno območje VP 40/1 Babna gora
morfološka enota 4A
– pri oblikovanju gradbenih parcel za novogradnje je treba upoštevati trase predvidenih dovoznih cest, kot so prikazane v katastrskem načrtu,
– potek dostopnih cest je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko katerih potekajo nove dostopne ceste.
morfološka enota 7
– rezervat za avtobusno postajo.
5. Ureditveno območje VS 40/1 Srednja vas pri Polhovem Gradcu
Pri oblikovanju gradbenih parcel za novogradnje je treba upoštevati trase predvidenih dovoznih cest, kot so prikazane v katastrskem načrtu.
Potek dostopnih cest je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko katerih potekajo nove dostopne ceste.
6. Ureditveno območje VS 40/2 Dvor pri Polhovem Gradcu
morfološka enota 2D
– nadomestna gradnja v območju mora ohraniti stavbni red in stavbne mase objektov, ki se nadomeščajo,
– obstoječo cesto skozi naselje je treba na osrednjem delu naselja urediti tako, da se upočasni promet in da se skupaj z ostalimi prostimi površinami in njihovimi talnimi ureditvami oblikuje osrednji vaški trg,
– strešna kritina je v sivi barvi.
7. Ureditveno območje VS 40/3 Podreber
morfološka enota 2A/2
– del morfološke enote 2A/2 leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira,
– obstoječe greznice je treba sanirati tako, da bodo vodotesne in nepretočne,
– shranjevanje naftnih derivatov ni dovoljeno.
8. Ureditveno območje VS 40/6 Gudnje
Pri oblikovanju parcel za novogradnje je treba upoštevati trase predvidenih dovoznih cest, kot so prikazane v katastrskem načrtu v M 1:2880.
Potek dostopnih cest je možno spremeniti z novo urbanistično rešitvijo, s katero soglašajo tudi lastniki zemljišč, preko katerih potekajo nove dostopne ceste.
morfološka enota 3C
– namenjena je trgovsko-gostinskemu programu za potrebe naselja in izoblikovanju vaškega središča.
9. Ureditveno območje VS 40/7 Babna gora
morfološka enota 9
– dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
10. Ureditveno območje VP 41/1 Polhov Gradec
morfološka enota 6E
– višinski gabarit gradenj ne sme presegati obstoječih objektov, obrobje območja je treba zasaditi z drevjem.
11. Ureditveno območje VP 41/2 Polhov Gradec
morfološka enota 6F
– višinski gabarit ne sme presegati obstoječih objektov, obrobje območja je treba zazeleniti, streho proizvodnega objekta je treba v naklonu in kritini prilagoditi sosednjemu spomeniško zaščitenemu objektu.
12. Ureditveno območje VS 41/1-1 Polhov Gradec
morfološka enota 2A/2
– smer slemena mora potekati pravokotno na glavno cesto.
morfološka enota 2A/4
– pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.
morfološka enota 2D/1
– dopustne so nadomestne gradnje, pri čemer je treba ohraniti razmerja stavbnih mas in tipološke elemente objektov, ki se nadomeščajo. Pri novogradnjah je treba ohranjati tipologijo morfološke enote.
morfološka enota 3C/1
– na prostih površinah je treba zagotoviti ureditev mirujočega prometa.
morfološke enote 3C/2
– višinski gabarit novih objektov ne sme presegati višine obstoječih objektov.
morfološka enota 3C/3
– površina je namenjena osrednjim mestnim dejavnostim in avtobusni postaji, ki bi jo preselili iz območja 3C/2.
morfološka enota 4A/1
– severni del območja se nahaja v območju 2. varstvenega pasu lokalnega vodnega vira; v tem delu novogradnje do izgradnje vodotesne kanalizacije s čistilno napravo niso dopustne, obstoječe greznice je treba sanirati tako, da bodo vodotesne in nepretočne;
– za južni del območja je treba pred posegom v prostor izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.
morfološka enota 5C/1
– južni del površine je namenjen izgradnji otroškega vrtca, dostop je z zahodne strani po obstoječi stanovanjski cesti.
morfološka enota 9/1
– dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
morfološka enota 9/2
– dopustni so posegi, vezani na obstoječo namembnost in dejavnost pokopališča.
morfološka enota 9/3 – Območje gradu in grajskega parka
– dovoljeni so posegi v zvezi z osnovno funkcijo gradu na podlagi predhodnih pogojev pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine ter ureditev novega pokopališča.
13. Ureditveno območje VS 41/1-2 Polhov Gradec
morfološka enota 2A/2
– pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.
14. Ureditveno območje VS 41/2 Polhov Gradec
Severni del območja leži v območju zaščitenega Polhograjskega graščinskega parka, kjer so izjemno dopustni posegi v prostor le na podlagi pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
15. Ureditveno območje VS 41/4 Setnica
morfološka enota 9
– dovoljeno je le urejanje zelenih površin in gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez.
16. Ureditveno območje VS 42/2 Prapreče
morfološka enota 2D
– v območju morfološke enote je treba urediti vaški trg,
– pri gradnji objektov je treba slediti oblikovnim principom obstoječih objektov in talnega reda, skladnosti stavbnih mas, materialov in detajlov,
– del območja leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira, greznice je treba sanirati tako, da bodo nepretočne in vodotesne,
– hramba naftnih derivatov na tem delu območja ni dovoljena.
17. Ureditveno območje VS 43/3 Selo
morfološka enota 2D
– treba je ohraniti tipičen vaški rob s kozolci in sadnim drevjem,
– etažnost objektov je največ P+izkoriščeno podstrešje,
– kritina strešin je v sivi barvi.
18. Območje razpršene gradnje R1 (list PKN ŠK. L. 48)
Dovoljena je izgradnja čistilne naprave. Mikrolokacija čistilne naprave se določi z lokacijsko dokumentacijo.”
10. člen
9. člen odloka postane novi 8. člen in se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik,
Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje.”
11. člen
10. člen odloka postane novi 9. člen.
12. člen
11. člen odloka postane novi 10. člen in se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.”
13. člen
12. člen odloka postane novi 11. člen in se spremeni tako, da glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.”
Št. 032-01-1783/98-4
Dobrova, dne 5. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

AAA Zlata odličnost