Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1998 z dne 1. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1998 z dne 1. 12. 1998

Kazalo

4172. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice, stran 6873.

Na podlagi 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 10., 56. ter 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 43. seji dne 16. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Brežice preoblikuje s tem odlokom Javni zavod Lekarno Brežice.
Javni zavod Lekarna Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba javnega prava s pravili javnega zdravstvenega zavoda in je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti kot javne službe.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Lekarna Brežice
Sedež zavoda je: Černelčeva 8, 8250 Brežice
4. člen
Zavod lahko spremeni ime ali sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 3. člena tega odloka.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote – lekarniške podružnice, priročne zaloge zdravil ter lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s pravili zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o varni uporabi zdravil.
Poleg lekarniške dejavnosti zavod opravlja še naslednje dejavnosti:
1. preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi izdelki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, ter s predmeti splošne rabe na drobno;
2. izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter preverjanje njihove kakovosti;
3. izdelovanje in izdajanje veterinarskih zdravil;
4. svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Zavod opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti iz prvega in tretjega odstavka tega člena.
Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje razrede:
– G/52.31 – Dejavnost lekarn;
– G/52.32 – Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
– G/52.33 – Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
– G/52.487 – Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
– G/52.488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
– L/75.12 – Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja.
Dejavnost zavoda se izvaja v organizacijskih enotah, določenih v skladu s 5. členom tega odloka.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma pravila zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali pravila zavoda.
1. Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov in ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– eden predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določajo pravila zavoda.
Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Krško.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.
Člani sveta na konstitutivni seji izvolijo izmed članov svojega predsednika in podpredsednika.
9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
10. člen
1. Svet zavoda:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt zavoda,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v pravilih,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem odlokom.
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov.
Svet odloča z večino glasov prisotnih članov.
2. Direktor zavoda
11. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu s tretjimi osebami brez omejitev.
12. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima opravljen strokovni izpit.
Drugi pogoji se določijo v pravilih zavoda.
Mandat direktorja traja 4 leta.
13. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira, vodi ter odgovarja za delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določajo pravila zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
3. Strokovni svet zavoda
14. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določajo pravila zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
15. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 6. člena tega odloka ostaja zavodu v upravljanju premoženje, s katerim je zavod že upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili,
– iz sredstev ustanovitelja
– z drugimi viri.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
16. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju javne službe zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba, zavod razpolaga samostojno.
17. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občine ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
Ustanovitelj krije le primanjkljaj, ki nastane pri opravljanju javne službe, kolikor za pokrivanje primanjkljaja ne zadostuje presežek, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba.
18. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač krije zavod.
19. člen
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
20. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet javne službe, je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena zavoda ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne da soglasja ustanovitelj.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
22. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
23. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
24. člen
Ustanovitelj zavoda odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom ter na osnovi programa dela zavoda, h kateremu je dal predhodno soglasje.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja.
26. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zavodom dogovorijo ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zagotavlja ustanovitelj.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
27. člen
Zavod mora od ustanovitelja:
– pridobiti soglasje k organizacijskim in strokovnim enotam ter lokacijah-lekarniškim podružnicam in priročnim zalogam zdravil,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje k investicijam, ki pomenijo višje obveznosti financiranja,
– pridobiti soglasje za promet z nepremičninami.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka se šteje, da je soglasje izdal.
XI. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Sedanji direktor opravlja naloge direktorja do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
Sedanji člani sveta zavoda opravljajo naloge do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
29. člen
Ta odlok začne veljati ko ga sprejme ustanovitelj, objavi pa se v Uradnem listu RS. Isti dan preneha veljati prejšnji odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/92.
Št. 501-11/98-21
Brežice, dne 17. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti