Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998

Kazalo

4034. Navodilo za prilagajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim udeležencem izobraževanja, stran 6259.

Na podlagi drugega odstavka 63. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) izdaja minister za šolstvo in šport
N A V O D I L O
za prilagajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim udeležencem izobraževanja
1. člen
(vsebina navodil)
To navodilo določa načela, po katerih šole, ljudske univerze in druge organizacije, registrirane za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: organizacije za izobraževanje odraslih) prilagajajo organizacijo, časovno razporeditev izobraževanja, ocenjevanje znanja in napredovanje ter priznavajo predhodno pridobljeno znanje, ki ga odrasli dokaže z javno veljavno listino oziroma pri preizkusu znanja ter organe, ki o tem odločajo.
2. člen
(organizacija)
Organizacija za izobraževanje odraslih posameznemu odraslemu udeležencu izobraževanja prilagodi izobraževanje tako, da:
– v šolskih oblikah izobraževanja odraslih organizira najmanj 30% ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, ki je za teoretični del programa določeno s predmetnikom (pouk);
– organizira najmanj 60% laboratorijskih vaj in vaj pri praktičnem pouku, ki so predvidene z izobraževalnim programom;
– omogoči udeležencem najmanj enkrat tedensko konsultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja, če organizira manj kot 50% vzgojno-izobraževalnega dela, ki je za teoretični del programa določeno s predmetnikom;
– organizira poskusne izpite, na katerih udeleženci spoznajo obseg in zahtevnost izpita ter tipe izpitnih vprašanj;
– organizira preverjanje znanja tudi v obliki seminarjev, nastopov, izdelave praktičnih izdelkov, opravljanja storitev, demonstracij ipd.;
– vodja izobraževanja odraslih svetuje udeležencem pri izobraževanju.
3. člen
(časovna razporeditev izobraževanja)
Organizacija za izobraževanje odraslih razporedi vzgojno-izobraževalno delo, določeno s predmetnikom tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezen letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci lahko opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Pri tem organizacija za izobraževanje odraslih upošteva predhodno znanje udeležencev. Organizacija za izobraževanje odraslih organizira izobraževalno delo tako, da zagotovi možnost smiselnega nadgrajevanja znanja in medpredmetne korelacije.
Organizacija za izobraževanje odraslih organizira pouk in vaje tedensko čez vse šolsko leto, lahko pa tudi v strnjeni obliki ali v obliki tečajev in seminarjev. Pri tem ne veljajo z zakonom in drugimi predpisi določene najvišje obremenitve z organiziranim vzgojno-izobraževalnim delom za dijake, vajence ali študente višjih strokovnih šol v posameznem dnevu.
4. člen
(ocenjevanje znanja)
Praviloma se izobraževanje odraslih ocenjuje z izpiti. Z izpitom se lahko ocenjuje znanje iz posameznega predmeta za posamezen letnik, lahko pa tudi iz posameznega predmeta za celoten program ali za več letnikov hkrati.
Izpite opravljajo odrasli udeleženci na koncu pouka, lahko pa tudi kot delne izpite po posameznih poglavjih, v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje znanja odraslih v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Organizacija za izobraževanje odraslih lahko določi minimalno prisotnost udeležencev izobraževanja pri pouku in vajah, ki je pogoj za opravljanje posameznega izpita, pri čemer ne sme določiti obvezne prisotnosti:
– za teoretični del programa več kot 50% števila ur organiziranega izobraževalnega dela,
– za vaje in praktični del izobraževanja več kot 80% števila ur organiziranega izobraževalnega dela,
določenega v 2. členu teh navodil.
5. člen
(napredovanje)
Napredovanje po izobraževalnem programu organizacija za izobraževanje odraslih prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, in da posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, pač pa ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma pri predmetu ali predmetnem področju, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov pri posameznem predmetu ni omejeno.
6. člen
(priznavanje predhodno pridobljenega znanja)
Organizacija za izobraževanje odraslih udeležencem prizna predhodno pridobljeno znanje na podlagi javnoveljavne listine, ki jo je izdala izobraževalna organizacija, vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnega programa v skladu z zakonom ali pristojni izpitni center.
Organizacija za izobraževanje odraslih upošteva po standardu znanj enakovredne pozitivno ocenjene predmete, kar ugotavlja na podlagi imena predmeta in primerjave katalogov znanj oziroma učnih načrtov, pri čemer razlike v obsegu ur ne smejo presegati več kot 30%.
Organizacija za izobraževanje odraslih prizna predhodno pridobljeno znanje pri strokovno teoretičnih predmetih, če javna listina ni bila izdana pred več kot 10 leti.
V primeru, da je listina starejša od 10 let, organizacija za izobraževanje odraslih lahko določi preizkus znanja, ki obsega znanje, ki je vključeno v kataloge znanj v zadnjih 5 letih.
Udeleženec izobraževanja lahko zahteva, da organizacija za izobraževanje odraslih pred začetkom izobraževalnega dela preveri njegovo znanje iz posameznega predmeta ali predmetnega področja, če meni, da si je to znanje že pridobil.
Praktični del izobraževanja se lahko prizna, če udeleženec izobraževanja s potrdilom delodajalca dokaže, da je pri delodajalcu opravljal ustrezno delo najmanj v dvakratnem obsegu časa, ki je z izobraževalnim programom določen za praktično izobraževanje.
7. člen
(pristojnosti)
Pred vključitvijo v izobraževanje se opravi z udeležencem izobraževanja obvezno uvodni pogovor, s katerim se ugotovijo predhodno znanje in izkušnje, pa tudi najprimernejše prilagoditve, ki so potrebne za njegovo uspešno izobraževanje.
O prilagoditvi organizacije, časovni razporeditvi izobraževanja, ocenjevanju znanja ter o priznavanju predhodno pridobljenega znanja odloči ravnatelj šole, potem ko si je pridobil k svojim odločitvam mnenje vodje izobraževanja odraslih.
8. člen
(ugovor)
Udeleženec izobraževanja lahko na odločitev ravnatelja vloži pismeni ugovor, o katerem odloči učiteljski oziroma andragoški zbor. Odločitev učiteljskega oziroma andragoškega zbora je dokončna.
9. člen
(končna določba)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-42/98
Ljubljana, dne 21. oktobra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti