Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2709. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Mirna Peč, stran 4405.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96 in 68/96), je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 38. seji dne 9. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejeme se sprememba ureditvenega načrta pokopališča Mirna Peč in sprememba odloka o ureditvenem načrtu za pokopališče Mirna Peč (SDL, št. 12/91), ki ga je izdelal K.A.B., d.o.o, Novo mesto pod št. URN-6/98, junija 1998.
Sestavni del spremembe ureditvenega načrta so tekstualni del in grafične priloge.
II. PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
Spremeni se 5. člen pokopališke zmogljivosti in glasi:
Širitev pokopališča na nove površine obsega skupno ca. 540 grobov od tega ca. 110 žarnih (21% vseh grobov);
Tipi grobov so naslednji:
a) družinski enojni poglobljeni grob in
b) enojni vrstni grob sta istih dimenzij, in sicer: 1,20 m × 2,40 m s pripadajočim delom dostopne poti in vmesne poti širine 0,60 m; potrebne površine po enoti: 7,20 m2
c) žarni grob v kolubarju, potrebne površine po enoti: 3,54 m2.
3. člen
Spremeni se 6. člen način urejanja grobov in glasi:
Grob vzdržujejo svojci po določilih tega ureditvenega načrta in izvedbenih projektih. Na grobove se ne sme saditi višje vegetacije ali prekrivati več kot tretjino groba s kamnitimi ploščami.
Dostopne poti pri dvostranski postavitvi klasičnih grobov so širine 1,80 m.
Poti med posameznimi grobovi so širine 60 cm.
Vse dostopne poti so utrjene, posute s kremenčevim peskom.
4. člen
Spremeni se 9. člen poslovilni objekt in glasi:
– horizontalni gabariti: dim. objekta: osno obojestransko člena 14–18m, širina 4–5m;
(dovoljena odstopanja 10%), skupna površina objekta je ca. 110 m2 in 50 m2 nadkritega dela;
– vertikalni gabarit: kota ploščadi in kota pritličja je 257,80 m.n.v. ±30 cm, kota kapi je 3,0 m ±20% nad ploščadjo;
– fasade: svetle, v odtenkih od bele do svetlo oker barve, v kombinaciji z naravnim kamnom ali opeko (v odtenkih od beige do opečne barve), zasteklitev mrliških vežic so vitraži v hladnih barvah;
– streha in kritina: streha je sistem dvokapnic naklona 45° s prečno postavljeno dvokapno streho v smeri osi sever–jug (nad osrednjim prehodnim delom), kritina je tegola opečne ali rjave barve ali baker, obrobe so iz bakrene pločevine;
– konstrukcija: objekt je zidan s klasičnimi materiali (opeka, beton), strešna konstrukcija je lesena;
– dostop k objektu: z zahodne strani po dostopni cesti in po osrednji pokopališki poti.
5. člen
Spremeni se 10. člen poslovilna ploščad in glasi:
Objekt je postavljen na poslovilno ploščad, ki se jo tlakuje z betonskimi tlakovci ali s kamnom svetle barve. Ploščad se zaključuje s pogreznjenimi robniki.
6. člen
Spremeni se 12. člen zelene površine in glasi:
Zelene površine znotraj in izven pokopališča se urejajo po posebnem načrtu ureditve zelenih površin. Zasaditev se izvaja praviloma z avtohtonimi rastlinami.
Znotraj pokopališkega zidu se lahko sadijo le nizkorasle rastline – nižje ali srednje visoko grmičevje in trata.
Zaradi izpostavljene lege pokopališča je ob zidu predvidena gosta zasaditev visokorasnih dreves, ki bodo dopolnjevala že obstoječo gozdno vegetacijo na vzhodnem in zahodnem pobočju.
Zelene površine znotraj pokopališča so deljene na zelene površine grobov, ki jih urejajo svojci in skupne zelene površine, za katere bo potrebno skupno urejanje in vzdrževanje.
III. POGOJI ZA KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE
7. člen
Spremeni se 14. člen dostopna cesta in glasi:
Dovozna cesta k poslovilnem objektu z južne strani (novomeška smer) je že izvedena z rekonstrukcijo obstoječe poljske poti v dolžini ca. 260m, nato se pot razširi v makadamski plato, ki se sedaj uporablja kot parkirišče, od stacionaže 0+317 je predviden odcep za dostop k novem poslovilnem objektu v dolžini ca. 98 m, z razširitvijo za parkirišče ob poslovilnem objektu. kupna dolžina ceste bo 440 m. Obstoječa cesta je utrjena v širini 5 m, v II. fazi se asfaltira v širini 3,50 m (glej prečni prerez), z obojestransko 1 m utrjeno bankino, enaka ureditev je predvidena tudi za dostopno cesto k objektu.
Priključek na obstoječo regionalno cesto št. 331 Trebnje-Novo mesto je obstoječ, niveletno prilagojen regionalni cesti, v celoti se izvede v asfaltni izvedbi. Zaradi varnosti priključka je potreben razvrstilni pas na regionalni cesti.
Odvajanje meteorne vode s cestišča se izvaja po terenu, s tem da voda ne sme pritekati na regionalno cesto. V 0+300 km se od dostopne ceste odcepijo uvozne ceste za parkirišča. Prometna signalizacija je razvidna iz situacije cest.
8. člen
Spremeni se 15. člen peš dostop in glasi:
Peš dostop iz smeri naselja je predviden po obstoječi cesti iz strani naselja. V I fazi pot ostane v makadamski izvedbi in se primerno vzdržuje z rednim nasutjem, v II fazi se lahko tlakuje (tlakovci, ‘mačje glave’ v betonu ipd.). Ob zahodni strani pokopališča se predvidi in uredi peš dostop do poslovilnega objekta.
9. člen
Spremeni se 16. člen parkirišča in glasi:
Ureditev 54 parkirnih prostorov se v I. fazi izvede v makadamu, v II. fazi v asfaltni izvedbi.
10. člen
Spremeni se 20. člen odvajanje odpadnih in voda in glasi:
Odvajanje odpadnih vod iz objekta je predvideno v nepretočno triprekatno greznico velikosti 20 m3. Greznica se prazni enkrat letno, odpadne vode se odvažajo na čistilno napravo v Mirni Peči. Greznica se izvede ob objektu.
11. člen
Dovoljena odstopanja in manjše spremembe, ki ne spreminjajo osnovnih opredelitev ureditvenega načrta se definirajo z ureditveno situacijo.
12. člen
Določbe ostalih členov odloka o ureditvenem načrtu za pokopališče Mirna Peč (SDL, št. 12/92) ostanejo nespremenjene.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-103/98-12
Novo mesto, dne 9. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti