Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1998 z dne 4. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1998 z dne 4. 11. 1998

Kazalo

3744. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev, stran 5819.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena in četrte alinee 63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 – odl. US) in na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(tržne telekomunikacijske storitve)
Ta pravilnik določa pogoje, ki ji mora izpolnjevati izvajalec tržnih telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: operater) pri opravljanju naslednjih tržnih telekomunikacijskih storitev:
– podatkovnih telekomunikacij,
– dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup,
– kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih sistemov,
– javnih telefonskih govorilnic,
– satelitskih zvez VSAT,
– globalnih širokopasovnih in multimedijskih telekomunikacij.
V skladu s tem pravilnikom so tržne telekomunikacijske storitve tiste telekomunikacijske storitve, ki jih operater trajno opravlja za javnost kot gospodarsko dejavnost (v nadaljevanju: telekomunikacijske storitve).
2. člen
(pojmi)
Poleg pojmov, določenih z zakonom o telekomunikacijah (v nadaljevanju: zakon), imajo v tem pravilniku uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– storitve dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup so za javnost tržno zagotovljene telekomunikacijske storitve, pri kateri odda operater zakupniku v zakup določeno kapaciteto javnega telekomunikacijskega omrežja za prenos signalov,
– storitve globalnih širokopasovnih in multimedijskih telekomunikacij so za javnost tržno zagotovljene telekomunikacijske storitve, ki omogočajo prenos in izmenjavo kombinacije dveh ali več vrst informacij kot so besedila, grafike, glasovi, slike s prenosnimi hitrostmi, višjimi od primarne hitrosti; k tem storitvam se šteje tudi dostop do internetskih storitev,
– kabelski distribucijski sistemi so telekomunikacijska omrežja in telekomunikacijska oprema, ki omogočajo prenos signalov radijskih in televizijskih programov in z njimi povezanih informacij, oddajanih iz nekega osrednjega mesta uporabnikom, ki so z njimi posamič povezani s kablom ali drugimi elektromagnetnimi sistemi,
– kabelski komunikacijski sistemi so telekomunikacijska omrežja in telekomunikacijska oprema, ki skupaj s kabelskim distribucijskim sistemom omogoča uporabnikom tudi druge telekomunikacijske storitve.
II. SKUPNE DOLOČBE
3. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja)
Operater mora za pridobitev dovoljenja za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: dovoljenje) izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za ustrezno dejavnost in izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da razpolaga z ustreznim telekomunikacijskim omrežjem oziroma telekomunikacijsko opremo,
– da mu ni bilo odvzeto dovoljenje ali ni prenehala koncesija za opravljanje telekomunikacijskih storitev, pogojenih s primerno uporabo radiofrekvenčnega spektra, iz krivdnih razlogov v obdobju treh let pred vložitvijo zahteve za dovoljenje,
– da mu v obdobju treh let pred vložitvijo zahteve za dovoljenje ni bil z dokončno odločbo izrečen ukrep inšpektorja iz 53. člena zakona.
Določbi tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata tudi za vse druge osebe, ki imajo v operaterju tak položaj in pooblastila, da lahko vplivajo na izvajanje telekomunikacijskih storitev.
4. člen
(vloga za dovoljenje)
Dovoljenje izda Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije (v nadaljevanju: uprava) na podlagi vloge vlagatelja.
5. člen
(elementi vloge)
V vlogi mora vlagatelj navesti:
– telekomunikacijske storitve, za katere zahteva dovoljenje, z opisom ali navedbo standarda,
– telekomunikacijsko omrežje oziroma telekomunikacijsko opremo, ki jo bo uporabil,
– rok po pravnomočnosti dovoljenja, v katerem bo začel opravljati telekomunikacijske storitve,
– obseg telekomunikacijskih storitev, ki jih namerava opravljati, in dinamiko rasti pri doseganju končnega obsega storitev,
– način vodenja evidence o opravljenih telekomunikacijskih storitvah,
– cene telekomunikacijskih storitev,
– tehnične standarde in standarde kakovosti, po katerih bo izvajal telekomunikacijske storitve,
– tehnične rešitve, s katerimi se zagotavljajo nujne storitve in storitve za invalide, če telekomunikacijska storitev to omogoča.
Vlogi mora vlagatelj priložiti:
– izpis iz sodnega registra s seznamom družbenikov, razen če gre za delničarje delniške družbe,
– izjavo vlagatelja oziroma seznam članov uprave in nadzornega sveta z njihovimi izjavami, da izpolnjujejo pogoje iz tretje in četrte alinee prvega odstavka 3. člena,
– dokazila, da je bilo telekomunikacijsko omrežje in telekomunikacijska oprema zgrajeno v skladu s predpisi o gradnji objektov,
– dokazila, da terminalska oprema ustreza tehničnim zahtevam, določenim v predpisu iz 27. člena zakona,
– dokazila, izjave oziroma podatke o izpolnjevanju pogojev, ki jih za posamezne telekomunikacijske storitve predpisuje ta pravilnik.
6. člen
(vrstni red vlog)
Uprava odloča o vlogah za dovoljenje po vrstnem redu njihovega prispetja. Kadar je za istovrstne storitve prispelo več vlog, je lahko odločba o poznejši vlogi izdana šele, ko je bilo odločeno o vseh poprejšnjih popolnih vlogah.
7. člen
(trajanje dovoljenja)
Dovoljenje se izda za nedoločen čas, razen če vlagatelj ne zahteva drugače ali če ni v tem pravilniku drugače določeno.
Dovoljenje se izda za opravljanje ene ali več vrst telekomunikacijskih storitev v obsegu, kot to izhaja iz vloge vlagatelja, če ni s predpisi določeno drugače.
8. člen
(dovoljenje za določen čas)
Če telekomunikacijsko omrežje oziroma telekomunikacijska oprema, ki ga bo uporabljal vlagatelj, ob vložitvi vloge nima uporabnega dovoljenja za telekomunikacijsko omrežje oziroma telekomunikacijsko opremo, se dovoljenje izda za eno leto.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se spremeni v dovoljenje za nedoločen čas ob predložitvi uporabnega dovoljenja za telekomunikacijsko omrežje oziroma telekomunikacijsko opremo.
9. člen
(prenosljivost dovoljenja in soglasje)
Operater lahko s soglasjem uprave prenese dovoljenje v celoti ali deloma na drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.
Vlogi za soglasje uprave morajo biti za osebo, ki bo prevzela izvajanje telekomunikacijskih storitev, priložena dokazila iz drugega odstavka 5. člena.
Uprava zavrne soglasje, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za pridobitev dovoljenja.
10. člen
(preklic dovoljenja)
Uprava z odločbo prekliče dovoljenje, če:
– je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke,
– niso več izpolnjeni pogoji iz dovoljenja,
– izvajalec krši predpise, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje,
– izvajalec preneha obstajati.
11. člen
(seznam izdanih dovoljenj)
Uprava vodi seznam izdanih dovoljenj, v katerega se vpisuje:
– imetnik dovoljenja,
– vrsta telekomunikacijskih storitev, ki jih opravlja imetnik dovoljenja,
– čas, za katerega je dovoljenje izdano,
– tehnični standardi in standardi kakovosti za izvajanje telekomunikacijskih storitev iz dovoljenja,
– odvzem dovoljenja.
Uprava ločeno vodi tudi podatke o cenah, po katerih operater opravlja telekomunikacijske storitve.
Seznam izdanih dovoljenj in podatki o cenah so javni.
12. člen
(evidenca telekomunikacijskih storitev)
Operater mora voditi evidenco o opravljenih telekomunikacijskih storitvah.
Evidenco mora voditi ločeno za posamezne vrste telekomunikacijskih storitev.
Na zahtevo uprave ji mora operater dovoliti vpogled v evidenco ali poslati izpis iz evidence.
13. člen
(poročanje upravi)
Za potrebe vodenja evidence o stanju in kakovosti telekomunikacijskih storitev ter za statistične potrebe mora operater ob vsaki spremembi in najmanj enkrat letno ali na zahtevo uprave le-to obveščati o:
– cenah telekomunikacijskih storitev,
– obsegu pokritja s telekomunikacijskimi storitvami (količina, področje),
– roku po sklenitvi pogodbe z uporabnikom, v katerem lahko zagotovi opravljanje posamezne telekomunikacijske storitve iz te pogodbe,
– tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati vmesniki in terminalska oprema za opravljanje telekomunikacijskih storitev,
– kakovosti opravljanja telekomunikacijskih storitev, kar zajema predvsem povprečno število in obseg prekinitev zagotavljanja storitev in drugih napak ter povprečne čase odpravljanja napak.
Operater lahko posamezne podatke iz druge in četrte alinee prejšnjega odstavka označi kot poslovno tajnost.
Podatke iz prvega odstavka, ki niso označeni kot poslovna tajnost, mora operater najmanj enkrat letno objaviti ali drugače narediti dostopne javnosti in zainteresiranim osebam.
Operater mora na zahtevo uprave podatke dopolniti.
14. člen
(splošni pogoji operaterja)
Operater mora izdati splošne pogoje, po katerih opravlja svojo dejavnost, jih dostaviti upravi in objaviti tako, da so dostopni vsem uporabnikom in drugim zainteresiranim osebam.
Splošni pogoji iz prejšnjega odstavka morajo zagotavljati vsem enakovrstnim uporabnikom enak položaj.
15. člen
(pogodba operater-uporabnik)
Razen če uporabnik ne zahteva drugače ali če ni bilo operaterju dovoljenje izdano za določen čas, mora operater skleniti z uporabnikom pogodbo, s katero vzpostavi naročniško razmerje za opravljanje telekomunikacijskih storitev za nedoločen čas.
16. člen
(čas zagotavljanja telekomunikacijskih storitev)
Razen če ni z uporabnikom drugače dogovorjeno in v dovoljenju določeno, mora operater zagotavljati telekomunikacijske storitve 24 ur na dan in sedem dni na teden.
17. člen
(odprava napak)
Operater mora zagotoviti odpravo napak v delovanju svojega sistema tako, da sprejme in odgovori na telefonski klic o prijavi napake v roku, določenem v splošnih pogojih iz 14. člena, in da začne, če ni v dovoljenju določeno drugače, nemudoma z odpravljanjem napake.
18. člen
(obračunavanje storitev)
Če pogodba iz 15. člena ne določa drugače, mora operater obračunavati in pošiljati uporabniku račun enkrat mesečno.
Operater mora uporabniku na njegovo zahtevo poslati razčlenitev računa, če je vrsta storitve taka, da to omogoča. Račun je lahko omejen na tiste zveze, katerih cena presega najmanjši znesek, določen s splošnimi pogoji iz 14. člena.
Operater mora pri obračunavanju, razčlenjevanju in pošiljanju računov zagotoviti varstvo osebnih podatkov, podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo in shranjujejo ter varstvo zasebnosti.
19. člen
(načrt oštevilčenja)
Če so za opravljanje telekomunikacijske storitve potrebne številke oziroma domene, jih operaterju dodeli uprava.
Operater mora pri dodeljevanju številk oziroma domen svojim uporabnikom nediskriminacijsko uporabljati enaka in objektivna merila.
20. člen
(lastna terminalska oprema)
Kadar želi uporabnik za uporabo telekomunikacijskih storitev uporabljati svojo terminalsko opremo, mora operater dopustiti priključitev na omrežje vsake terminalske opreme, ki ustreza tehničnim zahtevam, določenim v predpisu iz 27. člena zakona, in je opremljena z ustreznimi listinami in oznakami.
21. člen
(pravice operaterja)
Operater sme, ne glede na določbo prejšnjega člena, začasno izključiti ali drugače omejiti uporabo terminalske opreme, če uporabnik:
– kljub njegovemu predhodnemu pisnemu opozorilu po preteku roka, določenega v tem opozorilu, ne prilagodi telekomunikacijskih signalov na terminalski opremi predpisom, izdanim na podlagi zakona,
– kljub predhodnemu pisnemu opozorilu po preteku roka, določenega v tem opozorilu, ne prilagodi zmogljivosti svoje telekomunikacijske opreme telekomunikacijskemu prometu,
– tudi v roku, določenem v pisnem opominu, ne plača računa za telekomunikacijsko storitev in drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti,
– s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače moti druge uporabnike,
– ne sodeluje ali ne omogoča meritev, odstranjevanja napak in drugih del, ki jih opravljajo pooblaščene osebe operaterja in so potrebna za nemoteno delovanje telekomunikacijskega omrežja.
Operater enkrat letno ali pa na zahtevo uprave le-tej sporoča podatke o začasnih izključitvah ali omejitvi uporabe terminalske opreme iz razlogov, navedenih v tem členu.
III. POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE VRSTE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
Podatkovne telekomunikacije in telekomunikacijske storitve globalnih širokopasovnih in multimedijskih telekomunikacij
22. člen
(objavljanje podatkov)
Poleg podatkov iz 13. člena mora operater upravi sporočiti in objaviti ali drugače narediti dostopne javnosti ter zainteresiranim osebam podatke o:
– kakovosti opravljanja telekomunikacijskih storitev,
– vrstah javnih omrežij, prek katerih ima uporabnik dostop do njegovih telekomunikacijskih storitev,
– hitrostih prenosa,
– zaščiti podatkov, ki obsega varstvo osebnih podatkov, zaupnost podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo ali shranjujejo, in varstvo zasebnosti,
– imenikih in načinih objave, če jih operater izdaja.
Dajanje telekomunikacijskih vodov v zakup
23. člen
(objavljanje podatkov)
Poleg podatkov iz 13. člena mora operater upravi sporočiti in objaviti ali drugače narediti dostopne javnosti ter zainteresiranim osebam podatke o kapacitetah svojega telekomunikacijskega omrežja, ki jih oddaja v zakup v posameznih smereh ali območjih.
24. člen
(pravice operaterja)
Operater sme začasno izključiti oziroma drugače omejiti uporabo terminalske opreme uporabnika, če ta ogroža:
– varnost delovanja telekomunikacijskega omrežja, vendar le v času trajanja izrednih razmer kot so požar, poplava, strela, stavka, potres, vojna ali vojaške operacije in nemiri,
– tehnično-tehnološko enotnost telekomunikacijskega omrežja,
– medsebojno povezovanje telekomunikacijskih omrežij, opreme in storitev,
– zaščito podatkov, ki obsega varstvo osebnih podatkov, zaupnost podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo ali shranjujejo, in varstvo zasebnosti.
25. člen
(uporaba uredbe)
Če ima operater v določeni smeri ali na določenem območju prevladujoč položaj na trgu v smislu predpisov, ki urejajo varstvo konkurence, se glede teh vodov smiselno uporabljajo določbe uredbe o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98).
Storitve kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih sistemov
26. člen
(dovoljenje)
Po tem pravilniku mora pridobiti dovoljenje operater, ki ga glede na predviden obseg telekomunikacijskih storitev zadeva zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94).
K vlogi za izdajo dovoljenja mora vlagatelj priložiti potrdilo Ministrstva za kulturo o vpisu v evidenco javnih glasil oziroma podatke o radijskih in televizijskih programih, ki jih prenaša, če ne ustvarja lastnega programa.
Dovoljenje se izda za nedoločen čas.
27. člen
(objavljanje podatkov)
Poleg podatkov iz 13. člena mora operater sporočiti upravi in objaviti ali drugače narediti dostopne javnosti ter zainteresiranim osebam podatke o radijskih in televizijskih programih ter drugih telekomunikacijskih storitvah, ki jih opravlja.
28. člen
(odprava napak)
Operater mora zagotoviti stalno službo za odpravo napak, ki mora biti organizirana tako, da sprejme in odgovori na telefonski klic o odpravi napake v 60 sekundah in nemudoma začne z odpravljanjem napake.
29. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)
Če ima operater na določenem območju prevladujoč položaj na trgu v smislu predpisov, ki urejajo varstvo konkurence, mora v primeru, da želi prenehati z opravljanjem dejavnosti, to objaviti in o tem obvestiti naročnike eno leto pred prenehanjem.
Operater iz prejšnjega odstavka mora drugemu operaterju, ki bo ali že opravlja to dejavnost, na njegovo zahtevo prodati ali drugače omogočiti uporabo kabelskega komunikacijskega oziroma distribucijskega sistema ali kabelske kanalizacije, ki je v njegovi lasti.
Operater, ki prevzame opravljanje telekomunikacijskih storitev iz prvega odstavka tega člena, je dolžan prevzeti vse naročnike, ki imajo z dosedanjim operaterjem sklenjeno pogodbo za nedoločen čas.
Obveznosti iz drugega odstavka tega člena ima operater tudi, če mu je bilo dovoljenje odvzeto ali je prenehalo veljati iz drugih razlogov.
30. člen
(uporaba uredbe)
Če ima operater v določeni smeri ali na določenem območju prevladujoč položaj na trgu v smislu predpisov, ki urejajo varstvo konkurence, se glede zagotavljanja telekomunikacijskih storitev smiselno uporabljajo določbe uredbe o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja.
Storitve javnih telefonskih govorilnic
31. člen
(sredstva za aktiviranje telefonskih aparatov in sporazum o medomrežnem povezovanju)
Operater je dolžan zagotoviti, da se v njegovih telefonskih govorilnicah telefonski aparati lahko aktivirajo le s kovanci ali z žetoni, karticami ali drugačnimi sredstvi za aktiviranje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem, ki so enotno predpisani za vso državo.
Operater mora za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa z operaterjem javnega telekomunikacijskega omrežja in z drugimi operaterji skleniti pisni sporazum, s katerim uredijo medsebojna razmerja v zvezi z medomrežnim povezovanjem in izdajanjem in obračunavanjem enotno predpisanih sredstev za aktiviranje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem.
Če operater ne sklene katerega od sporazumov iz prejšnjega odstavka, nadomesti uprava ta sporazum z odločbo v upravnem postopku.
32. člen
(objavljanje podatkov)
Poleg podatkov iz 13. člena mora operater sporočiti upravi in objaviti ter narediti dostopne javnosti ter zainteresiranim osebam podatke o morebitnih drugih telekomunikacijskih storitvah, ki jih ponuja v javnih telefonskih govorilnicah poleg govorne telefonije, o gostoti govorilnic in deležu govorilnic glede na sredstvo njihovega aktiviranja in o deležu govorilnic, ki so v določenem obdobju v delujočem stanju.
33. člen
(nujne storitve)
Poleg obveznosti, določenih s tem pravilnikom, mora operater izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje nujnih storitev.
34. člen
(poraba sredstev za aktiviranje in brezplačni klici)
Operater mora na ustrezen način omogočiti uporabniku, da sproti ugotavlja porabo sredstev iz prvega odstavka 31. člena.
Klici na številki 112 in 113 oziroma klici prek nujnih številk na policijo, prvo pomoč, gasilce in center za obveščanje morajo biti brezplačni.
35. člen
(javnost splošnih pogojev)
Operater mora v govorilnici izobesiti splošne pogoje iz 14. člena, cenik in obvestilo o klicnih številkah iz drugega odstavka prejšnjega člena.
36. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)
Če ima operater na določenem območju prevladujoč položaj na trgu v smislu predpisov, ki urejajo varstvo konkurence, mora v primeru, da želi prenehati z opravljanjem dejavnosti, to objaviti eno leto pred prenehanjem.
Operater iz prejšnjega odstavka mora drugemu operaterju, ki bo ali že opravlja to dejavnost, na njegovo zahtevo prodati ali drugače omogočiti uporabo javnih telefonskih govorilnic v njegovi lasti.
Obveznosti iz prejšnjega odstavka ima operater tudi, če mu je bilo dovoljenje odvzeto ali je prenehalo veljati iz drugih razlogov.
Storitve VSAT
37. člen
(dodatni pogoji za operaterja)
Operater mora poleg splošnih pogojev, določenih s tem pravilnikom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da pridobi radijska dovoljenja,
– da z operaterjem satelitskega sistema oziroma njegovim zastopnikom sklene sporazum o uporabi ustreznih satelitskih kanalov in ga predloži upravi.
38. člen
(dovoljenje za storitve VSAT)
Dovoljenje za telekomunikacijske storitve VSAT se izda za čas, za katerega ima operater zagotovljene satelitske kanale.
39. člen
(odvzem dovoljenja)
Dovoljenje za telekomunikacijske storitve VSAT se odvzame iz razlogov, določenih s tem pravilnikom, ali če je odvzeto ali drugače preneha radijsko dovoljenje ali če preneha pravica operaterja uporabljati satelitske kanale.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
40. člen
(omrežja kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih sistemov)
Do 31. 12. 2000 mora operater, ki poleg storitev kabelskih distribucijskih sistemov opravlja tudi storitve kabelskih komunikacijskih sistemov prek lastnega omrežja ali daje to omrežje v zakup, upravi predložiti pogodbo o medomrežnem povezovanju ali najemu vodov, sklenjeno z javnim podjetjem iz šestega odstavka 64. člena zakona.
41. člen
(veljavnost pravilnika)
Določba prvega odstavka 19. člena tega pravilnika se ne uporablja za dodeljevanje domen na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 23/92).
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-15/98
Ljubljana, dne 19. oktobra 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost