Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4293. Odločba o ugotovitvi skladnosti odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Slovenskega sklada Občine Ljutomer z ustavo in zakonom, stran 7030.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo župana Občine Ljutomer, na seji dne 19. novembra 1998
o d l o č i l o:
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 72/95) ni v neskladju z ustavo in zakonom.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Župan izpodbija odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (v nadaljevanju: odlok), s katerim je občinski svet pooblastil Stanovanjski sklad Občine Ljutomer (v nadaljevanju: Stanovanjski sklad), da ta gospodari, odloča in upravlja tudi s poslovnimi prostori, ki so v lasti občine. Navaja, da taka ureditev ni v skladu z 99. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I – v nadaljevanju: SZ), z določbami zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/74 in 33/88 – v nadaljevanju: ZPSPP) in ne v skladu z določbami zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98 – v nadaljevanju: ZFO). SZ po navedbah župana v prvem odstavku 99. člena predpisuje, da se za delovanje občinskih stanovanjskih skladov smiselno uporabljajo določbe SZ, ki urejajo delovanje republiškega stanovanjskega sklada. Župan meni, da je stanovanjski sklad javnopravna organizacija, katere dejavnost ni profitne narave, pač pa zagotavljanje materialnih podlag za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa. Namen stanovanjskih skladov naj bi torej bila skrb za gradnjo socialnih in drugih neporfitnih stanovanj znotraj sistema javnih financ in proračuna občine. Prenos pooblastil za gospodarjenje, odločanje in upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Občine Ljutomer na Stanovanjski sklad naj bi bil zato v nasprotju z namenom, ki ga je zakonodajalec opredelil v SZ.
2. Župan navaja, da je na podlagi petega odstavka 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 72/93, 57/94, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 – v nadaljevanju: ZLS) zadržal izvajanje izpodbijanega odloka in da je občinskemu svetu predlagal, da odlok ponovno obravnava. Po ponovni obravnavi je občinski svet odlok v prvotnem besedilu potrdil in ga poslal v objavo.
3. Občinski svet v odgovoru na zahtevo navaja, da je s sprejemom izpodbijane ureditve v odloku želel vzpostaviti enotno in usklajeno gospodarjenje z občinskim premoženjem. Poslovni prostori, s katerimi je na podlagi pooblastila občinskega sveta sklad pristojen upravljati in gospodariti, naj bi se pretežno nahajali v stanovanjsko-poslovnih objektih, katerih izključna lastnica je občina oziroma na katerih ima občina solastninske deleže. Skupno vzdrževanje, obnova in upravljanje teh objektov naj bi bilo racionalnejše, racionalnejše pa naj bi bilo tudi finančno poslovanje z najemninami. Navaja, da je Stanovanjski sklad ustanovila občina in da ga ta nadzira, sprejema njegov letni program dela, potrjuje finančni plan in imenuje njegove organe. S prenosom pooblastil na sklad naj bi ta pridobil dodatne naloge, lastninsko pravico na poslovnih prostorih pa je občina zadržala. Tak prenos upravljanja in gospodarjenja po mnenju občinskega sveta ni v nasprotju z zakonodajo, ki ureja poslovne prostore in ne s SZ. Z najemninami, pridobljenimi z oddajo poslovnih prostorov, naj bi občina zagotavljala dodatna sredstva za izvajanje programov stanovanjskega sklada, njegova namembnost pa naj bi se s tem ne spremenila. Odlok je po navedbah občinskega sveta v izpodbijanem delu namenjen boljšemu, racionalnejšemu in učinkovitejšemu finančnemu poslovanju s sredstvi zbranimi iz najemnin in ni neskladju z zakonom.
B)
4. SZ v 99. členu določa, da lahko občine z odlokom ustanovijo stanovanjske sklade. Glede ureditve njihovega delovanja se zakonodajalec sklicuje na smiselno uporabo določb SZ, s katerimi ta ureja delovanje republiškega stanovanjskega sklada. S sprejemom občinskih stanovanjskih programov so občine pristojne na podlagi načel nacionalnega stanovanjskega programa konkretizirati občinsko stanovanjsko politiko.
5. Občinski svet občine Ljutomer je z odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 20/93) ustanovil Stanovanjski sklad in določil njegove pristojnosti. Z izpodbijano določbo pa je občinski svet odlok dopolnil in skladu poleg dejavnosti, opredeljenih v 5. členu, naložil, da v imenu občine gospodari, odloča in upravlja tudi s poslovnimi prostori v njeni lasti, razen z občinsko stavbo in mestno hišo.
6. Odlok, s katerim je Občinski svet občine Ljutomer pooblastil Stanovanjski sklad, da ta gospodari, odloča in upravlja s poslovnimi prostori v lasti Občine Ljutomer, ni v neskladju z ustavo in zakonom. Stanovanjski sklad je pri izvajanju svoje dejavnosti vezan na občinski stanovanjski program, v katerem občinski svet po načelih nacionalnega stanovanjskega programa opredeli letni obseg, dinamiko in vrsto gradenj v občini. Z vezanostjo Stanovanjskega sklada na program je zagotovljena namenska poraba sredstev za financiranje stanovanjskih potreb občanov. Med ta sredstva je Občinski svet občine Ljutomer uvrstil tudi najemnine, pridobljene od poslovnih prostorov v lasti občine. Prenos upravljalskih upravičenj in gospodarjenja s poslovnimi prostori na sklad, nima vpliva na njegovo namembnost in njegovo neprofitno dejavnost, v delu dejavnosti, ki se nanaša na izvajanje občinskega stanovanjskega programa. Županova zatrjevanja, da je občinski svet z izpodbijanim odlokom upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti občine uredil v nasprotju z zakonodajo, niso utemeljena, zato je ustavno sodišče ugotovilo, da izpodbijani odlok ni v neskladju z ustavo.
C)
7. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Miroslava Geč-Korošec, Alojz Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-5/96
Ljubljana, dne 19. novembra 1998.
Predsednik
Franc Testen l. r.

AAA Zlata odličnost