Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1998 z dne 4. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1998 z dne 4. 11. 1998

Kazalo

3745. Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa, stran 5823.

Na podlagi 10. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 – odl. US), na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja splošne pogoje za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa (v nadaljnjem besedilu: javne telekomunikacijske storitve), zlasti pa:
– pogoje, postopek in roke za priključitev terminalske opreme naročnika na javno telekomunikacijsko omrežje,
– obseg, način in pogoje opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev,
– pogoje sklenitve, spremembe in prekinitve naročniškega razmerja med naročnikom in izvajalcem javnih telekomunikacijskih storitev (v nadaljnjem besedilu: operater).
Poleg tega pravilnika določajo način in pogoje za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev tudi zakon o telekomunikacijah (v nadaljnjem besedilu: zakon) in uredba o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98, v nadaljnjem besedilu: uredba).
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na storitve govorne telefonije, se smiselno uporabljajo tudi za storitve teleksa.
II. POGOJI, POSTOPEK IN ROKI ZA PRIKLJUČITEV
2. člen
Operater mora zagotoviti, da so pravnim in fizičnim osebam dostopne informacije o možnostih, vrstah in načinih priključitve, o vrstah javnih telekomunikacijskih storitev, o tarifi in cenah teh storitev ter morebitnih popustih ter o standardni obliki in vsebini naročniških pogodb.
Operater mora v zvezi s tem organizirati posebno informativno službo, ki daje ustrezne informacije:
– neposredno ustno v dopoldanskem in najmanj enkrat tedensko v popoldanskem delovnem času, ki ga določi operater, vendar ne manj kot 35 ur na teden,
– po telefonu v dopoldanskem in najmanj enkrat tedensko v popoldanskem delovnem času, ki ga določi operater, vendar ne manj kot 35 ur na teden,
– pisno, če pravna oziroma fizična oseba, ki se zanima za priključitev, zahteva informacije pisno.
3. člen
Pravna oziroma fizična oseba, ki želi priključitev, mora vložiti pisno zahtevo pri operaterju.
Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
a) podatke o osebi, in sicer:
– za fizično osebo: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in davčno številko,
– za pravno osebo: firmo, naslov sedeža, matično in davčno številko,
b) podatke o želeni lokaciji priključitve (naslov),
c) podatke o vrsti priključitve, zahtevano število priključitev in tehnične podatke o morebitnem zaprtem telekomunikacijskem omrežju,
d) podatke o predvidenem obsegu telekomunikacijskega prometa, zahtevani začetek in trajanje naročniškega razmerja ter morebitne druge tehnične podatke, potrebne za priključitev.
Pravna oziroma fizična oseba lahko v zahtevi iz prejšnjega odstavka navede tudi poklic in dejavnost.
4. člen
Na zahtevo iz prejšnjega člena mora operater odgovoriti v 10 delovnih dneh po njenem prejemu.
Če je zahteva popolna, mora operater v odgovoru navesti rok, v katerem bo izvedena priključitev in pozvati osebo k podpisu pogodbe iz 15. člena tega pravilnika.
Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od:
– 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe, če je napeljava javnega telekomunikacijskega omrežja in omrežna priključna točka že v stavbi,
– 30 delovnih dni od sklenitve pogodbe, če je treba napeljavo javnega telekomunikacijskega omrežja zgraditi do stavbe.
5. člen
Priključitev na omrežno priključno točko izvede operater.
Na zahtevo naročnika in na njegove stroške mora operater izvesti priključitev terminalske opreme naročnika, vendar ne sme tega postavljati kot pogoj za priključitev.
Operater mora dopustiti priključitev terminalske opreme, ki ustreza tehničnim zahtevam iz 27. člena zakona in je opremljena z ustreznimi listinami in oznakami.
Naročnik lahko terminalsko opremo vsak čas izključi ali ponovno priključi, če to ne predstavlja kršitve 9. člena tega pravilnika.
6. člen
Ob priključitvi mora operater naročniku podeliti naročniško številko oziroma skupino številk, ki mu jih v skladu z načrtom oštevilčenja, dodeli Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu: uprava).
Operater lahko spremeni številko naročniku:
– če je to nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov,
– na naročnikovo zahtevo, v okviru načrta oštevilčenja, če to dopuščajo tehnične možnosti,
– če pride do spremembe številk, ki jih v skladu z načrtom oštevilčenja, operaterju dodeli uprava.
Na zahtevo naročnika mora operater temu zagotoviti posebno naročniško številko, ki omogoča, da se klici te številke ne zaračunajo klicatelju, temveč naročniku.
7. člen
Naročnik lahko v času trajanja naročniškega razmerja pisno zahteva izključitev in priključitev na novi omrežni priključni točki (preselitev). Stroške nosi naročnik.
V primeru preselitve ima naročnik pravico obdržati naročniško številko, če to omogoča načrt oštevilčenja.
Za preselitev se smiselno uporabljajo določbe 4. in 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Operater oblikuje eno ali več komisij za odločanje o ugovorih ali pritožbah naročnikov oziroma oseb, ki so vložile zahtevo za priključitev. Komisijo morajo sestavljati tudi predstavniki naročnikov in organizacij za varstvo potrošnikov tako, da imajo ti večino glasov. Komisija mora odločiti in svojo odločitev poslati naročniku oziroma osebi, ki je vložila ugovor ali pritožbo najkasneje v 30 dneh po prejemu ugovora ali pritožbe.
Zoper dejanja ali odločitve operaterja v zvezi s priključitvijo, preselitvijo, pridobitvijo naročniške številke, opravljanjem storitev ter zoper odločitve komisije iz prejšnjega odstavka se lahko uporabnik pritoži na upravo, ki o spornem vprašanju odloči z odločbo.
Natančnejšo sestavo in način dela komisije iz prejšnjih odstavkov določi minister za promet in zveze.
III. OBSEG, NAČIN IN POGOJI OPRAVLJANJA JAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
9. člen
Naročnik mora uporabljati terminalsko opremo na tak način in jo vzdrževati v takem stanju, da ne:
– povzroča motenj v javnem telekomunikacijskem omrežju,
– ogroža delovanja javnega telekomunikacijskega omrežja,
– povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi in premoženje večje vrednosti.
10. člen
Če operater omogoča, da se storitve tretjih oseb, ki so dosegljive prek priključitve na javno telekomunikacijsko omrežje, zaračunavajo skupaj z javnimi telekomunikacijskimi storitvami, mora o tem posebej obvestiti naročnika ob vzpostavitvi naročniškega razmerja ali ob uvedbi te storitve.
Obvestilo mora vsebovati najmanj opis storitve, način dostopa do storitve in ceno storitve.
Obvestilo se izvede na način, predpisan z 11. členom zakona.
Operater mora na naročnikovo zahtevo nemudoma preprečiti, da bi bile take posebne storitve dosegljive z naročnikove terminalske opreme, brez vsakih motenj za dostopnost drugih telekomunikacijskih storitev in brez posebnega plačila naročnika.
Storitve iz prvega odstavka tega člena mora operater prikazovati na računu posebej.
11. člen
Na zahtevo naročnika in na njegove stroške mora operater začasno izključiti priključitev, vendar največ za 3 mesece v koledarskem letu. V tem času naročniško razmerje miruje.
12. člen
Operater sme priključitev začasno izključiti ali drugače omejiti, če naročnik kljub pisnemu opozorilu po preteku roka, ki ni:
– daljši od treh dni in je določen v tem opozorilu, ne prilagodi telekomunikacijskih signalov na omrežni priključni točki predpisom, izdanim na podlagi zakona,
– krajši od trideset dni in je določen v tem opozorilu, ne prilagodi zmogljivosti svoje telekomunikacijske opreme javnemu telekomunikacijskemu omrežju ali ne vloži zahteve za povečanje telekomunikacijske zmogljivosti priključitve.
13. člen
Operater sme priključitev začasno izključiti ali drugače omejiti, vendar ne več kot za 15 dni, če naročnik:
– s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače moti druge naročnike in ti to zahtevajo,
– ne sodeluje ali ne omogoča meritev, odstranjevanja napak in drugih del, ki jih opravljajo pooblaščene osebe operaterja in so potrebna za nemoteno delovanje javnega telekomunikacijskega omrežja.
Operater mora naročnika pisno obvestiti o razlogih za začasno izključitev iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Če naročnik ne plača računa za javne telekomunikacijske storitve v 10 dneh po izstavitvi računa, ga mora operater pisno opozoriti na zamudo in opomniti, da račun plača.
Če v 45 dneh po izstavitvi računa naročnik računa ne plača, lahko operater prekine priključitev na stroške naročnika do plačila računa z vsemi pripadajočimi obveznostmi.
Operater ne sme prekiniti priključitve za opravljanja nujnih storitev in za dohodne klice.
Če je naročnik plačal naročnino in javne telekomunikacijske storitve, drugih telekomunikacijskih storitev pa ne, sme operater omejiti uporabo priključitve le za tiste storitve, ki niso bile plačane.
Po plačilu računa z vsemi pripadajočimi obveznostmi mora operater na stroške naročnika nemudoma, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu dokazila o vplačilu izvesti priključitev.
IV. NAROČNIŠKO RAZMERJE
15. člen
Operater lahko pred priključitvijo sklene z osebo pisno pogodbo, ki ureja njune medsebojne pravice in obveznosti.
Naročniško razmerje med operaterjem in naročnikom nastane z dnem podpisa pogodbe iz prejšnjega odstavka.
Naročniško razmerje se praviloma sklene za nedoločen čas in se lahko sklene za vse telekomunikacijske storitve, ki jih operater ponuja. Oseba lahko zahteva, da se naročniško razmerje sklene za določen čas.
16. člen
Pogodba mora urediti vse pravice in obveznosti naročniškega razmerja v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Pogodba mora vsebovati določbe o pravnih sredstvih, ki jih ima na voljo naročnik zoper odločitve in dejanja operaterja, kot tudi napotilo o načinu reševanja sporov, izvirajočih iz te pogodbe.
17. člen
Operater oblikuje tipsko oziroma več tipskih oblik in vsebin pogodbe, za katere mora pridobiti soglasje uprave.
Tipska pogodba lahko dopušča alternativne rešitve posameznih določb, kot tudi omogoča, da se o posameznih, v tipski pogodbi neurejenih določbah, stranki posebej dogovorita.
18. člen
Naročnik mora v času trajanja naročniškega razmerja nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh po nastanku, pisno sporočiti operaterju vse spremembe v podatkih iz drugega odstavka 3. člena.
Operater je dolžan te spremembe upoštevati pri dajanju informacij o telefonskih naročnikih po 11. členu uredbe in sicer pri dajanju sprotnih informacij najkasneje v treh delovnih dnevih po dnevu, ko ga je naročnik obvestil, pri oblikah dajanja informacij, ki se periodično izdajajo, pa ob prvi naslednji izdaji ali dopolnitvi.
Če operater izve, da je prišlo do spremembe v podatkih iz drugega odstavka 3. člena, takoj pisno zahteva od naročnika, da v 30 dneh ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena.
19. člen
Če ta pravilnik ali drugi predpisi ne določajo drugače, lahko naročnik prenese naročniško razmerje na tretjo osebo le v primerih, določenih v naročniški pogodbi oziroma s soglasjem obeh strank.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko naročnik, ki je fizična oseba, prenese naročniško razmerje na člana njegove družine ali druge osebe, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu.
Če se naročnik, ki je fizična oseba, trajno izseli iz stanovanja, pa ne zahteva preselitve priključitve v skladu s 7. členom, se naročniško razmerje prenese na tistega člana njegove družine ali drugo osebo, ki je živela z njim v skupnem gospodinjstvu, ki jo določi naročnik.
Če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine, skupnega gospodinjstva oziroma pristojni organ.
Če zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve preneha obstajati naročnik, ki je pravna oseba, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik prejšnje pravne osebe glede pravic do nepremičnine, v kateri je priključitev.
Določbe prejšnjega člena se uporabljajo tudi za spremembe podatkov, ki nastanejo zaradi prenosa naročniškega razmerja na tretjo osebo.
20. člen
Naročnik lahko vsak čas pisno odpove naročniško razmerje, bodisi takoj ali z določenim odpovednim rokom.
Naročniško razmerje preneha naslednji dan po prejemu pisne odpovedi ali po preteku odpovednega roka, če je tak rok v odpovedi določen.
21. člen
Operater lahko prekine naročniško razmerje v naslednjih primerih:
– če je bila priključitev začasno izključena na zahtevo naročnika v skladu s 11. členom tega pravilnika, naročnik pa v nadaljnjih 30 dneh po prejemu pisnega opozorila o tem, da mu bo naročniško razmerje prenehalo, ne zahteva ponovne vključitve,
– če naročnik po začasni izključitvi po 12. členu tega pravilnika ne prilagodi telekomunikacijskih signalov predpisom, izdanim na podlagi zakona v 30 dneh, ali po ponovni vključitvi spet oddaja neprilagojene telekomunikacijske signale,
– če naročnik po začasni izključitvi po 12. členu tega pravilnika ne prilagodi zmogljivosti svoje opreme telekomunikacijskemu prometu, ali ne vloži zahteve za povečanje telekomunikacijske zmogljivosti priključitve v 30 dneh,
– če naročnik po začasni izključitvi po 13. členu tega pravilnika ponovno s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače moti druge naročnike, ali če naročnik ponovno ne sodeluje ali ne omogoča meritev, odstranjevanja napak in drugih del, ki jih opravljajo pooblaščene osebe operaterja in so potrebna za nemoteno delovanje javnega telekomunikacijskega omrežja,
– če naročnik po začasni izključitvi po 14. členu tega pravilnika tudi v 75 dneh po izstavitvi računa tega ne plača z vsemi pripadajočimi obveznostmi,
– če se začasne izključitve po 14. členu tega pravilnika ponovijo najmanj štirikrat v enem letu,
– če naročnik tudi v 30 dneh po prejemu pisne zahteve operaterja, da ravna v skladu s prvim odstavkom 18. člena tega pravilnika, ne sporoči spremembe podatkov operaterju.
Pred izpolnitvijo pogojev za prenehanje naročniškega razmerja po tem členu pravilnika mora operater naročnika pisno opozoriti na posledice njegovega ravnanja in mu določiti rok, ki ni krajši od 15 dni, da uskladi svoje ravnanje z določbami zakona in predpisov.
22. člen
S prenehanjem naročniškega razmerja prenehajo medsebojne pravice in obveznosti operaterja in naročnika, razen tiste, ki se po svoji naravi opravljajo še naprej.
Ob prenehanju naročniškega razmerja je dolžan operater takoj izključiti priključitev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Določbe petega odstavka 10. člena ter tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega pravilnika se ne uporabljajo do 31. 12. 2000 v primerih, ko to ne dopuščajo tehnične možnosti.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Samoupravni sporazum o splošnih pogojih za opravljanje poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ, št. 35/88 in 40/88) in Nomenklatura poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ, št. 35/88, 38/39 in 11/91) v delih, v katerih se nanašata na telekomunikacije.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-19/98
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost