Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1998 z dne 1. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1998 z dne 1. 12. 1998

Kazalo

4166. Uredba o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo – prečiščeno besedilo, stran 6365.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo – prečiščeno besedilo
1. člen
Kombinirana nomenklatura carinske tarife, na kateri temelji carinska tarifa, ki je sestavni del zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in carinske stopnje, ki so določene s carinsko tarifo, se spremenijo tako, da se skupaj s carinsko tarifo glasijo, kot je določeno v prečiščenem besedilu, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 424-08/98-3
Ljubljana, dne 26. novembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
             CARINSKA TARIFA

           KOMBINIRANA NOMENKLATURA

               PRVI DEL

             UVODNA DOLOČILA

             TEMELJNA PRAVILA

   A. Temeljna pravila za uporabo kombinirane nomenklature

Blago se v kombinirani nomenklaturi uvršča po naslednjih načelih:

1. Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da se je
  laže znajti pri uvrščanju. Zaradi pravnih razlogov uvrščanje poteka
  po poimenovanjih tarifnih številk in opombah k ustreznim oddelkom
  in poglavjem in po nadalje opisanih pravilih, če niso v nasprotju
  z vsebino teh tarifnih številk in opomb.

2. (a) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju
    posamezne tarifne številke, se šteje tudi proizvod, ki ni kompleten
    ali končen, če ima bistvene značilnosti kompletnega ali končnega
    proizvoda. V tarifno številko se uvršča tudi kompleten ali končen
    proizvod (ali proizvod, ki se uvršča kot kompleten ali končen po tem
    pravilu), če se carini nesestavljen ali razstavljen.

  (b) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju
    posamezne tarifne številke, se šteje tudi mešanica ali kombinacija
    tega materiala ali snovi z drugimi materiali ali snovmi. Proizvod ali
    izdelek iz danega materiala ali snovi se obravnava kot blago, ki v
    celoti ali deloma sestoji iz tega materiala ali snovi. Uvrščanje
    blaga, ki sestoji iz večih materialov ali snovi, poteka po pravilu
    pod točko 3.

3. Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče po pravilu pod 2(b) ali iz drugih
  razlogov na prvi pogled uvrstiti v dve ali več tarifnih številk, se
  uvrščajo takole:

  (a) Tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj natančno
    poimenovanje za proizvod, ima prednost pred tarifnimi številkami,
    v katerih je poimenovanje splošnejše. Kadar pa se poimenovanja dveh
    ali večih tarifnih številk nanašajo samo na del materiala ali snovi,
    vsebovanih v mešanih ali sestavljenih proizvodih, ali samo na del
    komponent, pripravljenih kot komplet za prodajo na drobno,
    poimenovanja teh tarifnih številk štejejo za enako konkretna, celo
    če ima katero izmed njih bolj kompleten in bolj natančen opis
    proizvoda.

  (b) Mešanice, sestavljeni proizvodi, ki sestoje iz različnih materialov
    ali so izdelani iz različnih komponent oziroma sestavin, ter
    proizvodi, pripravljeni v kompletih za prodajo na drobno, ki se ne
    morejo uvrstiti po pravilu pod 3(a), se uvrstijo, kot da so iz
    materiala ali sestavine, ki jim daje bistven značaj, če je to merilo
    uporabno.

  (c) Če blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu pod 3(a) ali (b), se uvrsti
    v tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med tistimi, ki
    jih je treba glede na pomembnost enako upoštevati.

4. Blago, ki ga ni mogoče uvrstiti po pravilih, navedenih v 2. in 3. točki,
  se uvrsti v tarifno številko, predvideno za blago, ki je takemu blagu
  najbolj podobno.

5. Poleg določb, navedenih v točkah 2, 3 in 4, veljajo za naštete proizvode
  tudi naslednja pravila:

  (a) Toki za fotografske aparate, glasbila, puške in pištole, risalni
    pribor, embalažo za ogrlice in podobna embalaža, posebej oblikovana
    in prirejena za določen proizvod ali komplet proizvodov, primerna
    za dolgotrajno rabo in dobavljena s proizvodi, za katere je
    namenjena, se uvrsti s temi proizvodi, pod pogojem, da se prodaja
    skupaj z njimi. To pravilo pa ne velja za škatle, ki dajejo celoti
    bistven značaj.

  (b) V skladu z gornjim pravilom pod 5(a) se embalažni materiali in
    embalaža (Izraza "embalažni materiali" in "embalažne škatle"
    pomenita kakršnokoli zunanjo ali notranjo embalažo v obliki škatel,
    držal, ovojev ali opor, ki niso transportni pripomočki (npr.
    transportni kontejnerji), ponjave, orodja ali pomožna transportna
    oprema. Izraz "embalažne škatle" ne zajema škatel, na katere se
    nanaša temeljno pravilo 5(a).), ki se dobavljajo tako, da so v njih
    embalirani proizvodi, uvrščajo skupaj s temi proizvodi, če se
    običajno uporabljajo za embaliranje teh proizvodov. Ta določba pa
    ne velja za embalažne materiale in embalažne škatle, če je očitno,
    da so primerni za večkratno uporabo.

6. Iz pravnih razlogov se proizvodi uvrščajo v tarifne podštevilke v
  okviru ene tarifne številke po poimenovanjih teh tarifnih podštevilk
  in morebitnih opombah k tem tarifnim podštevilkam ter po teh pravilih,
  pri čemer velja, da se tarifne podštevilke lahko primerjajo samo
  na isti ravni razčlenitve. To pravilo velja tudi za opombe k oddelkom
  in poglavjem, če sobesedilo ne predpisuje drugače.


    B. Temeljna pravila v zvezi s carinskimi stopnjami

1. Carinske stopnje, navedene v odstotkih v koloni 4 so carinske stopnje,
  določene ad valorem - t.j. na osnovi vrednosti.

2. Označba "P" v koloni 4 pri določenih tarifnih številkah in podštevilkah
  pomeni posebno dajatev.

  Če carinski stopnji sledi znak "+" in označba "P", npr. "16 + P",
  to pomeni, da je blago podvrženo plačevanju tako carine kot posebnih
  uvoznih dajatev, vkolikor je to določeno s posebnim predpisom.


    C. Temeljna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo
        nomenklature kot carinskih stopenj

1. Če ni drugače predpisano, se določilo v zvezi s carinsko vrednostjo,
  poleg vrednosti za določanje carinskih dajatev ad valorem, uporablja
  za določanje vrednosti, na osnovi katerih se določa obseg določenih
  tarifnih številk in podštevilk.

2. Pri blagu, kjer se obračunava carina na maso, bo masa, ki je osnova
  za določanje zneska carine, in masa, na osnovi katere se določa obseg
  določenih tarifnih številk in podštevilk, naslednja:

  (a) v primeru oznake "bruto masa" se upošteva skupna masa blaga in vseh
    embalažnih materialov in embalažnih škatel;

  (b) v primeru oznake "neto masa" ali enostavno "masa" se upošteva masa
    samega blaga brez embalažnih materialov in embalažnih škatel.

3. V primerih, ko je kot kriterij za uvrščanje v posamezno tarifno oznako
  oziroma tarifno številko določena uvozna cena izražena v EUR, se
  ekvivalent v tolarjih izračuna z uporabo srednjega tečaja Banke Slovenije
  na zadnji delovni dan pred vložitvijo carinske deklaracije.

4. Pojem "tarifna oznaka" se uporablja za označevanje:

  - "tarifnih številk" na nivoju 4-mestnih števil, npr. tar. štev. 5302

  - "tarifnih podštevilk" na nivoju 6, 8 ali 9 mest, npr. tar. podštev.
   5302 10 ali 5302 10 000.

5. Kadar koli se v nomenklaturi pojavi pojem "civilno letalstvo" in "blago, ki
  se uporablja v civilnem letalstvu" se to nanaša na:

  (a) civilna letala - to so letala, ki so drugačna od letal, ki se
    uporabljajo v vojaške namene in ki niso registrirana kot vojaška letala
    ter niso letala za prevoz vojaškega materiala ali tovora;

  (b) blago, ki se uporablja za civilno rabo v civilnem letalstvu pri:

    - gradnji vseh vrst civilnih letal (tudi ultralahkih letal),

    - popravililh,

    - vzdrževanjih, obnavljanju, modificiranju ali preoblikovanju;

  (c) naprave za zemeljsko treniranje in njihovi deli za civilno rabo.


      D. Embalažne škatle in embalažni materiali

Za embalažne škatle in embalažne materiale, na katere se nanaša temeljno
pravilo 5(a) in (b) in ki so v obtoku skupaj z blagom, ki ga vsebujejo
ali s katerim se pojavljajo, veljajo naslednja določila:

1. Če so embalažne škatle in embalažni material uvrščeni z blagom v skladu
  z določili temeljnega pravila 5, bodo:

  (a) ocarinjeni na osnovi enake carinske stopnje kot blago:

    - kjer je tako blago podvrženo carinski dajatvi na osnovi vrednosti
     ali

    - kjer jih je treba prišteti k masi blaga, na osnovi katere se
     obračuna znesek carine;

  (b) uvoženi prosto:

    - kjer je blago oproščeno carine ali

    - kjer se blago ne carini na osnovi mase ali vrednosti ali

    - kjer mase embalažnih škatel in embalažnih materialov ni
     potrebno vključiti v maso blaga, na osnovi katere se
     obračuna znesek carine.

2. V primeru, da embalažne škatle in embalažni materiali, za katere veljajo
  določila gornjih odstavkov 1(a) in 1(b), vsebujejo blago iz različnih
  tarifnih številk, se masa in vrednost embalažnih škatel in embalažnih
  materialov za določitev njihove mase ali vrednosti, ki je osnova za
  carinjenje, porazdeli med vsebovano blago v sorazmerju z maso in
  vrednostjo blaga.


         OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

*         se nanaša na nacionalne tarifne številke, ki dodatno
          delijo tarifne številke kombinirane nomenklature na
          devetmestnem nivoju

P         posebna uvozna dajatev na mersko enoto proizvoda

b/f        flaškon

Kbit        1 024 bitov

kg/br       kilogram, bruto

kg/net       kilogram, neto

Mbit        1 048 576 bitov

MIPS        seznam mamil in psihotropnih substanc

BSP        seznam bojnih strupov in njihovih predhodnikov

mas.%       simbol za masni odstotek

g S/MJ       gram žvepla/mega Joul


           DODATNE MERSKE ENOTE

c/k        karati (1 metrični karat = 2 x 10-4 kg)

ce/el       število celic

ct/l        nosilnost v tonah (1) ("Nosilnost v tonah" (ct/l) pomeni
          nosilnost ladje, izražena v tonah, ki ne vključuje ladijskih
          zalog (goriva, opreme, hrane ipd.). Izvzete so tudi osebe na
          ladji (posadka in potniki) ter njihova prtljaga.)

g         gram

gi F/S       gram fosilnega izotopa

GT         Brutto (kosmata) tonaža

kg C5H14CINO    kilogram kolinklorida

kg H2O2      kilogram vodikovega peroksida

kg K2O       kilogram kalijevega oksida

kg KOH       kilogram kalijevega hidroksida

kg met. am.    kilogram metilamina

kg N        kilogram dušika

kg NaOH      kilogram natrijevega hidroksida (kavstična soda)

kg/net eda     kilogram neto odcejene substance

kg P2O5      kilogram difosfornega pentaoksida

kg 90 % sdt    kilogram 90 % suhe substance

kg U        kilogram urana

1 000 kWh     1 000 kilovatnih ur

l         liter

1 000 l      1000 litrov

l alc. 100 %    liter čistega (100 %) alkohola

m         meter

m2         kvadratni meter

m3         kubični meter

1 000 m3      1 000 kubičnih metrov

pa         štev. parov

kos        štev. kosov

100 kos      sto kosov

1 000 kos     tisoč kosov

TJ         terajoul (bruto kalorična vrednost)


              I. oddelek

       ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

Opombi

1. V tem oddelku se nanaša vsako sklicevanje na posamezne rodove, vrste ali
  pasme živali tudi na njihove mladiče, če iz samega besedila ne izhaja kaj
  drugega.

2. Katera koli določba, ki se nanaša na "suhe" izdelke v tarifi, obsega prav
  tako tudi izdelke, ki so dehidrirani, evaporirani ali liofilizirani, razen
  če iz besedila ne izhaja kaj drugega.


              1. poglavje

              ŽIVE ŽIVALI

Opomba

1. To poglavje obsega vse žive živali, razen:

  (a) rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev iz tar. št.
    0301, 0306 in 0307;

  (b) kultur mikroorganizmov in drugih izdelkov iz tar. št. 3002;

  (c) živali iz tar. št. 9508.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3    4
-----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali

       - Konji:

 0101 11 000 -- čistih pasem, plemenski ...................... kos    pr

 0101 19   -- drugi:

 0101 19 100 --- klavni ...................................... kos    27.0

 0101 19 900 --- drugi ....................................... kos    27.0

 0101 20   - Osli, mezge in mule:

 0101 20 100 -- osli ......................................... kos    5.0

 0101 20 900 -- mezge in mule ................................ kos    5.0


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10   - Čistih pasem, plemenske:

 0102 10 100 -- telice (samice goveda, ki še niso telile) .... kos    pr

 0102 10 300 -- krave ........................................ kos    pr

 0102 10 900 -- druge ........................................ kos    pr

 0102 90   - Druge:

       -- domačih pasem:

 0102 90 050 --- mase do vključno 80 kg ...................... kos    9.8+P

       --- mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 0102 90 210 ---- za zakol ................................... kos    9.8+P

 0102 90 290 ---- druge ...................................... kos    9.8+P

       --- mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 0102 90 410 ---- za zakol ................................... kos    9.8+P

 0102 90 490 ---- druge ...................................... kos    9.8+P

       --- z maso nad 300 kg:

       ---- telice (samice goveda, ki še niso telile):

 0102 90 510 ----- za zakol .................................. kos    9.8+P

 0102 90 590 ----- druge ..................................... kos    9.8+P

       ---- krave:

 0102 90 610 ----- za zakol .................................. kos    9.8+P

 0102 90 690 ----- druge ..................................... kos    9.8+P

       ---- druge:

 0102 90 710 ----- za zakol .................................. kos    9.8+P

 0102 90 790 ----- druge ..................................... kos    9.8+P

 0102 90 900 -- drugo ........................................ kos    9.8


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski ....................... kos    pr

       - Drugi:

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100 --- domačih pasem ............................... kos    9.8+P

 0103 91 900 --- drugi ....................................... kos    9.8

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110 ---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne
       manj kot 160 kg ................................. kos    9.8+P

 0103 92 190 ---- drugi ...................................... kos    9.8+P

 0103 92 900 --- drugi ....................................... kos    9.8


 0104    Ovce in koze, žive živali

 0104 10   - Ovce:

 0104 10 100 -- čistih pasem, plemenske ...................... kos    pr

       -- druge:

 0104 10 300 --- jagnjeta (do enega leta) .................... kos    49.2(1)

 0104 10 800 --- druge ....................................... kos    49.2(1)

 0104 20   - Koze:

 0104 20 100 -- čistih pasem, plemenske ...................... kos    pr

 0104 20 900 -- druge ........................................ kos    49.2(1)


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi, purani in
       pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice .................................... kos    pr

 0105 11 190 ---- druge ...................................... kos    pr

       --- druge:

 0105 11 910 ---- nesnice .................................... kos    9.8+P

 0105 11 990 ---- druge ...................................... kos    9.8+P

 0105 12 00 -- purani:

*0105 12 001 --- plemenski ................................... kos    pr

*0105 12 009 --- drugi ....................................... kos    49.2(1)

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

*0105 19 201 ---- plemenske .................................. kos    pr

*0105 19 209 ---- druge ...................................... kos    49.2(1)

 0105 19 900 --- race in pegatke ............................. kos    pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do
       2000 g:

*0105 92 001 --- plemenske ................................... kos    pr

*0105 92 009 --- druge ....................................... kos    8.4+P

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več
       kot 2000 g:

*0105 93 001 --- plemenske ................................... kos    pr

*0105 93 009 --- druge ....................................... kos    8.4+P

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

*0105 99 101 ---- plemenske .................................. kos    pr

*0105 99 109 ---- druge ...................................... kos    49.2(1)

 0105 99 20 --- gosi:

*0105 99 201 ---- plemenske .................................. kos    pr

*0105 99 209 ---- druge ...................................... kos    49.2(1)

 0105 99 30 --- purani:

*0105 99 301 ---- plemenski .................................. kos    pr

*0105 99 309 ---- drugi ...................................... kos    49.2(1)

 0105 99 50 --- pegatke:

*0105 99 501 ---- plemenske .................................. kos    pr

*0105 99 509 ---- druge ...................................... kos    49.2(1)


 0106 00   Druge živali, žive

 0106 00 10 - Domači kunci:

*0106 00 101 -- plemenski .................................... kos    pr

*0106 00 109 -- drugi ........................................ kos    25.0

 0106 00 200 - Golobi ........................................ kos    5.0

 0106 00 90 - Druge:

*0106 00 901 -- čebele ....................................... -     pr

*0106 00 902 -- žabe ......................................... -     2.0

*0106 00 903 -- druge živali, čistih pasem, plemenske ........ -     pr

*0106 00 908 -- drugo ........................................ -     pr


              2. poglavje

       MESO IN DRUGI UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI

Opomba

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) izdelki vrst, opisanih v tar. št. 0201 do 0208 in 0210, ki so
    neuporabni za hrano ljudi (5. poglavje);

  (b) čreva, mehurji ali želodci živali (tar. št. 0504) in živalska kri
    (tar.št. 0511 ali 3002);

  (c) maščobe živalskega izvora, razen izdelkov iz tar. št. 0209 (15.
    poglavje).

Dodatne opombe

1. A. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

    (a) "Goveji trupi" za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 pomenijo
      cele trupe zaklanih živali - izkrvavljene, očiščene in odrte, ki
      se uvažajo z glavami ali brez glav, s spodnjimi deli nog ali brez
      ter z drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez
      njih. Kadar se trupi uvažajo brez glav, morajo biti le-te odrezane
      od trupa med prvim in drugim vratnim vretencem (pri
      atlanto-okcipitalnem sklepu (atlanto-occipital joint)). Kadar se
      uvažajo brez spodnjega dela nog, morajo biti le-te odrezane pri
      karpo- metakarpalnih ali tarzo-metatarzalnih sklepih; "trup"
      vključuje sprednji del trupa s kostmi in kitami, vratom in
      plečetom, ki vsebuje več kot 10 parov reber.

    (b) "Goveje polovice" za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10
      pomenijo kose, ki nastanejo s simetrično delitvijo celega trupa
      skozi sredino vseh vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc
      ter skozi sredino prsnice in medenice; "polovice" vključujejo
      sprednji del polovice, ki vključuje vse kosti, kite, vrat in
      pleče, ki vsebuje več kot 10 reber.

    (c) "Kompenzirane četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 20 in 0202 20
      10 pomenijo: dele, ki vsebujejo bodisi:

      - sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom, rez
       ob desetem rebru; in zadnje četrti z vsemi kostmi ter stegnom in
       ledjem (šimbasom), rez ob tretjem rebru, bodisi

      - sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom, plečetom,
       odrezane pri petem rebru, s celo potrebušino in prsmi, ter zadnje
       četrti z vsemi kostmi in stegnom, ledjem, rez ob osmem rebru.

      Sprednje in zadnje četrti, ki tvorijo "kompenzirane četrti", se
      morajo uvažati hkrati in v enakem številu, skupna masa sprednjih
      četrti pa mora biti enaka masi zadnjih četrti; dovoljena je
      določena razlika v masi dveh delov pošiljke, če ne presega 5% mase
      težjega dela (sprednje ali zadnje četrti).

    (d) "Nerazkosane sprednje četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in
      0202 20 30 pomenijo: sprednji del trupa z vsemi kostmi in kitami,
      vratom in plečetom z najmanj štirimi in največ desetimi pari reber
      (prvi štirje pari reber morajo biti celi, drugi so lahko rezani) s
      potrebušino ali brez nje.

    (e) "Razkosane sprednje četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in
      0202 20 30 pomenijo: sprednji del polovice z vsemi kostmi in
      kitami, vratom in plečetom, z najmanj štirimi in največ desetimi
      rebri (prva štiri rebra morajo biti cela, druga so lahko rezana) s
      potrebušino ali brez nje.

    (f) "Nerazkosane zadnje četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in
      0202 20 50 pomenijo: zadnji del trupa z vsemi kostmi, stegnom in
      ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi pari
      celih ali rezanih reber, z zadnjim delom bočnika ali brez njega in
      s potrebušino ali brez nje.

    (g) "Razkosane zadnje četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in
      0202 20 50 pomenijo: zadnji del polovice z vsemi kostmi, stegnom
      in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi
      celimi ali rezanimi rebri, z zadnjim delom bočnika ali brez njega
      in s potrebušino ali brez nje.

    (h) 11. "Vrat, pleče, plečna bržola" za potrebe tar. podšt. 0202 30 50
        pomeni: hrbtni del sprednje četrti, vključno z zgornjim delom
        plečeta, dobljenim iz sprednje četrti z najmanj štirimi rebri
        in največ desetimi rebri, po ravnem rezu skozi točko, kjer se
        prvo rebro dotika prvega segmenta prsnice, do točke stika
        prepone z desetim rebrom.

      22. "Prsa s spodnjim delom plečeta" za potrebe tar. podšt. 0202 30
        50 pomeni: spodnji del sprednje četrti, vključno s trebušnim
        in vrhnjim delom.

  B. Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v
    odstavku 1.A, se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice.

2. A. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

    (a) "Trupi in polovice" za potrebe tar. podšt. 0203 11 100 in 0203 21
      100 pomenijo: razsekane prašiče v obliki polovic domačega prašiča,
      izkrvavljene in očiščene, s katerih so bile odstranjene ščetine in
      parklji. Polovice so dobljene z delitvijo trupov skozi sredino
      vsakega od vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter po
      sredini prsnice in medenice. Taki trupi ali polovice so lahko z
      ali brez glave, krač, želodčne maščobe, ledvic, repa ali prepone.
      Polovice so lahko s hrbtnim mozgom ali brez njega, možganov ali
      jezika. Trupi in polovice svinj so lahko z vimenom ali brez
      njega.

    (b) "Šunke" (stegno) za potrebe tar. podšt. 0203 12 110, 0203 22 110,
      0210 11 110 in 0210 11 310 pomenijo: zadnji (kavdalni) del polovice,
      vključno z nogico, zadnjo kračo ali brez njih, kožo ali podkožno
      slanino ali brez njih.

      Šunka (stegno) je od ostale polovice ločena tako, da vključuje
      največ zadnje ledvično vretence.

    (c) "Prednji del" za potrebe tar. podšt. 0203 19 110, 0203 29 110, 0210
      19 300 in 0210 19 600 pomeni: prednji (kranialni) del polovice brez
      glave, vključno s kostmi, z nogico, kračo, kožo ali podkožno
      maščobo ali brez njih.

      Prednji del je od ostale polovice ločen tako, da vključuje največ
      peto prsno vretence.

      Zgornji (hrbtni) del prednjega dela z lopatico ali brez nje in
      nanjo pripetih mišic (nasoljenega grebena ali vratu z zgornjim
      plečetom) pomeni kos ledij, ki je odrezan od spodnjega
      (trebušnega) dela prednjega dela, rez takoj pod hrbtenico.

    (d) "Plečeta" za potrebe tar. podšt. 0203 12 190, 0203 22 190, 0210 11
      190 in 0210 11 390 pomeni: spodnji del prednjega dela z lopatico ali
      brez nje in nanjo pripetih mišic, vključno s kostmi, z ali brez
      nogice, sprednje krače, kože ali podkožne maščobe.

      Lopatica in pripete mišice, ki se pojavljajo ločeno, se uvrščajo v
      to tar. podšt. kot del plečeta.

    (e) "Ledja (hrbet)" za potrebe tar. podšt. 0203 19 130, 0203 29 130,
      0210 19 400 in 0210 19 700 pomeni: zgornji del polovice od prvega
      vratnega vretenca do repnega (kavdalnega) vretenca, vključno s
      kostmi, z ali brez fileja, lopatice, podkožne maščobe ali kože.

      Ledja se od spodnjega dela polovice loči z rezom tik pod
      hrbtenico.

    (f) "Prsi s potrebušino" za potrebe tar. podšt. 0203 19 150, 0203 29
      150, 0210 12 110 in 0210 12 190 pomenijo: spodnji del polovice med
      šunko (stegnom) in plečetom, znano kot "potrebušina", s kostmi ali
      brez njih, vendar s kožo in podkožno maščobo.

    (g) "Prašičje polovice" za potrebe tar. podšt. 0210 19 100 pomenijo:
      prašičje polovice brez glave (ličnic in rilca), nog, repa,
      podkožne maščobe, ledvic, fileja, lopatice, prsnice, hrbtenice,
      medenice in prepone.

    (h) "Kosi prašiča" za potrebe tar. podšt. 0210 19 100 pomenijo:
      prašičjo polovico brez šunke, s kostmi ali brez njih.

    (ij) "Skrajšane polovice" za potrebe tar. podšt. 0210 19 200 pomenijo:
      prašičje polovice brez sprednjega dela (ali brez vratu, zgornjega
      dela plečeta, plečeta s kračo), s kostmi ali brez njih.

    (k) "Srednji del" za potrebe tar. podšt. 0210 19 200 pomeni: prašičjo
      polovico brez šunke in prednjega dela, s kostmi ali brez njih.

      Ta tar. podšt. prav tako vključuje kose srednjih delov, ki
      vsebujejo tkivo zarebrnice in potrebušine v naravnem razmerju s
      celotnim srednjim delom.

  B. Deli razrezov, ki so definirani v odstavku 2.A(f), se uvrščajo v isto
    tar. podšt. le, če vsebujejo tudi kožo in podkožno maščobo.

    Če so deli, uvrščeni v tar. podšt. 0210 11 101 in 0210 11 190 ter 0210
    11 310, 0210 11 390, 0210 19 300 in 0210 19 600, dobljeni iz prašičjih
    polovic, iz katerih so bile kosti, označene v odstavku 2.A(g), že
    odstranjene, morajo biti rezi takšni, kot jih določajo odstavki
    2.A(b), (c) in (d); v vsakem primeru taki razrezi in njihovi deli
    vsebujejo kosti.

  C. Tar. podšt. 0206 30 310, 0206 49 910 in 0210 90 390 vključujejo tudi
    glave ali polovice glav domačih prašičev z možgani, ličnicami ali
    jeziki ali brez njih ter njihove dele.

    Glava je od polovice ločena z ravnim rezom od prvega vratnega
    vretenca.

    Ličnice, rilci in ušesa ter meso, ki se drži glave, še posebej
    zadnjega dela, se šteje za del glave. Meso brez kosti s sprednjega
    konca (vključno s podbradkom) se uvršča v tar. podšt. 0203 19 55, 0203
    29 55, 0210 19 51 ali 0210 19 81, odvisno od primera.

  D. Za potrebe tar. podšt. 0209 00 110 in 0209 00 190 izraz "podkožna
    prašičja maščoba" pomeni maščobno tkivo, ki se nabira pod kožo prašiča
    in se nanjo lepi, ne glede na del trupa, s katerega je; v vsakem
    primeru bo masa maščobnega tkiva presegala maso kože.

    Naštete tar. podšt. prav tako vključujejo podkožno prašičjo maščobo, s
    katere je bila odstranjena koža.

  E. Za potrebe tar. podšt. 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 12 190 in 0210 19
    600 do 0210 19 890 se izdelki, pri katerih je razmerje med vodo in
    beljakovinami v mesu enako ali manjše od 2,8 (vsebnost dušika x 6,25),
    obravnavajo kot "posušeni ali prekajeni". Vsebnost dušika se bo
    določala po ISO metodi 937-1978.

3. A. Za potrebe tar. št. 0204 našteti izrazi imajo naslednje pomene:

    (a) "Trupi" za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41,
      0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: cele trupe zaklanih živali,
      izkrvavljene, očiščene in odrte, uvožene z glavami, nogami ali
      drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez njih.
      Kadar se trupi uvažajo brez glave, mora biti le-ta ločena od trupa
      pri atlanto-okcipitalnem sklepu. Kadar se uvažajo brez nog, se
      le-te ločijo od trupa z rezom pri karpo-metakarpalnih ali tarzo-
      metatarzalnih sklepih.

    (b) "Polovice" za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204
      41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: izdelke, ki so dobljeni s
      simetrično delitvijo trupa skozi sredino vsakega vratnega,
      prsnega, ledvenega in križnega vretenca ter skozi sredino prsnice
      in medenice.

    (c) "Skrajšana sprednja četrt" za potrebe tar. podšt. 0204 22 100, 0204
      42 100, 0204 50 130 in 0204 50 530 pomeni: sprednji del trupa s
      prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in
      srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z najmanj petimi
      in največ sedmimi pari celih ali rezanih reber.

    (d) "Zarebrnica oz. file" za potrebe tar. podšt. 0204 22 300, 0204 42
      300, 0204 50 150 in 0204 50 550 pomeni: preostali del trupa po
      odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali
      brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo
      vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so fileji ločeni
      od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet parov celih ali
      rezanih reber.

    (e) "Noge" za potrebe tar. podšt. 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190
      in 0204 50 590 pomenijo: zadnji del trupa, z vsemi kostmi in
      nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem
      vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem
      vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice (sednice).

  B. Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v
    odstavku 3.A, se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice.

4. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

    (a) "Kokošji kosi s kostmi", za potrebe tar. podšt. 0207 13 200 do 0207
      13 600, 0207 26 200 do 0207 26 700, 0207 35 210 do 0207 35 630, 0207
      14 200 do 0207 14 600, 0207 27 200 do 0207 27 700 in 0207 36 210 do
      0207 36 630: so kosi, ki vključujejo vse kosti.

      Kokošji kosi , kot so našteti v točki (a), ki so delno
      razkoščičeni, se uvrščajo v tar. podšt.. 0207 13 700, 0207 26 800,
      0207 35 790, 0207 14 700 ali 0207 36 790;

    (b) "Polovice", za potrebe tar. podšt 0207 13 200, 0207 26 200, 0207 35
      210, 0207 35 230, 0207 35 250, 0207 14 200, 0207 27 200, 0207 36
      210, 0207 36 230 in 0207 36 250: so polovice zaklanih kokoši, ki so
      prerezane po sredini vzdolž hrbtenice in prsnice;

    (c) "Četrtine", za potrebe tar. podšt 0207 13 200, 0207 26 200, 0207 35
      210, 0207 35 230, 0207 35 250, 0207 14 200, 0207 27 200, 0207 36
      210, 0207 36 230 in 0207 36 250: so nožne četrtine ali prsne
      četrtine, dobljene s prečnim rezom polovic;

    (d) "Cela krila z ali brez vršičkov", za potrebe tar. podšt 0207 13
      300, 0207 26 300, 0207 35 310, 0207 14 300, 0207 27 300 in 0207 36
      310: so kokošji kosi, ki predstavljajo nadlahtnico, sklep in
      podlahtnico, skupaj s pripadajočim mišičevjem. Vršički vključujejo
      zapestne kosti, ki so lahko odstranjene ali ne. Potrebna sta dva
      reza na sklepu;

    (e) "Prsa", za potrebe tar. podšt 0207 13 500, 0207 26 500, 0207 35 510,
      0207 35 530, 0207 14 500, 0207 27 500, 0207 36 510 in 0207 36 530:
      so kokošji kosi prsnega kosa in reber, razporejeni na obeh straneh,
      skupaj s pripadajočim mišičevjem;

    (f) "Bedra", za potrebe tar. podšt 0207 13 600, 0207 35 610, 0207 35
      630, 0207 14 600, 0207 36 610 in 0207 36 630: so kokošji kosi stegna
      s kostmi (piščal in stegnenica), skupaj s pripadajočim mišičevjem.
      Potrebna sta dva reza na sklepu;

    (g) "Puranja bedra", za potrebe tar. podšt 0207 26 600 in 0207 27 600:
      so puranji kosi spodnjega dela noge s kostjo (piščal in
      stegnenica), skupaj s pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva
      reza na sklepu;

    (h) "Puranja noga, drugačna od bedra", za potrebe tar. podšt 0207 26
      700 in 0207 27 700: so puranji kosi zgornjega dela noge s kostjo in
      pripadajočim mišičevjem, ali pa cela noga (spodnji in zgornji del)
      s kostmi in pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na
      sklepu;

    (ij)"Gosji ali račji peleti", za potrebe tar. podšt 0207 35 710 in 0207
      36 710: so gosji ali račji kosi, popolnoma oskubljeni in očiščeni,
      brez glave ali spodnjega dela nog, z odstranjenimi kostmi (prsna
      kost, rebra, hrbtenica in križne kosti) toda s stegnom, golenjo in
      nadlahtjo;

5. Carinske dajatve za mešanice iz tega poglavja, se bodo določale kot
  sledi:

  (a) V mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna z najmanj 90 mas.%,
    se uporabi carinska dajatev te sestavine;

  (b) V drugih mešanicah pa se uporabi najvišja carinska dajatev sestavine,
    ki je prisotna v mešanici.

6. (a) Surovo začinjeno meso iz poglavja 16 pomeni začinjeno surovo meso, ki
    je začinjeno bodisi globinsko, bodisi površinsko tako, da je vidno s
    prostim očesom ali razločljivega okusa.

  (b) Proizvodi iz tar. št. 0210, ki se jim začimbe dodajajo med pripravo,
    ostanejo uvrščene v isto tar. št., če dodajanje začimb ne spremeni
    njihovega značaja.

7. "Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici", za
  potrebe tar. št. 0210, pomeni meso, ki je homogeno nasoljeno po celi
  globini s celotno vsebnostjo soli (natrijevega klorida) ne manj kot
  1.2 mas.%.

8. Definicija in pogoji za uvrstitev v postavke carinske tarife z opisom
  "mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)".

  V postavke carinske tarife z opisom "mlada govedina visoke kvalitete
  (Hilton)" se razvrščajo goveje četrti, kosi za prodajo na debelo,
  najkakovostnejši kosi prve kategorije ali porcijski zrezki od trupov, ki
  imajo naslednje lastnosti:

  a) Minimalni sloj zunanje bele maščobe, ki pokriva hrbtno mišico pri
    dvanajstem rebru: od 1,0 cm do 2,3 cm.

  b) Teža trupa od 272 kg do 386 kg.

  c) Minimalna površina razreza hrbtne mišice pri dvanajstem rebru: 58
    kvadratnih centimetrov.

  d) Maksimalna starost trideset mesecev. Na trupu ne sme biti vidne
    okostenelosti hrustančastih nastavkov, ki so povezani s prsnimi
    vretenci od prvega do enajstega.

  e) Minimalna medmišična maščoba, ki se prepleta z mišično v dolgi
    (hrbtni) mišici pri dvanajstem rebru kot prikazano na fotografskem
    standardu (ki ustreza minimalni stopnji marmoriranosti 6,0 zmerne do
    močne zamaščenosti mišičnine na mokri tkivasti substanci). Opomba: To
    ne velja za druge mišice trupa.

  f) Barva: Mišičnina mora ob razrezu trupa biti svetle, češnjevo rdeče
    barve.

  g) Sveži ohlajeni trupi ali kosi morajo imeti temperaturo (v notranjosti
    hrbtne mišice) do največ 4 stopinj C, ko se pakirajo za pošiljko.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

 0201 10 00 - Trupi in polovice:

*0201 10 001 -- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) ..... -     9.8+P

*0201 10 009 -- drugo ........................................ -     9.8+P

 0201 20   - Drugi kosi s kostmi:

 0201 20 20 -- "kompenzirane četrti":

*0201 20 201 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0201 20 209 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0201 20 30 -- nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

*0201 20 301 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0201 20 309 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0201 20 50 -- nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

*0201 20 501 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0201 20 509 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0201 20 90 -- drugo:

*0201 20 901 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0201 20 909 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0201 30 00 - Brez kosti:

*0201 30 001 -- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) ..... -     9.8+P

*0201 30 009 -- drugo ........................................ -     9.8+P


 0202    Meso goveje, zamrznjeno

 0202 10 00 - Trupi in polovice:

*0202 10 001 -- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) ..... -     9.8+P

*0202 10 009 -- drugo ........................................ -     9.8+P

 0202 20   - Drugi kosi s kostmi:

 0202 20 10 -- "kompenzirane" četrti:

*0202 20 101 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0202 20 109 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0202 20 30 -- nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

*0202 20 301 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0202 20 309 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0202 20 50 -- nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

*0202 20 501 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0202 20 509 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0202 20 90 -- drugo:

*0202 20 901 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0202 20 909 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0202 30   - Brez kosti:

 0202 30 10 -- sprednje četrti, cele ali razkosane v največ
       pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena
       v enem zamrznjenem bloku; kompenzirane četrti
       v dveh delih, od katerih eden vsebuje sprednjo
       četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov,
       drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem
       kosu:

*0202 30 101 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0202 30 109 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0202 30 50 -- vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim
       delom plečeta:

*0202 30 501 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0202 30 509 --- drugo ....................................... -     9.8+P

 0202 30 90 -- drugo:

*0202 30 901 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     9.8+P

*0202 30 909 --- drugo ....................................... -     9.8+P


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Sveže ali ohlajeno:

 0203 11   -- trupi in polovice s kožo:

 0203 11 100 --- domačih prašičev ............................ -     11.9+P

 0203 11 900 --- drugo - divjih prašičev...................... -     11.9+P

 0203 12   -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       --- domačih prašičev:

 0203 12 110 ---- šunke in njihovi kosi ...................... -     11.9+P

 0203 12 190 ---- plečeta in njihovi kosi .................... -     11.9+P

 0203 12 900 --- drugo - divjih prašičev...................... -     11.9+P

 0203 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

 0203 19 110 ---- prednji deli in njihovi kosi ............... -     11.9+P

 0203 19 130 ---- ledja in njihovi kosi, s kostmi ............ -     11.9+P

 0203 19 150 ---- prsa s potrebušino in maščobo, kosi ........ -     11.9+P

       ---- drugo:

 0203 19 550 ----- brez kosti ................................ -     11.9+P

 0203 19 590 ----- drugo (npr. polovice brez kosti
.............in brez slanine)................................. -     11.9+P

 0203 19 900 --- drugo (npr., divjih prašičev) ............... -     11.9+P

       - Zamrznjeno:

 0203 21   -- trupi in polovice:

 0203 21 100 --- domačih prašičev ............................ -     11.9+P

 0203 21 900 --- drugo - divjih prašičev...................... -     11.9+P

 0203 22   -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       --- domačih prašičev:

 0203 22 110 ---- šunke in njihovi kosi ...................... -     11.9+P

 0203 22 190 ---- plečeta in njihovi kosi .................... -     11.9+P

 0203 22 900 --- drugo - divjih prašičev...................... -     11.9+P

 0203 29   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

 0203 29 110 ---- prednji deli in njihovi kosi ............... -     11.9+P

 0203 29 130 ---- ledja in njihovi kosi, s kostmi ............ -     11.9+P

 0203 29 150 ---- prsa s potrebušino in maščobo, kosi ........ -     11.9+P

       ---- drugo:

 0203 29 550 ----- brez kosti ................................ -     11.9+P

 0203 29 590 ----- drugo (npr. polovice brez kože
.............in brez slanine)................................. -     11.9+P

 0203 29 900 --- drugo - divjih prašičev...................... -     11.9+P


 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno

 0204 10 000 - Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali
       ohlajeni ........................................ -     9.8+P

       - Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno:

 0204 21 000 -- trupi in polovice ............................ -     49.2(1)

 0204 22   -- drugi kosi s kostmi:

 0204 22 100 --- skrajšane sprednje četrti ................... -     49.2(1)

 0204 22 300 --- zarebrnice oziroma fileji ................... -     49.2(1)

 0204 22 500 --- noge ........................................ -     49.2(1)

 0204 22 900 --- drugo ....................................... -     49.2(1)

 0204 23 000 -- brez kosti ................................... -     49.2(1)

 0204 30 000 - Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni ...... -     49.2(1)

       - Drugo meso, ovčje, zamrznjeno:

 0204 41 000 -- trupi in polovice ............................ -     49.2(1)

 0204 42   -- drugi kosi s kostmi:

 0204 42 100 --- skrajšane sprednje četrti ................... -     49.2(1)

 0204 42 300 --- zarebrnice oziroma fileji ................... -     49.2(1)

 0204 42 500 --- noge ........................................ -     49.2(1)

 0204 42 900 --- drugo ....................................... -     49.2(1)

 0204 43   -- brez kosti:

 0204 43 100 --- ovčje ....................................... -     49.2(1)

 0204 43 900 --- drugo ....................................... -     49.2(1)

 0204 50   - Meso, kozje:

       -- sveže ali zamrznjeno:

 0204 50 110 --- trupi in polovice ........................... -     20.0

 0204 50 130 --- skrajšane sprednje četrti ................... -     20.0

 0204 50 150 --- zarebrnice oziroma fileji ................... -     20.0

 0204 50 190 --- noge ........................................ -     20.0

       --- drugo:

 0204 50 310 ---- kosi s kostmi .............................. -     20.0

 0204 50 390 ---- kosi brez kosti ............................ -     20.0

       -- zamrznjeno:

 0204 50 510 --- trupi in polovice ........................... -     20.0

 0204 50 530 --- skrajšane sprednje četrti ................... -     20.0

 0204 50 550 --- zarebrnice oziroma fileji ................... -     20.0

 0204 50 590 --- noge ........................................ -     20.0

       --- drugo:

 0204 50 710 ---- kosi s kostmi .............................. -     20.0

 0204 50 790 ---- kosi brez kosti ............................ -     20.0


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno

       - Konjsko:

 0205 00 110 -- sveže ali ohlajeno ........................... -     20.0

 0205 00 190 -- zamrznjeno ................................... -     20.0

 0205 00 900 - Oslov, mul in mezgov .......................... -     20.0


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni

 0206 10   - Živali vrste goved, sveži ali ohlajeni:

 0206 10 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ....... -     5.6

       -- drugi:

 0206 10 910 --- jetra ....................................... -     5.6+P

 0206 10 950 --- notranja prepona, mišična in tetivna ........ -     5.6+P

 0206 10 990 --- drugo ....................................... -     5.6

       - Živali vrste goved, zamrznjeni:

 0206 21 000 -- jeziki ....................................... -     4.0

 0206 22   -- jetra:

 0206 22 100 --- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ...... -     4.0

 0206 22 900 --- druga ....................................... -     4.0

 0206 29   -- drugi:

 0206 29 100 --- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ...... -     5.6

       --- drugi:

 0206 29 910 ---- notranja prepona, mišična in tetivna ....... -     5.6+P

 0206 29 990 ---- drugi ...................................... -     5.6+P

 0206 30   - Prašičev, sveži ali ohlajeni:

 0206 30 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ....... -     6.0

       -- drugi:

       --- domačih prašičev:

 0206 30 210 ---- jetra ...................................... -     6.0

 0206 30 310 ---- drugi ...................................... -     20.0

 0206 30 900 --- drugi ....................................... -     10.0

       - Prašičev, zamrznjeni:

 0206 41   -- jetra:

 0206 41 100 --- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ...... -     6.0

       --- druga:

 0206 41 910 ---- domačih prašičev ........................... -     22.0

 0206 41 990 ---- druga ...................................... -     8.0

 0206 49   -- drugi:

 0206 49 100 --- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ...... -     6.0

       --- drugi:

 0206 49 910 ---- domačih prašičev ........................... -     22.0

 0206 49 990 ---- drugi ...................................... -     8.0

 0206 80   - Drugi, sveži ali ohlajeni:

 0206 80 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ....... -     6.0

       -- drugi:

 0206 80 910 --- konj, oslov, mul in mezgov .................. -     10.0

 0206 80 990 --- ovac in koz ................................. -     10.0

 0206 90   - Drugi, zamrznjeni:

 0206 90 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ....... -     6.0

       -- drugi:

 0206 90 910 --- konj, oslov, mul in mezgov .................. -     10.0

 0206 90 990 --- ovac in koz ................................. -     10.0


 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 11   -- nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 0207 11 100 --- oskubljene in očiščene, z glavami in nogami,
       znane kot "83% piščanci" ........................ -     11.9+P

 0207 11 300 --- oskubljene in očiščene, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znane kot "70% piščanci" ........................ -     11.9+P

 0207 11 900 --- oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter
       vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65%
       piščanci" ali pod drugim nazivom ................ -     11.9+P

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene:

 0207 12 100 --- oskubljene in očiščene, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znane kot "70% piščanci" ........................ -     11.9+P

 0207 12 900 --- oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter
       vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65%
       piščanci" ali pod drugim nazivom ................ -     11.9+P

 0207 13   -- kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni:

       --- kosi:

 0207 13 100 ---- brez kosti ................................. -     11.9+P

       ---- s kostmi:

 0207 13 200 ----- polovice ali četrtine ..................... -     11.9+P

 0207 13 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ............ -     11.9+P

 0207 13 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     11.9+P

 0207 13 500 ----- prsa in kosi prs .......................... -     11.9+P

 0207 13 600 ----- bedra in kosi beder ....................... -     11.9+P

 0207 13 700 ----- drugo ..................................... -     11.9+P

       --- drobovje:

 0207 13 910 ---- jetra ...................................... -     11.9+P

 0207 13 990 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100 ---- brez kosti ................................. -     11.9+P

       ---- s kostmi:

 0207 14 200 ----- polovice ali četrtine ..................... -     11.9+P

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ............ -     11.9+P

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     11.9+P

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs .......................... -     11.9+P

 0207 14 600 ----- bedra in kosi beder ....................... -     11.9+P

 0207 14 700 ----- drugo ..................................... -     11.9+P

       --- drobovje:

 0207 14 910 ---- jetra ...................................... -     11.9+P

 0207 14 990 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

       - Purani:

 0207 24   -- nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni:

 0207 24 100 --- oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znani kot "80% purani" .......................... -     11.9+P

 0207 24 900 --- oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter
       vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot
       "73% purani" ali pod drugim nazivom ............. -     11.9+P

 0207 25   -- nerazrezani na kose, zamrznjeni:

 0207 25 100 --- oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znani kot "80% purani" .......................... -     49.2

 0207 25 900 --- oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter
       vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot
       "73% purani" ali pod drugim nazivom ............. -     49.2

 0207 26   -- kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni:

       --- kosi:

 0207 26 100 ---- brez kosti ................................. -     11.9+P

       ---- s kostmi:

 0207 26 200 ----- polovice ali četrtine ..................... -     11.9+P

 0207 26 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ............ -     11.9+P

 0207 26 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     11.9+P

 0207 26 500 ----- prsa in kosi prs .......................... -     11.9+P

       ----- noge in kosi nog:

 0207 26 600 ------ bedra in kosi beder ...................... -     11.9+P

 0207 26 700 ------ drugo .................................... -     11.9+P

 0207 26 800 ----- drugo ..................................... -     11.9+P

       --- drobovje:

 0207 26 910 ---- jetra ...................................... -     11.9+P

 0207 26 990 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

 0207 27   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 27 100 ---- brez kosti ................................. -     49.2

       ---- s kostmi:

 0207 27 200 ----- polovice ali četrtine ..................... -     49.2

 0207 27 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ............ -     49.2

 0207 27 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     49.2

 0207 27 500 ----- prsa in kosi prs .......................... -     49.2

       ----- noge in kosi nog:

 0207 27 600 ------ bedra in kosi beder ...................... -     49.2

 0207 27 700 ------ drugo .................................... -     49.2

 0207 27 800 ----- drugo ..................................... -     49.2

       --- drobovje:

 0207 27 910 ---- jetra ...................................... -     9.0

 0207 27 990 ---- drugo ...................................... -     49.2

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 32   -- nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

       --- race:

 0207 32 110 ---- oskubljene, izkrvavljene, očiščene
       drobovja, z glavami in nogami, znane pod nazivom
       "85% race" ...................................... -     11.9+P

 0207 32 150 ---- oskubljene in očiščene, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znane kot "70% race" ............................ -     11.9+P

 0207 32 190 ---- oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter
       brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane
       kot "63% race" ali pod drugim nazivom ........... -     11.9+P

       --- gosi:

 0207 32 510 ---- oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z
       glavami in nogami, znane kot "82% gosi" ......... -     11.9+P

 0207 32 590 ---- oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s
       srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75%
       gosi" ali pod drugim nazivom .................... -     11.9+P

 0207 32 900 --- pegatke ..................................... -     11.9+P

 0207 33   -- nerazrezane na kose, zamrznjene:

       --- race:

 0207 33 110 ---- oskubljene in očiščene, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znane kot "70% race" ............................ -     27.0

 0207 33 190 ---- oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter
       brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane
       kot "63% race" ali pod drugim nazivom ........... -     27.0

       --- gosi:

 0207 33 510 ---- oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z
       glavami in nogami, znane kot "82% gosi" ......... -     27.0

 0207 33 590 ---- oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s
       srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75%
       gosi" ali pod drugim nazivom .................... -     27.0

 0207 33 900 --- pegatke ..................................... -     27.0

 0207 34   -- mastna jetra, sveža ali ohlajena:

 0207 34 100 --- gosja ....................................... -     7.0

 0207 34 900 --- račja ....................................... -     7.0

 0207 35   -- drugo, sveže ali ohlajeno:

       --- kosi:

       ---- brez kosti (razrezani, zmleti ali ne):

 0207 35 110 ----- gosi ...................................... -     11.9+P

 0207 35 150 ----- rac in pegatk ............................ -     11.9+P

       ---- s kostmi:

       ----- polovice ali četrti:

 0207 35 210 ------ rac ...................................... -     11.9+P

 0207 35 230 ------ gosi .................................... -     11.9+P

 0207 35 250 ------ pegatk .................................. -     11.9+P

 0207 35 310 ----- cela krila, z ali brez vršičkov ........... -     11.9+P

 0207 35 410 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     11.9+P

       ----- prsa in kosi prs:

 0207 35 510 ------ gosi .................................... -     11.9+P

 0207 35 530 ------ rac in pegatk ........................... -     11.9+P

       ----- noge in kosi nog:

 0207 35 610 ------ gosi .................................... -     11.9+P

 0207 35 630 ------ rac in pegatk ........................... -     11.9+P

 0207 35 710 ----- peleti iz gosi ali rac .................... -     11.9+P

 0207 35 790 ----- drugo ..................................... -     11.9+P

       --- drobovje:

 0207 35 910 ---- jetra, razen mastnih jeter ................. -     11.9+P

 0207 35 990 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- kosi:

       ---- brez kosti:

 0207 36 110 ----- gosi ...................................... -     27.0

 0207 36 150 ----- rac in pegatk ............................ -     27.0

       ---- s kostmi:

       ----- polovice ali četrti:

 0207 36 210 ------ rac ...................................... -     27.0

 0207 36 230 ------ gosi .................................... -     27.0

 0207 36 250 ------ pegatk .................................. -     27.0

 0207 36 310 ----- cela krila, z ali brez vršičkov ........... -     27.0

 0207 36 410 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     27.0

       ----- prsa in kosi prs:

 0207 36 510 ------ gosi .................................... -     27.0

 0207 36 530 ------ rac in pegatk ........................... -     27.0

       ----- noge in kosi nog:

 0207 36 610 ------ gosi .................................... -     27.0

 0207 36 630 ------ rac in pegatk ........................... -     27.0

 0207 36 710 ----- peleti iz gosi ali rac .................... -     27.0

 0207 36 790 ----- drugo ..................................... -     27.0

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi ......................... -     9.0

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac .......................... -     9.0

 0207 36 890 ----- drugo ..................................... -     9.0

 0207 36 900 ---- drugo ...................................... -     27.0


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 0208 10   - Domačih kuncev in divjih zajcev:

       -- domačih kuncev:

 0208 10 110 --- sveže ali ohlajeno .......................... -     27.0

 0208 10 190 --- zamrznjeno .................................. -     27.0

 0208 10 900 -- drugo ........................................ -     27.0

 0208 20 000 - Žabji kraki ................................... -     10.0

 0208 90   - Drugo:

 0208 90 100 -- domačih golobov .............................. -     10.0

       -- divjačine, razen divjih zajcev:

 0208 90 200 --- prepelic .................................... -     10.0

 0208 90 400 --- drugo ....................................... -     10.0

 0208 90 500 -- meso kitov in tjulnjev ....................... -     10.0

 0208 90 600 -- severnih jelenov ............................. -     10.0

 0208 90 800 -- drugo ........................................ -     10.0


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno

       - Podkožna prašičja maščoba in salo:

 0209 00 110 -- sveža, ohlajena, zamrznjena, soljena ali v
       slanici ......................................... -     17.0

 0209 00 190 -- sušena ali prekajena ......................... -     17.0

 0209 00 300 - Prašičja maščoba, razen tiste iz tar. podšt.
       0209 00 11 ali 0209 00 19 ....................... -     17.0

 0209 00 900 - Perutninska maščoba ........................... -     15.0


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
       nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni;
       užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih
       klavničnih izdelkov

       - Meso, prašičje:

 0210 11   -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       --- domačih prašičev:

       ---- nasoljena ali v slanici:

 0210 11 110 ----- šunke in njihovi kosi ..................... -     11.9+P

 0210 11 190 ----- plečeta in njihovi kosi ................... -     11.9+P

       ---- posušena ali prekajena:

 0210 11 310 ----- šunke in njihovi kosi ..................... -     11.9+P

 0210 11 390 ----- plečeta in njihovi kosi ................... -     11.9+P

 0210 11 900 --- drugo ....................................... -     11.9+P

 0210 12   -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi:

       --- domačih prašičev:

 0210 12 110 ---- soljene ali v slanici ...................... -     11.9+P

 0210 12 190 ---- sušene ali prekajene ....................... -     11.9+P

 0210 12 900 --- drugo ....................................... -     11.9+P

 0210 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

       ---- soljeno ali v slanici:

 0210 19 100 ----- prekajene prašičje polovice ali njihovi
       kosi ............................................ -     11.9+P

 0210 19 200 ----- prekajene skrajšane polovice
       (tričetrtinske stranice) ali srednji deli ....... -     11.9+P

 0210 19 300 ----- prednji deli in njihovi kosi .............. -     11.9+P

 0210 19 400 ----- ledja in njihovi kosi ..................... -     11.9+P

       ----- drugo:

 0210 19 510 ------ brez kosti ............................... -     11.9+P

 0210 19 590 ------ drugo .................................... -     11.9+P

       ---- sušeno ali prekajeno:

 0210 19 600 ----- prednji deli in njihovi kosi .............. -     11.9+P

 0210 19 700 ----- ledja in njihovi kosi ..................... -     11.9+P

       ----- drugo:

 0210 19 810 ------ brez kosti ............................... -     11.9+P

 0210 19 890 ------ drugo .................................... -     11.9+P

 0210 19 900 --- drugo ....................................... -     11.9+P

 0210 20   - Meso, goveje:

 0210 20 100 -- s kostmi ..................................... -     11.9+P

 0210 20 900 -- brez kosti ................................... -     11.9+P

 0210 90   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in
       drugih klavničnih izdelkov:

       -- meso:

 0210 90 100 --- konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno ...... -     9.8+P

       --- ovčje in kozje:

 0210 90 110 ---- s kostmi ................................... -     9.8+P

 0210 90 190 ---- brez kosti ................................. -     9.8+P

 0210 90 210 --- severnih jelenov ............................ -     9.8+P

 0210 90 290 --- drugo ....................................... -     9.8+P

       -- drobovina:

       --- domačih prašičev:

 0210 90 310 ---- jetra ...................................... -     9.8+P

 0210 90 390 ---- drugo ...................................... -     9.8+P

       --- govedi:

 0210 90 410 ---- prepona, mišična in tetivna (flam) ......... -     9.8+P

 0210 90 490 ---- drugo ...................................... -     9.8+P

 0210 90 600 --- ovac in koz ................................. -     9.8+P

       --- drugo:

       ---- perutninska jetra:

 0210 90 710 ----- mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v
       slanici ......................................... -     9.8+P

 0210 90 790 ----- drugo ..................................... -     9.8+P

 0210 90 800 ---- drugo ...................................... -     9.8+P

 0210 90 900 -- užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih
       odpadkov ........................................ -     9.8+P


              3. poglavje

    RIBE, RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) morski sesalci (tar. št. 0106) in njihovo meso (tar. št. 0208 ali
    0210);

  (b) ribe (vključno njihova jetra in ikre), raki, mehkužci in drugi vodni
    nevretenčarji, ki so mrtvi in neuporabni za hrano ljudi bodisi zaradi
    njihove vrste ali njihovega stanja (5. poglavje); moka, zdrob in
    peleti iz rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev,
    neuporabni za hrano ljudi (tar. št. 2301);

  (c) kaviar in kaviarjev nadomestek, pripravljen iz ribjih jajčec (tar. št.
    1604).

2. V tem poglavju izraz "peleti" pomeni izdelke, ki so bili aglomerirani
  bodisi neposredno s kompresijo bodisi z dodatkom majhne količine veziva.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe:

 0301 10 100 -- sladkovodne ribe ............................. -     15.0

 0301 10 900 -- morske ribe .................................. -     15.0

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):

 0301 91 100 --- vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus
       chrysogaster .................................... -     10.0

 0301 91 900 --- druge ....................................... -     11.9+P

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ...................... -     10.0

 0301 93 000 -- krap ......................................... -     11.9+P

 0301 99   -- druge:

       --- sladkovodne ribe:

 0301 99 110 ---- pacifiški losos (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos
       (Hucho hucho) ................................... -     10.0

 0301 99 190 ---- druge ...................................... -     10.0

 0301 99 900 --- morske ribe ................................. -     2.0


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar.št. 0304

       - Salmonidi, razen jeter in iker:

 0302 11   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):

 0302 11 100 --- vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus
       chrysogaster .................................... -     10.0

 0302 11 900 --- druge ....................................... -     11.9+P

 0302 12 000 -- pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski lososi (Salmo salar) in donavski
       lososi (Hucho hucho) ............................ -     2.0

 0302 19 000 -- drugi ........................................ -     10.0

       - Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae,
       Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
       Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in
       iker:

 0302 21   -- morski list (Reinhardtius hipoglossoides,
       Hipoglossus hipoglossus, Hipoglossus
       stenolepis):

 0302 21 100 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) .. -     2.0

 0302 21 300 --- atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) .. -     2.0

 0302 21 900 --- pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) .... -     2.0

 0302 22 000 -- navadna plošča (Pleuronectes platessa) ....... -     2.0

 0302 23 000 -- list (Solea spp.) ............................ -     2.0

 0302 29   -- druge:

 0302 29 100 --- morski robec (Lepidorhombus spp.) ........... -     2.0

 0302 29 900 --- druge ....................................... -     2.0

       - Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus
       (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker:

 0302 31   -- tun albakor ali dolgoplavutni beli tun
       (Thunnus alalunga):

 0302 31 100 --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604 ...................... -     2.0

 0302 31 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0302 32   -- rumenoplavutni tun (Thunnus albacares):

 0302 32 100 --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604 ...................... -     2.0

 0302 32 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0302 33   -- progasti tun:

 0302 33 100 --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604: ..................... -     2.0

 0302 33 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0302 39   -- drugo:

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604

 0302 39 110 ---- modroplavutni tun (Thunnus thynnus) ........ -     2.0

 0302 39 190 ---- drugo ...................................... -     2.0

       --- drugo:

 0302 39 910 ---- modroplavutni tun (Thunnus thynnus) ........ -     2.0

 0302 39 990 ---- drugo ...................................... -     2.0

 0302 40   - Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii),
       razen jeter in iker:

 0302 40 050 -- od 1. januarja do 14. februarja .............. -     2.0

 0302 40 100 -- od 15. februarja do 15. junija ............... -     2.0

 0302 40 980 -- od 16. junija do 31. decembra ................ -     2.0

 0302 50   - Trske (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus), razen jeter in iker:

 0302 50 100 -- vrste Gadus morhua ........................... -     2.0

 0302 50 900 -- druge ........................................ -     2.0

       - Druge ribe, razen jeter in iker:

 0302 61   -- sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
       velike sardele (Sardinella spp.), papaline
       (Sprattus Sprattus):

 0302 61 100 --- vrste Sardina pilchardus .................... -     26.0

 0302 61 300 --- rodu Sardinops; sardinella (Sardinella
       spp.) ........................................... -     26.0

       --- papalina ali sardelica (Sprattus sprattus):

 0302 61 900 ---- od 1. januarja do 14. februarja ............ -     26.0

 0302 61 910 ---- od 15. februarja do 15. junija ............. -     26.0

 0302 61 980 ---- od 16. junija do 31. decembra .............. -     26.0

 0302 62 000 -- vahnja ali navadni lupač (Melanogrammus
       aeglefinus) ..................................... -     2.0

 0302 63 000 -- saj ali morski losos (Pollachius virens) ..... -     2.0

 0302 64   -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus):

 0302 64 050 --- od 1. januarja do 14. februarja ............. -     15.0

 0302 64 100 --- od 15. februarja do 15. junija .............. -     10.0

 0302 64 980 --- od 16. junija do 31. decembra ............... -     15.0

 0302 65   -- morski psi:

 0302 65 200 --- morski pes vrste Squalus acanthias .......... -     2.0

 0302 65 500 --- morski pes vrste Scyliorhinus spp. .......... -     2.0

 0302 65 900 --- drugi ....................................... -     2.0

 0302 66 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ...................... -     2.0

 0302 69   -- druge:

       --- sladkovodne ribe:

 0302 69 110 ---- krap ....................................... -     27.0

 0302 69 190 ---- druge ...................................... -     27.0

       --- morske ribe:

       ---- ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov
       (Euthynnus (Kaatsuwonus) pelamis), navedenih v
       tar. podšt. 0302 33:

 0302 69 210 ----- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz
       tar. št. 1604 ................................... -     2.0

 0302 69 250 ----- drugo ..................................... -     2.0

       ---- bergilt ali rdeči okun (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):

 0302 69 310 ----- vrste Sebastes marinus .................... -     2.0

 0302 69 330 ----- drug ...................................... -     2.0

 0302 69 350 ---- ribe vrste Boreogadus saida ................ -     2.0

 0302 69 410 ---- merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) .... -     2.0

 0302 69 450 ---- leng (vrsta trske), (Molva spp.) ........... -     2.0

 0302 69 510 ---- trska vrste Theragra chalcogramma (aljaški
       saj) in Pollachius pollachius (saj) ............. -     2.0

 0302 69 550 ---- inčuni (Engraulis spp.) .................... -     10.0

 0302 69 610 ---- špar ali zobatec (Dentex dentex in Pagellus
       spp.) ........................................... -     2.0

       ---- oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.):

       ----- oslič rodu Merluccius:

 0302 69 660 ------ južnoafriški oslič (plitkovodni oslič)
       (Merluccius capensis) in globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius
       paradoxus) ...................................... -     10.0

 0302 69 670 ------ južni oslič (Merliccius australis) ....... -     10.0

 0302 69 680 ------ drugi .................................... -     10.0

 0302 69 690 ----- oslič rodu Urophycis ...................... -     10.0

 0302 69 750 ---- špar (Brama spp.) .......................... -     2.0

 0302 69 810 ---- grdobina, morska spaka (Lophius spp.) ...... -     2.0

 0302 69 850 ---- nebrkati mol ali sinja ugotica
       (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou) .. -     2.0

 0302 69 860 ---- nebrkati som ali modra ugotica južnih morij
       (Micromesistius australis) ...................... -     2.0

 0302 69 870 ---- mečarica (Xiphias gladius) ................. -     2.0

 0302 69 910 ---- skuša (Caranx trachurus, Trachurus
       trachurus) ...................................... -     10.0

 0302 69 920 ---- rožnata jegulja (Gentapterus blacodes) ..... -     2.0

 0302 69 930 ---- ribe vrste Kathetostoma giganteum .......... -     2.0

 0302 69 940 ---- brancin (Dicentrarchus labrax) ............. -     2.0

 0302 69 950 ---- orada (Sparus aurata) ...................... -     2.0

 0302 69 990 ---- drugo ...................................... -     2.0

 0302 70 000 - Jetra in ikre ................................. -     10.0


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304

 0303 10 000 - Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       razen jeter in iker ............................. -     pr

       - Druge salmonide, razen jeter in iker:

 0303 21   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):

 0303 21 100 --- vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus
       chrysogaster .................................... -     10.0

 0303 21 900 --- druge ....................................... -     27.0

 0303 22 000 -- atlantski lososi (Salmo salar) in donavski
       lososi (Hucho hucho) ............................ -     2.0

 0303 29 000 -- druge ........................................ -     10.0

       - Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae,
       Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
       Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in
       iker:

 0303 31   -- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides,
       Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
       stenolepis):

 0303 31 100 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) .. -     2.0

 0303 31 300 --- atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) .. -     2.0

 0303 31 900 --- pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) .... -     2.0

 0303 32 000 -- navadna plošča (Pleuronectes platessa) ....... -     2.0

 0303 33 000 -- list (Solea spp.) ............................ -     2.0

 0303 39   -- druge:

 0303 39 100 --- iverka (Platichthys flesus) ................. -     2.0

 0303 39 200 --- morski robec (Lepidorhombus spp.) ........... -     2.0

 0303 39 300 --- ribe rodu Rhombosolea ....................... -     2.0

 0303 39 800 --- druge ....................................... -     2.0

       - Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus
       (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker:

 0303 41   -- tun albakor ali dolgoplavutni tun (Thunnus
       alalunga):

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604 :

 0303 41 110 ---- cel ........................................ -     2.0

 0303 41 130 ---- brez škrg in drobovja ...................... -     2.0

 0303 41 190 ---- drug (na primer brez glave) ................ -     2.0

 0303 41 900 --- drug ........................................ -     2.0

 0303 42   -- rumenoplavutni tun (Thunnus albacares):

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:

       ---- cel:

 0303 42 120 ----- nad 10 kg po kosu ......................... -     2.0

 0303 42 180 ----- drugo ..................................... -     2.0

       ---- brez škrg in drobovja:

 0303 42 320 ----- nad 10 kg po kosu ......................... -     2.0

 0303 42 380 ----- drugo ..................................... -     2.0

       ---- drugo (na primer brez glave):

 0303 42 520 ----- nad 10 kg po kosu ......................... -     2.0

 0303 42 580 ----- drugo ..................................... -     2.0

 0303 42 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0303 43   -- progasti tun:

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:

 0303 43 110 ---- cel ........................................ -     2.0

 0303 43 130 ---- brez škrg in drobovja ...................... -     2.0

 0303 43 190 ---- drugo (na primer brez glave) ............... -     2.0

 0303 43 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0303 49   -- drugo:

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:

       ---- modroplavutni tun (Thunnus thynnus):

 0303 49 210 ----- cel ....................................... -     2.0

 0303 49 230 ----- brez škrg in drobovja ..................... -     2.0

 0303 49 290 ----- drugo (na primer brez glave) .............. -     2.0

       ---- drugo:

 0303 49 410 ----- cel ....................................... -     2.0

 0303 49 430 ----- brez škrg in drobovja ..................... -     2.0

 0303 49 490 ----- drugo (na primer brez glave) .............. -     2.0

 0303 49 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0303 50   - Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) razen
       jeter in iker:

 0303 50 050 -- od 1. januarja do 14. februarja .............. -     2.0

 0303 50 100 -- od 15. februarja do 15. junija ............... -     2.0

 0303 50 980 -- od 16. junija do 31. decembra ................ -     2.0

 0303 60   - Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus), razen jeter in iker:

 0303 60 110 -- vrste Gadus morhua ........................... -     2.0

 0303 60 190 -- vrste Gadus ogac ............................. -     2.0

 0303 60 900 -- vrste Gadus macrocephalus .................... -     2.0

       - Druge ribe, razen jeter in iker:

 0303 71   -- sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
       velike sardele (Sardinella spp.), papaline
       (Sprattus sprattus):

 0303 71 100 --- sardine vrste Sardina pilchardus ............ -     26.0

 0303 71 300 --- sardine rodu Sardinops; sardinella
       (Sardinella spp.) ............................... -     26.0

       --- papalina ali sardelica (Sprattus sprattus):

 0303 71 900 ---- od 1. januarja do 14. februarja ............ -     26.0

 0303 71 910 ---- od 15. februarja do 15. junija ............. -     26.0

 0303 71 980 ---- od 16. junija do 31. decembra .............. -     26.0

 0303 72 000 -- vahnja ali navaden lupač (Melanogrammus
       aeglefinus) ..................................... -     2.0

 0303 73 000 -- saj ali morski losos (Polachius virens) ...... -     2.0

 0303 74   -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus):

       --- od vrste Scomber scombrus in Scomber
       japonicus:

 0303 74 100 ---- od 1. januarja do 14. februarja ............ -     2.0

 0303 74 110 ---- od 15. februarja do 15. junija ............. -     2.0

 0303 74 200 ---- od 16. junija do 31. decembra .............. -     2.0

 0303 74 900 --- vrste Scomber australasicus ................. -     2.0

 0303 75   -- morski psi:

 0303 75 200 --- morski psi vrste Squalus acanthias .......... -     2.0

 0303 75 500 --- morski psi vrste Scyliorhinus spp. .......... -     2.0

 0303 75 900 --- drugi ....................................... -     2.0

 0303 76 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ...................... -     2.0

 0303 77 000 -- brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus
       punctatus) ...................................... -     10.0

 0303 78   -- osliči (Merluccius spp. Urophycis spp.):

       --- osliči rodu Merluccius:

 0303 78 110 ---- južnoafriški oslič (plitkovodni oslič)
       (Merluccius capensis) in globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius
       paradoxus) ...................................... -     10.0

 0303 78 120 ---- argentinski oslič (oslič jugozahodnega
       Atlantika) (Merliccius hubbsi) .................. -     10.0

 0303 78 130 ---- južni oslič (Merliccius australis) ......... -     10.0

 0303 78 190 ---- drugi ...................................... -     10.0

 0303 78 900 --- osliči rodu Urophycis ....................... -     10.0

 0303 79   -- druge:

       --- sladkovodne:

 0303 79 110 ---- krap ....................................... -     27.0

 0303 79 190 ---- druge ...................................... -     27.0

       --- morske ribe:

       ---- ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov
       (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), navedenih v
       tar. podšt. 0303 43:

       ----- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz
       tar. št. 1604:

 0303 79 210 ------ cele ..................................... -     2.0

 0303 79 230 ------ brez škrg in drobovja .................... -     2.0

 0303 79 290 ------ drugo (na primer brez glave) ............. -     2.0

 0303 79 310 ----- drugo ..................................... -     2.0

       ---- bergilt ali rdeči okun (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):

 0303 79 350 ----- vrste Sebastes marinus .................... -     2.0

 0303 79 370 ----- druge ..................................... -     2.0

 0303 79 410 ---- ribe vrste Boreogadus saida ................ -     2.0

 0303 79 450 ---- merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) .... -     2.0

 0303 79 510 ---- leng (vrsta trske) (Molva spp.) ............ -     2.0

 0303 79 550 ---- trska vrste Theragra chalcogramma (aljaški
       saj) in Pollachius pollachius (saj) ............. -     2.0

       ---- ribe vrste Orcynopsis unicolor:

 0303 79 600 ----- od 1. januarja do 14. februarja ........... -     10.0

 0303 79 610 ----- od 15. februarja do 15. junija ............ -     2.0

 0303 79 620 ----- od 16. junija do 31. decembra ............. -     10.0

 0303 79 650 ---- inčuni (Engraulis spp.) .................... -     10.0

 0303 79 710 ---- špar ali pagar (Dentex dentex in Pagellus
       spp.) ........................................... -     2.0

 0303 79 750 ---- špar vrste Brama spp. ...................... -     2.0

 0303 79 810 ---- grdobina (Lophius spp.) .................... -     2.0

 0303 79 830 ---- nebrkati mol ali sinja ugotica
       (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou) .. -     2.0

 0303 79 850 ---- nebrkati som ali modra ugotica južnih morij
       (Micromesticus australis) ....................... -     2.0

 0303 79 870 ---- mečarica (Xiphias gladius) ................. -     2.0

 0303 79 910 ---- skuša vrste Caranx trachurus, Trachurus
       trachurus ....................................... -     10.0

 0303 79 920 ---- modri repak (Macruronus novazealandiae) .... -     2.0

 0303 79 930 ---- rožnata jegulja (Genypterus blacodes) ...... -     2.0

 0303 79 940 ---- ribe vrst Pelotreis flavilatus in
       Peltorhamphus novazealandiae .................... -     2.0

 0303 79 950 ---- ribe vrste Kathetostoma giganteum .......... -     2.0

 0303 79 960 ---- druge ...................................... -     2.0

 0303 80   - Jetra in ikre:

 0303 80 100 -- trde in mehke ikre za pridobivanje
       dezoksiribonukleinske kisline in protaminskega
       sulfata ........................................ -     10.0

 0303 80 900 -- drugo ....................................... -     10.0


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 0304 10   - Sveže ali ohlajeno:

       -- fileti:

       --- sladkovodnih rib:

 0304 10 110 ---- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae) ............................. -     27.0

 0304 10 130 ---- pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega
       lososa (Hucho hucho) ............................ -     10.0

 0304 10 190 ---- drugih sladkovodnih rib .................... -     10.0

       --- drugi:

 0304 10 310 ---- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida .... -     2.0

 0304 10 330 ---- saja ali morskega lososa (Pollachius
       virens) ......................................... -     2.0

 0304 10 350 ---- bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.) ................................. -     2.0

 0304 10 380 ---- drugi ...................................... -     2.0

       -- drugo ribje meso (sesekljano ali
       nesesekljano):

 0304 10 910 --- sladkovodnih rib ............................ -     15.0

       --- drugo:

       ---- sledi:

 0304 10 940 ----- od 1. januarja do 14. februarja ........... -     2.0

 0304 10 950 ----- od 15. februarja do 15. junija ............ -     2.0

 0304 10 960 ----- od 16. junija do 31. decembra ............. -     2.0

 0304 10 980 ---- drugo ...................................... -     2.0

 0304 20   - Zamrznjeni fileti:

       -- sladkovodnih rib:

 0304 20 110 --- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae) ............................. -     27.0

 0304 20 130 --- pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega
       lososa (Hucho hucho) ............................ -     12.0

 0304 20 190 --- drugih sladkovodnih rib ..................... -     12.0

       -- trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus,
       Gadus ogac) in rib vrste Boreogadus saida:

 0304 20 210 --- trske vrste Gadus macrocephalus ............. -     2.0

 0304 20 290 --- drugi ....................................... -     2.0

 0304 20 310 -- saja ali morskega lososa (Pollachius virens) . -     2.0

 0304 20 330 -- vahnje (Melanogrammus aeglefinus) ............ -     2.0

       -- bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):

 0304 20 350 --- vrste Sebastes marinus ...................... -     2.0

 0304 20 370 --- drugi ....................................... -     2.0

 0304 20 410 -- merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) ...... -     2.0

 0304 20 430 -- lenga (vrsta trske) (Molva spp.) ............. -     2.0

 0304 20 450 -- tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus .... -     2.0

       -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus) in rib vrste
       Orcynopsis unicolor:

 0304 20 510 --- skuše vrste Scomber australasicus ........... -     2.0

 0304 20 530 --- drugi ....................................... -     2.0

       -- osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.):

       --- osliča rodu Merluccius:

 0304 20 550 ---- južnoafriškega osliča (plitkovodnega
       osliča) (Merluccius capensis) in globokovodnega
       osliča (globokovodnega južnoafriškega osliča)
       (Merluccius paradoxus) .......................... -     2.0

 0304 20 560 ---- argentinskega osliča (osliča jugozahodnega
       Atlantika) (Merliccius hubbsi) .................. -     2.0

 0304 20 580 ---- drugi ...................................... -     2.0

 0304 20 590 --- osliča rodu Urophycis ....................... -     2.0

       -- morskih psov:

 0304 20 610 --- morskih psov vrste Squalus acanthias in
       Scyliorhinus spp. ............................... -     2.0

 0304 20 690 --- drugih morskih psov ......................... -     2.0

 0304 20 710 -- navadne plošče (Pleuronectes platessa) ....... -     2.0

 0304 20 730 -- iverke (Platichthys flesus) .................. -     2.0

 0304 20 750 -- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) ..... -     2.0

 0304 20 790 -- morskega robca (Lepidorhombus spp.) .......... -     2.0

 0304 20 810 -- špara ali pagarja (Brama spp.) ............... -     2.0

 0304 20 830 -- grdobine (Lophius spp.) ...................... -     2.0

 0304 20 850 -- trske vrste Theragra chalcogramma ............ -     2.0

 0304 20 870 -- mečarice (Xiphias gladius) ................... -     2.0

 0304 20 910 -- modrega repka (Macruronus novazealandiae) .... -     2.0

 0304 20 960 -- drugi ........................................ -     2.0

 0304 90   - Drugo:

 0304 90 050 -- surimi ....................................... -     15.0

       -- drugo:

 0304 90 100 --- iz sladkovodnih rib ......................... -     27.0

       --- drugo:

       ---- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii):

 0304 90 200 ----- od 1. januarja do 14. februarja ........... -     2.0

 0304 90 210 ----- od 15. februarja do 15. junija ............ -     2.0

 0304 90 270 ----- od 16. junija do 31. decembra ............. -     2.0

 0304 90 310 ---- bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.) ................................. -     2.0

       ---- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida:

 0304 90 350 ----- trske vrste Gadus macrocephalus ........... -     2.0

 0304 90 380 ----- trske vrste Gadus morhua .................. -     2.0

 0304 90 390 ----- drugo ..................................... -     2.0

 0304 90 410 ---- saja ali morskega lososa (Pollachius
       virens) ......................................... -     2.0

 0304 90 450 ---- vahnje (Melanogrammus aeglefinus) .......... -     2.0

       ---- osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 0304 90 470 ----- osliča rodu Merluccius .................... -     2.0

 0304 90 490 ----- osliča rodu Urophycis ..................... -     2.0

 0304 90 510 ---- morskega robca (Lepidorhombus spp.) ........ -     2.0

 0304 90 550 ---- špara ali pagarja (Brama spp.) ............. -     2.0

 0304 90 570 ---- grdobine (Lophius spp.) .................... -     2.0

 0304 90 590 ---- nebrkatega mola ali sinje ugotice
       (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou) .. -     2.0

 0304 90 610 ---- trske vrste Theragra chalcogramma .......... -     2.0

 0304 90 650 ---- mečarice (Xiphias gladius) ................. -     2.0

 0304 90 970 ---- drugo ...................................... -     2.0


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano

 0305 10 000 - Ribja moka, zdrob in peleti, ustrezna za hrano
       ljudi ........................................... -     10.0

 0305 20 000 - Jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene
       ali v slanici ................................... -     10.0

 0305 30   - Ribji fileti, sušeni, nasoljeni, v slanici,
       toda neprekajeni:

       -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida:

 0305 30 110 --- trske vrste Gadus macrocephalus ............. -     10.0

 0305 30 190 --- drugo ....................................... -     10.0

 0305 30 300 -- pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega
       lososa (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici .. -     10.0

 0305 30 500 -- velikega lista (Reinhardtius
       hippoglossoides), nasoljeni ali v slanici ....... -     10.0

 0305 30 900 -- drugo ........................................ -     10.0

       - Prekajene ribe, vključno s fileti:

 0305 41 000 -- pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski lososi (Salmo salar) in donavski
       lososi (Hucho hucho) ............................ -     3.0

 0305 42 000 -- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) ..... -     8.0

 0305 49   -- druge:

 0305 49 100 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) .. -     8.0

 0305 49 200 --- atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) .. -     8.0

 0305 49 300 --- skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus) ............... -     8.0

 0305 49 450 --- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster) ...................... -     8.0

 0305 49 500 --- jegulje (Anguilla spp.) ..................... -     8.0

 0305 49 800 --- druge ....................................... -     8.0

       - Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda
       neprekajene:

 0305 51   -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus):

 0305 51 100 --- posušene, nesoljene ......................... -     8.0

 0305 51 900 --- posušene, nasoljene ......................... -     8.0

 0305 59   -- druge:

       --- ribe vrste Boreogadus saida:

 0305 59 110 ---- posušene, nesoljene ........................ -     8.0

 0305 59 190 ---- posušene, nasoljene ........................ -     8.0

 0305 59 300 --- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) .... -     8.0

 0305 59 500 --- inčuni-brgljuni (Engraulis spp.) ............ -     8.0

 0305 59 600 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides),
       in pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) ..... -     8.0

 0305 59 700 --- atlantski list (Hippoglossus hipoglossus) ... -     8.0

 0305 59 900 --- druge ....................................... -     8.0

       - Ribe, nasoljene, toda nesušene in neprekajene,
       ter ribe v slanici:

 0305 61 000 -- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) ..... -     2.0

 0305 62 000 -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) .................................. -     10.0

 0305 63 000 -- inčun-brgljuni (Engraulis spp.) .............. -     10.0

 0305 69   -- druge:

 0305 69 100 --- ribe vrste Boreogadus saida ................. -     10.0

 0305 69 200 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides)
       in pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) ..... -     10.0

 0305 69 300 --- atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) .. -     10.0

 0305 69 500 --- pacifiški losos (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos
       (Hucho hucho) ................................... -     10.0

 0305 69 900 --- druge ....................................... -     10.0


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano

       - Zamrznjeni:

 0306 11   -- rarogi in drugi raki s skalnatega dna
       (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 0306 11 100 --- rarogi (Palinurus spp.) ..................... -     2.0

 0306 11 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0306 12   -- jastogi (Homarus spp.):

 0306 12 100 --- celi ........................................ -     pr

 0306 12 900 --- drugo ....................................... -     pr

 0306 13   -- škampi in kozice:

 0306 13 100 --- iz družine Pandalidae ....................... -     2.0

 0306 13 300 --- škampi rodu Crangon ......................... -     2.0

 0306 13 400 --- globokovodni morski rakci (Parapenaeus
       longirostris) ................................... -     2.0

 0306 13 500 --- morski rakci rodu Penacus ................... -     2.0

 0306 13 800 --- drugi ....................................... -     2.0

 0306 14   -- rakovice:

 0306 14 100 --- rakovice vrste Paralithodes camchaticus,
       Chionoecetes spp. in Callinectes sapidus ........ -     2.0

 0306 14 300 --- rakovice vrste Cancer pagurus ............... -     2.0

 0306 14 900 --- druge ....................................... -     2.0

 0306 19   -- drugi, vključno moka, zdrob, peleti od rakov,
       primerni za človeško prehrano:

 0306 19 100 --- sladkovodni raki ............................ -     2.0

 0306 19 300 --- norveški jastog (škamp) (Nephrops
       norvegicus) ..................................... -     2.0

 0306 19 900 --- drugi ....................................... -     2.0

       - Nezamrznjeni:

 0306 21 000 -- rarogi in drugi raki s skalnatega dna
       (Palinurus spp.,Panulirus spp., Jasus spp.) ..... -     2.0

 0306 22   -- jastogi (Homarus spp.):

 0306 22 100 --- živi ........................................ -     pr

       --- drugo:

 0306 22 910 ---- celi ....................................... -     pr

 0306 22 990 ---- drugo ...................................... -     pr

 0306 23   -- škampi in kozice:

 0306 23 100 --- iz družine Pandalidae ....................... -     2.0

       --- škampi rodu Crangon:

 0306 23 310 ---- sveži, ohlajeni ali kuhani v pari ali
       kropu ........................................... -     2.0

 0306 23 390 ---- drugo ...................................... -     2.0

 0306 23 900 --- drugi ....................................... -     2.0

 0306 24   -- rakovice:

 0306 24 100 --- raki vrste Paralithodes camchaticus,
       Chionoecetes spp. in Callinectes sapidus ........ -     2.0

 0306 24 300 --- raki vrste Cancer pagurus ................... -     2.0

 0306 24 900 --- druge ....................................... -     2.0

 0306 29   -- drugi, vključno moka, zdrob, peleti od rakov,
       primerni za človeško prehrano:

 0306 29 100 --- sladkovodni raki ............................ -     2.0

 0306 29 300 --- norveški jastog (škamp) (Nephrops
       norvegicus) ..................................... -     2.0

 0306 29 900 --- drugi ....................................... -     2.0


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano

 0307 10   - Kamenice (ostrige):

 0307 10 100 -- ploščate ostrige (iz rodu Ostrea), žive, ki
       tehtajo (vključno z lupino) največ 40 g po kosu . -     2.0

 0307 10 900 -- druge ........................................ -     2.0

       - Pokrovače rodu Pecten, Chlamys ali
       Placopecten:

 0307 21 000 -- žive, sveže ali ohlajene ..................... -     2.0

 0307 29   -- druge:

 0307 29 100 --- jakobinke (Pecten maximus), zamrznjene ...... -     2.0

 0307 29 900 --- druge ....................................... -     2.0

       - Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):

 0307 31   -- žive, sveže ali ohlajene:

 0307 31 100 --- Mytilus spp. ................................ -     2.0

 0307 31 900 --- Perna spp. .................................. -     2.0

 0307 39   -- druge:

 0307 39 100 --- Mytilus spp. ................................ -     2.0

 0307 39 900 --- Perna spp. .................................. -     2.0

       - Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
       Sepiola spp.) in lignji (Ommastrephes spp.,
       Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
       spp.):

 0307 41   -- žive, sveže ali ohlajene:

 0307 41 100 --- sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
       Sepiola spp.) ................................... -     2.0

       --- lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 0307 41 910 ---- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus ....... -     2.0

 0307 41 990 ---- druge ...................................... -     2.0

 0307 49   -- druge:

       --- zamrznjene:

       ---- sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
       Sepiola spp.):

       ----- iz rodu Sepiola:

 0307 49 010 ------ manjvredne sipe (Sepiola rondeleti) ...... -     2.0

 0307 49 110 ------ druge .................................... -     2.0

 0307 49 180 ----- druge ..................................... -     2.0

       ---- lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

       ----- Loligo spp.:

 0307 49 310 ------ Loligo vulgaris .......................... -     2.0

 0307 49 330 ------ Loligo pealei ............................ -     2.0

 0307 49 350 ------ Loligo patagonica ........................ -     2.0

 0307 49 380 ------ druge .................................... -     2.0

 0307 49 510 ----- Ommastrephes sagittatus ................... -     2.0

 0307 49 590 ----- druge ..................................... -     2.0

       --- druge:

 0307 49 710 ---- sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
       Sepiola spp.) ................................... -     2.0

       ---- Lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 0307 49 910 ----- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus ...... -     2.0

 0307 49 990 ----- druge ..................................... -     2.0

       - Hobotnice (Octopus spp.):

 0307 51 000 -- žive, sveže ali ohlajene ..................... -     2.0

 0307 59   -- drugo:

 0307 59 100 --- zamrznjene .................................. -     2.0

 0307 59 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0307 60 000 - Polži, razen morskih polžev ................... -     2.0

       - Drugi, vključno z moko, zdrobom in peleti
       vodnih mehkužcev, razen rakov, primerni za
       človeško prehrano:

 0307 91 000 -- živi, sveži ali ohlajeni ..................... -     2.0

 0307 99   -- drugo:

       --- zamrznjeni:

 0307 99 110 ---- Illex spp. ................................. -     2.0

 0307 99 130 ---- progasta venera in druge vrste iz družine
       Veneridae ....................................... -     2.0

 0307 99 150 ---- meduze (Rhopilema spp.) .................... -     2.0

 0307 99 180 ---- drugi vodni nevretenčarji .................. -     2.0

 0307 99 900 --- drugo ....................................... -     2.0


              4. poglavje

    MLEČNI IZDELKI; PERUTNINSKA IN PTIČJA JAJCA; NARAVNI
MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI
             NA DRUGEM MESTU

Opombe

1. Z izrazom "mleko" je mišljeno polnomastno mleko ali deloma ali popolnoma
  posneto mleko.

2. Pri tar. št. 0405 pomeni:

  (a) "maslo", naravno maslo, sirotkino maslo ali rekombinirano maslo
    (sveže, soljeno, žarko, vključno v konzervah), pridobljeno izključno
    iz mleka:

    - z vsebnostjo mlečnih maščob 80 mas.% ali več, vendar ne več kot 95
     mas.%,

    - največ do 2 mas.% trdnih, nemaščobnih mlečnih snovi,

    - največ do 16 mas.% vode.

    Maslu ne smejo biti dodani emulgatorji, lahko je dodana sol (natrijev
    klorid), barvila, neutralizacijske snovi in zdravju neškodljive
    kulture, ki jih proizvajajo mlečno - kisle bakterije;

  (b) "mlečni namazi", so mišljeni emulgirani namazi vrste "voda v olju", ki
    vsebujejo mlečno maščobo kot edino maščobo v izdelku, z vsebnostjo
    mlečnih maščob 39 mas.% ali več, toda manj kot 80 mas.%.

3. Izdelki, dobljeni s koncentracijo sirotke z dodajanjem mleka ali mlečnih
  maščob, se uvrstijo kot sir v tar. št. 0406 pod pogojem, da izpolnjujejo
  naslednje tri značilnosti:

  (a) vsebujejo 5 mas.% ali več mlečnih maščob, računano na suho snov;

  (b) vsebujejo od 70 mas.% do 85 mas.% suhe snovi;

  (c) da so oblikovani ali da se lahko oblikujejo.

4. To poglavje ne vključuje:

  (a) izdelkov, ki se pridobivajo iz sirotke in ki vsebujejo več kot 95 mas.%
    laktoze, izražene kot brezvodna laktoza, glede na suho snov (tar. št.
    1702); ali

  (b) albumine (vključno s koncentrati dveh ali več beljakovin sirotke, ki
    vsebujejo več kot 80 mas.% proteinov sirotke, izračunano glede na suho
    snov), (tar. št. 3502), ali globulinov (tar. št. 3504).

Opomba k tar. podšt.

1. Pri tar.podšt. 0404 10 izraz "modificirana sirotka" pomeni izdelke, ki
  vsebujejo sestavine sirotke oziroma sirotko, iz katere so bili odvzeti:
  vsa laktoza ali le del laktoze, beljakovine ali minerali; sirotko, ki so
  ji bile dodane naravne sestavine sirotke, in izdelke, ki so pridobljeni z
  mešanjem naravnih sestavin sirotke.

2. Pri tar.podšt. 0405 10 se izraz "maslo" ne nanaša na posušeno
  (dehidrirano) maslo ali na prečiščeno poltekoče maslo (ghee) (tar. podšt.
  0405 90).

Dodatni opombi

1. Carinske dajatve za mešanice iz tar. št. od 0401 do 0406, se določajo kot
  sledi:

  (a) V mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna z najmanj 90 mas.%,
    se uporabi carinska dajatev te sestavine;

  (b) V drugih mešanicah pa se uporabi najvišja carinska dajatev sestavine,
    ki je prisotna v mešanici.

2. Pri tar. podšt. 0406 90 020 in 0406 90 030 se izraz "celi siri" nanaša na
  sire, ki imajo neto težo kot sledi:

  - Ementalec: ne manj kot 60 kg, toda ne več kot 130 kg,

  - Grojer in Sbrinz: ne manj kot 20 kg, toda ne več kot 45 kg,

  - Bergkaese: ne manj kot 20 kg, toda ne več kot 60 kg,

  - Appenzell: ne manj kot 6 kg, toda ne več kot 8 kg.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0401    Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez
       dodatnega sladkorja ali drugih sladil

 0401 10   - Z največ 1 mas.% maščobe:

 0401 10 100 -- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     8.4+P

 0401 10 900 -- drugo ........................................ -     8.4+P

 0401 20   - Z več kot 1 mas.% do vključno 6 mas.% maščobe:

       -- do vključno 3 mas.%:

 0401 20 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     8.4+P

 0401 20 190 --- drugo ....................................... -     8.4+P

       -- nad 3 mas.%:

 0401 20 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     8.4+P

 0401 20 990 --- drugo ....................................... -     8.4+P

 0401 30   - Z več kot 6 mas.% maščobe:

       -- do vključno 21 mas.%:

 0401 30 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     9.8+P

 0401 30 190 --- drugo ....................................... -     9.8+P

       -- nad 21 mas.% pa do vključno 45 mas.%:

 0401 30 310 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     9.8+P

 0401 30 390 --- drugo ....................................... -     9.8+P

       -- nad 45 mas.%:

 0401 30 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     9.8+P

 0401 30 990 --- drugo ....................................... -     9.8+P


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil

 0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       največ 1,5 mas.% maščobe:

       -- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:

 0402 10 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 10 190 --- drugo ....................................... -     11.9+P

       -- drugo:

 0402 10 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 10 990 --- drugo ....................................... -     11.9+P

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       več kot 1,5 mas.% maščobe:

 0402 21   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:

 0402 21 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

       ---- drugo:

 0402 21 170 ----- z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas.% .. -     11.9+P

 0402 21 190 ----- z vsebnostjo maščob več kot 11 mas.% pa do
       vključno 27 mas.% ............................... -     11.9+P

       --- z vsebnostjo maščob nad 27 mas.%:

 0402 21 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 21 990 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

 0402 29   -- drugo:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:

 0402 29 110 ---- posebno mleko za dojenčke, v hermetično
       zaprti embalaži z neto vsebino do 500 g, z
       vsebnostjo maščob več kot 10 mas.% .............. -     11.9+P

       ---- drugo:

 0402 29 150 ----- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 29 190 ----- drugo ..................................... -     11.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 27 mas.%:

 0402 29 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 29 990 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

       - Drugo:

 0402 91   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas.%:

 0402 91 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 91 190 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 8 mas.% pa do
       vključno 10 mas.%:

 0402 91 310 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 91 390 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 10 mas.% pa do
       vključno 45 mas.%:

 0402 91 510 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 91 590 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 45 mas.%:

 0402 91 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 91 990 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

 0402 99   -- drugo:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas.%:

 0402 99 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 99 190 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas.% pa do
       vključno 45 mas.%:

 0402 99 310 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 99 390 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

       --- z vsebnostjo maščob, več kot 45 mas.%:

 0402 99 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     11.9+P

 0402 99 990 ---- drugo ...................................... -     11.9+P


 0403    Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt,
       kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in
       smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
       z dodanim sadjem, lešniki ali kakavom

 0403 10   - Jogurt:

       -- nearomatiziran ali brez dodanega sadja,
       lešnikov ali kakava:

       --- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
       vsebnostjo maščob:

 0403 10 110 ---- do vključno 3 mas.% ........................ -     11.9+P

 0403 10 130 ---- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.% ..... -     11.9+P

 0403 10 190 ---- več kot 6 mas.% ............................ -     11.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo maščob:

 0403 10 310 ---- do vključno 3 mas.% ........................ -     11.9+P

 0403 10 330 ---- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.% ..... -     11.9+P

 0403 10 390 ---- več kot 6 mas.% ............................ -     11.9+P

       -- aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov
       ali kakava:

       --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       vsebnostjo mlečnih maščob:

 0403 10 510 ---- do vključno 1,5 mas.% ...................... -     11.9+P

 0403 10 530 ---- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% .. -     11.9+P

 0403 10 590 ---- več kot 27 mas.% ........................... -     11.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 0403 10 910 ---- do vključno 3 mas.% ........................ -     11.9+P

 0403 10 930 ---- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.% ..... -     11.9+P

 0403 10 990 ---- več kot 6 mas.% ............................ -     11.9+P

 0403 90   - Drugo (vključno s toplotno obdelanimi
       jogurti):

       -- nearomatizirano ali brez dodanega sadja,
       lešnikov ali kakava:

       --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:

       ---- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
       z vsebnostjo maščob:

 0403 90 110 ----- do vključno 1,5 mas.%...................... -     11.9+P

 0403 90 130 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0403 90 190 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

       ---- drugo, z vsebnostjo maščob:

 0403 90 310 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0403 90 330 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0403 90 390 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

       --- drugo:

       ---- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
       z vsebnostjo maščob:

 0403 90 510 ----- do vključno 3 mas.% ....................... -     11.9+P

 0403 90 530 ----- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.% .... -     11.9+P

 0403 90 590 ----- več kot 6 mas.% ........................... -     11.9+P

       ---- drugo, z vsebnostjo maščob:

 0403 90 610 ----- do vključno 3 mas.% ....................... -     11.9+P

 0403 90 630 ----- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.% .... -     11.9+P

 0403 90 690 ----- več kot 6 mas.% ........................... -     11.9+P

       -- aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov
       ali kakava:

       --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       vsebnostjo mlečnih maščob:

 0403 90 710 ---- do vključno 1,5 mas.% ...................... -     11.9+P

 0403 90 730 ---- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% .. -     11.9+P

 0403 90 790 ---- več kot 27 mas.% ........................... -     11.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 0403 90 910 ---- do vključno 3 mas.% ........................ -     11.9+P

 0403 90 930 ---- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.% ..... -     11.9+P

 0403 90 990 ---- več kot 6 mas.% ............................ -     11.9+P


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih
       mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 0404 10   - Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana
       ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

       -- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:

       --- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
       vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika x 6,38):

       ---- do vključno 15 mas.% beljakovin in z
       vsebnostjo maščob:

 0404 10 020 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0404 10 040 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0404 10 060 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

       ---- več kot 15 mas.% beljakovin in z vsebnostjo
       maščob:

 0404 10 120 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0404 10 140 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0404 10 160 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost
       dušika x 6,38):

       ---- do vključno 15 mas.% beljakovin in z
       vsebnostjo maščob:

 0404 10 260 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0404 10 280 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0404 10 320 ----- več kot 27 mas.%........................... -     11.9+P

       ---- več kot 15 mas.% beljakovin in z vsebnostjo
       maščob:

 0404 10 340 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0404 10 360 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0404 10 380 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

       -- drugo:

       --- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
       vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika x 6,38):

       ---- do vključno 15 mas.% beljakovin in z
       vsebnostjo maščob:

 0404 10 480 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0404 10 520 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0404 10 540 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

       ---- več kot 15 mas.% beljakovin in z vsebnostjo
       maščob:

 0404 10 560 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0404 10 580 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0404 10 620 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost
       dušika x 6,38):

       ---- do vključno 15 mas.% beljakovin in z
       vsebnostjo maščob:

 0404 10 720 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0404 10 740 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0404 10 760 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

       ---- več kot 15 mas.% beljakovin in z vsebnostjo
       maščob:

 0404 10 780 ----- do vključno 1,5 mas.% ..................... -     11.9+P

 0404 10 820 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% . -     11.9+P

 0404 10 840 ----- več kot 27 mas.% .......................... -     11.9+P

 0404 90   - Drugo:

       -- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
       vsebnostjo maščob:

 0404 90 210 --- do vključno 1,5 mas.% ....................... -     11.9+P

 0404 90 230 --- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% ... -     11.9+P

 0404 90 290 --- več kot 27 mas.% ............................ -     11.9+P

       -- drugo, z vsebnostjo maščob:

 0404 90 810 --- do vključno 1,5 mas.% ....................... -     11.9+P

 0404 90 830 --- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.% ... -     11.9+P

 0404 90 890 --- več kot 27 mas.% ............................ -     11.9+P


 0405    Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz
       mleka; mlečni namazi

 0405 10   - Maslo:

       -- z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:

       --- naravno maslo:

 0405 10 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     11.9+P

 0405 10 190 ---- drugo ...................................... -     11.9+P

 0405 10 300 --- rekombinirano maslo ......................... -     11.9+P

 0405 10 500 --- sirotkino maslo ............................. -     11.9+P

 0405 10 900 -- drugo ........................................ -     11.9+P

 0405 20   - Mlečni namazi:

 0405 20 100 -- z vsebnostjo maščob 39 mas.% ali več, vendar z
       manj kot 60 mas.% maščobe ....................... -     12.0+P

 0405 20 300 -- z vsebnostjo maščob 60 mas.% ali več, pa do
       vključno 75 mas.% maščobe ....................... -     12.0+P

 0405 20 900 -- z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%, vendar
       z manj kot 80 mas.% maščobe ..................... -     12.0+P

 0405 90   - Drugo:

 0405 90 100 -- z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali več
       maščobe, ter z največ 0,5 mas.% vode ............ -     11.9+P

 0405 90 900 -- drugo ........................................ -     11.9+P


 0406    Sir in skuta

 0406 10   - Sveži sir (vključno sir iz sirotke),
       nefermentiran, in skuta:

 0406 10 200 -- z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% ..... -     9.8+P

 0406 10 800 -- drugo ........................................ -     9.8+P

 0406 20   - Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:

 0406 20 100 -- zeliščni sir glarus (znan kot schabziger),
       narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino
       zdrobljenimi zelišči ............................ -     9.8+P

 0406 20 900 -- drugo ........................................ -     9.8+P

 0406 30   - Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:

 0406 30 100 -- za proizvodnjo katerih se uporabljajo le
       siri, kot so ementalski sir, gruyere in
       appenzell in ki lahko vsebujejo dodani zeliščni
       sir glarus (znan kot schabziger); pripravljen za
       prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v suhi
       snovi do vključno 56 mas.% ...................... -     9.8+P

       -- drugo:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas.% in z
       vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 0406 30 310 ---- do vključno 48 mas.% ....................... -     9.8+P

 0406 30 390 ---- več kot 48 mas.% ........................... -     9.8+P

 0406 30 900 --- z vsebnostjo maščob več kot 36 mas.% ........ -     9.8+P

 0406 40   - Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi
       nastale v jedru sira:

 0406 40 100 -- roquefort .................................... -     9.8+P

 0406 40 500 -- gorgonzola ................................... -     9.8+P

 0406 40 900 -- drug ......................................... -     9.8+P

 0406 90   - Sir, drug:

 0406 90 010 -- za predelavo ................................. -     9.8+P

       -- drugi:

       --- ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in
       appenzell:

 0406 90 020 ---- celi siri, katerih vrednost "prosto meja"
       je večja od 401,85 EUR/100 kg neto mase pa do
       vključno 430,62 EUR/100 kg neto mase, ki v suhi
       snovi vsebujejo 45 mas.% ali manj maščobe in ki
       so zoreli 3 ali več mesecev. .................... -     9.8+P

 0406 90 030 ---- celi siri, katerih vrednost "prosto meja"
       je večja od 430,62 EUR/100 kg neto mase, ki v
       suhi snovi vsebujejo 45 mas.% ali manj maščobe in
       ki so zoreli 3 ali več mesecev. ................. -     9.8+P

 0406 90 040 ---- kosi, pakirani v vakuumu ali inertnem plinu
       s skorjo na vsaj eni strani, katerih neto teža
       je 1 kg ali večja in manjša od 5 kg in katerih
       vrednost "prosto meja" je večja od 430,62
       EUR/100 kg neto mase pa do vključno 459,39
       EUR/100 kg neto mase, ki v suhi snovi vsebujejo
       45 mas.% ali manj maščobe in ki so zoreli 3 ali
       več mesecev. .................................... -     9.8+P

 0406 90 050 ---- kosi, pakirani v vakuumu ali inertnem plinu
       s skorjo na vsaj eni strani, katerih neto masa
       je 1 kg ali večja in katerih vrednost "prosto
       meja" je večja od 459,39 EUR/100 kg neto mase,
       ki v suhi snovi vsebujejo 45 mas.% ali manj
       maščobe in ki so zoreli 3 ali več mesecev. ...... -     9.8+P

 0406 90 060 ---- kosi brez skorje, katerih neto teža je
       manjša od 450 g, katerih vrednost "prosto meja"
       je večja od 499,67 EUR/100 kg neto mase,
       pakirani v vakuumu ali inertnem plinu v
       pakiranjih, na katerih je opis sira, vsebnost
       maščob, odgovorni za pakiranje in država
       proizvodnje, ki v suhi snovi vsebujejo 45 mas.%
       ali manj maščobe in ki so zoreli 3 ali več
       mesecev. ........................................ -     9.8+P

       ---- drugo:

 0406 90 130 ----- ementalec ................................. -     9.8+P

 0406 90 150 ----- grojer, sbrinz ............................ -     9.8+P

 0406 90 170 ----- bergkaese, appenzell ...................... -     9.8+P

 0406 90 180 --- Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or in
       Tete de Moine ................................... -     9.8+P

 0406 90 190 --- glarus zeliščni sir (znan kot schabziger),
       narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino
       zdrobljenimi zelišči ............................ -     9.8+P

 0406 90 210 --- cheddar ..................................... -     9.8

 0406 90 230 --- edamec ...................................... -     9.8+P

 0406 90 250 --- tilsit ...................................... -     9.8+P

 0406 90 270 --- masleni sir (butterkaese) ................... -     9.8+P

 0406 90 290 --- kačkaval .................................... -     9.8+P

       --- feta:

 0406 90 310 ---- iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih
       s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože . -     9.8+P

 0406 90 330 ---- drugo ...................................... -     9.8+P

 0406 90 350 --- kefalo-tyri ................................. -     9.8+P

 0406 90 370 --- finlandia ................................... -     9.8+P

 0406 90 390 --- jarlsberg ................................... -     9.8+P

       --- drugo:

 0406 90 500 ---- siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v
       čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali
       kozje kože ...................................... -     9.8+P

       ---- drugo:

       ----- z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in
       vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:

       ------ do vključno 47 mas.%:

 0406 90 610 ------- grana padano, parmigiano reggiano ....... -     9.8+P

 0406 90 630 ------- fiore sardo, pecorino ................... -     9.8+P

 0406 90 690 ------- drugi ................................... -     9.8+P

       ------ več kot 47 mas.% pa do vključno 72 mas.%:

 0406 90 730 ------- provolone ............................... -     9.8+P

 0406 90 750 ------- asiago, caciocavallo, montasio,
       ragusano ........................................ -     9.8+P

 0406 90 760 ------- danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti,
       maribo, samsoe .................................. -     9.8+P

 0406 90 780 ------- gauda ................................... -     9.8+P

 0406 90 790 ------- esrom, italico, kernhem, saint-nectaire,
       saint- paulin, taleggio ......................... -     9.8+P

 0406 90 810 ------- cantal, cheshire, wensleydale,
       lancashire, double gloucester, blarney, colby,
       monterey ........................................ -     9.8+P

 0406 90 820 ------- camembert ............................... -     9.8+P

 0406 90 840 ------- brie .................................... -     9.8+P

 0406 90 850 ------- kefalograviera, kasseri ................. -     9.8+P

       ------- drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane
       nemaščobnih snovi:

 0406 90 860 -------- več kot 47 mas.% pa do vključno
       52 mas.% ........................................ -     9.8+P

 0406 90 870 -------- več kot 52 mas.% pa do vključno
       62 mas.% ........................................ -     9.8+P

 0406 90 880 -------- več kot 62 mas.% pa do vključno
       72 mas.% ........................................ -     9.8+P

 0406 90 930 ------ več kot 72 mas.% ......................... -     9.8+P

 0406 90 990 ----- egmond in drugi siri ...................... -     9.8


 0407 00   Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali
       kuhana

       - Perutnine:

       -- valilna:

 0407 00 110 --- puranja ali gosja ........................... kos    pr

 0407 00 19 --- druga:

*0407 00 191 ---- kokošja .................................... kos    pr

*0407 00 199 ---- druga ...................................... kos    pr

 0407 00 30 -- druga:

*0407 00 301 --- kokošja ..................................... 1000 kos 4.9+P

*0407 00 309 --- druga ....................................... 1000 kos 4.9+P

 0407 00 900 - Druga ......................................... 1000 kos 4.9


 0408    Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki,
       sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari,
       oblikovana, zamrznjena ali kako drugače
       konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ali brez njih

       - Rumenjaki:

 0408 11   -- sušeni:

 0408 11 200 --- neprimerni za človeško prehrano ............. -     5.6+P

 0408 11 800 --- drugi ...................................... -     5.6+P

 0408 19   -- drugi:

 0408 19 200 --- neprimerni za človeško prehrano ............. -     5.6+P

       --- drugi:

 0408 19 810 ---- tekoči ..................................... -     5.6+P

 0408 19 890 ---- drugi, tudi zamrznjeni ..................... -     5.6+P

       - Drugo:

 0408 91   -- sušeno:

 0408 91 200 --- neprimerno za človeško prehrano ............. -     5.6+P

 0408 91 800 --- drugo ....................................... -     5.6+P

 0408 99   -- Drugo:

 0408 99 200 --- neprimerno za človeško prehrano ............. -     pr

 0408 99 800 --- drugo ....................................... -     5.6+P


 0409 00 000 Med, naravni .................................... -     49.2(1)


 0410 00 000 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu ........... -     12.0


              5. poglavje

  PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI
             NA DRUGEM MESTU

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) užitni izdelki (razen živalskih črev, mehurjev in želodcev, celih ali
    v kosih, in tekoče ali posušene živalske krvi);

  (b) surove kože, z dlako ali brez dlake (vklučno s krznom), razen
    izdelkov, ki se uvrščajo v tar. št. 0505, ter odrezkov in podobnih
    odpadkov iz surove kože, ki se uvrščajo v tar. št. 0511 (41. ali 43.
    poglavje);

  (c) tekstilni materiali živalskega izvora, razen konjske žime in odpadkov
    konjske žime (XI. oddelek);

  (d) pripravljeni svežnji ali šopi za izdelavo metel in ščetk (tar. št.
    9603), obdelani rogovi, kosti in drugi materiali živalskega izvora (tar.
    št. 9601).

2. Pri tar. št. 0501 se lasje ne štejejo za obdelane, če so sortirani po
  dolžini (če koreni las in vrhovi las niso zloženi v isti smeri).

3. Z izrazom "slonova kost" so v tarifi mišljeni slonovi okli, okli morskega
  konja, narvala in divjega merjasca, nosorogovi rogovi in zobje vseh
  živali.

4. V vseh oddelkih te tarife je s "konjsko žimo" mišljena žima iz grive ali
  repa kopitarjev ali goved.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las ............................................. -     6.0


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak

 0502 10 000 - Ščetine domačega in divjega prašiča in odpadki
       teh ščetin ...................................... -     6.0

 0502 90 000 - Drugo ......................................... -     6.0


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage ...... -     6.0


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih ....................... -     5.0


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja

 0505 10   - Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje;
       puh:

 0505 10 100 -- surovo ....................................... -     5.0

 0505 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 0505 90 000 - Drugo ......................................... -     5.0


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov

 0506 10 000 - Kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino ..... -     5.0

 0506 90 000 - Drugo ......................................... -     6.0


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov

 0507 10 000 - Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti ... -     5.0

 0507 90 000 - Drugo ......................................... -     5.0


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ............................ -     5.0


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve

 0509 00 100 - Surove ........................................ -     pr

 0509 00 900 - Druge ......................................... -     10.0


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov .......................... -     10.0


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano

 0511 10 000 - Bikovo seme ................................... -     pr

       - Drugo:

 0511 91   -- izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali
       drugih vodnih nevretenčarjev; mrtve živali iz 3.
       poglavja:

 0511 91 100 --- ribji odpadki ............................... -     5.0

 0511 91 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 0511 99   -- drugo:

 0511 99 100 --- kite in žile, odrezki in podobni odpadki
       surovih kož ..................................... -     5.0

 0511 99 500 --- zarodki goveda .............................. -     pr

 0511 99 80 --- drugo:

*0511 99 801 ---- seme drugih živali ......................... -     pr

*0511 99 809 ---- drugo ...................................... -     5.0


              II. oddelek

            RASTLINSKI PROIZVODI

Opomba

1. Z izrazom "peleti" so v tem oddelku mišljeni proizvodi, ki so aglomerirani
  s stiskanjem ali dodajanjem veziv v razmerju do vključno 3 mas.%.

              6. poglavje

    ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN
       PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE

Opombi

1. V skladu z drugim delom poimenovanja tar. št. 0601 obsega to poglavje samo
  živo drevje in proizvode (vštevši rastlinske sadike), ki se navadno
  kupujejo v vrtnarijah ali pri cvetličarjih za razsaditev ali za okras. V
  to poglavje pa ne spadajo krompir, čebula, šalotka, česen in drugi
  proizvodi iz 7. poglavja.

2. Pri vsakem sklicevanju v poimenovanjih tar. št. 0603 ali 0604 na katere
  koli vrste blaga je treba šteti, kot da zajema tudi šopke, košare s
  cvetjem, vence in podobne proizvode, izdelane v celoti ali deloma iz
  tovrstnih proizvodov, ne upoštevajoč pribor iz drugih materialov. Vendar
  pa te tarifne številke ne vključujejo kolažev ali podobnih dekorativnih
  plošč iz tar. št. 9701.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

 0601 10   - Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji,
       stebelni gomolji, živice in korenike v mirujočem
       stanju:

 0601 10 100 -- hijacinte .................................... kos    8.0

 0601 10 200 -- narcise ...................................... kos    8.0

 0601 10 300 -- tulipani ..................................... kos    8.0

 0601 10 400 -- gladiole ..................................... kos    8.0

 0601 10 900 -- drugo ........................................ -     8.0

 0601 20   - Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji,
       stebelni gomolji, živice in korenike, rastoče
       ali cvetoče, rastlina in korenine cikorije:

 0601 20 100 -- cikorija, rastline in korenine ............... -     10.0

 0601 20 300 -- orhideje, hijacinte, narcise in tulipani ..... -     10.0

 0601 20 900 -- drugo ........................................ -     10.0


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji

 0602 10   - Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči:

 0602 10 100 -- trte ......................................... -     5.0

 0602 10 900 -- drugo ........................................ -     8.0

 0602 20   - Sadno drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno
       ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali
       oreščke:

 0602 20 100 -- trsne cepljenke in cepiči, cepljeni ali
       ukoreninjeni .................................... -     5.0

 0602 20 900 -- drugo ........................................ -     13.0

 0602 30 000 - Rododendroni in azaleje (sleči), cepljeni ali
       necepljeni ...................................... -     13.0

 0602 40   - Vrtnice, cepljene ali necepljene:

 0602 40 100 -- neokulirane in necepljene .................... kos    13.0

 0602 40 900 -- okulirane ali cepljene ....................... kos    13.0

 0602 90   - Drugo:

 0602 90 100 -- gobji micelij ................................ -     13.0

 0602 90 200 -- sadike ananasa ............................... -     pr

 0602 90 300 -- sadike zelenjave in jagod .................... -     13.0

       -- drugo:

       --- na prostem rastoče rastline:

       ---- drevje in grmičevje:

 0602 90 410 ----- gozdno drevje ............................. -     13.0

       ----- drugo:

 0602 90 450 ------ ukoreninjeni potaknjenci in mlade
       rastline ........................................ -     13.0

 0602 90 49 ------ drugo .................................... -     13.0

*0602 90 491 ------- rastline iz seznama MIPS ((1) Glej
       prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance)..... -     13.0

*0690 90 499 ------- drugo ................................... -     13.0

       ---- druge na prostem rastoče rastline:

 0602 90 510 ----- trajnice .................................. -     13.0

 0602 90 590 ----- drugo ..................................... -     13.0

       --- sobne rastline:

 0602 90 700 ---- ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline,
       razen kaktej .................................... -     13.0

       ---- drugo:

 0602 90 910 ----- cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi,
       razen kaktej .................................... -     13.0

 0602 90 99 ----- drugo:

*0602 90 991 ------ rastline iz seznama MIPS ((1) Glej
       prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance)..... -     13.0

*0602 90 999 ------ drugo .................................... -     13.0


 0603    Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke
       ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano,
       beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

 0603 10   - Sveže:

       -- od 1. junija do 31. oktobra:

 0603 10 110 --- vrtnice ..................................... kos    24.0

 0603 10 130 --- nageljni .................................... kos    24.0

 0603 10 150 --- orhideje .................................... kos    15.0

 0603 10 210 --- gladiole .................................... kos    24.0

 0603 10 250 --- krizanteme .................................. kos    24.0

 0603 10 290 --- drugo ....................................... -     24.0

       -- od 1. novembra do 31. maja:

 0603 10 510 --- vrtnice ..................................... kos    15.0

 0603 10 530 --- nageljni .................................... kos    15.0

 0603 10 550 --- orhideje .................................... kos    15.0

 0603 10 610 --- gladiole .................................... kos    15.0

 0603 10 650 --- krizanteme .................................. kos    15.0

 0603 10 690 --- drugo ....................................... -     20.0

 0603 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni

 0604 10   - Mahovi in lišaji:

 0604 10 100 -- islandski lišaj (reindeer moss) .............. -     pr

 0604 10 900 -- drugo ........................................ -     10.0

       - Drugo:

 0604 91   -- sveže:

       --- božična drevesca:

 0604 91 210 ---- kavkaške jelke (Abies nordmanniana (Stev.)
       Spach) in srebraste jelke (Abies procera Rehd.) . kos    10.0

 0604 91 290 ---- drugo ...................................... kos    10.0

       --- veje iglavcev:

 0604 91 410 ---- kavkaških jelk (Abies nordmanniana (Stev.)
       Spach) in srebrastih jelk (Abies procera Rehd.) . -     10.0

 0604 91 490 ---- drugo ...................................... -     10.0

 0604 91 900 --- drugo ....................................... -     10.0

 0604 99   -- drugo:

 0604 99 100 --- preparirano zgolj s sušenjem ................ -     17.0

 0604 99 900 --- drugo ....................................... -     17.0


              7. poglavje

      UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI

Opombe

1. To poglavje ne obsega proizvodov za krmo iz tar. št. 1214.

2. Beseda "vrtnine" v tar. št. od 0709 do 0712 obsega užitne gobe, gomolike,
  olive, kapro, koper, bučke in buče, jajčevec, sladko koruzo (Zea mays var.
  saccharata), paprike iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, koperc
  (finokio), peteršilj, krebuljico, pehtran, krešo in majaron (Majorana
  hortensis ali Origanum majorana).

3. Tar. št. 0712 obsega vse posušene vrtnine vrst, ki se uvrščajo
  v tar. št. 0701 do 0711, razen:

  (a) posušenih stročnic v zrnu (tar. št. 0713);

  (b) sladke koruze v oblikah, navedenih v tar. št. 1102 do 1104;

  (c) krompirjeve moke, prahu, zdroba in kosmičev (tar. št. 1105);

  (d) moke, prahu in zdroba iz suhih stročnic iz tar. št. 0713 (tar. št.
    1106).

4. Iz tega poglavja pa je izključena tudi suha, zdrobljena ali mleta paprika
  rodu Capsicum ali rodu Pimenta (tar. št. 0904).

Dodatni opombi

1. Izraz "gojene gobe", ki se uporablja v tar. podšt. 0709 51 100, se bo
  uporabljal le za naštete gojene gobe vrste Psalliota (Agaricus):
  hortensis, alba ali bispora in subedulis. Druge vrste, vključno z umetno
  gojenimi gobami (na primer Rhodopaxillus nudus in Polypurus tuberaster),
  so uvrščene v tar. podšt. 0709 51 900.

2. Za potrebe tar. podšt. 0714 10 100 izraz "peleti moke in zdroba" pomeni
  pelete, od katerih gre lahko potem, ko jih razpustimo v vodi, najmanj 95
  mas.% delcev skozi pleteno kovinsko sito velikosti odprtin 2mm, preračunano
  na suho snov.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski ...................................... -     5.0

 0701 90   - Drug:

 0701 90 100 -- za proizvodnjo škroba ....................... -     49.2(1)

       -- drugo:

       --- nov:

 0701 90 510 ---- od 1. januarja do 15. maja ................. -     15.0

 0701 90 590 ---- od 16. maja do 30. junija .................. -     20.0

 0701 90 900 --- drugo ....................................... -     49.2(1)


 0702 00   Paradižnik, svež ali ohlajen

*0702 00 001 - od 1. januarja do 14. maja .................... -     10.0

*0702 00 002 - od 15. maja do 31. maja ....................... -     20.0

*0702 00 003 - od 1. junija do 30. septembra ................. -     45.0(1)

*0702 00 004 - od 1. do 31. oktobra .......................... -     20.0

*0702 00 005 - od 1. novembra do 31. decembra ................ -     10.0


 0703    Čebula, šalotka, česen, por druge užitne
       čebulnice; sveža ali ohlajena

 0703 10   - Čebula in šalotka:

       -- čebula:

 0703 10 110 --- čebulček .................................... -     12.0

 0703 10 19 --- drugo:

*0703 10 191 ---- od 1. avgusta do 31. oktobra ............... -     27.0

*0703 10 192 ---- od 1. novembra do 31. julija ............... -     15.0

 0703 10 900 -- šalotka ...................................... -     15.0

 0703 20 000 - Česen ......................................... -     12.0

 0703 90 000 - Por in druge čebulnice ........................ -     15.0


 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 10   - Cvetača in brokoli:

 0704 10 050 -- od 1. januarja do 14. aprila ................. -     10.0

 0704 10 100 -- od 15. aprila do 30. novembra ................ -     10.0

 0704 10 800 -- od 1. do 31. decembra ........................ -     10.0

 0704 20 000 - Brstični ohrovt ............................... -     15.0

 0704 90   - Drugo:

 0704 90 10 -- belo in rdeče zelje:

*0704 90 101 --- belo zelje .................................. -     45.0(1)

*0704 90 102 --- rdeče zelje ................................. -     30.0(1)

 0704 90 900 -- drugo ........................................ -     30.0(1)


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 11   -- v glavicah:

 0705 11 050 --- od 1. januarja do 31. marca ................. -     13.0

 0705 11 100 --- od 1. aprila do 30. novembra ................ -     25.0

 0705 11 800 --- od 1. do 31. decembra ....................... -     13.0

 0705 19 000 -- drugo ........................................ -     20.0

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum) ...... -     27.0

 0705 29 000 -- drug ......................................... -     27.0


 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa .................... -     17.0

 0706 90   - Drugo:

       -- zelena (gomoljna ali navadna zelena):

 0706 90 050 --- od 1. januarja do 30. aprila ................ -     17.0

 0706 90 110 --- od 1. maja do 30. septembra ................. -     13.0

 0706 90 170 --- od 1. oktobra do 31. decembra ............... -     17.0

 0706 90 300 -- hren (Cochlearia armoracia) .................. -     17.0

 0706 90 90 -- drugo:

*0706 90 901 --- rdeča pesa .................................. -     27.0

*0706 90 909 --- drugo ....................................... -     20.0


 0707 00   Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

 0707 00 05 - Kumare

*0707 00 051 -- od 1. januarja do 30. aprila ................. -     10.0

*0707 00 052 -- od 1. do 15. maja ............................ -     16.0

*0707 00 053 -- od 16. maja do 30. septembra ................. -     49.2(1)

*0707 00 054 --.od 1. oktobra do 10. novembra ................ -     16.0

*0707 00 055 -- od 11. novembra do 31. decembra .............. -     10.0

 0707 00 900 - Kumarice (katerih velikost je taka, da jih je
       v 1 kg 45 kosov ali več) ........................ -     49.2(1)


 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 10   - Grah (Pisum sativum):

 0708 10 200 -- od 1. januarja do 31. maja ................... -     12.0

 0708 10 900 -- od 1. junija do 31. avgusta .................. -     17.0

 0708 10 950 -- od 1. septembra do 31. decembra .............. -     13.0

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 0708 20 200 -- od 1. januarja do 30. junija ................. -     13.0

 0708 20 900 -- od 1. julija do 30. septembra ................ -     35.0(1)

 0708 20 950 -- od 1. oktobra do 31. decembra ................ -     13.0

 0708 90 000 - Druge stročnice ............................... -     14.0


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10   - Okrogle artičoke .............................. -     10.0

 0709 20 000 - Beluši ........................................ -     10.0

 0709 30 000 - Jajčevec ...................................... -     10.0

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene ................. -     16.0

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 51   -- užitne gobe:

 0709 51 100 --- gojene gobe ................................. -     27.0(1)

 0709 51 300 --- lisičke ..................................... -     20.0

 0709 51 500 --- prašnikarice ................................ -     20.0

 0709 51 900 --- druge ....................................... -     20.0

 0709 52 000 -- gomoljike .................................... -     20.0

 0709 60   - Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta:

 0709 60 100 -- sladke ....................................... -     27.0(1)

       -- druge:

 0709 60 910 --- za proizvodnjo kapsicina ali barvil na bazi
       capsicum oljnih smol ............................ -     5.0

 0709 60 950 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     5.0

 0709 60 990 --- drugo (npr., pekoče za prehrano ljudi) ...... -     27.0(1)

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) ................................. -     13.0

 0709 90   - Drugo:

 0709 90 100 -- solatna zelenjava, razen zelene solate
       (Lactuca sativa) in radiča (Cichorium spp.) ..... -     13.0

 0709 90 200 -- artičoke in kardij ........................... -     10.0

       -- olive:

 0709 90 310 --- za razne namene, razen za proizvodnjo olja .. -     45.0(1)

 0709 90 390 --- drugo ....................................... -     45.0(1)

 0709 90 400 -- kapre ........................................ -     7.0

 0709 90 500 -- janež ........................................ -     10.0

 0709 90 600 -- sladka koruza ................................ -     10.0

       -- bučke:

*0709 90 701 --- od 1. januarja do 31. marca.................. -     10.0

*0709 90 702 --- od 1. aprila do 31. maja .................... -     16.0

*0709 90 703 --- od 1. junija do 31. julija .................. -     25.0

*0709 90 704 --- od 1. avgusta do 31. decembra ............... -     16.0

 0709 90 900 -- drugo ........................................ -     16.0


 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene

 0710 10 000 - Krompir ....................................... -     49.2(1)

       - Stročnice v zrnu ali strokih:

 0710 21 000 -- grah (Pisum sativum) ......................... -     18.0

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus
       spp.) ........................................... -     18.0

 0710 29 000 -- drugo ........................................ -     18.0

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) ................................ -     27.0(1)

 0710 40 000 - Sladka koruza ................................. -     11.0

 0710 80   - Druge vrtnine:

 0710 80 100 -- olive ........................................ -     10.0

       -- plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta:

 0710 80 510 --- sladka paprika .............................. -     19.0

 0710 80 590 --- drugo ....................................... -     20.0

       -- gobe:

 0710 80 610 --- vrste Agaricus .............................. -     20.0

 0710 80 690 --- druge ....................................... -     20.0

 0710 80 700 -- paradižnik ................................... -     10.0

 0710 80 800 -- okrogle artičoke (Cynara scolimus) .......... -     10.0

 0710 80 850 -- beluši ....................................... -     10.0

 0710 80 950 -- drugo ........................................ -     19.0

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin ............................... -     19.0


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za začasno konzerviranje), vendar
       takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

 0711 10 000 - Čebula ........................................ -     9.0

 0711 20   - Olive:

 0711 20 100 -- za razne namene, razen za proizvodnjo olja ... -     5.0

 0711 20 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 0711 30 000 - Kapre ......................................... -     8.0

 0711 40 000 - Kumare in kumarice ............................ -     17.0

 0711 90   - Druge vrtnine, mešanice vrtnin:

       -- vrtnine:

 0711 90 100 --- plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta,
       razen sladkih paprik ............................ -     20.0

 0711 90 300 --- sladka koruza ............................... -     11.0

       --- gobe:

 0711 90 400 ---- iz rodu Agaricus ...........................kg/net eda 12.0

 0711 90 600 ---- druge ...................................... -     12.0

 0711 90 700 --- druge ....................................... -     12.0

 0711 90 900 -- mešanice vrtnin .............................. -     15.0


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 20 000 - Čebula ........................................ -     16.0

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike ...................... -     16.0

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 0712 90 050 -- krompir, cel ali narezan v kose ali krhlje,
       vendar ne nadalje pripravljen ................... -     30.0(1)

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi ............................ -     5.0

 0712 90 190 --- drugo ....................................... -     16.0

 0712 90 300 -- paradižnik ................................... -     16.0

 0712 90 500 -- korenje ...................................... -     16.0

 0712 90 900 -- drugo ........................................ -     30.0(1)


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene

 0713 10   - Grah (Pisum sativum) (razen krmnega graha
       iz tar. št. 12.04):

 0713 10 100 -- semenski ..................................... -     5.0

 0713 10 900 -- drug ......................................... -     12.0

 0713 20 00 - Čičerika (garbanzos):

*0713 20 001 -- semenska ..................................... -     5.0

*0713 20 009 -- druga ........................................ -     10.0

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 0713 31 00 -- fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna
       radiata (L.) Wilczek:

*0713 31 001 --- semenski .................................... -     5.0

*0713 31 009 --- drug ........................................ -     12.0

 0713 32 00 -- fižol, drobni rdeči (Adzuki, Phaseolus ali
       Vigna angularis):

*0713 32 001 --- semenski .................................... -     5.0

*0713 32 009 --- drug ........................................ -     12.0

 0713 33   -- navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus
       vulgaris):

 0713 33 100 --- semenski .................................... -     5.0

 0713 33 900 --- drug ........................................ -     10.0

 0713 39 00 -- drug:

*0713 39 001 --- semenski .................................... -     5.0

*0713 39 009 --- drug ........................................ -     12.0

 0713 40 00 - Leča:

*0713 40 001 -- semenska ..................................... -     5.0

*0713 40 009 -- druga ........................................ -     5.0

 0713 50 00 - Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob
       (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

*0713 50 001 -- semenski ..................................... -     5.0

*0713 50 009 -- drug ......................................... -     5.0

 0713 90   - Druge:

 0713 90 100 -- semenske ..................................... -     5.0

 0713 90 900 -- druge ........................................ -     5.0


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa

 0714 10   - Manioka (cassava):

 0714 10 100 -- peleti moke in zdroba ........................ -     5.0

       -- drugo:

 0714 10 910 --- vrste, ki se uporablja za človeško prehrano,
       v izvirnem pakiranju, katerega neto vsebina ne
       presega 28 kg, bodisi sveža in cela ali
       olupljena in zamrznjena, cela ali narezana ...... -     5.0

 0714 10 990 --- drugo ....................................... -     5.0

 0714 20   - Sladki krompir:

 0714 20 100 -- svež, cel, namenjen človeški prehrani ........ -     5.0

 0714 20 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 0714 90   - Drugo:

       -- trstikasta maranta (sago), salep in podobne
       korenovke in gomoljnice z visokim deležem
       škroba:

 0714 90 110 --- vrste, ki se uporabljajo za človeško
       prehrano v izvirnem pakiranju, katerega neto
       vsebina ne presega 28 kg, bodisi sveže in celo
       ali olupljeno in zamrznjeno, celo ali narezano .. -     3.0

 0714 90 190 --- drugo ....................................... -     3.0

 0714 90 900 -- drugo ........................................ -     3.0


              8. poglavje

  UŽITNO SADJE IN LUPINSTO SADJE (OREŠČKI); LUPINE AGRUMOV
            ALI DINJ IN LUBENIC

Opombe

1. To poglavje ne obsega sadja in oreščkov, ki niso užitni.

2. Ohlajeno sadje in plodovi se uvrščajo v tiste tarifne številke
  kot ustrezno sveže sadje in plodovi.

3. Posušeno sadje ali plodovi iz tega poglavja so lahko delno
  dehidrirani ali obdelani za naslednje namene:

  (a) za dodatno konzerviranje ali stabiliziranje (npr. z zmerno toplotno
    obdelavo, žveplanjem, dodajanjem sorbinske kisline ali kalijevega
    sorbata),

  (b) za izboljšanje ali ohranjanje videza (npr. z dodajanjem rastlinskega
    olja ali manjših količin glukoznega sirupa), pod pogojem, da ohranijo
    značaj sušenega sadja ali plodov.

Dodatna opomba

1. Vsebnost različnih sladkorjev, ki se izraža kot vsebnost sladkorja za
  proizvode, uvrščene v to poglavje, ustreza vrednosti, ki jo pokaže
  refraktometer pri temperaturi 20 oC, pomnoženi s faktorjem 0,95.

2. Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 110, 0811 90 310 in 0811 90 850, izraz
  "tropsko sadje" pomeni guave, mange, manguste, papaje, tamarinke, kasijska
  jabolka, lučice, slive sapodilo, pasijonsko sadje, karambole in pitaje.

3. Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 110, 0811 90 310, 0811 90 850, 0812 90
  700 in 0813 50 310, izraz "tropski oreščki" pomeni kokosov orešček, kasijski
  orešček, brazilski orešček, areko (ali betel), kola in avstralski orešček
  (makadamije).

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni

       - Kokosov oreh:

 0801 11 000 -- suh kokosov oreh ............................. -     5.0

 0801 19 000 -- drug ......................................... -     5.0

       - Brazilski oreh:

 0801 21 000 -- v luščini .................................... -     5.0

 0801 22 000 -- oluščeni ..................................... -     5.0

       - Akažu (indijski) oreh:

 0801 31 000 -- v luščini .................................... -     5.0

 0801 32 000 -- oluščeni ..................................... -     5.0


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno

       - Mandeljni:

 0802 11   -- neoluščeni:

 0802 11 100 --- grenki ...................................... -     5.0

 0802 11 900 --- drugi ....................................... -     5.0

 0802 12   -- oluščeni:

 0802 12 100 --- grenki ...................................... -     5.0

 0802 12 900 --- drugi ....................................... -     5.0

       - Lešniki (Corylus spp.):

 0802 21 000 -- neoluščeni ................................... -     10.0

 0802 22 000 -- oluščeni ..................................... -     10.0

       - Navadni orehi:

 0802 31 000 -- neoluščeni ................................... -     7.0

 0802 32 000 -- oluščeni ..................................... -     7.0

 0802 40 000 - Kostanji (Castanea spp.) ...................... -     10.0

 0802 50 000 - Pistacije ..................................... -     5.0

 0802 90   - Drugo:

 0802 90 100 -- ameriški hikori oreh ......................... -     5.0

 0802 90 300 -- betel in kola ................................ -     5.0

 0802 90 500 -- pinije ....................................... -     5.0

 0802 90 600 -- macadamije ................................... -     5.0

 0802 90 850 -- drugo ........................................ -     5.0


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe

       - Sveže:

 0803 00 110 -- rajske smokve ................................ -     2.0

 0803 00 190 -- drugo ........................................ -     2.0

 0803 00 900 - Posušene ...................................... -     2.0


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi

 0804 10 000 - Dateljni ...................................... -     2.0

 0804 20   - Fige:

 0804 20 100 -- sveže ........................................ -     7.0

 0804 20 900 -- posušene ..................................... -     7.0

 0804 30 000 - Ananas ........................................ -     5.0

 0804 40   - Avokado:

 0804 40 200 -- od 1. januarja do 31. maja ................... -     5.0

 0804 40 900 -- od 1. junija do 30. novembra ................. -     5.0

 0804 40 950 -- od 1. do 31. decembra ........................ -     5.0

 0804 50 000 - Guava, mango in mangusta ...................... -     4.0


 0805    Agrumi, sveži ali suhi

 0805 10   - Pomaranče:

       -- sladke pomaranče, sveže:

 0805 10 100 --- rdeče in polrdeče .......................... -     7.0

       --- druge:

 0805 10 300 ---- vrste Navel, Naveline, Navelate,
       Salustiana, Vernas, Valencia late, Maltese,
       Schamoutis, Ovalis, Trovita in Hamlin ........... -     7.0

 0805 10 500 ---- druge ..................................... -     7.0

 0805 10 820 --- od 1. januarja do 31. marca ................. -     7.0

 0805 10 840 --- od 1. aprila do 15. oktobra ................. -     7.0

 0805 10 860 --- od 16. oktobra do 31. decembra............... -     7.0

 0805 20   - Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma
       mandarine); klementine, wilking mandarine in
       podobni hibridi agrumov):

 0805 20 100 --- klementine .................................. -     7.0

 0805 20 300 --- monrealke in satsuma mandarine .............. -     7.0

 0805 20 500 --- mandarine in wilking mandarine .............. -     7.0

 0805 20 700 --- tangerinke .................................. -     7.0

 0805 20 900 --- druge ....................................... -     7.0

 0805 30   - Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in
       limete (Citrus aurantifolia):

 0805 30 100 -- limone (Citrus limon, Citrus limonum)........ -     3.0

 0805 30 900 -- limete (Citrus aurantifolia) ................. -     3.0

 0805 40   - Grenivka:

 0805 40 200 -- od 1. januarja do 30. aprila ................. -     5.0

 0805 40 900 -- od 1. maja do 31. oktobra .................... -     5.0

 0805 40 950 -- od 1. novembra do 31. decembra ............... -     5.0

 0805 90 000 - Drugo ......................................... -     7.0


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 10   - Sveže:

 0806 10 100 -- namizno grozdje............................... -     7.0

       -- drugo:

 0806 10 930 --- od 1. januarja do 14. julija................. -     10.0

 0806 10 950 --- od 15. julija do 31. oktobra ................ -     15.0

 0806 10 970 --- od 1. novembra do 31. decembra .............. -     10.0

 0806 20   - Suho:

       -- v izvirnem pakiranju, katerega neto vsebina
       ne presega 2 kg:

 0806 20 110 --- rozine ...................................... -     5.0

 0806 20 120 --- sultanine ................................... -     5.0

 0806 20 180 --- drugo ....................................... -     5.0

       -- drugo:

 0806 20 910 --- rozine ...................................... -     5.0

 0806 20 920 --- sultanine ................................... -     5.0

 0806 20 980 --- drugo ....................................... -     5.0


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice ..................................... -     5.0

 0807 19 000 -- druge ........................................ -     5.0

 0807 20 000 - Papaja ........................................ -     5.0


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 10   - Jabolka:

 0808 10 100 -- jabolka za predelavo, razsuta, od 16.
       septembra do 15. decembra ....................... -     9.8+P

       -- drugo:

 0808 10 20 ---- vrste zlati delišes:

*0808 10 201 ---- od 1. januarja do 31. marca ................ -     9.8+P

*0808 10 202 ---- od 1. aprila do 30. junija ................. -     9.8+P

*0808 10 203 ---- od 1. julija do 20. avgusta ................ -     9.8+P

*0808 10 204 ---- od 21. avgusta do 31. decembra ............. -     9.8+P

 0808 10 50  --- vrste granny smith

*0808 10 501 ---- od 1. januarja do 31. marca ................ -     9.8+P

*0808 10 502 ---- od 1. aprila do 30. junija ................. -     9.8+P

*0808 10 503 ---- od 1. julija do 20. avgusta ................ -     9.8+P

*0808 10 504 ---- od 21. avgusta do 31. decembra ............. -     9.8+P

 0808 10 90 --- druga:

*0808 10 901 ---- od 1. januarja do 31. marca ................ -     9.8+P

*0808 10 902 ---- od 1. aprila do 30. junija ................. -     9.8+P

*0808 10 903 ---- od 1. julija do 20. avgusta ................ -     9.8+P

*0808 10 904 ---- od 21. avgusta do 31. decembra ............. -     9.8+P

 0808 20   - Hruške in kutine:

       -- hruške:

 0808 20 100 --- hruške za predelavo, razsute, od 1. avgusta
       do 31. decembra ................................. -     9.8+P

 0808 20 50 --- druge:

*0808 20 501 ---- od 1. januarja do 31. marca ................ -     9.8+P

*0808 20 502 ---- od 1. aprila do 30. junija ................. -     9.8+P

*0808 20 503 ---- od 1. julija do 30. avgusta ................ -     9.8+P

*0808 20 504 ---- od 21. avgusta do 31. decembra.............. -     9.8+P

 0808 20 900 -- kutine ....................................... -     9.8


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10   - Marelice:

*0809 10 001 -- od 1. januarja do 20. junija ................. -     12.0

*0809 10 002 -- od 21. junija do 31. julija................... -     45.0(1)

*0809 10 003 -- od 1.avgusta do 31. decembra ................. -     12.0

 0809 20   - Češnje in višnje:

 0809 20 05 -- višnje (Prunus cerasus)

*0809 20 051 --- od 1. januarja do 20. maja .................. -     10.0

*0809 20 052 --- od 21. maja do 15. julija ................... -     45.0(1)

*0809 20 053 --- od 16. julija do 31. julija ................. -     25.0(1)

*0809 20 054 --- od 1. avgusta do 31. decembra ............... -     10.0

 0809 20 95 -- druge:

*0809 20 951 --- od 1. januarja do 20. maja .................. -     14.0

*0809 20 952 --- od 21. maja do 15. julija ................... -     45.0(1)

*0809 20 953 --- od 16. julija do 31. julija ................. -     25.0(1)

*0809 20 954 --- od 1. avgusta do 31. decembra ............... -     14.0

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami:

 0809 30 10 -- nektarine:

*0809 30 101 --- od 1. januarja do 20. junija ................ -     9.8+P

*0809 30 102 --- od 21. junija do 15. avgusta................. -     9.8+P

*0809 30 103 --- od 16. avgusta do 30. septembra ............. -     9.8+P

*0809 30 104 --- od 1. oktobra do 31. decembra ............... -     9.8+P

 0809 30 90 -- druge:

*0809 30 901 --- od 1. januarja do 20. junija ................ -     9.8+P

*0809 30 902 --- od 21. junija do 15. avgusta, razen
       tistih iz tar. podšt. 0809 30 909 ............... -     9.8+P

*0809 30 903 --- od 16. avgusta do 30. septembra, razen
       tistih iz tar. podšt. 0809 30 909................ -     9.8+P

*0809 30 904 --- od 1. oktobra do 31. decembra ............... -     9.8+P

*0809 30 909 --- druge - za predelavo, razsute,
       od 21. junija do 30. septembra................... -     9.8+P

 0809 40 - Slive in trnulje:

 0809 40 05 -- slive:

*0809 40 051 --- od 1. januarja do 30. junija ................ -     12.0

*0809 40 052 --- od 1. julija do 30. septembra ............... -     45.0(1)

*0809 40 053 --- od 1. oktobra do 31. decembra ............... -     12.0

 0809 40 900 -- trnulje ...................................... -     10.0


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 10   - Jagode:

 0810 10 050 -- od 1. januarja do 30. aprila ................. -     45.0(1)

 0810 10 100 -- od 1. maja do 31. julija ..................... -     49.2(1)

 0810 10 800 -- od 1. avgusta do 31. decembra ................ -     45.0(1)

 0810 20   - Maline, robide, murve in rubus ursinus
       (križanec med robido in malino):

 0810 20 100 -- maline ....................................... -     20.0(1)

 0810 20 900 -- drugo ........................................ -     20.0(1)

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje:

 0810 30 100 -- črni ribez .................................. -     25.0(1)

 0810 30 300 -- rdeči ribez .................................. -     25.0(1)

 0810 30 900 -- drugo ........................................ -     25.0(1)

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium:

 0810 40 100 -- brusnice (sadeži vrste Vaccinium vitis
       idaea) .......................................... -     10.0

 0810 40 300 -- borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus) . -     10.0

 0810 40 500 -- sadeži vrste Vaccinium macrocarpon in
       Vaccinium corymbosum ............................ -     25.0(1)

 0810 40 900 -- drugo ........................................ -     25.0(1)

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.):

 0810 50 100 -- od 1. januarja do 14. maja ................... -     3.0

 0810 50 200 -- od 15. maja do 15. novembra .................. -     3.0

 0810 50 300 -- od 16. novembra do 31. decembra .............. -     3.0

 0810 90   - Drugo:

 0810 90 300 -- tamarinde, akažu oreh, liči, kruhovec,
       sapodila ........................................ -     7.0

 0810 90 400 -- pasijonsko sadje, karambola in pitaja ........ -     7.0

 0810 90 850 -- drugo ........................................ -     7.0


 0811    Sadje in lupinasto sadje (oreščki), nekuhani
       ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki
       vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila
       ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode:

       -- z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

 0811 10 110 --- z vsebnostjo sladkorja, ki presega 13% mase . -     25.0

 0811 10 190 --- druge ....................................... -     10.0

 0811 10 900 -- druge ........................................ -     25.0

 0811 20   - Maline, robide, murve, rubus ursinus, črni,
       beli in rdeči ribez ter kosmulje:

       -- z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

 0811 20 110 --- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.% ..... -     25.0

 0811 20 190 --- drugo ....................................... -     10.0

       -- drugo:

 0811 20 310 --- maline ...................................... -     10.0

 0811 20 390 --- črni ribez .................................. -     25.0

 0811 20 510 --- rdeči ribez ................................. -     25.0

 0811 20 590 --- robide in murve ............................. -     25.0

 0811 20 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 0811 90   - Drugo:

       -- z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:

 0811 90 110 ---- tropsko sadje in tropski oreščki ........... -     12.0

 0811 90 190 ---- drugo ...................................... -     12.0

       --- drugo:

 0811 90 310 ---- tropsko sadje in tropski oreščki ........... -     3.0

 0811 90 390 ---- drugo ...................................... -     3.0

       -- drugo:

 0811 90 500 --- borovnice (sadeži vrste Vaccinium
       myrtillus) ...................................... -     10.0

 0811 90 700 --- sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in
       Vaccinium angustifolium ......................... -     10.0

       --- češnje in višnje:

 0811 90 750 ---- višnje (Prunus cerasus) .................... -     12.0

 0811 90 800 ---- drugo ...................................... -     12.0

 0811 90 850 --- tropsko sadje in tropsko lupinasto
       sadje (oreščki) ................................. -     3.0

 0811 90 950 --- drugo ....................................... -     3.0


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano

 0812 10 000 - Češnje in višnje .............................. -     10.0

 0812 20 000 - Jagode ........................................ -     10.0

 0812 90   - Drugo:

 0812 90 100 -- marelice ..................................... -     14.0

 0812 90 200 -- pomaranče .................................... -     5.0

 0812 90 300 -- papaje ....................................... -     5.0

 0812 90 400 -- borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus) . -     5.0

 0812 90 500 -- črni ribez ................................... -     25.0

 0812 90 600 -- maline ....................................... -     5.0

 0812 90 700 -- guave, mangi, mangostini, tamarinke, jabolka
       chasew, liči, slive sapodillo, pasijonsko
       sadje, karambola, pitaja in tropski oreščki ..... -     5.0

 0812 90 950 -- drugo ........................................ -     5.0


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja

 0813 10 000 - Marelice ...................................... -     10.0

 0813 20 000 - Slive ......................................... -     10.0

 0813 30 000 - Jabolka ....................................... -     25.0

 0813 40   - Drugo sadje:

 0813 40 100 -- breskve, vključno z nektarinami .............. -     15.0

 0813 40 300 -- hruške ....................................... -     14.0

 0813 40 500 -- papaja ....................................... -     10.0

 0813 40 600 -- tamarinde .................................... -     10.0

 0813 40 700 -- jabolka chasew, liči, slive sapodillo,
       pasijonsko sadje, karambola in pitaja ........... -     10.0

 0813 40 950 -- drugo ........................................ -     10.0

 0813 50   - Mešanice lupinastega ali suhega sadja iz tega
       poglavja:

       -- sadne solate iz suhega sadja, razen tistih iz
       tar. št. od 0801 do 0806:

       --- ki ne vsebujejo suhih sliv:

 0813 50 120 ---- iz papaj, tamarink, jabolk cashew, ličija,
       sliv sapodilo, pasijonskega sadja, karambole in
       pitaje .......................................... -     14.0

 0813 50 150 ---- drugo ...................................... -     14.0

 0813 50 190 --- ki vsebujejo suhe slive ..................... -     14.0

       -- mešanice izključno sušenih oreščkov iz tar.
       št. 0801 in 0802:

 0813 50 310 --- iz tropskih oreščkov ........................ -     10.0

 0813 50 390 --- druge ....................................... -     10.0

       -- druge mešanice:

 0813 50 910 --- ki ne vsebujejo suhih sliv in fig ........... -     10.0

 0813 50 990 --- druge ....................................... -     10.0


 0814 00 000 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje ................................ -     5.0


              9. poglavje

       KAVA, PRAVI ČAJ, MATE ČAJ IN ZAČIMBE

Opombi

1. Mešanice proizvodov iz tar. št. 0904 do 0910 se uvrščajo
  takole:

  (a) mešanice dveh ali več proizvodov iz iste tarifne številke se uvrstijo
    v to tarifno številko;

  (b) mešanice dveh ali več proizvodov iz različnih tarifnih številk se
    uvrstijo v tar. št. 0910.

  Druge snovi, dodane proizvodom iz tar. št. 0904. do 0910 (ali mešanicam,
  navedenim pod (a) in (b) v prejšnjem odstavku), ne vplivajo na njihovo
  uvrstitev, če dobljene mešanice obdržijo bistven značaj blaga, ki se
  uvršča v te tarifne številke. Sicer se te mešanice ne uvrščajo v to
  poglavje; mešanice, ki so sestavljene iz mešanih začimb ali mešanih
  kombiniranih začimb, se uvrščajo v tar. št. 2103.

2. To poglavje ne vključuje popra vrste Piper cubeba niti drugih
  proizvodov iz poglavja št. 1211.

Dodatna opomba

1. Carinska stopnja, ki se nanaša na mešanice iz zgornje opombe 1(a), je
  enaka carinski stopnji, ki se uporablja za sestavino, ki se carini po
  najvišji stopnji.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3    4
-----------------------------------------------------------------------------

 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave

       - Kava, nepražena:

 0901 11 000 -- s kofeinom ................................... -     2.0

 0901 12 000 -- brez kofeina ................................. -     2.0

       - Kava, pražena:

 0901 21 000 -- s kofeinom ................................... -     25.0

 0901 22 000 -- brez kofeina ................................. -     25.0

 0901 90   - Drugo:

 0901 90 100 -- lupinice in kožice kave ...................... -     5.0

 0901 90 900 -- kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo .......... -     25.0


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

 0902 10 000 - Zeleni čaj (nefermentirani) v zavitkih do
       vključno 3 kg ................................... -     2.0

 0902 20 000 - Drug zeleni čaj (nefermentiran) ............... -     2.0

 0902 30 000 - Črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran
       čaj, v zavitkih do vključno 3kg ................. -     2.0

 0902 40 000 - Drug črni čaj (fermentiran) in drugi delno
       fermentirani čaji ............................... -     2.0


 0903 00 000 Mate čaj ........................................ -     2.0


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta

       - Poper:

 0904 11   -- nezdrobljen in nezmlet:

 0904 11 100 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     2.0

 0904 11 900 --- drug ........................................ -     2.0

 0904 12 000 -- zdrobljen ali zmlet .......................... -     5.0

 0904 20   - Paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha,
       zdrobljena ali zmleta:

       -- nezdrobljena in nezmleta (npr. rezana ali
       cela:

 0904 20 100 --- sladka paprika .............................. -     5.0

       --- druga:

 0904 20 310 ---- rodu Capsicum, za proizvodnjo kapsicina ali
       barvil na bazi capsicum oljne smole ............. -     pr

 0904 20 350 ---- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ....................................... -     pr

 0904 20 390 ---- druga ...................................... -     5.0

 0904 20 900 -- zdrobljena ali zmleta, razen rezane
       z velikostjo delcev 4 - 8 mm .................... -     5.0


 0905 00 000 Vanilija ........................................ -     pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa

 0906 10 000 - Nezdrobljen in nezmlet ........................ -     pr

 0906 20 000 - Zdrobljen ali zmlet ........................... -     5.0


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) ......... -     5.0


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom

 0908 10   - Muškatni orešček:

 0908 10 100 -- nezdrobljen in nezmlet, za industrijsko
       proizvodnjo eteričnih olj ali smol .............. -     pr

 0908 10 900 -- drug ......................................... -     2.0

 0908 20   - Macis:

 0908 20 100 -- nezdrobljen in nezmlet ....................... -     pr

 0908 20 900 -- zdrobljen ali zmlet .......................... -     5.0

 0908 30 000 - Kardamom ...................................... -     5.0


 0909    Seme janeža, badijan (zvezdasti janež,
       komarčka, koriandra, orientalske
       kumine in brina

 0909 10   - Seme janeža in badijana:

 0909 10 100 -- seme janeža .................................. -     2.0

 0909 10 900 -- seme badijana ................................ -     2.0

 0909 20 000 - Seme koriandra ................................ -     2.0

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     2.0

 0909 30 190 --- drugo ....................................... -     2.0

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto ........................ -     7.0

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ....................................... -     2.0

 0909 40 190 --- drugo ....................................... -     2.0

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto ........................ -     7.0

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode:

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 50 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     2.0

 0909 50 190 --- drugo ....................................... -     2.0

 0909 50 900 -- zdrobljeno ali zmleto ........................ -     7.0


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe

 0910 10   - Ingver:

       -- cele korenine, kosi ali rezine:

 0910 10 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     5.0

 0910 10 190 --- drugo ....................................... -     5.0

 0910 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 0910 20   - Žafran:

 0910 20 100 -- nezdrobljen in nezmlet ....................... -     5.0

 0910 20 900 -- zdrobljen ali zmlet .......................... -     5.0

 0910 30 000 - Kurkuma ....................................... -     5.0

 0910 40   - Materina dušica in lovorjev list:

       -- materina dušica:

       --- nezdrobljena in nezmleta:

 0910 40 110 ---- poljska materina dušica (Thymus serpyllum) . -     5.0

 0910 40 130 ---- druga ...................................... -     5.0

 0910 40 190 --- zdrobljena ali zmleta ....................... -     5.0

 0910 40 900 -- lovorjev list ................................ -     5.0

 0910 50 000 - Curry ......................................... -     5.0

       - Druge začimbe:

 0910 91   -- mešanice, definirane v opombi 1(b) k temu
       poglavju:

 0910 91 100 --- nezdrobljene in nezmlete .................... -     7.0

 0910 91 900 --- zdrobljene ali zmlete ....................... -     7.0

 0910 99   -- druge:

 0910 99 100 --- seme triplata (božje rutice) ................ -     7.0

       --- druge:

 0910 99 910 ---- nezdrobljene in nezmlete ................... -     7.0

 0910 99 990 ---- zdrobljene ali zmlete ...................... -     7.0


              10. poglavje

                ŽITA

Opombi

1. (a) Proizvodi, navedeni v poimenovanjih tarifnih številk tega poglavja, se
    uvrščajo v te tarifne številke samo, če so v zrnu, vključno zrno v
    klasu ali na steblih.

  (b) V to poglavje ne spadajo oluščena ali drugače obdelana zrna. Riž,
    oluščen, bel, poliran, glaziran, predkuhan ali zdrobljen, ostane
    uvrščen v tar. št. 1006.

2. Tar. št. 1005 ne zajema sladke koruze (7. poglavje).

Opomba k podštevilki

1. Z izrazom "trda pšenica" je mišljena pšenica vrste Triticum durum in
  hibridi, dobljeni s posebnim medsebojnim križanjem Triticum durum, ki
  imajo enako število kromosomov (28) kot ta vrsta.

Dodatne opombe

1. Naslednji izrazi imajo naslednje pomene:

  (a) "okroglozrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 210, 1006 10 920, 1006 20 110,
    1006 20 920, 1006 30 210, 1006 30 420, 1006 30 610 in 1006 30 920):
    pomeni riž, katerega zrna niso daljša od vključno 5,2 mm in pri
    katerem je razmerje med dolžino in širino manj kot 2;

  (b) "srednjezrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 230, 1006 10 940, 1006 20 130,
    1006 20 940, 1006 30 230, 1006 30 440, 1006 30 630 in 1006 30 940)
    pomeni riž, pri katerem dolžina zrna presega 5,2 mm, vendar ni daljše
    od 6,0 mm, razmerje med dolžino in širino pa je manjše od 3;

  (c) "dolgozrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 250, 1006 10 270, 1006 10 960,
    1006 10 980, 1006 20 150, 1006 20 170, 1006 20 960, 1006 20 980, 1006 30
    25, 1006 30 270, 1006 30 460, 1006 30 480, 1006 30 650, 1006 30 670,
    1006 30 960 in 1006 30 980) pomeni riž, pri katerem so zrna daljša od
    6,0 mm;

  (d) "neoluščen riž" (tar. podšt. 1006 10 210, 1006 10 230, 1006 10 250, 1006
    10 270, 1006 10 920, 1006 10 940, 1006 10 960, 1006 10 980): riž, ki je
    po mlatenju ohranil zunanjo lusko;

  (e) "oluščen nebrušen riž" (tar. podšt. 1006 20 110, 1006 20 130, 1006 20
    150, 1006 20 170, 1006 20 920, 1006 20 940, 1006 20 960 in 1006 20 980):
    riž, s katerega je odstranjena le zunanja luska. Sem sodi riž, ki ga
    komercialno poimenujemo "rjavi riž", "cargo riž", "loonzain" in "riso
    sbramato";

  (f) "manj brušen riž" (tar. podšt. 1006 30 210, 1006 30 230, 1006 30 250,
    1006 30 270, 1006 30 420, 1006 30 440, 1006 30 460 in 1006 30 480): riž,
    s katerega so odstranjeni zunanja luska, del kalčka in celotno ali delno
    osemenje (perikarp), vendar so ohranjene notranje plasti osemenja;

  (g) "dobro brušen riž" (tar. podšt. 1006 30 610, 1006 30 630, 1006 30 650,
    1006 30 670, 1006 30 920, 1006 30 940, 1006 30 960 in 1006 30 980): riž,
    s katerega so odstranjeni zunanja luska, celotno zunanje in notranje
    osemenje (perikarp), celoten kalček v primeru dolgo in srednje
    zrnatega riža in vsaj del le-tega v primeru okroglo zrnatega riža,
    podolgovate bele črte pa lahko ostanejo na največ 10 mas.% zrnja;

  (h) "lomljen riž" (tar.podšt. 1006 40): deli zrnja, katerih dolžina ne
    presega treh četrtin povprečne dolžine celega zrna.

2. Določanje carinskih dajatev za mešanice žit iz tega poglavja:

  (a) pri mešanicah, v katerih ena izmed setavin predstavlja vsaj 90
    mas.%, se uporabijo uvozne dajatve, ki veljajo za to sestavino.

  (b) pri drugih mešanicah se uporabi uvozna dajatev tiste sestavine, ki
    se obračunava po najvišji dajatvi.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1001    Pšenica in soržica

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum):

*1001 10 001 -- semenska ..................................... -     5.0

*1001 10 009 -- druga ........................................ -     5.0

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum) .................. -     4.9

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in soržice.............. -     4.9

 1001 90 990 --- drugo ....................................... -     4.9+P


 1002 00 00 Rž

*1002 00 001 - Semenska ...................................... -     5.0

*1002 00 009 - Druga ......................................... -     10.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski ...................................... -     5.0

 1003 00 90 - Drug:

*1003 00 901 -- pivovarski z več kot 85 mas.% zrn, ki imajo
       premer večji od 2,5 mm in ki imajo do največ
       11,5 mas.% beljakovin ........................... -     5.0

*1003 00 909 -- drug ......................................... -     8.4+P


 1004 00 00 Oves

*1004 00 001 - Semenski ...................................... -     5.0

*1004 00 009 - Drug .......................................... -     25.0(1)


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska:

       -- hibridna:

 1005 10 110 --- štirilinijski in top cross hibridi .......... -     5.0

 1005 10 130 --- trilinijski hibridi ......................... -     5.0

 1005 10 150 --- dvolinijski hibridi ......................... -     5.0

 1005 10 190 --- drugo ....................................... -     5.0

 1005 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 1005 90 000 - Druga ......................................... -     9.1+P


 1006    Riž

 1006 10   - Neoluščen riž (riž v luski ali surov):

 1006 10 100 -- semenski ..................................... -     pr

       -- drugi:

       --- predkuhan (parboiled):

 1006 10 210 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 10 230 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 10 250 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 10 270 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................ -     pr

       --- drug:

 1006 10 920 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 10 940 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 10 960 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 10 980 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

 1006 20   - Oluščen nebrušen (rjav) riž:

       -- predkuhan (parboiled):

 1006 20 110 --- okroglozrnat ................................ -     pr

 1006 20 130 --- srednjezrnat ................................ -     pr

       --- dolgozrnat:

 1006 20 150 ---- z razmerjem med dolžino in širino več kot 2
       in manj kot 3 ................................... -     pr

 1006 20 170 ---- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

       -- drug:

 1006 20 920 --- okroglozrnat ................................ -     pr

 1006 20 940 --- srednjezrnat ................................ -     pr

       --- dolgozrnat:

 1006 20 960 ---- z razmerjem med dolžino in širino več kot 2
       in manj kot 3 ................................... -     pr

 1006 20 980 ---- pri katerem je razmerje med dolžino in
       širino 3 ali več ................................ -     pr

 1006 30   - Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi
       poliran ali glaziran:

       -- manj brušen riž:

       --- predkuhan (parboiled):

 1006 30 210 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 30 230 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 30 250 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 30 270 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

       --- drug:

 1006 30 420 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 30 440 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 30 460 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 30 480 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

       -- dobro brušen riž:

       --- predkuhan (parboiled):

 1006 30 610 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 30 630 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 30 650 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 30 670 ----- z razmerje med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

       --- drug (npr. mikroniziran tj. obdelan s
       toplotnimi (IR-žarki):

 1006 30 920 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 30 940 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 30 960 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 30 980 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

 1006 40 000 - Lomljen riž ................................... -     pr


 1007 00   Sorgo v zrnu

 1007 00 100 - Hibridi za setev .............................. -     5.0

 1007 00 900 - Drugo ......................................... -     5.0


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita

 1008 10 00 - Ajda:

*1008 10 001 -- semenska ..................................... -     5.0

*1008 10 009 -- druga ........................................ -     10.0

 1008 20 00 - Proso:

*1008 20 001 -- semensko ..................................... -     5.0

*1008 20 009 -- drugo ........................................ -     10.0

 1008 30 000 - Ptičje seme (bar) ............................. -     8.0

 1008 90   - Druga žita:

 1008 90 10 -- tritikala (križanec pšenica * rž):

*1008 90 101 --- semenska .................................... -     5.0

*1008 90 109 --- druga ....................................... -     5.0

 1008 90 900 -- druga ........................................ -     5.0


              11. poglavje

  PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB, INULIN; PŠENIČNO
               LEPILO

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) praženi slad, pripravljen kot kavni nadomestek (tar. št. 0901 ali
    2101);

  (b) moka, zdrob in škrob, pripravljeni tudi kot proizvodi iz tar. št.
    1901;

  (c) koruzni kosmiči in drugi izdelki iz tar. št. 1904;

  (d) vrtnine, pripravljene ali konzervirane, iz tar. št. 2001, 2004 ali
    2005;

  (e) farmacevtski proizvodi (30. poglavje);

  (f) škrob, ki ima lastnosti parfumerijskih, kozmetičnih ali toaletnih
    preparatov (33. poglavje).

2. (A) Proizvodi mlinske industrije, dobljeni iz žit, ki so navedena v
    naslednji tabeli, se uvrščajo v to poglavje, če vsebujejo po teži v
    suhem stanju:

    (a) toliko škroba (določeno po modificirani Ewersovi polarimetrijski
      metodi), da presega količino, ki je navedena v stolpcu 2 in

    (b) toliko pepela (po odbitku dodatnih mineralnih snovi), da ne
      presega količine, ki je navedena v stolpcu 3.

    Sicer se ti proizvodi uvrščajo v tar. št. 2302.

    Kalčki žit, celi, valjani, v obliki kosmičev ali zdrobljeni, se v
    vsakem primeru uvrščajo v tar. št. 1104.

  (B) Proizvodi, ki se uvrščajo v to poglavje v skladu z navedenimi
    določbami, se uvrščajo v tar. št. 1101 ali 1102, če odstotek
    proizvoda, ki gre skozi tanko žičnato sito z odprtinami, navedenimi v
    stolpcih 4 ali 5, po masi ni manjši od odstotka, navedenega za
    tovrstno žito.

    Sicer se ti proizvodi uvrščajo v tar. št. 1103 ali 1104.

---------------------------------------------------------------------------
                       Odstotek proizvoda, ki gre
                        skozi sito z odprtino
                   -------------------------------------
Žito       Delež    Delež   315 mikrometrov  500 mikrometrov
        škroba   pepela    (mikronov)     (mikronov)
---------------------------------------------------------------------------
 1        2      3        4         5
---------------------------------------------------------------------------

Pšenica in rž   45%     2,5%      80%         -

Ječmen      45%     3%       80%         -

Oves       45%     5%       80%         -

Koruza in sorgo
v zrnju      45%     2%       -         90%

Riž        45%     1,6%      80%         -

Ajda       45%     4%       80%         -

Druge žitarice  45%     2%       50%         -
---------------------------------------------------------------------------

3. Z izrazom "žitni drobljenci" in "zdrob" so po tar. št. 1103 mišljeni
  proizvodi, dobljeni s fragmentacijo žitnih zrn, ki ustrezajo naslednjim
  pogojem:

  (a) pri koruznih izdelkih - da jih gre najmanj 95 mas.% skozi tkano žičnato
    sito z 2 mm odprtinami;

  (b) pri proizvodih iz drugih žit - da jih gre najmanj 95 mas.% skozi sito
    iz kovinske žice z luknjicami premera 1,25 mm.

Dodatne opombe

1. Uvozna carina, ki se uporablja za mešanice iz tega poglavja, se izračuna,
  kot sledi:

  (a) Pri mešanicah, kjer ena izmed sestavin predstavlja vsaj 90 mas.%, se
    uporabi carinska stopnja, ki velja za to sestavino.

  (b) Pri drugih mešanicah se uporabi carinska stopnja tiste sestavine, ki
    se obračunava po najvišji carinski stopnji.

2. V smislu tar. št. 1106 označujejo izrazi "moka", "zdrob" in "prah"
  proizvode (razen posušenega zdrobljenega kokosovega oreha), dobljene z
  mletjem (ali z drugačnim fragmentacijskim postopkom) posušenih leguminoznih
  rastlin iz tar. števike 0713, iz saga, ali iz gomoljev gomoljik iz tar. št.
  0714, ali pa iz proizvodov iz 8. poglavja, če:

  (a) vsaj 95 mas.% proizvoda prehaja skozi sito iz tkanine iz kovinske žice z
    odprtinami premera 2 mm (razen orehov iz tar. št. 0801 in 0802)

  (b) vsaj 50 mas.% proizvoda prehaja skozi sito iz tkanine kovinske žice z
    odprtinami premera 2,5 mm (v primeru orehov iz tar. št. 0801 in 0802).

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice .............................. -    4.9(1)+P

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice ............. -     4.9+P

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice ....... -     4.9+P


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka .................................... -     10.0

 1102 20   - Koruzna moka:

 1102 20 100 -- pri kateri vsebnost maščobe ne presega
       1,5 mas.% ....................................... -     27.0

 1102 20 900 -- druga ........................................ -     27.0

 1102 30 000 - Riževa moka ................................... -     10.0

 1102 90   - Druga:

 1102 90 100 -- ječmenova moka ............................... -     30.0(1)

 1102 90 300 -- ovsena moka .................................. -     30.0(1)

 1102 90 900 -- druga ........................................ -     30.0


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 11   -- pšenična:

 1103 11 100 --- iz trde pšenice ............................. -     7.0

 1103 11 900 --- iz navadne pšenice in pirjevice ............. -     7.0+P

 1103 12 000 -- ovsena ....................................... -     10.0

 1103 13   -- koruzna:

 1103 13 100 --- pri katerih vsebnost maščobe ne presega
       1,5 mas.% ....................................... -     30.0

 1103 13 900 --- druga ....................................... -     30.0

 1103 14 000 -- riževa ....................................... -     10.0

 1103 19   -- iz drugih žit:

 1103 19 100 --- ržena ....................................... -     30.0

 1103 19 300 --- ječmenova ................................... -     30.0(1)

 1103 19 900 --- druga ....................................... -     30.0

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični ..................................... -     7.0+P

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi ....................................... -     30.0

 1103 29 200 --- ječmenovi ................................... -     30.0

 1103 29 300 --- ovseni ...................................... -     10.0

 1103 29 400 --- koruzni ..................................... -     30.0

 1103 29 500 --- riževi ...................................... -     10.0

 1103 29 900 --- drugi ....................................... -     30.0


 1104    Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali
       drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova:

 1104 11 100 --- valjana ..................................... -     30.0

 1104 11 900 --- v obliki kosmičev ........................... -     30.0

 1104 12   -- ovsena:

 1104 12 100 --- valjana ..................................... -     5.0

 1104 12 900 --- v obliki kosmičev ........................... -     5.0

 1104 19   -- iz drugih žit:

 1104 19 100 --- pšenična .................................... -     30.0

 1104 19 300 --- ržena ....................................... -     30.0

 1104 19 500 --- koruzna ..................................... -     30.0

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči ............................. -     10.0

 1104 19 990 ---- drugo ...................................... -     10.0

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena .................................... -     30.0

 1104 21 300 --- oluščena in rezana ali drobljena ............ -     30.0

 1104 21 500 --- perlirana ................................... -     10.0

 1104 21 900 --- obdelana le z drobljenjem ................... -     10.0

 1104 21 990 --- drugo ....................................... -     10.0

 1104 22   -- ovsena:

 1104 22 200 --- oluščena .................................... -     5.0

 1104 22 300 --- oluščena in rezana ali drobljena ............ -     5.0

 1104 22 500 --- perlirana ................................... -     5.0

 1104 22 900 --- obdelana le z drobljenjem ................... -     5.0

 1104 22 980 --- drugo ....................................... -     5.0

 1104 23   -- koruzna:

 1104 23 100 --- oluščena, rezana ali nerezana, drobljena
       ali ne .......................................... -     30.0

 1104 23 300 --- perlirana ................................... -     30.0

 1104 23 900 --- samo drobljena .............................. -     30.0

 1104 23 990 --- drugo ....................................... -     30.0

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana ali nerezana, drobljena
       ali ne:

 1104 29 110 ---- pšenična ................................... -     30.0

 1104 29 150 ---- ržena ...................................... -     30.0

 1104 29 190 ---- druga ...................................... -     10.0

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična ................................... -     30.0

 1104 29 350 ---- ržena ...................................... -     30.0

 1104 29 390 ---- druga ...................................... -     10.0

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična ................................... -     30.0

 1104 29 550 ---- ržena ...................................... -     30.0

 1104 29 590 ---- druga ...................................... -     10.0

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična ................................... -     30.0

 1104 29 850 ---- ržena ...................................... -     10.0

 1104 29 890 ---- druga ...................................... -     10.0

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti:

 1104 30 100 -- pšenični ..................................... -     5.0

 1104 30 900 -- iz drugih žit ................................ -     5.0


 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob ........................... -     15.0

 1105 20 000 - Kosmiči, zrnca in peleti ...................... -     15.0


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. poglavja

 1106 10 000 - Moka in zdrob iz sušenih strošnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713 ........................ -     10.0

 1106 20   - Moka in zdrob iz saga, korenov in gomoljev, ki
       se uvrščajo v tar. št. 0714:

 1106 20 100 -- denaturirana ................................. -     5.0

 1106 20 900 -- druga ........................................ -     5.0

 1106 30   - Moka, zdrob in prah iz proizvodov iz
       8. poglavja:

 1106 30 100 -- banan ........................................ -     5.0

 1106 30 900 -- drugo ........................................ -     10.0


 1107    Slad, pražen ali nepražen

 1107 10   - Nepražen:

       -- pšenični:

 1107 10 110 --- v obliki moke ............................... -     10.0

 1107 10 190 --- drug ........................................ -     10.0

       -- drug:

 1107 10 910 --- v obliki moke ............................... -     10.0

 1107 10 990 --- drug ........................................ -     10.0

 1107 20 000 - Pražen ........................................ -     10.0


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 11 000 -- pšenični škrob ............................... -     3.0

 1108 12 000 -- koruzni škrob ................................ -     3.0

 1108 13 000 -- krompirjev škrob ............................. -     3.0

 1108 14 000 -- škrob iz manioke ............................. -     3.0

 1108 19   -- drug škrob:

 1108 19 100 --- rižev škrob ................................. -     3.0

 1108 19 900 --- drug ........................................ -     3.0

 1108 20 000 - Inulin ........................................ -     3.0


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen
       (razen koruznih beljakovin iz tar. št. 23.03).... -     3.0


              12. poglavje

   OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SEMENA IN PLODOVI;
        INDUSTRIJSKE IN ZDRAVILNE RASTLINE;
          SLAMA IN KRMA (VOLUMINOZNA)

Opombe

1. Tar. št. 1207 obsega med drugim palmove orehe in jedrca, bombaževo seme,
  ricinusovo seme, sezamovo seme, gorčično seme, seme žafranike, makovo seme
  in seme karite orehov. V to tarifno številko ne spadajo proizvodi iz tar.
  št. 0801 ali 0802 in olive (7. poglavje in 20. poglavje).

2. Tar. št. 1208 obsega poleg nerazmaščene moke in zdroba tudi moko in zdrob,
  ki sta deloma ali popolnoma razmaščena ali ki sta popolnoma ali deloma
  ponovno zamaščena s svojimi izvirnimi olji. Vendar pa ta tarifna številka
  izključuje ostanke iz tar. št. od 2304 do 2306 (razmaščena moka).

3. Po tar. št. 1209 je treba seme sladkorne pese, trave, okrasnega cvetja,
  vrtnin, gozdnega drevja, sadnega drevja, grašice (razen tistih iz vrste
  Vicia faba) in volčjega boba šteti za "vrsto semena, ki se uporablja za
  setev".

  Iz tar. št. 1209 pa so izključeni naslednji proizvodi, in to tudi, če so
  namenjeni za setev:

  (a) stročnice in sladka koruza (7. poglavje),

  (b) začimbe in drugi proizvodi iz 9. poglavja,

  (c) žita (10. poglavje),

  (d) proizvodi iz tar. št. 1201 do 1207 in 1211.

4. Tar št. 1211 obsega med drugim naslednje rastline in njihove dele:
  baziliko, borago, ginseng, izop, sladki koren, vse vrste mete, rožmarin,
  rutico, žajbelj in pelin.

  Iz tar. št. 1211 pa so izključeni:

  (a) zdravila iz 30. poglavja,

  (b) parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki iz 33. poglavja,

  (c) insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva za dezinfekcijo in podobni
    proizvodi iz tar. št. 3808.

5. Pri tar. št. 1212 z izrazom "morske alge in druge alge" niso mišljeni:

  (a) mrtvi enocelični mikroorganizmi iz tar. št. 2102,

  (b) kulture mikroorganizmov iz tar. št. 3002,

  (c) gnojila iz tar. št. 3101 ali 3105.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1201 00   Soja v zrnu, vključno zdrobljena

 1201 00 100 - Za setev ...................................... -     pr

 1201 00 900 - Druga ......................................... -     pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi,
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni

 1202 10   - V lupini:

 1202 10 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1202 10 900 -- drugi ........................................ -     pr

 1202 20 000 - Oluščeni, vključno z zdrobljenimi ............. -     pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha) ......... -     pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim

 1204 00 100 - Za setev ...................................... -     pr

 1204 00 900 - Drugo ......................................... -     pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno zdrobljeno

 1205 00 100 - Za setev ...................................... -     pr

 1205 00 900 - Drugo ......................................... -     pr


 1206 00   Sončično seme, vključno zdrobljeno

 1206 00 100 - Za setev ...................................... -     pr

       - Drugo:

 1206 00 910 -- oluščeno; v sivobelo progasti lupini ......... -     pr

 1206 00 990 -- drugo ........................................ -     pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno
       zdrobljeno

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca:

 1207 10 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 10 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 20   - Bombaževo seme:

 1207 20 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 20 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 30   - Ricinusovo seme:

 1207 30 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 30 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 40   - Sezamovo seme:

 1207 40 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 40 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 50   - Gorčično seme:

 1207 50 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 50 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 60   - Seme žafranike:

 1207 60 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 60 900 -- drugo ........................................ -     pr

       - Drugo:

 1207 91   -- makovo seme:

 1207 91 100 --- za setev ................................... -     pr

 1207 91 900 --- drugo ....................................... -     pr

 1207 92   -- karita oreščki:

 1207 92 100 --- za setev .................................... -     pr

 1207 92 900 --- drugo ....................................... -     pr

 1207 99   -- drugo:

 1207 99 100 --- za setev .................................... -     pr

       --- drugo:

 1207 99 910 ---- bučno seme ................................. -     pr

 1207 99 990 ---- drugo ...................................... -     pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice

 1208 10 000 - Iz soje ....................................... -     pr

 1208 90 000 - Drugo (moka iz canabisa) ...................... -     pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev

       - Pesino seme:

 1209 11 000 -- seme sladkorne pese .......................... -     5.0

 1209 19 000 -- drugo ........................................ -     5.0

       - Seme krmnih rastlin, razen pesinega semena:

 1209 21 000 -- seme lucerne (alfalfa) ....................... -     5.0

 1209 22   -- seme detelje (Trifolium spp.):

 1209 22 100 --- travniška detelja (Trifolium pratense L.) ... -     5.0

 1209 22 800 --- drugo ....................................... -     5.0

 1209 23   -- seme bilnice:

 1209 23 110 --- seme travniške bilnice (Festuca pratensis
       Huds.) .......................................... -     5.0

 1209 23 150 --- seme rdeče bilnice (Festuca rubra L.) ....... -     5.0

 1209 23 800 --- drugo ....................................... -     5.0

 1209 24 000 -- seme travniške latovke (Poa pratensis L) ..... -     5.0

 1209 25   -- seme ljuljke (Lolium multiflorum Lam., Lolium
       perenneL.):

 1209 25 100 --- italijanska ljuljka (vključno z višavja
       proti zahodu) (Lolium multiflorum Lam.) ......... -     5.0

 1209 25 900 --- trajna ljuljka (Lolium perenne L.) .......... -     5.0

 1209 26 000 -- seme mačjega repa ............................ -     5.0

 1209 29   -- drugo:

 1209 29 100 --- seme grašice; seme rodu Poa (Poa palustris
       L., Poa trivialis L.); pasja trava (Dactylis
       glomerata L.): šopulja (Agrostis)) .............. -     5.0

 1209 29 500 --- seme arnike (volčji zob) .................... -     5.0

 1209 29 800 --- drugo ....................................... -     5.0

 1209 30 000 - Seme travnih rastlin, ki se gojijo v glavnem
       zaradi cvetov ................................... -     5.0

       - Drugo:

 1209 91   -- seme vrtnin:

 1209 91 100 --- seme kolerabe (Brassica oleracea L. var.
       caulorapa in gongyloides L.) .................... -     5.0

 1209 91 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 1209 99   -- drugo:

 1209 99 100 --- semena gozdnega drevja ...................... -     5.0

       --- drugo:

 1209 99 910 ---- semena rastlin, ki jih gojijo predvsem
       zaradi njihovih cvetov, razen tistih iz
       tar. št. 1209 30 ................................ -     5.0

 1209 99 990 ---- drugo ...................................... -     5.0


 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin

 1210 10 000 - Hmelj, nezdrobljen in nezmlet in ne v peletih . -     25.0

 1210 20   - Hmelj, zdrobljen, zmlet ali v peletih;
       lupulin:

 1210 20 100 -- hmelj, zdrobljen, zmlet ali v obliki peletov,
       z višjo vsebnostjo lupulina; lupulin ............ -     25.0

 1210 20 900 -- drug ......................................... -     25.0


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene

 1211 10 000 - Korenine sladke koreninice (likviricije) ...... -     5.0

 1211 20 000 - Korenina ginsenga ............................. -     5.0

 1211 90   - Drugo:

 1211 90 100 -- bolhač (cvetovi, listje, stebla, olupki in
       korenine) ....................................... -     5.0

 1211 90 300 -- tonka fižol .................................. -     5.0

 1211 90 700 -- divji majaron (Origanum vulgare), (vejice,
       stebla in listi) ................................ -     5.0

 1211 90 750 -- žajbelj (Salvia officinalis), (listi in
       cvetovi) ........................................ -     5.0

 1211 90 95 -- drugo:

*1211 90 951 --- snovi iz seznama MIPS (1) (Glej prilogo 1 -
       Mamila in psihotropne substance.) ............... -     5.0

*1211 90 959 --- drugo ....................................... -     5.0


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom:

 1212 10 100 -- rožiči ....................................... -     5.0

       -- seme rožičev :

 1212 10 910 --- ne oluščeno, zdrobljeno ali zmleto .......... -     5.0

 1212 10 990 --- drugo ....................................... -     5.0

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge ..................... -     5.0

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic ................................. -     5.0

       - Drugo:

 1212 91   -- sladkorna pesa:

 1212 91 200 --- sušena ali v prahu .......................... -     pr

 1212 91 800 --- druga ....................................... -     pr

 1212 92 000 -- sladkorni trs ................................ -     5.0

 1212 99   -- drugo:

 1212 99 100 --- korenine cikorije ........................... -     5.0

 1212 99 900 --- drugo (npr. cvetni prah v zrncih) ........... -     5.0


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih ......................... -     pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih

 1214 10 000 - Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa) .......... -     pr

 1214 90   - Drugo:

 1214 90 100 -- blitva, koleraba in druge krmne korenovke .... -     5.0

       -- drugo:

 1214 90 910 --- v obliki peletov ............................ -     5.0

 1214 90 990 --- drugo ....................................... -     5.0


              13. poglavje

  ŠELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN EKSTRAKTI

Opomba

1. Tar. št. 1302 obsega med drugim ekstrakt sladke koreninice, bolhača,
  hmelja, aloje in opija.

  V to tarifno številko ne spadajo:

  (a) ekstrakti sladke koreninice, ki vsebujejo nad 10 mas.% saharoze ali so
    pripravljeni kot slaščice (tar. št. 1704);

  (b) sladni ekstrakt (tar. št. 1901);

  (c) ekstrakti kave, čaja ali mate čaja (tar. št. 2101);

  (d) rastlinski sokovi ali ekstrakti z pripravljanje alkoholnih pijač (22.
    poglavje);

  (e) kafra, glicerizin ali drugi proizvodi iz tar. št. 2914 in 2938;

  (f) zdravila iz tar. št. 3003 ali 3004 ali reagenti za določanje krvnih
    skupin (tar. št. 3006);

  (g) ekstrakti za strojenje ali barvanje (tar. št. 3201 ali 3203);

  (h) eterična olja, zgoščena oziroma trdna olja (concretes), rezinoidi,
    izvlečki oleosmol, vodni destilati ali vodne raztopine eteričnih olj
    ali preparati na osnovi dišečih snovi vrst, ki se uporabljajo v
    proizvodnji pijač (33. poglavje);

  (ij) naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajak, čikl in podobne naravne
    gume (tar. št. 4001).

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1301    Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in
       balzami

 1301 10 000 - Šelak ......................................... -     pr

 1301 20 000 - Arabski gumi .................................. -     pr

 1301 90   - Drugo:

 1301 90 100 -- chios mastiks (smola iz drevesa vrste
       Pistacia lentiscus) ............................. -     pr

 1301 90 90 -- drugo:

*1301 90 901 --- snovi iz seznama MIPS ((1) Glej prilogo 1 -
       Mamila in psihotropne substance.) ............... -     pr

*1301 90 909 --- drugo ....................................... -     pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani

       - Rastlinski sokovi in ekstrakti:

 1302 11 000 -- opija ........................................ -     pr

 1302 12 000 -- iz sladkih koreninic ......................... -     5.0

 1302 13 000 -- hmelja ....................................... -     25.0

 1302 14 000 -- bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo
       rotenon ......................................... -     5.0

 1302 19   -- drugi:

 1302 19 050 --- vanilijeva oljna smola ...................... -     3.0(1)

 1302 19 100 --- iz Quassia amara; aloje in mane ............. -     5.0(1)

 1302 19 300 --- mešanice zelenjavnih ekstraktov za
       proizvodnjo pijač ali pripravo hrane ............      5.0(1)

       --- drugi:

 1302 19 910 ---- medicinski ................................. -     pr

 1302 19 99 ---- drugi:

*1302 19 991 ----- snovi iz seznama MIPS ((1) Glej
       prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.) ... -     pr

*1302 19 999 ----- drugi ..................................... -     pr

 1302 20   - Pektinske snovi, pektinati in pektati:

 1302 20 100 -- suhe ......................................... -     5.0

 1302 20 900 -- druge ........................................ -     5.0

       - Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni
       iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani:

 1302 31 000 -- agar-agar .................................... -     pr

 1302 32   -- sluzi in sredstva za zgoščevanje,
       ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali
       semena giara, modificirani ali nemodificirani:

 1302 32 100 --- iz rožiča ali rožičevih semen ............... -     5.0

 1302 32 900 --- iz semena giara ............................. -     5.0

 1302 39 000 -- drugi ........................................ -     5.0


              14. poglavje

  RASTLINSKI MATERIALI ZA PLETARSTVO; RASTLINSKI PROIZVODI,
     KI NISO OMENJENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo naslednji proizvodi, ki jih je treba uvrstiti v
  XI. oddelek: rastlinski materiali in vlakna iz rastlinskih materialov
  tistih vrst, ki se uporabljajo v glavnem v proizvodnji tekstila, ne glede
  na to, kako se pripravljajo, in drugi rastlinski materiali, ki so obdelani
  za izključno rabo kot tekstilni material.

2. Tar. št. 1401 obsega med drugim bambus (neklan ali klan, strugan po
  dolžini ali razrezan na določeno dolžino, na koncih zaobljen, beljen,
  zaščiten proti ognju, poliran ali barvan), klano vrbovo protje, trsje in
  podobno, stržen španskega trsa, španski trs brez stržena ali klan španski
  trs. V to tarifno številko ne spadajo iveri (tar. št. 4404).

3. V tar. št. 1402 ne spada lesna volna (tar. št. 4405).

4. V tar. št. 1403 ne spadajo pripravljeni svežnji ali šopi za izdelavo metel
  in ščetk (tar. št. 9603).

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 2            3                  4     5
-----------------------------------------------------------------------------

 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

 1401 10 000 - Bambus ........................................ -     pr

 1401 20 000 - Španski trs ................................... -     pr

 1401 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov

 1402 10   - Kapok:

 1402 10 100 -- surov ........................................ -     pr

       -- drug:

 1402 10 910 --- pripravljen v plasteh na podpornem
       materijalu ...................................... -     pr

 1402 10 990 --- drug ........................................ -     pr

 1402 90 000 - Drugi ......................................... -     pr


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

 1403 10 000 - Sirek za metle (Sorghum vulgare var.
       technicum) ...................................... -     pr

 1403 90 000 - Drugi ......................................... -     pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 1404 10 000 - Surovi rastlinski materiali, ki se uporabljajo
       predvsem za barvanje ali strojenje .............. -     pr

 1404 20 000 - Linters iz bombaža ............................ -     pr

 1404 90 000 - Drugi ......................................... -     pr


              III. oddelek

  MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI
   NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE MASTI; VOSKI
        ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA

              15. poglavje

  MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI
   NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE MASTI; VOSKI
        ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) slanina in salo prašičev in podkožno maščevje perutnine iz tar. št.
    0209;

  (b) kakavovo maslo, njegovo olje, tekoče ali trdno iz tar. št. 1804;

  (c) živila, ki vsebujejo nad 15 mas.% proizvodov iz tar. št. 0405 (običajno
    21. poglavje);

  (d) ocvirki iz tar. št. 2301 in ostanki iz tar. št. od 2304, do 2306;

  (e) izločene maščobne kisline, predelani voski, zdravila, barve, laki,
    milo, parfumerijski, kozmetični ali toaletni preparati, sulfonirana
    olja in drugi proizvodi, ki se uvrščajo v VI. oddelek; in

  (f) faktis, dobljen iz olja iz tar. št. 4002.

2. Tar. št. 1509 ne obsega olivnega olja, dobljenega z ekstrakcijo s topilom
  (tar. št. 1510).

3. Tar. št. 1518 ne obsega masti in olj ter njihovih frakcij, ki so samo
  denaturirani, ki pa se uvrščajo v ustrezno tarifno številko, predvideno za
  nedenaturirane masti in olja ter njihove frakcije.

4. Milne usedline, oljne usedline, stearinska smola, glicerinska smola in
  ostanki maščob iz volne se uvrščajo v tar. št. 1522.

Dodatne opombe

1. Za potrebe tar. podšt. 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11,
  1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 110, 1515 50
  190, 1515 60 100, 1515 90 210, 1515 90 290, 1515 90 400 do 1515 90 590 in
  1518 00 310:

  (a) Pripravljena rastlinska olja, tekoča ali trdna, pridobljena s
    stiskanjem, se obravnavajo kot "surova", če so bila pridobljena
    zgolj:

    - z odlivanjem v normalnih časovnih mejah;

    - s centrifugiranjem ali filtriranjem, pod pogojem, da se za
     ločevanje olj od njihovih trdnih sestavin uporablja zgolj mehanska
     sila, kot npr. sila mase, stiskanje ali centrifugalna sila (kar
     izključuje kakršne koli procese adsorbcijskega filtriranja in
     druge fizikalne ali kemične procese).

  (b) Pridelana rastlinska olja, tekoča ali trdna, pridobljena z
    ekstrakcijo, se prav tako obravnavajo kot "surova", če se po barvi,
    vonju ali okusu ter po posebnih analitičnih lastnostih ne ločijo od
    rastlinskih olj in maščob, ki se pridobivajo s stiskanjem.

  (c) Izraz "surova olja" se uporablja tudi za degumirano olje iz soje ter
    za olje iz bombažnega semena, iz katerega je bil odstranjen gosipol.

2. A. Pod tar. št. 1509 in 1510 spadajo samo olja, pridobljena izključno z
    obdelavo oliv, katerih analitična sestava kislin in steroidov je
    naslednja:

---------------------------------------------------------------------------
Tabela I:              Tabela II:
Vsebnost maščobnih kislin,      Vsebnost sterolov,
izražena v odstotkih         izražena v odstotkih celotnih sterolov
celotnih maščobnih kislin,
---------------------------------------------------------------------------

Miristinska kislina