Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj, stran 4425.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 19. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, 23/97) je Občinski svet občine Videm na seji dne 13. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94) se za območje Občine Videm spremeni naslov odloka tako, da glasi: odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Videm.
2. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Videm (v nadaljnjem besedilu: spremembe PUP), ki jih je februarja 1998 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota pod št. projekta 7/97-PUP/PT.
3. člen
S spremembami PUP se spremenijo in dopolnijo prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (v nadaljnjem besedilu: PUP). Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Videm so v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97).
4. člen
Spremembe PUP vsebujejo tekstualni del in grafične priloge v merilu 1: 50000 in 1:5000, ki se nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine,
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege v prostor.
Sestavni del spremembe PUP so tudi ta odlok ter soglasja pristojnih organov, ustanov in podjetij.
5. člen
S tem odlokom se določajo splošne določbe spremembe PUP, spremembe in dopolnitve odloka o sprejemu PUP ter končne določbe.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O SPREJEMU PUP
6. člen
V točki f) 5. člena se na koncu prvega stavka doda: “ter območje ribnika v Doleni“.
V točki f) 5. člena se za zadnjim odstavkom dodata nova odstavka, ki glasita:
“Športu in rekreaciji se namenita rekreacijska cona v Zg. Leskovcu in območje rekreacijske cone ob šoli v Vidmu. Severni del rekreacijske cone ob šoli v Vidmu in območje rekreacijske cone ob Polskavi v Tržcu se namenita dvonamenski rabi za šport-rekreacijo in kmetijstvo.
Območje nekdanje gramoznice v Tržcu (ureditveno območje z oznako P18-R3) se nameni za rekreacijsko in turistično rabo, ki mora biti usklajena z naravovarstveno funkcijo območja.“
7. člen
Prvi in drugi odstavek 6. člena se spremenita tako, da glasita:
“Na zemljiščih, opredeljenih z družbenim planom občine (v nadaljnjem besedilu: DP) kot kmetijska zemljišča, to je na 1. in 2. območjih kmetijskih zemljišč, se dopušča:
– obnova in vzdrževanje melioracijskih sistemov,
– obnova in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, opredeljenih z DP,
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo, varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in vzdrževanje naravnih vodotokov, če je tako opredeljeno z družbenim planom občine,
– melioracije kmetijskih zemljišč, opredeljene z DP, in manjše melioracije kmetijskih zemljišč velikosti do 5 ha,
– obnova in vzdrževanje ribnikov in ribogojnic,
– dela, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z drugo namensko rabo, po katerih je mogoče takoj vzpostaviti prvotno stanje,
– ureditev obor za živino in divjad,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijske proizvodnje.
Pomožni objekti se dopuščajo graditi v območjih stavbnih zemljišč, opredeljenih z DP, čebelnjaki, rastlinjaki, leseni kozolci, ograje pašnikov ter ograje za zaščito pred divjadjo pa se dopuščajo graditi tudi na 1. in 2. območjih kmetijskih zemljišč.
Na 2. območju kmetijskih zemljišč se dopušča tudi obnova in vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov.“
Zadnji odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Gradnje, navedene pod četrto alineo prvega odstavka tega člena (gradnja objektov za urejanje vodnega režima) se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglašata pristojna institucija za varstvo naravne in kulturne dediščine ter Uprava za varstvo narave pri Ministrstvu za okolje in prostor. Dela na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z drugo namensko rabo, ki bi lahko povzročila večjo motnjo pri osnovni izrabi kmetijskih ali gozdnih zemljišč, se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglaša pristojna institucija za varstvo naravne in kulturne dediščine.“
8. člen
Drugi odstavek 10. člena se izvzame in se nadomesti z novima odstavkoma, ki glasita:
“Na spomenikih naravne dediščine in posege v neposredni okolici, ki so zavarovani z ustreznim odlokom in kot planska kategorija – krajinski parki, je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne spomeniške službe.
Na območjih, ki imajo lastnost značilne kulturne krajine in dediščine, za območja v okolici zavarovanih kulturnih spomenikov in za posege na zavarovanih spomenikih, si je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za kulturno dediščino.“
9. člen
V prvem odstavku 11. člena se na koncu naštetih območij doda še: “in v območju ribnika v Doleni“.
Za zadnjim odstavkom 11. člena se dodata nova odstavka, ki glasita:
“V območju rekreacijskih con v Zg. Leskovcu in ob šoli v Vidmu se dopuščajo posegi za potrebe rekreacije in športa. V območju dvonamenske rabe za šport-rekreacijo in kmetijstvo ob Polskavi v Tržcu in ob šoli v Vidmu se dopušča urejanje, obnovo in vzdrževanje površin za šport in rekreacijo v takem obsegu, da je zemljišča po prenehanju športnorekreativne namembnosti možno uporabiti kot kmetijska zemljišča. Gradnja objektov za potrebe športa in rekreacije se v območju dvonamenske rabe dopušča po predhodni opredelitvi lokacije v družbenem planu.
V območju nekdanje gramoznice v Tržcu (ureditveno območje z oznako P18-R3) se dopuščajo posegi za potrebe rekreacije in turizma, ki so usklajeni z naravovarstveno funkcijo območja. K vsem posegom v prostor na območju nekdanje gramoznice v Tržcu mora biti pridobljeno soglasje pristojne institucije za varstvo naravne in kulturne dediščine.“
10. člen
V drugi točki 12. člena se za prvim odstavkom vstavi nov odstavek, ki glasi: “V območju gramoznice v Lancovi vasi, ki se nahaja severozahodno od rekreacijske cone v nekdanji gramoznici v Tržcu, se dopuščajo posegi, opredeljeni v prvi alinei prejšnjega odstavka, in sanacijski posegi v kmetijske površine.“
11. člen
V 28. členu se izraz “občinska strokovna komisija za urejanje prostora“ nadomesti z izrazom “služba mestnega arhitekta“.
12. člen
V ilustrativni prilogi na koncu odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj se v točki II., ki podaja pregled ureditvenih območij, za katera se z družbenim planom predvideva izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, uvedejo naslednje spremembe:
– v naslovu točke II. se besedilo “dopolnjenim 1991“ nadomesti z besedilom “dopolnjenim 1996“
– za 21. točko se doda 22. točka, ki glasi:
“22. Ureditveno območje magistralne ceste Hajdina – Ormož, LN“.
III. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352–1/90–5
Videm, dne 13. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti