Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radenci, stran 4414.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 13. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radenci
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) se v 8. členu črta prva alinea, tretja pa se spremeni tako, da se glasi:
“- referat za finance in družbene dejavnosti”.
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan”.
3. člen
V 12. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
“Konkretne upravne akte podpisuje tajnik občine in osebe, ki imajo pooblastilo za izdajanje konkretnih upravnih aktov.”
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi uradne osebe odloča tajnik, ki v primeru izločitve tudi odloči.”
5. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Referat vodi vodja referata, ki je za delo referata odgovoren županu in tajniku občine, urad župana pa neposredno vodi tajnik občine.”
6. člen
Za 19. členom se dodata novi 19.a in 19.b člen, ki se glasita:
“19.a člen
Vodje notranjih organizacijskih enot načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela v notranjih organizacijskih enotah, odločajo o zadevah z delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote, za katere jih pooblasti predstojnik, ki vodi delo organa občinske uprave in opravljajo najzahtevnejše naloge v notranjih organizacijskih enotah.
19.b člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje delavcev različnih notranjih organizacijskih enot, se oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.
Projektno skupino ustanovi župan. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.”
7. člen
V 20. členu se za deveto alineo doda nova deseta alinea, ki se glasi:
“- vložišče.”
8. člen
V prvem odstavku 21. člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“- priprava predloga razvojne politike;”
V istem členu se za trinajsto alineo dodajo nova štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea, ki se glasijo:
“- izvajanje programov javnih del na svojem delovnem področju;
– požarna varnost in zaščita pred nevarnimi in drugimi nesrečami;
– shodi in prireditve lokalnega obsega in pomena;
– priprava in vodenje investicij na področju komunalne infrastrukture in stanovanjske gradnje;
– delovanje in organiziranost krajevnih skupnosti;
– komunalni nadzor.”
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se za besedo “finance” dodajo besede “in družbene dejavnosti.”
V istem členu se za peto alineo dodajo nova šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta in petnajsta alinea, ki se glasijo:
“- sodelovanje pri pripravi razvojne politike s svojega delovnega področja;
– priprava programov investicij in investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih;
– izvajanje programov javnih del na svojem delovnem področju;
– lokalnih javnih zavodov;
– vzgoje in izobraževanja;
– zdravstvo;
– kultura in kulturna dediščina;
– šport in telesna kultura;
– socialno varstvo;
– zaposlovanje.”
Drugi odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
“Referat za finance in družbene dejavnosti opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na področju financ in družbenih dejavnosti.”
10. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
“22.a člen
V referatu za urejanje prostora in gospodarske dejavnosti je organiziran režijski obrat.
Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– izvaja postopke v zvezi s pridobivanjem, prodajo, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč;
– gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih;
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine;
– vodi evidenco stavbnih zemljišč;
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– obračunava višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili;
– obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka;
– obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter izdaja ustrezne odločbe;
– pripravlja in vodi investicije v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč;
– vodi evidenco poslovnih prostorov;
– opravlja druge naloge s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata.”
11. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V občinski upravi so kot delovna mesta višjih upravnih delavcev opredeljena delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot in delovna mesta svetovalcev.”
V tretjem odstavku istega člena se besedi “občinski svet” nadomestita z besedami “župan v soglasju z občinskim svetom.”
12. člen
Župan uskladi akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v roku 60 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-00001/98
Radenci, dne 13. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti